SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“)

2.4.2009 - (KOM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Ulrich Stockmann

Postup : 2008/0239(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0217/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“)

(KOM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0847),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0482/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0217/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V záujme zvládnutia tohto nárastu sa v porovnaní so súčasnosťou musí vo väčšej miere využívať námorná príbrežná, železničná a vnútrozemská vodná doprava a je potrebné stimulovať ďalšie významné iniciatívy v sektore dopravy a logistiky, podporovať nové prístupy a využívanie technických inovácií vo všetkých druhoch dopravy a ich riadení.

(3) V záujme zvládnutia tohto nárastu sa v porovnaní so súčasnosťou musí vo väčšej miere využívať námorná príbrežná, železničná a vnútrozemská vodná doprava a je potrebné stimulovať ďalšie významné iniciatívy v sektore dopravy a logistiky vrátane suchých prístavov a ďalších platforiem na podporu intermodality a podporovať nové prístupy a využívanie technických inovácií vo všetkých druhoch dopravy a ich riadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Úlohou Európskej únie je posilniť druhy dopravy šetrné voči životnému prostrediu nezávisle od toho, či to povedie k osobitnému presunu alebo zamedzeniu v prípade nákladnej cestnej dopravy.

Odôvodnenie

Vzhľadom na celkovo vysoký nárast nákladnej dopravy sa zdá, že je účelné posilniť druhy dopravy, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu, a to aj vtedy, ak nenastane presun alebo zamedzenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Hraničné hodnoty oprávnenosti projektov na financovanie by sa mali znížiť a mali by byť vyjadrené v zmysle ročného počtu tonokilometrov presunutých na iné druhy dopravy, s výnimkou spoločných vzdelávacích akcií. Neexistuje už ďalšia potreba stanoviť osobitné hraničné hodnoty týkajúce sa akcií na zamedzenie dopravy a pre tento druh projektov a pre projekty súvisiace s katalyzátorovými akciami a námornými diaľnicami sa stanovuje minimálne trvanie projektu.

(8) Hraničné hodnoty oprávnenosti projektov na financovanie by sa mali znížiť a mali by byť vyjadrené v zmysle ročného počtu tonokilometrov presunutých na iné druhy dopravy, s výnimkou spoločných vzdelávacích akcií. Tieto hraničné hodnoty by sa mali vypočítať za celé obdobie vykonávania projektu bez toho, aby sa stanovila ročná miera vykonávania. Neexistuje už ďalšia potreba stanoviť osobitné hraničné hodnoty týkajúce sa akcií na zamedzenie dopravy a pre tento druh projektov a pre projekty súvisiace s katalyzátorovými akciami a námornými diaľnicami sa stanovuje minimálne trvanie projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„1. Akcie predkladajú podniky so sídlom v členských štátoch alebo účastníckych krajinách podľa článku 3 odsekov 3 a 4.“

„1. Akcie predkladajú podniky alebo konzorciá so sídlom v členských štátoch alebo účastníckych krajinách podľa článku 3 odsekov 4 a 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Článok 8 sa nahrádza takto:

 

Akcie sa predkladajú Komisii v súlade s podrobnými pravidlami vydanými podľa článku 6. Predloženie musí obsahovať všetky informácie potrebné na to, aby Komisia mohla uskutočniť výber v súlade s článkom 9.

 

V prípade potreby poskytne Komisia žiadateľom pomoc, aby im uľahčila proces podávania žiadostí, napríklad prostredníctvom online asistenčnej služby.

