SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine)

2.4.2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Mathieu Grosch

Menetlus : 2007/0097(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0215/2009
Esitatud tekstid :
A6-0215/2009
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine)

(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11786/1/2008 – C6‑0016/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0264) suhtes;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0215/2009),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(5 a) Liikluskontrolli läbiviimisel ei tohiks toimuda otsest ega kaudset diskrimineerimist autoveo-ettevõtja kodakondsuse või autoveo-ettevõtja asukohariigi või sõiduki registreerimisriigi alusel.

Selgitus

Liikluskontroll on oluline tõhusa rakendamise tagamiseks.

Muudatusettepanek  2

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(19 a) Selleks et ergutada turismi ja keskkonnasõbralike transpordivahendite kasutamist, tuleks muuta määrust (EÜ) nr 561/2006 nii, et juhtidel, kes osutavad bussidega üksikut sõitjate juhuveo teenust, oleks lubatud lükata oma iganädalane puhkeaeg edasi kuni 12 järjestikuseks 24-tunniseks ajavahemikuks, kui nad tegelevad sõitjate veotegevusega, mis tavaliselt ei hõlma pidevat ja pikka sõiduaega. See võimalus peaks olema lubatud ainult väga rangetel tingimustel, millega säilitatakse liiklusohutus ja võetakse arvesse juhtide töötingimusi, muu hulgas kohustust võtta iganädalane puhkeaeg vahetult enne ja pärast kõnealust teenust. Komisjon peaks jälgima tähelepanelikult selle võimaluse kasutamist. Kui erandit õigustav tegelik olukord muutub oluliselt ja erand toob kaasa liiklusohutuse halvenemine, peaks komisjon võtma asjakohaseid meetmeid.

Selgitus

12 päeva reegli taaskehtestamine põhineb tööturu osapoolte kokkuleppel. Sellel on väga suur tähtsus liiklusohutuse, bussijuhtide vajaduste ja ettevõtete tegevuslike vajaduste seisukohalt, see vastab paremini bussireisipuhkuse keskmisele pikkusele ning seega saavad sõitjad sellest kasu.

Muudatusettepanek  3

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 6 – lõige 6 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

6. Liiniveo ettevõtja võib ajutiste ja erandlike asjaoludega toimetulemiseks kasutada lisasõidukeid.

6. Liiniveo ettevõtja võib ajutiste ja erandlike asjaoludega toimetulemiseks kasutada lisasõidukeid. Neid lisasõidukeid võib kasutada ainult samade tingimuste alusel, nagu on sätestatud lõikes 3 nimetatud lubade puhul.

Selgitus

Kuritarvituste vältimiseks peaks ettevõtjal olema kohustus kasutada lisasõidukeid samade tingimuste alusel, nagu on sätestatud lõikes 3.

Muudatusettepanek  4

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 8 – lõige 4 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Kui olemasolev rahvusvaheline bussiveoteenus mõjutab oluliselt samalaadsete teenuste, mis on hõlmatud ühe või mitme avaliku teenindamise lepinguga kooskõlas ühenduse õigusaktidega, elujõulisust asjaomases piirkonnas, võib liikmesriik komisjoni nõusolekul peatada või tunnistada kehtetuks rahvusvahelise bussiveoteenuse loa, teatades sellest vedajale kuus kuud ette.

Kui olemasolev rahvusvaheline bussiveoteenus mõjutab oluliselt samalaadsete teenuste, mis on hõlmatud ühe või mitme avaliku teenindamise lepinguga kooskõlas ühenduse õigusaktidega, elujõulisust asjaomases piirkonnas erandlikel põhjustel, mida ei olnud loa andmise ajal võimalik ette näha, võib liikmesriik komisjoni nõusolekul peatada või tunnistada kehtetuks rahvusvahelise bussiveoteenuse loa, teatades sellest vedajale kuus kuud ette.

Selgitus

Ettevõtjad peaksid saama toetuda saadud loale ilma kartuseta seda kaotada. Asutused oleksid väga järjekindlusetud, kui nad kord annaksid loa, siis aga tunnistaksid selle kehtetuks.

