RAPORT referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”)

  2.4.2009 - (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I

  Comisia pentru transport şi turism
  Raportor: Ulrich Stockmann

  Procedură : 2008/0239(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0217/2009

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”)

  (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0847),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 71 alineatul (1) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0482/2008),

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comisiei pentru bugete (A6-0217/2009),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Pentru a face faţă acestei creşteri, ar trebui să se utilizeze într-o mai mare măsură decât în prezent transportul maritim pe distanţe scurte, transportul feroviar şi transportul pe căi navigabile interioare şi este necesară continuarea stimulării iniţiativelor puternice din sectorul transporturilor şi logisticii pentru încurajarea abordărilor noi şi pentru utilizarea inovaţiilor tehnice în cadrul tuturor modurilor noastre de transport şi în cadrul gestionării acestora.

  (3) Pentru a face faţă acestei creşteri, ar trebui să se utilizeze într-o mai mare măsură decât în prezent transportul maritim pe distanţe scurte, transportul feroviar şi transportul pe căi navigabile interioare şi este necesară continuarea stimulării iniţiativelor solide din sectorul transporturilor şi logisticii, inclusiv a porturilor terestre şi a altor platforme care facilitează intermodalitatea, pentru încurajarea abordărilor noi şi pentru utilizarea inovaţiilor tehnice în cadrul tuturor modurilor noastre de transport şi în cadrul gestionării acestora.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Intră în sarcina Uniunii Europene să consolideze modurile de transport mai puţin poluante, indiferent dacă acest lucru duce la un efect de migrare sau de evitare în cazul transportului rutier.

  Justificare

  Din cauza ratelor globale de creştere ridicate în cazul transportului de mărfuri, pare raţională promovarea dezvoltării modurilor de transport ecologice, chiar şi dincolo de obţinerea unui efect de transfer modal sau de evitare a transportului rutier.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Pragurile de eligibilitate pentru propunerile de finanţare ar trebui coborâte şi exprimate în termeni de transfer anual de tone-kilometri, cu excepţia acţiunilor de învăţare în comun. Nu mai este necesară aplicarea unui prag specific pentru acţiunile de evitare a traficului şi se stabileşte o durată minimă a proiectului pentru acest tip de proiecte, precum şi pentru proiectele de acţiuni cu efect catalizator şi pentru cele privind autostrăzile maritime.

  (8) Pragurile de eligibilitate pentru propunerile de finanţare ar trebui coborâte şi exprimate în termeni de transfer anual de tone-kilometri, cu excepţia acţiunilor de învăţare în comun. Aceste praguri ar trebui calculate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului fără a stabili nicio rată anuală de implementare. Nu mai este necesară aplicarea unui prag specific pentru acţiunile de evitare a traficului şi se stabileşte o durată minimă a proiectului pentru acest tip de proiecte, precum şi pentru proiectele de acţiuni cu efect catalizator şi pentru cele privind autostrăzile maritime.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 2

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Articolul 4 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  ‘(1) Acţiunile sunt depuse de întreprinderile stabilite în statele membre sau în ţările participante, în conformitate cu prevederile de la articolul 3 alineatele (3) şi (4).

  ‘(1) Acţiunile sunt depuse de întreprinderile sau consorţiile stabilite în statele membre sau în ţările participante, în conformitate cu prevederile de la articolul 3 alineatele (3) şi (4).

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 5 a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Articolul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) Articolul 8 se înlocuieşte cu următorul text:

   

  Acţiunile sunt prezentate Comisiei în conformitate cu normele stabilite în temeiul articolului 6. Acţiunile prezentate conţin toate informaţiile necesare care permit Comisiei să efectueze selecţia în conformitate cu articolul 9.

   

  Dacă i se solicită acest lucru, Comisia acordă asistenţă candidaţilor pentru facilitarea procedurii de depunere a cererii, de exemplu prin intermediul unui serviciu de asistenţă online.

