INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (omarbejdning)

  2.4.2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Mathieu Grosch

  Procedure : 2007/0097(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0215/2009
  Indgivne tekster :
  A6-0215/2009
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (omarbejdning)

  (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Rådets fælles holdning (11786/1/2008 – C6‑0016/2009),

  –   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0264),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

  –   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0000/2009),

  1.  godkender den fælles holdning som ændret;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag  1

  Rådets fælles holdning

  Betragtning 5 a (ny)

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

   

  (5a) Vejsidekontrol bør foretages uden direkte eller indirekte diskrimination på grund af vejtransportoperatørens nationalitet eller det land, hvor vejtransportfirmaet har hjemsted, eller hvor køretøjet er indregistreret.

  Begrundelse

  Vejsidekontrol er afgørende for effektiv gennemførelse.

  Ændringsforslag  2

  Rådets fælles holdning

  Betragtning 19 a (ny)

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

   

  (19a) For at tilskynde til turisme og brug af en miljøvenlig transportmåde, bør forordning (EF) nr. 561/2006 ændres, så førere, der er involveret i en enkeltstående personbefordringstjeneste med turistbus, har mulighed for at udsætte deres ugentlige hvileperiode for op til tolv på hinanden følgende fireogtyvetimersperioder i tilfælde af, at de er involveret i personbefordringsaktiviteter, der sædvanligvis ikke omfatter sammenhængende og lange køretider. Denne mulighed bør kun gives på meget strenge betingelser, der beskytter vejsikkerheden og tager hensyn til førernes arbejdsvilkår, heriblandt forpligtelsen til at holde ugentlige hvileperioder umiddelbart inden og efter denne service. Kommissionen bør nøje overvåge benyttelsen af denne mulighed. I den faktiske situation, der berettiger til denne afvigelse, ændrer sig væsentligt, og afvigelsen resulterer i en forringelse af vejsikkerheden, bør Kommissionen træffe de passende foranstaltninger.

  Begrundelse

  Genindførelsen af denne tolvdagesregel er baseret på en overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter. Den er af allerstørste betydning for vejsikkerheden og førernes behov samt af hensyn til virksomhedernes drift, og den stemmer bedre overens med den gennemsnitlige varighed af en busrejse og er derfor fordelagtig for passagererne.

  Ændringsforslag  3

  Rådets fælles holdning

  Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 1

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

  En rutekørselsvirksomhed kan midlertidigt og i særlige situationer benytte ekstra køretøjer.

  En rutekørselsvirksomhed kan midlertidigt og i særlige situationer benytte ekstra køretøjer. Disse ekstra køretøjer kan kun benyttes på de samme betingelser som dem, der er fastsat i den tilladelse, der nævnt i stk. 3.

  Begrundelse

  Misbrug kan undgås ved at forpligte virksomheden til at benytte de ekstra køretøjer på de samme betingelser som dem, der er fastsat i stk. 3.

  Ændringsforslag  4

  Rådets fælles holdning

  Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

  Hvis en eksisterende international buskørsel i alvorlig grad truer levedygtigheden af en tilsvarende rute, som er omfattet af en eller flere offentlige tjenesteydelseskontrakter, hvor de direkte berørte afsnit er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, kan en medlemsstat med Kommissionens godkendelse suspendere eller inddrage tilladelsen til at drive den internationale buskørsel efter at have givet transportvirksomheden et varsel på seks måneder.

  Hvis en eksisterende international buskørsel i alvorlig grad truer levedygtigheden af en tilsvarende rute, som er omfattet af en eller flere offentlige tjenesteydelseskontrakter, hvor de direkte berørte afsnit er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, kan en medlemsstat under henvisning til særlige årsager, der ikke kunne forudses på det tidspunkt, hvor tilladelsen blev givet, med Kommissionens godkendelse suspendere eller inddrage tilladelsen til at drive den internationale buskørsel efter at have givet transportvirksomheden et varsel på seks måneder.

  Begrundelse

  Rutekørselsvirksomhederne bør kunne stole på den tilladelse, som de får, uden frygt for at miste den. Myndigheden ville være meget inkonsekvent, hvis tilladelserne blev givet for derefter at blive inddraget.

