Pranešimas - A6-0215/2009Pranešimas
A6-0215/2009

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija)

2.4.2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Mathieu Grosch

Procedūra : 2007/0097(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0215/2009
Pateikti tekstai :
A6-0215/2009
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija)

(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11786/1/2008 – C6 ‑ 0016/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0264) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6‑0215/2009),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Tarybos bendroji pozicija

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(5a) Patikrinimai keliuose turi būti vykdomi be tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos vežėjų kelių transportu pilietybės ar įsisteigimo šalies, ar jo transporto priemonės atžvilgiu.

Pagrindimas

Patikrinimai keliuose yra būtini dėl veiksmingo įgyvendinimo.

Pakeitimas  2

Tarybos bendroji pozicija

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(19a) Siekiant skatinti turizmą ir aplinką tausojančias transporto priemones, reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 ir leisti vairuotojams, kurie tam tikrais atvejais vieną kartą teikia keleiviams autobusų ar tolimojo susisiekimo transporto paslaugas, atidėti kassavaitinio poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 valandų trukmės laikotarpių paeiliui, jei jie teikia keleivinio transporto paslaugas, kurios paprastai nėra nuolatinės ir trunkančios ilgas vairavimo valandas. Ši galimybė turi būti numatyta tik taikant labai griežtas sąlygas, kurios užtikrintų kelių saugumą ir atsižvelgtų į vairuotojų darbo sąlygas, inter alia, į įsipareigojimą pasinaudoti kassavaitiniu poilsio laikotarpiu prieš ir po suteikiamos paslaugos. Komisija turi atidžiai kontroliuoti šią galimybę. Komisija imasi atitinkamų priemonių, jei faktinė padėtis, kuri pagrindė šią išlyga, iš esmės pasikeičia arba išlygos rezultatai mažina saugumą keliuose.

Pagrindimas

12 dienų taisyklė pradėta taikyti socialinių partnerių susitarimu. Ji labai svarbi kelių saugumui, vairuotojų poreikiams, įmonių veiklai ir geriau priderinta prie vidutinės atostogų trukmės, taigi naudingesnė keleiviams.

Pakeitimas  3

Tarybos bendroji pozicija

6 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Reguliarių paslaugų teikėjas, susiklosčius laikinoms ir nepaprastoms aplinkybėms, gali naudotis papildomomis transporto priemonėmis.

Reguliarių paslaugų teikėjas, susiklosčius laikinoms ir nepaprastoms aplinkybėms, gali naudotis papildomomis transporto priemonėmis. Šios papildomos transporto priemonės gali būti naudojamos tik tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nustatyta 3 dalyje nurodytuose leidimuose.

Pagrindimas

Reikia vengti piktnaudžiavimo įpareigojant operatorius papildomas transporto priemones naudoti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nustatyta 3 dalyje.

Pakeitimas  4

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Tuo atveju, jei keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais jau teikiamos tarptautinės paslaugos atitinkamuose tiesioginiuose ruožuose daro didelę įtaką palyginamų paslaugų, teikiamų pagal vieną ar kelias viešosios paslaugos sutartis pagal Bendrijos teisę, perspektyvumui, valstybė narė, gavusi Komisijos sutikimą, gali laikinai sustabdyti leidimo keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir (arba) miesto autobusais teikti tarptautines paslaugas galiojimą arba jau išduotą tokį leidimą panaikinti, pranešusi vežėjui apie pirmiau minėtą sprendimą prieš šešis mėnesius.

Tuo atveju, jei keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais jau teikiamos tarptautinės paslaugos atitinkamuose tiesioginiuose ruožuose daro didelę įtaką palyginamų paslaugų, teikiamų pagal vieną ar kelias viešosios paslaugos sutartis pagal Bendrijos teisę, perspektyvumui, dėl išskirtinių priežasčių, kurios nebuvo numatytos tada, kai buvo suteiktas leidimas valstybė narė, gavusi Komisijos sutikimą, gali laikinai sustabdyti leidimo keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir (arba) miesto autobusais teikti tarptautines paslaugas galiojimą arba jau išduotą tokį leidimą panaikinti, pranešusi vežėjui apie pirmiau minėtą sprendimą prieš šešis mėnesius.