Odôvodnenie

Mnohým MSP stoja v ceste prekážky pri podávaní žiadostí týkajúcich sa programu Marco Polo. Možnosť využiť technickú pomoc (napríklad asistenčnú službu) počas procesu podávania žiadostí týkajúcich sa programu Marco Polo by mohla prispieť k ich čiastočnému odstráneniu a mohla by podporiť zapojenie MSP do programu Marco Polo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 6 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a) Odsek 1 písm. b) sa týmto mení a dopĺňa takto:

 

„b) podmienky stanovené v príslušnom stĺpci prílohy I […], ;“

Odôvodnenie

Nakoľko sa príloha II vypúšťa, nemožno sa na ňu viac odvolávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) V prvom odseku písm. d) sa výraz „relatívny environmentálny prínos akcií“ nahrádza výrazom „relatívny prínos akcií v zmysle znižovania externých nákladov“.

a) V prvom odseku písm. d) sa slovné spojenie „relatívny environmentálny prínos akcií“ nahrádza takto: „relatívny environmentálny prínos akcií a relatívny prínos akcií v zmysle znižovania externých nákladov“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 6 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

„Komisia po tom, čo informuje výbor uvedený v článku 10, prijme rozhodnutie o poskytnutí finančnej pomoci.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„2. Komisia do 30. júna 2011 predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov hodnotiacu správu o výsledkoch dosiahnutých v programe Marco Polo za obdobie rokov 2003 – 2009.“

„2. Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov oznámenie o výsledkoch dosiahnutých v programe Marco Polo za obdobie 2003 – 2010.“ Toto oznámenie predloží skôr, ako vypracuje návrh pre tretí program Marco Polo, a pri vypracovaní tohto návrhu zohľadní zistenia uvedené v oznámení.

Odôvodnenie

Na vypracovanie tretieho programu Marco Polo je potrebné rozsiahle vyhodnotenie doterajších výsledkov programu Marco Polo. Táto analýza má byť Európskemu parlamentu predložená v podobe oznámenia a má slúžiť ako základ diskusie o programe Marco Polo III. Obdobie hodnotenia, ktoré je predmetom oznámenia, by sa malo predĺžiť, aby sa mohol zohľadniť vplyv tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 7a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Článok 14 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. V článku 14 sa vkladá tento odsek:

 

„2a. Predmetom oznámenia uvedeného v odseku 2 sú najmä tieto otázky:

 

— vplyv nariadenia (ES) č. .../2008 Európskeho parlamentu a Rady z ..., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“),

 

— skúsenosti Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI) s riadením programu,

 

— potreba rozlišovať druhy dopravy v podmienkach financovania na základe bezpečnosti, environmentálnych vlastností a energetickej účinnosti,

 

— účinnosť akcií na zamedzenie dopravy,

 

— potreba zabezpečiť vo fáze vykonávania poskytovanie podpory orientovanej na dopyt a zohľadniť pritom potreby malých spoločností a mikrospoločností pôsobiacich v oblasti dopravy,

 

— uznanie hospodárskej recesie ako výnimočného dôvodu na predĺženie doby trvania projektov,

 

— zníženie prahových hodnôt pre oprávnenosť projektov pre jednotlivé výrobky,

 

— možnosť okrem presunutých tonokilometrov uvádzať ciele pre minimálne hraničné hodnoty financovania pre navrhované projekty vzhľadom na energetickú účinnosť a prínosy pre životné prostredie,

 

— vhodnosť zahrnúť prepravnú jednotku do vymedzenia pojmu „náklad“,

 

 

 

— dostupnosť kompletných ročných prehľadov spolufinancovaných projektov,

 

— možnosť zabezpečiť súlad medzi programom Marco Polo, akčným plánom pre logistiku a programom TEN-T prijatím príslušných opatrení s cieľom koordinovať prideľovanie finančných prostriedkov Spoločenstva, najmä na námorné diaľnice,

 

— možnosť uznať oprávnenosť výdavkov vzniknutých v tretej krajine, ak sú podporované podnikmi z členského štátu,

 

— potreba zohľadniť osobitné vlastnosti sektoru vnútrozemskej vodnej dopravy a malých a stredných podnikov pôsobiacich v tomto sektore, napríklad prostredníctvom programu určenému pre sektor vnútrozemskej vodnej dopravy,

 

— možnosť rozšírenia programu na susedné krajiny,

 