Muudatusettepanek  5

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 22 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Mis tahes liikmesriigis toime pandud või tuvastatud autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsise rikkumise korral, eelkõige sõidukite ja juhtide sõidu- ja puhkeaja eeskirjade rikkumise või artikli 5 lõike 1 viiendas lõigus osutatud paralleelvedude või ajutiste vedude loata pakkumise korral võtavad rikkumise toime pannud vedaja registrijärgse asukohaliikmesriigi pädevad asutused asjakohased meetmed, millega võib muu hulgas kaasneda järgmiste halduskaristuste kohaldamine:

1. Mis tahes liikmesriigis toime pandud või tuvastatud autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsise rikkumise korral, eelkõige sõidukite ja juhtide sõidu- ja puhkeaja eeskirjade rikkumise või artikli 5 lõike 1 viiendas lõigus osutatud paralleelvedude või ajutiste vedude loata pakkumise korral võtavad rikkumise toime pannud vedaja registrijärgse asukohaliikmesriigi pädevad asutused asjakohased meetmed, mis võivad hõlmata hoiatust, kui see on siseriiklikus õiguses ette nähtud, ja millega võib muu hulgas kaasneda järgmiste halduskaristuste kohaldamine:

Selgitus

Liikmesriigid peaksid enne halduskaristuste kohaldamist tegema hoiatuse. Kuigi mõnes liikmesriigis puudub hoiatuste tegemise mehhanism, soovitatakse liikmesriikidel, kus see on ette nähtud, tungivalt seda kasutada. Hoiatamine on oluline, et tagada proportsionaalsuse põhimõtte järgimine õigusaktides.

Muudatusettepanek  6

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Asukohaliikmesriikide pädevad asutused teavitavad asjaomase liikmesriigi pädevaid asutusi, kus rikkumised tuvastati, võimalikult kiiresti ning hiljemalt kahe kuu jooksul pärast asja kohta lõpliku otsuse vastuvõtmist sellest, kas ja mille suhtes on kehtestatud lõikega 1 ettenähtud karistused.

2. Asukohaliikmesriikide pädevad asutused teavitavad asjaomase liikmesriigi pädevaid asutusi, kus rikkumised tuvastati, võimalikult kiiresti ning hiljemalt kuue nädala jooksul pärast asja kohta lõpliku otsuse vastuvõtmist sellest, kas ja mille suhtes on kehtestatud lõikega 1 ettenähtud karistused.

Selgitus

Liikmesriikidevaheline teavitamine peaks olema võimalikult kiire. Võib oodata, et asukohaliikmesriik edastab teabe ühe kuu jooksul. See ei ole tähtis mitte ainult topeltkaristuste ärahoidmiseks, vaid ka õiguskindluse põhimõtte tagamiseks.

Muudatusettepanek  7

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 23 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi pädevad asutused on teadlikud käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsisest rikkumisest, mille paneb toime mõni mitteresidendist vedaja, edastab see liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul pärast lõpliku otsuse tegemist rikkumise kohta järgmise teabe:

1. Kui liikmesriigi pädevad asutused on teadlikud käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsisest rikkumisest, mille paneb toime mõni mitteresidendist vedaja, edastab see liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kuue nädala jooksul pärast lõpliku otsuse tegemist rikkumise kohta järgmise teabe:

Selgitus

Liikmesriikidevaheline teavitamine peaks olema võimalikult kiire. Võib oodata, et asukohaliikmesriik edastab teabe ühe kuu jooksul. See ei ole tähtis mitte ainult topeltkaristuste ärahoidmiseks, vaid ka õiguskindluse põhimõtte tagamiseks.

Muudatusettepanek  8

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 25 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad sõlmida kahe- ja mitmepoolseid kokkuleppeid käesoleva määrusega hõlmatud teenuste täiendava liberaliseerimise kohta, eelkõige seoses loasüsteemiga ning kontrolldokumendi lihtsustamise või kaotamisega.

1. Liikmesriigid võivad sõlmida kahe- ja mitmepoolseid kokkuleppeid käesoleva määrusega hõlmatud teenuste täiendava liberaliseerimise kohta, eelkõige seoses loasüsteemiga ning kontrolldokumendi lihtsustamise või kaotamisega, eeskätt piiriäärsetel aladel.

