VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

2.4.2009 - (COM(2008)0779 – C6‑0411/2008 – 2008/0221(COD)) - ***I

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur voor advies: Ivo Belet

Procedure : 2008/0221(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0218/2009
Ingediende teksten :
A6-0218/2009
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

(COM(2008)0779 – C6‑0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0779),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0411/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6‑0218/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij goedkeuring moeten overal de nodige wijzigingen worden aangebracht.)

Motivering

Logischerwijs verdient een verordening als instrument de voorkeur. De regeling betreffende de typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen (COM(2008)0316), die minimumeisen voor de aanbodzijde vaststelt, moet conform de redeneertrant in de toelichting van de Commissie worden aangevuld met dit voorstel, dat zich richt op de vraagzijde. Aldus kan een standaardkwaliteit voor banden worden gegarandeerd. Een verordening biedt de garantie dat de beoogde etiketteringsvoorschriften direct worden toegepast, aangezien ze niet in nationaal recht hoeven te worden omgezet.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor een andere parameter, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren.

(4) Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor een andere parameter, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren, zonder dat daarbij mag worden getornd aan de reeds gangbare minimale veiligheidsnormen.

Motivering

Het moet volstrekt duidelijk zijn dat de veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis) Ter vergroting van het inzicht in en de kennis omtrent de rolweerstand van banden zou het gebruik van een brandstofbesparingscalculator, zoals die reeds bestaat voor C3-banden, een nuttig instrument kunnen zijn om potentiële besparingen in termen van brandstofverbruik, kosten en CO2-uitstoot aanschouwelijk te maken.

Motivering

De etiketteringsregeling voor banden op EU-niveau is bedoeld als reactie op het feit dat de markt, door een gebrek aan informatie, nog niet genoeg is opgeschoven in de richting van banden met een lager brandstofverbruik. Een brandstofbesparingscalculator zou ertoe bijdragen dat de consument beter in staat zou zijn een geïnformeerde keuze te maken.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Sneeuwbanden en Noordse winterbanden hebben specifieke parameters die niet volledig vergelijkbaar zijn met die van normale banden. Om te garanderen dat de eindgebruikers billijke en weloverwogen beslissingen nemen, moeten de parameters van deze banden worden aangegeven op een manier die ze op gelijke voet plaatst met die van normale banden.

Motivering

In het voorstel worden er geen specifieke regelingen getroffen voor sneeuwbanden (of Noordse winterbanden). Dit is een tekortkoming, want de parameters van deze banden (zoals de grip op een nat wegdek) zijn niet vergelijkbaar met die van normale banden. Het etiket voor dit type banden moet daarom worden aangepast, zodat hun specifieke kenmerken duidelijk naar voren komen. Deze vaststelling moet plaatsvinden in het kader van de comitologie, aangezien de gradatieschalen en testmethoden nog niet zijn vastgesteld.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Bandenfabrikanten, -leveranciers en -distributeurs moeten worden aangemoedigd om uiterlijk tegen 2012 aan de bepalingen van deze verordening te voldoen, zodat men zich sneller bewust wordt van het bestaan van de regeling en zij sneller haar vruchten kan afwerpen.

Motivering

Door de etiketteringsregeling zo spoedig mogelijk in te voeren – aanvankelijk via vrijwillige naleving – zal de consument het belang ervan beter gaan inzien en kunnen brandstofverbruik, CO2-emissies en wegverkeerslawaai in een vroeger stadium worden teruggedrongen.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis) Potentiële kopers moeten aanvullende, gestandaardiseerde informatie ontvangen die uitleg verschaft over alle onderdelen van het etiket – brandstofefficiency, grip op nat wegdek en geluidemissies – en de relevantie daarvan, en die een brandstofbesparingscalculator omvat die de gemiddelde besparing aan brandstof, CO2 en kosten aangeeft. Deze informatie moet worden verstrekt op de EU-bandenetiketteringswebsite en via op alle verkooppunten verkrijgbare voorlichtingsfolders en -posters. Het adres van de website moet duidelijk worden aangegeven op het etiket en in alle technische reclameteksten.

Motivering

Een centrale, onafhankelijke en gezaghebbende bron van informatie is essentieel voor de transparantie en publieke acceptatie van de etiketteringsregeling. Het is de bedoeling dat op de website een eenvoudige, korte toelichting wordt verstrekt bij elk van de pictogrammen. Voorts moet de site uitleg verschaffen over de beweegredenen die achter de regeling schuilgaan en omtrent de voordelen ervan voor chauffeurs en vervoerders, maar ook over de totale bijdrage die zij levert aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en van het wegverkeerslawaai. De site moet worden ingesteld en beheerd door de Europese Commissie, als de autoriteit die voor de etiketteringsregeling verantwoordelijk is, zodat wordt gegarandeerd dat alle consumenten in de hele EU dezelfde informatie krijgen.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Als lidstaten maatregelen nemen ten gunste van brandstofefficiënte banden, moeten categorieën voor het minimumbrandstofverbruik worden vastgesteld teneinde versnippering van de interne markt te voorkomen. Dergelijke stimulansen zouden een vorm van staatssteun kunnen zijn. Deze richtlijn laat onverlet het resultaat van toekomstige staatssteunprocedures die overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van het Verdrag kunnen worden ingeleid tegen dergelijke stimulerende maatregelen.

(19) Om de uitdaging het hoofd te bieden de CO2-emissies van het wegverkeer te verminderen, is het wenselijk dat de lidstaten maatregelen nemen ten gunste van brandstofefficiënte banden. Dergelijke stimulansen moeten in overeenstemming zijn met de artikelen 87 en 88 van het Verdrag. Om een fragmentatie van de binnenmarkt te voorkomen, moeten er klassen van minimale brandstofefficiëntie worden vastgesteld.

Motivering

Teneinde de CO2-emissies te verminderen, is het van groot belang dat de lidstaten (fiscale) stimulansen bieden voor duurzamer types banden. Deze stimulansen moeten in overeenstemming zijn met de regels voor staatshulp en gericht zijn op de bevordering van het gebruik van de meest brandstofefficiënte banden.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Het is van essentieel belang dat de fabrikanten, leveranciers en distributeurs de etiketteringsbepalingen naleven om het doel van die bepalingen te kunnen bereiken. De lidstaten moeten daarom toezicht houden op de naleving via markttoezicht en regelmatige controles achteraf.

(20) Het is van essentieel belang dat de fabrikanten, leveranciers en distributeurs de etiketteringsbepalingen naleven om het doel van die bepalingen te kunnen bereiken en gelijke concurrentievoorwaarden binnen de Gemeenschap te verzekeren. De lidstaten moeten daarom effectieve maatregelen nemen, ondermeer op het gebied van markttoezicht en regelmatige controles achteraf , die voldoende zijn om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van deze verordening.

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen voor alle fabrikanten van banden, zowel die binnen de Gemeenschap als concurrenten van buiten de Gemeenschap, is het van het grootste belang dat de bepalingen van deze verordening in alle lidstaten zorgvuldig worden nageleefd.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de desbetreffende bepalingen van deze verordening moeten de lidstaten zich trachten te onthouden van maatregelen die kleine en middelgrote ondernemingen onredelijke, bureaucratische en moeilijk te vervullen verplichtingen opleggen en moeten zij, waar mogelijk, rekening houden met de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen en met de financiële en administratieve beperkingen waaraan deze onderhevig zijn.

Motivering

Kleine en middelgrote ondernemingen beschikken niet over dezelfde financiële en administratieve middelen als hun grotere tegenhangers. Bovendien zijn kleine en middelgrote ondernemingen bijzonder gevoelig voor bureaucratische en moeilijk te hanteren systemen. Daarom moeten de lidstaten bij de toepassing van de bepalingen van deze verordening nadrukkelijk rekening houden met de kwetsbare positie van kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter) Voor de juiste evaluatie van de tenuitvoerlegging van deze verordening, moet een beoordeling plaatsvinden om na te gaan of wijzigingen nodig zijn. Deze beoordeling moet met name gericht zijn op de vraag of de consumenten het etiket begrijpen, met inbegrip van de geluidsparameter, en op technologische veranderingen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de brandstofefficiëntie van het wegvervoer te verbeteren door brandstofefficiënte banden aan te moedigen.