— možnosť ďalšieho prispôsobenia programu ostrovným a súostrovným členským štátom.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 1: Podmienky financovania – Druh akcie: C. Presun na iné druhy dopravy – článok 5 ods. 1c – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ak si akcia vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami, ktoré nie sú súčasťou konzorcia, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

d) ak si akcia vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami dohody o dotácii, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 1: Podmienky financovania – Druh akcie: A. Katalyzátorová – článok 5 ods. 1a – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) ak si akcia vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami, ktoré nie sú súčasťou konzorcia, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

f) ak si akcia vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami dohody o dotácii, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 1: Podmienky financovania – Druh akcie: B. Námorné diaľnice – článok 5 ods. 1b – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) ak si akcia ND vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami, ktoré nie sú súčasťou konzorcia, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

g) ak si akcia ND vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami dohody o dotácii, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 1: Podmienky financovania – Druh akcie: D. Zamedzenie dopravy – článok 5 ods. 1d – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) ak si akcia na zamedzenie dopravy vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami, ktoré nie sú súčasťou konzorcia, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

f) ak si akcia na zamedzenie dopravy vyžaduje spoliehanie sa na služby poskytované tretími stranami dohody o dotácii, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pri výbere príslušných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 2: Intenzita a rozsah financovania – Druh akcie: A. Katalyzátorová – článok 5 ods. 1a – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) finančná pomoc Spoločenstva na katalyzátorové akcie je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 10 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

a) finančná pomoc Spoločenstva na katalyzátorové akcie je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 20 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 2: Intenzita a rozsah financovania – Druh akcie: B. Námorné diaľnice – článok 5 ods. 1b – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) finančná pomoc Spoločenstva na akcie ND je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 10 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

a) finančná pomoc Spoločenstva na akcie ND je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 20 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 2: Intenzita a rozsah financovania – Druh akcie: C. Presun na iné druhy dopravy – článok 5 ods. 1c – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) finančná pomoc Spoločenstva na akcie zamerané na presun na iné druhy dopravy je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 10 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

a) finančná pomoc Spoločenstva na akcie zamerané na presun na iné druhy dopravy je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 20 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 2: Intenzita a rozsah financovania – Druh akcie: D. Zamedzenie dopravy – článok 5 ods. 1d – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) finančná pomoc Spoločenstva na akcie na zamedzenie dopravy je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 10 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

a) finančná pomoc Spoločenstva na akcie na zamedzenie dopravy je limitovaná maximálne na 35 % celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie hlavných cieľov akcie a vzniknutých v dôsledku akcie. Takéto výdavky sú oprávnené na finančnú pomoc Spoločenstva v rozsahu, v akom sa priamo týkajú realizácie akcie. Oprávnené náklady týkajúce sa doplnkovej infraštruktúry nesmú byť vyššie ako 20 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 3: Forma a dĺžka trvania dohody o podpore – Druh akcie: A. Katalyzátorová – článok 5 ods. 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančná pomoc Spoločenstva na katalyzátorové akcie sa poskytuje na základe dohôd o dotácii s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Obdobie trvania týchto dohôd je spravidla maximálne 62 mesiacov a minimálne 36 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva na katalyzátorové akcie sa poskytuje na základe dohôd o dotácii s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Obdobie trvania týchto dohôd je spravidla maximálne 62 mesiacov a minimálne 36 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, napríklad z dôvodu výnimočného hospodárskeho poklesu, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 62 mesiacov, alebo 68 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 62 mesiacov, alebo 68 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 3: Forma a dĺžka trvania dohody o podpore – Druh akcie: B. Námorné diaľnice – článok 5 ods. 1b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančná pomoc Spoločenstva na akcie ND sa poskytuje na základe dohôd o dotácii s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Obdobie trvania týchto dohôd je spravidla maximálne 62 mesiacov a minimálne 36 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva na akcie ND sa poskytuje na základe dohôd o dotácii s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Obdobie trvania týchto dohôd je spravidla maximálne 62 mesiacov a minimálne 36 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, napríklad z dôvodu výnimočného hospodárskeho poklesu, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 62 mesiacov, alebo 68 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 62 mesiacov, alebo 68 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 3: Forma a dĺžka trvania dohody o podpore – Druh akcie: C. Presun na iné druhy dopravy – článok 5 ods. 1c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančná pomoc Spoločenstva na akcie zamerané na presun na iné druhy dopravy sa poskytuje na základe dohôd o dotácii. Maximálne trvanie takýchto dohôd je spravidla 38 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva na akcie zamerané na presun na iné druhy dopravy sa poskytuje na základe dohôd o dotácii. Maximálne trvanie takýchto dohôd je spravidla 38 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, napríklad z dôvodu výnimočného hospodárskeho poklesu, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 38 mesiacov, alebo 44 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 38 mesiacov, alebo 44 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 3: Forma a dĺžka trvania dohody o podpore – Druh akcie: D. Zamedzenie dopravy – článok 5 ods. 1d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančná pomoc Spoločenstva na akcie na zamedzenie dopravy sa poskytuje na základe dohôd o dotácii s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Obdobie trvania týchto dohôd je spravidla maximálne 62 mesiacov a minimálne 36 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva na akcie na zamedzenie dopravy sa poskytuje na základe dohôd o dotácii s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Obdobie trvania týchto dohôd je spravidla maximálne 62 mesiacov a minimálne 36 mesiacov. V prípade výnimočného oneskorenia vykonávania, napríklad z dôvodu výnimočného hospodárskeho poklesu, riadne odôvodneného príjemcom, sa môže povoliť výnimočné predĺženie obdobia trvania o 6 mesiacov.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 62 mesiacov, alebo 68 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Finančná pomoc Spoločenstva sa nepredlžuje nad rámec stanoveného maximálneho obdobia 62 mesiacov, alebo 68 mesiacov vo výnimočných prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 4: Hraničná zmluvná hodnota – Druh akcie: B. Námorné diaľnice – článok 5 ods. 1b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálna orientačná hraničná hodnota dotácie na jednu akciu ND je 250 miliónov tonokilometrov alebo ich volumetrický ekvivalent presunu na iné druhy dopravy ročne, pričom sa táto hodnota má uplatňovať počas celého obdobia platnosti dohody o dotácii

