RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003

2.4.2009 - (14546/2/2008 – C6‑0022/2009 – 2007/0198(COD)) - ***II

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras

Proċedura : 2007/0198(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0213/2009

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003

(14546/2/08 – C6‑0022/2009 – 2007/0198(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (14546/2/2008 – C6‑0022/2009),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[1] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0531),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6‑0213/2009),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

EMENDI TAL-PARLAMENT[2]*

għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003

(Test b'rilevanza ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[3],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni[4],

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat[5],

Billi:

(1)      Is-suq intern fl-elettriku, li ilu jiġi implimentat progressivament mill-1999, għandu l-mira li jipprovdi għażla reali lill-konsumaturi kollha fil-Komunità, kemm jekk huma ċittadini jew negozji, kif ukoll opportunitajiet ġodda ta' negozju u aktar kummerċ transkonfinali sabiex jiġu żgurati gwadanji f'termini ta' effiċjenza, prezzijiet kompetittivi, standards ogħla ta' servizz, kif ukoll sabiex jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-provvista u għas-sostenibbiltà.

(2)      Id-Direttiva Nru 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1228/2003 tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku[6] għamlu kontributi sinifikanti lejn il-ħolqien ta’ suq intern tal-elettriku.

(3)      Madankollu, fil-preżent, jeżistu ostakoli għall-bejgħ tal-elettriku fuq termini ugwali, mingħajr diskriminazzjoni jew żvantaġġ fil-Komunità. B’mod partikolari, aċċess mhux diskriminatorju għan-network, u livell ugwalment effettiv ta’ superviżjoni regolatorja f’kull Stat Membru, għadhom ma jeżistux filwaqt li għadhom jeżistu swieq iżolati.

(4)      Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2007 intitolata "Politika dwar l-Enerġija għall-Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq intern tal-elettriku jitkompla kif ukoll li jkun hemm ambjent ekwu għall-impriżi kollha tal-elettriku fil-Komunità. Il-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2007 intitolati "Prospetti għas-suq intern tal-gass u l-elettriku" u "Inkjesta skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku (Rapport Finali)" urew li r-regoli u l-miżuri ta' bħalissa la jipprovdu l-qafas meħtieġ u lanqas jipprovdu għall-ħolqien ta’ kapaċitajiet interkonnessi biex jintlaħaq l-għan ta’ suq intern li jaħdem tajjeb, effiċjenti u miftuħ.

(5)      Barra li jimplimenta kompletament il-qafas regolatorju eżistenti, il-qafas regolatorju tas-suq intern tal-elettriku stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 għandu jiġi adattat konformement ma' dawk il-komunikazzjonijiet.

(6)      B’mod partikolari, jeħtieġ li jkun hemm aktar koperazzjoni u koordinazzjoni fost l-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni biex jinħolqu kodiċijiet tan-network biex jingħata u jkun immaniġġjat aċċess effettiv u trasparenti għan-networks ta’ trażmissjoni transkonfinali, u biex jiżguraw ippjanar ikkoordinat li jkollu viżjoni u evoluzzjoni teknika soda tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-Komunità, inkluż il-ħolqien ta’ kapaċitajiet ta’ interkonnessjni, b'attenzjoni xierqa għall-ambjent. Dawk il-kodiċijiet tan-network għandhom ikunu konformi ma' linjigwida ta' qafas li fin-natura tagħhom mhumiex obbligatorji (li minn issa ‘l quddiem jissejħu linjigwida ta’ qafas) u żviluppati mill-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija stabbilita mir-Regolament (KE) Nru …/…║tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-data... it-twaqqif ta’ Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija [7][8]+(“l-Aġenżija). L-Aġenzija għandu jkollha rwol fir-reviżjoni, ibbażat fuq fatti, tal-abbozz ta' kodiċijiet tan-network, inkluża l-konformità tagħhom mal-linjigwida ta' qafas, u għandha tkun tista' tirrakkomandahom għall-adozzjoni mill-Kummissjoni. L-Aġenzija għandha tivvaluta l-modifiki proposti għall-kodiċijiet tan-network u hija għandha tkun tista' tirrakkomandahom għall-adozzjoni mill-Kummissjoni. L-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni għandhom iħaddmu n-networks tagħhom konformement ma' dawk il-kodiċijiet tan-network.

(7)      Sabiex tkun żgurata l-aħjar tmexxija tan-network tat-trasmissjoni tal-elettriku u jkun permess kummerċ u forniment ta’ elettriku transkonfinali fil-Komunità għandu jiġi stabbilit Network Ewropew tal-Operaturi tas-Sistema ta' Trasmissjoni tal-Elettriku ("l- ENTSO tal-Elettriku"). Il-kompiti tal-ENTSO tal-elettriku għandhom jitwettqu konformement mar-regoli Komunitarji tal-kompetizzjoni li jibqgħu applikabbli għad-deċiżjonijiet tal-ENTSO tal-Elettriku. Il-kompiti tiegħu għandhom jiġu definiti tajjeb u l-metodu ta' ħidma tiegħu għandu jiżgura l-effiċjenza, in-natura rappreżentattiva u t-trasparenza tiegħu. Il-kodiċijiet tan-network imħejjija mill-ENTSO mhumiex intenzjonati biex jissostitwixxu l-kodiċijiet tan-network meħtieġa nazzjonali għal kwistjonijiet mhux transkonfinali. Peress li l-approċċ fil-livell reġjonali jista' jwassal għal progress aktar effettiv, l-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni għandhom jistabbilixxu strutturi reġjonali fi ħdan l-istruttura kumplessiva ta' koperazzjoni, filwaqt li jiżguraw li r-riżultati fil-livell reġjonali jkunu kompatibbli ma' kodiċijiet tan-networks u ma' pjanijiet mhux obbligatorji ta' żvilupp tan-network fuq firxa ta' għaxar snin fil-livell Komunitarju. L-Istati Membri għandhom jippromovu l-koperazzjoni u jissorveljaw l-effettivitá tan-network f'livell reġjonali. Il-koperazzjoni f'livell reġjonali għandha tkun kompatibbli mal-progress li jwassal għal suq intern kompetittiv u effiċjenti tal-elettriku.

(8)      Il-parteċipanti kollha fis-suq għandhom interess fil-ħidma mistennija mill-ENTSO tal-Elettriku. Proċess ta’ konsultazzjoni effettiv huwa għalhekk essenzjali u l-istrutturi eżistenti li jitwaqqfu biex jiffaċilitaw u jissimplifikaw il-proċess ta’ konsultazzjoni, bħall-Unjoni għall-Koordinazzjoni tat-Trasmissjoni tal-Elettriku, ir-regolaturi nazzjonali jew l-Aġenzija għandhom ikollhom rwol importanti.

(8a)    Sabiex tkun żgurata aktar trasparenza dwar in-network kollu ta' trażmissjoni tal-elettriku fl-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tfassal, tippubblika u taġġorna b'mod regolari pjan direzzjonali. Netwerks tat-trażmissjoni tal-elettriku vijabbli u interkonnessjonijiet reġjonali neċessarji li huma relevanti minn perspettiva kummerċjali jew minn perspettiva ta’ sigurtà tal-forniment, għandhom ikunu inklużi fin-netwerk tal-pjan għall-iżvilupp.

(9)      Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi prinċipji bażiċi dwar l-istruttura ta' tariffi u l-allokazzjoni ta' kapaċità, waqt li jipprovdi għal adozzjoni ta' linji gwida li jelenkaw prinċipji u metodoloġiji oħrajn rilevanti, sabiex ikunu jistgħu jsiru adattamenti mgħaġġla għal ċirkostanzi li jkunu nbiddlu.

(10)    F'suq miftuħ u kompetittiv, l-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni għandhom ikunu kompensati għall-ispejjeż imġarrba b'konsegwenza li jippermettu l-użu tan-networks tagħhom għall-flussi transkonfinali minn operaturi tas-sistemi ta' trasmissjoni li minn għandhom joriġinaw flussi transkonfinali u mis-sistemi fejn jaslu dawk il-flussi.

(11)    Il-ħlasijiet li jkunu daħlu u ħarġu bħala rikompens bejn operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni għandhom jitqiesu meta t-tariffi tan-networks nazzjonali jkunu qegħdin jiġu stabbiliti.

(12)    L-ammont pagabbli għal aċċess minn naħa l-oħra tal-fruntiera jista' jvarja konsiderevolment, skont l-operatur tas-sistema ta' trasmissjoni involut u minħabba differenzi fl-istruttura tat-tariffi applikati fl-Istati Membri. Ċertu element ta' armonizzazzjoni huwa għalhekk meħtieġ biex ikun evitat ix-xkiel fil-kummerċ.

(13)    Sistema adatta ta' sinjali ta' lokalità għal medda twila ta' żmien tkun meħtieġa, ibbażata fuq il-prinċipju ta' distinzjoni tal-piżijiet imposti għal ammisjoni fin-networks għandhom jirriflettu l-bilanċ bejn il-ġenerazzjoni u l-konsum tar-reġjun konċernat, fuq il-bażi ta' distinzjoni tal-piżijiet għal aċċess għan-networks fuq il-prodotti u/jew il-konsumaturi.

(14)    Ma jkunx kunsiljabbli li jiġu applikati tariffi skont id-distanza jew, sakemm sinjali ta' lokalità xierqa jkunu jitħaddmu, tariffa speċifika li titħallsa biss mill-esportaturi jew importaturi minbarra l-ispiża ġenerali għall-aċċess għan-network nazzjonali.

(15)    Il-prekondizzjoni għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern tal-elettriku hija li jkun hemm piżijiet trasparenti u mhux diskriminatorji għal użu ta' networks, fosthom il-linji li jikkonnettjaw is-sistema ta' trasmissjoni. Il-kapaċitajiet disponibbli ta' dawn il-linji għandhom ikunu stabbiliti fl-ogħla livelli li jippermettu standards ta' sigurtà tat-tħaddim tan-network bla periklu.

(16)    Huwa importanti li jkun evitat ix-xkiel fil-kompetizzjoni li tirriżulta minn standards differenti ta' sigurtà, pjan operazzjonali u ta' ippjanar użati minn operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni fl-Istati Membri. Barra dan, għandu jkun hemm trasparenza għall-parteċipanti fis-suq dwar il-kapaċitajiet disponibbli għat-trasferiment u l-i standards ta' sigurtà, tal-ippjanar u operazzjonali, li jaffettwaw il-kapaċitajiet disponibbli biex jgħaddu l-enerġija.

(17)    Is-sorveljanza tas-suq li ilha titwettaq mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u mill-Kummissjoni dawn l-aħħar snin uriet li r-rekwiżiti ta' trasparenza u r-regoli attwali dwar l-aċċess għall-infrastrutturi mhumiex biżżejjed biex jassiguraw suq intern tal-elettriku li jkun ġenwin, li jiffunzjona tajjeb, miftuħ u effiċjenti.

(18)    Jeħtieġ li jkun hemm aċċess ugali għall-informazzjoni dwar l-istatus fiżiku u l-effiċjenza tas-sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-suq ikunu jistgħu jagħmlu evalwazzjoni tas-sitwazzjoni globali tad-domanda u tal-provvista u jidentifikaw ir-raġunijiet għall-varjazzjoni fil-prezz tal-bejgħ bl-ingrossa. Dan jinkludi informazzjoni aktar preċiża dwar il-ġenerazzjoni, il-provvista u d-domanda tal-elettriku inkluż previżjonijiet, il-kapaċità tan-network u tal-interkonnessjoni, il-flussi u l-manutenzjoni, l-ibbilanċjar kif ukoll il-kapaċità ta' riżerva.

(19)    Sabiex tissaħħaħ il-fiduċja fis-suq, jeħtieġ li l-parteċipanti tiegħu jkunu ċerti li min jabbuża jista' jkun suġġett għal penali effettivi, proporzjonati u disważivi. L-Awtoritajiet kompetenti għandha tingħatalhom is-setgħa b’mod effettiv li jinvestigaw ▌allegazzjonijiet ta’ abbuż tas-suq. Għal dan il-għan, hu meħtieġ l-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti ▌għad-data li tipprovdi informazzjoni dwar deċiżjonijiet operattivi li jkunu ttieħdu minn impriżi fornituri. Fis-suq tal-elettriku bosta deċiżjonijiet rilevanti jittieħdu mill-ġeneraturi, li għandhom iżommu ▌l-informazzjoni li għandha x'taqsam ma’ dan disponibbli u faċilment aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti għal perjodu stipulat. L-awtoritajiet kompetenti għandhom, barra minn dan, jissorveljaw b'mod regolari l-konformitá mar-regoli tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni. Ġeneraturi żgħar mingħajr il-ħila tassew li jgħawġu s-suq għandhom jkunu eżenti minn dak l-obbligu.

(20)    Għandu jkun hemm regoli dwar l-użu tal-introjti li jidħlu permezz tal-proċeduri għall-amministrazzjoni tal-konġestjoni, kemm-il darba n-natura speċifika tal-impjant li jipprovdi l-interkonnessjoni tiġġustifika eżenzjoni minn dawn ir-regoli.

(21)    L-amministrazzjoni tal-problemi ta' konġestjoni għandha tipprovdi sinjali ekonomiċi korretti lill-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni u parteċipanti fis-suq u għandha tkun ibbażata fuq mekkaniżmi tas-suq.

(22)    Għandhom jiġu mħeġġa bis-sħiħ investimenti f’infrastrutturi ewlenin ġodda filwaqt li tiġi żgurata il-ħidma kif xieraq tas-suq intern tal-elettriku. Sabiex jissaħħaħ l-effett pożittiv ta’ interkonnetturi tal-kurrent dirett eżentati fuq kompetizzjoni u sigurtà tal-provvista, irid jiġi ttestjat l-interess fis-suq matul il-fażi ta’ ppjanar tal-proġett u jridu jiġu adottati regoli tal-ġestjoni tal-konġestjoni. Meta interkonnetturi tal-kurrent dirett jinstabu fit-territorju ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija għandha, bħala l-aħħar mezz, tipproċessa t-talba għall-eżenzjoni sabiex jitqiesu aħjar l-implikazzjonijiet transkonfinali tagħha u jiffaċilitaw l-ipproċessar amministrattiv tagħha. Barra minn hekk, minħabba l-profil eċċezzjonali ta’ riskju fil-bini ta’ dawn il-proġetti kbar ta’ infrastruttura eżentati, impriżi b'interessi ta’ provvista u ta’ produzzjoni għandhom ikunu jistgħu igawdu minn deroga temporanja mir-regoli kollha ta’ separazzjoni għall-proġetti konċernati. Eżenżjonijiet mogħtija skont ir-Regolament KE Nru 1228/2003 għandhom ikomplu japplikaw sad-data tal-iskadenza prevista kif deċiż fi-deċiżjoni ta’ eżenzjoni mogħtija.