  Ændringsforslag  5

  Rådets fælles holdning

  Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

  I tilfælde af en alvorlig overtrædelse af fællesskabslovgivningen om vejtransport, som begås eller konstateres i en medlemsstat, navnlig for så vidt angår køretøjsstandarder og førernes køre- og hviletid samt udførelse uden tilladelse af parallel eller midlertidig kørsel, jf. artikel 5, stk. 1, femte afsnit, træffer de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den transportvirksomhed, der har begået overtrædelsen, er etableret, hensigtsmæssige foranstaltninger til at foretage sig yderligere i den pågældende sag, hvilket bl.a. kan føre til pålæggelse af følgende administrative sanktioner:

  I tilfælde af en alvorlig overtrædelse af fællesskabslovgivningen om vejtransport, som begås eller konstateres i en medlemsstat, navnlig for så vidt angår køretøjsstandarder og førernes køre- og hviletid samt udførelse uden tilladelse af parallel eller midlertidig kørsel, jf. artikel 5, stk. 1, femte afsnit, udsteder de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den transportvirksomhed, der har begået overtrædelsen, er etableret, en advarsel, hvis den nationale lovgivning foreskriver det, og træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til at foretage sig yderligere i den pågældende sag, hvilket bl.a. kan føre til pålæggelse af følgende administrative sanktioner:

  Begrundelse

  Medlemsstaterne bør udstede en advarsel, inden de pålægger administrative sanktioner. I forbindelse med at nogle medlemsstater ikke har denne advarselsmekanisme, anmodes medlemsstaterne på det kraftigste om at tilvejebringe sådanne advarselsmekanismer. Advarslen er en vigtig forudsætning for at sikre, at lovgivningen er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

  Ændringsforslag  6

  Rådets fælles holdning

  Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

  2. Etableringsmedlemsstatens kompetente myndigheder skal hurtigst muligt og senest to måneder efter deres endelige afgørelse i sagen meddele de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor overtrædelserne blev konstateret, hvilke af sanktionerne i stk. 1 der om nogen er blevet pålagt.

  2. Etableringsmedlemsstatens kompetente myndigheder skal hurtigst muligt og senest seks uger efter deres endelige afgørelse i sagen meddele de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor overtrædelserne blev konstateret, hvilke af sanktionerne i stk. 1 der om nogen er blevet pålagt.

  Begrundelse

  Udvekslingen af information medlemsstaterne imellem bør foregå så hurtigt som muligt. Det kan forventes af etableringsmedlemsstaten, at den tilvejebringer oplysningerne inden for en måned. Dette er ikke blot af stor betydning i forbindelse med at undgå dobbeltsanktioner, men også i forbindelse med retssikkerhedsprincippet.

  Ændringsforslag  7

  Rådets fælles holdning

  Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

  Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat har kendskab til, at en ikke-hjemmehørende transportvirksomhed har begået en alvorlig overtrædelse af denne forordning eller af fællesskabslovgivningen om vejtransport, sender den medlemsstat, hvor overtrædelsen er konstateret, hurtigst muligt og senest to måneder efter deres endelige afgørelse følgende oplysninger til myndighederne i etableringsmedlemsstaten:

  Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat har kendskab til, at en ikke-hjemmehørende transportvirksomhed har begået en alvorlig overtrædelse af denne forordning eller af fællesskabslovgivningen om vejtransport, sender den medlemsstat, hvor overtrædelsen er konstateret, hurtigst muligt og senest seks uger efter deres endelige afgørelse følgende oplysninger til myndighederne i etableringsmedlemsstaten:

  Begrundelse

  Udvekslingen af information medlemsstaterne imellem bør foregå så hurtigt som muligt. Det kan forventes af etableringsmedlemsstaten, at den tilvejebringer oplysningerne inden for en måned. Dette er ikke blot af stor betydning i forbindelse med at undgå dobbeltsanktioner, men også i forbindelse med retssikkerhedsprincippet.

  Ændringsforslag  8

  Rådets fælles holdning

  Artikel 25 – stk. 1

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne kan indgå bilaterale og multilaterale aftaler med henblik på større liberalisering af den virksomhed, der er omfattet af denne forordning, navnlig for så vidt angår ordningen med tilladelser og forenklingen af eller afskaffelsen af kontroldokumenter.

  1. Medlemsstaterne kan indgå bilaterale og multilaterale aftaler med henblik på større liberalisering af den virksomhed, der er omfattet af denne forordning, navnlig for så vidt angår ordningen med tilladelser og forenklingen af eller afskaffelsen af kontroldokumenter, især i grænseregionerne.

