ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie)

2.4.2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Mathieu Grosch

Postup : 2007/0097(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0215/2009
Predkladané texty :
A6-0215/2009
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie)

(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11786/1/2008 – C6‑0016/2009),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0264),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0215/2009),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 5a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Cestné kontroly by sa mali vykonávať bez diskriminácie, priamej či nepriamej, z dôvodov štátnej príslušnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy či krajiny sídla prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo registrácie vozidla.

Odôvodnenie

Cestné kontroly majú zásadný význam pre účinné uplatňovanie nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 19a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

19a. S cieľom podporiť cestovný ruch a používanie dopravných prostriedkov šetrnejších voči životnému prostrediu by sa malo nariadenie (ES) č. 561/2006 zmeniť a doplniť tak, aby vodiči, ktorí pôsobia na jednej dopravnej linke v rámci prepravy osôb autobusmi a autokarmi, ktorá však nie je pravidelnou dopravou, mohli odložiť vykonanie týždennej doby odpočinku až o 12 po sebe idúcich 24-hodinových dôb, v prípade, že sa zúčastňujú na činnostiach v oblasti osobnej dopravy, ktoré za normálnych okolností nezahŕňajú nepretržité a dlhé riadenie. Táto možnosť by sa mala povoliť iba za veľmi prísnych podmienok, ktoré dodržiavajú bezpečnosť na cestách a zohľadňujú pracovné podmienky vodičov, okrem iného aj povinnosť dodržiavať týždennú dobu odpočinku tesne pred službou a po službe. Komisia by mala podrobne monitorovať využívanie tejto možnosti. Komisia prijme príslušné opatrenia v prípade, že sa podstatne zmení konkrétna situácia, na základe ktorej sa udelila výnimka a výnimka tak bude mať za následok zhoršenie bezpečnosti na cestách.

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie 12-dňového pravidla je založené na dohode sociálnych partnerov. Je mimoriadne dôležité pre bezpečnosť na cestách, potreby vodičov, prevádzkové potreby spoločností a je v lepšom súlade s priemerným trvaním autokarovej dovolenky, a preto je prospešné pre cestujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Spoločná pozícia Rady

Článok 6 – odsek 6 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prevádzkovateľ pravidelnej dopravy môže použiť dodatočné vozidlá na zvládnutie dočasných a výnimočných situácií.

Prevádzkovateľ pravidelnej dopravy môže použiť dodatočné vozidlá na zvládnutie dočasných a výnimočných situácií. Tieto dodatočné vozidlá sa môžu používať len za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v povolení uvedenom v odseku 3.

Odôvodnenie

Zneužívaniu by sa malo zabrániť tým, že prevádzkovateľ bude musieť používať dodatočné vozidlá za tých istých podmienok, aké sú stanovené v odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Spoločná pozícia Rady

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je v prípade existujúcej medzinárodnej autokarovej a autobusovej dopravy závažne ovplyvnená životaschopnosť porovnateľnej dopravy, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme v súlade s právom Spoločenstva priamo na dotknutých úsekoch, členský štát môže, po dohode s Komisiou, dočasne zastaviť platnosť povolenia alebo odňať povolenie na vykonávanie medzinárodnej autokarovej a autobusovej dopravy, 6 mesiacov po oznámení takéhoto rozhodnutia dopravcovi.

Ak je v prípade existujúcej medzinárodnej autokarovej a autobusovej dopravy závažne ovplyvnená životaschopnosť porovnateľnej dopravy, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme v súlade s právom Spoločenstva priamo na dotknutých úsekoch, v dôsledku výnimočných okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase udelenia povolenia, členský štát môže, po dohode s Komisiou, dočasne zastaviť platnosť povolenia alebo odňať povolenie na vykonávanie medzinárodnej autokarovej a autobusovej dopravy, 6 mesiacov po oznámení takéhoto rozhodnutia dopravcovi.

