RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm “Marco Polo” għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ("Marco Polo II")

2.4.2009 - (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Rapporteur: Ulrich Stockmann

Proċedura : 2008/0239(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0217/2009

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm “Marco Polo” għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ("Marco Polo II")

(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM (2008)0847),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 71(1) u 80(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0482/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A6-0217/2009),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Sabiex wieħed ilaħħaq ma’ dan it-tkabbir, wieħed għandu jagħmel użu akbar minn dak attwali tat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi tal-ilma interni, u huwa meħtieġ li jiġu stimulati inizjattivi aktar qawwija mis-settur tat-trasport u l-loġistika biex jiġu mħeġġa approċċi ġodda u l-użu ta' innovazzjonijiet tekniċi fil-mezzi tat-trasport kollha tagħna u l-ġestjoni tagħhom.

(3) Sabiex wieħed ilaħħaq ma’ dan it-tkabbir, wieħed għandu jagħmel użu akbar minn dak attwali tat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi tal-ilma interni, u huwa meħtieġ li jiġu stimulati inizjattivi aktar qawwija mis-settur tat-trasport u l-loġistika, inklużi l-portijiet niexfa kif ukoll pjattaformi oħrajn li jiffaċilitaw l-intermodalità, biex jiġu mħeġġa approċċi ġodda u l-użu ta' innovazzjonijiet tekniċi fil-mezzi tat-trasport kollha tagħna u l-ġestjoni tagħhom.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Hija l-ħidma tal-Unjoni Ewropea li ssaħħaħ il-modi ta' trasport li jirrispettaw l-ambjent, sewwa jekk twassal għal-bidla speċifika jew le jew inkella għal effett ta evitar tal-merkanzija fit-toroq.

Ġustifikazzjoni

Ir-rati ta’ żieda qawwija totali fit-trasport tal-merkanzija jagħtu sens lit-tisħiħ ta’ mezzi tat-trasport favur l-ambjent, anki lilhinn mill-effett tagħhom ta’ bidla fil-modalità jew l-evitar tat-traffiku.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Il-limiti tal-eliġibbiltà għall-proposti għall-finanzjament għandhom jitnaqqsu u jiġu espressi f'termini ta' tunnellati-kilometri ttrasferiti annwalment, ħlief għall-Azzjonijiet ta’ Tagħlim Komuni. Ma hemmx aktar il-ħtieġa għal limitu speċifiku li japplika għall-azzjonijiet tal-Evitar tat-Traffiku u hemm stabbilit tul ta' żmien minimu għal proġetti ta' dan it-tip u għall-proġetti Katalisti u Awtostradi tal-Baħar.

(8) Il-limiti tal-eliġibbiltà għall-proposti għall-finanzjament għandhom jitnaqqsu u jiġu espressi f'termini ta' tunnellati-kilometri ttrasferiti annwalment, ħlief għall-Azzjonijiet ta’ Tagħlim Komuni. Dawn il-limiti għandhom jiġu kkalkulati tul il-perjodu kollu tal-implimentazzjoni tal-proġett mingħajr ma tiġi stabbilita kwalunkwe rata annwali ta' implimentazzjoni. Ma hemmx aktar il-ħtieġa għal limitu speċifiku li japplika għall-azzjonijiet tal-Evitar tat-Traffiku u hemm stabbilit tul ta' żmien minimu għal proġetti ta' dan it-tip u għall-proġetti Katalisti u Awtostradi tal-Baħar.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – paragrafu 2

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Artikolu 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

‘1. L-azzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati minn impriżi stabbiliti fl-Istati Membri jew pajjiżi parteċipanti, kif provdut f'paragrafu 3u 4 tal-Artikolu 3.'

‘1. L-azzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati minn impriżi jew consortia stabbiliti fl-Istati Membri jew pajjiżi parteċipanti, kif provdut fl-Artikolu 3(3) u (4).'

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Artikolu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a L-Artikolu 8 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

L-azzjonijiet għandhom ikunu ppreżentati lill-Kummissjoni skont ir-regoli dettaljati maħruġa skont l-Artikolu 6. Il-preżentazzjonijiet għandhom jinkludu t-tagħrif kollu neċessarju sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel l-għażla tagħha skont l-Artikolu 9.

