RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

2.4.2009 - (KOM(2008)0779 – C6‑0411/2008 – 2008/0221(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Ivo Belet

Menetlus : 2008/0221(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0218/2009

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

(KOM(2008)0779 – C6‑0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0779);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0411/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A6‑0218/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

 

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu teksti kohta. Selle heakskiitmine eeldab vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Selgitus

Järjekindluse mõttes tuleks õigusaktiks valida määrus. Mootorsõidukite ohutusega seotud tüübikinnitust (KOM(2008)0316), mis miinimumnõuete abil mõjutab pakkumise poolt, tuleb komisjoni seletuskirja kohaselt täiendada ettepanekuga, mis on suunatud turu nõudluse poolele. See peaks tagama rehvide kvaliteedi ühtse taseme. Määrusega tagatakse märgistamiskohustusega seotud sätete vahetu kohaldamine, kuna nende ülevõtmine siseriiklikku õigusesse ei ole vajalik.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Rehve iseloomustavad mitu omavahel seotud parameetrit. Ühe parameetri, nt energiasäästlikkuse parandamine võib negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt märghaardumist, ning märghaardumise optimeerimine võib negatiivselt mõjutada välist veeremismüra. Rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima kõiki parameetreid.

(4) Rehve iseloomustavad mitu omavahel seotud parameetrit. Ühe parameetri, nt energiasäästlikkuse parandamine võib negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt märghaardumist, ning märghaardumise optimeerimine võib negatiivselt mõjutada välist veeremismüra. Rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima kõiki parameetreid, ilma et selle tulemusena väheneksid praeguseks saavutatud ohutusstandardid.

Selgitus

Peab olema täiesti selge, et ohutus tuleb seada esmatähtsale kohale.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Mõttekas abivahend teadlikkuse tõstmiseks ja veeretakistuse mõistmiseks on kütusesäästu kalkulaator, mida juba kasutatakse näiteks C3 klassi rehvide puhul, mis näitab võimalikku kokkuhoidu kütuse, raha ja CO2 osas.

Selgitus

ELi tasandil rakendatava rehvide märgistamissüsteemi eesmärk on lahendada olukord, kus teabe puudumise tõttu ei toimu turul optimaalset üleminekut kütusesäästlikele rehvidele. Kütusesäästu kalkulaator aitab teha tarbijatel teadlikuma valiku.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Talverehvidel ja Põhjamaade talverehvidel on spetsiifilised parameetrid, mis ei ole täielikult võrreldavad tavaliste rehvidega. Tagamaks, et lõppkasutajad teevad õiglasi ja teadlikke otsuseid, tuleks nende rehvide parameetrid esitada viisil, mis seab need tavaliste rehvidega võrdsetele alustele.

Selgitus

Ettepanekus ei ole ette nähtud erikorda talverehvide (või Põhjamaade talverehvide) jaoks. See on puuduseks, kuna nende parameetrid (nagu märghaardumine) ei ole võrreldavad tavaliste rehvidega. Seetõttu tuleks märgist selliste rehvide jaoks kohandada, et kajastada nende eripärasid. Seda tuleks teha komiteemenetluse kaudu, kuna klassifitseerimisskaalasid ja katsemeetodeid ei ole veel kindlaks määratud.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Rehvitootjaid, tarnijaid ja turustajaid tuleks julgustada täitma käesoleva määruse sätteid enne 2012. aastat, et kiirendada süsteemi tunnustamist ja sellest kasu saamist.

Selgitus

Märgistamissüsteemi võimalikult kiire kasutuselevõtt, mis toimub esialgu vabatahtliku täitmise kaudu, soodustab tarbijate poolset süsteemi tunnustamist ja tagab kütusekulu, CO2 heite ja liiklusmüra varajasema vähenemise.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Potentsiaalsetele ostjatele tuleks esitada täiendavat standardteavet, mis selgitab kõiki märgisel olevaid parameetreid – kütusesäästlikkus, märghaardumine ja müraemissioon – ning nende asjakohasust ja hõlmab kütusesäästu kalkulaatorit, mis näitab keskmist kütusesäästu, süsinikdioksiidi heite ja kulude vähenemist. Kõnealune teave peaks olema kättesaadav ELi rehvimärgistuse veebisaidil, selgitavatel infolehtedel ja plakatitel kõikides müügikohtades. Veebisaidi aadress peaks olema selgelt esitatud märgisel ja kõigil tehnilistel reklaamväljaannetel.

Selgitus

Keskne, sõltumatu ja usaldusväärne teabeallikas on oluline märgistamissüsteemi läbipaistvuse jaoks ja selle üldsuse poolseks tunnustamiseks. Veebisaidil esitatakse lihtsad lühikesed selgitused iga piktogrammi kohta. Veebisait peaks selgitama süsteemi kasutamise motiive ning eeliseid autojuhtidele ja vedajatele, samuti üldist panust CO2 heite ja liiklusmüra vähendamisse. Kõnealuse veebisaidi peaks looma ja seda peaks hooldama Euroopa Komisjon, kellel on volitused märgistamissüsteemi valdkonnas, tagamaks, et samasugust teavet esitatakse kõigile tarbijatele kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Kui liikmesriigid kehtestavad kütusesäästlike rehvide kasutamist stimuleerivad meetmed, on asjakohane määrata kindlaks kütusesäästlikkuse miinimumklassid, et vältida siseturu killustumist. Sellised stimuleerivad meetmed võivad kujutada endast riigiabi. Käesolev direktiiv ei piira asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate tulevaste riigiabi menetluste tulemuste kohaldamist.

(19) Maanteetranspordi CO2 heitkoguste vähendamise probleemi lahendamiseks on asjakohane, et liikmesriigid kehtestavad kütusesäästlike rehvide kasutamist stimuleerivad meetmed. Nimetatud meetmed peaksid olema kooskõlas asutamislepingu artiklitega 87 ja 88. Et vältida siseturu killustumist, tuleks määrata kindlaks kütusesäästlikkuse miinimumklassid.

Selgitus

Liikmesriikide jaoks on oluline vahend CO2 heitkoguste vähendamiseks kehtestada säästvamate rehvide kasutamist stimuleerivad (fiskaal)meetmed. Nimetatud stimuleerivad meetmed peaksid olema kooskõlas riigiabi eeskirjadega ja nende eesmärk peaks olema kõige kütusesäästlikumate rehvide propageerimine.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Selleks et märgistamissätted täidaksid oma eesmärki, on oluline, et tootjad, tarnijad ja turustajaid neid järgiksid. Seepärast peaksid liikmesriigid teostama turujärelevalvet ja korrapäraseid järelkontrolle, et tagada kõnealuste sätete täitmine.

(20) Selleks et märgistamissätted täidaksid oma eesmärki ja et tagada võrdsed võimalused ühenduse piires, on oluline, et tootjad, tarnijad ja turustajad neid järgiksid. Seepärast peaksid liikmesriigid määratlema tõhusad meetmed, kaasa arvatud turujärelevalve, korrapärane järelkontroll ja tõhusad karistused, mis on piisavad, et tagada käesoleva määruse sätete täitmine.

Selgitus

Et tagada võrdsed võimalused kõigi rehvitootjate jaoks nii ühenduse piires kui ka nende rahvusvaheliste konkurentide suhtes, on äärmiselt oluline, et käesoleva määruse sätteid täidetakse rangelt igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Liikmesriigid peaksid käesoleva määruse oluliste sätete rakendamisel hoiduma meetmetest, mis panevad väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele põhjendamatud, bürokraatlikud ja jäigad kohustused, ning juhul, kui see on mõistlik, võtma arvesse VKEde erivajadusi ning finants- ja halduspiiranguid.