  Justificare

  Iniţierea procedurii de depunere a cererii în cadrul programului Marco Polo prezintă piedici pentru multe IMM-uri. Disponibilitatea asistenţei tehnice pe parcursul procedurii de depunere a cererii în cadrul programului Marco Polo, cum ar fi serviciile de ajutor pentru candidaţi, ar putea elimina o parte din aceste piedici şi ar mări participarea IMM-urilor la acest program.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Articolul 9 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-a) Alineatul (1) litera (b) se modifică după cum urmează:

   

  ‘(b) condiţiile prevăzute în coloana corespunzătoare din anexa I […];”

  Justificare

  Întrucât anexa II a fost eliminată, nu se mai poate face referire la aceasta.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 6 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) La primul paragraf litera (d), cuvintele „avantajele ecologice relative ale acţiunilor respective” se înlocuiesc cu „avantajele relative ale acţiunilor respective în ceea ce priveşte reducerea costurilor externe”.

  (a) La primul paragraf litera (d), sintagma „avantajele ecologice relative ale acţiunilor respective” se modifică după cum urmează: „avantajele ecologice relative ale acţiunilor şi avantajele relative ale acţiunilor respective în ceea ce priveşte reducerea costurilor externe.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 6 – litera b

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Articolul 9 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6b. La articolul 9, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „După informarea comitetului menţionat la articolul 10, Comisia adoptă decizia de acordare a asistenţei financiare.”

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 7

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Articolul 14 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  ‘2. „Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor un raport de evaluare cu privire la rezultatele înregistrate de programul Marco Polo pentru perioada 2003-2009 până la data de 30 iunie 2011

  ‘2. Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor o comunicare cu privire la rezultatele înregistrate de programul Marco Polo pentru perioada 2003-2010. Comisia prezintă această comunicare anterior elaborării propunerii pentru un al treilea program „Marco Polo” şi ia în considerare concluziile acestei comunicări în elaborarea respectivei propuneri.

  Justificare

  În vederea pregătirii unui al treilea program Marco Polo este necesară o evaluare cuprinzătoare a rezultatelor de până în prezent ale programului Marco Polo. Această analiză trebuie prezentată Parlamentului European sub forma unei comunicări şi să servească drept bază pentru discuţiile privind un program Marco Polo III. Perioada de evaluare, ce va sta la baza comunicării, ar trebui prelungită, astfel încât să se permită integrarea efectelor prezentului regulament în evaluarea efectuată.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 7 a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  7a. La articolul 14, se adaugă următorul alineat:

   

  „(2a) Comunicarea menţionată la alineatul (2) analizează, în special, următoarele:

   

  – impactul regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din…de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”);

   

  – experienţa de gestionare a programului a Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare (EACI);

   

  – necesitatea diferenţierii între modurile de transport la stabilirea condiţiilor de finanţare, în funcţie de siguranţă, performanţele de mediu şi eficienţa energetică;

   

  – eficienţa Acţiunilor de evitare a traficului rutier”;

   

  – necesitatea creării de asistenţă în funcţie de caz în faza cererii de finanţare, având în vedere necesităţile microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici din sectorul transportului,

   

  – recunoaşterea faptului că recesiunea economică este un motiv excepţional pentru prelungirea duratei proiectelor;

   

  - scăderea specifică, în funcţie de produse, a pragurilor de eligibilitate;

   

  – posibilitatea de a indica valori ţintă ale pragurilor minime de finanţare pentru proiectele propuse în materie de eficienţă energetică şi avantajele pentru mediu, în plus faţă de numărul de tone-kilometri transferate,

   

  – gradul de adecvare a includerii unităţii de transport în definiţia termenului «marfă»;

   

   

   

  – disponibilitatea sintezelor complete anuale privind proiectele cofinanţate,

   

  – posibilitatea de a asigura armonizarea între Programul Marco Polo, Planul de acţiune în domeniul logisticii şi programul RTE-T prin adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru coordonarea fondurilor comunitare, în special pentru autostrăzile mărilor;

   

  posibilitatea de face eligibile costurile generate într-o ţară terţă în cazul în care sunt promovate de întreprinderi dintr-un stat membru;

   

  – necesitatea de a lua în considerare caracteristicile specifice ale sectorului căilor navigabile interioare şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii, de exemplu, prin intermediul unui program special pentru sectorul căilor navigabile interioare;

   

  – posibilitatea extinderii programului la ţările învecinate;

   

  – posibilitatea adaptării în continuare a programului la ţările insulare şi sub formă de arhipelag.”