Deze verordening heeft tot doel de veiligheid en de economische en ecologische efficiëntie van het wegvervoer te verbeteren door brandstofefficiënte, veilige en rustige banden aan te moedigen.

Bij deze richtlijn wordt een kader vastgesteld om via etiketten informatie te verstrekken over bandenparameters.

Bij deze verordening wordt een kader vastgesteld om via etiketten geharmoniseerde informatie te verstrekken over bandenparameters waardoor de consumenten in staat bij de aankoop van banden een doordachte keuze te maken.

Motivering

Benadrukking van de centrale plaats die de geïntegreerde aanpak inneemt in deze verordening.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) "winterband": een band waarvan het patroon, de samenstelling of de structuur van het loopvlak in de eerste plaats zijn ontworpen om een voertuig op sneeuw beter te laten vertrekken of rijden dan met een normale band;

Motivering

De definities in dit voorstel moeten worden aangepast aan de onlangs overeengekomen tekst van het voorstel voor een verordening betreffende de typegoedkeuring voor de algemene veiligheid van auto's.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) "verkooppunt": een plaats waar banden worden uitgestald, opgeslagen of te koop aangeboden, met inbegrip van autotoonzalen, met betrekking tot uitgestalde banden die niet op de voertuigen gemonteerd zijn;

(3) "verkooppunt": een plaats waar banden worden uitgestald of te koop aangeboden, met inbegrip van autotoonzalen, met betrekking tot uitgestalde banden die niet op de voertuigen gemonteerd zijn;

Motivering

Banden kunnen worden opgeslagen in logistieke centra of pakhuizen die niet voor de consumenten toegankelijk zijn en daarom niet als "verkooppunten" kunnen worden beschouwd.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) "technisch reclamemateriaal": tot eindgebruikers of distributeurs gericht gedrukt en elektronisch materiaal dat gebruikt wordt voor de marketing van banden of voertuigen en waarin de specifieke parameters van een band zijn beschreven, inclusief technische handleidingen, brochures, marketing op internet, folders en catalogi;

(4) "technische reclameteksten": tot eindgebruikers of distributeurs gerichte technische handleidingen, brochures, folders of catalogi in gedrukte of elektronische vorm of gepubliceerd op internet, maar niet via mediareclame, die gebruikt worden voor de marketing van banden of voertuigen en waarin de specifieke parameters van een band zijn beschreven;

Motivering

De wijzigingen strekken tot verduidelijking van de aard van het technische reclamemateriaal dat in gedrukte of elektronische vorm verschijnt, zoals bv. internetformulieren [in tegenstelling tot mediareclame via de pers, het internet of de televisie, enz.]; De term "reclameteksten" is een betere vertaling van "promotional literature" dan "reclamemateriaal".

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) "brandstofbesparingscalculator": een op de speciale website voor het etiketteren van banden verstrekt instrument dat laat zien hoeveel gemiddeld aan brandstof, CO2-uitstoot en kosten voor C1-, C2- en C3-bandenklassen kan worden bespaard;

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de directe voordelen duidelijk te maken voor automobilisten, vrachtvervoerders, wagenparkbeheerders en andere bandenkopers in termen van brandstof- en kostenbesparing en van milieuvoordelen.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) "EU-website voor het etiketteren van banden": een door de Commissie beheerde centrale internetsite met verklarende en aanvullende informatie over alle elementen van het bandenetiket, met inbegrip van een brandstofbesparingscalculator;

Motivering

Een centrale, onafhankelijke en gezaghebbende bron van informatie is essentieel voor de transparantie en publieke acceptatie van de etiketteringsregeling. Het is de bedoeling dat op de website een eenvoudige, korte toelichting wordt verstrekt bij elk van de pictogrammen. Voorts moet de site uitleg verschaffen over de beweegredenen die achter de regeling schuilgaan en omtrent de voordelen ervan voor chauffeurs en vervoerders, maar ook over de totale bijdrage die zij levert aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en van het wegverkeerslawaai. De site moet worden ingesteld en beheerd door de Europese Commissie, als de autoriteit die voor de etiketteringsregeling verantwoordelijk is, zodat wordt gegarandeerd dat alle consumenten in de hele EU dezelfde informatie krijgen.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Verantwoordelijkheden van de Commissie

 

1. Uiterlijk in september 2010 gaat de Commissie over tot de instelling en het beheer van de EU-website voor het etiketteren van banden, die zal fungeren als een centrale bron van nadere informatie over alle elementen van het etiket.

 

Informatieve folders en posters met dezelfde basisinhoud als de website worden gedistribueerd aan banden- en autoverkopers.

 

Deze folders en posters worden op de plaats van verkoop in de relevante taal/talen verstrekt.

 

De website, folders en posters omvatten:

 

i) een toelichting bij de op het etiket gebruikte pictogrammen;

 

ii) een brandstofbesparingscalculator, die de potentiële besparingen in termen van brandstofverbruik, kosten en CO2-uitstoot aangeeft welke de montage van C1-, C2- en C3-banden met een lage rolweerstand oplevert;

 

iii) een verklaring waarin er nadrukkelijk op wordt gewezen dat vooral het gedrag van de bestuurder bepalend is voor brandstofverbruik en verkeersveiligheid, waarbij met name de volgende factoren van belang zijn:

 

– milieubewust rijden, dat het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen;

 

– de bandendruk, die regelmatig moet worden gecontroleerd om de grip op nat wegdek en de brandstofefficiëntie te verbeteren;

 

– de remafstanden, die altijd strikt in acht moeten worden genomen.

 

2. Om de consument bewust te maken van de gevolgen van zijn bandenkeuze in termen van toekomstige brandstofkosten, stelt de Commissie voor elke bandenklasse (C1, C2, C3) een formule vast aan de hand waarvan het extra brandstofverbruik of de brandstofbesparingen kunnen worden berekend tijdens de levensduur van een volledige bandenset in vergelijking met een set van klasse C in dezelfde categorie. In deze formules moeten de volgende factoren worden verwerkt:

 

– de geschatte gemiddelde levensduur in km van de bewuste bandenklasse in de EU;

 

– het geschatte gemiddelde reële brandstofverbruik per km afgelegd met een voertuig dat van de bewuste bandenklasse is voorzien in de EU;

 

– het geschatte percentage brandstofbesparing dat door een lagere rolweerstand per kg/ton wordt gerealiseerd door een voertuig dat met de bewuste bandenklasse is uitgerust.

 

De formules en de resultaten in termen van brandstofverbruik, financiële kosten en CO2-uitstoot worden voor het publiek toegankelijk gemaakt via de EU-bandenetiketteringswebsite en kunnen worden hergebruikt op de internetsites van bandenfabrikanten, -distributeurs en -bedrijven.

 

3. De Commissie stelt voor fabrikanten, leveranciers en distributeurs richtsnoeren vast met betrekking tot de wijze waarop de relevante informatie van het etiket moet worden gepresenteerd in technische en reclameteksten, indien nodig met inbegrip van aanbevelingen voor grafische vormgeving.

Motivering

Dit nieuwe artikel gaat met name in op de verantwoordelijkheden van de Commissie met betrekking tot de website, het gebruik van een brandstofkostencalculator voor de berekening en demonstratie van de bespaarde kosten, en de richtsnoeren voor de op het etiket te vermelden gegevens. Er moeten op EU-niveau gemeenschappelijke formules worden gedefinieerd voor de brandstofbesparingen die kunnen worden gerealiseerd of de extra brandstofkosten die kunnen ontstaan en deze moeten aan het publiek ter kennis worden gebracht.