(23)    Biex jiġi assigurat il-funzjonament xieraq tas-suq intern tal-elettriku, għandhom jitlestew dispożizzjonijiet għal proċeduri li jippermettu l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet u linji gwida dwar kif għandhom isiru, fost affarijiet oħra, ir-regoli ta' kif isiru t-tariffi u l-allokazzjonijiet ta' kapaċità mill-Kummissjoni waqt li jkun assigurat l-involviment tal-awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri f'dan il-proċess, fejn f'waqtu, permezz tal-assoċjazzjoni tagħhom Ewropea. Awtoritajiet Regolatorji, flimkien ma' awtoritajiet oħrajn fl-Istati Membri, għandhom rwol importanti biex jgħinu biex ikun hemm funzjonament xieraq tas-suq intern tal-elettriku.

(24)    L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jassiguraw il-konformità mar-regoli li jkunu jinsabu f'dan ir-Regolament u l-linji gwida adottati fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament.

(25)    L-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ikollhom l-obbligu jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni rilevanti. Tali informazzjoni għandha tiġi trattata b’mod kunfidenzjali mill-Kummissjoni. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni għandha jkollha opportunità titlob biex tingħata informazzjoni rilevanti direttament mill-impriża konċernata, sakemm l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jkunu mgħarrfa.

(26)    L-Istati Membri għandhom jistipulaw regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

(27)    Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni[9].

(28)    B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tistabbilixxi jew tadotta l-linji gwida meħtieġa għall-provvediment tal-livell minimu ta’ armonizzazzjoni meħtieġ biex jintlaħaq l-għan ta’ dan ir-Regolament. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta' applikazjzoni ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh b'elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(29)    Ladarba l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-provvedimenti għal struttura armonizzata għall-iskambji transkonfinali tal-elettriku, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jista' jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri konformement mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(30)    Minħabba l-ambitu tal-emendi li b'dan qegħdin isiru għar-Regolament (KE) Nru 1228/2003, huwa tajjeb li, għal raġunijiet ta' ċarezza u razzjonalità, d-dispożizzjonijiet in kwistjoni jitfasslu mill-ġdid billi jinġemgħu kollha flimkien f'test wieħed f'Regolament ġdid,

ADDOTTAW DAN IR–REGOLAMENT:

Artikolu 1Suġġett u Ambitu

Dan ir-Regolament huwa maħsub biex:

(a)    jistabbilixxi regoli imparzjali għall-iskambji transkonfinali tal-elettriku, u b'hekk titkabbar il-kompetizzjoni fis-suq intern tal-elettriku, waqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċjali tas-swieq nazzjonali u reġjonali. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kumpens għal flussi transkonfinali tal-elettriku u l-istabbilitment ta' prinċipji armonizzati dwar il-ħlasijiet tat-trasmissjoni transkonfinali u l-allokazzjoni ta' kapaċitajiet disponibbli ta' interkonnessjonijiet bejn sistemi nazzjonali ta' trasmissjoni;

(b)    jiffaċilita l-iżvilupp ta' suq bl-ingrossa li jiffunzjona tajjeb u li jkun trasparenti, b'livell għoli ta' sigurtà tal-provvista tal-elettriku. Huwa jipprovdi mekkaniżmi biex jarmonizza dawn ir-regoli għall-iskambji transkonfinali tal-elettriku.

Artikolu 2Definizzjonijiet

1.      Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 2 id-Direttiva .../.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku[10][11]+, bl-eċċezzjoni tad-definizzjoni ta' "interkonnettur" li għandha tinbidel b'dan li ġej:

"interkonnettur" tfisser linja ta' trasmissjoni li taqsam jew tgħaddi fuq il-fruntiera bejn Stati Membri u li tgħaqqad is-sistemi nazzjonali ta' trasmissjoni tal-Istati Membri.

2.      Għandhom japplikaw ukoll il-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)    “awtoritajiet regolatorji” tfisser l-awtoritajiet regolatorji msemmija fl-Artikolu 34(1) tad-Direttiva .../.../KE [dwar regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku] [12]+ [13]+,

(b)    "fluss transkonfinali" tfisser fluss fiżiku tal-elettriku fuq network ta' trasmissjoni ta' Stat Membru li jirriżulta mill-impatt tal-attività ta' produtturi u/jew konsumaturi barra dak l-Istat Membru fuq in-network ta' trasmissjoni tiegħu. Jekk in-networks ta' trasmissjoni ta' żewġ Stati Membri jew iżjed jifformaw parti, kompletament jew parzjalment, minn blokk ta' kontroll uniku, il-blokk ta' kontroll sħiħ għandu, għall-iskop biss tal-mekkaniżmu ta' kumpens tal-operatur tas-sistema ta' inter-trasmissjoni msemmi fl-Artikolu 13, jkun ikkunsidrat li jifforma parti min-network ta' trasmissjoni ta' wieħed mill-Istati Membri konċernati, sabiex jiġi evitat li flussi fil-blokki ta' kontroll jkunu kkunsidrati bħala flussi transkonfinali u li jagħtu lok għall-għoti ta' ħlas ta' kumpens taħt l-Artikolu 13. L-awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri konċernati jistgħu jiddeċiedu f'liema wieħed mill-Istati Membri konċernati il-blokk kollu ta' kontroll għandu jitqies bħala parti mit-network ta' trasmissjoni;

(c)    "konġestjoni" tfisser sitwazzjoni fejn interkonnessjoni li tgħaqqad networks nazzjonali ta' trasmissjoni ma tkunx tista' takkomoda l-flussi fiżiċi kollha li jirriżultaw mill-kummerċ internazzjonali mitlub mill-parteċipanti fis-suq, minħabba nuqqas fil-kapaċità tal-interkonnetturi u/jew tas-sistemi nazzjonali ta' trasmissjoni konċernati;

(d)    "esportazzjoni ddikjarata" tfisser il-bgħit tal-elettriku minn Stat Membru fuq il-bażi ta' arranġament kuntrattwali bl-effett li t-teħid korrispondenti simultanju (importazzjoni ddikjarata) tal-elettriku isir fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz;

(e)    "transitu ddikjarat" jfisser ċirkustanza fejn issir esportazzjoni ddikjarata tal-elettriku u fejn il-mogħdija proposta għall-operazzjoni tinvolvi xi pajjiż li fih la ser isir il-bgħit u lanqas it-teħid simultanju korrispondenti tal-elettriku;

(f)     "importazzjoni ddikjarata" tfisser it-teħid tal-elettriku fi Stat Membru jew pajjiż terz b'mod simultanju mal-bgħit tal-elettriku (esportazzjoni ddikjarata) fi Stat Membru ieħor;

(g)    "interkonnettur ġdid" ifisser xi interkonnettur li ma jkunx tlesta sa ...[14]* .

Artikolu 3 Ċertifikazzjoni tal-operaturi ta’ sistema ta’ tranżizzjoni

1.      Il-Kummissjoni għandha teżamina kwalunkwe notifika ta' deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' operatur ta' sistema ta' trasmissjoni kif stabbilit fl-Artikoli 10(6) tad-Direttiva …/.../EC [dwar regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku] [15]+ hekk kif tirċeviha. Fi żmien xahrejn mill-jum li fih tirċievi din in-notifika, il-Kummissjoni għandha tagħti l-opinjoni tagħha lill-awtorità regolatorja nazzjonali rilevanti fir-rigward tal-kompatibbiltà tagħha mal-Artikolu 10(2) jew l-Artikolu 11, u mal-Artikolu 9 tad-Direttiva .../.../KE [dwar regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku]+.

         Fit-tħejjija tal-opinjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Aġenzija biex tagħti l-opinjoni tagħha dwar id-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali. F'tali każ, il-perijodu ta' xahrejn imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jittawwal b'xahrejn oħra.

Fin-nuqqas ta' opinjoni mill-Kummissjoni fil-perijodu msemmi fl-ewwel u t-tieni subparagrafi, il-Kummissjoni titqies li ma tqajjimx oġġezzjonijiet kontra d-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja.

2.      Meta tirċievi opinjoni tal-Kummissjoni, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha, fi żmien xahrejn, tadotta d-deċiżjoni finali tagħha rigward iċ-ċertifikazzjoni tal-operatur tas-sistema ta' trasmissjoni, filwaqt li tieħu kont kemm jista' jkun ta' dik l-opinjoni. Id-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja u l-opinjoni tal-Kummissjoni għandhom jiġu pubblikati flimkien.

3.      Fi kwalunkwe waqt matul il-proċedura, l-awtoritajiet regolatorji u/jew il-Kummissjoni jistgħu jitolbu lill-operatur ta' sistema ta' trasmissjoni u/jew lill-impriżi li jwettqu kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew ta' provvista kull informazzjoni rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tagħhom taħt dan l-Artikolu.

4.      L-awtoritajiet Regolatorji u l-Kummissjoni għandhom iżommu l-kunfidenzjalità ta' informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

5.      Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li għandha tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 23(2).

6.      Fejn il-Kummissjoni tkun irċeviet notifika taċ-ċertifikazzjoni ta' operatur ta' sistema ta' trażmissjoni taħt l-Artikolu 9(10) tad-Direttiva .../.../KE dwar regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku]+, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni. L-awtorità regolatorja għandha tikkonforma mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Artikolu 4 Netwerk Ewropew tal-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni għall-elettriku

L-operaturi kollha ta' sistema ta' trasmissjoni għandhom jikkoperaw fil-livell Komunitarju permezz tal-ENTSO tal-Elettriku sabiex tiġi promossa t-tlestija u t-tħaddim tas-suq intern tal-elettriku u tal-kummerċ transkonfinali biex tiġi żgurata l-aħjar tmexxija, operat koordinat u evoluzzjoni teknika soda tan-network Ewropew ta' trasmissjoni tal-elettriku.

Artikolu 5 It-Twaqqif ta’ ENTSO għall-Elettriku

1.      Sa ... [16]* kull operatur ta' sistema ta' trasmissjoni tal-elettriku għandu jibgħat lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz ta' statuti, lista ta' membri u abbozz ta' regoli ta' proċedura, inklużi r-regoli ta' proċedura fuq il-konsultazzjoni ta' partijiet interessati oħrajn, tal-ENTSO tal-Elettriku li għandu jiġi stabbilit.

2.      Fi żmien xahrejn mill-jum li fih tirċevihom, l-Aġenzija, wara li tikkonsulta formalment l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-partijiet interessati kollha, b’mod partikolari lill-utenti tas-sistema, inklużi klijenti, għandha tagħti opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz ta' statuti, il-lista ta' membri u l-abbozz ta' regoli ta' proċedura.

3.      Il-Kummissjoni għandha tagħti opinjoni dwar l-abbozz tal-istatuti, il-lista ta' membri u l-abbozz tar-regoli ta' proċedura b’kunsiderazzjoni għall-opinjoni tal-Aġenzija msemmija f’paragrafu 2 u fi żmien tliet xhur mill-jum li fih tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija.

4.      Fi żmien tliet xhur mill-jum li fih jirċievu l-opinjoni tal-Kummissjoni, l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jistabbilixxu ENTSO tal-Elettriku, jadottaw l-istatuti u r-regoli ta’ proċedura tiegħu u jippubblikahom.

Artikolu 6 Stabbiliment tal-Kodiċijiet tan-Network

1.      Il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO tal-Elettriku u mal-partijiet interessati konċernati l-oħrajn, tistabbilixxi lista ta' prijoritajiet annwali li tidentifika l-oqsma stipulati fl-Artikolu 8(6) li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tan-network tal-kodiċijiet.

2.      Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Aġenzija sabiex din tippreżentalha fi żmien raġonevoli ta' mhux aktar minn sitt xhur ▌abbozz ta' linji gwida ta' qafas mhux obbligatorji (li minn issa ‘l quddiem jissejjaħ “linjigwida ta’ qafas”) li jipprovdu prinċipji ċari u oġġettivi, skont l-Artikolu 8(7), għall-iżvilupp tal-kodiċijiet tan-network relatat mal-oqsma identifikati fil-lista ta' prijoritajiet. Kull linjigwida ta' qafas ▌għandu jikkontribwixxi għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-kompetizzjoni effettiva u għat-tħaddim effiċjenti tas-suq. Fuq talba raġunata mill-Aġenzija, il-Kummissjoni tista’ testendi dak il-perjodu.

3.      L-Aġenzija għandha tikkonsulta formalment lill-ENTSO tal-Elettriku u lill-partijiet interessati u pertinenti l-oħrajn dwar l-abbozz ta' linjigwida ta' qafas ▌, matul perijodu ta' mhux inqas minn xahrejn, b'mod miftuħ u trasparenti.

4.      Jekk il-Kummissjoni tqis li l-abbozz ta' linjigwida ta' qafas ▌ma jikkontribwixxix għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għal kompetizzjoni effettiva u għat-tħaddim effiċjenti tas-suq, hija tista' titlob lill-Aġenzija tirrivedi l-abbozz ta' linjigwida ta' qafas ▌ f'perjodu ta' żmien raġonevoli, u terġa' tippreżentah lill-Kummissjoni.

5.      Jekk l-Aġenzija tonqos milli tippreżenta jew li terġa' tippreżenta mill-ġdid abbozz ta' linji gwida ta' qafas ▌fil-limitu ta' żmien stabbilit mill-Kummissjoni taħt il-paragrafu 2 jew il-paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha tħejji l-linji gwida ta' qafas mhux obbligatorji in kwistjoni.

6.      Il-Kummissjoni għandha tistieden lill-ENTSO tal-Elettriku biex jippreżenta lill-Aġenzija kodiċi tan-network li jikkonforma mal-linji gwida ta' qafas ▌rilevanti, fi żmien perijodu raġonevoli ta' mhux aktar minn tnax-il xahar.

