DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění)

2. 4. 2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Mathieu Grosch

Postup : 2007/0097(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0215/2009
Předložené texty :
A6-0215/2009
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění)

(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (11786/1/2008 – C6-0016/2009),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0264),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A6-0215/2009),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(5a) Silniční kontroly by měly být vykonávány bez přímé či nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa usazení provozovatele silniční dopravy či evidence vozidla.

Odůvodnění

Silniční kontroly mají zásadní význam pro účinné uplatňování nařízení.

Pozměňovací návrh   2

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(19a)cílem podpořit cestovní ruchpoužívání dopravních prostředků šetrnějších vůči životnímu prostředí by nařízení (ES) č. 561/2006 mělo být pozměněno tak, aby řidiči provozující jednorázovou mezinárodní příležitostnou dopravní službu autokaryautobusy měli možnost odložit svou týdenní dobu odpočinku až12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úsekůpřípadě, že se účastní činnostíoblasti osobní dopravy, jež za normálních okolností nezahrnují nepřetržitédlouhé řízení. Tato možnost by měla být povolena pouze za velmi přísných podmínek, jež dodržují bezpečnost na silnicíchberouúvahu pracovní podmínky řidičůmimo jiné povinnost zachovávat týdenní doby odpočinku následující bezprostředně předpo této službě. Komise by měla pečlivě sledovat používání této možnosti. Komise podnikne příslušné krokypřípadě, že se konkrétní situace, na jejímž základě byla tato výjimka udělena, významně změnívýjimka bude mít za následek zhoršení bezpečnosti silničního provozu.

Odůvodnění

Znovuzavedení dvanáctidenního pravidla je založeno na dohodě sociálních partnerů. Má velký význam pro bezpečnost na silnicích, potřeby řidičů, operační potřeby podniků a lépe odpovídá průměrnému trvání autokarového zájezdu, a proto je pro cestující přínosem.

Pozměňovací návrh   3

Společný postoj Rady

Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Provozovatel linkové dopravy může použít přídavná vozidla k řešení dočasných a výjimečných situací.

Provozovatel linkové dopravy může použít přídavná vozidla k řešení dočasných a výjimečných situací. Tato přídavná vozidla mohou být používána pouze za stejných podmínek, jaké jsou stanovenypovolení, na které se odkazujeodstavci 3.

Odůvodnění

Zneužití by se mělo zabránit tím, že provozovatel bude povinen používat přídavná vozidla za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v odstavci 3.

Pozměňovací návrh   4

Společný postoj Rady

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Členský stát může po dohodě s Komisí v případě, že stávající mezinárodní autokarová či autobusová doprava závažně ovlivňuje funkčnost srovnatelné dopravy, na niž se vztahuje jedna či více smluv o veřejných službách vyhovujících právu Společenství na dotyčných přímých úsecích, pozastavit nebo odejmout povolení provozovat mezinárodní autokarovou či autobusovou dopravu poté, co šest měsíců předem dopravce na tuto možnost upozorní.

Členský stát může po dohodě s Komisí v případě, že stávající mezinárodní autokarová či autobusová doprava závažně ovlivňuje funkčnost srovnatelné dopravy, na niž se vztahuje jedna či více smluv o veřejných službách vyhovujících právu Společenství na dotyčných přímých úsecích v důsledku výjimečných okolností, jež nemohly být předvídánydobě udělení povolení, pozastavit nebo odejmout povolení provozovat mezinárodní autokarovou či autobusovou dopravu poté, co šest měsíců předem dopravce na tuto možnost upozorní.

Odůvodnění

Provozovatelé by měli být schopni se spolehnout na platnost povolení, které obdrží, aniž by měli mít obavy z toho, že jim bude odebráno. Příslušný orgán by jednal velmi nedůsledně, pokud by povolení nejdříve vydal a poté ho opět odebral.