  Justificare

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 1: Condiţii de finanţare – Tipul acţiunii: C. Transfer modal – Articolul 5 alineatul (1) litera (c) – punctul (d)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) atunci când acţiunea presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe care nu fac parte din consorţiu, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  (d) atunci când acţiunea presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe faţă de acordul de subvenţionare, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I - Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 1: Condiţii de finanţare – Tipul acţiunii: A. Efect catalizator – Articolul 5 alineatul (1) litera (c) – punctul (f)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) atunci când acţiunea presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe care nu fac parte din consorţiu, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  (f) atunci când acţiunea presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe faţă de acordul de subvenţionare, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I - Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 1: Condiţii de finanţare – Tipul acţiunii: B. Autostrăzi maritime – Articolul 5 alineatul (1) litera (b) – punctul (g)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) atunci când acţiunea AM presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe care nu fac parte din consorţiu, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  (g) atunci când acţiunea AM presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe la acordul de subvenţionare, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I - Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 1: Condiţii de finanţare – Tipul acţiunii: D. Evitarea traficului – Articolul 5 alineatul (1) litera (d) – punctul (f)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) atunci când acţiunea de evitare a traficului presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe care nu fac parte din consorţiu, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  (f) atunci când acţiunea de evitare a traficului presupune recurgerea la servicii furnizate de părţi terţe la acordul de subvenţionare, candidatul face dovada unei proceduri transparente, obiective şi nediscriminatorii de selecţie a serviciilor relevante.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I - Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 2: Intensitatea şi sfera de aplicare a finanţării – Tipul acţiunii: A. Efect catalizator - Articolul 5 alineatul (1) litera (a) subpunctul (a)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile cu efect catalizator se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile cu efect catalizator se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I - Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 2: Intensitatea şi sfera de aplicare a finanţării – Tipul acţiunii: B. Autostrăzi maritime – Articolul 5 alineatul (1) litera (b) – subpunctul (a)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile AM se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile AM se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I - Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 2: Intensitatea şi sfera de aplicare a finanţării – Tipul acţiunii: C. Transfer modal – Articolul 5 alineatul (1) litera (c) subpunctul (a)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de transfer modal se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de transfer modal se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I - Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 2: Intensitatea şi sfera de aplicare a finanţării – Tipul acţiunii: D. Evitarea traficului – Articolul 5 alineatul (1) litera (d) subpunctul (a)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de evitare a traficului se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  (a) Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de evitare a traficului se limitează la maxim 35 % din cheltuielile totale necesare atingerii obiectivelor acţiunii, suportate ca urmare a acţiunii. Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru acordarea asistenţei financiare comunitare în măsura în care sunt legate direct de implementarea acţiunii. Costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 3: Forma şi durata acordului de subvenţionare – Tipul acţiunii: A. Efect catalizator - Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile cu efect catalizator se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare, care conţin prevederi corespunzătoare privind coordonarea şi monitorizarea. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 62 de luni, iar cea minimă de 36 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile cu efect catalizator se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare, care conţin prevederi corespunzătoare privind coordonarea şi monitorizarea. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 62 de luni, iar cea minimă de 36 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, de exemplu, din cauza unor probleme economice excepţionale, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 62 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 68 de luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 62 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 68 de luni.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 3: Forma şi durata acordului de subvenţionare – Tipul acţiunii: B. Autostrăzi maritime – Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile AM se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare, care conţin prevederi corespunzătoare privind coordonarea şi monitorizarea. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 62 de luni, iar cea minimă de 36 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile AM se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare, care conţin prevederi corespunzătoare privind coordonarea şi monitorizarea. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 62 de luni, iar cea minimă de 36 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, de exemplu, din cauza unor probleme economice excepţionale, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 62 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 68 de luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 62 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 68 de luni.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 3: Forma şi durata acordului de subvenţionare – Tipul acţiunii: C Transfer modal – Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de transfer modal se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 38 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de transfer modal se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 38 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, de exemplu, din cauza unor probleme economice excepţionale, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 38 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 44 de luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 38 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 44 de luni.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 3: Forma şi durata acordului de subvenţionare – Tipul acţiunii: D Evitarea traficului – Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de evitare a traficului se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare, care conţin prevederi corespunzătoare privind coordonarea şi monitorizarea. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 62 de luni, iar cea minimă de 36 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară pentru acţiunile de evitare a traficului se acordă pe bază de acorduri de subvenţionare, care conţin prevederi corespunzătoare privind coordonarea şi monitorizarea. În general, durata maximă a acestor acorduri este de 62 de luni, iar cea minimă de 36 de luni. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în implementare, de exemplu, din cauza unor probleme economice excepţionale, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda o prelungire excepţională de 6 luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 62 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 68 de luni.

