JELENTÉS az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program („Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2.4.2009 - (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Ulrich Stockmann

Eljárás : 2008/0239(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0217/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0217/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program („Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0847),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 71. cikkének (1) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0482/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6‑0217/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy az ilyen mértékű növekedéssel meg lehessen birkózni, a rövid távú tengeri hajózást, a vasutat és a belvízi hajózást a jelenleginél nagyobb mértékben szükséges alkalmazni, és indokolt ösztönözni a közlekedési és logisztikai ágazat további nagyhatású kezdeményezéseit, és valamennyi szállítási mód és ezek igazgatása tekintetében bátorítani az új megközelítéseket és a műszaki újítások használatát.

(3) Annak érdekében, hogy az ilyen mértékű növekedéssel meg lehessen birkózni, a rövid távú tengeri hajózást, a vasutat és a belvízi hajózást a jelenleginél nagyobb mértékben szükséges alkalmazni, és indokolt ösztönözni a közlekedési és logisztikai ágazat további nagyhatású kezdeményezéseit, beleértve a szárazkikötőket és az intermodalitást elősegítő egyéb platformokat, és valamennyi szállítási mód és ezek igazgatása tekintetében bátorítani az új megközelítéseket és a műszaki újítások használatát.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Európai Unió feladata a környezetbarát szállítási módok erősítése, függetlenül attól, hogy ez a közúti árufuvarozás tekintetében átterelő vagy elkerülő hatást eredményez-e.

Indokolás

Az árufuvarozás összességében gyors növekedési üteme miatt ésszerűnek tűnik a környezetbarát szállítási módok erősítése, a közúti árufuvarozás átterelésére vagy elkerülésére gyakorolt hatásukon túl is.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A projektek támogathatóságára vonatkozó küszöbértékeket indokolt csökkenteni és évente átterelt forgalom tonnakilométerében kifejezni, kivéve közös tanulási akciók esetében. Már nem indokolt a forgalom kiküszöbölésére irányuló akciókra alkalmazandó külön küszöbérték; és az ilyen projektekre, a katalizáló hatású projektekre és a tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos projektekre a projektek minimális időtartamára vonatkozó előírás kerül megállapításra.

(8) A projektek támogathatóságára vonatkozó küszöbértékeket indokolt csökkenteni és évente átterelt forgalom tonnakilométerében kifejezni, kivéve közös tanulási akciók esetében. E küszöböket a projekt megvalósításának teljes időtartamára kell számítani, a megvalósítás éves ütemének meghatározása nélkül. Már nem indokolt a forgalom kiküszöbölésére irányuló akciókra alkalmazandó külön küszöbérték; és az ilyen projektekre, a katalizáló hatású projektekre és a tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos projektekre a projektek minimális időtartamára vonatkozó előírás kerül megállapításra.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 albekezdés

1692/2006/EK rendelet

4 cikk – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

‘1. Akciókkal valamely tagállamban vagy a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak értelmében részt vevő országban letelepedett vállalkozások pályázhatnak.”

„1. Akciókkal valamely tagállamban vagy a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak értelmében részt vevő országban letelepedett vállalkozások vagy konzorciumok pályázhatnak.”;

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 a albekezdés (új)

1692/2006/EK rendelet

8. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

Az akciókat a 6. cikk alapján megállapított részletes szabályok szerint kell benyújtani a Bizottsághoz. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az elemeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Bizottság a 9. cikk szerint meghozhassa a kiválasztásra vonatkozó határozatát.

 

Szükség esetén a Bizottság segítséget nyújt a pályázóknak a pályázati folyamat megkönnyítése céljából, például on-line ügyfélszolgálat révén.

Indokolás

Sok kkv számára nehézségekbe ütközik a Marco Polo programból nyújtott támogatásra irányuló pályázati folyamat megkezdése. A pályázati folyamat során nyújtott technikai segítség, például ügyfélszolgálat rendelkezésre állása, csökkenthetné ezeket az akadályokat és növelhetné a kkv-k részvételét a Marco Polo programban.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 bekezdés – -a pont (új)

1692/2006/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-a) A 1. bekezdés (b) pontja a következőképpen módosul:

 

„b) az I. […] melléklet megfelelő oszlopában meghatározott feltételek;”

Indokolás

Mivel a II. melléklet törlésre kerül, arra már nem lehet hivatkozni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 bekezdés – a pont

1692/2006/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) Az első bekezdés d) pontjában „az akciók viszonylagos környezetvédelmi értéke” kifejezés helyébe „az akciók viszonylagos, a külső költségek csökkenésében megjelenő értéke” kifejezés lép.