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia sa musia spoliehať na platnosť získaného povolenia bez obáv z toho, že oň prídu. Zo strany orgánov by bolo veľmi nedôsledné, keby povolenie vydali, a potom ho odňali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Spoločná pozícia Rady

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 – uvádzacia veta

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade závažného porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy spáchaného alebo zistených v ktoromkoľvek členskom štáte, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov, ako aj vykonávanie súbežnej alebo dočasnej prepravy bez povolenia, ako je uvedené v piatom pododseku článku 5 ods. 1, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa dopustil porušenia, usadený, s cieľom riešiť túto záležitosť prijmú náležité opatrenia, ktoré môžu, okrem iného, viesť k uloženiu týchto správnych sankcií:

V prípade závažného porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy spáchaného alebo zisteného v ktoromkoľvek členskom štáte, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov, ako aj vykonávanie súbežnej alebo dočasnej prepravy bez povolenia, ako je uvedené v piatom pododseku článku 5 ods. 1, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa dopustil porušenia, usadený, s cieľom riešiť túto záležitosť prijmú náležité opatrenia, ktoré môžu zahŕňať varovanie, ak je to ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, a ktoré môžu, okrem iného, viesť k uloženiu týchto správnych sankcií:

Odôvodnenie

Členské štáty by mali najprv vydať varovanie a až potom uložiť administratívne sankcie. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré členské štáty nemajú zavedený tento mechanizmus varovania, členským štátom, ktoré ho majú, sa jednoznačne odporúča jeho využívanie. Varovanie má význam pre zaručenie súladu legislatívy so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Spoločná pozícia Rady

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený oznámia čo najskôr príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli porušenia zistené, avšak najneskôr do dvoch mesiacov po konečného rozhodnutia vo veci, či bola uložená niektorá zo sankcií uvedených v odseku 1 a upresní ktorá.

2. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, oznámia čo najskôr príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli porušenia zistené, avšak najneskôr do šiestich týždňov od konečného rozhodnutia vo veci, či bola uložená niektorá zo sankcií uvedených v odseku 1 a spresnia ktorá.

Odôvodnenie

Komunikácia medzi členskými štátmi by mala byť čo najrýchlejšia. Členský štát, v ktorom je dopravca usadený, by mal doručiť informácie do jedného mesiaca. Toto nie je dôležité len z dôvodu predchádzania uplatňovania dvojitej sankcie, ale aj z dôvodu zásady právnej istoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Spoločná pozícia Rady

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – uvádzacia veta

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu tohto nariadenia alebo právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nie je v danom členskom štáte usadený, členský štát, na území ktorého tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, čo najskôr, no najneskôr do dvoch mesiacov od konečného rozhodnutia vo veci, tieto informácie:

Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu tohto nariadenia alebo právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nie je v danom členskom štáte usadený, členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, čo najskôr, no najneskôr do šiestich týždňov od konečného rozhodnutia vo veci, tieto informácie:

Odôvodnenie

Komunikácia medzi členskými štátmi by mala byť čo najrýchlejšia. Členský štát, v ktorom je dopravca usadený, by mal doručiť informácie do jedného mesiaca. Toto nie je dôležité len z dôvodu predchádzania uplatňovania dvojitej sankcie, ale aj z dôvodu zásady právnej istoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Spoločná pozícia Rady

Článok 25 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu uzavrieť dvojstranné a viacstranné dohody o ďalšej liberalizácii dopravy zahrnutej v tomto nariadení, najmú pokiaľ ide o systém povoľovania a zjednodušenia alebo zrušenia kontrolných dokumentov.

1. Členské štáty môžu uzavrieť dvojstranné a viacstranné dohody o ďalšej liberalizácii dopravy zahrnutej v tomto nariadení, hlavne pokiaľ ide o systém schvaľovania a zjednodušenia alebo zrušenia kontrolných dokumentov, najmä v prihraničných regiónoch.

