Процедура : 2007/0097(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0215/2009

Внесени текстове :

A6-0215/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0275

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 201kWORD 230k
2.4.2009
PE 418.416v02-00 A6-0215/2009

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработка)

(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Mathieu Grosch

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработка)

(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11786/1/2008 – C6‑0016/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0264),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0215/2009),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Обща позиция на Съвета

Съображение 5 a (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(5a) Пътните проверки следва да се извършват при отсъствие на пряка или непряка дискриминация, основана на националността на автомобилния превозвач или държавата, в която се е установил автомобилният превозвач или е регистрирано превозното средство.

Обосновка

Пътните проверки са от съществено значение за ефективното прилагане.

Изменение  2

Обща позиция на Съвета

Съображение 19 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(19а) За да се стимулира туризмът и използването на екологосъобразен транспорт, Регламент (ЕО) № 561/2006 следва да бъде изменен с цел на водачите на превозни средства, които извършват еднократен случаен автобусен превоз на пътници, да бъде разрешено да отлагат седмичния си период на почивка до 12 последователни 24-часови периода, в случай че извършват дейности, свързани с пътнически превоз, които обикновено не обхващат продължително и дълго време на управление. Тази възможност следва да бъде разрешена единствено при много строги условия, които гарантират безопасността по пътищата и отчитат условията на труд за водачите на превозни средства, наред с другото задължението да ползват седмични периоди на почивка непосредствено преди или след този превоз. Комисията следва да извършва непосредствен мониторинг на използването на тази възможност. Ако настъпят съществени промени във фактическото положение, което обосновава тази дерогация, и дерогацията доведе до влошаване на безопасността по пътищата, Комисията следва да предприеме подходящи мерки.

Обосновка

Повторното въвеждане на правилото за 12 дни се основава на споразумение между социалните партньори. То има огромно значение за безопасността по пътищата, потребностите на водачите на превозни средства, оперативните нужди на компаниите и съответства по-добре на средната продължителност на организираните ваканции с автобус и следователно носи ползи за пътниците.

Изменение  3

Обща позиция на Съвета

Член 6 – параграф 6 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

Операторът, извършващ редовен превоз, може да използва допълнителни превозни средства, за да се справи временни или извънредни ситуации.

Операторът, извършващ редовен превоз, може да използва допълнителни превозни средства, за да се справи с временни или извънредни ситуации. Допълнителните превозни средства могат да бъдат използвани единствено съгласно същите условия, установени в посоченото в параграф 3 разрешително.

Обосновка

Следва да се избегнат злоупотребите чрез задължаването на оператора да използва допълнителните превозни средства съгласно същите условия, предвидени в параграф 3.

Изменение  4

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

В случаите, когато съществуваща международна автобусна услуга засяга сериозно жизнеспособността на сходна услуга, обхваната от един или повече договори за обществена услуга съгласно общностното законодателство за съответните преки участъци, държава-членка може, със съгласието на Комисията, да спре или да отнеме разрешителното за предоставяне международната автобусна услуга, след като даде шестмесечно предизвестие на превозвача.

В случаите, когато съществуваща международна автобусна услуга засяга сериозно жизнеспособността на сходна услуга, обхваната от един или повече договори за обществена услуга съгласно общностното законодателство за съответните преки участъци, поради изключителни причини, които не са могли да бъдат предвидени към момента на издаване на разрешителното, държава-членка може, със съгласието на Комисията, да спре или да отнеме разрешителното за предоставяне на международната автобусна услуга, след като даде шестмесечно предизвестие на превозвача.

Обосновка

Операторите следва да могат да разчитат на получаваното от тях разрешително без да се опасяват, че то ще им бъде отнето. Органите биха проявили голяма непоследователност, ако издават и впоследствие отнемат разрешителните.

Изменение  5

Обща позиция на Съвета

Член 22 – параграф 1 – алинея 1 – уводен текст

Обща позиция на Съвета

Изменение

В случай на тежко нарушение на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено или установено в която и да е държава-членка , по-специално що се отнася до правилата, приложими за превозните средства, периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите и предоставянето без разрешително на посочените в член 5, параграф 1, пета алинея паралелни или временни превози, компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача, който е извършил нарушението, предприемат подходящи действия във връзка с това, което може да доведе inter alia до налагането на следните административни санкции:

В случай на тежко нарушение на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено или установено в която и да е държава-членка , по-специално що се отнася до правилата, приложими за превозните средства, периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите и предоставянето без разрешително на посочените в член 5, параграф 1, пета алинея паралелни или временни превози, компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача, който е извършил нарушението, предприемат подходящи действия, които могат да включват предупреждение, ако това е предвидено в националното законодателство, във връзка с това, което може да доведе inter alia до налагането на следните административни санкции:

Обосновка

Държавите-членки следва да издадат предварително предупреждение преди да наложат административни санкции. По отношение на факта, че някои държави-членки не разполагат с този предупредителен механизъм, към държавите-членки се отправя настойчиво предложение да предвидят такива механизми. Предупреждението е важно с цел законодателството да е в съответствие с принципа на пропорционалност.