7.      Fi żmien tliet xhur wara li tirċievi kodiċi tan-network, matul liema perijodu l-Aġenzija tista' tikkonsulta formalment mal-partijiet interessati u pertinenti, l-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni raġunata lil-ENTSO tal-Elettriku dwar il-kodiċi tan-network.

8.      L-ENTSO tal-Elettriku jista' jemenda l-kodiċi tan-network fid-dawl tal-opinjoni tal-Aġenzija u jerġa' jippreżentah lill-Aġenzija.

9.      Meta l-Aġenzija tkun sodisfata li l-kodiċi tan-netwerk ikun konformi mal-linjigwida ta’ qafas mhux obbligatorju, l-Aġenzija għandha tressaq il-kodiċi tan-netwerk lill-Kummissjoni u tista’ tirrakkomanda li l-kodiċi jkun adottat fi żmien raġjonevoli. Jekk il-Kummissjoni ma tadottax il-kodiċijiet, hija għandha tiddikjara r-raġunijiet għalfejn dan ma seħħx.

10.    Fejn l-ENTSO tal-Elettriku ma jkunx żviluppa kodiċi tan-network fi żmien il-perjodu stabbilit mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 6, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Aġenzija biex tħejji abbozz ta' kodiċi tan-network fuq il-bażi tal-linjigwida ta' qafas ▌rilevanti. L-Aġenzija tista' tniedi konsultazzjoni oħra matul it-tħejjija ta' abbozz ta' kodiċi tan-network taħt dan il-paragrafu. L-Aġenzija għandha tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' kodiċi tan-network imħejji taħt dan il-paragrafu u tista' tirrakkomanda li jiġi adottat.

11.    Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq inizjattiva tagħha stess meta l-ENTSO tal-Elettriku jkun naqas milli jħejji kodiċi tan-network, jew l-Aġenzija tkun naqset milli tħejji abbozz ta' kodiċi tan-network kif imsemmi fil-paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu, jew fuq rakkomandazzjoni tal-Aġenzija taħt il-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu, kodiċi wieħed jew aktar tan-network fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 8(6).

         Jekk il-Kummissjoni tipproponi l-adozzjoni ta' kodiċi tan-network fuq inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta lill-Aġenzija, lill-ENTSO tal-Elettriku u lill-partijiet interessati u pertinenti kollha dwar l-abbozz ta' kodiċi tan-network matul perijodu ta' mhux inqas minn xahrejn.

         Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 23(2).

12.    Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li tadotta u temenda linji gwida kif stabbilit fl-Artikolu 18.

Artikolu 7 Modifiki tal-Kodiċijiet tan-Netwerk

1.      Abbozzi ta' modifiki għal kwalunkwe kodiċi tan-network adottat taħt l-Artikolu 6 jistgħu jiġu proposti lill-Aġenzija minn persuni li x'aktarx ikunu interessati f'dak il-kodiċi tan-network, inklużi l-ENTSO tal-Elettriku, l-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni, utenti tas-sistema u konsumaturi. L-Aġenzija tista' wkoll tipproponi modifiki fuq inizjattiva tagħha stess.

2.       L-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament KE Nru .../.../ [ [li jwaqqaf l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ] [17]+. Wara dan il-proċess, l-Aġenzija tista' tagħmel proposti raġunati għal modifiki lill-Kummissjoni, u tispjega kif proposti bħal dawn ikunu konsistenti mal-objettivi tal-kodiċijiet tan-network stipulati fl-Artikolu 6(2).

3.      Il-Kummissjoni tista' tadotta, wara li tqis il- proposti tal-Aġenzija, modifiki għal kwalunkwe kodiċi tan-network adottat taħt l-Artikolu 6. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 23(2).

4.      Il-konsiderazzjoni tal-modifiki proposti konformement mal-proċedura previst fl-Artikolu 23(2) għandha tkun limitata għal konsiderazzjoni tal-aspetti marbuta mal-modifika proposta. Dawn il-modifiki proposti huma mingħajr preġudizzju għal xi modifiki oħra li tista' tipproponi l-Kummissjoni.

Artikolu 8 Il-kompiti tal-ENTSO tal-Elettriku

1.      L-ENTSO tal-Elettriku għandu jelabora kodiċijiet tan-network fl-oqsma previsti fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu fuq talba indirizzata lilu mill-Kummissjoni taħt l-Artikolu 6(6).

2.      L-ENTSO tal-Elettriku jista' jelabora kodiċijiet tan-network fl-oqsma previsti fil-paragrafu 6 bil-għan li jinkisbu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 4, ▌dawn il-kodiċijiet ma jirrelatawx ma' oqsma koperti minn talba indirizzata lilu mill-Kummissjoni. Dawn il-kodiċijiet tan-network għandhom jiġu preżentati lill-Aġenzija għal opinjoni. Din l-opinjoni għandha tkun ikkunsidrata b’mod xieraq mill-ENTSO tal-Elettriku.

3.      L-ENTSO tal-Elettriku għandu jadotta:

(a)    għodod operattivi ta' network komuni li jiżguraw il-kordinazzjoni tal-operat tan-netwerk f’kundizzjonijiet normali u ta’ emerġenza, inkluża skala ta' klassifika ta' inċidenti komuni, u pjani ta' riċerka;

(b)    pjan ta' żvilupp mhux obbligatorju tan-network għall-Komunità kollha fuq firxa ta’ 10 snin ("pjan ta' żvilupp tan-network"), inkluż prospett dwar l-adegwatezza tal-provvista Ewropea ġenerata , kull sentejn;

(ba)  rakkomandazzjonijiet dwar il-koordinazzjoni tal-koperazzjoni teknika bejn l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni Komunitarja u operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni ta’ pajjiżi terzi;

(c)    programm ta' ħidma annwali;

(d)    rapport annwali;

(e)    prospetti annwali dwar l-adegwatezza tal-provvista ġenerata għas-sajf u għax-xitwa;

4.      Il-prospett dwar l-adegwatezza tal-provvista Ewropea ġenerata msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 3 għandu jkopri l-adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-elettriku għall-provvista ta' talbiet attwali u proġettati għall-elettriku għall-perijodu ta' ħames snin li ġejjin kif ukoll għall-perijodu bejn ħames u ħmistax-il sena mid-data ta' dak il-prospett. Dan il-prospett Ewropew dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni għandu jibni fuq prospetti dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni mħejjija minn kull operatur individwali ta’ sistema ta’ trasmissjoni.

5.      Il-programm ta' ħidma annwali msemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 3 għandu jinkludi lista u deskrizzjoni tal-kodiċijiet tan-network li għandhom jitħejjew, pjan dwar il-koordinazzjoni tal-operat tan-network u l-attivitiajiet ta' riċerka u żvilupp, li għandhom jitwettqu f'dik is-sena, u kalendarju indikattiv.

6.      Il-kodiċijiet tan-network imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, b'kont meħud, jekk xieraq, tal-ispeċifiċitajiet reġjonali:

(a)    regoli ta' sigurtà u affidabbiltà tan-network inklużi regoli għal kapaċità ta' riserva ta' trasmissjoni teknika għas-sigurtà tan-network operattiv;

(b)    regoli dwar il-konnessjoni mar-rettikolat;

(c)    regoli ta’ aċċess għal partijiet terzi;

(d)    regoli dwar l-iskambju ta' data u dwar l-issetiljar;

(e)    regoli dwar l-interoperabbiltà;

(f)     proċeduri operattivi f’emerġenza;

(g)    allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar it-tmexxija ta' konġestjoni;

(h)    regoli għall-kummerċ relatati mal-proviżjoni teknika u operattiva tas-servizzi ta' aċċess għan-network u l-ibbilanċjar tas-sistema;

(i)     regoli dwar it-trasparenza;

(j)     regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli dwar ir-riżerva tal-enerġija relatati man-network;

(k)    regoli dwar strutturi tariffarji armonizzati għat-trażmissjoni inklużi sinjali tal-lokalità u regoli dwar il-kumpens bejn l-operaturi ta’ sistemi ta’ intertrażmissjoni; and

(l)     effiċjenza fl-enerġija tan-networks tal-elettriku.

7.      Il-kodiċijiet tan-network għandhom jiġu żviluppati ▌għal kwistjonijiet traskonfinali tan-network u għal kwistjonijiet ta’ integrazzjoni tas-suq u għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jistabbilixxu kodiċijiet nazzjonali li ma jaffettwawx il-kummerċ transkonfinali.

8.      L-ENTSO tal-Elettriku għandu jissorvelja u janalizza l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-networku l-linji gwida adottati mill-Kummissjoni taħt l-Artikolu 6(11), u l-effett tagħhom fuq l-armonizzazzjoni tar-regoli applikabbli mmirati għall-faċilitazzjoni tal-integrazzjoni tas-suq. L-ENTSO tal-Elettriku għandu jirrapporta l-konklużjonijiet tiegħu lill-Aġenzija u jinkludi r-riżultati tal-analiżi fir-rapport annwali msemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

9.      L-ENTSO tal-Elettriku għandu jagħmel disponsibbli l-informazzjoni kollha meħtieġa mill-Aġenzija biex twettaq il-kompiti tagħha taħt l-Artikolu 9(1).

10.    L-ENTSO tal-Elettriku għandu jadotta u jippubblika pjan ta' żvilupp tan-network kull sentejn. Il-pjan ta' żvilupp tan-network għandu jinkludi t-tfassil tan-network integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, prospett dwar l-adegwatezza tal-provvista Ewropea ġenerata u u valutazzjoni tal-kapaċità ta' rkupru tas-sistema.

Il-pjan ta' żvilupp tan-network għandu, b'mod partikolari:

(a)    jibni fuq pjani ta' investiment nazzjonali, b’kunsiderazzjoni għall-pjani ta' investiment reġjonali kif imsemmijin fl-Artikolu 12(1), u, jekk ikun il-każ, għall-aspetti Komunitarji tal-pjani tan-netwerk, inklużi l-linjigwida għal Networks tal-enerġija trans-Ewropej skont id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE[18];

(b)    rigward l-interkonnessjonijiet transkonfinali, jibni wkoll fuq il-ħtiġijiet raġonevoli tal-utenti differenti tas-sistema u jintegra impenji ta' perijodu fit-tul mill-investituri kif imsemmija fl-Artikolu 8 u l-Artikoli 13 u 22 tad-Direttiva .../.../KE dwar regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku] [19]+;

(c)    jidentifika l-lakuni fl-investiment, notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali. Reviżjoni tal-ostakli għaż-żieda fil-kapaċitá transkonfinali tan-network, li ġejjin mill-proċeduri jew prattiki ta' approvazzjoni differenti, għandha tkun annessa mal-pjan tal-iżvilupp tan-netwerk.

10a.  L-Aġenzija għandha tagħti opinjoni dwar il-pjani għall-iżvilupp tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 10 snin biex tevalwa l-konsistenza tagħhom mal-pjani għall-iżvilupp tan-netwerk tal-Komunità fuq perjodu ta’ 10 snin. Jekk l-Aġenzija tidentifika inkonsistenzi bejn il-pjani għall-iżvilupp tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 10 snin u l-pjani għall-iżvilupp tan-netwerk tal-Komunità fuq perjodu ta’ 10 snin, hija għandha tirrakkomanda li għandu jkun emendat il-pjan għall-iżvilupp tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 10 snin jew il-pjan għall-iżvilupp tan-netwerk tal-Komunità fuq perjodu ta’ 10 snin mhux obbligatorju kif xieraq. Jekk pjan għall-iżvilupp tan-netwerk bħal dan jkun żviluppat skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva .../.../ KE [dwar regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku]+, l-Aġenzija għandha tirrakkomanda lill-awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti biex temenda l-pjan għall-iżvilupp tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 10 snin skont l-Artikolu 22(7) ta’ dik id-Direttiva u informa lill-Kummissjoni dwar dan.

11.    Fuq talba tal-Kummissjoni, l-ENTSO tal-Elettriku għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bil-fehmiet tiegħu dwar l-adozzjoni ta' linji gwida kif stabbilit fl-Artikolu 18.

Artikolu 9 Sorveljanza mill-Aġenzija

1.      L-Aġenzija għandha tissorvelja l-eżekuzzjoni tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 8 (1), (2) u (3), tal-ENTSO tal-Elettriku, u tirrapporta lill-Kummissjoni.

L-Aġenzija għandha tissorvelja l-implimentazzjoni, mill-ENTSO tal-Elettriku , tal-kodiċijiet tan-network imfasslin taħt l-Artikolu 8(2) u l-kodiċijiet tan-network li ġew żviluppati taħt l-Artikolu 6(1) sa (10) iżda li ma ġewx adottati mill-Kummissjoni taħt l-Artikolu 6(11). Meta l-ENTSO tal-Elettriku jonqos milli jimplimenta kwalunkwe kodiċijiet tan-netwerk bħal dawn, l-Aġenzija għandha titlob lill-ENTSO tal-Elettriku biex tipprovdi spjegazzjoni raġunata għalfejn ikun naqas milli jagħmel dan. L-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar din l-ispjegazzjoni u tagħti opinjoni dwarha.

L-Aġenzija għandha tissorvelja u tanalizza l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-network u l-linji gwida adottati mill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Artikolu 6(11), u l-effett tagħhom fuq l-armonizzazzjoni tar-regoli applikabbli mmirati għall-faċilitazzjoni tal-integrazzjoni tas-suq kif ukoll fuq in-non-diskriminazzjoni, kompetizzjoni effettiva, funzjonament effiċjenti tas-suq, u tirrapporta lill-Kummissjoni.

2.      L-ENTSO tal-Elettriku għandu jippreżenta l-abbozz tal-pjan ta' żvilupp tan-network u l-abbozz ta' programm ta' ħidma annwali, inkluża l-informazzjoni dwar il-proċess ta' konsultazzjoni, u dokumenti oħra msemmija fl-Artikolu 8(3) lill-Aġenzija għall-opinjoni tagħha.

