POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“)

2.4.2009 - (KOM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Ulrich Stockmann

Postopek : 2008/0239(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0217/2009
Predložena besedila :
A6-0217/2009
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“)

(KOM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0847),

–   ob upoštevanju členov 251(2), 71(1) in 80(2) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0482/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za ribištvo (A6-0217/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Predlog Komisije

Spremembe

(3) Da bi se uspešno spopadli s povečanjem prometa, je treba bolj kot zdaj uporabljati kratke ladijske prevoze, železnice in celinske plovne poti ter spodbujati nadaljnje pomembne pobude transportnega in logističnega sektorja za spodbujanje novih pristopov in uporabo tehničnih inovacij na področju vseh načinov prevoza in njihovega upravljanja.

(3) Da bi se uspešno spopadli s povečanjem prometa, je treba bolj kot zdaj uporabljati kratke ladijske prevoze, železnice in celinske plovne poti ter spodbujati nadaljnje pomembne pobude transportnega in logističnega sektorja, vključno s suhimi pristanišči in drugimi platformami, ki olajšajo intermodalnost, za spodbujanje novih pristopov in uporabo tehničnih inovacij na področju vseh načinov prevoza in njihovega upravljanja.

Spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3a (novo)

Predlog Komisije

Spremembe

 

(3a) Evropska unija ima nalogo, da okrepi okolju prijazne načine prevoza, ne glede na to, ali pri cestnem tovornem prometu pride do posebnega učinka prenosa ali izogibanja.

Obrazložitev

Zaradi visokih skupnih stopenj rasti pri tovornem prometu se zdi smiselno krepiti okolju prijazne načine prevoza, ne glede na učinek prenosa ali izogibanja.

Spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Predlog Komisije

Spremembe

(8) Pragove upravičenosti za predloge v zvezi s financiranjem je treba znižati in jih izraziti v obliki tonskih kilometrov, ki se prenesejo v enem letu, razen za ukrepe skupnega učenja. Posebni prag, ki se uporablja za ukrepe v izogib prometu, ni več potreben, uvede pa se najkrajše trajanje projekta za tovrstne projekte ter pospeševalne projekte in projekte za vzpostavitev pomorskih avtocest.

(8) Pragove upravičenosti za predloge v zvezi s financiranjem je treba znižati in jih izraziti v obliki tonskih kilometrov, ki se prenesejo v enem letu, razen za ukrepe skupnega učenja. Ti pragovi se izračunavajo za celotno obdobje izvajanja projekta, brez določanja kakršne koli letne stopnje izvajanja. Posebni prag, ki se uporablja za ukrepe v izogib prometu, ni več potreben, uvede pa se najkrajše trajanje projekta za tovrstne projekte ter pospeševalne projekte in projekte za vzpostavitev pomorskih avtocest.

Spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 2

Uredba (ES) št. 1692/2006

Člen 4 – odstavek 1

 

Predlog Komisije

Spremembe

„1. Ukrepe predložijo podjetja, ki imajo sedež v državah članicah ali sodelujočih državah, kot določata odstavka 3 in 4 člena 3.“

„1. Ukrepe predložijo podjetja ali konzorciji, ki imajo sedež v državah članicah ali sodelujočih državah, kot določa člen 3(3) in (4).“

Spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Člen 8

 

Predlog Komisije

Spremembe

 

5a. Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

 

Ukrepi se predložijo Komisiji v skladu s podrobnimi pravili, določenimi po členu 6. Predložitve vsebujejo vse podatke, ki so potrebni, da Komisija lahko opravi izbor v skladu s členom 9.

 

Po potrebi Komisija vlagateljem zagotovi pomoč, da jim olajša postopek predložitve, na primer prek spletne pomoči.

Obrazložitev

Za številna mala in srednje velika podjetja obstajajo ovire za začetek postopka predložitve vloge za program Marco Polo. Razpoložljivost tehnične pomoči med postopkom predložitve vloge za program Marco Polo, kakršna bi bila spletna pomoč, bi lahko zmanjšala tovrstne ovire in povečala udeležbo MSP v tem programu.

Spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 6 – točka a (novo)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

 

Predlog Komisije

Spremembe

 

(-a) odstavek 1(b) se spremeni:

 

„(b) pogoje, določene v ustreznem stolpcu priloge I […] ;“

Obrazložitev

Ker se priloga II črta, se ni več mogoče sklicevati nanjo.

Spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 6 – točka a

Uredba (ES) št. 1692/2006

Člen 9 – odstavek 1 – točka (d)

 

Predlog Komisije

Spremembe

(a) V prvem odstavku se v točki (d) besedna zveza „relativne okoljske koristi ukrepov“ nadomesti z „relativne koristi ukrepov glede zmanjšanja zunanjih stroškov“.

(a) V prvem odstavku se v točki (d) besedna zveza „relativne okoljske koristi ukrepov“ spremeni, kot sledi: „relativne okoljske koristi ukrepov in relativne koristi ukrepov glede zmanjšanja zunanjih stroškov“.

Spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 6 – točka b

Uredba (ES) št. 1692/2006

Člen 9 – odstavek 2

 

Predlog Komisije

Spremembe

 

6b. Člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:

 

„Komisija sprejme odločitev o odobritvi finančne pomoči, potem ko obvesti odbor iz člena 10.“

Spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 7

Uredba (ES) št. 1692/2006

Člen 14 – odstavek 2

 

Predlog Komisije

Spremembe

2. „Do 30. junija 2011 Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter Odboru regij predloži poročilo o vrednotenju rezultatov programa Marco Polo za obdobje 2003–2009.

2. „Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter Odboru regij predloži sporočilo o rezultatih programa Marco Polo za obdobje 2003–2010. To sporočilo predloži, preden pripravi predlog za tretji program Marco Polo, in pri pripravi predloga upošteva ugotovitve sporočila.“

Obrazložitev

Za pripravo tretjega progama Marco Polo je potrebna obsežna ocena dosedanjih rezultatov programa. To analizo je treba predložiti Evropskemu parlamentu v obliki sporočila in se uporabi kot osnova za razpravo o tretjem programu Marco Polo. Časovno obdobje za vrednotenje, ki je določeno za sporočilo, je treba podaljšati, da se učinki te uredbe lahko odražajo v oceni.

Spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

 

Predlog Komisije

Spremembe

 

7a. V členu 14 se doda naslednji odstavek:

 

„2a. Sporočilo iz odstavka 2 obravnava zlasti naslednje:

 

– učinek Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa Marco Polo za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II),

 

– izkušnje Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost z upravljanjem programa,

 

– potrebo po razlikovanju med načini prevoza pri pogojih financiranja, glede na njihovo varnost, okoljsko uspešnost in energetsko učinkovitost,

 

– učinkovitost kampanje za izogibanje prometu,

 

– potrebo, da se v fazi predložitve oblikuje tehnična pomoč, ki je povezana s povpraševanjem, ob upoštevanju potreb malih in mikro prometnih podjetij,

 

– priznavanje gospodarske recesije kot izjemnega razloga za podaljšanje veljavnosti projekta,

 

– znižanje praga upravičenosti glede na posamezne proizvode,

 

– možnost navedbe ciljev za najnižje subvencijske pragove za predlagane projekte glede na energetsko učinkovitost in koristi za okolje, poleg preusmerjenih ton/kilometrov,

 

– ustreznost vključitve prometne enote v opredelitev izraza „tovor“,

 

– razpoložljivost popolnih letnih pregledov projektov, ki so bili sofinancirani,

 

– možnost zagotavljanja skladnosti med programom Marco Polo, akcijskim načrtom za logistiko in programom TEN-T s pomočjo ustreznih ukrepov za usklajevanje dodeljevanja sredstev Skupnosti, predvsem za pomorske avtoceste,

 

– možnost upravičenosti stroškov, nastalih v tretji državi, če postopek za to začne podjetje iz države članice,

 

– potrebo po upoštevanju posebnih lastnosti sektorja prometa po celinskih plovnih poteh ter njegovih malih in srednje velikih podjetij, na primer s posebnim programom za ta sektor,

 

– možnost razširitve programa na sosednje države,

 

– možnost dodatne prilagoditve programa za otoške in arhipelaške države članice.“

Obrazložitev

Spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 1: Pogoji financiranja – Vrsta ukrepa: C. Prenos načina – člen 5(1)(c) – točka d

 