(a) Az első bekezdés d) pontjában „az akciók viszonylagos környezetvédelmi értéke” kifejezés az alábbiak szerint módosul: „az akciók viszonylagos környezetvédelmi értéke és az akciók viszonylagos, a külső költségek csökkentésében megjelenő értéke”.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 bekezdés – b pont

1692/2006/EK rendelet

9 cikk – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság a 10. cikkben említett bizottság tájékoztatása után elfogadja a pénzügyi támogatások odaítélésére vonatkozó határozatot.”

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 albekezdés

1692/2006/EK rendelet

14 cikk – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

‘2. „A Bizottság 2011. június 30-ig az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé terjeszti a Marco Polo program 2003 és 2009 között elért eredményeiről szóló értékelő jelentését.”

„2. A Bizottság a Marco Polo program 2003 és 2010 között elért eredményeiről szóló közleményt terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé. Ezt a közleményt a harmadik Marco Polo programra irányuló javaslat kidolgozása előtt terjeszti elő, és e javaslat kidolgozásakor figyelembe veszi a közlemény megállapításait.

Indokolás

A harmadik Marco Polo program előkészítéséhez a Marco Polo program eddig elért eredményeinek átfogó értékelésére van szükség. Ezt az elemzést közlemény formájában kell a Parlament elé terjeszteni, és ennek kell a harmadik Marco Polo programról folytatott tárgyalások alapját képeznie. A közleményben értékelt időszakot meg kell hosszabbítani, hogy a jelen rendelet hatásait is figyelembe lehessen venni az értékelés során.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 a albekezdés (új)

1692/2006/EK rendelet

14 cikk – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„2a. A (2) bekezdésben említett közlemény különösen a következőkkel foglalkozik:

 

– az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program („Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról szóló, ...-i .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatásaival,

 

– a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal által végzett programirányítás tapasztalataival,

 

– a szállítási módonként megkülönböztetett támogatási feltételek szükségességével, a biztonság, a környezetvédelmi teljesítmény és az energiahatékonyság alapján,

 

– a forgalmat kiküszöbölő akciók hatékonyságával,

 

– a pályázati szakaszban az igényeknek megfelelő segítség biztosításának szükségességével, figyelembe véve a szállítás területén működő kis- és mikrovállalkozások szükségleteit,

 

– a gazdasági recesszió mint rendkívüli körülmény elismerésével a projektek futamidejének meghosszabbításakor,

 

a támogathatósági küszöbök egyes termékek szerinti csökkentésével,

 

– annak lehetőségével, hogy a javasolt projektekre vonatkozó legalacsonyabb támogatási küszöb irányértékei az átterelt tonnakilométer mellett energiahatékonysági és környezetvédelmi értékben legyenek megadva,

 

– azzal, hogy helyénvaló-e a szállítóegységnek a „rakomány” fogalommeghatározásába történő bevonása,

 

 

 

– a társfinanszírozásban részesülő projektek teljes körű éves áttekintésének lehetőségével,

 

a Marco Polo Program, a logisztikai cselekvési terv és a TEN-T program közötti összhang megfelelő, a közösségi alapok – különösen a tengeri gyorsforgalmi utakra irányuló – elosztásának koordinálását célzó intézkedések révén történő biztosításának lehetőségével,

 

annak a lehetőségével, hogy egy harmadik országban felmerült költségek fedezhetők legyenek, ha ezt valamelyik tagállamból származó vállalatok támogatják,

 

a belvízi hajózási ágazat és az ott tevékenykedő kis- és középvállalkozások sajátos jellemzői figyelembe vételének szükségességével, például a belvízi hajózási ágazat számára kidolgozott program révén;

 

a program szomszédos országokra való kiterjesztésének lehetőségével,

 

a program a szigetcsoporton és szigeten elhelyezkedő tagállamok sajátosságaihoz való további hozzáigazításának lehetőségével.”