Fi żmien xahrejn mir-riċezzjoni, l-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni debitament raġunata kif ukoll rakkomandazzjonijiet lill-ENTSO tal-Elettriku u lill-Kummissjoni meta tqis li l-abbozz ta' programm ta' ħidma annwali jew l-abbozz tal-pjan ta' żvilupp tan-network preżentati minn ENTSO tal-Elettriku ma jikkontribwixxix għan-non-diskriminazzjoni, il-kompetizzjoni effettiva, il-funzjonament effiċjenti tas-suq jew livell suffiċjenti ta' interkonnessjoni transkonfinali miftuħa għall-aċċess mill-partijiet terzi.

Artikolu 10Konsultazzjonijiet

1.      Fil-preparazzjoni tal-kodiċijiet tan-network, l-abbozz tal-pjan ta' żvilupp tan-network u l-programm ta’ ħidma annwali msemmi fl-Artikolu 8(1), (2) u (3), l-ENTSO tal-Elettriku għandu jwettaq proċess estensiv ta' konsultazzjoni, fi stadju bikri, u b'mod miftuħ u trasparenti, li jkun jinvolvi lill-parteċipanti kkonċernati kollha tas-suq u, b'mod partikolari, lil-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-partijiet interessati kollha konformement mar-regoli ta' proċedura msemmija fl-Artikolu 5(1). Dik il-konsultazzjoni għandha tinvolvi wkoll lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali oħrajn, impriżi ta' forniment u ġenerazzjoni, klijenti, utenti tas-sistemi, operaturi ta' sistema ta' distribuzzjoni, inklużi l-assoċjazzjonijiet konċernati tal-industrija, il-korpi tekniċi u l-pjattaformi ta' partijiet interessati u pertinenti. Il-konsultazzjoni għandu jkollha l-għan li tidentifika l-opinjonijiet u l-proposti tal-partijiet rilevanti kollha waqt il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

2.      Id-dokumenti kollha u l-minuti tal-laqgħat relatati ma' dawn il-konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom isiru pubbliċi.

3.      Qabel ma jiġi adottat il-programm ta' ħidma annwali u l-kodiċijiet tan-network imsemmija fl-Artikolu 8(1), (2) u (3), l-ENTSO tal-Elettriku għandu jindika kif tqiesu l-osservazzjonijiet li jkun irċieva waqt il-konsultazzjoni. L-ENTSO għandu jagħti r-raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma jkunux tqiesu.

Artikolu 11Spejjeż

Lispejjeż relatati mal-attivitajiet tal-ENTSO tal-Elettriku msemmi fl-Artikoli 4 sa 12 għandhom jitħallsu mill-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni u għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni fil-kalkolu tat-tariffi. L-awtoritajiet regolatorji għandhom japprovaw dawn l-ispejjeż biss jekk ikunu raġonevoli u proporzjonati.

Artikolu 12 Koperazzjoni reġjonali tal-operaturi tas-sistema

1.      L-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni għandhom jistabbilixxu koperazzjoni reġjonali fi ħdan l-ENTSO tal-Elettriku biex jikkontribwixxu għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 8(1), (2) u (3). B'mod partikolari, għandhom jippubblikaw pjan ta' investiment reġjonali kull sentejn, u jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment ibbażati fuq dak il-pjan ta' investiment reġjonali.

2.      L-operaturi tas-sistema ta’ trasmissjoni għandhom jippromwovu arranġamenti operattivi sabiex jiżguraw l-aħjar tmexxija tan-network, u għandhom jippromwovu l-iżvilupp ta' skambji tal-enerġija, l-allokazzjoni kkoordinata ta' kapaċità traskonfinali permezz ta' soluzzjonijiet non-diskriminatorji bbażati fuq is-suq, bl-attenzjoni dovuta għall-merti speċifiċi tal-bejgħ bl-irkant impliċitu għall-allokazzjonijiet fil-perijodu qasir, u l-integrazzjoni ta' mekkaniżmi ta' bilanċ u ta' riżervi tal-enerġija.

3.      Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti f’paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, iż-żona ġeografika koperta minn kull struttura ta' koperazzjoni reġjonali tista' tkun definita mill-Kummissjoni, b'kunsiderazzjoni għall-istrutturi reġjonali ta' koperazzjoni eżistenti. Kull Stat Membru għandu jkun jista' jippromwovi l-koperazzjoni f'aktar minn żona ġeografika waħda. Il-miżura msemmija fl-ewwel sentenza, imfasla sabiex temenda elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(2).

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Aġenzija u lill-ENTSO tal-Elettriku ▌ .

Artikolu 13

Mekkaniżmu ta' kumpens għall-operaturi ta' sistemi ta' inter-trasmissjoni

1.      L-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni għandhom jirċevu kumpens għall-ispejjeż li jġarrbu minħabba li jiffaċilitaw, permezz tan-networks tagħhom, flussi transkonfinali tal-elettriku.

2.      Il-kumpens li jirriferi għalih il-paragrafu 1 għandu jitħallas mill-operaturi tas-sistemi nazzjonali ta' trasmissjoni li minnu joriġinaw il-flussi transkonfinali u tas-sistemi fejn jaslu l-flussi.

3.      ▌

L-ewwel perijodu ta' żmien li għalih ħlasijiet ta' kumpens għandhom isiru għandhom jiġu determinati fil-linji gwida msemmija fl-Artikolu 18.

4.      Filwaqt li taġixxi konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-ammonti ta' kumpens li għandhom jitħallsu.

5.      Id-dimensjoni ta' flussi transkonfinali akkomodati u d-dimensjoni ta' flussi transkonfinali denominati bħala li joriġinaw u/jew jitterminaw f'sistemi nazzjonali ta' trasmissjoni għandhom jiġu determinati fuq il-bażi tal-flussi ta' elettriku li attwalment jiġu miżurati matul perijodu partikolari ta' żmien.

6.      L-ispejjeż minfuqa fil-faċilitazzjoni tal-flussi transkonfinali għandhom ikunu stabbiliti fuq il-bażi tal-ispejjeż mistennijin li jiżdiedu għal tul ta' żmien li ġej, meta wieħed jikkunsidra t-telf, l-investiment f'infrastruttura ġdida, u l-proporzjon xieraq tan-nefqa fuq l-infrastruttura eżistenti, sa fejn l-infrastruttura tkun użata għat-trasmissjoni ta' fluss transkonfinali, partikolarment billi tiġi kunsidrata l-ħtieġa li tkun iggarantita s-sigurtà tal-provvista. Meta jiġu stabbiliti l-ispejjeż imġarrba, għandhom jintużaw metodoloġiji rikonoxxuti ta' standard-costing. Il-benefiċċji li network igawdi mill-akkomodament ta' flussi transkonfinali għandhom jiġu kkunsidrati biex jitnaqqas il-kumpens riċevut.

Artikolu 14

Ħlasijiet għal aċċess għan-networks

1.      Il-ħlasijiet applikati minn operaturi tan-networks għal aċċess għan-networks għandhom ikunu trasparenti, waqt li jqisu l-ħtieġa għas-sigurtà tan-network u jirriflettu spejjeż attwalment minfuqa meta jistgħu jitqabblu ma' dawk ta' operatur ta' network effiċjenti u strutturalment paragunabbli u applikati b'mod mhux diskriminatorju. Dawk il-piżijiet ma għandhomx ikunu relatati mad-distanza.

2.      ▌

Fejn jixraq, il-livell ta' tariffi applikati lill-produtturi u/jew lill-konsumaturi għandu jipprovdi sinjali tal-lokalità fil-livell tal-Komunità, u jqis l-ammont ta' telf tan-networks u l-konġestjoni kkawżata, u kemm jiswew l-investimenti fl-infrastruttura. ▌

3.      Meta jiġu stabbiliti l-ħlasijiet għal aċċess għan-networks, għandu jittieħed kont ta' dawn li ġejjin:

(a)    ħlasijiet u dħul li jirriżultaw mill-mekkaniżmu ta' kumpens tas-sistema ta' trasmissjoni bejn in-networks;

(b)    ħlasijiet li attwalment ħarġu jew daħlu kif ukoll ħlasijiet mistennija għal perijodi fil-ġejjieni, stmati fuq il-bażi ta' perijodi passati.

4.      ▌Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal piżijiet fuq esportazzjoni ddikjarata u importazzjoni ddikjarata li jirriżultaw mill-immaniġġjar tal-konġestjoni li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 16.

5.      Ma għandu jkun hemm l-ebda ħlas speċifiku impost fuq transazzjonijiet individwali għal transitu ddikjarat tal-elettriku.

Artikolu 15Għoti ta’ Informazzjoni

1.      L-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' kordinazzjoni u informazzjoni biex jassiguraw is-sigurtà tan-networks tal-Istat fil-kuntest tal-immaniġġjar tal-konġestjoni.

2.      L-istandards ta' sigurtà, ta' operazzjoni u ppjanar użati mill-operaturi tas-sistema pubblika ta' trasmissjoni għandhom ikunu ppubblikati. L-informazzjoni ppublikata għandha tinkludi skema ġenerali għall-kalkolazzjoni tal-kapaċità totali ta' trasferiment u l-marġni tal-kredibilità tat-trasmissjoni bbażata fuq il-karatteristiċi elettriċi u fiżiċi tan-networks. Tali skemi għandhom ikunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet regulaturi.

3.      L-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni għandhom jippubblikaw stimi tal-kapaċità disponibbli ta' trasmissjoni għal kull jum, waqt li tkun indikata kull kapaċità ta' trasmissjoni diġà riservata. Dawn il-pubblikazzjonijiet għandhom isiru bi frekwenza speċifikata qabel il-jum tat-trasport u għandhom jinkludu, f'kull każ, stimi tal-ġimgħa li jmiss u x-xahar li jmiss, kif ukoll indikazzjoni kwantitattiva tal-affidabbiltà tal-kapaċità disponibbli.

4.      L-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni għandhom jippubblikaw id-data rilevanti dwar t-tbassir aggregat u d-domanda proprja, dwar disponibbiltà u użu proprju ta' assi ta' ġenerazzjoni u tagħbija dwar disponibbiltà u użu tan-networks u tal-interkonnetturi, u dwar l-ibbilanċjar tal-enerġija u l-kapaċità ta' riserva. Għad-disponibbiltà u l-użu proprju ta' unitajiet ta' ġenerazzjoni u tagħbija żgħar, tista' tintuża data stmata aggregata.

5.      Il-parteċipanti konċernati fis-suq għandhom jagħtu lill-operaturi ta’ sistema ta' trasmissjoni d-data rilevanti.

6.      l-impriżi ta' ġenerazzjoni li jkunu proprjetarji jew li joperaw assi ta' ġenerazzjoni, fejn għall-inqas assi ta' ġenerazzjoni wieħed minnhom ikollu kapaċità installata ta' mill-anqas 250 MW, għandhom iżommu għad-disponibbiltà tal-awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal ħames snin id-data ta' kull siegħa ta' kull impjant li hi meħtieġa biex tivverifika d-deċiżjonijiet operattivi kollha ta' bgħit u kif isiru l-offerti fi skambji tal-enerġija, fl-irkanti ta' interkonnessjonijiet, fis-swieq ta' riserva u fis-swieq tat-tip "over the counter". L-informazzjoni għal kull impjant u kull siegħa li għandha tinħażen għandha tinkludi, iżda mhux limitata għal, data fuq il-kapaċità ta' ġenerazzjoni disponibbli u riservi mwarrba, inkluż allokazzjoni ta' dawk ir-riservi mwarrba fuq il-livell ta' kull impjant, fil-waqt ta' meta jsiru l-offerti u meta sseħħ il-produzzjoni.

Artikolu 16 Prinċipji ġenerali tal-immaniġġar tal-konġestjoni

1.      Il-problemi dwar il-konġestjoni tan-networks għandhom jiġu riżolti b'soluzzjonijiet mhux diskriminatorji b'kont meħud tas-suq li jagħtu sinjali ekonomiċi effiċjenti lill-parteċipanti involuti fis-suq u lill-operaturi involuti ta' sistemi ta' trasmissjoni. Il-problemi dwar il-konġestjoni għan-networks għandhom preferibbilment jiġu riżolti b'metodi mhux ibbażati fuq transazzjonijiet, jiġifieri metodi li ma jinvolvux għażla minn fost il-kuntratti ta' parteċipanti individwali fis-suq.

2.      Proċeduri li jillimitaw transazzjonijiet għandhom jintużaw biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza fejn l-operatur tas-sistema ta' trasmissjoni huwa obbligat li jaġixxi bil-ħeffa u l-bgħit mill-ġdid jew it-tpartit ma jkunx possibbli. Kull proċedura bħal din għandha tkun applikata b'mod mhux diskriminatorju.

Ħlief f'każi ta' forża maġġuri, parteċipanti fis-suq li jkunu allokati kapaċità għandhom ikunu kkumpensati għal kull tnaqqis.

3.      Il-kapaċità massima tal-interkonnessjonijiet u/jew tan-networks ta' trasmissjoni li jaffettwaw flussi transkonfinali għandhom ikunu magħmula għall-parteċipanti fis-suq, u jikkonformaw mal-i standards ta' sigurtà ta' operaturi ta' networks bla periklu.

4.      Il-parteċipanti fis-suq għandhom jinformaw lill-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni konċernati fi żmien ragonevoli qabel il-perjodu operattiv rilevanti jekk humiex bil-ħsieb li jużaw il-kapaċità allokata. Kull kapaċità li ma tkunx ser tintuża għandha titqassam mod ieħor fis-suq, f'mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju.

5.      L-operaturi ta' sistema ta' trasmissjoni għandu, sa fejn ikun teknikament possibbli, jinnettjaw il-ħtiġijiet ta' kwalunkwe fluss ta' enerġija fid-direzzjonijiet opposti fuq il-linja ta' inter-konnessjoni li jkollha konġestjoni sabiex jużaw din il-linja sal-kapaċità massima tagħha. Waqt li tingħata importanza sħiħa lis-sigurtà tan-networks, ma għandhom qatt jiġu miċhuda t-transazzjonijiet li jtaffu l-konġestjoni.

6.      Kull introjtu li jirriżulta mill-allokazzjoni ta' inter-konnessjoni għandu jkun użat għall- għanijiet li ġejjin:

(a)    biex jiggarantixxi d-disponibbilità attwali tal-kapaċità allokata; u/jew

(b)    iż-żamma jew iż-żieda ta' kapaċitajiet ta' interkonnessjoni permezz ta' investimenti fin-networks, b'mod partikolari f' interkonnetturi ġodda.