Selgitus

VKEdel ei ole samasuguseid finants- ja haldusressursse nagu nende suurematel konkurentidel. Lisaks on VKEd eriti tundlikud bürokraatlike ja jäikade süsteemide suhtes. Seetõttu tuleb rõhutada, kui oluline on, et liikmesriigid võtaksid arvesse VKEde haavatavat olukorda käesolevas määruses kehtestatud sätete rakendamisel.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 b) Käesoleva määruse rakendamise nõuetekohaseks hindamiseks tuleks korraldada läbivaatamine, et kindlaks teha, kas muudatused on vajalikud. Läbivaatamisel tuleks keskenduda peamiselt tarbijate teadlikkusele märgisest, sealhulgas müra parameetrist, ning tehnoloogiliste muudatustega kohandamisele.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta kütusesäästlike rehvide edendamise abil maanteetransport kütusesäästlikumaks.

Käesoleva määruse eesmärk on muuta kütusesäästlike, ohutute ja vaiksete rehvide edendamise abil maanteetransport ohutumaks ning majanduslikult ja keskkonna seisukohast säästvamaks.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse raamistik, et rehvi parameetrite kohta saaks märgistamise abil teavet anda.

Käesoleva määrusega kehtestatakse raamistik, et rehvi parameetrite kohta saaks märgistamise abil ühtset teavet anda, võimaldades tarbijatel rehvide ostmisel teadlik valik teha.

Selgitus

Käesoleva määruse tervikliku lähenemisviisi rõhutamine.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) „talverehv” – rehv, mille turvisemuster, koostis või struktuur on algselt mõeldud saavutama lume tingimustes paremaid tulemusi kui tavaline rehv, pidades silmas rehvi suutlikkust alustada või säilitada sõiduki liikumist;

Selgitus

Käesoleva ettepaneku mõisted tuleb kooskõlla viia hiljuti kokkulepitud tekstiga ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) „müügikoht” – rehvide esitlemise, ladustamise või müümise koht, sh autosalongid, kus esitletakse rehve, mis ei ole sõidukitele paigaldatud;

3) „müügikoht” – rehvide esitlemise või müümise koht, sh autosalongid, kus esitletakse rehve, mis ei ole sõidukitele paigaldatud;

Selgitus

Rehve võib ladustada logistikakeskustes või ladudes, mis ei ole tarbijatele juurdepääsetavad ja mida ei tuleks seetõttu käsitleda „müügikohtadena”.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4) „tehnilised reklaamväljaanded” – kõik lõppkasutajatele või turustajatele suunatud trükitud ja elektroonilised materjalid, mida kasutatakse rehvide või sõidukite turustamiseks ja kus kirjeldatakse rehvi konkreetseid parameetreid; need hõlmavad tehnilisi juhendeid, brošüüre, Interneti-turundust, infolehti ja katalooge;

4) „tehnilised reklaamväljaanded” – lõppkasutajatele või turustajatele suunatud tehnilised juhendid, brošüürid, infolehed ja kataloogid, mis on kas trükitud või elektroonilised või avaldatakse Internetis – kuid välja arvatud reklaam massiteabevahendites – mida kasutatakse rehvide või sõidukite turustamiseks ja kus kirjeldatakse rehvi konkreetseid parameetreid;

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse trükitud, elektrooniliste või internetipõhiste tehniliste reklaamväljaannete olemust (mis eristub reklaamist massimeediavahendites, näiteks trükimeedias, internetis või televisioonis jne). [Selgituse teine lause ei puuduta eestikeelset versiooni.]

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a) „kütusesäästu kalkulaator“ – rehvimärgistuse veebisaidile paigutatud töövahend, mis näitab keskmist võimalikku kütusesäästu, CO2 heite ja kulude vähenemist C1, C2 ja C3 klassi rehvide puhul;

Selgitus

Et näidata otsest kasu autojuhtidele, vedajatele, sõidukipargi haldajatele ja teistele ostjatele kütusetarbimise ja kokkuhoitud raha seisukohast, samuti keskkonnakasu seisukohast.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b) „ELi rehvimärgistuse veebisait” – komisjoni hallatav keskne veebipõhine selgitava ja täiendava teabe allikas rehvimärgise iga parameetri kohta, kus asub ka kütusesäästu kalkulaator;

Selgitus

Keskne, sõltumatu ja usaldusväärne teabeallikas on oluline märgistamissüsteemi läbipaistvuse jaoks ja selle tunnustamiseks üldsuse poolt. Veebisaidil esitatakse lihtsad lühikesed selgitused iga piktogrammi kohta. Veebisait peaks selgitama süsteemi kasutamise motiive ning eeliseid autojuhtidele ja vedajatele, samuti üldist panust CO2 heite ja liiklusmüra vähendamisse. Kõnealuse veebisaidi peaks looma ja seda peaks hooldama Euroopa Komisjon, kellel on volitused märgistamissüsteemi valdkonnas, tagamaks, et samasugust teavet esitatakse kõigile tarbijatele kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Euroopa Komisjoni kohustused

 

1. Euroopa Komisjon avab hiljemalt 2010. aasta septembris ELi rehvimärgistuse veebisaidi kui märgise iga parameetrit puudutava keskse teabeallika ning hakkab seda saiti haldama.

 

Rehvide ja sõidukite müügikohtades levitatakse veebisaidiga sarnase põhisisuga selgitavaid infolehti ja plakateid.

 

Infolehed ja plakatid on müügikoha asjaomases keeles.

 

Veebisait, infolehed ja plakatid hõlmavad:

 

i) märgisele trükitud piktogrammide selgitust;

 

ii) kütusesäästu kalkulaatorit, mis näitab võimalikku kokkuhoidu kütuse, raha ja CO2 heite osas väiksema veeretakistusega C1, C2 ja C3 klassi rehvide paigaldamisel;

 

iii) teatist, milles rõhutatakse, et tegelik kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad suurel määral juhi käitumisest ja eelkõige järgmisest:

 

– keskkonnasäästlik sõidustiil, mis võib märkimisväärselt vähendada kütusekulu;

 

– rehvirõhk, mida tuleks märghaardumise ja kütusesäästlikkuse näitajate parandamiseks korrapäraselt kontrollida;

 

– peatumisteekond, mida tuleks alati rangelt järgida.

 

2. Et teavitada tarbijaid rehvivaliku mõjust tulevastele kütusearvetele, kehtestab komisjon iga rehviklassi (C1, C2, C3) kohta valemi, mis võimaldab arvutada täiendava kütusetarbimise või kütusesäästu terve rehvikomplekti kasutusea jooksul võrreldes sama kategooria C klassi rehviga. Kõnealustes valemites kasutatakse järgmisi sisendandmeid:

 

– rehviklassi hinnanguline keskmine kasutusiga ELis kilomeetrites;

 

– ELi hinnanguline keskmine tegelik kütusekulu kilomeetri kohta sõiduki puhul, millele on paigaldatud vastava klassi rehvid;

 

– hinnanguline kütusesääst protsendina, mis saavutatakse kg/t vähendatud veeretakistuse kohta sõiduki puhul, millele on paigaldatud vastava klassi rehvid.

 

Valemid ja tulemused kütusetarbimise, raha kokkuhoiu ja CO2 heite osas avaldatakse üldsusele ELi rehvimärgistuse veebisaidil ning neid võib taasesitada rehvitootjate, turustajate ja jaemüüjate veebisaitidel.

 

3. Komisjon annab tootjatele, tarnijatele ja turustajatele suunised asjaomase märgise teabe esitamise kohta tehnilistes ja reklaamväljaannetes, sealhulgas vajaduse korral ka soovitused graafilise kujunduse kohta.

Selgitus

Kõnealune uus artikkel rõhutab komisjoni kohustusi seoses veebisaidi, kalkulatsiooni ja kütusesäästu kalkulaatori alase teabe esitamisega, samuti märgisel oleva teabe suunistega.

Üldised valemid, mille abil arvutatakse ja esitatakse tulevast kütusesäästu või täiendavat kütusekulu, tuleb määratleda ELi tasandil.