Selgitus

Mõnel liikmesriigil on piiriäärsed alad, millel on omavahelised tugevad majandussidemed ja kus toimub tihe piiriülene liiklus. Nad peaksid saama kehtestada eeskirju, mis on vähem piiravad ja vähendavad halduskoormust.

Muudatusettepanek  9

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 28 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

 

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Artikkel 28 a

Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine

 

Määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:

 

„6 a. Erandina lõikest 6 võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määruses (EÜ) nr .../2009 (rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine))*+ määratletud üksikut rahvusvahelist sõitjate juhuvedu tegev juht lükata iganädalase puhkeaja edasi kuni 12 järjestikuseks 24-tunniseks ajavahemikuks alates eelmisest regulaarsest iganädalasest puhkeajast, tingimusel et:

 

a) teenus kestab vähemalt 24 järjestikust tundi liikmesriigis või kolmandas riigis, mille suhtes määrust kohaldatakse ja mis ei ole riik, kus vedu algas, ning

 

b) pärast erandi kasutamist võtab bussijuht:

 

i) kaks regulaarset iganädalast puhkeaega või

ii) ühe regulaarse iganädalase puhkeaja ja ühe vähendatud iganädalase vähemalt 24tunnise puhkeaja. Seejuures kompenseeritakse vähendatud puhkeaeg samaväärse puhkeajaga, mis tuleb võtta tervikuna enne erandiperioodile järgneva kolmanda nädala lõppu, ja

 

c) alates 1. jaanuarist 2014 on sõiduk varustatud sõidumeerikuga vastavalt määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisale ja

 

d) alates 1. jaanuarist 2014 on sõidukil vedudel, mis toimuvad ajavahemikus 22.00 kuni 6.00, mitu juhti, või lühendatakse artiklis 7 osutatud sõiduaega 3 tunnile.

 

Komisjon jälgib tähelepanelikult selle erandi kasutamist tagamaks, et säilitatakse liiklusohutuse väga ranged nõuded, ja kontrollib selleks eelkõige, et summaarne sõiduaeg erandiga kaetud perioodil ei oleks liiga pikk. Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist koostab komisjon aruande, milles hinnatakse erandi tagajärgi liiklusohutuse ja sotsiaalsete aspektide seisukohast. Komisjon teeb vajaduse korral ettepaneku määruse muutmiseks.”

 

* ELT L ...

+ Väljaannete talitus: palun sisestada määruse number, kuupäev ja ELT avaldamisviide.

Selgitus

12 päeva reegli taaskehtestamine põhineb tööturu osapoolte kokkuleppel. Sellel on väga suur tähtsus liiklusohutuse, bussijuhtide vajaduste ja ettevõtete tegevuslike vajaduste seisukohalt, see vastab paremini bussireisipuhkuse keskmisele pikkusele ning seega saavad sõitjad sellest kasu.

Muudatusettepanek  10

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 30 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Seda hakatakse kohaldama alates ...*.

Seda kohaldatakse alates… * välja arvatud artikkel 28 a, mida hakatakse kohaldama kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Käesoleva määruse eeskirjad on vajalikud ja seetõttu tuleb neid kohaldada võimalikult peatselt. 1. jaanuar 2010 on väga realistlik kuupäev, mis ühest küljest ei saabu liiga ruttu ja annab seetõttu liikmesriikidele piisavalt aega vajalike eeskirjade kehtestamiseks ning teisest küljest ei ole liiga hiline.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Komisjoni ettepanekuga sooviti esialgu lihtsustada bussiteenuseid käsitlevaid õigusakte, asendades kaks määrust ühega. Määruses (EMÜ) nr 684/92 käsitleti juurdepääsu bussidega toimuvale rahvusvahelisele reisijateveole, määruses (EÜ) nr 12/98 on aga sätestatud tingimused, mille kohaselt mitteresidendist vedajad võivad osutada teenuseid liikmesriigis.