Minimálna orientačná hraničná hodnota dotácie na jednu akciu ND je 200 miliónov tonokilometrov alebo ich volumetrický ekvivalent presunu na iné druhy dopravy ročne, pričom sa táto hodnota má uplatňovať počas celého obdobia platnosti dohody o dotácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – Podmienky financovania a požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 1692/2006

Bod 4: Hraničná zmluvná hodnota – Druh akcie: C. Presun na iné druhy dopravy – článok 5 ods. 1c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálna orientačná hraničná hodnota dotácie na jednu akciu zameranú na presun na iné druhy dopravy je 80 miliónov tonokilometrov alebo ich volumetrický ekvivalent presunu na iné druhy dopravy ročne, pričom sa táto hodnota má uplatňovať počas celého obdobia platnosti dohody o dotácii. V prípade akcií zameraných na presun na iné druhy dopravy, cieľom ktorých je realizácia presunu dopravy na vnútrozemskú vodnú dopravu, sa bude uplatňovať osobitná hraničná hodnota 17 miliónov tonokilometrov alebo ich volumetrický ekvivalent presunu na iné druhy dopravy ročne, pričom sa táto hodnota má uplatňovať počas celého obdobia platnosti dohody o dotácii

Minimálna orientačná hraničná hodnota dotácie na jednu akciu zameranú na presun na iné druhy dopravy je 60 miliónov tonokilometrov alebo ich volumetrický ekvivalent presunu na iné druhy dopravy ročne, pričom sa táto hodnota má uplatňovať počas celého obdobia platnosti dohody o dotácii. V prípade akcií zameraných na presun na iné druhy dopravy, cieľom ktorých je realizácia presunu dopravy na vnútrozemskú vodnú dopravu, sa bude uplatňovať osobitná hraničná hodnota 25 miliónov tonokilometrov alebo ich volumetrický ekvivalent presunu na iné druhy dopravy počas celého trojročného obdobia.