Teave, mida esitatakse erinevates tehnilistes ja reklaamväljaannetes, peab olema visuaalselt kiiresti äratuntav kujul, mis on määratletud Euroopa tasandil, ning seda tuleb võimalikele ostjatele esitada nähtaval kohal.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1) tarnijad tagavad, et turustajatele või lõppkasutajatele tarnitavate C1 ja C2 klassi rehvide turvistel on kleebis, millel on I lisa A osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi ja I lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra mõõtmistulemust kujutav märgis; samuti on C1 klassi rehvidel näidatud I lisa B osas sätestatud märghaardumise klass;

1) tarnijad tagavad, et turustajatele või lõppkasutajatele tarnitavad C1 ja C2 klassi rehvid on varustatud märgisega, mis on esitatud mis tahes viisil või turvisele kinnitatud kleebisena, millel on vastavalt I lisa A, B ja C osas sätestatud kütusesäästlikkuse ja märghaardumise klassi ja välise veeremisemüra mõõtmistulemust kujutav märgis;

2) esimeses punktis osutatud kleebise vorm on esitatud II lisas;

2) lõikes 1 osutatud kleebise ja märgise vorm on esitatud II lisas;

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) tarnijad esitavad tehnilistes reklaamväljaannetes kütusesäästlikkuse klassi, märghaardumise klassi ja välise veeremisemüra mõõtmistulemuse vastavalt I lisale ja III lisas täpsustatud järjekorras;

3) tarnijad esitavad tehnilistes reklaamväljaannetes kütusesäästlikkuse klassi, märghaardumise klassi ja välise veeremisemüra mõõtmistulemuse vastavalt I lisale ja III lisas täpsustatud järjekorras. C2 ja C3 klassi rehvide puhul esitatakse ka mõõdetud veeretakistuse koefitsient ;

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a) tarnijad avaldavad tüübikatsetuse mõõtmistulemused veeretakistuse koefitsiendi (väljendatud kg/t), märghaardumise indeksi (väljendatud sooritusindeksina G, võrreldes standardrehvidega) ja müraemissiooni (väljendatud dB) kohta üldsusele kättesaadavas andmebaasis.

Selgitus

Rehvide märgistamissüsteemi usaldusväärsuse ja edu tagamiseks on oluline, et asjaomased riigi ametiasutused jõustavad seda nõuetekohaselt. Tõhusa ja ühtlustatud kontrollimenetluse ning märgistamissüsteemi nõuetekohase kohaldamise lihtsustamiseks on oluline, et veeretakistuse, märghaardumise ja müra mõõtetulemused on üldsusele kättesaadavad. Teave peab olema laiemale üldsusele kättesaadav, kuid eriti peavad seda kasutama riigi ametiasutused järelevalve ja jõustamise eesmärgil. Teave tuleb teha kättesaadavaks tootjate veebisaitidel.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Article 4 – paragraph 4 b (new)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4b) tarnijad vormivad iga mudeli rehviservale tüübikatsetuste mõõtmistulemused veeretakistuse koefitsiendi (väljendatud kg/t), märghaardumise indeksi (väljendatud sooritusindeksina G, võrreldes standardrehvidega) ja müraemissiooni (väljendatud dB) kohta.

Selgitus

Tüübikatsetuste mõõtmistulemuste avaldamine rehviserval lihtsustab rehvi märgistamissüsteemi nõuetekohast jõustamist. Rehviservale vormimine on kasulik ametiasutustele, turustajatele ja jaemüüjatele, et teostada järelevalvet märgiste nõuetekohase paigaldamise ja dokumentatsiooni üle, kontrollida avaldatud klassifikatsiooni ja rehvi uuesti katsetamisel kontrollida avaldatud mõõtmistulemusi.

Rehviservale vormimise kulud ühe rehvi kohta on imeväikesed (mõjuhinnangu kohaselt 13 eurot ühe valuvormi kohta, mida kasutatakse kogu tootmistsükli jooksul).

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1) turustajad tagavad, et müügikohas oleks rehvidel selgelt nähtaval kohal kleebis, mille tarnijad on paigaldanud artikli 4 punkti 1 kohaselt;

1) turustajad tagavad, et kleebis või märgis, mille tarnijad on paigaldanud artikli 4 punkti 1 kohaselt, või märgise üksikasjalikum selgitav versioon, nagu on ette nähtud II lisa punktis 2 a, on kättesaadav ja selgelt nähtaval kas rehvil või selle vahetus läheduses müügikohas;

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2) kui müüdavad rehvid ei ole lõppkasutajatele nähtavad, annavad tarnijad lõppkasutajatele teavet kõnealuste rehvide kütusesäästlikkuse klassi, märghaardumise klassi ja välise veeremismüra mõõtmistulemuse kohta;

2) kui müüdavad rehvid ei ole lõppkasutajatele nähtavad, annavad tarnijad lõppkasutajatele dokumendid kõnealuste rehvide kütusesäästlikkuse klassi, märghaardumise klassi ja välise veeremismüra mõõtmistulemuse kohta;

Selgitus

Selguse huvides. Suulisest teabest ei piisa ja selle üle ei saa järelevalvet teostada.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse klass ja välise veeremismüra mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul esitatakse ka märghaardumise klass.

3) C1, C2 ja C3 klassi rehvide puhul esitavad tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele arvel või koos arvega märgise selgitava versiooni, nagu on ette nähtud II lisa punktis 2a või 2b, kus on märgitud kütusesäästlikkuse klass, märghaardumise klass ja välise veeremismüra mõõtmistulemus, nagu on ette nähtud vastavalt lisa I A, B ja C osas.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Autode tarnijate ja turustajate kohustused

Sõidukite tarnijate ja turustajate kohustused

Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad ja turustajad järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et sõidukite tarnijad ja turustajad järgivad järgmisi sätteid:

1) autode tarnijad ja turustajad tagavad, et tehnilistes reklaamväljaannetes esitatakse teave uutele sõidukitele paigaldatavate rehvide kohta; selline teave hõlmab I lisa A osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide puhul I lisa B osas sätestatud märghaardumise klassi;

1) sõidukite tarnijad ja turustajad esitavad teabe uutele sõidukitele paigaldatavate rehvide kohta; selline teave hõlmab I lisa A osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide puhul I lisa B osas sätestatud märghaardumise klassi, III lisas täpsustatud järjekorras. Teave esitatakse vähemalt elektroonilistes tehnilistes reklaamväljaannetes ja edastatakse lõppkasutajatele enne sõiduki müümist;

2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad saaksid nende vahel valida, märgitakse tehnilistes reklaamväljaannetes kõnealuste rehvitüüpide väikseim kütusesäästlikkuse ja märghaardumise klass ning välise veeremisemüra suurim mõõtmistulemus III lisas täpsustatud järjekorras;

2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad saaksid nende vahel valida, hõlmab lõikes 1 osutatud teave kõnealuste rehvitüüpide väikseimat kütusesäästlikkuse ja märghaardumise klassi ning välise veeremisemüra suurimat mõõtmistulemust;

3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide vahel, märgivad autode tarnijad tehnilistes reklaamväljaannetes kõnealuste rehvitüüpide kütusesäästlikkuse klassi ja märghaardumise klassi ning välise veeremisemüra mõõtmistulemuse III lisas täpsustatud järjekorras;

3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide vahel, hõlmab lõikes 1 osutatud teave kõigi kõnealuste rehvitüüpide kütusesäästlikkuse klassi ja märghaardumise klassi ning välise veeremisemüra mõõtmistulemust.

4) kui lõppkasutajad saavad valida uutele sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide vahel, annavad autode turustajad neile enne ostmist teavet kõnealuste rehvitüüpide kütusesäästlikkuse klassi ja märghaardumise klassi ning välise veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta.

 

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise veeremismüra mõõtmistulemuse ja märghaardumise klassi kohta saadakse 1 lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite kohaldamisel.

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise veeremismüra mõõtmistulemuse ja märghaardumise klassi kohta saadakse I lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite kohaldamisel. Ühtlustatud katsed peavad lõppkasutajatele andma usaldusväärse ja kõiki katsetatud omadusi esindava paremusjärjestuse.