Indokolás

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

1. pont: Támogatási feltételek – Az akció fajtája: C. Forgalomátterelési akció – 5. cikk (1) bekezdés c) pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) amikor az akció olyan harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, amely nem tagja a konzorciumnak, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

d) amikor az akció a támogatási megállapodásban részes harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

1. pont: Támogatási feltételek – Az akció fajtája: A. Katalizáló hatású akció – 5. cikk (1) bekezdés a) pont – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) amikor az akció olyan harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, amely nem tagja a konzorciumnak, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

f) amikor az akció a támogatási megállapodásban részes harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

1. pont: Támogatási feltételek – Az akció fajtája: B. Tengeri gyorsforgalmi utak – 5. cikk (1) bekezdés b) pont – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) amikor a tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos akció olyan harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, amely nem tagja a konzorciumnak, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

g) amikor a tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos akció a támogatási megállapodásban részes harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

1. pont: Támogatási feltételek – Az akció fajtája: D. Forgalmat kiküszöbölő akció – 5. cikk (1) bekezdés d) pont – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) Amikor a forgalmat kiküszöbölő akció olyan harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, amely nem tagja a konzorciumnak, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

f) amikor a forgalmat kiküszöbölő akció a támogatási megállapodásban részes harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igényel, a pályázó beterjeszti annak igazolását, hogy az érintett szolgáltatásokat átlátható, tárgyilagos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében választotta ki.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

2. pont: A támogatás intenzitása és alkalmazási területe – Az akció fajtája: A. Katalizáló hatású akció – 5. cikk (1) bekezdés a) pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A katalizáló hatású akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 10%-át.

a) A katalizáló hatású akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 20%-át.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

2. pont: A támogatás intenzitása és alkalmazási területe – Az akció fajtája: B. Tengeri gyorsforgalmi utak – 5. cikk (1) bekezdés b) pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 10%-át.

a) A tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 20%-át.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

2. pont: A támogatás intenzitása és alkalmazási területe – Az akció fajtája: C. Forgalomátterelési akció – 5. cikk (1) bekezdés c) pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A forgalomátterelési akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 10%-át.

a) A forgalomátterelési akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 20%-át.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

2. pont: A támogatás intenzitása és alkalmazási területe – Az akció fajtája: D. Forgalmat kiküszöbölő akció – 5. cikk (1) bekezdés d) pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A forgalmat kiküszöbölő akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 10%-át.

a) A forgalmat kiküszöbölő akció közösségi pénzügyi támogatása az akció céljai eléréséhez szükséges és az akció eredményeképpen felmerülő összes kiadás legfeljebb 35 %-a lehet. Az ilyen kiadás olyan mértékig jogosult a közösségi pénzügyi támogatásra, amilyen mértékben az akció végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik. A kisegítő infrastruktúrához kapcsolódó támogatható költségek nem haladhatják meg a projekt összes támogatható költségeinek 20%-át.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

3. pont: A támogatási megállapodás formája és időtartama – Az akció fajtája: A. Katalizáló hatású akció – 5. cikk (1) bekezdés a) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A katalizáló hatású akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik, amelyek az irányításra és a nyomon követésre vonatkozó megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak. E megállapodások maximális időtartama általában 62 hónap, minimális időtartama 36 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A katalizáló hatású akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik, amelyek az irányításra és a nyomon követésre vonatkozó megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak. E megállapodások maximális időtartama általában 62 hónap, minimális időtartama 36 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, például kivételes gazdasági visszaesésnek köszönhető, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 62 hónapos, vagy kivételes esetben 68 hónapos időtartamon túl.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 62 hónapos, vagy kivételes esetben 68 hónapos időtartamon túl.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

3. pont: A támogatási megállapodás formája és időtartama – Az akció fajtája: B. Tengeri gyorsforgalmi utak – 5. cikk (1) bekezdés b) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tengeri gyorsforgalmi utakra vonatkozó akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik, az irányításra és a nyomon követésre vonatkozó megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak. E megállapodások maximális időtartama általában 62 hónap, minimális időtartama 36 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A tengeri gyorsforgalmi utakra vonatkozó akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik, az irányításra és a nyomon követésre vonatkozó megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak. E megállapodások maximális időtartama általában 62 hónap, minimális időtartama 36 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, például kivételes gazdasági visszaesésnek köszönhető, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 62 hónapos, vagy kivételes esetben 68 hónapos időtartamon túl.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 62 hónapos, vagy kivételes esetben 68 hónapos időtartamon túl.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

