AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (átdolgozás)

2.4.2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Mathieu Grosch

Eljárás : 2007/0097(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0215/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0215/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (átdolgozás)

(11786/1/2008 – C6‑016/2009 – 2007/0097(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11786/1/2008 – C6-0016/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2007)0264) az első olvasatban kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0215/2009),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

A Tanács közös álláspontja

5 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(5a) A közúti ellenőrzéseket a közúti fuvarozó nemzetisége, a közúti fuvarozó székhelye vagy a jármű bejegyzésének helye alapján történő közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés nélkül kell végrehajtani.

Indokolás

A közúti ellenőrzések lényegesek a hatékony végrehajtás szempontjából.

Módosítás  2

A Tanács közös álláspontja

19 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(19a) Az idegenforgalom és a környezetbarát szállítóeszközök ösztönzésére módosítani kell az 561/2006/EK rendeletet, hogy az autóbusszal történő alkalmi utasszállítást végző különjáratok gépjárművezetői heti pihenőidejüket legfeljebb 12 egymást követő 24 órás időszakkal elhalaszthassák, amennyiben jellemzően nem folyamatos és hosszú vezetési idővel járó személyszállítási tevékenységet végeznek. Ezt a lehetőséget csak nagyon szigorú feltételekkel lehet megengedni, amelyek fenntartják a közúti közlekedésbiztonságot és figyelembe veszik a gépjárművezetők munkakörülményeit, többek között azt a kötelezettséget, hogy a heti pihenőidőt közvetlenül az említett szolgáltatás előtt vagy után vegyék igénybe. A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie e lehetőség igénybevételét. Ha az ezen eltérést indokoló tényezők jelentősen változnak és az eltérés a közúti közlekedésbiztonság romlását eredményezi, a Bizottságnak megfelelő intézkedéseket kell hoznia.

Indokolás

A 12 napos szabály újbóli bevezetése a szociális partnerek megállapodásán alapszik. Ennek nagy jelentősége van a közlekedésbiztonság, a sofőrök igényei és a vállalatok működési feltételei szempontjából, valamint jobban megfelel egy buszos nyaralás átlagos időtartamának, így tehát az utasok érdekeinek is.

Módosítás  3

A Tanács közös álláspontja

6 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A menetrend szerinti járatok üzemeltetője átmeneti jellegű és kivételes helyzetek kezelésére további járműveket alkalmazhat.

A menetrend szerinti járatok üzemeltetője átmeneti jellegű és kivételes helyzetek kezelésére további járműveket alkalmazhat. E további járműveket csak a (3) bekezdésben említett engedélyben foglaltakkal megegyező feltételekkel lehet alkalmazni.

Indokolás

A visszaélések elkerülése céljából az üzemeltetőt kötelezni kell arra, hogy a további járműveket a (3) bekezdésben foglaltakkal megegyező feltételekkel alkalmazza.

Módosítás  4

A Tanács közös álláspontja

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Abban az esetben, ha egy működő nemzetközi autóbuszjárat komolyan veszélyezteti a közvetlenül érintett szakaszokon a közösségi jogszabályoknak megfelelő egy vagy több közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó hasonló szolgáltatás életképességét, a tagállam a Bizottság egyetértésével a fuvarozó értesítése után hat hónappal felfüggesztheti vagy visszavonhatja a nemzetközi autóbuszjárat működtetésére jogosító engedélyt.

Abban az esetben, ha egy működő nemzetközi autóbuszjárat az engedély megadásának időpontjában előre nem látható kivételes okokból komolyan veszélyezteti a közvetlenül érintett szakaszokon a közösségi jogszabályoknak megfelelő egy vagy több közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó hasonló szolgáltatás életképességét, a tagállam a Bizottság egyetértésével a fuvarozó értesítése után hat hónappal felfüggesztheti vagy visszavonhatja a nemzetközi autóbuszjárat működtetésére jogosító engedélyt.

Indokolás

A fuvarozók tudniuk kell számítani az engedély megadására anélkül, hogy félniük kelljen az elvesztésétől. A hatóság rendkívül következetlen lenne, ha előbb kiadná az engedélyt, majd visszavonná.