 

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza lill-applikanti biex tiffaċilita l-proċess tal-applikazzjoni tagħhom, pereżempju permezz ta’ servizz ta’ assistenza bl-Internet.

Ġustifikazzjoni

Għal bosta SMEs jeżistu ostakli biex tinbeda proċedura ta’ applikazzjoni għall-Marco Polo. Id-disponibilità ta’ assistenza teknika waqt il-proċess tal-applikazzjoni għall-Marco Polo, bħal pereżempju s-servizz ta’ assistenza bl-Internet, tista’ tnaqqas dawn l-ostakli u żżid il-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-Marco Polo.

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – paragrafu 6 – punt -a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a) Il-Paragrafu 1(b) huwa emendat kif ġej:

 

‘(b) il-kundizzjonijiet stipulati fil-kolonna adatta tal-Anness I […], ;’

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Anness II qed jiġi mħassar, ma tistax issir referenza għalih aktar.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – paragrafu 6 – punt a

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) Fl-ewwel paragrafu, il-punt (d) il-kliem 'il-merti ambjentali relattivi tal-azzjonijiet' għandhom jinbidlu bil-kliem 'il-merti relattivi tal-azzjonijiet f'termini ta' tnaqqis ta' spejjeż esterni'.

(a) Fl-ewwel paragrafu, punt (d) il-frażi 'l-merti ambjentali relattivi tal-azzjonijiet' hija emendata kif ġej: ‘il-merti ambjentali relattivi tal-azzjonijiet u l-merti relattivi tal-azzjonijiet f'termini ta' tnaqqis ta' spejjeż esterni'.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – paragrafu 6 – punt b

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Artikolu 9 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6b. Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

Il-Kummissjoni għandha, wara li tkun infurmat il-kumitat imsemmi fl-Artikolu 10, tadotta d-deċiżjoni li tagħti assistenza finanzjarja.'

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – paragrafu 7

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Artikolu 14 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

‘2. 'Il-Kummisjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport ta’ evalwazzjoni dwar ir-riżultati miksuba mill-Programm Marco Polo għall-perjodu bejn l-2003 u l-2009 sat-30 ta’ Ġunju 2011'.

‘2. 'Il-Kummisjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Komunikazzjoni dwar ir-riżultati miksuba mill-Programm Marco Polo għall-perjodu bejn l-2003 u 2010. Hija għandha tippreżenta din il-komunikazzjoni qabel ma telabora proposta għat-tielet Programm “Marco-Polo” u tikkunsidra r-riżultati tal-Komunikazzjoni fl-elaborazzjoni ta’ din il-proposta.

Ġustifikazzjoni

Fil-preparazzjoni tat-tielet Programm Marco-Polo hija meħtieġa evalwazzjoni komprensiva tar-riżultati li kien hemm s’issa tal-Programm Marco Polo. Din l-analiżi għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament bħala komunikazzjoni u sservi bħala bażi għad-diskussjoni għal Programm Marco Polo III. Il-perjodu ta’ evalwzzjoni li hija bbażata fuqu l-komunikazzjoni għandu jiġi estiż, sabiex l-effetti ta’ dan ir-Regolament ikunu jistgħu jiġu inklużi fl-evalwazzjoni.

Emenda  10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 7 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Artikolu 14 – paragrafu 2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a Fl-Artikolu 14, il-paragrafu li ġej għandu jiżdied:

 

‘2a. Il-Komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha b’mod partikulari tinkludi dan li ġej:

 

- l-impatt tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ...li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm "Marco Polo" għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ("Marco Polo II")

 

l-esperjenzi tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (EACI) bl-immaniġġjar tal-programm,

 

- il-ħtieġa li jkun hemm distinzjoni bejn il-mezzi tat-trasport fil-kundizzjonijiet għall-iffinanzjar, abbażi tas-sikurezza, il-prestazzjoni ambjentali u l-effiċjenza f’sens ta’ enerġija,

 

- l-effikaċja tal-Azzjonijiet ta 'Evitar tat-Traffiku,

 