  Asistenţa financiară comunitară nu se prelungeşte peste perioada maximă prevăzută de 62 de luni, sau, în cazuri excepţionale, de 68 de luni.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 4: Pragul valorii contractuale – Tipul acţiunii: B Autostrăzi maritime – Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pragul minim orientativ de subvenţionare pentru fiecare acţiune AM este de 250 de milioane de tone-kilometri sau echivalentul său volumetric de transfer modal pe an, care urmează a fi implementat pe parcursul întregii durate a acordului de subvenţionare.

  Pragul minim orientativ de subvenţionare pentru fiecare acţiune AM este de 200 de milioane de tone-kilometri sau echivalentul său volumetric de transfer modal pe an, care urmează a fi implementat pe parcursul întregii durate a acordului de subvenţionare.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – Condiţii şi cerinţe privind finanţarea în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006

  Punctul 4: Pragul valorii contractuale – Tipul acţiunii: C Transfer modal – Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pragul minim orientativ de subvenţionare pentru fiecare acţiune de transfer modal este de 80 de milioane de tone-kilometri sau echivalentul său volumetric de transfer modal pe an, care urmează a fi implementat pe parcursul întregii perioade a acordului de subvenţionare. Acţiunile de transfer modal care vizează implementarea unui transfer către căile navigabile interioare va face obiectul unui prag special de 17 milioane de tone-kilometri sau echivalentul volumetric de transfer modal al acesteia pe an, care urmează a fi implementat pe parcursul întregii perioade a acordului de implementare.

  Pragul minim orientativ de subvenţionare pentru fiecare acţiune de transfer modal este de 60 de milioane de tone-kilometri sau echivalentul său volumetric de transfer modal pe an, care urmează a fi implementat pe parcursul întregii perioade a acordului de subvenţionare. Acţiunile de transfer modal care vizează implementarea unui transfer către căile navigabile interioare va face obiectul unui prag special de 25 milioane de tone-kilometri sau echivalentul volumetric de transfer modal al acesteia pe parcursul întregii perioade de trei ani

  Justificare

  Se propune reducerea cifrei stabilite de Comisie pentru a mări participarea sectorului transportului pe căi navigabile interioare. De asemenea, se are în vedere faptul că proiectele noi ating rareori 17 milioane de tone-kilometri de transfer modal în primul an de existenţă. Prin urmare, pragul ar trebui, mai degrabă, stabilit pentru o perioadă de trei ani cu o valoare minimă totală de 25 milioane de tone-kilometri de transfer modal decât 3x 17 milioane de tone-kilometri.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Introducere

  Prin Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 a fost instituit cel de-al doilea program Marco Polo de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri.

  Obiectivele acestui program sunt reducerea congestionării traficului rutier, îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport şi consolidarea intermodalităţii acestuia. În acest fel, se contribuie la realizarea unui sistem de transport eficient şi durabil, care creează o valoare adăugată în cadrul Uniunii Europene, fără a influenţa în mod negativ coeziunea economică, socială sau teritorială.

  Programul se desfăşoară între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013. Până la încheierea programului, ar trebui realizat un transfer de trafic care corespunde unei părţi substanţiale din creşterea agregată anuală prevăzută a traficului rutier internaţional de mărfuri, spre transportul maritim pe distanţe mici, spre transportul feroviar şi căile navigabile interioare sau spre o combinaţie a modurilor de transport în care parcursurile rutiere sunt cât mai scurte posibil.