De informatie die via de verschillende vormen van technisch voorlichtings- en reclamemateriaal wordt gepresenteerd, moet op EU-niveau gemakkelijk visueel herkenbaar zijn, en moet op een voor potentiële kopers duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punten 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het loopvlak van C1- en C2-banden die aan distributeurs of eindgebruikers worden geleverd, een sticker is aangebracht met een etiket waarop melding is gemaakt van de brandstofefficiëntieklasse, zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, en de rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet in bijlage I, deel C;op het etiket van C1-banden moet ook de klasse grip op nat wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, deel B;

(1) leveranciers zien erop toe dat op het loopvlak van C1- en C2-banden die aan distributeurs of eindgebruikers worden geleverd, een etiket is aangebracht, in de vorm van een sticker of in een andere vorm, waarop melding is gemaakt van de brandstofefficiëntie, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet in bijlage I, respectievelijk delen A, B en C;

(2) het formaat van de in lid 1 vermelde sticker moet aan de voorschriften van bijlage II beantwoorden;

(2) het formaat van de sticker en het etiket, zoals vermeld in lid 1, moet aan de voorschriften van bijlage II beantwoorden;

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) leveranciers dienen de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde te vermelden in het technisch reclamemateriaal, zoals uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III gespecificeerde volgorde;

(3) leveranciers dienen de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde te vermelden in het technisch reclamemateriaal, zoals uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III gespecificeerde volgorde. Voor C2- en C3-banden wordt de gemeten rolweerstandscoëfficiënt vermeld;

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) leveranciers publiceren in een openbaar toegankelijke gegevensbank de meetwaarden van de typegoedkeuringstest wat betreft de rolweerstandscoëfficiënt (uitgedrukt in kg/t), de index voor grip op nat wegdek (uitgedrukt als prestatie-index, G, in vergelijking met de standaard referentieband)) en geluidemissies (uitgedrukt in dB).

Motivering

Voor de geloofwaardigheid en het welslagen van het bandenetiketteringssysteem is passende handhaving door de bevoegde nationale autoriteiten van cruciaal belang. Om een doeltreffende en geharmoniseerde verificatieprocedure en een correcte toepassing van het etiketteringssysteem te vergemakkelijken, is het van belang dat de meetwaarden voor rolweerstand, grip op nat wegdek en geluidemissies publiekelijk beschikbaar zijn. Deze informatie moet toegankelijk zijn voor het grote publiek, maar moet vooral ook door de nationale autoriteiten kunnen worden gebruikt voor toezicht- en handhavingsdoeleinden. De informatie moet kunnen worden geraadpleegd op de website van de producent.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) leveranciers brengen de meetwaarden van de typegoedkeuringstest in reliëf aan in of op elke zijkant voor elk model, wat betreft rolweerstandscoëfficiënt (uitgedrukt in kg/t), index voor grip op nat wegdek (uitgedrukt als prestatie-index, G, in vergelijking met de standaard referentieband)) en geluidemissies (uitgedrukt in dB).

Motivering

Vermelding van de meetwaarden van de typegoedkeuringstest op de zijkant van de band maakt correcte handhaving van het bandenetiketteringssysteem eenvoudiger. De in reliëf aangebrachte informatie op de zijkant is nuttig voor autoriteiten, distributeurs en detailhandelaars om de correcte plaatsing van etiketten en documentatie te controleren en de verklaarde indeling te verifiëren, alsook wanneer zij de band hertesten om de opgegeven meetwaarden te verifiëren.

De kosten van het in reliëf aanbrengen van informatie (volgens de effectbeoordeling, 13 EUR extra per matrijs, een bedrag dat gespreid wordt over de hele productie die met die matrijs gerealiseerd wordt) zijn te verwaarlozen.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de banden in het verkooppunt de door de leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 1, geleverde sticker is aangebracht op een duidelijke zichtbare plaats;

(1) distributeurs zien erop toe dat de door de leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 1, geleverde stickers of etiketten of een meer gedetailleerde uitleg van het etiket als bedoeld in bijlage II, punt 2 bis op een duidelijk zichtbare plaats respectievelijk hetzij op de band hetzij in de onmiddelijke nabijheid ervan in het verkooppunt beschikbaar zijn;

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) als de te koop aangeboden banden niet zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, verstrekken de distributeurs de eindgebruiker informatie over de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde van die banden;

(2) als de te koop aangeboden banden niet zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, verstrekken de distributeurs de eindgebruiker documentatie over de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde van die banden;

Motivering

Om redenen van duidelijkheid volstaat mondelinge informatie niet, en de naleving daarvan kan trouwens niet worden afgedwongen.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken distributeurs de brandstofefficiëntieklasse en de rolgeluidemissiewaarde samen met de factuur die aan de eindgebruiker wordt afgegeven bij de aankoop van banden. Voor C1-banden moet ook de klasse grip op nat wegdek worden vermeld.

(3) voor C1-, C2 en C3-banden verstrekken distributeurs de verklaring van het etiket, als bedoeld in bijlage II, punt 2 bis of 2 ter, met vermelding van de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, zoals bedoeld in bijlage I, respectievelijk delen A, B en C, op of samen met de factuur die aan de eindgebruiker wordt afgegeven bij de aankoop van banden.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verantwoordelijkheden van leveranciers en distributeurs van auto's

Verantwoordelijkheden van leveranciers en distributeurs van voertuigen

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers en distributeurs van auto's de volgende bepalingen naleven:

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers en distributeurs van voertuigen de volgende bepalingen naleven:

(1) leveranciers en distributeurs van auto’s zien erop toe dat in het technisch reclamemateriaal informatie wordt verschaft over de banden waarmee de nieuwe voertuigen zijn uitgerust; die informatie omvat de brandstofefficiëntieklasse, zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, de rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de klasse grip op nat wegdek, zoals uiteengezet in bijlage I, deel B;

(1) leveranciers en distributeurs van voertuigen verschaffen informatie over de banden waarmee de nieuwe voertuigen zijn uitgerust; die informatie omvat de brandstofefficiëntieklasse, zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, de rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de klasse grip op nat wegdek, zoals uiteengezet in bijlage I, deel B, in de in bijlage III vermelde volgorde. Die informatie wordt tenminste in het elektronische reclamemateriaal opgenomen en wordt vóór de verkoop van het voertuig aan de eindgebruiker verstrekt;

(2) als een nieuw voertuig met verschillende bandentypen kan worden uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een keuze kunnen maken uit deze bandentypen, worden in het technisch reclamemateriaal de laagste brandstofefficiëntieklasse, de laagste klasse van grip op nat wegdek en de hoogste rolgeluidemissiewaarde vermeld, in de in bijlage III vermelde volgorde;

(2) als een nieuw voertuig met verschillende bandentypen kan worden uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een keuze kunnen maken uit deze bandentypen, worden in de in lid 1 bedoelde informatie de laagste brandstofefficiëntieklasse, de laagste klasse van grip op nat wegdek en de hoogste rolgeluidemissiewaarde vermeld;

(3) als eindgebruikers een keuze kunnen maken tussen verschillende bandentypen voor montage op een nieuw voertuig, vermelden de autoleveranciers in het technisch reclamemateriaal de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde van die bandentypen, in de in bijlage III vastgestelde volgorde;

(3) als eindgebruikers een keuze kunnen maken tussen verschillende bandentypen voor montage op een nieuw voertuig, worden in de in lid 1 bedoelde informatie de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde van al die bandentypen vermeld.

(4) als eindgebruikers een keuze kunnen maken tussen verschillende bandentypen voor montage op een nieuw voertuig, verstrekken de autodistributeurs, vóór de verkoop, informatie over de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde van die bandentypen.

 

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste informatie inzake de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde van banden wordt verkregen door de in bijlage I vermelde geharmoniseerde beproevingsmethoden toe te passen.