  Begrundelse

  Visse medlemsstater har grænseregioner, som har intensive økonomiske forbindelser med hinanden og en høj grad af grænseoverskridende trafik. Disse medlemsstater bør have mulighed for at fastlægge mindre restriktive regler og mindske den administrative byrde.

  Ændringsforslag  9

  Rådets fælles holdning

  Artikel 28 a (nyt)

  forordning (EF) nr. 561/2006

  Artikel 8 - stk. 6 a (nyt)

   

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

   

  Artikel 28a

  Ændring af forordning (EF) nr. 561/2006

   

  Der indsættes følgende stykke:

   

  "6a. Uanset stk. 6 kan en fører, som udfører en enkeltstående international personbefordringstjeneste som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 af … om fælles regler for adgang til markedet for buskørsel (omarbejdning), udskyde den ugentlige hviletid med op til 12 på hinanden følgende 24‑timers-perioder efter en forudgående regulær ugentlig hviletidsperiode, under forudsætning af at:

   

  kørselen har en varighed af mindst 24 sammenhængende timer i en medlemsstat eller et tredjeland, for hvilket denne forordning finder anvendelse, der er forskellig fra det land, hvor kørslen er begyndt, og

   

  (b) føreren efter anvendelse af undtagelsen tager:

   

  (i) enten to regulære ugentlige hviletidsperioder

   

  (ii) eller en regulær ugentlig hviletidsperiode og en reduceret ugentlig hviletidsperiode på mindst 24 timer. Reduktionen skal imidlertid erstattes med en tilsvarende kompenserende hviletidsperiode, der tages som en sammenhængende periode inden afslutningen af den tredje uge efter slutningen af undtagelsesperioden, og

   

  (c) køretøjet efter den 1. januar 2014 er udstyret med et kontrolapparat i overensstemmelse med kravene i bilag IB i forordning (EØF) nr. 3821/85, og

   

  (d) køretøjet i tilfælde af kørsel, der finder sted i perioden mellem kl. 22.00 og 06.00, er dobbeltbemandet, ellers reduceres køretiden, jf. artikel 7, til tre timer."

   

  Kommissionen overvåger nøje den brug, der gøres af denne undtagelse, for at sikre, at der fastholdes meget strenge betingelser for vejsikkerheden, især ved at kontrollere, at den samlede køretid i perioden omfattet af undtagelsen ikke er overdrevent lang. Senest tre år efter, at denne forordning er trådt i kraft, udfærdiger Kommissionen en beretning med en vurdering af de følger, undtagelsen har haft for vejsikkerheden, samt af de sociale aspekter. Hvis Kommissionen finder det passende, foreslår den en ændring af forordningen i denne henseende.

   

  * EUT L ...

   

  + EUT: her tilføjes nummer, dato og EUT-henvisning for forordningen.

  Begrundelse

  Genindførelsen af 12-dagesreglen er baseret på en aftale mellem arbejdsmarkedets parter. Den spiller en uhyre vigtig rolle for trafiksikkerheden, førernes behov og virksomhedernes operationelle behov, og den er i bedre overensstemmelse med den gennemsnitlige varighed af en busferie og gavner derfor passagererne.

  Ændringsforslag  10

  Rådets fælles holdning

  Artikel 30 – stk. 2

  Rådets fælles holdning

  Ændringsforslag

  Den anvendes fra den*

  Den anvendes fra den ...* med undtagelse af artikel 28a, som gælder seks måneder efter, at forordningen er trådt i kraft.

  ______________

  *to år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

  ______________

  *to år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

  Begrundelse

  Denne forordnings regler er nødvendige, og de skal gøres gældende snarest muligt. Den 1. januar 2010 er en realistisk dato, som på den ene side ikke er for tidlig og derfor giver medlemsstaterne nok tid til at fastlægge de nødvendige regler og på den anden side heller ikke er for sen.

  BEGRUNDELSE

  Indledning

  Det oprindelige formål med Kommissionens forslag var at forenkle lovgivningen om buskørsel ved at samle to forordninger til en enkelt. Forordning (EØF) nr. 684/92 åbner for adgang til markedet for international personbefordring med bus, og forordning (EF) 12/98 fastsætter betingelserne for, at transportvirksomheder kan udføre personbefordring i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende.