Pozměňovací návrh   5

Společný postoj Rady

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

V případě závažného porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy, kterých se dopravci dopustili v jakémkoli členském státu nebo tam byla zjištěna, zejména týkajících se vozidel, dob řízení a odpočinku řidičů a poskytování souběžné nebo dočasné dopravy bez povolení podle čl. 5 odst. 1 pátého pododstavce, mohou příslušné orgány členského státu, v němž je usazen dopravce, který se porušení dopustil, přijmout vhodná opatření, s cílem postupovat ve věci, jež by mohla mimo jiné vést k uložení těchto správních sankcí:

V případě závažného porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy, kterých se dopravci dopustili v jakémkoli členském státu nebo tam byla zjištěna, zejména týkajících se vozidel, dob řízení a odpočinku řidičů a poskytování souběžné nebo dočasné dopravy bez povolení podle čl. 5 odst. 1 pátého pododstavce, mohou příslušné orgány členského státu, v němž je usazen dopravce, který se porušení dopustil, přijmout vhodná opatření, jež mohou zahrnovat varování, pokud tato možnost ve vnitrostátních právních předpisech existuje, s cílem postupovat ve věci, jež by mohla mimo jiné vést k uložení těchto správních sankcí:

Odůvodnění

Členské státy by předtím, než uloží správní sankce, měly nejdříve udělit varování. Vzhledem ke skutečnosti, že některé členské státy varovným mechanismem nedisponují, jedná se o apel na ty členské státy, které jej mají. Udělení varování je důležité za účelem zachování souladu právních předpisů se zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh   6

Společný postoj Rady

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členského státu, v němž je dopravce usazen, sdělí příslušným orgánům členského státu, na jehož území byla porušení zjištěna, co nejdříve a nejpozději do dvou měsíců po jejich konečném rozhodnutí ve věci, které sankce podle odstavce 1 byly uloženy, pokud uloženy byly.

2. Příslušné orgány členského státu, v němž je dopravce usazen, sdělí příslušným orgánům členského státu, na jehož území byla porušení zjištěna, co nejdříve a nejpozději do šesti týdnů po jejich konečném rozhodnutí ve věci, které sankce podle odstavce 1 byly uloženy, pokud uloženy byly.

Odůvodnění

Komunikace mezi členskými státy by měla probíhat co nejrychleji. Lze očekávat, že členský stát, v němž má dopravce sídlo, doručí informaci do jednoho měsíce. Není to důležité pouze k tomu, aby se zabránilo zdvojování sankcí, ale i vzhledem k zásadě právní jistoty.

Pozměňovací návrh   7

Společný postoj Rady

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému porušení tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem nerezidentem, předá členský stát, na jehož území se porušení právních předpisů zjistilo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve a nejpozději do dvou měsíců po konečném rozhodnutí tyto údaje:

Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému porušení tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem nerezidentem, předá členský stát, na jehož území se porušení právních předpisů zjistilo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve a nejpozději do šesti týdnů po konečném rozhodnutí tyto údaje:

Odůvodnění

Komunikace mezi členskými státy by měla probíhat co nejrychleji. Lze očekávat, že členský stát, v němž má dopravce sídlo, doručí informaci do jednoho měsíce. Není to důležité pouze k tomu, aby se zabránilo zdvojování sankcí, ale i vzhledem k zásadě právní jistoty.

Pozměňovací návrh   8

Společný postoj Rady

Čl. 25 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uzavírat dvoustranné a vícestranné dohody o další liberalizaci dopravy, na niž se vztahuje toto nařízení, zejména pokud jde o právní úpravu povolení a o zjednodušení nebo nevyžadování kontrolních dokladů.

1. Členské státy mohou uzavírat dvoustranné a vícestranné dohody o další liberalizaci dopravy, na niž se vztahuje toto nařízení, zejména pokud jde o právní úpravu povolení a o zjednodušení nebo nevyžadování kontrolních dokladů, zejménapříhraničních oblastech.