 

Pagrindimas

Operatoriai turėtų pasitikėti gautu leidimu ir nebijoti jo prarasti. Institucija elgtųsi nenuosekliai, jeigu panaikintų išduotą leidimą.

Pakeitimas  5

Tarybos bendroji pozicija

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė formuluotė

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą, ypač kai pažeidžiamos taisyklės, taikomos transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiamos analogiškos ar laikinos paslaugos, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos imasi atitinkamų veiksmų šiam klausimui spręsti, dėl kurio gali būti, inter alia, taikomos šios administracinės sankcijos:

Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą, ypač kai pažeidžiamos taisyklės, taikomos transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiamos analogiškos ar laikinos paslaugos, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos imasi atitinkamų veiksmų šiam klausimui spręsti, kurie gali įtraukti ir įspėjimą, jeigu tai numatyta pagal nacionalinę teisę, dėl kurio gali būti, inter alia, taikomos šios administracinės sankcijos:

Pagrindimas

Prieš taikydamos administracinę nuobaudą valstybės narės turėtų įspėti. Kadangi kai kuriose valstybėse nėra įspejimo mechanizmų, primygtinai joms siūloma įdiegti šiuos mechanizmus. Įspėjimas labai svarbus siekiant, kad teisės aktai atitiktų proporcingumo principą.

Pakeitimas  6

Tarybos bendroji pozicija

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

2. Įsteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos praneša valstybės narės, kurioje pažeidimai buvo nustatyti, kompetentingoms valdžios institucijoms kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau nei per du mėnesius nuo jų galutinio sprendimo šiuo klausimu nurodo, ar buvo paskirta kuri nors iš 1 dalyje nurodytų sankcijų, ir jei taip, tai kuri.

2. Įsteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos praneša valstybės narės, kurioje pažeidimai buvo nustatyti, kompetentingoms valdžios institucijoms kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau nei per šešias savaites nuo jų galutinio sprendimo šiuo klausimu nurodo, ar buvo paskirta kuri nors iš 1 dalyje nurodytų sankcijų, ir jei taip, tai kuri.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pranešti kitoms valstybėms narėms kiek galima greičiau. Galima tikėti, kad įsteigimo valstybės narės informaciją praneš per mėnesį. Tai būtina ne tik siekiant išvengti dvigubų bausmių, bet ir siekiant užtikrinti teisinio tikrumo principo laikymąsi.

Pakeitimas  7

Tarybos bendroji pozicija

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė formuluotė

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Jeigu valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos sužino apie šio reglamento arba Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkius pažeidimus, kuriuos padaro vežėjas nerezidentas, valstybė narė, kurioje tie pažeidimai buvo nustatyti, kiek įmanoma greičiau, ir ne vėliau nei per du mėnesius nuo jų galutinio sprendimo priėmimo, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms perduoda šią informaciją:

Jeigu valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos sužino apie šio reglamento arba Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkius pažeidimus, kuriuos padaro vežėjas nerezidentas, valstybė narė, kurioje tie pažeidimai buvo nustatyti, kiek įmanoma greičiau, ir ne vėliau nei per šešias savaites nuo jų galutinio sprendimo priėmimo, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms perduoda šią informaciją:

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pranešti kitoms valstybėms narėms kiek galima greičiau. Galima tikėti, kad įsteigimo valstybės narės informaciją praneš per mėnesį. Tai būtina ne tik siekiant išvengti dvigubų bausmių, bet ir siekiant užtikrinti teisinio tikrumo principo laikymąsi.

Pakeitimas  8

Tarybos bendroji pozicija

25 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės gali sudaryti dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl papildomo šio reglamento reglamentuojamų paslaugų liberalizavimo, ypač dėl leidimų sistemos ir dėl kontrolės dokumentų paprastinimo ar panaikinimo.

1. Valstybės narės gali sudaryti dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl papildomo šio reglamento reglamentuojamų paslaugų liberalizavimo, ypač dėl leidimų sistemos ir dėl kontrolės dokumentų paprastinimo ar panaikinimo, ypač pasienio regionuose.