Jekk l-introjtu ma jkunx jista' jintuża b'mod effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) u/jew (b) tal-ewwel subparagrafu, huwa jista' jintuża, suġġett għall-approvazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri konċernati, sa ammont massimu li għandu jkun deċiż minn dawk l-awtoritajiet regolatorji, bħala introjtu li tiegħu għandu jittieħed kont mill-awtoritajiet regolatorji meta japprovaw il-metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi tan-network, u/jew sabiex jistabbilixxu t-tariffi tan-network.

Il-bqija tad-dħul għandu jitqiegħed f'linja ta' kont intern separat sakemm jasal iż-żmien li jista' jintefaq għall-finijiet stipulati fil-punt (a) u/jew (b) tal-ewwel subparagrafu. L-Aġenzija għandha tkun infurmata dwar id-deċiżjoni ta' approvazzjoni tal-awtorità regolatorja msemmija fit-tieni subparagrafu. 

Artikolu 17 Interkonnetturi ġodda

1.      Interkonnetturi ġodda tal-kurrent dirett jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal perijodu limitat ta' żmien, mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16(6) ta' dan ir-Regolament u l-Artikoli 9 u 31 u l-Artikolu 36(6) u (8) tad-Direttiva …/.../KE [dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku] [20]+ taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)    l-investiment għandu ikabbar il-kompetizzjoni fil-provvista tal-elettriku;

(b)    il-livell ta' riskju assoċjat mal-investiment huwa tali li l-investiment ma jsirx jekk ma tingħatax eżenzjoni;

(c)    l-interkonnettur għandu jkun proprjetà ta' persuna fiżika jew ġuridika li tkun separata għall-inqas fil-forma legali tagħha mill-operaturi tas-sistema li fiha l-interkonnetturi jkunu ser jinbnew;

(d)    jiġu imposti piżijiet fuq utenti ta' dak l-interkonnettur;

(e)    mill-ftuħ parzjali tas-suq li hemm referenza għalih fl-Artikolu 19 tad-Direttiva 96/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 1996 dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam ta' l-elettriku[21], ma tkun ġiet irkuprata l-ebda parti mill-ispejjeż kapitali jew operattivi tal-interkonnettur minn xi komponent ta' ħlasijiet imposti għall-użu ta' sistemi ta' trasmissjoni jew distribuzzjoni kkollegati mal-interkonnettur;

(f)     l-eżenzjoni ma għandhiex tkun għad-detriment tal-kompetizzjoni jew gtal-funzjonament effettiv tas-suq intern tal-elettriku, jew tal-funzjonament effiċjenti tas-sistema regolata li l-interkonnettur huwa kkollegat magħha.

2.      Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll, f'każijiet eċċezzjonali, għal interkonnetturi ta' kurrent alternanti, sakemm l-ispejjeż u r-riskji tal-investiment partikolari involuti huma partikolarment għoljin meta mqabbla mal-ispejjeż u riskji normalment iffaċċjati meta jkunu qegħdin jiġu mqabbda żewġ sistemi nazzjonali ta' trasmissjoni ġirien minn interkonnettur ta' kurrent alternanti.

3.      Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll għal żidiet sinifikanti fil-kapaċità ta' interkonnetturi eżistenti.

4.      Id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni taħt il-paragrafi 1, 2 u 3 għandha tittieħed fuq bażi ta' każ b'każ mill-awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri konċernati. Eżenzjoni tista' tkopri l-kapaċità kollha jew parti minnha, tal-interkonnettur il-ġdid, jew tal-interkonnettur eżistenti b'kapaċita miżjuda b'mod sinifikanti.

Fi żmien xahrejn mid-data meta kienet mitluba l-eżenzjoni mill-aħħar waħda mill-awtoritajiet regolatorji kkonċernati, l-Aġenzija tista' tressaq opinjoni konsultattiva lil dawk l-awtoritajiet regolatorji, li tista' tipprovdi bażi għad-deċiżjoni tagħhom.

Meta tittieħed deċiżjoni biex tingħata eżenzjoni, għandha tiġi kunsidrata, fuq bażi ta' każ b'każ, il-ħtieġa li jiġu imposti kondizzjonijiet dwar kemm għandhom idumu l-eżenzjoni u l-aċċess mhux diskriminatorju għall-interkonnettur. Meta jiġu deċiżi dawk il-kondizzjonijiet, għandhom jitqiesu b'mod partikolari l-kapaċità addizzjonali li għandha tinbena jew il-modifika tal-kapaċità eżistenti, il-qafas ta' żmien tal-proġett u ċ-ċirkostanzi nazzjonali.

Qabel ma jagħtu eżenzjoni, l-awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri konċernati għandhom jiddeċiedu dwar ir-regoli u l-mekkaniżmi għall-amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-kapaċità. Ir-regoli tal-immaniġġjar tal-konġestjoni għandhom jinkludu l-obbligu li tiġi offruta kapaċità mhux użata fis-suq, u l-utenti tal-faċilità għandhom ikunu intitolati li jagħmlu kummerċ fil-kapaċitajiet kuntrattwali tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fil-valutazzjoni tagħha tal-kriterji msemmija fil-punti (a), (b) u (f) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għandu jittieħed kont tar-riżultati tal-proċedura tal-allokazzjoni ta' kapaċità.

Fejn l-awtoritajiet regolatorji kollha kkonċernati laħqu ftehim dwar id-deċiżjoni rigward l-eżenzjoni fi żmien sitt xhur, dawn għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija b'dik id-deċiżjoni.

Id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni, li tinkludi kwalunkwe mill-kondizzjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu ta' dan l-Artikolu, għandha tkun motivata u ppubblikata kif jixraq.

5.      Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4 għandhom jittieħdu mill-Aġenzija ▌

(a)    fejn l-awtoritajiet regolatorji konċernati kollha ma jkunx irnexxiehom jilħqu ftehim fi żmien sitt xhur mid-data li fiha tkun saret talba għal eżenzjoni lill-aħħar waħda fost dawn l-awtoritajiet regolatorji; jew

(b)    fuq talba konġunta mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali konċernati.

Qabel tieħu d-deċiżjoni, l-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet regolatorji konċernati u lill-applikanti.

6.      Minkejja l-paragrafi 4 u 5, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtorità regolatorja jew l-Aġenzija, skont il-każ, għandha tippreżenta, għal deċiżjoni formali, lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru l-opinjoni tagħha dwar it-talba għal eżenzjoni. Dik l-opinjoni għandha tiġi pubblikata flimkien mad-deċiżjoni.

7.      L-Awtoritajiet regolatorji għandhom jibgħatu mingħajr dewmien, għall-finijiet ta' informazzjoni, kopja ta' kull talba għal eżenjoni lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni hekk kif din tiġi riċevuta. Id-deċiżjoni għandha tiġi notifikata, mingħajr dewmien, mill-awtoritajiet regolatorji konċernati jew mill-Aġenzija ("il-korpi notifikatorji") lill-Kummissjoni, flimkien mal-informazzjoni rilevanti kollha rigward id-deċiżjoni. Din l-informazzjoni tista' tkun mogħtija lill-Kummissjoni f'forma globali, b'mod li tgħin lill-Kummissjoni tasal għal deċiżjoni mibnija fuq sisien sodi. Partikolarment, l-informazzjoni għandha jkollha:

(a)    ir-raġunijiet dettaljati li abbażi tagħhom tkun ingħatat jew ġiet miċħuda l-eżenzjoni, inkluża l-informazzjoni finanzjarja li tiġġustifika l-ħtieġa għall-eżenzjoni;

(b)    l-analiżi li tkun saret dwar l-effett fuq il-kompetizzjoni u l-funzjonament effettiv tas-suq intern tal-elettriku li jirriżultaw mill-għoti tal-eżenzjoni;

(c)    ir-raġunijiet għall-perjodu taż-żmien u għas-sehem tal-kapaċità totali tal-interkonnettur konċernat li għalihom ingħatat l-eżenzjoni;

(d)    ir-riżultat tal-konsultazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji konċernati;

8.      Fi żmien xahrejn mill-jum li fih tirċievi notifika taħt il-paragrafu 7, il-Kummissjoni tista' tieħu deċiżjoni li titlob lill-korpi notifikatorji biex jemendaw jew jirtiraw id-deċiżjoni li tingħata eżenzjoni. Dak il-perijodu ta' xahrejn jista' jittawwal b'perijodu addizzjonali ta' xahrejn meta tiġi mitluba informazzjoni ulterjuri mill-Kummissjoni. Dak il-perijodu addizzjonali għandu jibda l-għada li tasal l-informazzjoni kompluta. Il-perijodu inizjali ta' xahrejn jista' wkoll jiġi estiż bil-kunsens kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-korpi notifikatorji.

In-notifika għandha titqies li ġiet irtirata jekk l-informazzjoni mitluba ma tkunx ġiet ipprovvduta fil-perjodu stipulat fit-talba, ħlief jekk qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-perijodu jiġi estiż bil-kunsens kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-korpi notifikatorji, jew jekk il-korpi notifikatorji, fi stqarrija motivata kif xieraq, jinfurmaw lill-Kummissjoni li huma jqisu li n-notifika hija kompluta.

Il-korpi notifikatorji għandhom jikkonformaw mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jemendaw jew jirtiraw d-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni fi żmien xahar mill-adozzjoni tagħha u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni b'dan.

Il-Kummissjoni għandha tippreserva l-kunfidenzjalità ta' informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni għal deċiżjoni ta' eżenzjoni għandha tiskadi sentejn mid-data ta' adozzjoni tagħha, fil-każ li l-bini tal-interkonnettur ma jkunx għadu beda, sa dik id-data u wara ħames snin mill-adozzjoni tagħha jekk, sa dak iż-żmien, l-interkonnettur ma jsirx operattiv, sakemm il-Kummissjoni ma tiddeċidix li d-dewmien huwa dovut għal ostakoli kbar li mhumiex fil-kontroll tal-persuna li lilha ngħatat l-eżenzjoni.

9.      Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida għall-applikazzjoni tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u biex tistipula l-proċedura li għandha tkun segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 4, 7 u 8 ta' dan l-Artikolu. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 23(2).

Artikolu 18Linji ta’ gwida

1.      Fejn ikun il-każ, il-linji gwida relatati mal-mekkaniżmu ta’ kumpens għal operatur ta’ sistema ta’intertrasmissjoni għandhom jispeċifikaw konformement mal-prinċipji stipulati fl-Artikoli 13 u 14:

(a)    dettalji tal-proċedura biex jiġi stabbilit liema operaturi ta' sistema ta' trasmissjoni ikunu suġġetti għal ħlas ta' kumpens għal fornimenti transkonfinali fosthom dawk dwar il-qsim bejn l-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni nazzjonali li minnhom joriġinaw flussi transkonfinali u s-sistemi fejn il-flussi jaslu, taħt l-Artikolu 13(2);

(b)    dettalji tal-proċedura ta' ħlas li għandhom ikunu segwiti, inkluża d-determinazzjoni tal-ewwel perjodu ta' żmien li għalih ikollu jitħallas kumpens skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 13(3);

(c)    dettalji ta' metodoloġiji biex jiġu determinati l-flussi transkonfinali miżmuma li għalihom għandu jitħallas kumpens taħt l-Artikolu 13, f'termini kemm ta' kwantità u ta' tipi ta' flussi, u d-deskrizzjoni tal-kobor ta' dawn il-flussi kif joriġinaw u/jew jaslu sa sistemi ta' trasmissjoni ta' Stati Membri individwali, taħt l-Artikolu 13(5);

(d)    dettalji tal-metodoloġija biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż u l-benefiċċji għax ikunu miżmuma flussi transkonfinali, taħt l-Artikolu 13(6);

(e)    dettalji tat-trattament fil-kuntest tal-mekkaniżmu ta' kumpens tal-operatur ta' sistema ta' inter-trasmissjoni ta' flussi tal-elettriku li joriġinaw jew jaslu f'pajjiżi barra miż-Żona Ekonomika Ewropea;

(f)     il-parteċipazzjoni ta' sistemi nazzjonali li jkunu interkonnessi permezz ta' linji ta' kurrent dirett, taħt l-Artikolu 13.

2.      Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll regoli xierqa li jwasslu għall-armonizzazzjoni progressiva tal-prinċipji li huma l-bażi li fuqhom jiġu stabbiliti ħlasijiet applikati għall-produtturi u l-konsumaturi (tagħbija) taħt sistemi nazzjonali ta' tariffi, inkluż ir-riflessjoni tal-mekkaniżmu ta' kumpens għall-operatur ta' sistema ta' inter-trasmissjoni fi ħlasijiet ta' networks nazzjonali u d-dispożizzjoni għal sinjali xierqa u effiċjenti tal-lokalità, konformement mal-prinċipji stipulati fl-Artikolu 14.

Il-linji gwida għandhom jipprovdu għal sinjali tal-lokalità armonizzati xierqa u effiċjenti fil-livell tal-Komunità.

Kull armonizzazzjoni f'dan is-sens ma għandhiex timpedixxi lill-Istati Membri milli japplikaw mekkaniżmi biex jiżguraw li ħlasijiet għal aċċess għan-networks mill-konsumaturi (tagħbija) jkunu mqabbla fit-territorju kollu tagħhom.

3.      Fejn ikun il-każ, il-linji gwida li jipprovdu livell minimu ta’ armonizzazzjoni meħtieġa għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom jispeċifikaw ukoll:

(a)    dettalji dwar l-għoti ta' informazzjoni, konformement mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 15;

(b)    dettalji dwar regoli tal-kummerċ fl-elettriku;

(c)    dettalji dwar regoli ta' inċentiv għall-investiment għall-kapaċità ta' interkonnettur inklużi s-sinjali tal-lokalità;

(d)    dettalji dwar l-oqsma elenkati fl-Artikolu 8(6).

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Aġenzija u lill-ENTSO tal-Elettriku .

4.      Il-linji gwida dwar it-tmexxija u l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' trasmissjoni disponibbli ta' interkonnessjonijiet bejn sistemi nazzjonali huma stabbiliti fl-Anness I.