Selgitus

Liiklusohutuse ja tarbijakaitse põhjustel tuleb ühtlustatud katsemeetodeid kohaldada samadel tingimustel nagu neid, mida kohaldatakse tegeliku kasutamise ajal. Ebatäpsed või halvasti simuleeritud katsed võivad tarbijates veelgi rohkem segadust tekitada.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Selline kontroll ei tohi kahjustada mis tahes ELi tüübikinnitusi sõidukitele või rehvidele, mis on väljastatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivile 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta¹, või vastavalt määrusele (EÜ) nr .../..., mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid. Vastavushindamise korral peavad liikmesriigid samuti vajaduse korral viitama rehvi tüübikinnitusdokumentidele ja asjaomastele täiendavatele dokumentidele, mille tarnija on esitanud.

 

____________

¹ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

Selgitus

Õiguskindluse pakkumiseks auto- ja rehvitootjatele peab olema selge, et kontroll ei tohi endaga kaasa tuua olukorda, kus liikmesriigid takistavad tüübikinnitusega autode ja rehvide vaba ringlust ELis. Rehvikatsetuste vähendamiseks ja ühtlustamiseks, et vähendada tootjate halduskoormust ja katsetamise kulusid, tuleks kohaldada samu katsemeetodeid nagu on määratletud rehvide tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused kehtestavad müügikohtade rutiinsete ja mitterutiinsete kontrollide süsteemi, mille eesmärk on tagada käesoleva määruse nõuete järgimine.

Selgitus

Märgistamissüsteemi tõhusa ja ühtlustatud rakendamise tagamiseks kõikjal ELis. Teiste energiamärgistuste süsteemide puhul on tarbijaorganisatsioonid teinud kindlaks, et tooteid märgistatakse jätkuvalt valesti ning nõutud teavet ei esitata. Liikmesriigid peaksid teostama kohapeal kontrolle, et kontrollida märgistamise nõuetekohasust ning müügimaterjalides, sealhulgas laovarude nimekirjades, kataloogides, brošüürides ja veebisaitidel esitatud teabe asjakohasust.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid käsitavad märgiseid ja tootekirjeldusi käesoleva direktiivi sätetele vastavana, kui neil ei ole vastupidiseid tõendeid. Liikmesriigid võivad paluda tarnijatel esitada tehnilised dokumendid, et hinnata esitatud väärtuste õigsust.

2. Liikmesriigid käsitavad märgiseid ja tootekirjeldusi käesoleva määruse sätetele vastavana, kui neil ei ole vastupidiseid tõendeid. Liikmesriigid võivad paluda tarnijatel esitada vastavalt artikli 4 lõikele 4 tehnilised dokumendid, et hinnata esitatud väärtuste õigsust.

Selgitus

On oluline tagada, et märgisele kantud teave on õige ja põhineb UN/ECE eeskirjades sätestatud ühtlustatud katsemeetoditel. Liikmesriigid peaksid rehvide tarnijate esitatud tehniliste dokumentide põhjal kontrollima, kas märgisele kantud teave on tõepoolest korrektne.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei kehtesta stimuleerivaid meetmeid selliste rehvide suhtes, mille kütusesäästlikkus on I lisa A osas sätestatud C klassist väiksem.

Liikmesriigid ei kehtesta stimuleerivaid meetmeid selliste rehvide suhtes, mille kütusesäästlikkus või märghaardumine on I lisa A ja B osas sätestatud C klassist väiksem.

Selgitus

Võttes arvesse komisjoni ettepaneku põhjendust 4 (eelkõige: „…veeretakistuse parandamine võib negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt märghaardumist […] Rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima kõiki parameetreid”), tuleb potentsiaalsete stimuleerivate meetmete raamistikus võtta samuti arvesse märghaardumise näitajaid. See ei oleks tarbijate huvides, kui liikmesriigid näeksid ette stimuleerivad meetmed näiteks A klassi rehvi kütusesäästlikkusele ja E klassi märghaardumisele.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) talverehvide või Põhjamaade talverehvidega seotud nõuete kehtestamine;

Selgitus

Ettepanekus ei ole ette nähtud erikorda talverehvide (või Põhjamaade talverehvide) jaoks. See on puuduseks, kuna nende parameetrid (nagu märghaardumine) ei ole võrreldavad tavaliste rehvidega. Seetõttu tuleks märgist selliste rehvide jaoks kohandada, et kajastada nende eripärasid. Seda tuleks teha komiteemenetluse kaudu, kuna klassifitseerimisskaalasid ja katsemeetodeid ei ole veel kindlaks määratud.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2) muude keskkonda ja tervist või ohutust mõjutavate oluliste parameetritega seotud nõuete kehtestamine, eeldusel et on olemas sobivad ühtlustatud katsemeetodid ja et sellised nõuded on kulutõhusad;

välja jäetud

Selgitus

Uute parameetrite lisamine peaks toimuma kaasotsustamise ja mitte komiteemenetluse kaudu.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Penalties

Enforcement and penalties

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste karistuste rakendamine. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile neist sätetest hiljemalt 18 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest ja annavad viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.

1. Liikmesriigid tagavad pideva teabevahetuse abil tiheda koostöö turujärelevalve alal, et käesolevat määrust järjekindlalt rakendada. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid korrapärase järelkontrolli tegemiseks, tagamaks, et mittenõuetekohaselt märgistatud rehvid viiakse eeskirjadega kooskõlla või eemaldatakse turult.

 

 

2. Liikmesriigid võtavad tarvitusele meetmed, millega kehtestatakse karistused käesoleva direktiivi sätete rikkumise eest, kaasa arvatud eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, ning sätted, millega tagatakse kõnealuste karistuste rakendamine.

 

3. Need meetmed on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

 

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata neist meetmetest ja kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Selgitus

Et tagada võrdsed võimalused kõigile rehvitootjatele ühenduse piires ja ka nende rahvusvahelistele konkurentidele, on äärmiselt oluline, et käesoleva määruse sätteid täidetakse rangelt igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamiskuupäeva hindab komisjon vajadust vaadata läbi I lisas sätestatud energiatõhususe ja märghaardumise klassid.

1. Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva vaatab komisjon käesoleva määruse rakendamise läbi, võttes muu hulgas arvesse:

 

a) märgise tõhusust seoses tarbijate teadlikkusega;

 

b) kas märgistamissüsteemi tuleks laiendada ka protekteeritud rehvidele;

 

c) kas tuleks kehtestada uusi rehvide parameetreid või klasse;

 

d) sõidukite tarnijate ja turustajate poolt lõppkasutajatele esitatud teavet rehvide parameetrite kohta.

 

2. Selle läbivaatamise alusel ja pärast mõjuhindamist ning tarbijauuringut esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele vajaduse korral lisatakse ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ülevõtmine

Lõppsätted

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. novembriks 2011. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. novembrist 2012.

Seda kohaldatakse alates [jõustumise kuupäev + 24 kuud].

 

Artikleid 4 ja 5 ei kohaldata siiski rehvide puhul, mis on toodetud enne käesoleva määruse jõustumist.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

 

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – A osa – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui rehvitüüp on heaks kiidetud kasutamiseks rohkem kui ühe rehviklassi puhul (nt C1 ja C2), tuleb kõnealuse rehvitüübi kütusesäästlikkuse klassi kindlaksmääramisel kasutada seda klassifitseerimisskaalat, mida kohaldatakse kõrgema rehviklassi suhtes (nt C2, mitte C1).

välja jäetud

Selgitus

Ei ole võimalik, et üks rehvitüüp kiidetakse heaks rohkem kui ühes rehviklassis (C1 või C2 või C3); C1 klassi rehvid kuuluvad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni määruse nr 30 reguleerimisalasse ning ei saa kattuda rehvitüüpidega, mis kuuluvad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni määruse nr 54 reguleerimisalasse, mis käsitleb C2 ja C3 klassi rehve.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – C a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Madalama müratasemega rehvide puhul, mida määratletakse alltoodud jaotuse alusel, lisatakse märgisel välise veeremismüra mõõtmistulemuse (dB) juurde „madala mürataseme märk“.