Odôvodnenie

Súčasťou niektorých členských štátov sú prihraničné regióny, medzi ktorými panujú intenzívne hospodárske vzťahy a je medzi nimi vysoká miera cezhraničnej dopravy. Tieto členské štáty by mali mať možnosť stanoviť pravidlá, ktoré sú menej prísne a minimalizujú administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Spoločná pozícia Rady

Článok 28a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 - odsek 6a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 28a

 

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 561/2006

 

V článku 8 nariadenia (ES) č. 561/2006 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6a. Odchylne od odseku 6, vodič pôsobiaci na jednej dopravnej linke v rámci medzinárodnej prepravy osôb, ktorá však nie je pravidelnou dopravou a ktorá je definovaná v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) *+, môže odložiť vykonanie týždennej doby odpočinku až o 12 po sebe idúcich 24-hodinových dôb nasledujúcich po pravidelnej týždennej dobe odpočinku, po splnení týchto podmienok:

 

a) doprava sa prevádzkuje nepretržite najmenej 24 hodín v členskom štáte alebo tretej krajine, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, inej ako tá, z ktorej vozidlo poskytujúce predmetnú dopravu vyšlo, a

 

b) po uplatnení tejto výnimky vodič čerpá:

 

i) buď 2 pravidelné týždenné doby odpočinku,

 

ii) alebo 1 dobu pravidelného týždenného odpočinku a 1 dobu skráteného týždenného odpočinku trvajúcu najmenej 24 hodín. Toto skrátenie sa však nahradí primeraným odpočinkom čerpaným vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po skončení obdobia, na ktoré sa uplatnila výnimka, a

 

c) po 1. januári 2014 musí byť vozidlo vybavené záznamovým zariadením v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85, a

 

d) po 1. januári 2014 musí byť vozidlo počas jazdy v čase od 22.00 h do 6.00 h vedené viacerými osobami alebo doba jazdy uvedená v článku 7 musí byť skrátená na 3 hodiny.

 

Komisia podrobne monitoruje využívanie tejto výnimky s cieľom zabezpečiť dodržiavanie veľmi prísnych podmienok pre bezpečnosť na cestách, a to najmä prostredníctvom overenia, či celková doba riadenia v priebehu časového úseku, na ktorý sa vzťahuje výnimka, nie je neprimeraná. Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vypracuje Komisia správu, v ktorej zhodnotí dôsledky tejto výnimky v súvislosti s bezpečnosťou na cestách, ako aj sociálnymi aspektmi. V prípade potreby Komisia navrhne zmenu a doplnenie tohto nariadenia.“

 

* Ú. v. L ...

+ Ú. v.: Vložte prosím číslo, dátum a odkaz na úradný vestník tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie 12-dňového pravidla je založené na dohode sociálnych partnerov. Je mimoriadne dôležité pre bezpečnosť na cestách, potreby vodičov, prevádzkové potreby spoločností a je v lepšom súlade s priemerným trvaním autokarovej dovolenky, a preto je prospešné pre cestujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Spoločná pozícia Rady

Článok 30 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňuje sa od …*

Uplatňuje sa od … * s výnimkou článku 28a, ktorý sa uplatňuje šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

______________

* Ú. v.: 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

______________

* Ú. v.: 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pravidlá uvedené v tomto nariadení sú nevyhnutné; je potrebné, aby sa začali uplatňovať čo najskôr. Veľmi reálnym termínom je 1. január 2010, čo nie je na jednej strane ani príliš skoro, v dôsledku čoho majú členské štáty dostatok času na stanovenie potrebných pravidiel, a na strane druhej ani príliš neskoro.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Pôvodným zámerom Komisie bolo zjednodušenie právnych predpisov o autokarovej a autobusovej doprave tým, že sa dve nariadenia nahradia jedným. Nariadenie (EHS) č. 684/92 upravuje prístup na trh medzinárodnej prepravy osôb autokarmi a autobusmi, kým v nariadení (ES) č. 12/98 sa ustanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia, ktorí nemajú sídlo v určitom členskom štáte, vykonávať dopravu v tomto členskom štáte.

Preskúmanie fungovania týchto dvoch nariadení a pripomienky zúčastnených strán naznačili, že prijatie jedného spoločného súboru pravidiel pre obidve oblasti v rámci prepracovaného nariadenia by prospeli prehľadnosti a zníženiu byrokracie. V nariadení Komisie sa osobitne objasnil rozsah právnych predpisov, ktoré by sa uplatňovali na celú medzinárodnú dopravu, zaviedli sa v ňom nové ustanovenia na štandardizovanie licencie Spoločenstva, zjednodušili sa postupy povoľovania vnútroštátnej dopravy a ustanovenia existujúcich právnych predpisov upravujúce kabotáž sa ponechali vo veľkej miere nezmenené.