Predlog Komisije

Spremembe

(d) kadar ukrep zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke, ki niso v konzorciju, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

(d) kadar ukrep zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

Spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 1: Pogoji financiranja – Vrsta ukrepa: A. Pospeševalni – člen 5(1)(d) – točka f

 

Predlog Komisije

Spremembe

(f) kadar ukrep zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke, ki niso v konzorciju, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

(f) kadar ukrep zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

Spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 1: Pogoji financiranja – Vrsta ukrepa: B. Pomorske avtoceste ­– člen 5(1)(b) ­– točka g

 

Predlog Komisije

Spremembe

(g) kadar ukrep za vzpostavitev pomorskih avtocest zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke, ki niso v konzorciju, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

(g) kadar ukrep za vzpostavitev pomorskih avtocest zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

Spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 1: Pogoji financiranja – Vrsta ukrepa: D. Izogibanje prometu – člen 5(1)(d) – točka f

 

Predlog Komisije

Spremembe

(f) kadar ukrep v izogib prometu zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke, ki niso v konzorciju, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

(f) kadar ukrep za izogibanje prometu zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o transparentnem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

Spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 2: Intenzivnost financiranja in področje uporabe – Vrsta ukrepa: A. Pospeševalni – člen 5(1)(a) – točka f

 

Predlog Komisije

Spremembe

(a) Finančna pomoč Skupnosti za pospeševalne ukrepe je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 10 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

(a) Finančna pomoč Skupnosti za pospeševalne ukrepe je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

Spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 2: Intenzivnost financiranja in področje uporabe – Vrsta ukrepa: B. Pomorske avtoceste ­– člen 5(1)(b) ­– točka a

 

Predlog Komisije

Spremembe

(a) Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe za vzpostavitev pomorskih avtocest je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 10 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

(a) Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe za vzpostavitev pomorskih avtocest je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

Spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 2: Intenzivnost financiranja in področje uporabe – Vrsta ukrepa: C. Prenos načina – člen 5(1)(c) – točka a

 

Predlog Komisije

Spremembe

(a) Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe prenosa načina je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepov. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 10 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

(a) Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe prenosa načina je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepov. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

Spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 2: Intenzivnost financiranja in področje uporabe – Vrsta ukrepa: D. Izogibanje prometu – člen 5(1)(d) – točka a

 

Predlog Komisije

Spremembe

(a) Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe v izogib prometu je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 10 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

(a) Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe v izogib prometu je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za projekt.

Spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 3: Oblika in trajanje subvencijske pogodbe – Vrsta ukrepa: A. Pospeševalni – člen 5(1)(a)

 

Predlog Komisije

Spremembe

Finančna pomoč Skupnosti za pospeševalne ukrepe se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za pospeševalne ukrepe se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, na primer v primeru izjemnega gospodarskega upada, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 3: Oblika in trajanje subvencijske pogodbe – Vrsta ukrepa: B. Pomorske avtoceste ­– člen 5(1)(b)

 

Predlog Komisije

Spremembe

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe za vzpostavitev pomorskih avtocest se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe za vzpostavitev pomorskih avtocest se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, na primer v primeru izjemnega gospodarskega upada, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 3: Oblika in trajanje subvencijske pogodbe – Vrsta ukrepa: C. Prenos načina – člen 5(1)(c)

 

Predlog Komisije

Spremembe

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe prenosa načina se odobri na osnovi subvencijskih pogodb. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 38 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe prenosa načina se odobri na osnovi subvencijskih pogodb. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 38 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, na primer v primeru izjemnega gospodarskega upada, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 38 mesecev ali v izjemnih primerih 44 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 38 mesecev ali v izjemnih primerih 44 mesecev.

Spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 3: Oblika in trajanje subvencijske pogodbe – Vrsta ukrepa: D. Izogibanje prometu – člen 5(1)(d)

 

Predlog Komisije

Spremembe

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe v izogib prometu se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe v izogib prometu se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, na primer v primeru izjemnega gospodarskega upada, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 4: Zgornja mejna vrednost pogodbe – Vrsta ukrepa: B. Pomorske avtoceste ­– člen 5(1)(b)

 

Predlog Komisije

Spremembe

Najnižji okvirni subvencijski prag pri dejavnosti za vzpostavitev pomorskih avtocest je 250 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe.