3. pont: A támogatási megállapodás formája és időtartama – Az akció fajtája: C. Forgalomátterelési akció – 5. cikk (1) bekezdés c) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A forgalomátterelési akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik. E megállapodások maximális időtartama általában 38 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A forgalomátterelési akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik. E megállapodások maximális időtartama általában 38 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, például kivételes gazdasági visszaesésnek köszönhető, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 38 hónapos, vagy kivételes esetben 44 hónapos időtartamon túl.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 38 hónapos, vagy kivételes esetben 44 hónapos időtartamon túl.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

3. pont: A támogatási megállapodás formája és időtartama – Az akció fajtája: D. Forgalmat kiküszöbölő akció – 5. cikk (1) bekezdés d) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A forgalmat kiküszöbölő akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik, amelyek az irányításra és a nyomon követésre vonatkozó megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak. E megállapodások maximális időtartama általában 62 hónap, minimális időtartama 36 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A forgalmat kiküszöbölő akciók közösségi pénzügyi támogatása támogatási megállapodások alapján történik, amelyek az irányításra és a nyomon követésre vonatkozó megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak. E megállapodások maximális időtartama általában 62 hónap, minimális időtartama 36 hónap. A végrehajtást érintő rendkívüli, például kivételes gazdasági visszaesésnek köszönhető, a kedvezményezett által megfelelően indokolt késedelem esetén 6 hónapos kivételes hosszabbítás engedélyezhető.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 62 hónapos, vagy kivételes esetben 68 hónapos időtartamon túl.

A közösségi pénzügyi támogatás nem újítható meg az előírt, legfeljebb 62 hónapos, vagy kivételes esetben 68 hónapos időtartamon túl.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

4. pont: A szerződés küszöbértéke – Az akció fajtája: B. Tengeri gyorsforgalmi utak – 5. cikk (1) bekezdés b) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos akció minimális indikatív támogatási küszöbe évi 250 millió tonnakilométer vagy térfogati egyenértékének megfelelő forgalmi elterelés, amelyet a támogatási megállapodás teljes időtartama alatt kell megvalósítani.

A tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos akció minimális indikatív támogatási küszöbe évi 200 millió tonnakilométer vagy térfogati egyenértékének megfelelő forgalmi elterelés, amelyet a támogatási megállapodás teljes időtartama alatt kell megvalósítani.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – Az 5. cikk (2) bekezdésében említett támogatási feltételek és követelmények

1692/2006/EK rendelet

4. pont: A szerződés küszöbértéke – Az akció fajtája: C. Forgalomátterelési akció – 5. cikk (1) bekezdés c) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A forgalomátterelési akció minimális indikatív támogatási küszöbe évi 80 millió tonnakilométer vagy térfogati egyenértékének megfelelő forgalomátterelés, amelyet a támogatási megállapodás teljes időtartama alatt kell megvalósítani. A belvízi hajózási útvonalakra történő átterelést célzó forgalomátterelési akciókra évi 17 millió tonnakilométer vagy térfogati egyenértékének megfelelő forgalomátterelést kitevő mértékű külön támogatási küszöb vonatkozik, amelyet a támogatási megállapodás teljes időtartama alatt kell megvalósítani.

A forgalomátterelési akció minimális indikatív támogatási küszöbe évi 60 millió tonnakilométer vagy térfogati egyenértékének megfelelő forgalomátterelés, amelyet a támogatási megállapodás teljes időtartama alatt kell megvalósítani. A belvízi hajózási útvonalakra történő átterelést célzó forgalomátterelési akciókra 25 millió tonnakilométer vagy térfogati egyenértékének megfelelő forgalomátterelést kitevő mértékű külön támogatási küszöb vonatkozik a teljes hároméves időtartamra.