Välise veeremismüra klassid (dB(A))

 

C1

C2

C3

Madala mürataseme märk

≤68

≤69

≤70

*Madala mürataseme märk:

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 1.1 – joonis

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

72 dB(A)

72 dB

Selgitus

Selguse huvides. (A) tuleks välja jätta, et vältida segiajamist A-klassiga.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 1.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esitatud kavandile lisatakse järgmine teave:

 

ELi rehvimärgistuse veebisaidi aadress suures kirjas märgise allosas;

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Laiendatud selgitava märgise vorm

 

Märgise selgitav versioon, millele on osutatud artiklis 5, peab olema kooskõlas järgmise joonisega ja tekst peab olema tõlgitud müügikoha asjaomasesse keelde. Kõnealune märgise versioon tuleb esitada kliendile arvel või koos arvega; juhul kui see põhjustab jaemüüjale liigset koormust, tuleb teave esitada vastavalt II lisa punktile 2 b.

Selgitus

Kuigi sageli on tarbijatel on võimalik näha kleebist enne rehvi müümist, peavad erinevad täiendavad teabeallikad jõudma eri turusegmentide ja müügikanaliteni. Igal juhul vajab kleebis täiendavat selgitamist selgitava teksti kujul iga piktogrammi kohta. Seda tuleks käsitleda muu, ostjale esitatava teabe all, hiljemalt arvel või koos arvega. Üksikasjalikuma teabe esitamine arvel suurendab tõenäosust, et tarbija teeb tulevikus märgistamissüsteemil põhinevaid päringuid.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Arvel oleva teabe vorm

 

Juhul kui selgitavate märgiste trükkimine, nagu on ette nähtud II lisa punktis 2 a, põhjustab turustajale liigset koormust, esitatakse märgise teave kooskõlas järgmise joonisega:

 

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Samuti peavad tarnijad avaldama oma veebisaidil:

3. Samuti peavad tarnijad avaldama oma veebisaidil:

 

-i) lingi ELi rehvimärgistuse veebisaidile;

i) märgisele trükitud piktogrammide selgituse;

(i) märgisele trükitud piktogrammide selgituse ja kütusesäästu kalkulaatori, mis on toodud ELi rehvimärgistuse veebisaidil;

iii) teatise, milles rõhutatakse, et tegelik kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige järgmisest:

iii) teatise, milles rõhutatakse, et tegelik kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige järgmisest:

– keskkonnasäästlik sõidustiil võib aidata märkimisväärselt vähendada kütusekulu;

– keskkonnasäästlik sõidustiil võib aidata märkimisväärselt vähendada kütusekulu;

– märghaardumise ja kütusesäästlikkuse näitajate parandamiseks tuleks rehvirõhku korrapäraselt kontrollida;

– märghaardumise ja kütusesäästlikkuse näitajate parandamiseks tuleks rehvirõhku korrapäraselt kontrollida;

– peatumisteekonda tuleks alati rangelt järgida.

– peatumisteekonda tuleks alati rangelt järgida.

Selgitus

Vt selgitust artikli 3 punkti 5 a (uus) muudatusettepaneku kohta.

SELETUSKIRI

Terviklik rehvide märgistamissüsteem

Arvestades asjaolu, et maanteetransport tekitab peaaegu 25 % kogu CO2 heitest, on sõidukite energiakulu ja süsinikdioksiidi heite vähendamine ELi jaoks suur probleem. Rehvid mõjutavad sõidukite kütuse kogukulu 20–30 % ulatuses ning rehvide säästlikkuse parandamist tuleks seega näha osana terviklikust lähenemisviisist, et vähendada maanteetranspordi kütusekulu ning heidet. Energiatõhususe tegevuskavas esitatud sihtotstarbeliste meetmete loetelus, mille eesmärk on vähendada kütusekulu 2020. aastaks 20 % võrra, tuuakse samuti esile rehvide märgistamine kui potentsiaalne viis, mille abil kõnealune eesmärk saavutada.

Käesoleva ettepanekuga kehtestatakse märgistamissüsteem, mis kindlustab, et standardteave esitatakse kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja välise veeremismüra kohta. See võimaldab tarbijatel ja lõppkasutajatel teha rehvide ostmisel teadliku valiku. Vastavalt ettepanekule peab alates 2012. aastast olema kõigile turustatavatele sõiduautode, väike- ja raskeveokite (C1, C2 ja C3 klassi rehvid) rehvidele lisatud kergesti ja üleüldiselt arusaadavad piktogrammid, millel tuuakse ära rehvide näitajad kolme parameetri osas.

Ettepanekut tuleks näha tihedalt seotuna väljapakutud määrusega, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (KOM(2008)0316). Kui kõnealune määrus mõjutab miinimumnõuete abil turu pakkumise poolt ning tagab, et Euroopa teedel kasutatavad rehvid on kohase aktsepteeritava kvaliteediga, siis käesolev ettepanek on suunatud turu nõudluse poolele ja selle eesmärk on edendada turuga seotud energiatõhususe ja ohutuse parandamist.

Raportöör tervitab seda ettepanekut. Ühtse märgistamissüsteemi loomine on oluliseks sammuks, et kindlustada turu üleminek kütusesäästlikele rehvidele. Kuivõrd turu-uuringud näitavad selgelt tarbija huvi säästlikumate rehvide ostmise vastu, aitab väljapakutud direktiiv tõsta teadlikkust ning avada arutelu müüja ja ostja vahel, mis võimaldab tarbijatel teha teadliku valiku. See teeks tarbijad teadlikuks märkimisväärsest erinevusest (nii keskkonna- kui ka majandusalasest), mis eksisteerib rehvide vahel – sõiduautode puhul on kütusekulu erinevus parimate ja kõige halvemate kütusesäästlikkuse näitajatega rehvide vahel praegu kuni 10 %. Kogumõju ELi tasemel oleks muljet avaldav: mõju hindamisel tuvastati, et võimalik sääst on 0,56–1,51 miljonit tonni naftaekvivalenti aastas. Sellel oleks samasugune mõju nagu ELi teedelt 0,5–1,3 miljoni sõiduauto kõrvaldamisel.

Samuti tervitab raportöör kõnealuse ettepaneku terviklikku lähenemisviisi. Kuivõrd ühe rehvi näitaja kriteeriumi parandamine võib ebasoodsalt mõjutada teist (näiteks energiatõhusam rehv on tihti vähem haakuv ning seega vähem ohutu), on oluline teavitada lõppkasutajaid kõigist kolmest parameetrist. Veelgi enam, märgistamine ei ole kasulik mitte ainult tarbijatele ja äriettevõtetele. See võib samuti olla väga kasulik riigiasutustele nende püüetes hankida nende sõidukitele energiatõhusamaid, ohutumaid ja vaiksemaid rehve ning kehtestades (rahalised) stiimulid säästlikumate rehvide soodustamiseks.

Ettepanek on koostatud pärast ulatuslikku konsulteerimist sidusrühmadega, mis peegeldub saavutatud tasakaalus. Sidusrühmad, sealhulgas tööstussektor, toetavad seda ettepanekut täielikult. Raportöör soovib tuua esile, et see ettepanek – juhul kui seda rakendatakse hästi – võib tuua kaasa suurema konkurentsi rehviturul, võimalusega tootjatel kasu saada toodete eristamisest, millega kaasneb toote kvaliteedi põhine konkurents ning mis ajendab rehvitootjaid oma tooteid ajakohastama. Tõenäoliselt aitab see samuti vähendada mainega seotud turutõkkeid uute turule tulijate puhul. Objektiivne, usaldusväärne ja võrreldav teave rehvi parameetrite kohta kindlustab, et tööstus saab rohkem tagasi teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringutest, mis on omakorda suunatud parema kvaliteediga toodete turuleviimisele. Selles mõttes on väljapakutud ühtlustamine suuresti tööstuse huvides.

Raportöör soovib rõhutada, et väljapakutud süsteem peaks olema kasutuskõlblik, nii kulutõhus kui võimalik ning peaks tooma kaasa võrdsed võimalused kõigile.