Najnižji okvirni subvencijski prag pri dejavnosti za vzpostavitev pomorskih avtocest je 200 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe.

Spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga I – Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Uredba (ES) št. 1692/2006

Točka 4: Zgornja mejna vrednost pogodbe – Vrsta ukrepa: C. Prenos načina – člen 5(1)(c)

 

Predlog Komisije

Spremembe

Najnižji okvirni subvencijski prag pri ukrepih prenosa načina je 80 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe. Za ukrepe prenosa načina, katerih namen je prenos na celinske plovne poti, velja poseben subvencijski prag 17 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe.

Najnižji okvirni subvencijski prag pri ukrepih prenosa načina je 60 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe. Za ukrepe prenosa načina, katerih namen je prenos na celinske plovne poti, velja poseben subvencijski prag 25 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina v celotnem triletnem obdobju.

Obrazložitev

Zmanjša se znesek, ki ga je določila Komisija, da se poveča udeležba ladijskega prevoza po celinskih plovnih poteh. Upošteva se tudi dejstvo, da novi projekti v prvem letu obstoja redko dosežejo 17 milijonov ton/km prenosa načina. Zato bi bilo treba določi prag, ki znaša najmanj 25 milijonov ton/km skupnega prenosa načina za obdobje treh let, ne pa trikrat po 17 milijonov ton/km.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Z Uredbo (ES) št. 1692/2006 je bil izdelan drugi program Marco Polo za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa.

Cilj tega programa je zmanjšati obremenjenost cestnega prometa, izboljšati okoljsko učinkovitost prometnega sistema in krepiti intermodalni promet ter tako prispevati k učinkovitemu in trajnostnemu prometnemu sistemu, ki EU zagotavlja dodano vrednost brez negativnega učinka na gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Program bo trajal od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013. Do konca programa naj bi se dosegel prenos prevoza, to pomeni prenos bistvenega deleža pričakovanega letnega povečanja mednarodnega cestnega tovornega prevoza, na kratke ladijske prevoze, prevoze po železnici in po celinskih plovnih poteh ali na kombinirane načine prevoza, pri katerih so cestni prevozi čim krajši.

Rezultati razpisa za zbiranje predlogov za drugi program Marco Polo leta 2008 in rezultati zunanjega vrednotenja prvega programa Marco Polo so pokazali, da je bil s programom dosežen precejšen prenos načina. Vendar pa s programom zelo verjetno ne bo mogoče doseči cilja izogibanja ali prenosa bistvenega deleža napovedanega skupnega povečanja mednarodnega cestnega tovornega prometa v Evropi, kot je predvideno v njegovi pravni podlagi.

Vsako leto je manj zahtev za finančno pomoč in s tem predlaganih projektov za izogibanje oziroma prenos cestnega tovornega prometa. Vzrok za pomanjkanje zanimanja potencialnih vlagateljev zahtev je predvsem v premajhni motivaciji potencialnih prejemnikov finančne pomoči zaradi kompleksnosti programa, neustreznih mehanizmov financiranja ali premajhne intenzivnosti financiranja.

Da bi program lahko dosegel svoj cilj, je treba privlačneje oblikovati progam Marco Polo II, za to pa je treba spremeniti pravno podlago. Treba je poenostaviti in natančneje opredeliti preskusne postopke, poleg tega pa je treba prilagoditi pogoje za upravičenost in zahteve. Spremembe bi bilo treba izpeljati čim prej, da bi dosegli kar najboljši učinek.

Najpomembnejše spremembe predloga Komisije

· Olajšanje dostopa do programa za mala podjetja

Tudi posameznim podjetjem se omogoči, da predložijo projekte. Ustanovitev konzorcija naj ne bi bila več potrebna.

· Znižanje in poenostavitev vrednosti pragov upravičenosti za projekte

Projekti (razen kategorije „skupno učenje“) naj bi izpolnjevali zgolj pogoj pragov za prenos načina, ki niso več navedeni za celotno trajanje projekta, temveč se izračunajo za eno leto; monetarni prag se črta. Večina pragov se zniža, za projekte celinskih plovnih poti pa se uvede posebno nizek prag (17 milijonov ton/km). Zaradi teh sprememb se bodo programu dodali dodatni manjši projekti. Posebni 10-odstotni prag za ukrepe v izogib prometu se črta.