Odôvodnenie

Znižuje sa suma navrhovaná Komisiou, aby sa zvýšil podiel vnútrozemskej vodnej dopravy. Zohľadňuje sa tiež skutočnosť, že pokiaľ ide o nové projekty, len zriedka sa v prvý rok ich realizácie podarí dosiahnuť presun na iné druhy dopravy vo výške 17 miliónov tonokilometrov. Hranica by sa preto mala stanoviť na trojročné obdobie s minimálnym celkovým presunom na iné druhy dopravy vo výške 25 miliónov tonokilometrov, namiesto 3 x 17 miliónov tonokilometrov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Nariadením (ES) č. 1692/2006 bol stanovený druhý program Marco Polo o poskytovaní finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“).

Cieľom tohto programu je znížiť preťaženie v cestnej doprave, zvýšiť šetrnosť dopravného systému voči životnému prostrediu a posilniť jeho intermodalitu. Týmto sa má prispieť k efektívnemu a trvalo udržateľnému dopravnému systému, ktorý vytvorí v Európskej únii pridanú hodnotu bez toho, aby mal negatívny účinok na hospodársku, sociálnu alebo regionálnu súdržnosť.

Doba trvania programu je od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Do ukončenia programu sa má dosiahnuť presun dopravy, ktorá predstavuje podstatnú časť očakávaného celkového ročného nárastu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, na príbrežnú námornú plavbu, železničnú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu alebo na kombináciu druhov dopravy, pri ktorých sú cestné úseky čo možno najkratšie.

Výsledky výzvy na predloženie návrhov z roku 2008 pre druhý program Marco Polo a závery externého hodnotenia prvého programu Marco Polo ukázali, že program vedie k citeľnému presunu dopravy. Je však nanajvýš pravdepodobné, že sa nepodarí dosiahnuť cieľ stanovený v jeho právnom základe, ktorým je obmedziť resp. presunúť podstatnú časť predpokladaného celkového nárastu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v Európe.

Každý rok je menej žiadostí o finančnú pomoc, a tým aj navrhovaných projektov na obmedzenie resp. presun nákladnej cestnej dopravy. Nedostatok záujmu potenciálnych žiadateľov spôsobuje predovšetkým chýbajúca motivácia potenciálnych príjemcov finančnej pomoci, čo možno pričítať komplexnosti programu, nevhodným mechanizmom financovania alebo nedostatočne intenzívnej propagácii.

Aby program dosiahol svoj cieľ, musí byť program Marco Polo II atraktívnejší. Na to je potrebné zmeniť právny základ. Kontrolné postupy musia byť jednoduchšie a zrozumiteľnejšie. Okrem toho je potrebné prispôsobiť podmienky a požiadavky financovania. Zmeny by sa mali urobiť čo najrýchlejšie, aby sa dosiahol čo najvyšší účinok.

Najdôležitejšie zmeny v návrhu Komisie

· Uľahčenie prístupu malých podnikov k programu

Aj jednotlivé podniky majú možnosť predkladať projekty. Už nebude potrebné vytvárať konzorcium.

· Zníženie a zjednodušenie prahových hodnôt pre oprávnenosť projektov

Projekty (s výnimkou kategórie Spoločné vzdelávanie) musia spĺňať len podmienku prahových hodnôt presunu dopravy, ktorej výpočet sa už nebude vzťahovať na celú životnosť projektu, ale len na rok; menová prahová hodnota sa vypúšťa. Väčšina prahových hodnôt sa znižuje a zavádza sa zvlášť nízky prah pre projekty vnútrozemskej vodnej dopravy (17 miliónov tonokilometrov). Tieto zmeny prilákajú do programu viacero menších projektov. Zvláštna 10 % prahová hodnota pre opatrenia na obmedzenie cestnej dopravy sa vypúšťa.

· Zvýšenie intenzity finančnej podpory

     Po prvé, pri výpočtoch presunu dopravy sa zohľadňuje váha a vybavenie dopravných prostriedkov, ktoré prijímajú náklad. Po druhé, zvyšuje sa finančná pomoc z 1 € na 2 € na 500 prepravených tonokilometrov nákladu, ako už bolo schválené v rozhodnutí Komisie.