5.      Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida dwar is-suġġetti elenkati fil-paragrafi 1, 2 u3 ta' dan l-Artikolu. Tista’ temenda l- linji gwida msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, konformement mal-prinċipji stipulati fl-Artikoli 15 u 16, b’mod partikolari biex tinkludi linji gwida dettaljati fuq il-metodoloġiji ta’ allokazzjoni ta’ kapaċità applikati fil-prattika u biex tiżgura li mekkaniżmi ta’ tmexxija ta’ konġestjoni jevolvu b’manjieri kompatibbli mal-għanijiet tas-suq intern. Meta xieraq, waqt li jkunu qegħdin isiru dawn l-emendi għandhom jiġu stabbiliti regoli komuni dwar is-sigurtà minima u standards operazzjonali għall-użu u t-tħaddim tan-network, li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 15(2).

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 23(2).

Meta tadotta jew temenda linji gwida , il-Kummissjoni għandha tassigura li huma jipprovdu lanqas grad ta' armonizzazzjoni meħtieġa biex jinkisbu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament u ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għal dak il-għan.

Meta tadotta jew temenda linji gwida , il-Kummissjoni għandha tindika x'azzjonijiet tkun ħadet dwar il-konformità ta' regoli f'pajjiżi terzi, li jifformaw parti mis-sistema tal-Komunità tal-elettriku, mal-linji gwida konċernati.

Meta tadotta dawn il-linji gwida għall-ewwel darba, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkopru f'abbozz ta' miżura waħda mill-anqas is-suġġetti msemmija fil-punti (a) u (d) tal-paragrafu 1, u fil-paragrafu 2.

Artikolu 19 Awtoritajiet regolatorji

L-Awtoritajiet regolatorji, meta kunu qegħdin jesegwixxi dmirijiethom, għandhom jassiguraw konformità ma' dan ir-Regolament u l-linji gwida taħt l-Artikolu 18. Meta xieraq, biex iwettqu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament huma għandhom jikkoperaw ma' xulxin, mal-Kummissjoni u mal-Aġenzija konformement mal-Kapitolu IX tad-Direttiva …/.../KE [dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku] [22]+.

Artikolu 20 Dispożizzjonijiet ta' informazzjoni u kunfidenzjalità

1.      L-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji għandhom, fuq talba, jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-finjiet tal-Artikolu 13(4) u tal-Artikolu 18.

Partikolarment, għall-finjiet tal-Artikolu 13(4) u (6), l-awtoritajiet regolatorji għandhom jipprovdu fuq bażi regolari informazzjoni dwar spejjeż tabilħaqq minfuqa minn operaturi ta' sistemi nazzjonali ta' trasmissjoni, kif ukoll data u l-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-flussi f'networks ta' operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni u n-nefqa tan-networks.

Il-Kummissjoni għandha tiffissa żmien raġonevoli sa meta l-informazzjoni għandha tkun provduta, meta tkun tqieset il-komplessità tal-informazzjoni meħtieġa u l-urġenza li bih l-informazzjoni tkun meħtieġa.

2.      Jekk l-Istat Membru jew l-awtorità regolatorja konċernati ma jipprovdux dik l-informazzjoni fiż-żmien mogħti taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' titlob l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-finijiet tal-Artikolu 13(4) u tal-Artikolu 18 direttament mill-impriża konċernata.

Meta tibgħat talba għal informazzjoni lil xi impriża, il-Kummissjoni għandha fl-istess ħin tibgħat kopja lill-awtoritajiet regolatorji tal-Istat Membru li fih tkun qiegħda s-sede tal-impriża.

3.      Fit-talba tagħha għall-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddikjara l-bażi legali tat-talba, it-terminu ta' żmien li fih l-informazzjoni għandha tiġi provduta, l-għan tat-talba, u l-penali previsti fl-Artikolu 22(2) għall-għoti ta' informazzjoni skorretta, mhux kompleta jew qarrieqa. Il-Kummissjoni għandha tiffissa terminu ta' żmien raġonevoli meta titqies il-komplessità tal-informazzjoni meħtieġa u l-urġenza li biha l-informazzjoni tkun meħtieġa.

4.      Il-proprjetarji tal-impriża jew ir-rappreżentanti tagħhom, fil-każ ta' persuni legali, il-persuni awtorizzati li jirrappreżentawhom legalment jew bl-istrument ta' inkorporazzjoni, għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba. Avukati, debitament awtorizzati biex jaġixxu, jistgħu jipprovdu l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom, f'liema każ il-klijent għandu jibqa' totalment risponsabbli jekk l-informazzjoni pprovduta tkun inkorretta, mhux kompleta, jew qarrieqa.

5.      Fejn impriża ma tipprovdix l-informazzjoni mitluba fiż-żmien iffissat mill-Kummissjoni jew tipprovdi informazzjoni mhux kompleta, il-Kummissjoni tista' b'deċiżjoni tesiġi li l-informazzjoni tkun ipprovduta. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika x'informazzjoni hija meħtieġa u tiffissa żmien xieraq li matulu għandha tkun ipprovduta. Għandha tindika l-penali previsti fl-Artikolu 22(2). Għandha wkoll tindika d-dritt li jkolla d-deċiżjoni eżaminata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

Il-Kummissjoni għandha fl-istess waqt tibgħat kopja tad-deċiżjoni tagħha lill-awtoritajiet regolatorji tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ir-residenza tal-persuna konċernata jew tkun stabbilita s-sede tal-impriża konċernata.

6.      L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tintuża biss għall-finjiet tal-Artikolu 13(4) u tal-Artikolu 18.

Il-Kummissjoni ma għandhiex tiżvela informazzjoni miksuba taħt dan ir-Regolament ta' tip kopert bl-obbligazzjoni ta' segretezza professjonali.

Artikolu 21 Dritt tal-Istati Membri li jipprovdu għal miżuri aktar dettaljati

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati Membri li jżommu jew idaħħlu miżuri li jkun fihom dispożizzjonijiet aktar dettaljati minn dawk imniżżla f'dan ir-Regolament u l-linji gwida li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 18.

Artikolu 22 Penali

1.      Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li dawk id-dispożizzjonijiet ikunu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk ir-regoli li jikkorrispondu għad-disposizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 lill-Kummissjoni sal-1 ta' Lulju 2006 u għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emendi sussegwenti li jaffettwawhom. Huma għandhom jinnotifikaw dawk ir-regoli li ma jikkorrispondux mad-disposizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 lill-Kummissjoni sa ...[23]* u għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emendi sussegwenti li jaffettwawhom.

2.      Il-Kummissjoni tista' b'deċiżjoni timponi fuq impriżi multi li ma jaqbżux 1 % tal-valur totali tal-bejgħ fis-sena kummerċjali preċedenti fejn, bi ħsieb jew b'negliġenza, huma jagħtu informazzjoni skorretta, mhux kompleta jew qarrieqa fi tweġiba għal talba magħmula taħt l-Artikolu 20(3) jew jonqsu milli jagħtu informazzjoni fiż-żmien iffissat minn deċiżjoni adottata skont l-ewwel subparagrafu għall-Artikolu 20(5).

Meta jiġi stabbilit l-ammont tal-multa, għandu jingħata każ tal-gravità tan-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ewwel sub-paragrafu.

3.      Il-penali previsti taħt il-paragrafu 1 u deċiżjonijiet meħuda taħt il-paragrafu 2 ma għandhomx ikunu ta' natura ta' liġi kriminali.

Artikolu 23 Proċedura ta' kumitat

1.      Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat stabbilit mill-Artikolu 46 tad-Direttiva …/.../KE [dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku] [24]+.

2.      Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 24 Rapport tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Fir-rapport tagħha taħt l-Artikolu 47(6) tad-Direttiva …/.../KE [dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku]+, il-Kummissjoni għandha wkoll tirrapporta dwar l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Partikolarment ir-rapport għandu jeżamina kemm dan ir-Regolament irnexxielu jiżgura kondizzjoniet ta' aċċess għan-networks li ma jkunx diskriminatorju u li jirrifletti l-ispejjeż għall-iskambju transkonfinali tal-elettriku sabiex jikkontribbwixxu għal għażla f'suq intern tal-elettriku li jiffunzjona sew u għal sigurtà jew provvista fil-futur imbiegħed, kif ukoll kemm is-sinjali ta' lokalità jkunu jitħaddmu. Jekk meħtieġ, ir-rapport għandu jkollu mehmuż miegħu proposti u/jew rakkomandazzjonijiet xierqa.

Artikolu 25 Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 għandu jitħassar minn …[25]* Ir-referenzi magħmula għar-Regolament imħassar għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw konformement mat-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 26 Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika minn …*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ║

Għall-Parlament Ewropew                                                     Għall-Kunsill

Il-President                                                                            Il-President

ANNESS I

Linji gwida dwar il-ġestjoni u l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' trasferiment disponibbli ta' interkonnessjonijiet bejn sistemi nazzjonali

1.      Dispożizzjonijiet Ġenerali

1.1.   L-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni (Transmission system operators, TSOs) għandhom jagħmlu ħilithom biex jaċċettaw it-transazzjonijiet kummerċjali kollha, inklużi dawk li jinvolvu kummerċ transkonfini.

1.2.   Fejn m'hemm l-ebda konġestjoni, m'għandu jkun hemm l-ebda restrizzjoni ta' aċċess għall- interkonnessjoni. Fejn dan ikun normalment il-każ, mhux meħtieġ li jkun hemm proċedura ta' allokazzjoni ġenerali permanenti għall-aċċess għas-servizz ta' trasmissjoni transkonfini.

1.3.      Fejn trasmissjonijiet kummerċjali skedati mhumiex kompatibbli mal-operat sigur tan-network, it-TSOs għandhom itaffu l-konġestjoni f'konformità mar-rekwiżiti ta' sigurtà operattiva tal-grid filwaqt li jagħmlu ħilithom biex jiżguraw li kull spiża assoċjata tibqa' f'livell ekonomikament effiċjenti. F'każ li ma jistgħux jiġu applikati miżuri b'anqas spiża għandhom jiġu previsti bgħit mill-ġdid jew tpartit kumpensattivi.

1.4.   Jekk tfiġġ konġestjoni strutturali, għandhom jiġu implimentati minnufih mit-TSOs regoli u arranġamenti adatti ta' ġestjoni tal-konġestjoni ddefiniti u li jkun intlaħaq qbil dwarhom minn qabel. Il-metodi ta' ġestjoni tal-konġestjoni għandhom jiżguraw li l-flussi fiżiċi ta' enerġija assoċjati mal-kapaċità ta' trasmissjoni allokata jikkonformaw mal-istandards tas-sigurtà tan-network.

1.5.   Il-metodi adottati għall-ġestjoni tal-konġestjoni għandhom jagħti sinjali ekonomiċi effettivi lill-parteċipanti fis-suq u lit-TSOs, jippromwovu l-kompetizzjoni u jkunu adatti għal applikazzjoni reġjonali u fil-Komunità kollha.

1.6.   L-ebda distinzjoni bbażata fuq transazzjoni ma tista' tiġi applikata fil-ġestjoni tal-konġestjoni. Talba partikolari għal servizz ta' trasmissjoni għandha tinċaħad biss meta l-kondizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti b'mod konġunt:

(a)    il-flussi fiżiċi inkrementali ta' enerġija li jirriżultaw mill-aċċettazzjoni ta' din it-talba jimplikaw li tista' ma tkunx aktar garantita l-operazzjoni sikura tas-sistema tal-enerġija, u

(b)    il-valur fl-ammont monetarju marbut ma' din it-talba fil-proċedura għall-ġestjoni tal-konġestjoni hu aktar baxx mit-talbiet l-oħrajn kollha intiżi biex jiġu aċċettati għall-istess servizz u kondizzjonijiet.

1.7.    Fid-definizzjoni ta' oqsma ta' networks adatti li fihom u bejniethom għandha tiġi applikata l-ġestjoni tal-konġestjoni, it-TSOs għandhom jiġu iggwidati minn prinċipji ta' kost-effikaċja u minimizzazzjoni ta' impatti negattivi fis-Suq Intern tal-Enerġija Elettrika. B'mod partikolari, it-TSOs ma jistgħux jillimitaw il-kapaċità ta' interkonnessjoni sabiex tissolva l-konġestjoni ġoż-żona ta' kontroll tagħhom stess, ħlief għar-raġunijiet imsemmijin hawn fuq u għal raġunijiet ta' sigurtà operattiva[26]. Jekk isseħħ sitwazzjoni bħal din, din għandha tiġi deskritta u ppreżentata b'mod trasparenti mit-TSOs lill-utenti kollhatas-sistema. Sitwazzjoni bħal din tista' tiġi ttollerata sakemm tinsab soluzzjoni għat-tul. Il-metodoloġija u l-proġetti għall-kisba ta' soluzzjoni għall-perijodu fit-tul għandhom jiġu deskritti u ppreżentati b'mod trasparenti mit-TSOs lill-utenti kollhatas-sistema.

1.8.   Fl-ibbilanċjar tan-network fiż-żoni ta' kontroll permezz ta' miżuri operattivi fin-network u permezz ta' bgħit mill-ġdid, it-TSO għandu jieħu kont tal-effett ta' dawn il-miżuri fuq żoni ta' kontroll fil-qrib.

1.9.   Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2008, il-mekkaniżmi għall-ġestjoni tal-konġestjoni tal-istess jum (intra-day) tal-kapaċità ta' interkonnettur għandhom jiġu stabbiliti b'mod ikkoordinat u taħt kondizzjonijiet operattivi siguri, sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet għall-kummerċ u sabiex jiġi previst ibbilanċjar transkonfini.

1.10.    L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jevalwaw il-metodi ta' ġestjoni tal-konġestjoni, b'attenzjoni partikolari għall-osservanza tal-prinċipji u r-regoli stabbiliti f'dawn ir-Regolament u l-linji gwida u tat-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet regolatorji nfushom skont dawn il-prinċipji u regoli. Evalwazzjoni bħal din għandha tinkludi konsultazzjoni mal-parteċipanti kollha fis-suq u studji speċifiċi.