  Rezultatele cererii de oferte din anul 2008 pentru cel de-al doilea program Marco Polo şi concluziile evaluării externe a primului program au arătat că programul conduce la un transfer modal semnificativ. În acelaşi timp însă, este foarte probabil că programul nu îşi va atinge obiectivele în ceea ce priveşte evitarea sau transferul unei părţi substanţiale din creşterea totală estimată a transportului rutier internaţional de mărfuri în Europa, aşa cum se prevede în temeiul juridic.

  Cererile de finanţare şi totodată şi proiectele propuse în ceea ce priveşte evitarea sau transferul transportului rutier internaţional de mărfuri sunt în scădere în fiecare an. Lipsa de interes a potenţialilor solicitanţi se justifică mai ales prin absenţa motivaţiei posibililor beneficiari de subvenţii, din cauza complexităţii programului, a mecanismelor de finanţare necorespunzătoare sau a intensităţii reduse a ajutorului.

  Pentru ca programul să îşi atingă obiectivele fixate, Marco Polo II trebuie să fie conceput într-un mod mai atrăgător. În acest scop, trebuie modificat temeiul juridic. Procedurile de verificare trebuie simplificate şi clarificate. În plus, condiţiile de eligibilitate şi cerinţele trebuie ajustate. Aceste modificări ar trebui realizate cât mai rapid posibil, în vederea obţinerii unei eficienţe cât mai ridicate posibil.

  Principalele modificări ale propunerii Comisiei

  · facilitarea accesului la program a întreprinderilor mici

  Se oferă, de asemenea, întreprinderilor posibilitatea de a participa în cadrul proiectelor în mod individual. Înfiinţarea unui consorţiu nu va mai fi necesară.

  · scăderea şi simplificarea valorii pragurilor de eligibilitate pentru proiecte

  Proiectele (până la categoria „învăţare în comun“) trebuie să îndeplinească doar condiţia pragurilor pentru transferul modal, care nu vor mai fi precizate pentru întreaga perioadă de desfăşurare a proiectului, ci vor fi calculate anual; se elimină pragul monetar. Majoritatea pragurilor de eligibilitate sunt coborâte şi se pune în aplicare un prag deosebit de scăzut pentru proiectele din domeniul transportului pe căi navigabile interioare (17 milioane de tone-kilometri). Aceste modificări vor contribui la creşterea numărului de proiecte mici depuse în cadrul programului. Se elimină pragul specific de 10% pentru acţiunile de limitare a traficului rutier.

  · majorarea intensităţii subvenţiei

  Pe de o parte, la calculul transferului modal se ţine cont de mijloacele de transport şi echipamentele auxiliare, folosite la transport. Pe de altă parte, ajutorul financiar pentru proiecte va fi majorat de la 1 EUR la 2 EUR pentru fiecare 500 tone-kilometri de transport rutier de mărfuri, astfel cum s-a decis deja într-o decizie anterioară a Comisiei.

  · Măsuri de simplificare

  Cadrul actual de promovare a infrastructurii este complex, include numeroase excepţii şi cerinţe suplimentare legate de termenele de punere în aplicare a proiectelor şi prevede un calcul complicat al asistenţei financiare posibile, în cele din urmă, pentru fiecare proiect.

  Potrivit modificărilor propuse, costurile eligibile legate de infrastructura auxiliară nu trebuie să fie mai mari de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Acest lucru priveşte toate tipurile de acţiuni, cu excepţia celor de „învăţare în comun”.

  Decizia privind acordarea asistenţei financiare nu va mai fi adoptată în cadrul procedurii de comitologie, ci de către Comisie sau Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare, care a preluat gestionarea programului la începutul anului 2008. În ceea ce priveşte dispoziţiile detaliate privind procedura de prezentare şi selecţionare a acţiunilor în cadrul programului, acestea vor fi adoptate şi în continuare în cadrul procedurii de comitologie, însă nu anual, ci pentru întreaga perioadă de desfăşurare a programului. În acest fel, se speră că se va ajunge la scăderea duratei ciclului de gestiune (în prezent 470 de zile).