Märgis või kleebis

Ettepaneku kohaselt peavad olema kõik sõiduautode ja väikeveokite (C1 ja C2) rehvid varustatud kleebisega, mis näitab kolme parameetrit. Üksnes raskeveokite (C3) rehvid on sellest kohustusest vabastatud – nende puhul tuleb see teave esitada tehnilises reklaamväljaandes. Kleebise kasutamise motiiviks on see, et (samamoodi nagu elektriseadmete puhul) tegemist on tarbijatele kõige nähtavama valikuga ning kõige lihtsama viisiga ametiasutustele tagada, et kogu teave jõuab lõppkasutajani. Kaaludes ettepanekut kasutada kleebist, tuleks arvestada, et kleebist kasutatakse juba praegu kõrgklassi rehvidel (tihti koos rehvimargi ja seerianumbriga). Seega ei pane ettepanek tootjatele märkimisväärset lisakoormust: on hinnatud, et lisateave kleebisel tooks kaasa lisakulu, mis on väiksem kui 1 euro sent rehvi kohta. Veelgi enam, see võimaldab jätta vastutuse teavitada rehvide kvaliteedist selgelt ja täielikult rehvitootjale.

Teisest küljest tuleks arvestada rehvituru iseärasustega: rehvimüük toimub mitmesugustes kohtades – suurtest väljapanekusaalidest, kus rehvid on välja pandud, kuni väikeste garaažideni, kus tarbijatel on piiratud juurdepääs või puudub otsene juurdepääs tootele, mida nad ostavad. Veelgi enam, muretsema paneb võimalus, et kleebised eemaldatakse rehvilt, kusjuures seda teeb inimene või need lihtsalt kaovad. Seetõttu on oluline teha pragmaatilised valikud, et leida parim lähenemisviis ettepaneku eesmärkide saavutamiseks ning rehvide ostja tõhusalt teavitamiseks asjakohasest teabest.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata autode tarnijatele ja turustajatele. Samal ajal kui on oluline, et tarbijat teavitatakse rehvidest, mis paigaldatakse uuele ostetud sõidukile (eriti, kui see toob kaasa tarbijate suurema nõudlikkuse paigaldatud rehvide kütusetõhususe või ohutuse osas), tuleks samuti arvestada logistika ja halduskoormusega, mida see sisaldab. Eelkõige, võttes arvesse praegust finants- ja majandusolukorda, tuleks püüda leida tasakaalustatud lähenemisviis ning vältida ebavajalikku halduskoormust.

Võrdsed võimalused

Üks tööstuse oluline mure on see, et kõnealune direktiiv ei moonutaks konkurentsi. Raportöör usub, et on oluline tagada (õigusliku vormi valiku raames) võrdsed võimalused kõigile tootjatele nii ühenduse sees kui ka nende rahvusvahelistele konkurentidele. Isegi kui õiguslikust aspektist omab direktiiv otsest õiguslikku mõju kõigis liikmesriikides, olenemata riiklikusse õigusesse ülevõtmisest, on ülioluline, et selle ettepaneku ülevõtmine ja rakendamine ning jõustamine (järelevalve ja karistused) toimuks kõigis liikmesriikides ühetaoliselt.

Rakendamine

Raportöör usub, et kõnealuse direktiivi rakendamine peaks andma tootjatele piisavalt aega, et viia tegevus kooskõlla uute tingimustega, mis on neile pandud, tagades samal ajal kiire ülemineku. Veelgi enam, oluline on omada paindlikku, kuid prognoositavat süsteemi, mille raames saaks parameetreid kohandada vastavalt tehnoloogia arengule (vältimaks seda, et kõik rehvid kuuluvad tulevikus A-klassi), kuid võttes arvesse pikaajalist prognoositavust, mis on tootjate jaoks vajalik.

Talverehvid

Raportöör usub, et erilist tähelepanu tuleb pöörata kõnealuse direktiivi kohaldamisele talverehvide suhtes, mis nõuavad lisateavet nende võime kohta taluda ainulaadseid olusid. On oluline kindlustada, et märgistamisel võetakse arvesse mis tahes kliimas elavate lõppkasutajate kõiki muresid.

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonI ARVAMUS (18.3.2009)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta
(KOM(2008)0779 – C6‑0411/2008 – 2008/0221(COD))

Arvamuse koostaja: Rebecca Harms

LÜHISELGITUS

ELi rehvide märgistamissüsteem täiendab kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja mürataseme piirväärtusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr XXXX/XXXX, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (KOM(2008)0316). Kui määrusega kehtestatakse standardid, mille lõpptulemusena kõrvaldatakse turult kõige halvemate omadustega rehvimudelid, siis märgistamisdirektiiv soodustab innovatsiooni ja turu kiiremat arengut kütusesäästlikumate, ohutumate ja vaiksemate rehvide kasutuselevõtu suunas.

Euroopa rehviturul valitseb suur konkurents. Kuid tarbijatele jagatava selge teabe puudumise tõttu on konkurents tingitud pigem hinnast ja kaubamärgi tuntusest kui rehvide omadustest. Peamiselt müügihinnal ja mitte toote kvaliteedil põhinevad ostuotsused takistavad turu liikumist tõhusamate ja ohutumate rehvide suunas. Märgistamissüsteemi kasutuselevõtu korral on tarbijatel esimest korda võimalik kasutada rehvide omadusi puudutavat, sõltumatult kontrollitud teabe süstematiseeritud ja ühtlast allikat. Kolme parameetri (kütusesäästlikkus, märghaardumine ja müratase) kasutamine tagab, et jõupingutusi on tehtud iga parameetri optimeerimiseks (mitte ei ole teiste kulul parandatud üht).

Rehvide veeretakistus suurendab sõiduki kütusekulu 20−30 %. Praegu Euroopa turul olevate halvimate omadustega ja parimate omadustega rehvide vahel on suur erinevus (100 %). Komisjoni mõjuhinnang näitab, et kütusesäästlikud rehvid on kulutõhus ja odav vahend CO2 heitkoguste vähendamiseks (KOM(2008)746). Veeretakistuse 30 % vähendamine praeguselt sõiduautode rehvide turu keskmiselt (10 kg/t) parimate rehvide praeguse tasemeni (keskmiselt 7 kg/t) aitaks kogu sõidukipargi pealt kokku säästa umbes 5 % kütust. Igasugust rehvide tootmiskulude suurenemist ja tarbijahinna tõusu peaks kõige kütusesäästlikumate rehvide korral kompenseerima vähem kui 8-kuulise tasuvusaja jooksul saavutatav kütusesääst. Eelkõige bensiinihinna tõusu tõttu on tarbijad sellest huvitatud nii rahalises kui keskkonnasäästlikkuse mõttes.

Vaiksemate rehvide laialdasem kasutamine vähendab teedel valitsevat mürataset ja parandab linnapiirkondades ja kiirteede lähedal elavate inimeste elukvaliteeti ja terviseseisundit. See vähendab tervisekahjustusi ja nendega seotud kulusid, annab haldusasutustele võimaluse paigutada osa müratõketele kuluvatest vahenditest mujale ja kaitseb teede kõrval olevat vara. Siiski ei saa loota, et tarbijad tunneksid detsibellide skaalat, mistõttu tuleks välja töötada lihtne värvisüsteem, mis tähistab valjusid, keskmisi ja vaikseid rehve.

Euroopa Komisjon peab mängima tähtsaimat rolli tarbijate teavitamisel, avades veebisaidi ja käivitades teavituskampaania, mis mõlemad annavad teavet vähenenud kütusekulu näol saadavast ja keskkonnasäästlikkuse alasest kasust. Veebisaidil peaks tarbijatel olema võimalik arvutada võimalik kütusesääst, mille nad saavutavad tõhusamate rehvide kasutuselevõtuga. Tootjatele ja kõigile turustusvõrgu, sh jaemüügiketi osalistele esitatavad nõudmised peavad olema selged ja kontrollitavad. Märgistamissüsteemi järgimise tagamiseks peavad pädevad asutused viima liikmesriikides läbi kontrolle ning samuti tuleb kehtestada tõhus trahvisüsteem.