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste informatie inzake de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde van banden wordt verkregen door de in bijlage I vermelde geharmoniseerde testmethoden toe te passen. Dankzij de geharmoniseerde testmethoden moeten de eindgebruikers kunnen beschikken over een betrouwbare en volledig representatieve classificatie van de geteste kenmerken.

Motivering

Omwille van de verkeersveiligheid en de consumentenbescherming moeten de geharmoniseerde testmethoden worden toegepast in omstandigheden die overeenkomen met de werkelijke gebruiksomstandigheden. Onnauwkeurige tests of slechte simulaties kunnen een extra bron van verwarring vormen voor de eindgebruiker.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Dergelijke controles doen geen afbreuk aan een voertuig- of bandentypegoedkeuring die is verleend in overeenstemming met Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd1 of in overeenstemming met Verordening (EG) nr. …/… betreffende typegoedkeuringseisen voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen. Voor de conformiteitsbeoordeling maken de lidstaten in voorkomend geval ook gebruik van documentatie inzake de bandentypegoedkeuring en van relevante, door de leverancier verstrekte ondersteunende documentatie.

 

____________

PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1.

Motivering

Om voertuig- en bandenfabrikanten rechtszekerheid te verschaffen, moet het duidelijk zijn dat controles er niet mogen toe leiden dat de lidstaten verhinderen dat voertuigen en banden met typegoedkeuring vrij in de EU circuleren. Om de bandenproeven tot een minimum te beperken en te harmoniseren en zo de administratieve lasten en de beproevingskosten voor de fabrikanten te verminderen, moeten dezelfde testmethoden worden gebruikt als die welke zijn gedefinieerd in de wetgeving inzake de typegoedkeuring van banden.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteiten een systeem installeren van routinematige en incidentele inspecties van verkooppunten met als doel de naleving van de voorschriften in deze verordening te garanderen.

Motivering

Dit amendement beoogt de doeltreffende en geharmoniseerde uitvoering van de etiketteringsregeling in de hele EU. Voor wat andere etiketteringsregelingen betreft, hebben consumentenorganisaties vastgesteld dat producten geregeld een verkeerd etiket krijgen en dat niet alle vereiste informatie op de etiketten wordt meegedeeld. De lidstaten moeten steekproefsgewijs controleren of de etikettering correct gebeurt en of de informatie op gepaste wijze wordt weergegeven in verkoopmateriaal, inclusief voorraadlijsten, catalogi, brochures en websites.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Tenzij zij beschikken over bewijsmateriaal dat het tegendeel aantoont, gaan lidstaten ervan uit dat de etiketten en de productinformatie voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn. Zij mogen leveranciers vragen technische documenten ter beschikking te stellen teneinde de nauwkeurigheid van de vermelde waarden te kunnen beoordelen.

2. Tenzij zij beschikken over bewijsmateriaal dat het tegendeel aantoont, gaan lidstaten ervan uit dat de etiketten en de productinformatie voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn. Zij mogen leveranciers vragen om, overeenkomstig artikel 4, lid 4, technische documenten ter beschikking te stellen teneinde de nauwkeurigheid van de vermelde waarden te kunnen beoordelen.

Motivering

Het is van groot belang om te garanderen dat de op het etiket verstrekte informatie nauwkeurig is en gebaseerd is op de geharmoniseerde testmethodes die zijn vastgelegd in de UNECE-reglementen. Op grond van de door de bandenleveranciers verstrekte documentatie moeten de lidstaten controleren of de op het etiket verstrekte informatie inderdaad juist is.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten mogen geen maatregelen nemen die de verkoop bevorderen van banden die niet voldoen aan brandstofefficiëntieklasse C, in de zin van bijlage I, deel A.

De lidstaten mogen geen maatregelen nemen die de verkoop bevorderen van banden die niet voldoen aan klasse C inzake hetzij brandstofefficiëntie hetzij grip op nat wegdek, in de zin van bijlage I, respectievelijk delen A en B.

Motivering

Gezien de inhoud van overweging 4 van het Commissievoorstel (met name: “…de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor een andere parameter, zoals de grip op nat wegdek… De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren.”), moet in het kader van eventuele stimulansen eveneens rekening worden gehouden met de prestaties betreffende de grip op een nat wegdek. Het zou niet in het belang van de consument zijn als een lidstaat stimulansen geeft voor bijvoorbeeld een band met klasse A inzake brandstofefficiëntie en klasse E inzake de grip op nat wegdek.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) de invoering van eisen met betrekking tot sneeuwbanden of Noordse winterbanden;

Motivering

In het voorstel worden er geen specifieke regelingen getroffen voor sneeuwbanden (of Noordse winterbanden). Dit is een tekortkoming, want de parameters van deze banden (zoals de greep op een nat wegdek) zijn niet vergelijkbaar met die van normale banden. Het etiket voor dit type banden moet daarom worden aangepast, zodat hun specifieke kenmerken duidelijk naar voren komen. Deze vaststelling moet plaatsvinden in het kader van de comitologie, aangezien de gradatieschalen en testmethoden nog niet zijn vastgesteld.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) de invoering van eisen met betrekking tot andere essentiële parameters, voor zover die parameters een invloed hebben op het milieu, de gezondheid of de veiligheid, en op voorwaarde dat passende geharmoniseerde beproevingsmethoden beschikbaar zijn en dat die eisen kostenefficiënt zijn;

Schrappen.

Motivering

De invoering van nieuwe parameters moet geschieden via de medebeslissingsprocedure en niet via de comitologie.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Sancties

Handhaving en sancties

De lidstaten moeten vaststellen welke sancties van toepassing zijn op inbreuken op de nationale bepalingen die overeenkomstig deze richtlijn worden vastgesteld en nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat die sancties worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn aan de Commissie mee en stellen de Commissie onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen van die bepalingen.

1. De lidstaten zorgen, middels een ononderbroken uitwisseling van informatie, voor nauwe samenwerking bij het toezicht op de markt in het belang van de consequente tenuitvoerlegging van deze verordening. De lidstaten nemen passende maatregelen voor geregelde controles achteraf ten einde ervoor te zorgen dat niet naar behoren geëtiketteerde banden conform worden of van de markt worden gehaald.

 

2. De lidstaten introduceren maatregelen waarin sancties zijn vastgelegd voor inbreuken op de bepalingen van deze verordening, met inbegrip van regels inzake sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen die overeenkomstig deze verordening worden vastgesteld en bepalingen die garanderen dat die sancties worden toegepast.

 

3. Deze maatregelen zijn doeltreffend en evenredig en hebben een ontmoedigende werking.

 

4. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen en van eventueel later daarin aangebrachte wijzigingen.

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen voor alle fabrikanten van banden, zowel die binnen de Gemeenschap als concurrenten van buiten de Gemeenschap, is het van het grootste belang dat de bepalingen van deze verordening in alle lidstaten zorgvuldig worden nageleefd.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn gaat de Commissie na of de in bijlage I vastgestelde brandstofefficiëntieklassen en klassen grip op nat wegdek dienen te worden herzien.

1. Uiterlijk drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en let daarbij onder andere op:

 

(a) de doeltreffendheid van de etikettering in termen van consumentenbewustzijn;

 

(b) de eventuele uitbreiding van het etiketteringsysteem tot coverbanden;

 

(c) de eventuele invoering van nieuwe parameters of klassen voor banden;

 

(d) de door leveranciers en distributeurs van voertuigen aan de eindgebruikers verleende informatie over parameters voor banden.

 

2. Op basis van deze evaluatie en na een effectbeoordeling en een consumentenonderzoek legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor, zo nodig vergezeld van een voorstel houdende aanpassing van deze verordening.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Omzetting

Slotbepalingen

1. De lidstaten zorgen voor de vaststelling en bekendmaking, uiterlijk op 1 november 2011, van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 november 2012.