Odůvodnění

Příhraniční regiony některých členských států mezi sebou mají velmi intenzivní hospodářské styky a dochází v nich k velkému objemu přeshraniční dopravy. Tyto státy by měly mít možnost stanovit pravidla, která jsou méně restriktivní a minimalizují administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh   9

Společný postoj Rady

Článek 28 a (nový)

Nařízení (ES) č. 561/2006

Čl. 8 - odst. 6 a (nový)

 

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 28a

 

Změna nařízení (ES) č. 561/2006

 

V článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„6a. Odchylně od odstavce 6 může řidič provozující jednorázovou mezinárodní příležitostnou dopravní službu definovanounařízení Evropského parlamentuRady č. .../2009 ze dne ...společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokaryautobusy (přepracované znění)*+ odložit týdenní dobu odpočinku až12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

 

a) služba trvá nepřetržitě nejméně 24 hodinčlenském státě nebo třetí zemi, na kterou se vztahuje toto nařízení,která není zemí, kde byla služba zahájena, a

 

b) po uplatnění odchylky řidič nastoupí na:

 

i) buď 2 běžné týdenní doby odpočinku,

 

ii) nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinkujednu zkrácenou dobu odpočinkudélce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranoucelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby,níž je uplatňována odchylka, a

 

c) vozidlo bude po 1. lednu 2014 vybaveno záznamovým zařízením splňujícím požadavky přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85, a

 

d)případě, že řízení probíhá mezi 22:006:00, musíplatností od 1. ledna 2014 být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedenáčlánku 7 zkrácena na tři hodiny.

 

Komise bedlivě sleduje uplatňování této výjimkycílem zajistit, aby byly dodržovány velmi přísné podmínky pro bezpečnost na silnicích,to zejména prostřednictvím kontroly toho, zda celková kumulovaná doba řízeníprůběhu časového úseku, na něž se vztahuje tato výjimka, není nepřiměřená. Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízeníplatnost vypracuje Komise zprávu hodnotící důsledky této výjimkyohledem na bezpečnost na silnicích, jakožsociální aspekty. Komise podle potřeby navrhne příslušné změny tohoto nařízení.“

 

* Úř. věst. L

+ Úř. věst.:tohoto nařízení vložte prosím číslo, datumodkaz na Úř. věst..

Odůvodnění

Znovuzavedení dvanáctidenního pravidla je založeno na dohodě sociálních partnerů. Má velký význam pro bezpečnost na silnicích, potřeby řidičů, operační potřeby podniků a lépe odpovídá průměrnému trvání autokarového zájezdu, a proto je pro cestující přínosem.

Pozměňovací návrh   10

Společný postoj Rady

Čl. 30 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Použije se od ….*

Použije se od ... * výjimkou článku 28a, který se použije šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízeníplatnost.

______________

* Úř. věst.: dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

______________

* Úř. věst.: dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Pravidla uvedená v tomto nařízení jsou nezbytná; je třeba začít je uplatňovat co nejdříve. 1. ledna 2010 představuje velmi realistické datum, neboť to na jedné straně není příliš brzo, a členské státy budou tudíž mít dostatek času na stanovení nezbytných pravidel, a na straně druhé to není ani příliš pozdě.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Původním záměrem návrhu Komise bylo zjednodušit právní předpisy týkající se přepravy cestujících autokary a autobusy tak, aby byla dvě nařízení nahrazena jedním. Nařízení (EHS) č. 684/92 řídí přístup na trh mezinárodní přepravy cestujících autokary a autobusy, zatímco nařízení (ES) č. 12/98 stanoví podmínky, provozování dopravy v rámci členského státu pro dopravce nerezidenty.

Přezkoumání provádění těchto dvou nařízení a poznámky zúčastněných stran svědčí o tom, že přijetí jednoho společného souboru pravidel pro obě oblasti v rámci přepracovaného nařízení by napomohlo přehlednosti a omezilo byrokracii. Návrh nařízení Komise konkrétně vyjasnil rozsah těch právních předpisů, které by byly uplatňovány v oblasti veškeré mezinárodní přepravy, předložil nová ustanovení ke standardizaci licence Společenství, racionalizoval schvalovací postupy vnitřních služeb, a ponechal ustanovení o kabotáži ve stávajících právních předpisech z velké častí nepozměněné.