  · Durata proiectului

  Se stabileşte o durată minimă de 3 ani a proiectului pentru toate tipurile de acţiuni, cu excepţia celor de „învăţare în comun”. În cazul în care au loc întârzieri extraordinare în punerea în aplicare, justificate în mod corespunzător de către beneficiar, se poate acorda, în mod excepţional, o prelungire de 6 luni. Acordurile privind „învăţarea în comun” pot fi prelungite de la 26 la 52 de luni.

  Observaţiile raportorului

  Potrivit rezultatelor unei evaluări externe realizate de Ecorys în 2007, obiectivele primului program Marco Polo privind transferul modal de la transportul rutier internaţional de mărfuri la alte moduri de transport a fost atins doar în proporţie de 64%. Din cauza numărului în scădere de proiecte reuşite se preconizează că nu va fi realizat nici obiectivul celui de-al doilea program Marco Polo, de a realiza transferul unei părţi substanţiale de 60% (20,5 miliarde tone-kilometri) din creşterea totală estimată a transportului rutier internaţional de mărfuri la alte moduri de transport.

  Unul din motivele pentru numărul redus de proiecte reuşite este mai ales lipsa motivaţiei beneficiarilor de subvenţii de a prezenta proiecte. Aceasta se justifică mai ales prin prisma complexităţii programului, a condiţiilor neclare de eligibilitate şi a intensităţii reduse a subvenţiei. Din acest motiv, raportorul susţine, fără nici o rezervă, modificările propuse de Comisie în vederea creşterii atractivităţii şi a eficienţei celui de-al doilea program Marco Polo, care se va desfăşura până în 2013 şi are un pachet bugetar de 450 de milioane de euro, şi speră într-o aplicare rapidă a măsurilor propuse.

  Ţinând seama de discuţiile cu privire la un al treilea program Marco Polo, raportorul solicită însă, în plus, Comisiei Europene, să prezinte Parlamentului o comunicare cu privire la efectele prezentului regulament. În acelaşi timp, Comisia Europeană trebuie să evalueze rolul Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare, care gestionează programul începând din martie 2008. În plus, Comisia Europeană trebuie să verifice dacă o diferenţiere a condiţiilor de eligibilitate în funcţie de modul de transport şi scăderea specifică, în funcţie de produse, a valorilor de referinţă ar putea contribui, în plus, la creşterea atractivităţii programului, ţinând cont de faptul că mărfurile uşor perisabile pot fi transportate numai pe distanţe scurte. În plus, Comisia Europeană ar trebui să reevalueze acţiunea „evitarea traficului rutier”, pentru care, până în prezent, nu a fost finanţat nici un proiect în cadrul programului Marco Polo, în vederea planificării unui al treilea program Marco Polo. De asemenea, Comisia Europeană trebuie să verifice dacă este necesar să intensifice asistenţa tehnică acordată ţărilor membre în momentul depunerii cererii şi dacă este nevoie de o prelungire a duratei de desfăşurare a proiectului în perioade de recesiune economică, pentru ca în acest fel întreprinderile să aibă mai mult timp la dispoziţie pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor privind transferul modal. De asemenea, Comisia ar trebui să examineze gradul de adecvare a includerii unităţii de transport în definiţia termenului «produse». Şi ar mai trebui abordată chestiunea menţionării pragurilor de eligibilitate pentru proiectele propuse pentru finanţare mai degrabă în funcţie de beneficiul real de mediu obţinut decât de tonele-kilometri transferate anual.

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (23.2.2009)

  destinat Comisiei pentru transport și turism

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”)

  (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

  Raportoare pentru aviz: Anne E. Jensen

  app

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Obiectivul programului Marco Polo este de a reduce congestionarea traficului ca parte a unei strategii coerente a politicii europene a transporturilor care include internalizarea costurilor externe și utilizarea instrumentelor bazate pe piață pentru a reflecta utilizarea infrastructurii.