Zij is van toepassing met ingang van [datum van inwerkingtreding + 24 maanden].

 

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I - deel A - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als een bandentype voor meer dan één bandenklasse wordt goedgekeurd (bv. C1 en C2), wordt dit bandentype ingedeeld in de brandstofefficiëntieklasse van de hoogste bandenklasse (bv. C2, niet C1).

Schrappen.

Motivering

Het is niet mogelijk om een bandentype voor meer dan één bandenklasse te laten goedkeuren (C1, C2 of C3); C1-bandentypes vallen onder UNECE-reglement 30 en kunnen niet worden uitgebreid tot banden die onder UNECE-reglement 54 vallen, hetgeen het geval is voor C2- en C3-banden.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I - deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor banden met een laag rolgeluid als gedefinieerd volgens onderstaande indeling moet de etikettering van de in decibel gemeten rolgeluidemissiewaarde worden aangevuld met het "laagrolgeluidteken":

Klassen voor rolgeluidemissie (dB(A))

 

C1

C2

C3

Laagrolgeluidteken*

≤68

≤69

≤70

*Laagrolgeluidteken:

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1.1 – illustratie

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

72 dB(A)

72 dB

Motivering

Om redenen van duidelijkheid volstaat De aanduiding (A) moet worden verwijderd om verwarring met de klasse (A) te voorkomen.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De volgende punten worden aan het voorgestelde ontwerp toegevoegd:

 

internetadres van de EU-website betreffende de etikettering van banden, in grote letters onderaan het etiket,

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Opmaak van het uitgebreide etiket met uitleg

 

Het in artikel 5 vermelde etiket met uitleg moet beantwoorden aan de hieronder afgebeelde illustratie en de tekst moet vertaald zijn in de taal die in het verkooppunt wordt gebruikt. Dit uitgebreide etiket moet op de rekening of samen met de rekening aan de klant worden overhandigd, tenzij dit een te grote last betekent voor de distributeur; in dat geval wordt de informatie verstrekt in overeenstemming met punt 2 ter van bijlage III.

Motivering

In veel gevallen heeft de consument de gelegenheid het etiket te zien vóór hij de band koopt, maar er zijn bijkomende complementaire informatiebronnen nodig om andere marktsegmenten en verkoopskanalen te bereiken. Het etiket moet nader worden uitgelegd door middel van een verklarende tekst voor elk pictogram. Deze informatie moet de koper ten laatste worden verschaft op het moment van de aankoop, met name op de rekening of samen met de rekening. De aanwezigheid van meer gedetailleerde informatie op de rekening verhoogt de kans dat de consument bij zijn aankopen in de toekomst rekening zal houden met het etiketteringsysteem.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Opmaak van de informatie op het ontvangstbewijs

 

Indien de kosten voor het printen van het in punt 2 bis van bijlage II beschreven etiket met uitleg een te hoge last met zich meebrengen voor de distributeur, wordt de informatie op het etiket meegedeeld zoals in de onderstaande illustratie:

 

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Leveranciers moeten eveneens het volgende vermelden op hun website:

3. Leveranciers moeten eveneens het volgende vermelden op hun website:

 

-i) een link naar de EU-website voor het etiketteren van banden;

i) een toelichting bij de op het etiket gebruikte pictogrammen;

i) een toelichting bij de op het etiket gebruikte pictogrammen, en de brandstofefficiëntiecalculator die wordt verstrekt op de EU-website voor het etiketteren van banden;

ii) een verklaring waarin zij benadrukken dat in de eerste plaats het gedrag van de bestuurder bepalend is voor het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, en met name dat:

ii) een verklaring waarin zij benadrukken dat in de eerste plaats het gedrag van de bestuurder bepalend is voor het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, en met name dat:

– ecologisch verantwoord rijden het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen;

– ecologisch verantwoord rijden het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen;

– de bandendruk regelmatig moet worden gecontroleerd om de grip op nat wegdek en de brandstofefficiëntie te verbeteren;

– de bandendruk regelmatig moet worden gecontroleerd om de grip op nat wegdek en de brandstofefficiëntie te verbeteren;

– de remafstanden altijd strikt in acht moeten worden genomen.

– de remafstanden altijd strikt in acht moeten worden genomen.

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3, punt 5 bis (nieuw).

TOELICHTING

Een geïntegreerde etiketteringsregeling voor banden

Aangezien het wegvervoer verantwoordelijk is voor bijna 25% van de totale CO2-emissies, is het beperken van het energieverbruik en van de emissies van voertuigen een grote uitdaging voor de EU. De banden zijn verantwoordelijk voor 20 tot 30 % van het totale brandstofverbruik van een motorvoertuig en moeten daarom worden gezien als onderdeel van de geïntegreerde aanpak voor het verminderen van het brandstofgebruik en de emissies van het wegverkeer. In de lijst van gerichte acties die zijn opgesteld in het Actieplan voor energie-efficiëntie met het doel om het verbruik tegen 2020 met 20% te verminderen wordt het etiketteren van banden genoemd als een potentieel middel om dit doel te bereiken.

Het voorstel voorziet in invoering van een etiketteringsysteem dat zorg draagt voor het verstrekken van een gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, grip op een nat wegdek en de rolgeluidemissie van banden. Hierdoor worden de consumenten en eindgebruikers in staat gesteld weloverwogen besluiten te nemen bij de aanschaf van banden. Volgens het voorstel moeten vanaf 2012 alle banden voor personenauto's en bedrijfsauto's (bandenklassen C1, C2 en C3) die op de markt gebracht worden voorzien worden van voor een ieder gemakkelijk begrijpbare pictogrammen die de kwaliteit van de band aangeven aan de hand van drie parameters.

Het voorstel moet in nauw verband worden bezien met het voorstel voor een verordening inzake de vereisten voor een typegoedkeuring met het oog op de verkeersveiligheid van motorvoertuigen (COM(2008)0316). Terwijl laatstgenoemde tekst gericht is op de aanbodzijde, door minimumvereisten vast te stellen en garanties te eisen dat alle op de Europese wegen gebruikte banden van een aanvaardbare kwaliteit zijn, is het onderhavige voorstel gericht op de vraagzijde, met het doel om vanuit de marktvraag druk uit te oefenen in de richting van een grotere energie-efficiëntie en veiligheid.

Uw rapporteur juicht dit voorstel toe. De invoering van een geharmoniseerd systeem voor etikettering zal een belangrijke stap zijn om de markt gevoeliger te maken voor het nut van brandstofefficiënte banden. Uit marktpeilingen is gebleken dat de consumenten geïnteresseerd zijn in de aanschaf van duurzamer banden en de voorgestelde richtlijn zal ertoe bijdragen dit bewustzijn te verscherpen en een discussie tussen verkoper en koper op gang te brengen, op grond waarvan laatstgenoemde een weloverwogen keuze kan maken. De consumenten zouden hierdoor bewust worden gemaakt van de grote verschillen (zowel in ecologisch als economisch opzicht) die er bestaan tussen de verschillende typen banden - voor personenauto's bestaan er thans verschillen van soms wel 10% tussen de banden met de beste en die met de slechtste prestaties. Dit kan een indrukwekkend effect hebben op EU-niveau: Uit de effectevaluaties blijkt een potentieel aan besparingen van tussen de 0,56 en 1,51 Mtoe per jaar. Dat is het equivalent van de verwijdering van 0,5 miljoen tot 1,3 miljoen personenauto's van de Europese wegen.

Uw rapporteur is het ook eens met de geïntegreerde aanpak waarvoor in het onderhavige voorstel wordt gekozen. Aangezien verbeteringen ten aanzien van één der criteria soms een negatief effect hebben op een ander criterium (zo heeft .b.v. een energie-efficiëntere band vaak een minder goede grip op het wegdek en is dan om die reden minder veilig), is het van belang de eindgebruiker informatie te verstrekken over alle drie parameters. Etikettering is bovendien niet alleen in het voordeel van consumenten en ondernemingen. Het kan ook van groot voordeel zijn voor de overheden bij hun streven naar energie-efficiëntere, veiliger en rustiger banden voor hun voertuigen en bij het invoeren van (fiscale) stimulansen ten bate van duurzamer typen banden.