Изменение  6

Обща позиция на Съвета

Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Компетентните органи на държавата-членка на установяване съобщават на компетентните органи на държавата-членка, в която са установени нарушенията, във възможно най-кратък срок и най-късно в срок от два месеца след вземане на окончателно решение от тяхна страна по въпроса дали и кои от санкциите, предвидени в параграф 1, да бъдат наложени.

2. Компетентните органи на държавата-членка на установяване съобщават на компетентните органи на държавата-членка, в която са установени нарушенията, във възможно най-кратък срок и най-късно в срок от шест седмици след вземане на окончателно решение от тяхна страна по въпроса дали и кои от санкциите, предвидени в параграф 1, да бъдат наложени.

Обосновка

Комуникацията между държавите-членки следва да е възможно най-ускорена. От държавата-членка на установяване може да се очаква да предостави информацията в срок от един месец. Това е важно не само с цел да се избегне двойно налагане на санкции, но също и с оглед на принципа на правна сигурност.

Изменение  7

Обща позиция на Съвета

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – уводен текст

Обща позиция на Съвета

Изменение

Когато на компетентните органи на държава-членка им стане известно тежко нарушение на настоящия регламент или на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено от превозвач, установен извън държавата-членка, държавата-членка, на чиято територия е установено нарушението, във възможно най-кратък срок и най-късно в срок от два месеца след вземането на окончателно решение по въпроса предава на компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача следната информация:

Когато на компетентните органи на държава-членка им стане известно тежко нарушение на настоящия регламент или на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено от превозвач, установен извън държавата-членка, държавата-членка, на чиято територия е установено нарушението, във възможно най-кратък срок и най-късно в срок от шест седмици след вземането на окончателно решение по въпроса предава на компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача следната информация:

Обосновка

Комуникацията между държавите-членки следва да е възможно най-ускорена. От държавата-членка на установяване може да се очаква да предостави информацията в срок от един месец. Това е важно не само с цел да се избегне двойно налагане на санкции, но също и с оглед на принципа на правна сигурност.

Изменение  8

Обща позиция на Съвета

Член 25 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки могат да сключват двустранни и многостранни споразумения за по-нататъшно либерализиране на услугите, които са предмет на настоящия регламент, в частност по отношение на разрешителния режим и на опростяването или премахването на контролните документи.

1. Държавите-членки могат да сключват двустранни и многостранни споразумения за по-нататъшно либерализиране на услугите, които са предмет на настоящия регламент, в частност по отношение на разрешителния режим и на опростяването или премахването на контролните документи, по-специално в граничните региони.

Обосновка

Някои държави-членки имат гранични региони, които имат засилени икономически връзки помежду си и високо равнище на трансграничен трафик. Те следва да имат възможност да установят правила, които са по-малко ограничителни и намаляват административната тежест.

Изменение  9

Обща позиция на Съвета

Член 28 а (нов)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 - параграф 6 а (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 28а

 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

 

В член 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006 се създава следният параграф:

 

"6а. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 6, водач на превозно средство, с което се извършва еднократен случаен международен превоз на пътници, както е определено в Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета от ... относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработка)*+, могат да отлагат седмичния период на почивка до 12 последователни 24-часови периода след предходен редовен седмичен период на почивка, при условие че:

 

а) услугата е с продължителност от най-малко 24 последователни часа в държава-членка или трета държава, за която настоящият регламент се прилага, различна от държавата, в която е започнало предоставянето на услугата, както и

 

б) след използване на дерогацията водачът на превозно средство ползва:

 

(i) 2 редовни седмични периода на почивка или

 

(ii) 1 редовен седмичен период на почивка и 1 съкратен седмичен период на почивка от най-малко 24 часа. При все това, съкратеният период се компенсира чрез еквивалентен период на почивка, който се ползва наведнъж преди края на третата седмица след края на периода на дерогация, и

 

в) след 1 януари 2014 г., превозното средство е оборудвано със записващо устройство в съответствие с изискванията, посочени в приложение ІБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85, както и

 

г) след 1 януари 2014 г., за управление през периода от 22.00 ч. до 6.00 ч. се осигуряват няколко водача на превозното средство или периодът на управление, посочен в член 7, се намалява на три часа.

 

Комисията извършва непосредствен мониторинг на използването на тази дерогация с цел да гарантира поддържането на много строги условия във връзка с безопасността по пътищата, по-специално като контролира дали общата продължителност на времето на управление през периода, обхванат от дерогацията, не е превишена. Най-късно три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията изготвя доклад, в който се извършва оценка на последиците от дерогацията по отношение на безопасността по пътищата, както и на социалните аспекти. Ако счете за необходимо, Комисията предлага изменение на настоящия регламент във връзка с това."

 

* ОВ L ...

+ ОВ: Моля въведете номер, дата и позоваване на ОВ на регламента.

Обосновка

Повторното въвеждане на правилото за 12 дни се основава на споразумение между социалните партньори. То има огромно значение за безопасността по пътищата, потребностите на водачите на превозни средства, оперативните нужди на компаниите и съответства по-добре на средната продължителност на организираните ваканции с автобус и следователно носи ползи за пътниците.