· Povečanje intenzivnosti financiranja

Po eni strani se pri izračunavanju prenosa načina upošteva teža prevoznega sredstva in opreme, ki nosita tovor. Po drugi strani se finančna pomoč zviša z 1 € na 2 € za prenos vsakih 500 ton/km cestnega tovora, kot je bilo že prej določeno z odločbo Komisije.

· Ukrepi za poenostavitev

Sedanji okvir za spodbujanje infrastrukture je celovit in obsega številne dodatne izjeme in pogoje v povezavi z roki za izvedbo projekta ter predvideva zapleten izračun finančne pomoči, ki je na koncu mogoča za posamezne projekte.

V skladu s predlaganimi spremembami upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, ne bodo višji od 10 % skupnih upravičenih stroškov za projekt. To velja za vse vrste ukrepov, razen za „skupno učenje“.

Odločitve o dodelitvi finančne pomoči se ne bodo več sprejemale v okviru komitologije, temveč jih bo sprejela Komisija sama ali pa Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost, na katero je bilo v začetku leta 2008 preneseno upravljanje programa. O podrobnih pravilih za postopek predložitve in izbire ukrepov po programu se bo še naprej odločalo v okviru komitologije, vendar ne letno, temveč enkrat za celotno trajanje programa. S tem naj bi se skrajšalo trajanje upravljavskega cikla (trenutno 470 dni).

· Trajanje projekta

Za vse vrste ukrepov, razen za „skupno učenje“, se uvede minimalno trajanje projekta treh let. Najdaljša doba pogodb se v primeru izrednih zamud pri izvajanju, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, lahko izjemoma podaljša za 6 mesecev. Pogodbe za „skupno učenje“ se lahko s 26 mesecev podaljšajo na 52 mesecev.

Ugotovitve poročevalca

Po rezultatih zunanjega vrednotenja, ki ga je leta 2007 opravila družba Ecorys, je bilo doseženih zgolj 64 % ciljev prvega programa Marco Polo v zvezi s prenosom cestnega tovornega prometa na druge načine prevoza. Zaradi vse manjšega števila uspešnih projektov predvidoma tudi cilj drugega programa Marco Polo, torej prenos bistvenega deleža ocenjenega 60-odstotnega povečanja mednarodnega cestnega tovornega prometa (20,5 milijard ton/km) na druge načine prevoza, ne bo dosežen.

Razlog za vse manjše število uspešnih projektov je predvsem premajhna motivacija prejemnikov finančne pomoči, da bi prijavili projekte. Vzroki za to pa so predvsem kompleksnost programov, nejasni pogoji financiranja in premajhna intenzivnost financiranja. Poročevalec zato popolnoma podpira prilagoditve, ki jih je predlagala Komisija, za povečanje privlačnosti in izboljšanje učinkovitosti drugega programa Marco Polo, ki bo veljal do leta 2013 in za katerega je namenjenih 450 milijonov evrov, ter upa, da bodo predlagani ukrepi kmalu sprejeti.

Z ozirom na razpravo o tretjem programu Marco Polo poziva Evropsko komisijo, naj Parlamentu predloži sporočilo o učinkih te uredbe. Hkrati naj Evropska komisija oceni izkušnje z Izvajalsko agencijo za konkurenčnost in inovativnost, ki za Evropsko komisijo že od marca 2008 upravlja program Marco Polo. Poleg tega bi Evropska komisija morala preveriti, če bi diferenciacija pogojev financiranja glede na načine prometa in znižanje pragov glede na proizvod lahko nadalje prispevala k privlačnosti programa, saj se hitro pokvarljiv tovor lahko prevaža le na kratke razdalje. Poleg tega bi morala Evropska komisija v okviru načrtovanja tretjega programa Marco Polo ponovno oceniti ukrep v izogib prometu, za katerega doslej ni bil financiran niti en projekt iz programa Marco Polo. Prav tako bi morala Evropska komisija preučiti, ali bi bilo treba krepiti tehnično pomoč za države članice pri predložitvi vlog za financiranje in podaljšati trajanje projektov v času gospodarske recesije, da bi podjetja imela več časa za doseganje ciljev prenosa načina. Komisija bi morala ugotoviti, ali je primerno vključiti transportno enoto v opredelitev „tovora“, preučiti pa je treba tudi navajanje pragov upravičenosti za financiranje predlaganih projektov glede na korist za okolje, namesto v obliki tonskih kilometrov, ki se prenesejo v enem letu.