Het voorstel is voorbereid met uitvoerige raadpleging van de belanghebbenden, hetgeen tot uitdrukking komt in het evenwichtige resultaat. De belanghebbenden, met inbegrip van de industrie, staan over et algemeen achter dit voorstel. Uw rapporteur zou daarom willen onderstrepen dat dit voorstel - mits op juiste wijze uitgevoerd - een grotere concurrentie op de bandenmarkt zou kunnen ontketenen, met de mogelijkheid om te profiteren van een grotere productdifferentiatie, gepaard gaande aan concurrentie op het vlak van de kwaliteit, waardoor de bandenfabrikanten ertoe worden aangespoord hun producten te verbeteren. Door deze regeling zullen de op reputatie gebaseerde hinderpalen voor nieuwe marktdeelnemers waarschijnlijk ook verdwijnen. Objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over de parameters van banden zal er ook toe leiden dat de industrie een groter rendement krijgt op haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling met het oog op verbetering van het op de markt gebrachte product. Om die reden is de voorgestelde harmonisering in het belang van de industrie.

Uw rapporteur wil benadrukken dat het voorgestelde systeem praktisch uitvoerbaar moet zijn, tegen zo gering mogelijke kosten, en zou moeten leiden tot een gelijk speelveld.

Etiket of sticker

Volgens het voorstel moeten alle banden voor personenauto's en bedrijfswagens (klassen C1 en C2) voorzien zijn van een sticker met aanduiding van de 3 parameters. Alleen banden voor zware bedrijfswagens (C3) zijn van deze verplichting vrijgesteld - hiervoor moet de desbetreffende informatie worden verstrekt in de technische promotielitteratuur. De reden achter het idee van de sticker is dat dit - zoals thans het geval is bij elektrische apparaten - de visueel best toegankelijke benadering van de consumenten vormt en de gemakkelijkste manier voor de overheden is om ervoor te zorgen dat de informatie de eindgebruiker bereikt. Bij het beoordelen van het voorstel van de sticker moet men rekening houden met het feit dat stickers al gebruikt worden voor banden van superieure merken (vaak met vermelding van merk en serienummer). Dit voorstel betekent dus geen grote extra last voor de fabrikanten. Geraamd wordt dat de extra informatie op de sticker extra kosten van minder dan 1 eurocent per band met zich meebrengt. Bovendien wordt het zo mogelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van informatie over de kwaliteit van de banden volledig bij de fabrikant wordt gelegd.

Anderzijds moet men de bijzondere kenmerken van de bandenmarkt in het oog houden. De verkoop van banden vindt plaats in uiteenlopende bedrijven - van grote showrooms waar de banden worden getoond tot kleine garages waar de klanten slechts een beperkte toegang of zelfs in het geheel geen rechtstreekse toegang hebben tot het product dat zij kopen. Bovendien doen zich potentiële problemen voor met betrekking tot de mogelijkheid dat een sticker van de band wordt verwijderd, ofwel opzettelijk, ofwel langs natuurlijke weg. Daarom zijn pragmatische keuzen van essentieel belang wil men de beste benadering vinden om de doelstellingen van het voorstel te realiseren en de relevante informatie effectief mede te delen aan de persoon die de band koopt.

Speciale aandacht moet daarbij worden geschonken aan de leveranciers en distributeurs van auto's. Het is natuurlijk van groot belang dat de consument geïnformeerd wordt over de banden die zijn gemonteerd op een nieuw gekochte auto (vooral wanneer dit tot gevolg heeft dat de consumenten hogere eisen gaan stellen op het gebied van de brandstofefficiëntie of de veiligheid van hun banden), maar men met hierbij ook rekening houden met de logistieke en administratieve lasten die dit met zich mee brengt. Vooral in het licht van de huidige financiële en economische situatie moeten we een evenwichtige benadering nastreven en onnodige administratieve lasten proberen te vermijden.

Gelijk speelveld

Een belangrijke zorg van de industrie is dat deze richtlijn niet tot concurrentievervalsing mag leiden. Uw rapporteur acht het van groot belang dat - bij de keus van de juridische vorm - er een gelijk speelveld voor alle fabrikanten wordt gegarandeerd, zowel binnen de Gemeenschap, als ten aanzien van concurrenten van buiten de Gemeenschap. Enerzijds is het zo dat in juridische termen een richtlijn rechtstreekse geldigheid heeft in alle lidstaten, ongeacht de omzetting op nationaal vlak, maar het is toch wel van belang dat de omzetting en uitvoering van het voorstel in alle lidstaten op uniforme wijze geschiedt, en hetzelfde geldt ook voor het toezicht op de naleving (controle en sancties).

Uitvoering

Uw rapporteur is van mening dat ten aanzien van de uitvoering van deze richtlijn aan de fabrikanten voldoende tijd moet worden gelaten om zich in te stellen op de nieuwe verplichtingen die hun worden opgelegd, terwijl tegelijkertijd moet worden gegarandeerd dat de overgang zich in snel tempo voltrekt. Het is bovendien van belang een flexibel, maar voorspelbaar systeem te hebben, waarbij de parameters kunnen worden aangepast aan de technische vooruitgang (om te voorkomen dat in de toekomst alle banden zich in de klasse "A" zullen bevinden), waarbij echter ook rekening moet worden gehouden met de noodzaak om voor de fabrikanten een situatie te creëren die op de langere termijn voorspelbaar is.

Sneeuwbanden

Uw rapporteur is van oordeel dat er speciale aandacht moet worden geschonken aan de toepassing van deze richtlijn op sneeuwbanden of Noordse winterbanden, waarvoor aanvullende informatie vereist is over hun vermogen om het hoofd te bieden aan extreme situaties. Het is van groot belang dat bij de etikettering rekening wordt gehouden met alle zorgen van de eindgebruiker onder elke denkbare klimaatsomstandigheid.

ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (18.3.2009)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
(COM(2008)0779 – C6‑0411/2008 – 2008/0221(COD))

Rapporteur voor advies: Rebecca Harms

BEKNOPTE MOTIVERING

De EU-regeling voor de etikettering van banden is een aanvulling op de grenswaarden voor brandstofefficiency, grip op nat wegdek en geluidemissie, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. XXXX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad over de type-goedkeuringvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen (COM(2008)0316). Terwijl de verordening normen vaststelt die na verloop van tijd de slechtst presterende modellen van de markt zullen doen verdwijnen, zal de etiketteringsrichtlijn innovatie en snellere ontwikkeling van de markt in de richting van brandstofefficiency en veiliger en stillere banden stimuleren.

De Europese bandenmarkt is uiterst concurrerend. Maar als gevolg van het ontbreken van duidelijke informatie voor de consument wordt de concurrentie eerder gestimuleerd door prijs en merkentrouw dan door prestatie. Aankopen die verricht worden op grond van de verkoopprijs en niet op grond van de kwaliteit van het product stuwen de markt niet in de richting van efficiëntere en veiliger banden. De invoering van het etiketteringsysteem biedt de consument voor het eerst toegang tot een onafhankelijk bron van gecontroleerde informatie over de prestaties van banden. De invoering van drie prestatie-elementen, brandstofefficiency, grip op nat wegdek en geluid zorgt ervoor dat elk element wordt geoptimaliseerd (geen verbetering van één element ten koste van een ander).