- il-ħtieġa li titwaqqaf assistenza skont id-domanda fl-istadju tal-applikazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-bżonnijiet tal-kumpaniji tat-trasport żgħar u mikro,

 

- ir-rikonoxximent tar-riċessjoni ekonomika bħala raġuni straordinarja għall-estensjoni tat-tul tal-proġetti,

 

- it-tnaqqis tal-limiti minimi għall-eliġibilità skont il-prodott,

 

- il-possibilità ta’ indikazzjoni tal-miri ta’ riferiment għal-limiti minimi fir-rigward tal-proġetti proposti f’termini ta’ effiċjenża f’sens ta’ enerġija u benefiċċji ambjentali flimkien mat-trasferiment ta’ tunnellati-kilometri,

 

- il-konvenjenza li tiġi inkluża l-unità tat-trasport fid-definizzjoni tat-terminu “merkanzija”,

 

 

 

- id-disponibilità ta’ ħarsa ġenerali kompleta u annwali tal-proġetti li jkunu ġew kofinanzjati,

 

- il-possibilità li tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-Programm Marco Polo, il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Loġistika u l-programm TEN-T billi jittieħdu miżuri adegwati sabiex tiġi kkoordinata l-allokazzjoni ta' fondi komunitarji, b'mod partikulari fl-awtostradi tal-baħar,

 

- il-possibilità li l-ispejjeż imġarrba f'pajjiż terz isiru eliġibbli jekk promossi minn intrapriżi ta' Stat Membru,

 

- il-bżonn li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tal-settur tal-passaġġi interni navigabbli u l-impriżi żgħar u ta' daqs medju tiegħu, pereżempju permezz ta' programm għas-settur tal-passaġġi interni navigabbli,

 

- il-possibilità li l-programm jiġi estiż għall-pajjiżi ġirien,

 

- il-possibilità ta' adattazzjoni ulterjuri tal-programm għall-Istati Membri insulari u arċipelaġiċi."

Ġustifikazzjoni

Emenda  11

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 1: Kundizzjonijiet ta’ finanzjament – Tip ta' azzjoni : C. Il-bidla Modali – Artikolu 5(1)(c) – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) meta l-azzjoni tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi li mhumiex parti mill-konsorzju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

(d) meta l-azzjoni tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta' sussidju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

Emenda  12

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 1: Kundizzjonijiet ta’ finanzjament – Tip ta' azzjoni : A. Il-Katalist – Artikolu 5(1)(a) – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) meta l-azzjoni tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi li mhumiex parti mill-konsorzju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

(f) meta l-azzjoni tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta' sussidju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

Emenda  13

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 1: Kundizzjonijiet ta’ finanzjament – Tip ta' azzjoni : B. L-Awtostradi tal-Baħar – Artikolu 5(1)(b) – punt g

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g) meta l-azzjoni MoS tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi li mhumiex parti mill-konsorzju, l-applikant għandu jippreżenta prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

(g) meta l-azzjoni MoS tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta' sussidju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

Emenda  14

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 1: Kundizzjonijiet ta’ finanzjament – Tip ta' azzjoni : D. L-evitar tat-traffiku – Artikolu 5(1)(d) – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) Meta l-azzjoni tal-evitar ta' traffiku tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi li mhumiex parti mill-konsorzju, l-applikant għandu jippreżenta prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux-diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

(f) Meta l-azzjoni tal-evitar ta' traffiku tirrikjedi l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta' sussidju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

Emenda  15

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 2: L-intensità u l-ambitu tal-finanzjament – Tip ta’ azzjoni: A. Il-Katalist – Artikolu 5(1)(a) – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) L-għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-azzjonijiet ta’ kataliżi għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 10 % tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

(a) L-għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-azzjonijiet ta’ kataliżi għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 20% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

Emenda  16

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 2: L-intensità u l-ambitu tal-finanzjament – Tip ta’ azzjoni: B. L-Awtostradi tal-Baħar – Artikolu 5(1)(b) – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet tal-MoS għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 10% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

(a) L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet tal-MoS għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 20% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

Emenda  17

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 2: L-intensità u l-ambitu tal-finanzjament – Tip ta’ azzjoni: C. Il-bidla Modali – Artikolu 5(1)(c) – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet ta’ bidla modali għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 10% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

(a) L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet ta’ bidla modali għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 20% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

Emenda  18

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 2: L-intensità u l-ambitu tal-finanzjament – Tip ta’ azzjoni: D. L-evitar tat-traffiku – Artikolu 5(1)(d) – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet ta' evitar tat-traffiku għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 10% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

(a) L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet ta' evitar tat-traffiku għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa se tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x'taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 20% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett.