První čteníParlamentu

Parlament uvítal návrh nařízení a přijal jeho cíl, jímž je zjednodušení a větší srozumitelnosti. Našla se však řada oblastí, ve kterých Parlament přijal pozměňovací návrhy s cílem návrh Komise podpořit, spíše než ho radikálně měnit. Členské státy by měly mít možnost neuplatňovat postup pro udělování povolení v případech, kdy se jedná o pravidelnou přeshraniční linkovou dopravu na krátké vzdálenosti. Parlament usiloval o zařazení pozměňovacího návrhu týkajícího se provozování kabotáže do směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků. V pozměňovacím návrhu Parlament také stanoví možnost zavedení ochranných opatření v případě závažného narušení trhu vnitrostátní přepravy.

Parlament byl především toho názoru, že je třeba se zabývat obtížnou otázkou týkající se odložení doby odpočinku pro řidiče provozující příležitostnou mezinárodní dopravní službu, a řešit ji v rámci nařízení ustanovením o odchylce. Odpovídající pozměňovací návrh předložený Parlamentem přesně odráží dohodnutý postoj sociálních partnerů týkající se tohoto bodu.

Společný postoj Rady

Rada přijala 10 z 31 pozměňovacích návrhů Parlamentu, v některých případech v pozměněném znění. Zde je třeba poznamenat, že časové období mezi prvním čtením Parlamentu a politickou dohodou v Radě tvořilo poměrně krátké období osmi dnů. Vzhledem k tomu, že se ve společném postoji Rady ve velké míře odráží politická shoda, je důvod předpokládat, že na straně Rady existuje prostor pro další zvážení návrhu.

Zůstávají zde důležité názorové rozdíly, kterými by se zpravodaj rád zabýval. Ty se týkají přeshraniční linkové dopravy na krátké vzdálenosti a umožnění členským státům, aby této dopravě udělily výjimku. Rada nereagovala kladným způsobem ani na nutnost zabývat se událostmi, které vážně narušují trhy vnitrostátní přepravy.

Konečně je velmi důležité zmínit, že Rada nepokročila v otázce odložení odpočinku řidičů mezinárodních příležitostných služeb (dvanáctidenní pravidlo). Toto je klíčová otázka, kterou je třeba vyřešit.

Návrh zpravodaje

Po diskuzích mezi Radou, Komisí, zpravodajem a stínovými zpravodaji dospěl zpravodaj k názoru, že Rada snad pochopí nezbytnost pokroku v těch oblastech, ve kterých výsledky zůstávají neuspokojivé. Domnívá se, že pokud by Rada neschválila pozměňovací návrhy z prvního čtení v Parlamentu v jejich dosavadním znění, mohla by alespoň označit ty pozměňovací návrhy, které se uspokojivě zabývají nejdůležitějšími nedořešenými otázkami.

Navrhuje proto přijmout společný postoj Rady v oblastech, ve kterých postoj ve své podstatě odpovídá názoru Parlamentu, ale pozměnit jeho části tak, aby odrážely postoj Parlamentu týkajícího se

– služeb v hraničních oblastech,

– účinnější spolupráce a rychlejší předávání informací mezi členskými státy,

– data vstupu nařízení v platnost,

– odkladu doby odpočinku (dvanáctidenní pravidlo).

Je možné, že souhrnné dohody o všech podstatných bodech bude dosaženo ještě před přijetím druhého čtení v Parlamentu. Zpravodaj usilovně pracuje na dosažení tohoto cíle spolu se stínovými zpravodaji.

POSTUP

Název

Přístup na trh se službami mezinárodní přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění)

Referenční údaje

11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

5.6.2008                     T6-0249/2008

Návrh Komise

KIOM(2007)0264 - C6-0147/2007

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

15.1.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.1.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Projednání ve výboru

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Datum přijetí

31.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Datum předložení

2.4.2009