2.      Metodi ta' ġestjoni tal-konġestjoni

2.1.   Il-metodi ta' ġestjoni tal-konġestjoni għandhom ikunu bbażati fuq is-suq sabiex jiffaċilitaw kummerċ transkonfini effiċjenti. Għal dan il-għan, il-kapaċità għandha tkun allokata biss permezz ta' rkantijiet espliċiti (kapaċità) jew impliċiti (kapaċità u enerġija). Iż-żewġ metodi jistgħu jikkoeżistu fuq l-istess interkonnessjoni. Għal kummerċ tal-istess jum jista' jiġi applikat reġim ta' kontinwità.

2.2.   Skont il-kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni, għandu mnejn li jkun meħtieġ li l-mekkaniżmi ta' ġestjoni tal-konġestjoni jippermettu allokazzjoni tal-kapaċità ta' trasmissjoni kemm għall-perijodu fit-tul kemm għall-perijodu fil-qosor.

2.3.   Kull proċedura ta' allokazzjoni ta' kapaċità għandha talloka porzjon preskritt tal-kapaċità ta' interkonnessjoni disponibbli flimkien ma' kull kapaċità li jifdal u li ma ġietx allokata preċedentement u kull kapaċità rilaxxata mid-detenturi ta' kapaċità minn allokazzjonijiet preċedenti.

2.4.   It-TSOs għandhom jottimizzaw il-grad sa fejn il-kapaċità hija soda, b'kont meħud tal-obbligi u d-drittijiet tat-TSOs involuti u l-obbligi u d-drittijiet tal-parteċipanti fis-suq, sabiex tiġi ffaċiltata kompetizzjoni effettiva u effiċjenti. Jista' jiġi offrut proporzjon raġonevoli tal-kapaċità lis-suq fi grad imnaqqas ta' sodezza, iżda l-kondizzjonijiet eżatti għat-trasport fuq linji transkonfini għandhom dejjem jiġu avżati lill-parteċipanti fis-suq.

2.5.   Id-drittijiet ta' aċċess għal allokazzjonijiet għall-perijodu fit-tul u medju għandhom ikunu drittijiet ta' kapaċità ta' trasmissjoni soda. Huma għandhom ikunu suġġetti għall-prinċipji use-it-or-lose-it jew use-it-or-sell-it f'ħin in-nominazzjoni.

2.6.   It-TSOs għandhom jiddefinixxu struttura adatta għall-allokazzjoni ta' kapaċità bejn il-perijodi differenti. Dan jista' jinkludi għażla biex jiġi riżervat perċentwal minimu ta' kapaċita ta' interkonnessjoni għal allokazzjoni ta' kuljum jew ta' dak il-jum stess. Din l-istruttura ta' allokazzjoni għandha tkun suġġetta għal reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji rispettivi. Fit-tfassil tal-proposti tagħhom, it-TSO għandhom jieħdu kont ta':

(a)    il-karatteristiċi tas-swieq,

(b)    il-kondizzjonijiet operattivi, bħall-implikazzjonijiet ta' nettjar ta' skedi speficikati b'mod deċiżiv,

(c)    il-livell ta' armonizzazzjoni tal-perċentwali u l-perijodi adottati għall-mekkaniżmi stabbiliti tal-allokazzjoni tal-kapaċità.

2.7.   L-allokazzjoni ta' kapaċità ma tistax tiddiskrimina bejn il-parteċipanti fis-suq li jixtiequ jużaw d-drittijiet tagħhom biex jagħmlu użu minn kuntratti ta' forniment bilaterali jew biex jitfgħu offerta fi skambji ta' enerġija. L-offerti bl-ogħla valur, kemm jekk impliċiti kemm jekk espliciti f'perijodu partikolaru, għandhom jirnexxu.

2.8.   F'reġjuni fejn swieq finanzjari ta' xiri tal-elettriku fil-futur huma żviluppati sew u wrew l-effiċjenza tagħhom, il-kapaċità kollha ta' interkonnessjoni tista' tiġi allokata permezz ta' rkantar impliċitu.

2.9.   Ħlief fil-każ ta' interkonnetturi ġodda li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament, mhux permess l-istabbiliment ta' prezzijiet ta' riżerva f'metodi ta' allokazzjoni ta' kapaċità.

2.10. Fil-prinċipju, il-parteċipanti potenzjali fis-suq għandhom jingħataw permess biex jipparteċipaw fil-proċess ta' allokazzjoni mingħajr restrizzjoni. Biex jiġu evitati l-ħolqien jew l-aggravament ta' problemi marbuta mal-użu potenzjali ta' pożizzjoni dominati ta' kwalunkwe attur tas-suq, l-awtoritajiet rilevanti regolatorji u/jew ta' kompetizzjoni, fejn adatt, jistgħu jimponu restrizzjonijiet inġenerali jew fuq kumpanija individwali minħabba dominanza fis-suq.

2.11. Il-parteċipanti fis-suq għandhom jinnominaw b'mod deċiżiv l-użu tagħhom tal-kapaċità lit-TSOs b'terminu ta' żmien definit għal kull perijodu. L-iskadenza għandha tkun b'mod li t-TSOs ikunu jistgħu jassenjaw mill-ġdid kapaċità mhix użata għal allokazzjoni mill-ġdid fil-perijodu rilevanti li jmiss – inkluż sessjonijiet fl-istess ġurnata (intra-day).

2.12. Il-kapaċità għandha tkun negozjabbli b'mod ħieles fuq bażi sekondarja, dment li t-TSO ikun infurmat biżżejjed bil-quddiem. Meta t-TSO jiċħad kwalunkwe kummerċ sekondarju (transazzjoni), dan għandu jkun ikkomunikat u spjegat b'mod ċar lill-parteċipanti kollha fis-suq minn dak it-TSO u għandu jkun innotifikat lill-awtorità regolatorja.

2.13. Il-konsegwenzi finanzjarji talli ma jkunux onorati l-obbligi b'rabta mal-allokazzjoni ta' kapaċità għandhom ikunu attribwiti lil dawk li jkunu responsabbli għal tali nuqqas. Meta l-parteċipanti fis-suq jonqsu milli jużaw il-kapaċità li huma jkunu impenjaw li jużaw, jew, fil-każ ta' kapaċità espliċitament irkantata, jonqsu milli jinnegozjaw fuq bażi sekondarja jew milli jagħtu l-kapaċità lura fiż-żmien dovut, huma għandhom jitilfu d-drittijiet għal tali kapaċità u jħallsu spiża li tirrifletti n-nefqa. Kwalunkwe spejjeż li jiriflettu n-nefqa dovuti għal nuqqas ta' użu tal-kapaċità għandhom ikunu ġġustifikati u proporzjonati. Bl-istess mod, jekk TSO ma jirrispettax l-obbligu tiegħu, huwa għandu jkun responsabbli li jikkumpensa parteċipant fis-suq għat-telf tad-drittijiet tal-kapaċità. Għal dan il-fini m'għandu jittieħed kont tal-ebda telf konsegwenzjali. Il-kunċetti u l-metodi ewlenin għad-determinazzjoni tar-responsabbiltajiet li jirriżultaw wara n-nuqqas tar-rispett tal-obbligi għandhom ikunu stabbiliti minn qabel skont il-konsegwenzi finanzjarji, u għandhom ikunu suġġetti għar-reviżjoni mill-awtorità jew l-awtoritajiet regolatorja nazzjonali kompetenti.

3.      Koordinazzjoni

3.1.   L-allokazzjoni tal-kapaċità f'interkonnessjoni għandha tkun determinata u implimentata bl-użu tal-proċeduri ta' allokazzjoni komuni mit-TSOs involuti. F'każijiet fejn l-iskambji kummerċjali bejn żewġ pajjiżi (TSOs) ikunu mistennija li jaffettwaw b'mod sinifikanti l-kondizzjonijiet fiżiċi ta' fluss f' pajjiż terz (TSO), il-metodi ta' ġestjoni tal-konġestjoni għandhom ikunu kkoordinati bejn it-TSOs kollha milquta permezz ta' proċedura komuni ta' ġestjoni tal-konġestjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u t-TSOs għandhom jiżguraw li ebda proċedura ta' ġestjoni tal-konġestjoni b'effetti sinifikanti fuq il-flussi fiżiċi tal-enerġija elettrika f'networks oħrajn ma tkun ippjanata unilateralment.

3.2.   Metodu komuni u kkoordinat ta' ġestjoni tal-konġestjoni u proċedura għall-allokazzjoni tal-kapaċità għas-suq mill-anqas minn sena, xahar jew jum qabel għandhom ikunu applikati sal-1 ta' Jannar 2007 bejn il-pajjiżi tar-reġjuni li ġejjin:

(a)    L-Ewropa ta' Fuq (jiġifieri d-Danimarka, l-Isvezja, il-Finlandja, il-Ġermanja u l-Polonja),

(b)    L-Ewropa tal-Majjistral (jiġifieri l-Benelux, il-Ġermanja u Franza),

(c)    L-Italja (jiġifieri l-Italja, Franza, l-Awstrija, is-Slovenja u l-Greċja),

(d)    L-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (jiġifieri l-Ġermanja, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, l-Ungerija, l-Awstrija u s-Slovenja),

(e)    L-Ewropa tal-Lbiċ (jiġifieri Spanja, il-Portugall u Franza),

(f)     Ir-Renju Unit, l-Irlanda u Franza,

(g)    L-Istati Baltiċi (jiġifieri l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja).

F'interkonnessjoni li tinvolvi Stati Membri li jappartjenu lil aktar minn reġjun wieħed, il-metodu ta' ġestjoni tal-konġestjoni applikat jista' jkun differenti sabiex jiżgura l-kompatibilità mal-metodi applikati fir-reġjuni l-oħrajn li għalihom jappartjenu dawn l-Istati Membri. F'dan il-każ it-TSOs relevanti għandhom jipproponu l-metodu li għandu jkun suġġett għal reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji relevanti.

3.3.   Ir-reġjuni msemmija fil-punt 2.8. jistgħu jallokaw il-kapaċità ta' interkonnessjoni kollha permezz ta' allokazzjoni minn jum qabel.

3.4.   Il-proċeduri kompatibbli ta' ġestjoni tal-konġestjoni għandhom ikunu ddefiniti f'dawn is-seba' reġjuni kollha bil-għan li jiġi ffurmat suq intern tal-elettriku integrat tassew. Il-parteċipanti fis-suq m'għandhomx iħabbtu wiċċhom ma' sistemi reġjonali inkompatibbli.

3.5.   Bl-għan tal-promozzjoni ta' kompetizzjoni ġusta u effiċjenti u kummerċ transkonfini, il-koordinazzjoni bejn it-TSOs ġewwa r-reġjuni mniżżla fil-punt 3.2. għandha tinkludi l-passi kollha mill-kalkolu tal-kapaċità u l-ottimizzazzjoni tal-allokazzjoni għall-operazzjoni sigura tan-network, bi tqassim ċar tar-responsabbiltà. Koordinazzjoni bħal din għandha tinkludi, b'mod partikolari:

(a)    l-użu ta' mudell komuni ta' trasmissjoni li jittratta b'mod effiċjenti trasferimenti f'ċirku fiżiċi interdipendenti u b'kont meħud tad-diskrepanzi bejn il-flussi fiżiċi u kummerċjali,

(b)    allokazzjoni u nominazzjoni tal-kapaċità biex jiġu trattati b'mod effiċjenti trasferimenti f'ċirku fiżiċi interdipendenti,

(c)    obbligi identiċi fuq id-detenturi tal-kapaċità li jipprovdu informazzjoni dwar l-użu intenzjonat tagħhom tal-kapaċità, jiġifieri nominazzjoni tal-kapaċità (għal irkant espliċitu),

(d)    perijodi u ħinijiet tal-għeluq identiċi,

(e)    struttura identika għall-allokazzjoni tal-kapaċità fost perijodi differenti (pereżempju ġurnata, 3 sigħat, ġimgħa, eċċ) u f'termini ta' blokok ta' kapaċità mibjugħa (ammont ta' enerġija f'MW, MWh, eċċ),

(f)     qafas kuntrattwali konsistenti mal-parteċipanti fis-suq,

(g)    verifika tal-flussi biex jikkonformaw mal-kondizzjonijiet tas-sigurtà tan-network għall-ippjanar operattiv u għal operazzjoni fil-ħin reali,

(h)    Il-kontabilità u l-issetiljar tal-azzjonijiet tal-ġestjoni tal-konġestjoni.

3.6.   Il-koordinazzjoni għandha tinkludi wkoll l-iskambju ta' informazzjoni bejn it-TSOs. In-natura, il-ħin u l-frekwenza tal-iskambju ta' informazzjoni għandhom ikunu kompatibbli mal-attivitajiet stipulati fil-punt 3.5 u l-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Dan l-iskambju ta' informazzjoni għandu jippermetti b'mod partikolari lit-TSOs jagħmlu l-aħjar previżjoni possibbli tas-sitwazzjoni tan-network globali sabiex jiġu evalwati l-flussi fin-network tagħhom u l-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni disponibbli. Kwalunkwe TSO li jiġbor informazzjoni f'isem TSOs oħra għandu jagħti lura lit-TSO parteċipanti r-riżultati tal-ġbir tad-data.

4.      Skeda għall-operazzjonijiet tas-suq

4.1.   L-allokazzjoni tal-kapaċità ta' trasmissjoni disponibbli għandha ssir biżżejjed bil-quddiem. Qabel kull allokazzjoni, it-TSOs involuti għandhom jippubblikaw b'mod konġunt il-kapaċità li għandha tkun allokata, b'kont meħud fejn meħtieġ tal-kapaċità li tirriżulta minn kwalunkwe dritt ta' trasmissjoni tal-kumpanniji u, fejn relevanti, nomini interkonnessi, flimkien ma' perijodi ta' żmien li matulhom il-kapaċità ser titnaqqas jew mhux ser tkun disponibbli (pereżempju minħabba manutenzjoni).

4.2.   B'kont sħiħ meħud tas-sigurtà tan-network, in-nominazzjoni tad-drittijiet ta' trasmissjoni għandha ssir biżżejjed bil-quddiem, qabel is-sessjonijiet tal-jum minn qabel tas-swieq organizzati relevanti kollha u qabel il-pubblikazzjoni tal-kapaċità li għandha tkun allokata skont il-mekkaniżmu ta' allokazzjoni tal-jum minn qabel jew ta' dak il-jum stess. In-nomini tad-drittijiet ta' trasmissjoni fid-direzzjoni opposta għandhom ikunu interkonnessi sabiex isir użu effiċjenti tal-interkonnessjoni.