Módosítás  5

A Tanács közös álláspontja

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szöveg

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályok bármely tagállamban elkövetett, illetve megállapított súlyos megsértése esetén, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírások megsértésére, továbbá az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli üzemeltetése esetén a jogsértést elkövető fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai megteszik az ügyben a szükséges intézkedéseket, ami többek között a következő közigazgatási szankciók megállapítását is jelentheti :

A közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályok bármely tagállamban elkövetett, illetve megállapított súlyos megsértése esetén, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó előírások megsértésére, továbbá az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli üzemeltetése esetén a jogsértést elkövető fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai megteszik az ügyben a szükséges intézkedéseket – ez a nemzeti jogszabályok által megkövetelt esetekben figyelmeztetés kiadását is magában foglalhatja –, ami többek között a következő közigazgatási szankciók megállapítását is jelentheti:

Indokolás

A tagállamoknak a közigazgatási büntetés alkalmazása előtt figyelmeztetést kell küldeniük. Tekintettel arra, hogy néhány tagállam nem rendelkezik ilyen figyelmeztető mechanizmussal, erősen ajánlott a tagállamok számára figyelmeztető mechanizmusok kialakítása. A figyelmeztetés a jogszabályoknak az arányosság elvével való összhangja miatt fontos.

Módosítás  6

A Tanács közös álláspontja

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb, de legkésőbb az üggyel kapcsolatos végleges határozattól számított két hónapon belül tájékoztatják azon tagállam illetékes hatóságait, ahol a jogsértést megállapították, hogy alkalmaztak-e szankciót, és amennyiben igen, az (1) bekezdésben megállapított szankciók közül melyeket.

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb, de legkésőbb az üggyel kapcsolatos végleges határozattól számított hat héten belül tájékoztatják azon tagállam illetékes hatóságait, ahol a jogsértést megállapították, hogy alkalmaztak-e szankciót, és amennyiben igen, az (1) bekezdésben megállapított szankciók közül melyeket

Indokolás

A tagállamok közötti kommunikációnak a lehető leggyorsabbnak kell lennie. A letelepedés szerinti tagállamtól elvárható, hogy a tájékoztatásra egy hónapon belül kerüljön sor. Ez nem csak amiatt fontos, hogy elkerüljük a kettős szankciót, hanem a jogbiztonság elve miatt is.

Módosítás  7

A Tanács közös álláspontja

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szöveg

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai tudomást szereznek arról, hogy egy nem honos fuvarozó e rendeletet vagy a közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat súlyosan megsértette, az a tagállam, amelynek a területén a jogsértést megállapították, a lehető leghamarabb, de legkésőbb két hónappal a végleges határozat meghozatalát követően, a fuvarozó letelepedése szerinti tagállam számára eljuttatja az alábbi információkat:

Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai tudomást szereznek arról, hogy egy nem honos fuvarozó e rendeletet vagy a közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat súlyosan megsértette, az a tagállam, amelynek a területén a jogsértést megállapították, a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat héttel a végleges határozat meghozatalát követően, a fuvarozó letelepedése szerinti tagállam számára eljuttatja az alábbi információkat:

Indokolás

A tagállamok közötti kommunikációnak a lehető leggyorsabbnak kell lennie. A letelepedés helye szerinti tagállamtól elvárható, hogy a tájékoztatásra egy hónapon belül kerüljön sor. Ez nem csak amiatt fontos, hogy elkerüljük a kettős szankciót, hanem a jogbiztonság elve miatt is.

Módosítás  8

A Tanács közös álláspontja

25 cikk – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó járatok további liberalizációjára – különös tekintettel az engedélyezési rendszerre és az útiokmányok egyszerűsítésére vagy megszüntetésére – vonatkozóan két- vagy többoldalú megállapodásokat köthetnek.

(1) A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó járatok további liberalizációjára – különös tekintettel az engedélyezési rendszerre és az úti okmányok egyszerűsítésére vagy megszüntetésére – vonatkozóan két- vagy többoldalú megállapodásokat köthetnek, különösen a határ menti régiókban.

Indokolás

Egyes tagállamok határ menti régiói intenzív gazdasági kapcsolatokat tartanak fenn egymással, ami nagymértékű, határokon átnyúló forgalmat eredményez. Lehetőséget kell kapniuk kevésbé korlátozó szabályok bevezetésére és az adminisztratív terhek minimalizálására.