Emenda  19

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 3: Il-forma u l-perjodu ta' żmien tal-ftehim dwar is-sussidju – Tip ta’ azzjoni: A. Il-Katalist – Artikolu 5(1)(a)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ kataliżi għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 62 xahar u l-minimu ta' 36 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni ġġustifikat b'mod mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

L-għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ kataliżi għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 62 xahar u l-minimu ta' 36 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni, pereżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b'mod adegwat mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta' 68 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta' 68 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

Emenda  20

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 3: Il-forma u l-perjodu ta' żmien tal-ftehim dwar is-sussidju – Tip ta’ azzjoni: B. L-Awtostradi tal-Baħar – Artikolu 5(1)(b)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet MoS għandha tingħata abbażi ta’ ftehimiet dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 62 xahar u l-mimimu ta' 36 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni ġġustifikat b'mod mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet MoS għandha tingħata abbażi ta’ ftehimiet dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 62 xahar u l-mimimu ta' 36 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni, pereżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b'mod adegwat mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta' 68 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta' 68 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

Emenda  21

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 3: Il-forma u l-perjodu ta' żmien tal-ftehim dwar is-sussidju – Tip ta’ azzjoni: C. Il-Bidla Modali – Artikolu 5(1)(c)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta' bidla modali għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji. Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta' bidla modali għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji, Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 38 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni ġġustifikat b'mod mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta' bidla modali għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji. Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta' bidla modali għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji, Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 38 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni, pereżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b'mod adegwat mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 38 xahar, jew ta' 44 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 38 xahar, jew ta' 44 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

Emenda  22

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 3: Il-forma u l-perjodu ta' żmien tal-ftehim dwar is-sussidju – Tip ta’ azzjoni: D. L-evitar tat-traffiku – Artikolu 5(1)(d)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ evitar tat-traffiku għandha tingħata abbażi ta’ftehim dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l- monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 62 xahar u l-mimimu ta' 36 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni ġġustifikat b'mod mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ evitar tat-traffiku għandha tingħata abbażi ta’ftehim dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l- monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun ta' 62 xahar u l-mimimu ta' 36 xahar. F'każ ta' dewmien straordinarju ta' implimentazzjoni, pereżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b'mod adegwat mill-benefiċjarju, tista' tingħata estensjoni eċċezzjonali ta' 6 xhur.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta' 68 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja mhix se tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta' 68 xahar f'każijiet eċċezzjonali.

Emenda  23

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 4: Il-limitu tal-valur tal-kuntratt – Tip ta’ azzjoni: B. L-Awtostradi tal-Baħar – Artikolu 5(1)(b)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-limitu minimu indikattiv ta' sussidju għal kull azzjoni MoS għandu jkun ta’ 250 miljun tunnellati-kilometri jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali jew ta' evitar tat-traffiku kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju;

Il-limitu minimu indikattiv ta' sussidju għal kull azzjoni MoS għandu jkun ta’ 200 miljun tunnellati-kilometri jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali jew ta' evitar tat-traffiku kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju;

Emenda  24

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness I – Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Regolament (KE) Nru 1692/2006

Punt 4: Il-limitu tal-valur tal-kuntratt – Tip ta’ azzjoni: C. Il-Bidla Modali – Artikolu 5(1)(c)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-limitu minimu indikattiv ta' sussidju għal kull azzjoni ta’ bidla modali għandu jkun ta’ 80 miljun tunnellati-kilometri jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali jew ta' evitar tat-traffiku kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju. L-azzjonijiet ta' bidliet modali bil-għan li jimplimentaw trasferiment għall-Passaġġi tal-Ilma Interni se jkunu soġġetti għal-limitu speċjali ta' 17-il miljun tunnellati-kilometri jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju

Il-limitu minimu indikattiv ta' sussidju għal kull azzjoni ta’ bidla modali għandu jkun ta’ 60 miljun tunnellati-kilometri jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali jew ta' evitar tat-traffiku kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju. L-azzjonijiet ta' bidliet modali bil-għan li jimplimentaw trasferiment għall-Passaġġi tal-Ilma Interni se jkunu soġġetti għal-limitu speċjali ta' 25 miljun tunnellati-kilometri jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali fuq il-perjodu kollu ta’ tliet snin

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-ammonnt stabbilit mill-Kummissjoni biex tiżdied il-parteċipazzjoni mis-settur tat-tbaħħir fl-ilmijiet. Qed jitqies ukoll il-fatt li hwa rari li l-proġetti l-ġodda jiksbu bidla modali ta’ 17-il miljun tunnellati-kilometri fl-ewwel sena tagħhom. Għlhekk il-limitu minimu għandu jiġi stabbilit għal perjodu ta’ tliet snin b’minimu ta’ bidla modali totali ta’ 25 miljun tunnellati-kilometri, u mhux 3 x 17 miljun tunnellati-kilometri.

NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Bir-Regolament (KE) Nru 1692/2006 ġie stabbilit it-tieni programm "Marco Polo" għall-għoti ta' assistenza finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema ta' trasport tal-merkanzija.

L-għan tal-programm huwa li jonqos il-piż żejjed fuq it-trasport fit-toroq, li tiżdied il-kompatibilità ambjentali tas-sistema tat-trasport u tissaħħaħ l-intermodalità. Dan għandu jikkontribwixxi għal sistema tat-trasport effiċjenti u sostenibbli li tista’ tagħti valur miżjud fl-Unjoni Ewropea mingħajr tiġi effettwata ħażin il-koeżjoni ekonomika, soċjali u reġjonali.

Il-programm jibda mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013. Sa tmiem il-Programm it-traffiku li jkun parti sostanzjali miż-żjieda aggregata annwali mistennija fit-traffiku internazzjonali tal-merkanzija bit-triq, imkejjel f'kilometri-tunnellata, għat-tbaħħir fil-qosor, għat-trasport bil-ferrovija u bil-passaġġi interni navigabbli jew għal kombinazzjoni ta’ mezzi ta’ trasport fejn vjaġġi bit-triq huma qosra kemm jista’ jkun.

Ir-riżultati tat-talba għal proposti tas-sena 2008 għat-tieni Programm Marco Polo u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni esterna tal-ewwel Programm Marco Polo wrew li qed iwasslu għal bidla modali tat-trasport. Madankollu, huwa probabbli li l-għan stabbilit fil-bażi legali tiegħu li parti kbira miż-żieda totali mbassra għat-trasport internazzjonali fit-toroq tal-Ewropa tiġi evitata jew mgħoddija fuq modalitajiet oħra, ma jintlaħaqx.

L-applikazzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja u konsegwentement il-proġetti proposti biex jiġi evitat it-trasport fit-toroq jew biex jgħaddi għal modalitajiet oħra qed jonqsu kull sena. In-nuqqas ta’ interess ta’ applikanti potenzjali jista’ jkun ġej prinċipalment min-nuqqas ta’ motivazzjoni ta’ benefiċjarji potenzjali ta’ assistenza minħabba l-komplessità tal-programm, mekkaniżmi ta’ ffinanzjar insuffiċjenti jew appoġġ promozzjonali baxx.

Biex il-programm jilħaq l-għan tiegħu, Marco Polo II għandu jsir aktar attraenti. Barra minn hekk, il-bażi legali għandha tinbidel. Il-proċedura ta’ verifika għandha tiġi ssimplifikata u ppreċiżata. Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet għall-assistenza u r-rekwiżiti għandhom jiġu adattati. Il-bidliet għandhom jiġu implimentati kemm jista’ jkun malajr sabiex jintlaħaq l-aqwa effett possibbli.