Изменение  10

Обща позиция на Съвета

Член 30 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Прилага се от ...*

Прилага се от ... *, с изключение на член 28а, който се прилага шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

______________

* ОВ: 2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

______________

* ОВ: 2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Разпоредбите на настоящия регламент са необходими; тяхното прилагане е необходимо във възможно най-кратък срок. Първи януари 2010 г. е много реалистична дата, която от една страна не е прекалено ранна и следователно държавите-членки разполагат с достатъчно време да установят необходимите правила, а от друга − не е прекалено късна.

(1)

Приети текстове от 5.6.2008 г., P6_TA(2008)0249.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Предложението на Комисията първоначално целеше опростяване на законодателството относно автобусните превози чрез заменяне на два регламента с един. С Регламент (ЕИО) № 684/92 се урежда достъпа до пазара на международни превози на пътници с автобус, а с Регламент (ЕО) № 12/98 се определят условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да извършват превози в тази държава-членка.

Разглеждането на действието на двата регламента и коментарите от заинтересованите страни подсказаха, че приемането на един общ набор от правила в двете области в преработен регламент би увеличило яснотата и би намалило административната тежест. Проекторегламентът на Комисията по-конкретно изясни обхвата на законодателството, което ще се прилага за целия международен превоз; той въведе нови разпоредби за стандартизиране на лицензите на Общността; рационализира процедури за издаване на разрешителни за вътрешни услуги; както и остави в голяма степен непроменени разпоредбите за каботажните превози в съществуващото законодателство.

Първо четене на Парламента

Парламентът приветства предложението за регламент и прие неговата основна идея относно необходимостта от по-голямо опростяване и яснота. При все това, имаше няколко области, в които Парламентът прие изменения с цел укрепване, а не радикална промяна, на предложението на Комисията. По отношение на трансграничните превози на къси разстояния държавите-членки следва да имат възможността да не прилагат процедурата за издаване на разрешително. Парламентът се стремеше да включи изменение, с което извършването на каботажни операции да е предмет на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници. Възможността за предпазни мерки в случай на сериозно затруднение на националния пазар на транспортни услуги също беше предвидена в изменение на Парламента.

Преди всичко Парламентът счете, че трудният въпрос за отлагането на периодите на почивка за водачите, извършващи случаен международен транспорт трябва да бъде засегнат и разрешен чрез разпоредба за дерогация в регламента. Съответното изменение, предложено от Парламента точно отрази съгласуваната позиция на социалните партньори в това отношение.

Обща позиция на Съвета

Съветът възприе 10 от общо 31 изменения на Парламента, в някои случаи с по-добро формулиране. Тук следва да се отбележи, че периодът от време между първото четене на Парламента и политическото споразумение в Съвета беше относително кратък − осем дни. Тъй като политическото споразумение е много широко отразено в общата позиция на Съвета, съществуват съображения да се предположи, че има възможност за допълнително разглеждане на предложението от страна на Съвета.

Остават важни области на различия, които докладчикът желае да засегне. Те се отнасят до трансграничните превози на къси разстояния и до това на държавите-членки да се позволи да ги освободят от разрешителния режим. В действителност Съветът не даде положителен отговор и на необходимостта да се обхванат събития, които сериозно нарушават функционирането на националните пазари на транспортни услуги.

На последно място, но от голямо значение, Съветът не отбеляза напредък по отношение на отлагането на периодите на почивка за водачите, извършващи случаен международен превоз (правилото за 12 дни). Необходимо е този ключов въпрос да бъде разрешен.

Предложение на докладчика

Докладчикът изразява становището, след разискванията между Съвета, Комисията, докладчика и докладчиците в сянка, че Съветът може да осъзнае необходимостта от напредък в тези области, които остават неудовлетворителни. Той счита, че Съветът може да приеме, ако не дословно измененията на Парламента на първо четене, поне измененията, които разглеждат по удовлетворителен начин основните неразрешени въпроси.

Следователно, той предлага общата позиция на Съвета да бъде приета, тъй като по същество тя отразява становището на Парламента, но да се измени с цел да отрази позицията на Парламента относно:

– услугите в граничните региони,

– по-ефективно сътрудничество и по-бързо предаване на информация между държавите-членки,

– дата на прилагане на регламента,

– отлагане на периодите на почивка (правилото за 12 дни).

Възможно е да се постигне всеобхватно споразумение относно всички съществени въпроси преди приемането на второто четене на Парламента и докладчикът се ангажира да работи в тази посока съвместно с докладчиците в сянка.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Достъп до пазара на автобусни превози ( преработка)

Позовавания

11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

Дата на първо четене в ЕП – Номер P

5.6.2008 г.                      T6-0249/2008

Предложение на Комисията

COM(2007)0264 - C6-0147/2007

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

15.1.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.1.2009 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Mathieu Grosch

19.1.2009 г.

 

 

Разглеждане в комисия

16.2.2009 г.

16.3.2009 г.

 

 

Дата на приемане

31.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Дата на внасяне

2.4.2009 г.

Правна информация - Политика за поверителност