  En undersøgelse af de to forordningers virkemåde og kommentarer fra interesserede parter indikerede, at en vedtagelse af et fælles regelsæt for begge områder i en omarbejdet forordning ville give øget klarhed og reducere bureaukratiet. Kommissionens forslag til forordning præciserede specifikt anvendelsesområdet for den lovgivning, som ville gælde for al international buskørsel, indførte nye bestemmelser om at standardisere fællesskabstilladelsen, strømlinede procedurer for godkendelse af interne kørsler og efterlod bestemmelserne om cabotage i den eksisterende lovgivning stort set uændrede.

  Parlamentets førstebehandling

  Parlamentet hilste den foreslåede forordning velkommen og godkendte dens præmis om behovet for større forenkling og øget klarhed. Der var imidlertid en række områder, hvor Parlamentet vedtog ændringsforslag for at styrke Kommissionens forslag i modsætning til at ændre det markant. Med hensyn til grænseoverskridende rutekørsel over korte afstande bør medlemsstaterne have mulighed for at undlade at anvende tilladelsesproceduren. Parlamentet søgte at inkludere et ændringsforslag om at underlægge cabotagekørsel direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere. Muligheden for beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af alvorlig forstyrrelse på det nationale transportmarked indgik ligeledes i en ændring fra Parlamentet.

  Frem for alt mente Parlamentet, at det vanskelige spørgsmål om udskydelse af hviletider for førere, der foretager lejlighedsvis international transport, bør behandles og løses ved hjælp af en undtagelsesbestemmelse i forordningen. Parlamentets tilsvarende ændringsforslag afspejlede nøjagtigt arbejdsmarkedets parters fælles holdning på det punkt.

  Rådets fælles holdning

  Rådet accepterede 10 af Parlamentets 31 ændringsforslag, i nogle tilfælde med en forbedring af formuleringen. Det bør her bemærkes, at tiden mellem Parlamentets førstebehandling og den politiske enighed i Rådet med otte dage var relativt kort. Eftersom den politiske enighed i vid udstrækning afspejles i Rådets fælles holdning, er der grund til at antage, at Rådet behandler forslaget yderligere.

  Der er stadig vigtige områder med forskelle, som ordføreren ønsker at behandle. Det drejer sig om grænseoverskridende rutekørsler over korte afstande og tilladelse til at medlemsstaterne kan undtage disse. Rådet har endvidere ikke reageret positivt på behovet for at dække begivenheder, som skaber alvorlige forstyrrelser på de nationale transportmarkeder.

  Sidst, men ikke mindst, har Rådet ikke gjort fremskridt med hensyn til udskydelsen af hvileperioder for førere, der foretager lejlighedsvis international transport (12-dagesreglen). Dette er et vigtigt spørgsmål, som skal løses.

  Ordførerens forslag

  Efter drøftelser mellem Rådet, Kommissionen, ordføreren og skyggeordførerne er ordføreren af den holdning, at det er muligt, at Rådet kommer til at se behovet for fremskridt på de områder, som stadig er utilfredsstillende. Han mener, at Rådet kan, om ikke godkende fuldstændigt Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen, så i det mindste ændringsforslag, som omhandler de vigtigste udestående spørgsmål på tilfredsstillende vis.

  Han foreslår derfor at godkende Rådets fælles holdning på de områder, hvor den i det væsentlige afspejler Parlamentets synspunkt, men at ændre den, således at den afspejler Parlamentets holdning til

  – kørsel i grænseregioner

  – mere effektivt samarbejde og hurtigere videregivelse af oplysninger mellem medlemsstaterne.

  – datoen for forordningens ikrafttræden

  – udskydelse af hvileperioder (12-dagesreglen).

  Der er mulighed for indgåelse af en omfattende aftale om alle vigtige punkter før vedtagelsen af Parlamentets andenbehandling, og ordføreren lægger vægt på sammen med skyggeordførerne at arbejde i denne retning.

  PROCEDURE

  Titel

  Adgang til markedet for buskørsel (omarbejdet)

  Referencer

  11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  5.6.2008                     T6-0249/2008

  Kommissionens forslag

  COM(2007)0264 - C6-0147/2007

  Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

  15.1.2009

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  15.1.2009

  Ordfører

         Dato for valg

  Mathieu Grosch

  19.1.2009

   

   

  Behandling i udvalg

  16.2.2009

  16.3.2009

   

   

  Dato for vedtagelse

  31.3.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

  Dato for indgivelse

  2.4.2009