· Zjednodušujúce opatrenia

Súčasný rámec na podporu infraštruktúry je komplexný, obsahuje mnohé dodatočné výnimky a podmienky v súvislosti s lehotami na realizáciu projektov a stanovuje komplikovaný výpočet možnej finančnej podpory pre jednotlivé projekty.

Podľa navrhovanej zmeny budú oprávnené náklady na doplnkovú infraštruktúru predstavovať najviac 10 % celkových oprávnených nákladov projektu. Toto sa týka všetkých druhov akcií okrem Spoločného vzdelávania.

O poskytnutí finančnej pomoci sa už nebude rozhodovať v rámci komitológie, ale rozhodovať bude Komisia alebo Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie, na ktorý sa preniesla začiatkom roka 2008 správa programu. O jednotlivých predpisoch týkajúcich sa postupu predkladania a výberu akcií pre program sa bude naďalej rozhodovať v rámci komitológie, avšak nie raz za rok, ale jednorazovo na celú dobu trvania programu. Počíta sa s tým, že sa tak skráti cyklus správy programu (v súčasnosti je to 470 dní).

· Trvanie projektu

Zavádza sa minimálna doba projektu 3 roky pre všetky druhy akcií okrem Spoločného vzdelávania. Najdlhšia doba trvania zmlúv sa môže v prípade mimoriadnych, príjemcom dostatočne odôvodnených oneskorení vykonávania predĺžiť výnimočne o 6 mesiacov. Zmluvy týkajúce sa Spoločného vzdelávania sa môžu predĺžiť z 26 mesiacov na 52 mesiacov.

Pripomienky spravodajcu

Podľa výsledkov externého vyhodnotenia, ktoré za rok 2007 vypracovala spoločnosť Ecorys, sa ciele prvého programu Marco Polo pri presune nákladnej cestnej dopravy na iné druhy dopravy dosiahli len na 64 %. V súvislosti s klesajúcim počtom úspešných projektov sa pravdepodobne nedosiahne cieľ druhého programu Marco Polo, ktorým je dosiahnuť 60 % presun podstatnej časti dodatočnej medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy (20,5 mld. tonokilometrov) na iné druhy dopravy.

Dôvodom znižujúceho sa počtu úspešných projektov je predovšetkým chýbajúca motivácia príjemcov finančnej pomoci predkladať projekty. Je to spôsobené predovšetkým komplexnosťou programu, nejasnými podmienkami financovania a veľmi slabou intenzitou financovania. Spravodajca preto plne podporuje navrhované úpravy Komisie na zvýšenie atraktívnosti a účinnosti druhého programu Marco Polo, ktorý trvá do roku 2013 a je dotovaný sumou 450 miliónov EUR, a dúfa, že sa navrhované opatrenia rýchlo schvália.

Avšak, pokiaľ ide o diskusiu o treťom programe Marco Polo, spravodajca dodatočne vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu oznámenie o vplyve tohto nariadenia. Súčasne by Komisia mala vyhodnotiť skúsenosť Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorý od marca 2008 spravuje program Marco Polo. Ďalej by mala Komisia preskúmať, či by diferencovanie podmienok financovania podľa druhov dopravy a zníženie hodnôt podľa jednotlivých produktov mohlo ďalej zvýšiť atraktívnosť programu, lebo tovar podliehajúci skaze možno prevážať iba na krátke vzdialenosti. Okrem toho by Komisia mala v rámci plánovania tretieho programu Marco Polo znova vyhodnotiť akciu na zamedzenie dopravy, pre ktorú nebol z programu doteraz financovaný ani jediný projekt. Európska komisia by mala tiež preskúmať, či je potrebné zintenzívniť technickú pomoc členským štátom pri podávaní žiadostí a predĺžiť doby projektov v časoch hospodárskej recesie, aby sa podnikom poskytlo viac času na dosiahnutie cieľov presunu dopravy. A napokon by Komisia mala preskúmať, či je vhodné zahrnúť prepravnú jednotku do vymedzenia pojmu „tovar“. Malo by sa zvážiť aj uvádzanie prahovej hodnoty pre oprávnenosť navrhovaných projektov, pokiaľ ide o ich vplyv na životné prostredie, namiesto premiestnených tonokilometrov za rok.