Nende kahe määruse toimimise uurimise tulemusena ja sidusrühmade kommentaaride põhjal võib teha järeldused, et üheainsa eeskirjade kogumi vastuvõtmine mõlema valdkonna kohta ümbersõnastatud määruses aitab kaasa selgusele ja vähendab bürokraatiat. Komisjoni esitatud määruse eelnõus täpsustati eelkõige kõigile rahvusvahelistele vedudele kohaldatava õigusakti rakendusala; lisati uued sätted ühenduse tegevusloa standardimiseks; muudeti sujuvamaks riigisiseste teenuste osutamiseks loa saamise kord; ning jäeti olemasolevate õigusaktide kabotaažisätted suures osas muutmata.

Euroopa Parlamendi esimene lugemine

Parlament tundis kavandatava määruse üle heameelt ja aktsepteeris eeldust, et on vaja lihtsustada ja tagada suurem selgus. On siiski mitmeid valdkondi, milles parlament võttis vastu muudatusettepanekud, et komisjoni ettepanekut tugevdada, mitte aga seda radikaalselt muuta. Lühikeste piiriüleste liinivedude puhul peaks liikmesriikidel olema võimalus loa taotlemise korda mitte kohaldada. Parlament esitab ka muudatusettepaneku kabotaaži lisamiseks direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta) kohaldamisalasse. Samuti nähakse parlamendi muudatusettepanekuga ette võimalus kasutada kaitsemeetmeid tõsiste häirete puhul veonduse siseturul.

Eelkõige leidis parlament, et rahvusvahelistes juhuvedudes osalevate bussijuhtide puhkeaja edasilükkamise raske küsimus vajab lahendamist erandi tegemist võimaldava sätte lisamisega määrusesse. Parlamendi vastavas muudatusettepanekus on täpselt kajastatud tööturu osapooltega selles küsimuses kokkulepitud seisukoht.

Nõukogu ühine seisukoht

Nõukogu aktsepteeris parlamendi 31 muudatusettepanekust 10, mõnel juhul nende sõnastust parandades. Siinkohal tuleks märkida, et aeg parlamendi esimese lugemise ja poliitilise kokkuleppe saavutamise vahel nõukogus oli suhteliselt lühike – kaheksa päeva. Kuna poliitiline kokkulepe peegeldub suures osas nõukogu ühises seisukohas, võib eeldada, et nõukogu on valmis ettepanekut veel arutama.

Raportöör sooviks juhtida tähelepanu olulistele erimeelsustele. Need puudutavad lühikesi piiriüleseid vedusid ja loa andmist liikmesriikidele kohaldada nende suhtes erandit. Ka ei ole nõukogu reageerinud positiivselt vajadusele sätestada sündmused, mis tõsiselt häirivad veondust siseturul.

Ja lõpuks, kuid see on väga oluline, ei ole nõukogu liikunud edasi rahvusvahelisi juhuvedusid tegevate bussijuhtide puhkeaja edasilükkamise suhtes (12 päeva reegel). See on põhiküsimus, mis vajab lahendamist.

Raportööri ettepanek

Raportöör on pärast arutelusid nõukogu, komisjoni ja variraportööridega seisukohal, et nõukogu võib näha vajadust leida lahendused valdkondades, mis ei ole veel rahuldavad. Raportööri arvates võib nõukogu, isegi kui ta sõna-sõnalt ei aktsepteeri parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekuid, välja valida muudatusettepanekud, mis rahuldavalt käsitlevad peamisi lahendamata küsimusi.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku kiita nõukogu ühine seisukoht heaks selles osas, milles see sisuliselt peegeldab parlamendi seisukohti, kuid teha sellesse muudatusi, et kajastada parlamendi seisukohta järgmistes küsimustes:

– teenused piiriäärsetel aladel,

– tõhusam koostöö ja kiirem teabevahetus liikmesriikide vahel,

– määruse kohaldamise kuupäev,

– puhkeaja edasilükkamine (12 päeva reegel).

On võimalik, et kõikehõlmav kokkulepe saavutatakse kõikides olulistes punktides enne parlamendi teise lugemise tulemuse vastuvõtmist, ning raportöör peab oma kohuseks koos variraportööridega selle nimel töötada.

MENETLUS

Pealkiri

Bussiteenuste turule juurdepääs (uuestisõnastamine)

Viited

11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

5.6.2008                     T6-0249/2008

Komisjoni ettepanek

KOM(2007)0264 - C6-0147/2007

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.1.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.1.2009

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

32

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Esitamise kuupäev

2.4.2009