MNENJE Odbora za proračun (23.2.2009)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“)
(KOM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

Poročevalka: Anne E. Jensen

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Program Marco Polo je kot del skladne strategije za prometno politiko EU eden od instrumentov za zmanjšanje prometnih zastojev, ki vključuje internalizacijo zunanjih stroškov in izkoriščenost tržnih instrumentov, s čimer se pokaže uporabnost infrastrukture.

Pri izvajanju programa so bili doseženi slabi rezultati. Zunanja ocena rezultatov programa Marco Polo je pokazala, da z njim ne bo mogoče doseči ciljev v smislu spremembe načina prevoza, zato je bilo predloženih nekaj priporočil za izboljšanje njegove učinkovitosti. Dejansko je bil pri uresničevanju cilja glede spremembe načina prevoza dosežen le 64 – odstotni uspeh.

Rezultati programa Marco Polo so podrobneje povzeti v spodnji razpredelnici:

RAZPISI

MP I

2003

MP I

2004

MP I

2005

MP I

2006

MP II

2007

MP II

2008

Razpoložljiva proračunska sredstva (v milijonih evrov)

15

20.4

30.7

35.7

56

58**

Predvidena proračunska sredstva (v milijonih evrov)

13

20.4

21.4

18.9

45

34

Prejeti predlogi

92

62

63

48

55

46

Sklenjene pogodbe

13

12

15

15

20

28

Načrtovani tovor, ki ga je treba pretovoriti (v milijardah tonskih kilometrov)

12.4

14.4

9.5

11.5

23.6

16

Predvidene dejanske spremembe načina prevoza (v milijardah tonskih kilometrov)

7.5*

7.5*

7.5*

7.5*

n/a

n/a

Cilji spremembe načina prevoza (v milijardah tonskih kilometrov)

12

12

12

12

<20

<20

* Letno povprečje splošne presoje iz zunanje ocene iz leta 2007, ki jo je leta 2008 potrdila Izvajalska agencije za konkurenčnost in inovativnost (EACI).

** Zaradi nezadostne porabe sredstev je bilo 20 milijonov evrov prenesenih v drug program.

Zato je Komisija oblikovala nov predlog za izboljšanje programa Marco Polo in povečanje njegove učinkovitosti v zvezi z izogibanjem prometnim zamaškom in spremembami načina prevoza.

Uredba Marco Polo II predvideva spremembe na sledečih področju:

· ukrepi za spodbujanje sodelovanja malih podjetij;

· ukrepi za znižanje praga tonskih kilometrov, potrebnih za izpolnjevanje pogojev za pridobitev pomoči;

· povečanje intenzivnosti financiranja;

· poenostavitev postopkov iz programa.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, saj se strinja s splošnimi cilji za izboljšanje programa Marco Polo.

Še zlasti je zadovoljna, da je predlog usmerjen k poenostavitvi postopkov za javne razpise ter spodbuja sodelovanje manjših podjetij. Treba je poudariti, da poenostavitev predvideva tudi odpravo postopka komitologije pri letni izbiri projektov, ki jim bodo dodeljena sredstva.

Pripravljavka mnenja meni, da bo, kolikor več bo birokracije pri postopkih prijave in izvajanju projektov, toliko več bo zapravljenega časa in se ne bo v polni meri izkoristilo sredstev, kot je pokazala zunanja študija v zvezi s programom Marco Polo I.

Pripravljavka mnenja hkrati poudarja, da bo treba sredstva, ki so dodeljena za program Marco Polo II, če bodo še naprej ostala slabo izkoriščena, nameniti drugim programom s področja prometa.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da predlaga sprejetje predloga Komisije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Naslov

Program Marco Polo II

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Anne E. Jensen

21.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

10.2.2009

23.2.2009

 

 

Datum sprejetja

23.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

POSTOPEK

Naslov

Program Marco Polo II

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Datum predložitve EP

10.12.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

13.1.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ulrich Stockmann

5.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elisabeth Schroedter

Datum predložitve

2.4.2009