Indokolás

A Bizottság által javasolt mennyiség csökkentése a belvízi hajózás részesedésének növelésére. Továbbá annak figyelembevétele, hogy az új projektek első évükben ritkán érik el a 17 millió tonnakilométer forgalomátterelést. Ezért a küszöböt hároméves időszakra inkább összesen legalább 25 millió tonnakilométer forgalomátterelésben kell meghatározni 3-szor 17 millió tonnakilométer helyett.

INDOKOLÁS

Bevezetés

Az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második Marco Polo programot az 1692/2006/EK rendelet hozta létre.

A program célja a közutak túlterheltségének csökkentése, az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavítása és intermodalitásának megerősítése. Ez hozzájárul egy olyan hatékony és fenntartható közlekedési rendszerhez, amely az Európai Unióban többletértéket teremt anélkül, hogy ez káros következményekkel járna a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra.

A program 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig működik. A program végéig meg kellene valósítani a nemzetközi közúti áruforgalom várható teljes éves növekménye számottevő részének átterelését a rövid távú tengeri fuvarozásra, a vasúti és a belvízi fuvarozásra, vagy a fuvarozási módoknak a lehető legrövidebb közúti fuvarozást magában foglaló kombinációjára.

A második Marco Polo programra vonatkozó javaslatok benyújtására irányuló 2008. évi kérés eredményei és az első Marco Polo program külső értékelésének következtetései megmutatták, hogy a program a forgalom érezhető átterelődését hozta magával. Mindazonáltal nagyon valószínű, hogy a program jogalapjában meghatározott célt, azaz hogy a nemzetközi közúti árufuvarozás terén Európában várható éves össznövekedés jelentős részét el lehessen kerülni, illetve át lehessen terelni, nem sikerül elérni.

A pénzügyi támogatás iránti kérelmek, így a közúti árufuvarozás elkerülésére, illetve átterelésére javasolt projektek száma évről évre csökken. Az érdeklődésnek a lehetséges kérelmezők körében tapasztalható hiánya mindenekelőtt a pénzügyi támogatás lehetséges kedvezményezettjeinek hiányzó motivációjára vezethető vissza, melynek oka a program összetettsége, a nem megfelelő finanszírozási mechanizmusok vagy a promóciós támogatás csekély mértéke.

Ahhoz, hogy a program elérhesse célját, a Marco Polo II-t vonzóbbá kell tenni. Ehhez meg kell változtatni a jogalapot. A felülvizsgálati eljárást egyszerűsíteni és pontosítani kell. Továbbá ki kell igazítani a támogatási feltételeket és követelményeket. A változásokat a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, hogy a lehető legnagyobb hatásuk legyen.

A Bizottság javaslatában szereplő legfontosabb változások

· A kisvállalkozások programhoz való hozzáférésének megkönnyítése

Az egyszemélyes vállalkozások is nyújthatnak be projekteket. Többé nincs szükség konzorcium alapítására.

· A projektek támogathatósági küszöbértékeinek csökkentése és egyszerűsítése

A projekteknek (kivéve a „közös tanulás” kategóriájába tartozókat) csak a közlekedés átterelésére vonatkozó küszöbbel kapcsolatos feltételt kell teljesíteniük, amelyet már nem a projekt teljes élettartamára adnak meg, hanem évente számítanak ki; a pénzügyi küszöb törlésre kerül. A legtöbb küszöb csökken, és különösen alacsony küszöb kerül bevezetésre a belvízi hajózásra irányuló projektek esetében (17 millió tonnakilométer). Ezek a változások további kisebb projektek bevonását fogják eredményezni a programba. A közúti forgalom elkerülésére irányuló intézkedésekre vonatkozó külön 10%-os küszöb törlésre kerül.

· A támogatás intenzitásának növelése

Egyrészt figyelembevételre kerül a rakományt felvevő szállítóeszközök és -felszerelések súlya a forgalom átterelésének kiszámításakor. Másrészt a pénzügyi támogatás 500 tonnakilométernyi átterelt áruszállításonként 1 euróról 2 euróra nő, ahogy arról már a Bizottság egy korábbi határozatában döntés született.

· Egyszerűsítő intézkedések

Az infrastruktúra támogatására irányuló jelenlegi keret összetett, számos kivételt és kikötést tartalmaz a projektek végrehajtási határidejével kapcsolatban, és bonyolult számítást ír elő az egyes projektekhez végül soron nyújtható esetleges pénzügyi támogatás megállapítására.