Pagrindimas

Kai kurių valstybių pasienio regionuose yra stiprūs ekonominiai ryšiai ir dideli tarpvalstybinio transporto eismo mastai. Jos turėtų nustatyti ne tokias griežtas taisykles ir sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas  9

Tarybos bendroji pozicija

28 a straipsnis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

28a straipsnis

 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 pakeitimas

 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 8 straipsnį įrašoma ši dalimis:

 

"6a. Nukrypstant nuo 6 dalies šiomis sąlygomis, vairuotojas, dalyvaujantis teikiant tarptautines vienkartines transporto paslaugas, kaip apibrėžta ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. .../2009 dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių*, gali atidėti kassavaitinio poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 valandų trukmės laikotarpių paeiliui po ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio, jei:

 

a) tarptautinės vienkartinės transporto paslaugos mažiausiai 24 valandas teikiamos kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas šis reglamentas, nei ta kurioje paslauga pradėta teikti, ir

 

b) pasinaudojęs nukrypti leidžiančia nuostata vairuotojas pasinaudoja:

 

(i) arba 2 reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiais,

 

(ii) arba 1 reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir 1 trumpesniu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuris trunka bent 24 valandas. Tačiau kompensuojamuoju 24 valandų poilsiu naudojamasi vienu metu, prieš pasibaigiant trečiai savaitei po to, kai pasinaudota nukrypti leidžiančia nuostata, ir

 

(c) nuo 2014 m. sausio 1 d. transporto priemonėje įrengta įrašymo aparatūra pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo reikalavimus ir

 

(d) nuo 2014 m. sausio 1 d. vairuojant 22.00–6.00 val. transporto priemonėje yra daugiau nei vienas vairuotojas arba 7 straipsnyje nurodytas vairavimo laikotarpis sumažinamas iki 3 valandų.“

 

Komisija atidžiai kontroliuoja šios išlygos naudojimą, siekdama užtikrinti labai griežtas saugumo keliuose sąlygas, ypač tikrindama ar bendras sukauptas vairavimo laikas per laikotarpį, numatytą išlygoje, nėra viršijamas. Komisija parengia ataskaitą, kurioje įvertinamas išlygos poveikis saugumui keliuose bei kitiems socialiniams aspektams, ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo. Komisija, jei tai tinkama, pateikia šio Reglamento pakeitimus“.

 

* OL L ...

+ OL: Prašome įrašyti šio reglamento datą, numerį ir OL nuorodą.

Pagrindimas

12 dienų taisyklė pradėta taikyti socialinių partnerių susitarimu. Ji labai svarbi kelių saugumui, vairuotojų poreikiams, įmonių veiklai ir geriau priderinta prie vidutinės atostogų trukmės, taigi naudingesnė keleiviams.

Pakeitimas  10

Tarybos bendroji pozicija

30 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Jis taikomas nuo …*

Jis taikomas nuo...*, išskyrus 28a straipsnį, kuris bus taikomas šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

______________

* OJ: OL: dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

______________

* OJ: OL: dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Šio reglamento taisyklės būtinos; jas reikia taikyti kiek galima greičiau. 2010 m. sausio 1 d. – tinkama data, kuri nėra per greitai, taigi valstybės narės turi pakankamai laiko nustatyti savo taisykles, kitą vertus, ji ne per vėlai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Pirminis Komisijos pasiūlymo tikslas – supaprastinti keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas reglamentuojančius teisės aktus, pakeičiant du reglamentus vienu. Reglamente (EEB) Nr. 684/92 numatyta galimybė patekti į tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką, o Reglamente (EB) Nr. 12/98 nustatytos sąlygos, kurių laikydamiesi vežėjai nerezidentai gali teikti paslaugas valstybėje narėje.

Dviejų reglamentų veikimo nagrinėjimas ir suinteresuotųjų šalių pastabos parodė, kad vieno abiem sritims bendro taisyklių rinkinio priėmimas priimant naują reglamento redakciją padidintų aiškumą ir sumažintų biurokratijos mastą. Komisijos reglamento projekte konkrečiai išaiškinta teisės akto, kuris būtų taikomas visam tarptautiniam vežimui, taikymo sritis, nustatyta naujų nuostatų dėl Bendrijos licencijos standartizavimo ir supaprastintos leidimų teikti vidaus paslaugas išdavimo procedūros; daugelis galiojančių teisės aktų nuostatų dėl kabotažo liko nepakeistos.