Módosítás  9

A Tanács közös álláspontja

28 a cikk (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

28a. cikk

 

Az 561/2006/EK rendelet módosítása

 

Az 561/2006/EK rendelet 8. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) A (6) bekezdéstől eltérve az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, ...-i .../2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (átdolgozás)*+ meghatározott nemzetközi alkalmi utasszállítással foglalkozó gépjárművezetők heti pihenőidejüket az azt megelőző rendes heti pihenőidőt követően legfeljebb 12 egymást követő 24 órás időszakkal elhalaszthatják, feltéve, hogy:

 

a) a szolgáltatás legalább 24 egymást követő órán keresztül olyan tagállamban vagy harmadik országban zajlik, amelyre ez a rendelet alkalmazandó, és amely nem a szolgáltatás kiindulópontja, és

 

b) az eltérés kihasználását követően a gépjárművezető:

 

i. vagy 2 rendes heti pihenőidőt,

 

ii. vagy egy rendes heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt tart. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, az eltérési időszak végét követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel, és

 

c) 2014. január 1. után a jármű fel van szerelve a 3821/85/EGK rendelet IB. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő menetíró készülékkel, és

 

d) 2014. január 1. után, ha a vezetés a 22.00 és 6.00 óra közötti időszakban történik, a járműben végig több gépjárművezető tartózkodik, vagy a 7. cikkben említett vezetési időtartamot 3 órára csökkentik.

 

A Bizottságnak a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó nagyon szigorú feltételek fenntartásának biztosítása érdekében szorosan figyelemmel kell kísérnie ezen eltérés igénybevételét, különösen annak ellenőrzése révén, hogy az összesített vezetési idő az eltérés időszakában ne legyen túlzott mértékű. Legkésőbb három évvel e rendelet hatálybalépését követően a Bizottság jelentést készít az eltérés közúti közlekedésbiztonságra kifejtett következményeiről, valamint szociális szempontjairól. Amennyiben helyénvalónak ítéli meg, a Bizottság e rendelet módosítását javasolja.”

 

* HL L ...

+ HL: Kérjük, illessze be a rendelet számát, időpontját és a HL-re való hivatkozást.

Indokolás

A 12 napos szabály újbóli bevezetése a szociális partnerek megállapodásán alapszik. Ennek nagy jelentősége van a közlekedésbiztonság, a sofőrök igényei és a vállalatok működési feltételei szempontjából, valamint jobban megfelel egy buszos nyaralás átlagos időtartamának, így tehát az utasok érdekeinek is.

Módosítás  10

A Tanács közös álláspontja

30 cikk – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Ezt a rendeletet ...-tól kell alkalmazni.*

Ezt a rendeletet ...-tól* kell alkalmazni, a 28a. cikk kivételével, amelyet e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónap elteltével kell alkalmazni.

______________

* HL: az e rendelet hatálybalépésétől számított 2 év.

______________

* HL: az e rendelet hatálybalépésétől számított 2 év.

Indokolás

Szükség van az e rendeletben foglalt szabályokra, melyeket a lehető leghamarabb alkalmazni kell. 2010. január 1-je reálisnak tűnik, mivel egyrészt nincs túl közel és ezért a tagállamok számára elegendő időt biztosít a szükséges szabályok megállapítására, másrészt nem is túl távoli időpont.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A bizottsági javaslat kiinduló szándéka az autóbusszal végzett szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése volt azáltal, hogy két rendeletet eggyel vált fel. A 684/92/EGK rendelet szabályozza az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás piacához való hozzáférést, míg a 12/98/EK rendelet meghatározza azon feltételeket, amelyek alapján a nem honos fuvarozók egy tagállamon belül szolgáltatásokat nyújthatnak.

A két rendelet működésének vizsgálata és az érintett felek megjegyzései alapján úgy tűnt, hogy a mindkét területre vonatkozó közös szabályok elfogadása egy új, átdolgozott rendelet formájában segítené az egyértelműséget, és csökkentené a bürokráciát. A Bizottság rendelettervezete részletesen tisztázza a minden nemzetközi fuvarozásra alkalmazandó jogszabályok hatályát, új előírásokat vezet be a közösségi engedélyek szabványosítására, rövidíti a belső szolgáltatásokra vonatkozó engedélyezési eljárásokat, és a meglévő jogszabályok kabotázsra vonatkozó előírásait túlnyomó részben változatlanul hagyja.