Bidliet prinċipali fil-proposta tal-Kummissjoni

· Aċċess aktar faċli ta’ intrapriżi żgħar għall-programm

Anki intrapriżi individwali jkunu jistgħu jissottomettu programmi. Ma jkunx iżjed meħtieġ li jiġi ffurmat grupp ta’ kumpaniji.

· Tnaqqis u simplifikazzjoni tal-limiti neċessarji biex proġett ikun eliġibbli għall-assistenza.

Il-proġetti (minbarra l-Kategorija “Tagħlim komuni”) għandhom jissodisfaw biss il-limitu għall-bidla tal-modalità tat-trasport, li ma tingħatax aktar għat-tul kollu tal-programm, iżda li tiġi kkalkulata għal kull sena; Il-limitu finanzjarju jitħassar. Il-biċċa l-kbira tal-limiti jitnaqqsu, u jiġi introdott limitu partikolarment baxx għal proġetti tat-tbaħħir fl-ilmijiet interni (17-il miljun tunnellata-kilometru). Dawn il-bidliet għandhom iġibu fil-programm aktar proġetti żgħar. Il-limitu speċifiku ta’ 10% għal miżuri tal-evitar tat-traffiku bit-toroq għandu jitħassar.

· Żieda fl-intensistà tal-assistenza

Minn naħa waħda fil-kalkoli tal-bidla minn modalità għal oħra jiġi kkunsidrat it-toqol tal-mezz ta’ trasport u t-tagħmir tat-trasport li jġorr il-merkanzija. Min-naħan l-oħra tiżdied l-għajnuna finanzjarja minn 1 € għal 2 € kull 500 tinnellata-kilometru li tgħaddi minn modalità għal oħra, kif kien ġie deċiż qabel f’deċiżjoni tal-Kummissjoni.

· Miżuri ta' simplifikazzjoni

Il-qafas attwali għall-assistenza fl-infrastruttura huwa kumpless, jinkludi bosta eċċezzjonijiet u rekwiżiti addizzjonali fir-rigward tal-perjodi ta’ skadenza għall-implimentazzjoni tal-proġett u jipprevedi kalkolazzjoni kkumplikata għall-għajuna finanzjarja li fl-aħħar mill-aħħar tkun iddestinata għall-proġetti individwali.

Skont il-bidliet proposti l-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu aktar minn 10% tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-proġett. Dan jikkonċerna kull tip ta’ azzjoni minbarra t-“Tagħim komuni”.

Id-deċiżjoni dwar l-għoti ta’ assistenza finanzjarja ma titteħidx aktar fil-qafas tal-komitoloġija, iżda biss mill-Kummissjoni jew mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, li ħadet f’idejha l-amministrazzjoni tal-Programm mill-bidu tal-2008. Dwar id-dispożizzjonijiet individwali għall-proċedura dwar il-preżentazzjoni u l-għażla tal-azzjonijiet wara l-programm, id-deċiżjoni tibqa’ tittieħed fil-qafas tal-komitoloġija, mhux annwalment iżda darba għat-tul kollu tal-Programm. B’hekk wieħed jittama li t-tul taċ-ċiklu ta’ mmaniġġjar (bħalissa 470 jum) jitqassar.

· Tul tal-proġett

Għandu jiġi intodott perjodu ta’ tul minimu għal programm ta’ tliet snin għal kull tip ta’ azzjoni, minbarra t-“Tagħlim komuni”. It-tul massimu tal-kuntratti jista’ jiġi estiż eċċezzjonalment għal sitt xhur f’każ ta’ dewmien straordinarju li jkun iġġustifikat mill-benefiċjarju. Il-kunratti għat-“Tagħlim komuni” jistgħu jiġu estiżi minn 26 xahar għal 52 xahar.