Prvé čítanie Parlamentu

Parlament uvítal navrhované nariadenie a prijal jeho východisko, ktorým je potreba väčšieho zjednodušenia a prehľadnosti. Bolo však niekoľko oblastí, v ktorých Parlament prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom posilniť návrh Komisie, a nie preto, aby ho radikálne zmenil. Členské štáty by mali mať možnosť, aby v prípade pravidelnej cezhraničnej dopravy na krátke vzdialenosti nemuseli uplatňovať povoľovací postup. Parlament sa rozhodol predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, na základe ktorého by sa na vykonávanie činností kabotáže uplatňovala smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Parlamentu sa počítalo aj s možnosťou zavedenia ochranných opatrení v prípadoch vážneho narušenia vnútroštátnych dopravných trhov.

Parlament však predovšetkým dospel k záveru, že je potrebné venovať pozornosť zložitej otázke odsúvania doby odpočinku vodičov v príležitostnej medzinárodnej doprave a riešiť túto otázku ustanovením výnimky v rámci nariadenia. Zodpovedajúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu presne odrážal dohodnuté stanovisko sociálnych partnerov k tejto otázke.

Spoločná pozícia Rady

Rada prijala 10 z 31 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu, v niektorých prípadoch v doplnenom znení. Tu je potrebné poznamenať, že časové obdobie ôsmich dní medzi prvým čítaním Parlamentu a politickou dohodou v Rade, bolo pomerne krátke. Aj keď sa politická dohoda vo veľkom rozsahu odráža v spoločnej pozícií Rady, existujú skupiny, ktoré tvrdia, že na strane Rady je stále priestor na širšie posúdenie návrhu.

Stále však zostávajú dôležité oblasti, na ktoré existujú rozdielne názory, a ktoré chce spravodajca riešiť. Medzi tieto oblasti patrí cezhraničná doprava a otázka, či umožniť členským štátom, aby v prípade cezhraničnej dopravy udelili výnimku. Rada vôbec nereagovala pozitívne na potrebu upraviť prípady, ktoré vážne narúšajú vnútroštátne dopravné trhy.

Veľmi dôležitá poznámka na záver je, že Rada nepokročila v otázke odloženia doby odpočinku vodičov príležitostnej medzinárodnej dopravy (12-dňové pravidlo). Toto je kľúčová otázka, ktorú treba vyriešiť.

Návrh spravodajcu

Spravodajca sa po diskusii s Radou, Komisiou, spravodajcom a tieňovými spravodajcami domnieva, že Rada by si mala uvedomiť potrebu dosiahnutia pokroku v oblastiach, ktoré zostávajú neuspokojivo upravené. Zastáva názor, že ak Rada neakceptuje doslovné znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z prvého čítania Parlamentu, mala by označiť aspoň tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré uspokojivým spôsobom riešia hlavné nevyriešené otázky.

Preto navrhuje, aby sa prijala spoločná pozícia Rady, ktorá v podstate odráža názor Parlamentu, je však potrebné ju zmeniť tak, aby odrážala stanovisko Parlamentu týkajúce sa:

– dopravy v prihraničných regiónoch,

– účinnejšej spolupráce a rýchlejšieho posielania informácií medzi členskými štátmi,

– dátumu uplatňovania nariadenia,

– odloženia doby odpočinku (12-dňové pravidlo).

Komplexnú dohodu o všetkých podstatných bodoch možno dosiahnuť už pred prijatím druhého čítania Parlamentu a spravodajca je odhodlaný, spolu s tieňovými spravodajcami, vykonávať činnosti smerujúce k tomuto cieľu.

POSTUP

Názov

Prístup na trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie)

Referenčné čísla

11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

5.6.2008                     T6-0249/2008

Návrh Komisie

COM(2007)0264 - C6-0147/2007

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

15.1.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.1.2009

Spravodajca

       dátum menovania

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Dátum predloženia

2.4.2009