  În cursul aplicării programului au fost obținute rezultate slabe. O evaluare externă a rezultatelor programului Marco Polo estimează că programul nu își va atinge obiectivele în materie de transfer modal și formulează recomandări pentru îmbunătățirea eficacității programului. Concret spus, obiectivul privind transferul modal a fost atins în proporție de numai 64%.

  Rezultatele programului Marco Polo sunt rezumate în tabelul de mai jos:

  CERERI DE PROPUNERI

  MP I

  2003

  MP I

  2004

  MP I

  2005

  MP I

  2006

  MP II

  2007

  MP II

  2008

  Buget disponibil (în milioane EUR)

  15

  20,4

  30,7

  35,7

  56

  58**

  Buget angajat (în milioane EUR)

  13

  20,4

  21,4

  18,9

  45

  34

  Propuneri primite

  92

  62

  63

  48

  55

  46

  Contracte încheiate

  13

  12

  15

  15

  20

  28

  Transferul planificat de mărfuri (în miliarde de tone-kilometri)

  12,4

  14,4

  9,5

  11,5

  23,6

  16

  Transferul modal real estimat (în miliarde de tone-kilometri)

  7,5*

  7,5*

  7,5*

  7,5*

  n/a

  n/a

  Obiective privind transferul modal (în miliarde de tone-kilometri)

  12

  12

  12

  12

  <20

  <20

  * Media anuală a estimării globale realizate de evaluarea externă în 2007, confirmată de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare în 2008.

  ** Din cauza subutilizării finanțării, 20 de milioane de euro au fost transferate către un alt program.

  În consecință, Comisia a elaborat o nouă propunere de îmbunătățire a programului Marco Polo și de sporire a eficacității acestuia în ceea ce privește obiectivele de evitare a traficului și de transfer modal.

  Regulamentul privind programul Marco Polo II prevede modificări în următoarele domenii:

  · măsuri de facilitare a participării întreprinderilor mici;

  · măsuri de reducere a pragurilor de eligibilitate exprimate în tone-kilometri;

  · creșterea intensității finanțării;

  · simplificarea procedurilor aferente programului.

  Poziția raportoarei pentru aviz

  Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei, întrucât este de acord cu obiectivele generale de îmbunătățire a programului Marco Polo.

  Raportoarea pentru aviz apreciază în special faptul că se merge în direcția simplificării procedurilor legate de răspunsul la cererile de propuneri și că se promovează participarea întreprinderilor mai mici. Trebuie remarcat că simplificarea prevede și eliminarea procedurii de comitologie pentru selecția anuală a proiectelor care urmează să fie finanțate.

  În opinia raportoarei pentru aviz , cu cât există mai multă birocrație în procedurile de depunere a solicitărilor și în implementarea proiectelor, cu atât se pierde mai mult timp, iar creditele nu sunt utilizate pe deplin, așa cum se arată în studiul extern cu privire la programul Marco Polo I.

  Având în vedere aceste considerente, raportoarea pentru aviz subliniază că, în cazul în care problema subutilizării creditelor alocate programului Marco Polo II va persista, acestea ar trebui alocate altor programe din domeniul transporturilor.

  ******

  Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Titlu

  Programul Marco Polo II

  Referințe

  COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

  Comisia competentă în fond

  TRAN

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  BUDG

  13.1.2009

   

   

   

  Raportor pentru aviz :

         Data numirii

  Anne E. Jensen

  21.1.2009

   

   

  Examinare în comisie

  10.2.2009

  23.2.2009

   

   

  Data adoptării

  23.2.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Membri supleanți prezenți la votul final

   

  Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

   

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Programul Marco Polo II

  Referinţe

  COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

  Data prezentării la PE

  10.12.2008

  Comisia competentă în fond

    Data anunţului în plen

  TRAN

  13.1.2009

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

    Data anunţului în plen

  BUDG

  13.1.2009

   

   

   

  Raportor(i) :

         Data numirii

  Ulrich Stockmann

  5.1.2009

   

   

  Examinare în comisie

  17.2.2009

  30.3.2009

   

   

  Data adoptării

  31.3.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

  Elisabeth Schroedter

  Data depunerii

  2.4.2009