Osservazzjonijiet tar-rapporteur

Skont ir-riżultati ta’ evalwazzjoni esterna minn Ecorys fis-sena 2007, intlaħqu 64% biss tal-għanijiet tal-ewwel Programm Marco Polo fil-bidla tat-trasport tal-merkanzija fit-toroq għal mezzi oħra tat-trasport. Minħabba n-numru dejjem jiċkien ta’ proġetti li jagħmlu suċċess, huwa previst li anki l-għan tat-tieni Programm Marco Polo, li parti sostanzjali tas-60 % tat-tkabbir fit-trasport internazzjonali tal-merkanzija fit-toroq (20.5 biljun tunnellata-kilometru) tgħaddi għal modalitajiet oħra tat-trasport, mhux se jintlaħaq.

Ir-raġuni għan-numru jiċkien ta’ proġetti li jagħmlu suċċess huwa qabel kollox in-nuqqas ta’ motivazzjoni fost il-benefiċjarji tal-għajnuna finanzjarja, li japplikaw għal proġetti. Dan huwa prinċipalment minħabba l-kumplessità tal-programm, il-kundizzjonijiet ta’ assistenza li mhumiex ċari u l-intensità baxxa tal-assistenza. Ir-rapporteur għalhekk jappoġġja mingħajr riservi l-aġġustamenti proposti mill-Kummissjoni biex tiżdied l-attrazzjoni u l-effikaċja tat-tieni Programm Marco Polo, li jibqa’ sejjer sal-2013 u li huwa mogħni b’450 miljun euro, u jittama li l-miżuri proposti jiġu adattati fi żmien qasir.

Fid-dawl tad-diskussjoni dwar it-tielet programm Marco Polo r-rapporteur madankollu jitlob lill-Kummissjoni Ewropea wkoll tippreżenta komunikazzjoni lill-Parlament dwar l-impatt ta’ dan ir-Regolament. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni Ewropea għandha tevalwa l-esperjenza mal-Aġenzija eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, li minn Marzu 2008 tamministra l-Programm Marco Polo għall-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea għandha teżamina jekk differenzjazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-assistenza skond il-mezz ta’ trasport u tnaqqis fil-valuri ta’ gwida jistgħux iżidu fl-attrattività tal-programm, peress li merkanzija li titħassar malajr tista’ tinġarr biss għal distanzi qosra. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea għandha tevalwa mill-ġdid l-azzjoni “Evitar tat-traffiku”, li għalih sa issa l-ebda proġett mill-Programm Marco Polo ma ġie ffinanjat, fil-qafas tal-ippjanar tat-tielet Programm Marco Polo. Il-Kummissjoni Ewropea għandha teżamina wkoll jekk hemmx il-bżonn li tintensifika l-għajnuna teknika lill-Istati Membri fl-applikazzjoni u li testendi ż-żmien tal-proġett waqt perjodu ta’ riċessjoni, biex tagħti aktar żmien lill-impriżi jilħqu l-għanijiet ta’ tibdil minn mezz ta’ trasport għal ieħor. Għal darb'oħra, il-Kummissjoni għandha teżamina jekk huwiex xieraq li tinkludi unità ta' trasport fid-definizzjoni ta' "prodotti". U għandha titqies ukoll l-kwistjoni li tindika l-limiti ta' eliġibilità għall-finanzjament ta' proġetti proposti f'termini ta' benefiċċji ambjentali minflok fil-kuntest ta' tunnellati-kilometri mgħoddija min-naħa għall-oħra kull sena.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (23.2.2009)

għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u Kunsill dwar l-emendi għar-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni Programm 'Marco Polo' għall-għoti tal-assistenza finanzjarja komunitarja biex titjieb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-ġarr tal-merkanzija ('Marco Polo II')
(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Anne E. Jensen

ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-programm Marco Polo jimmira li jnaqqas il-konġestjoni bħala parti minn strateġija koerenti tal-UE dwar il-politika tat-trasport li tinkludi l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni u l-użu ta' strumenti bbażati fuq is-suq biex jiġi rifless l-utilizz tal-infrastruttura.

Inkisbu riżultati mhux tajbin matul l-implimentazzjoni tal-Programm. Valutazzjoni esterna tar-riżultati tal-ewwel Programm Marco Polo stmat li l-Programm ma kienx se jilħaq l-objettivi tiegħu f'termini ta' ċaqliqa modali u tat għadd ta' rakkomandazzjonijiet biex titjieb l-effettività tiegħu. Fil-fatt, 64% biss mill-objettiv taċ-ċaqliqa modali nkiseb.