Oluline on mõista, et märgistamissüsteem ei ole kasulik mitte ainult üksikutele tarbijatele ega sõidukijuhtidele, vaid ka sõidukiparkide ostjatele ja riigihangete korraldajatele. Kuna selliste ostjate asjatundlikkus on kõrgem, näitavad turu-uuringud, et sõidukipargi ostjad oleksid väga tänulikud, kui kütusesäästlikkuse kohta oleks rohkem teavet.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Rehve iseloomustavad mitu omavahel seotud parameetrit. Ühe parameetri, nt energiasäästlikkuse parandamine võib negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt märghaardumist, ning märghaardumise optimeerimine võib negatiivselt mõjutada välist veeremismüra. Rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima kõiki parameetreid.

 

(4) Rehve iseloomustavad mitu omavahel seotud parameetrit. Ühe parameetri, nt veeretakistuse parandamine võib negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt märghaardumist, ning märghaardumise optimeerimine võib negatiivselt mõjutada välist veeremismüra. Samuti võib parameetrite muutmise tagajärjel suurenev hõõrdumine põhjustada rohkem peentolmu. Rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima kõiki parameetreid.

Selgitus

Mootorsõidukid on peamised CO2 heitkoguste tekitajad. Aastas tekib rehvide hõõrdumise tagajärjel u 6,5 kilotonni peentolmu. Hiljemalt 2010. aastal jõustub peentolmueeskirja järgmine etapp. Kui selliseid parameetreid nagu veeretakistus muudetakse, tuleb alati mõelda, kuidas see mõjutab rehvide hõõrdumist ja seoses sellega peentolmu teket.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Et süsteemi tunnustamist ja sellest kasu saamist kiirendada, tuleks rehvitootjaid, rehvide tarnijaid ja turustajaid julgustada kohaldama käesoleva direktiivi sätteid enne 2012. aastat.

Selgitus

Märgistamissüsteemi võimalikult kiire kasutuselevõtt, mis alguses toimub vabatahtlikkuse alusel, soodustab süsteemi tunnustamist tarbijate poolt ja tagab kütusekulu, CO2 heitkoguste ja liiklusmüra varasema vähenemise.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Potentsiaalsetele ostjatele tuleks anda täiendavat standardteavet, mis selgitab märgisel olevaid parameetreid (kütusesäästlikkus, märghaardumine ja müratase), nende parameetrite tähtsust ning keskmist kütusesäästu, CO2 heitkoguste ja kulude vähenemist kajastavat kütusesäästu kalkulaatorit. See teave peaks olema kättesaadav selgitavatel infolehtedel ja plakatitel kõikides müügikohtades ja ELi rehvimärgistuse veebisaidil. Veebisaidi aadress peaks olema selgelt esitatud märgisel ja kõigil tehnilistel reklaamväljaannetel.

Selgitus

Märgistamissüsteemi aluseks olevat loogilist mõtet arusaadavalt selgitava keskse teabeallika kasutuselevõtt toob tarbijatele kasu kütuse ja kulude säästmise näol ning CO2 heitkoguste ja liiklusmüra vähenemise näol.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitus kehtestada nõuded seoses märghaardumise klasside määratlemisega C2 ja C3 klassi rehvide jaoks, samuti anda volitus kehtestada lisaks kütusesäästlikkusele, märghaardumisele ja välisele veeremismürale nõuded muude rehvi oluliste parameetrite kohta ja kohandada lisad vastavalt tehnika arengule. Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid seda täiendades, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele,

(22) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitus kehtestada nõuded seoses märghaardumise klasside määratlemisega C2 ja C3 klassi rehvide jaoks, samuti anda volitus kehtestada lisaks kütusesäästlikkusele ja välisele veeremismürale nõuded muude rehvi oluliste parameetrite kohta ja kohandada lisad ka rehvide hõõrdumisel tekkivat peentolmu arvestades vastavalt tehnika arengule. Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid seda täiendades, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele,

Selgitus

Nimetatud parameeter „märghaardumine” kordub komisjoni ettepanekus.

Mootorsõidukid on peamised CO2 heitkoguste tekitajad. Aastas tekib rehvide hõõrdumise tagajärjel u 6,5 kilotonni peentolmu. Hiljemalt 2010. aastal jõustub peentolmueeskirja järgmine etapp. Kui selliseid parameetreid nagu veeretakistus muudetakse, tuleb alati mõelda, kuidas see mõjutab rehvide hõõrdumist ja seoses sellega peentolmu teket.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4) „tehnilised reklaamväljaanded” – kõik lõppkasutajatele või turustajatele suunatud trükitud ja elektroonilised materjalid, mida kasutatakse rehvide või sõidukite turustamiseks ja kus kirjeldatakse rehvi konkreetseid parameetreid; need hõlmavad tehnilisi juhendeid, brošüüre, Interneti-turundust, infolehti ja katalooge;

4) „tehnilised reklaamväljaanded” – kõik lõppkasutajatele või turustajatele suunatud trükitud ja elektroonilised materjalid, mida kasutatakse rehvide või sõidukite turustamiseks ja kus kirjeldatakse rehvi konkreetseid parameetreid või esitatakse müügihind; need hõlmavad tehnilisi juhendeid, brošüüre, laovarude nimekirju, Interneti-turundust, infolehti ja katalooge;

Selgitus

Nende potentsiaalsete ostjate jaoks, kes rehve enne paigaldamist ei näe (näiteks Interneti-tellimuste tegemisel, sõidukipargi haldamiseks lepingute sõlmimisel), on oluline, et märgistusteave oleks olemas teistes reklaamväljaannetes. Märgistusteave peab olema kättesaadav kõikjal, kus on esitatud müügihind.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a) „ELi rehvimärgistuse veebisait” − komisjoni hallatav selgitavat ja täiendavat teavet pakkuv keskne internetiallikas, mis annab teavet rehvimärgise iga parameetri kohta ja mis sisaldab ka kütusesäästu kalkulaatorit;

Selgitus

Märgistamissüsteemi aluseks olevat loogilist mõtet arusaadavalt selgitava keskse teabeallika kasutuselevõtt toob tarbijatele kasu kütuse ja kulude säästmise näol ning CO2 heitkoguste ja liiklusmüra vähenemise näol.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b) „kütusesäästu kalkulaator” − ELi rehvimärgistuse veebisaidil olev ja selgitavate infolehtede ja plakatite abil tutvustatav vahend, mis näitab võimalikku keskmist kütusesäästu (protsentides, liitrites ja eurodes) ning CO2 heitkoguste vähenemist C1, C2 ja C3 klassi rehvide puhul;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on suurendada märgise tuntust ja suurendada selle vastu huvi ning näidata tarbijatele otsest kasu, mida nad kütuse- ja rahasäästu osas saavad, ning eeliseid keskkonna seisukohalt.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 − punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1) tarnijad tagavad, et turustajatele või lõppkasutajatele tarnitavate C1 ja C2 klassi rehvide turvistel on kleebis, millel on I lisa A osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi ja I lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra mõõtmistulemust kujutav märgis; samuti on C1 klassi rehvide märgisel näidatud I lisa B osas sätestatud märghaardumise klass;

1) tarnijad tagavad, et müügikohtadesse tarnitavatel C1 ja C2 klassi rehvidel on ükskõik millisel (sh nt turvisele paigaldatud kleebise) kujul märgis, millel on kujutatud I lisa A, B ja C osas sätestatud kütusesäästlikkuse ning märghaardumise teave ja välise veeremisemüra mõõtmistulemus;

Selgitus

Kavandatud sõnastusega muudetakse müügikohtadesse edastatav teave selgemaks ning tagatakse, et tarbijate teavitamiseks kasutatakse sobivaimaid ja tõhusaimaid vahendeid; viited mõistele „müügikoht” on ümber sõnastatud vastavalt artikli 3 punktile 3.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) tarnijad esitavad tehnilistes reklaamväljaannetes kütusesäästlikkuse klassi, märghaardumise klassi ja välise veeremisemüra mõõtmistulemuse vastavalt I lisale ja III lisas täpsustatud järjekorras;