Pirmasis svarstymas Europos Parlamente

Parlamentas palankiai įvertino pasiūlytą reglamentą ir pritarė jo prielaidai dėl didesnio supaprastinimo ir aiškumo būtinybės. Tačiau buvo keletas sričių, kuriose Parlamentas priėmė pakeitimus, siekdamas pagerinti, o ne iš esmės pakeisti Komisijos pasiūlymą. Reguliarių tarpvalstybinio vežimo mažais atstumais paslaugų klausimu valstybės narės turėtų turėti galimybę netaikyti leidimų išdavimo procedūros. Parlamentas siekė įtraukti pakeitimą, kad atliekant kabotažo operacijas būtų taikoma Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo. Viename Parlamento pakeitime taip pat numatyta galimybė imtis apsaugos priemonių didelių vidaus transporto rinkos sutrikimų atveju.

Pirmiausia Parlamentas laikėsi nuomonės, kad reikėtų spręsti sudėtingą klausimą dėl teikiant nemaršrutinio tarptautinio vežimo paslaugas dalyvaujančių vairuotojų poilsio laikotarpių atidėjimo, šiam klausimui išspręsti šiame reglamente turėtų būti numatyta nukrypti leidžianti nuostata. Parlamento pasiūlytame atitinkamame pakeitime tiksliai atsižvelgta į bendrą socialinių partnerių nuomonę šiuo klausimu.

Tarybos bendroji pozicija

Taryba pritarė dešimčiai Parlamento pakeitimų iš 31, tam tikrais atvejais pagerinusi redakciją. Reikėtų pažymėti, kad laikotarpis tarp pirmojo svarstymo Parlamente ir politinio susitarimo Taryboje priėmimo buvo gana trumpas – aštuonios dienos. Politinis susitarimas labai plačiai atspindėtas Tarybos bendrojoje pozicijoje, tad yra pagrindo manyti, kad pasiūlymas dar gali būti svarstomas Taryboje.

Tebėra svarbių skirtumų, kuriuos pranešėjas siūlo apsvarstyti. Šie skirtumai susiję su tarpvalstybinio vežimo mažais atstumais paslaugomis ir leidimu valstybėms narėms taikyti joms išimtį. Be to, Taryba iš tiesų aiškiai neatsižvelgė į būtinybę įtraukti vidaus transporto rinkas rimtai trikdančius įvykius.

Galiausiai, o tai labai svarbu, Taryba nepadarė jokios pažangos spręsdama klausimą dėl teikiant nemaršrutinio tarptautinio vežimo paslaugas dalyvaujančių vairuotojų poilsio laikotarpių atidėjimo (12 dienų taisyklė). Tai pagrindinis klausimas, kurį reikia išspręsti.

Pranešėjo pasiūlymas

Po diskusijų su Taryba, Komisija ir šešėliniais pranešėjais pranešėjas mano, kad Taryba galėtų suprasti, jog būtina siekti pažangos srityse, kurios tebėra nepatenkinamos. Jis mano, kad Taryba, jei ji nepritartų per pirmąjį svarstymą Parlamente padarytiems pakeitimams pažodžiui, galėtų bent nurodyti pakeitimus, kurie leistų patenkinamai išspręsti svarbius likusius klausimus.

Taigi jis siūlo priimti Tarybos bendrąją poziciją, kuri iš esmės atspindi Parlamento poziciją, ir pakeisti ją atsižvelgiant į Parlamento poziciją dėl:

– paslaugų pasienio regionuose,

– veiksmingesnio valstybių narių bendradarbiavimo ir skubesnio informacijos perdavimo,

– reglamento taikymo datos,

– poilsio laikotarpių atidėjimo (12 dienų taisyklė).

Išsamus susitarimas gali būti pasiektas visais esminiais klausimais prieš priimant poziciją per antrąjį svarstymą Parlamente, ir pranešėjas yra įsipareigojęs dirbti šia linkme bendradarbiaudamas su šešėliniais pranešėjais.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autobusų transporto paslaugų patekimas į rinką (nauja redakcija)

Nuorodos

11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

5.6.2008                     T6-0249/2008

Komisijos pasiulymas

COM(2007)0264 - C6-0147/2007

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

15.1.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.1.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Pateikimo data

2.4.2009