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (23.2.2009)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“)
(KOM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anne E. Jensen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zámerom programu Marco Polo je znížiť dopravné preťaženie ako súčasť koherentnej stratégie EÚ v oblasti dopravnej politiky, ktorá zahŕňa internalizáciu externých nákladov a využívanie trhových nástrojov s cieľom zohľadniť využívanie infraštruktúry.

V rámci plnenia tohto programu sa dosiahli slabé výsledky. V externom hodnotení výsledkov programu Marco Polo sa odhaduje, že program nedosiahne svoje ciele v zmysle presunu na iné druhy dopravy, a uvádza sa niekoľko odporúčaní na zvýšenie jeho účinnosti. V skutočnosti sa cieľ presunu na iné druhy dopravy splnil iba na 64 %.

Podrobnejšie sú výsledky výziev na predkladanie ponúk v súvislosti s programom Marco Polo zhrnuté v tejto tabuľke:

Výzvy

MP I

2003

MP I

2004

MP I

2005

MP I

2006

MP II

2007

MP II

2008

Disponibilné rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

15

20.4

30.7

35.7

56

58**

Viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

13

20.4

21.4

18.9

45

34

Prijaté návrhy

92

62

63

48

55

46

Uzatvorené zmluvy

13

12

15

15

20

28

Plánovaný náklad, ktorý sa má presunúť (v miliardách tkm)

12.4

14.4

9.5

11.5

23.6

16

Očakávaný skutočný presun na iný druh dopravy (v miliardách tkm)

7.5*

7.5*

7.5*

7.5*

n/a

n/a

Ciele týkajúce sa presunu na iný druh dopravy (v miliardách tkm)

12

12

12

12

<20

<20

* ročný priemer celkových odhadov podľa externého hodnotenia v roku 2007 potvrdený EACI v roku 2008

** z dôvodu nedostatočného čerpania sa 20 mil. EUR presunulo do iného programu

Komisia preto prišla s novým návrhom na zlepšenie programu Marco Polo a zvýšenie jeho účinnosti z hľadiska jeho cieľov týkajúcich sa zamedzenia dopravy a presunu na iné druhy dopravy.

V nariadení týkajúcom sa programu Marco Polo II sa predpokladajú úpravy v týchto oblastiach:

· opatrenia na uľahčenie účasti malých podnikov;

· opatrenia na zníženie hraničných hodnôt tonokilometrov potrebných na dosiahnutie oprávnenosti;

· zvyšovanie intenzity financovania;

· zjednodušenie postupov uplatňovaných v rámci programu.

Stanovisko spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie a súhlasí so všeobecnými cieľmi zlepšenia programu Marco Polo.

Oceňuje najmä skutočnosť, že návrhy smerujú k zjednodušeniu postupov týkajúcich sa reakcie na výzvy na predkladanie ponúk a podporujú účasť menších podnikov. Malo by sa zdôrazniť, že zjednodušenie tiež predpokladá odstránenie komitologického postupu na každoročný výber projektov, ktoré sa majú financovať.

Je presvedčená, že čím viac byrokracie existuje v postupe prijímania žiadostí a realizácie projektom, tým viac času sa premrhá a tým menej sa využijú prostriedky, čo dokazuje aj štúdia v súvislosti s programom Marco Polo I.

Týmto spravodajkyňa zdôrazňuje, že ak by naďalej pretrvával problém nízkej miery plnenia prostriedkov určených na program Marco Polo II, mali by sa tieto prostriedky vyčleniť na iné programy v oblasti dopravy.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Názov

Program Marco Polo II

Referenčné čísla

KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Anne E. Jensen

 

21.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.2.2009

23.2.2009

 

 

Dátum prijatia

23.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

POSTUP

Názov

Program Marco Polo II

Referenčné čísla

KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Dátum predloženia v EP

10.12.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.1.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Ulrich Stockmann

5.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Náhradníčka (čl. 178 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Elisabeth Schroedter

Dátum predloženia

2.4.2009