A javasolt módosítás szerint a kiegészítő infrastruktúrával kapcsolatos támogatható költségek legfeljebb a projekt támogatható összköltségének 10%át teszik ki. Ez a „közös tanulás” kivételével minden intézkedéstípusra vonatkozik.

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó döntést már nem a komitológiai eljárás keretében hozzák meg, hanem egyedül a Bizottság vagy a program irányításával 2008 elején megbízott Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal. A programnak megfelelő intézkedések benyújtására és kiválasztására vonatkozó eljárással kapcsolatos egyedi előírásokról továbbra is a komitológia keretében születik döntés, de nem évente, hanem a program teljes időtartama alatt egyszer. Ettől az irányítási ciklus (jelenleg 470 nap) időtartamának lerövidülését remélik.

· A projekt időtartama

A „közös tanuláson” kívül minden más intézkedés esetében 3 éves minimális projektidőtartam kerül bevezetésre. A szerződések maximális futamideje a végrehajtásban bekövetkező rendkívüli, a kedvezményezett részéről kielégítően megindokolt késedelmek esetén kivételesen 6 hónappal meghosszabbodhat. A „közös tanulásra” vonatkozó szerződések 26 hónapról 52 hónapra hosszabbíthatók meg.

Az előadó megjegyzései

Az Ecorys által végzett 2007. évi külső értékelés eredményei szerint az első Marco Polo programnak a közúti árufuvarozás más szállítási módokra történő átterelésére irányuló céljai csak 64%-ban valósultak meg. A sikeres projektek csökkenő száma miatt valószínűleg nem sikerül elérni a második Marco Polo program célját, azaz a közúti fuvarozás terén a nemzetközi közlekedésben tapasztalható 60%-os növekedés (20,5 milliárd tonnakilométer) jelentős részének más szállítási módokra való átterelését sem.

A sikeres projektek csökkenő száma mindenekelőtt azzal indokolható, hogy a pénzügyi támogatás kedvezményezettjei nincsenek motiválva arra, hogy projektekkel pályázzanak. Ez mindenekelőtt a program összetettségével, a nem világos támogatási feltételekkel és a csekély mértékű támogatásokkal függ össze. Az előadó ezért teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság által a 2013-ig tartó és 450 millió euró kerettel rendelkező második Marco Polo program vonzerejének és hatékonyságának növelésére javasolt kiigazításokat, és a javasolt intézkedések gyors elfogadását reméli.

A harmadik Marco Polo programról folytatott tárgyalásokat illetően az előadó azonban még egyszer felszólítja az Európai Bizottságot, hogy terjesszen a Parlament elé a jelen rendelet hatásairól szóló közleményt. Ugyanakkor az Európai Bizottságnak értékelnie kell a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallal kapcsolatos tapasztalatokat is. A hivatal 2008 márciusa óta irányítja a Marco Polo programot az Európai Bizottság nevében. Az Európai Bizottságnak továbbá meg kell vizsgálnia, hogy a támogatási feltételek szállítási módok szerinti megkülönböztetése és az egyes termékekre vonatkozó irányértékek csökkentése tovább növelhetné-e a program vonzerejét, mivel gyorsan romló rakományt csak rövid távolságokra lehet szállítani. Továbbá az Európai Bizottságnak a harmadik Marco Polo program tervezésének keretében újra kell értékelnie a „forgalmat kiküszöbölő akciót”, amellyel kapcsolatban a Marco Polo programból még egyetlen projektet sem finanszíroztak. Azt is meg kell vizsgálnia az Európai Bizottságnak, hogy szükség van-e a tagállamok részére a kérvények beadásakor nyújtott technikai segítség fokozására és a projektek futamidejének a gazdasági recesszió idején való meghosszabbítására, ezáltal a vállalkozások számára több időt hagyva a közlekedés átterelésére irányuló célok elérésére. Az Európai Bizottságnak nem utolsósorban azt is meg kell vizsgálnia, hogy helyénvaló-e a szállítóegységnek a „rakomány” fogalommeghatározásába történő beszámítása. Továbbá meg kell fontolni azt is, hogy a javasolt projektekre vonatkozó támogatási küszöb irányértékei évi átterelt tonnakilométer helyett környezetvédelmi értékben legyenek-e megadva.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (23.2.2009)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program („Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
((COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

A vélemény előadója: Anne E. Jensen

app

RÖVID INDOKOLÁS

A Marco Polo program célja egy egységes uniós közlekedéspolitika keretében a közutak túlterheltségének csökkentése. A program az infrastruktúra használatának figyelembe vétele érdekében a külső költségek beépítését, valamint piaci alapú eszközök alkalmazását foglalja magában.