4.3.   Allokazzjonijiet suċċessivi ta' dak il-jum stess tal-kapaċità ta' trasmissjoni disponibbli għall-jum D għandhom isiru fil-jiem D1 u D, wara l-ħruġ tal-iskedi ta' produzzjoni indikati jew attwali tal-jum minn qabel.

4.4.   Waqt it-tħejjija tal-operazzjoni tal-grilja tal-jum minn qabel, it-TSOs għandhom jiskambjaw informazzjoni mat-TSOs ġirien, inkluża l-previżjoni tat-topoloġija tal-grilja, id-disponibbiltà u l-produzzjoni prevista tal-unitajiet ta' ġenerazzjoni, u jintroduċu l-flussi sabiex jottimizzaw l-użu tan-network ġenerali permezz tal-miżuri operattivi skont ir-regoli għal operazzjoni sigura tal-grilja.

5.      Trasparenza

5.1.   It-TSOs għandhom jippubblikaw id-data kollha relevanti relatata mad-disponibbiltà tan-netwerk, l-aċċess għan-netwerk u l-użu tan-netwerk, inkluż rapport dwar fejn u għaliex teżisti konġestjoni, il-metodi applikati biex tiġi ġestita din il-konġestjoni u l-pjani għall-ġestjoni futura tagħha.

5.2.   It-TSOs għandhom jippubblikaw deskrizzjoni ġenerali tal-metodu ta' ġestjoni tal-konġestjoni applikat skont ċirkostanzi differenti biex tiġi massimizzata l-kapaċità disponibbli għas-suq, u skema ġenerali għall-kalkolu tal-kapaċità ta' interkonnessjoni għal perijodi differenti, abbażi tar-realtajiet elettriċi u fiżiċi tan-network. Skema bħal din għandha tkun suġġetta għal reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri kkonċernati.

5.3.   Il-proċeduri fis-seħħ ta' ġestjoni tal-konġestjoni u tal-allokazzjoni tal-kapaċità, flimkien mal-ħinijiet u l-proċeduri għall-applikazzjoni għal kapaċità, deskrizzjoni tal-prodotti offruti u l-obbligi u d-drittijiet kemm tat-TSOs kif ukoll tal-parti li tikseb il-kapaċità, inklużi r-responsabbiltajiet li jirriżultaw wara nuqqas tar-rispett tal-obbligi, għandhom ikunu deskritti fid-dettall u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni b'mod trasparenti mit-TSOs għall-utenti potenzjali kollha tan-network.

5.4.   L-istandards operazzjonali u ta' ppjanar għandhom jiffurmaw parti integrali mill-informazzjoni li t-TSOs jippubblikaw f'dokumenti disponibbli u pubbliku. Dan id-dokument ukoll għandu jkun suġġett għal reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

5.5.   It-TSOs għandhom jippubblikaw id-data kollha relevanti dwar il-kummerċ transkonfini abbażi tal-aħjar previżjoni possibbli. Sabiex jirrispettaw dan l-obbligu, il-parteċipanti konċernati fis-suq għandhom jipprovdu lit-TSOs id-data relevanti. Il-mod ta' pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni għandu jkun suġġett għal reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji. It-TSOs għandhom jippubblikaw mill-anqas:

(a)    kull sena: informazzjoni dwar l-evoluzzjoni fit-tul tal-infrastruttura tat-trasmissjoni u l-impatt tagħha fuq il-kapaċità tat-trasmissjoni transkonfini;

(b)    kull xahar: previżjonijiet b'xahar u b'sena bil-quddiem tal-kapaċità ta' trasmissjoni disponibbli għas-suq, b'kont meħud tal-informazzjoni kollha disponibbli lit-TSO fiż-żmien tal-kalkolu tal-previżjoni (pereżempju l-impatt tal-istaġuni tas-sajf u tax-xitwa fuq il-kapaċità tal-linji, il-manutenzjoni tal-grilja, id-disponibbiltà tal-unitajiet ta' produzzjoni, eċċ);

(c)    kull ġimgħa: previżjonijiet ġimgħa bil-quddiem tal-kapaċità ta' trasmissjoni disponibbli għas-suq, b'kont meħud tal-informazzjoni kollha disponibbli lit-TSOs fiż-żmien tal-kalkolu tal-previżjoni, bħall-previżjoni tat-temp, ħidma ta' manutenzjoni ppjanata tal-grilja, id-disponibbiltà tal-unitajiet ta' produzzjoni, eċċ;

(d)    kuljum: kapaċità ta' trasmissjoni ta' jum bil-quddiem u ta' dak il-jum stess disponibbli għas-suq għal kull unità ta' ħin tas-suq, b'kont meħud tan-nominazzjonijiet interkonnessi ta' jum bil-quddiem, skedi ta' produzzjoni ta' jum bil-quddiem, previżjonijiet tal-talba u ħidma ta' manutenzjoni ppjanata tal-grilja;

(e)    kapaċità totali diġà allokata, b'unità ta' ħin tas-suq, u l-kondizzjonijiet relevanti kollha li fiha tista' tintuża din il-kapaċità (pereżempju prezz ta' bejgħ f'irkant, obbligi dwar l-użu tal-kapaċità, eċċ), sabiex tiġi identifikata kwalunkwe kapaċità li jifdal;

(f)     kapaċità allokata malajr kemm jista' jkun wara kull allokazzjoni, kif ukoll indikazzjoni tal-prezzijiet imħallsa;

(g)    kapaċità totali użata, b'unità ta' ħin tas-suq, immedjatament wara n-nominazzjoni;

(h)    l-eqreb possibbli għall-ħin reali: flussi kummerċjali u fiżiċi aggregati mwettqa, b'unità ta' ħin tas-suq, inkluż deskrizzjoni tal-effetti ta' kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda mit-TSOs (bħal limitazzjoni) biex jissolvew problemi tan-network jew tas-sistemi;

(i)     informazzjoni ex-ante dwar waqfien ippjanat u informazzjoni ex-post għall-jum preċedenti dwar waqfien ippjanat u mhux ippjanat ta' unitajiet ta' ġenerazzjoni akbar minn 100 MW.

5.6.   L-informazzjoni relevanti kollha għandha tkun disponibbli għas-suq fi żmien debitu għan-negozjar tat-transazzjonijiet kollha (bħall-ħin tan-negozjar tal-kuntratti annwali ta' provvista għall-konsumaturi industrijali jew il-ħin meta l-offerti għandhom jintbagħtu fi swieq organizzati).

5.7.   It-TSO għandu għandu jippubblika l-informazzjoni relevanti dwar it-talba għal previżjoni u dwar il-ġenerazzjoni skont il-perijodi ta' żmien imsemmija fil-punti 5.5. u 5.6. It-TSO għandu jippubblika wkoll l-informazzjoni relevanti meħtieġa għas-suq ta' bbilanċjar transkonfini.

5.8.   Meta l-previżjonijiet ikunu ppubblikati, il-valuri realizzati ex post għall-informazzjoni tal-previżjoni għandhom ikunu ppubblikati wkoll fil-perijodu ta' żmien li jsegwi dak li għalih tapplika l-previżjoni jew mhux aktar aktar mill-jum ta' wara (D+1).

5.9.   L-informazzjoni kollha ppubblikata mit-TSOs għandha tkun disponibbli b'mod ħieles f'forma faċilment aċċessibbli. Id-data kollha għandha tkun aċċessibbli wkoll b'mezzi adegwati u standardizzati ta' skambju tal-informazzjoni, li għandhom ikunu ddefiniti f'koperazzjoni mill-qrib mal-parteċipanti fis-suq. Din id-data għandha tinkludi informazzjoni dwar perijodi tal-passat b'minimu ta' sentejn, sabiex dawk li jkunu għadhom kif daħlu fis-suq ikollhom aċċess ukoll għal tali data.

5.10. It-TSOs għandhom jiskambjaw regolarment sett ta' data tan-network u tal-introduzzjoni tal-flussi preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu kalkoli ta' introduzzjoni tal-flussi għal kull TSO fiż-żona relevanti tiegħu. L-istess sett ta' data għandu jkun disponibbli għall-awtoritajiet regolatorji u lill-Kummissjoni fuq talba. L-awtoritajiet regolatorji u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw it-trattament kunfidenzjali ta' dan is-sett ta' data, minnhom u minn kwalunkwe konsulent li jwettaq ħidma analitika għalihom abbażi ta' din id-data.

6.      Użu tal-introjtu mill-konġestjoni

6.1.   Il-proċeduri ta' ġestjoni tal-konġestjoni assoċjati ma' perijodu ta' żmien speċifikat minn qabel jistgħu jiġġeneraw introjtu biss fil-każ li l-konġestjoni tirriżulta minn dak il-perijodu, ħlief fil-każ ta' interkonnetturi ġodda li jibbenefikaw mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament. Il-proċedura għat-tqassim ta' dan l-introjtu għandha tkun suġġetta għal reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji u la għandha tfixkel il-proċess ta' allokazzjoni favur kwalunkwe parti li teħtieġ il-kapaċità jew l-enerġija u lanqas ma tipprovdi diżinċentiv biex titnaqqas il-konġestjoni.

6.2.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu trasparenti dwar l-użu tal-introjtu li jirriżulta mill-allokazzjoni tal-kapaċità ta' interkonnessjoni.

6.3.   L-introjtu mill-konġestjoni għandu jkun kondiviż fost it-TSOs involuti skont il-kriterji maqbula bejn it-TSOs involuti u riveduti mill-awtoritajiet regolatorji rispettivi.

6.4.   It-TSOs għandhom jistabbilixxu biċ-ċar minn qabel l-użu li huma ser jagħmlu minn kwalunkwe introjtu mill-konġestjoni li huma jaf jiksbu u jirrappurtaw dwar l-użu preżenti ta' dan l-introjtu. L-awtoritajiet regolatorji għandhom jivverifikaw li dan l-użu jkun konformi mar-Regolament u l-linji gwida preżenti u li l-ammont totali ta' introjtu tal-konġestjoni li jirriżulta mill-allokazzjoni tal-kapaċità ta' interkonnessjoni jkun iddedikat għat-tliet għanijiet stipulati fl-Artikolu 16(6) ta' dan ir-Regolament.

6.5.   Fuq bażi annwali, u sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, l-awtoritajiet regolatorji għandhom jippubblikaw rapport li jistabbilixxi l-ammont ta' introjtu miġbur għall-perijodu ta' 12-il xahar sat-30 ta' Ġunju tal-istess sena u l-użu li jkun sar minn dan l-introjtu, flimkien ma' verifika li dan l-użu jkun konformi mar-Regolament u l-linji gwida preżenti u li l-ammont totali ta' introjtu tal-konġestjoni jkun iddedikat għal fini wieħed jew aktar mit-tlieta preskritti.

6.6.   L-użu tal-introjtu mill-konġestjoni biex isir investiment għaż-żamma fl-ordni jew it-tkabbir tal-kapaċità ta' interkonnessjoni preferibbilment għandu jkun assenjat għal proġetti speċifiċi predefiniti li jikkontribwixxu biex tittaffa l-konġestjoni assoċjata eżistenti u li jistgħu jkunu implimentati wkoll fi żmien raġonevoli, partikolarment rigward il-proċess ta' awtorizzazzjoni.

ANNESS II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

-

Artikolu 3

-

Artikolu 4

-

Artikolu 5

-

Artikolu 6

-

Artikolu 7

-

Artikolu 8

-

Artikolu 9

-

Artikolu 10

-

Artikolu 11

-

Artikolu 12

Artikolu 3

Artikolu 13

Artikolu 4

Artikolu 14

Artikolu 5

Artikolu 15

Artikolu 6

Artikolu 16

Artikolu 7

Artikolu 17

Artikolu 8

Artikolu 18

Artikolu 9

Artikolu 19

Artikolu 10

Artikolu 20

Artikolu 11

Artikolu 21

Artikolu 12

Artikolu 22

Artikolu 13

Artikolu 23

Artikolu 14

Artikolu 24

-

Artikolu 25

Artikolu 15

Artikolu 26

Anness

Anness I

 • [1]  Testi addottati, 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.
 • [2] *          Emendi Politiċi: test ġdid jew mibdul huwa mmarkat bil-korsiv u tħassir huwa indikat bis-simbolu ▌. Korrezzjonijiet tekniċi u adattamenti mis-servizzi: test ġdid jew mibdul huwa mmarkat bil-korsiv u tħassir huwa indikat bis-simbolu ║.
 • [3]           ĠU C 211, 19.8.2008, p. 23.
 • [4]           ĠU C 172, 5.7.2008, p. 55.
 • [5]           Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Ġunju 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-9 ta’ Jannar 2009 (għadha mhix ipubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' … ║.
 • [6]           ĠU L 176, 15.7.2003, p.37.
 • [7]           ĠU L...
 • [8] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [9]           ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
 • [10]           ĠU L...
 • [11] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [12] ++         ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [13] ++         ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [14] *          OJ: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 imħassar.
 • [15] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [16] *          ĠU: Daħħal id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jiġifieri d-data tmintax-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
 • [17] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [18]           Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 6 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi linji gwida għal networks tal-enerġija trans-Ewropej (ĠU L 262, 22.9.2006, p.1).
 • [19] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [20] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [21]          ĠU L 27, 30.1.1997, p. 20.
 • [22] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [23] *          ĠU: Daħħal id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
 • [24] +          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru║.
 • [25] *          ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
 • [26]          Sigurtà operattiva tfisser "iż-żamma tas-sistema ta' trasmissjoni fil-limiti ta' sigurtà maqbula".

PROĊEDURA

Titolu

Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku

Referenzi

14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD)

Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

18.6.2008                     T6-0295/2008

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2007)0531 - C6-0320/2007

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-wasla tal-pożizzjoni komuni

15.1.2009

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

15.1.2009

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Alejo Vidal-Quadras

9.10.2007

 

 

Eżami fil-kumitat

20.1.2009

12.2.2009

19.3.2009

30.3.2009

Data tal-adozzjoni

31.3.2009

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

39

2

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Juan Fraile Cantón, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Willem Schuth

Data tat-tressiq

2.4.2009