3) tarnijad esitavad kõigis tehnilistes reklaamväljaannetes kütusesäästlikkuse klassi, märghaardumise klassi ja välise veeremisemüra mõõtmistulemuse vastavalt I lisale ja III lisas täpsustatud järjekorras;

Selgitus

Selgitus, mille eesmärk on tagada, et märgistusteave oleks olemas kõigis tehnilistes reklaammaterjalides.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a) kõikides tehnilistes reklaamväljaannetes on selge link ELi rehvimärgistuse veebisaidile.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on süsteemi tuntuse ja selguse parandamine, juhtides tarbijad ELi rehvimärgistuse veebisaidini, mis on selgitava ja täiendava teabe keskne allikas.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 − punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1) turustajad tagavad, et müügikohas oleks rehvidel selgelt nähtaval kohal kleebis, mille tarnijad on paigaldanud artikli 4 punkti 1 kohaselt;

1) turustajad tagavad, et tarnijate poolt artikli 4 punkti 1 kohaselt esitatud märgistusteave oleks müügikohas esitatud vahetus läheduses selgelt nähtaval kohal;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga parandatakse sõnastust, et märgistusega seotud teavet kasutataks järjepidevalt.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Autode tarnijate ja turustajate kohustused

Sõidukite tarnijate ja turustajate kohustused

 

Horisontaalne muudatusettepanek, mille vastuvõtmise korral viiakse vastav muudatus sisse kogu artiklis.

Selgitus

Neid sätteid tuleks kohaldada kõigi selliste sõidukite (sh kaubikute, veoautode ja busside) turustajatele, millele on ette nähtud paigaldada direktiivi kehtivusalasse kuuluvad rehvid, et tagada, et ka ettevõtjatest ostjad, kelle osakaal rehviturul on suurenemas, oleksid märgistussüsteemist teadlikud.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – esimene -1 lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid tagavad, et pädevad ametiasutused kehtestavad müügikohtade rutiinsete ja mitterutiinsete kontrollide süsteemi, mille eesmärk on tagada käesoleva direktiivi nõuete järgimine.

Selgitus

Tarbijaühenduste uuringud on esile toonud toodete pideva vale märgistamise ja teabe puudumise. Liikmesriigid peaksid koha peal läbiviidavate kontrollide abil tagama, et tooted oleksid korrektselt märgistatud ja et oluline teave oleks kättesaadav kõigis tehnilistes reklaamväljaannetes. Mõõdetud väärtuste pressimine rehvi küljele kergendab kontrollimist ja direktiivi nõuetekohast rakendamist.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 8 − esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Vastavuse hindamisel ja kontrollimisel viitavad liikmesriigid vajaduse korral ka tarnijate poolt esitatavatele rehvi tüübikinnituse dokumentidele ja asjaomastele lisadokumentidele.

Selgitus

Olemasolevad eeskirjad juba määratlevad, kuidas liikmesriigid peavad uutele sõidukitele paigaldatavate rehvide tüübikinnituse raames kütusekulu, märghaardumise klassi ja välist veeremismüra mõõtma. Tarbetute lisakatsetuste ja bürokraatia vältimiseks tuleks kasutada ELis kehtestatud menetlusi ja neid ei tohiks kahtluse alla seada. Samuti on oluline vähendada ja ühtlustada rehvikatsetusi, et vähendada tootjate halduskoormust ja katsetustega seotud kulusid; kasutada tuleks samu katsetusmeetodeid, mis on sätestatud tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 14 − esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Hiljemalt 29. oktoobriks 2010 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ja mõjuhinnangu ning vajaduse korral ettepanekud käesoleva direktiivi ja muude asjaomaste määruste edasiseks läbivaatamiseks seoses märgistamissüsteemi laiendamisega protekteeritud rehvidele.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa − A osa − tabel − esimene ja teine veerg

Komisjoni ettepanek

C1 klassi rehvid

RRC kg/t

Energiasäästlikkuse klass

RRC≤6,5

A

6,6≤RRC≤7,7

B

7,8≤RRC≤9,0

C

D

9,1≤RRC≤10,5

E

10,6≤RRC≤12,0

F

RRC≥12,1

G

Muudatusettepanek

C1 klassi rehvid

RRC kg/t

Energiasäästlikkuse klass

RRC≤6,5

A

6,6≤RRC≤7,5

B

7,6≤RRC≤8,5

C

8,6≤RRC≤9,5

D

9,6≤RRC≤10,5

E

10,6≤RRC≤11,5

F

RRC≥11,6

G

Selgitus

To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, G.)

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa − A osa − tabel − esimene ja teine veerg

Komisjoni ettepanek

C2 klassi rehvid

RRC kg/t

Energiasäästlikkuse klass

RRC≤5,5

A

5,6≤RRC≤6,7

B

6,8≤RRC≤8,0

C

D

8,1≤RRC≤9,2

E

9,3≤RRC≤10,5

F

RRC≥10,6

G

Muudatusettepanek

C2 klassi rehvid

RRC kg/t

Energiasäästlikkuse klass

RRC≤5,5

A

5,6≤RRC≤6,5

B

6,6≤RRC≤7,5

C

7,6≤RRC≤8,5

D

8,6≤RRC≤9,5

E

9,6≤RRC≤10,5

F

RRC≥10,6

G

Selgitus

Süsteemi selguse suurendamiseks ja kütusesäästuga selge seose loomiseks on klasside määratlemisel kohane kasutada lineaarset suurust 1 kg/t, sest tänu sellele on võimalik väga selgelt näidata iga järgmise klassi puhul saavutatavat kütusesäästu.

Tühi D klass ajab tarbijad segadusse. Süsteem peaks olema katkematu, mitte jagama klasse kahte „allsüsteemi”, sest see vähendab tõhusust.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa − B osa − tabel − esimene ja teine veerg

Komisjoni ettepanek

C1 klassi rehvid

G

Märghaardumise klassid

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

G

Muudatusettepanek

C1 klassi rehvid

G

Märghaardumise klassid

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

110≤G≤124

D

G≤109

E

F

G

Selgitus

Kavandatud tühi D klass ajab tarbijad segadusse. Süsteem peab olema läbipaistev ja arusaadav. Süsteem peab olema katkematu ja mitte jagama klasse kahte „allsüsteemi”, sest see vähendab tõhusust.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa − punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Samuti peavad tarnijad avaldama oma veebisaidil:

3. Samuti peavad tarnijad avaldama oma veebisaidil:

i) märgisele trükitud piktogrammide selgituse;

i) lingi ELi rehvimärgistuse veebisaidile;

ii) teatise, milles rõhutatakse, et tegelik kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige järgmisest:

ii) märgisele trükitud piktogrammide selgituse ja kütusesäästu kalkulaatori vastavalt ELi rehvimärgistuste veebisaidile;

 

iii) teatise, milles rõhutatakse, et tegelik kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige järgmisest:

– keskkonnasäästlik sõidustiil võib aidata märkimisväärselt vähendada kütusekulu;

– keskkonnasäästlik sõidustiil võib aidata märkimisväärselt vähendada kütusekulu;

– märghaardumise ja kütusesäästlikkuse näitajate parandamiseks tuleks rehvirõhku korrapäraselt kontrollida;

– märghaardumise ja kütusesäästlikkuse näitajate parandamiseks tuleks rehvirõhku korrapäraselt kontrollida;

– peatumisteekonda tuleks alati rangelt järgida.

– peatumisteekonda tuleks alati rangelt järgida.

(Komisjoni teksti punkt ii on Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus paigutatud punkti iii.)

MENETLUS

Pealkiri

Rehvide kütusesäästlikkuse märgistamine

Viited

KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

4.12.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Rebecca Harms

22.1.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.2.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

27

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jutta Haug, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Renate Sommer

MENETLUS

Pealkiri

Rehvide kütusesäästlikkuse märgistamine

Viited

KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.11.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

4.12.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

4.12.2008

IMCO

4.12.2008

TRAN

4.12.2008

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

1.12.2008

TRAN

8.12.2008

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Ivo Belet

17.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.1.2009

17.2.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

49

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena Gill, Robert Goebbels, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Toine Manders, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Victor Boştinaru