A program végrehajtása során szerény eredményeket sikerült elérni. A Marco Polo eredményeinek külső értékelése megállapította, hogy a program nem fogja megvalósítani a forgalomátterelést érintő célkitűzéseit, és ajánlásokat fogalmazott meg eredményességének javítása érdekében. Valójában a forgalomátterelésre vonatkozó célkitűzésnek csupán 64%-át sikerült teljesíteni.

A Marco Polo felhívások eredményeit konkrétabban az alábbi táblázat összegzi:

Felhívások

MP I

2003

MP I

2004

MP I

2005

MP I

2006

MP II

2007

MP II

2008

Felhasználható költségvetés (millió EUR)

15

20.4

30.7

35.7

56

58**

Lekötött költségvetés (millió EUR)

13

20.4

21.4

18.9

45

34

Benyújtott javaslatok

92

62

63

48

55

46

Megkötött szerződések

13

12

15

15

20

28

Átterelésre előirányzott áruszállítás (milliárd tonnakilométer)

12.4

14.4

9.5

11.5

23.6

16

Várhatóan megvalósuló forgalomátterelés (milliárd tonnakilométer)

7.5*

7.5*

7.5*

7.5*

n/a

n/a

Forgalomátterelési célkitűzések (milliárd tonnakilométer)

12

12

12

12

<20

<20

* Külső értékelő által végzett átfogó értékelés 2007. évi átlaga, amelyet a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 2008-ban jóváhagyott.

** Alulköltés miatt 20 millió eurót egy másik program számára csoportosítottak át

Ezért a Bizottság új javaslatot tett a Marco Polo program jobbá tétele érdekében, valamint azzal a céllal, hogy javítson a program hatékonyságán a forgalomkiküszöbölésre és a forgalomátterelésre vonatkozó célkitűzések tekintetében.

A Marco Polo II. rendeletben a következő területeken várható módosítás

· a kisvállalkozások részvételét megkönnyítő intézkedések;

· a támogathatóság tonnakilométerben megállapított küszöbértékeinek csökkentését tartalmazó intézkedések;

· a támogatási intenzitás növelése;

· a program eljárásainak egyszerűsítése.

A vélemény előadójának álláspontja

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel egyetért a Marco Polo program fejlesztésére vonatkozó általános célkitűzésekkel.

Különösen nagyra értékeli, hogy a javaslat az ajánlati felhívásokra való válaszadással kapcsolatos eljárások egyszerűsítésének irányába mutat, és támogatja a kisebb vállalkozások részvételét. Hangsúlyozni kell, hogy az egyszerűsítés ugyancsak rendelkezik a támogatásban részesülő projektek éves kiválasztására vonatkozó komitológiai eljárás eltörléséről.

Úgy véli, hogy minél nagyobb a bürokrácia a projektek pályázati eljárásai és végrehajtása során, annál több idő vész kárba és annál több kifizetési előirányzatot nem aknáznak ki teljes mértékben, amire a Marco Polo I. program vonatkozásában a külső tanulmány is rámutatott.

Erre figyelemmel az előadó hangsúlyozza, hogy amennyiben továbbra is fennáll a Marco Polo II. programra fordított előirányzatok alacsony mértékű végrehajtottságának problémája, akkor azokat más közlekedéssel kapcsolatos program számára kell elkülöníteni.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Cím

A Marco Polo II. program

Hivatkozások

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Illetékes bizottság

TRAN

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.1.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Anne E. Jensen

21.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.2.2009

23.2.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

23.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

ELJÁRÁS

Cím

A Marco Polo II. program

Hivatkozások

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

10.12.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.1.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ulrich Stockmann

5.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Elisabeth Schroedter

Benyújtás dátuma

2.4.2009