De rolweerstand van banden is verantwoordelijk voor 20 - 30% van het brandstofverbruik van voertuigen. Er is een grote marge (100%) tussen de slechtst- en de bestpresterende banden die momenteel op de Europese markt worden verkocht. De effectrapportage van de Commissie toont aan dat brandstofefficiënte banden zichzelf terugverdienen en een goedkoop middel zijn om de CO2-emissies terug te dringen COM(2008)746). Een vermindering van 30% van de rolweerstand, uitgaande van het huidige marktgemiddelde voor autobanden (ongeveer 10 kg/t), tot het huidige niveau van de beste praktijk (ongeveer 7 kg/t) zou een brandstofbesparing betekenen van ongeveer 5%, gemeten over het gehele wagenpark. Een stijging van de productiekosten en consumentenprijzen voor banden zal naar verwachting worden gecompenseerd door brandstofbesparingen over een terugverdientijd van minder dan 8 maanden bij de meest brandstofefficiënte banden. Bij de stijgende benzineprijzen hebben de consumenten hierbij zowel financiële als milieubelangen.

Een toenemend gebruik van stillere banden vermindert het geluidsniveau bij wegen en zal de leefkwaliteit en de gezondheid van mensen die in stedelijke gebieden of bij snelwegen wonen, verbeteren. Het vermindert de schade aan de gezondheid en de daarbij behorende kosten, stelt overheden in de gelegenheid tot verschuiving van de uitgaven die thans worden gedaan voor geluidswallen en zal de waarde van eigendommen langs de wegen op peil houden. Van de consument mag echter niet verwacht worden dat hij op de hoogte is van het decibelniveau en hij moet daarom de beschikking krijgen over een eenvoudig kleursysteem, dat aangeeft of modellen veel, matig of weinig lawaai maken.

De Europese Commissie moet een sleutelrol spelen bij de voorlichting aan de consument via het inrichten van een website en een voorlichtingscampagne over de voordelen zoals lagere brandstofkosten en de gunstige milieu-effecten. Op de website moet de consument de potentiële brandstofbesparing kunnen berekenen bij overgang op efficiëntere banden. De voorwaarden voor producenten en alle spelers in de distributieketen en de detailhandel moeten duidelijk en controleerbaar zijn. In verband met de naleving van het etiketteringsysteem moeten controles worden verricht door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten en doeltreffende boetes worden ingesteld.

Men dient te beseffen dat het etiketteringsysteem niet alleen nuttig is voor particuliere consumenten en autorijders, maar ook bij de aanschaf van wagenparken en bij openbare aanbestedingen. Hoewel de deskundigheid van deze kopers op een hoger peil staat, blijkt uit marktonderzoek dat de kopers van wagenparken meer voorlichting over brandstofefficiëntie op hoge prijs zouden stellen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor een andere parameter, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren.

 

(4) Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor een andere parameter, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. Op dezelfde wijze kan bij wijziging van de parameters eventueel een hogere concentratie van fijne zwevende deeltjes optreden als gevolg van een grotere bandenslijtage. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren.

Motivering

Het autoverkeer is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. De jaarlijkse emissie van fijne zwevende deeltjes als gevolg van bandenslijtage ligt bij ongeveer 6,5 kt. In 2010 treedt een volgende fase in de regelgeving inzake fijne zwevende deeltjes in werking. Wanneer een parameter als de rolweerstand wordt veranderd, moet altijd worden nagegaan welke gevolgen dat heeft voor de bandenslijtage en dus voor de concentratie van fijne zwevende deeltjes.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Bandenproducenten, -leveranciers en -distributeurs moeten worden aangemoedigd al voor 2012 te voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn, om de bekendheid van de regeling te verbeteren en de baten ervan te realiseren.

Motivering

De zo spoedig mogelijke invoering van een etiketteringsregeling, aanvankelijk op vrijwillige basis, zal de acceptatie van de regeling door de consument bevorderen en tot gevolg hebben dat het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het verkeerslawaai worden teruggedrongen.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis) Potentiële kopers moeten aanvullende, gestandaardiseerde informatie ontvangen die uitleg biedt over alle onderdelen van het etiket, brandstofefficiency, grip op nat wegdek en geluidemissies, en de relevantie ervan, en een brandstofbesparingscalculator, die de gemiddelde besparing aan brandstof, CO2 en kosten aangeeft. Deze informatie moet worden verstrekt in informatiefolders en -posters in alle verkooppunten en op de EU-website over bandenetikettering. Het adres van de website moet duidelijk worden aangegeven op het etiket en in al het technisch reclamemateriaal.

Motivering

Het doel is een centrale informatiebron in te stellen om duidelijk te kunnen uitleggen welke beweegredenen er achter de etiketteringsregeling schuilgaan, welke voordelen zij de consument oplevert in termen van brandstof- en kostenbesparingen, en welke bijdrage zij levert aan de beperking van de CO2-uitstoot en van het wegverkeerslawaai.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) De Commissie moet met name de bevoegdheid krijgen om eisen vast te stellen met betrekking tot de grip van C2- en C3-banden op nat wegdek en andere essentiële bandenparameters dan brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en rolgeluidemissies, en om de bijlagen aan te passen aan de technische vooruitgang. Aangezien het hierbij gaat om maatregelen van algemene strekking die bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen door haar aan te vullen, dienen zij te worden aangenomen overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG,

(22) De Commissie moet met name de bevoegdheid krijgen om eisen vast te stellen met betrekking tot de grip van C2- en C3-banden op nat wegdek en andere essentiële bandenparameters dan brandstofefficiëntie en rolgeluidemissies, en om de bijlagen aan te passen aan de technische vooruitgang, mede gelet op de concentratie van fijne zwevende deeltjes als gevolg van bandenslijtage. Aangezien het hierbij gaat om maatregelen van algemene strekking die bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen door haar aan te vullen, dienen zij te worden aangenomen overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG,

Motivering

De parameter “grip op nat wegdek” wordt in het voorstel van de Commissie herhaald.

Het autoverkeer is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. De jaarlijkse emissie van fijne zwevende deeltjes als gevolg van bandenslijtage ligt bij ongeveer 6,5 kt. In 2010 treedt een volgende fase in de regelgeving inzake fijne zwevende deeltjes in werking. Wanneer een parameter als de rolweerstand wordt veranderd, moet altijd worden nagegaan welke gevolgen dat heeft voor de bandenslijtage en dus voor de concentratie van fijne zwevende deeltjes.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) "technisch reclamemateriaal": tot eindgebruikers of distributeurs gericht gedrukt en elektronisch materiaal dat gebruikt wordt voor de marketing van banden of voertuigen en waarin de specifieke parameters van een band zijn beschreven, inclusief technische handleidingen, brochures, marketing op internet, folders en catalogi;

(4) "technisch reclamemateriaal": tot eindgebruikers of distributeurs gericht gedrukt en elektronisch materiaal dat gebruikt wordt voor de marketing van banden of voertuigen en waarin de specifieke parameters van een band zijn beschreven of de verkoopprijs wordt vermeld, inclusief technische handleidingen, brochures, voorraadlijsten, marketing op internet, folders en catalogi;

Motivering

Om ervoor te zorgen dat potentiële kopers die de banden voorafgaand aan de montage niet te zien krijgen (bijvoorbeeld bij online-aankopen, contracten voor het onderhoud van wagenparken) is het van groot belang dat de informatie op het etiket ook in ander reclamemateriaal wordt verstrekt. De informatie op het etiket moet altijd samen met de verkoopprijs worden verstrekt.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) "EU-website over bandenetikettering": een centrale internetsite met verklarende en aanvullende informatie over alle elementen van het bandenetiket, met inbegrip van een brandstofbesparingscalculator, die door de Commissie wordt beheerd;