B'mod aktar partikolari, ir-riżultati tas-sejħiet Marco Polo huma mqassrin fit-tabella ta' hawn taħt:

SEJĦIET

MP I

2003

MP I

2004

MP I

2005

MP I

2006

MP II

2007

MP II

2008

Baġit disponibbli (f'M€’)

15

20.4

30.7

35.7

56

58**

Baġit iffissat (f'M€’)

13

20.4

21.4

18.9

45

34

Proposti rċevuti

92

62

63

48

55

46

Kuntratti konklużi

13

12

15

15

20

28

Ġarr ta' merkanzija ppjanat li jkun imċaqlaq (f'biljuni ta' tkm)

12.4

14.4

9.5

11.5

23.6

16

Ċaqliqa modali reali mistennija (bn ta' tkm)

7.5*

7.5*

7.5*

7.5*

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Objettivi taċ-ċaqliq modali (bn ta' tkm)

12

12

12

12

<20

<20

Medja annwali tal-istima globali b'valutazzjoni esterna fl-2007, ikkonfermata mill-EACI fl-2008.

** Dovut għall-infiq b'anqas ta' €20 miljun li ġew ttrasferiti għal programm ieħor

Għaldaqstant, il-Kummissjoni ħarġet bi proposta ġdida biex ittejjeb il-Programm Marco Polo u żżid l-effettività tiegħu f'termini ta' evitar tat-traffik u l-objettivi taċ-ċaqliq modali.

Ir-regolament Marco Polo II jikkontempla modifiki f'dawn l-oqsma:

· il-miżuri li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni mill-intrapriżi ż-żgħar;

· il-miżuri li jbaxxu l-limiti ta' tunnellati-kilometri għall-eliġibbiltà;

· iż-żjieda fl-intensità tal-finanzjament;

· is-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-Programm.

Il-fehma tar-rapporteur

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, għax taqbel mal-objettivi ġenerali li jkun imtejjeb il-Programm Marco Polo.

B'mod partikolari tapprezza li l-proposta tieħu lejn is-simplifikazzjoni tal-proċeduri biex ikun hemm rispons għas-sejħa għall-offerti u tippromwovi l-parteċipazzjoni ta' intrapriżi iżgħar. Għandu jkun aċċentwat li s-simplifikazzjoni tikkontempla wkoll l-eliminazzjoni tal-proċedura tal-Komitoloġija għall-għażla ta' kull sena tal-proġetti għall-finanzjament.

Temmen li aktar ma jkun hemm burokrazija fil-proċeduri tal-applikazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-proġetti, aktar jinħela ħin u aktar ikun hemm krediti li ma jintużawx, kif wera l-istudju estern li ntwera fir-rigward tal-Programm Marco Polo I.

B'danakollu, ir-Rapporteur tisħaq illi, jekk kemm-il darba tippersisti l-problema ta' nuqqas ta' implimentazzjoni tal-krediti ddedikati għall-Marco Polo II, dawn għandhom ikunu allokati għal programmi oħrajn fil-qasam tat-trasport.

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, jipproponi li tiġi approvata l-proposta tal-Kummissjoni.

PROĊEDURA

Titolu

Il-programm Marco Polo II

Referenzi

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Kumitat responsabbli

TRAN

Opinjoni(jiet) mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni:

       Data tal-ħatra

Anne E. Jensen

21.1.2009

 

 

Eżami fil-kumitat

10.2.2009

23.2.2009

 

 

Data tal-adozzjoni

23.2.2009

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

15

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Sostitut (i) preżenti għall-votazzjoni finali

 

Sostitut (i) skont l-Artikolu 178(2) preżenti għall-votazzjoni finali

 

PROĊEDURA

Titolu

Programm Marco Polo II

Referenzi

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

10.12.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

13.1.2009

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Ulrich Stockmann

5.1.2009

 

 

Eżami fil-kumitat

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Data tal-adozzjoni

31.3.2009

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

33

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Elisabeth Schroedter

Data tat-tressiq

2.4.2009