A Parlament első olvasata

A Parlament üdvözli a rendeletre irányuló javaslatot, és elfogadja azt az alaptételét, hogy szükség van az egyszerűsítésre és az egyértelműsítésre. Ugyanakkor számos ponton módosításokat fogadott el a Bizottság javaslatának megerősítésére, noha a radikális módosításokat ellenezte. A menetrend szerinti, rövid távú, határokon átnyúló szolgáltatásokat illetően a tagállamok számára meg kellene adni azt a lehetőséget, hogy ne alkalmazzák az engedélyezési eljárást. A Parlament olyan módosítás beillesztésére törekedett, amely a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv hatálya alá helyezi a kabotázst. A nemzeti fuvarozási piac súlyos zavara esetén hozható védelmi intézkedések lehetőségéről is rendelkezett a Parlament egyik módosítása.

Mindenekelőtt a Parlament azt vette figyelembe, hogy az alkalmi nemzetközi fuvarozással foglalkozó gépjárművezetők pihenőideje elhalasztásának bonyolult kérdését eltérési intézkedéssel kell szabályozni és megoldani a rendeleten belül. A Parlament által javasolt vonatkozó módosítás pontosan tükrözte a szociális partnerek megállapodásában szereplő álláspontot.

A Tanács közös álláspontja

A Tanács a Parlament 31 módosításából tízet fogadott el, bizonyos esetekben javított a megfogalmazáson. E ponton meg kell jegyezni, hogy a Parlament első olvasata és a Tanács politikai megállapodása között eltelt időszak viszonylag rövid volt, nyolc nap. Mivel a politikai megállapodás rendkívül nagy mértékben tükröződik a Tanács közös álláspontjában, van ok azt feltételezni, hogy a javaslat további megfontolására kerülhet sor a Tanács részéről.

Vannak továbbá fontos különbségek, amelyekkel az előadó foglalkozni kíván. Ezek a határokon átnyúló rövid távú szolgáltatásokat és a tagállamok ezekre vonatkozó mentesítési jogát érintik. Ezenkívül a Tanács nem adott pozitív választ a nemzeti fuvarozási piacok súlyos zavarát okozó események szabályozására irányuló igényre sem.

Végül pedig, de nem utolsósorban, a Tanács nem lépett előre a nemzetközi különjáratokon dolgozó gépjárművezetők pihenőideje elhalasztásának kérdésében (12 napos szabály). Márpedig ez kulcsfontosságú kérdés, amelyet meg kell oldani.

Az előadó javaslata

Az előadó véleménye szerint a Tanács, a Bizottság, az előadó és a társelőadók közötti megbeszéléseket követően van arra esély, hogy a Tanács belátja az elégtelenül szabályozott területeken teendő előrelépések szükségességét. Úgy véli, hogy a Tanács – még ha nem is fogadja el szóról szóra a Parlament első olvasatbeli módosításait – jelezhetné, hogy mely módosítások foglalkoznak kielégítő módon a legfontosabb megválaszolandó kérdésekkel.

Javasolja tehát a Tanács közös álláspontjának elfogadását azoknál a pontoknál, ahol lényegében megfelel a parlamenti álláspontnak is, ám a Parlament véleménye alapján történő módosítását az alábbi pontokban:

– a határ menti régiókban nyújtott szolgáltatások,

– hatékonyabb együttműködés és gyorsabb információáramlás a tagállamok között,

– a rendelet alkalmazásának időpontja,

– a pihenőidő elhalasztása (12 napos szabály).

Lehetséges, hogy átfogó megállapodást lehet elérni minden lényeges pontot illetően még a Parlament második olvasatának elfogadása előtt, és az előadó elkötelezetten dolgozik a társelőadókkal együtt ebben az irányban.

ELJÁRÁS

Cím

A z autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés (átdolgozott verzió)

Hivatkozások

11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P-szám

5.6.2008                     T6-0249/2008

A Bizottság javaslata

COM(2007)0264 - C6-0147/2007

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

15.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.1.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Benyújtás dátuma

2.4.2009