Motivering

Het doel is een centrale informatiebron in te stellen om duidelijk te kunnen uitleggen welke beweegredenen er achter de etiketteringsregeling schuilgaan, welke voordelen zij de consument oplevert in termen van brandstof- en kostenbesparingen, en welke bijdrage zij levert aan de beperking van de CO2-uitstoot en van het wegverkeerslawaai.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) “brandstofbesparingscalculator”: een instrument op de EU-website over bandenetikettering en in informatieve folders en posters, dat voor C1-, C2- en C3-banden laat zien hoeveel gemiddeld aan brandstof (als percentage, in liters en euro's) of op CO2-uitstoot bespaard kan worden.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een beter inzicht te verschaffen in en meer belangstelling te wekken voor het etiket, en om te laten zien dat de consument rechtstreeks profiteert op het punt van brandstofverbruik en kosten, terwijl ook het milieu er baat bij heeft.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het loopvlak van C1- en C2-banden die aan distributeurs of eindgebruikers worden geleverd, een sticker is aangebracht met een etiket waarop melding is gemaakt van de brandstofefficiëntieklasse, zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, en de rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet in bijlage I, deel C; op het etiket van C1-banden moet ook de klasse grip op nat wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, deel B;

(1) leveranciers zien erop toe dat C1- en C2-banden die aan verkooppunten worden geleverd, voorzien zijn van een etiket dat als sticker op het loopvlak of op enige andere wijze is aangebracht, met daarop informatie over de brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, B respectievelijk C;

Motivering

De voorgestelde formulering schept duidelijkheid omtrent de aan de verkooppunten te verstrekken informatie en biedt de waarborg dat het meest adequate en doeltreffende middel wordt gekozen om de consument te informeren; de verwijzing naar “verkooppunt” sluit aan bij de nieuwe formulering van artikel 3, punt 3.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) leveranciers dienen de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde te vermelden in het technisch reclamemateriaal, zoals uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III gespecificeerde volgorde;

(3) leveranciers dienen de brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde te vermelden in al het technisch reclamemateriaal, zoals uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III gespecificeerde volgorde;

Motivering

Ter verduidelijking, opdat de informatie op het etiket ook wordt aangeboden in al het technische reclamemateriaal.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) al het technische reclamemateriaal is voorzien van een duidelijke verwijzing naar het adres van de EU-website over bandenetikettering;

Motivering

Teneinde het bestaan van het systeem meer bekendheid te geven en het begrip te verbeteren, moet de consument naar de EU-website worden verwezen als bron van uitgebreide en aanvullende informatie.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de banden in het verkooppunt de door de leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 1, geleverde sticker is aangebracht op een duidelijke zichtbare plaats;

(1) distributeurs zien erop toe dat de door de leveranciers overeenkomstig artikel 4, punt 1, geleverde informatie op het etiket op een duidelijk zichtbare plaats in de onmiddellijke nabijheid in het verkooppunt beschikbaar is;

Motivering

Betere formulering, omdat consequent het accent wordt gelegd op het gebruik van de informatie op het etiket.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verantwoordelijkheden van leveranciers en distributeurs van auto's

Verantwoordelijkheden van leveranciers en distributeurs van voertuigen

 

Horizontaal amendement dat, bij goedkeuring, van toepassing is op het artikel als geheel.

Motivering

De bepalingen dienen van toepassing te zijn op distributeurs van alle voertuigen die uitgerust worden met banden die onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van bestelwagens, vrachtwagens en bussen, om ervoor te zorgen dat professionele kopers, die een groeiend deel van de bandenmarkt vertegenwoordigen, ook van het bestaan van het etiketteringsysteem kennis nemen.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteiten een systeem installeren van routinematige en incidentele inspecties van verkooppunten met als doel de naleving van de voorschriften in deze richtlijn te garanderen.

Motivering

Onderzoek van consumentenorganisaties heeft uitgewezen dat er nog steeds producten worden voorzien van een verkeerd etiket en dat er informatie ontbreekt. De lidstaten moeten er via steekproeven voor zorgen dat producten van het juiste etiket zijn voorzien en dat de relevante informatie beschikbaar is in al het technisch reclamemateriaal, zoals bepaald. De in reliëf op de zijkanten van de banden aangebrachte meetwaarden vergemakkelijken de controle en de handhaving van de correcte tenuitvoerlegging

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

 

Voor de beoordeling en handhaving van de conformiteit maken de lidstaten in voorkomend geval ook gebruik van documentatie inzake de bandentypegoedkeuring en van de relevante, door de leverancier te verstrekken ondersteunende documentatie.

Motivering

In de bestaande regelgeving is al vastgelegd hoe de lidstaten tijdens de typegoedkeuringstest voor nieuwe voertuigen het brandstofverbruik, de klasse grip op nat wegdek en de rolweerstandswaarde moeten bepalen. De door de EU vastgestelde procedures moeten worden gevolgd en niet in twijfel getrokken, om overbodige extra proeven en bureaucratische rompslomp te vermijden. Het is ook van belang de bandenproeven tot een minimum te beperken en te harmoniseren, om de administratieve lasten en de beproevingskosten voor de fabrikanten te verminderen; er moeten dezelfde beproevingsmethoden worden gebruikt als die welke zijn gedefinieerd in de wetgeving inzake de typegoedkeuring van banden.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Uiterlijk op 29 oktober 2010 presenteert de Commissie een verslag, vergezeld van een effectrapportage en zo nodig voorstellen aan het Europees Parlement en de Raad voor een nadere herziening van deze richtlijn en andere relevante verordeningen, met het oog op de uitbreiding van het etiketteringsysteem tot coverbanden.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – deel A – tabel – kolommen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC≤6.5

A

6.6≤RRC7.7

B

7.8≤RRC≤9.0

C

Leeg

D

9.1RRC≤10.5

E

10.6≤RRC≤12.0

F

RRC≥12.1

G

Amendement

C1-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC≤6.5

A

6.6≤RRC≤7.5

B

7.6≤RRC≤8.5

C

8.6≤RRC≤9.5

D

9.6RRC≤10.5

E

10.6≤RRC11.5

F

RRC11.6

G

Motivering

Voor een beter begrip van het systeem en om een duidelijk verband te leggen met brandstofbesparing, zijn lineaire schijven van 1 kg/t geschikt, omdat duidelijk kan worden aangetoond dat dit een brandstofbesparing vertegenwoordigt van 1,5% per schijf, dat wil zeggen een brandstofbesparing van 7,5% door vervanging van een F-band door een A-band.

Het lege D-vakje schept verwarring bij de consument. Dit systeem moet doorlopend zijn en mag soorten niet scheiden in twee "subsystemen", wat de doeltreffendheid zou ondermijnen.

Afnemende schijven zouden geen constante impuls bieden om de prestaties op de markt als geheel te verbeteren (minder aansporing om een oplopende reeks verbeteringen tussen banden E, F en G aan te brengen).

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – deel A – tabel – kolommen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

C2-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC≤5,5

A

5.6≤RRC6.7

B

6.8RRC8.0

C

Leeg

D

8.1RRC≤9.2

E

9.3RRC≤10.5

F

RRC≥10.6

G

Amendement

C2-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC≤5,5

A

5.6≤RRC6.5

B

6.6RRC7.5

C

7.6RRC8.5

D

8.6RRC≤9.5

E

9.6RRC≤10.5

F

RRC≥10.6

G

Motivering

Voor een beter begrip van het systeem en om een duidelijk verband te leggen met brandstofbesparing, zijn lineaire schijven van 1 kg/t geschikt, omdat dit duidelijk kan worden gekoppeld aan een brandstofbesparing per schijf.

Het lege D-vakje schept verwarring bij de consument. Dit systeem moet doorlopend zijn en mag soorten niet scheiden in twee "subsystemen", wat de doeltreffendheid zou ondermijnen.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – deel B – tabel – kolommen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden

G

Klassen grip op nat wegdek

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

Leeg

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

Leeg

G

Amendement

C1-banden

G

Klassen grip op nat wegdek

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

110≤G≤124

D

G≤109

E

Leeg

F

Leeg

G

Motivering

De lege D-band schept verwarring bij de consument. Het systeem moet transparant en begrijpelijk zijn. Dit dient een doorlopend systeem te zijn en mag soorten niet scheiden in twee "subsystemen", wat de doeltreffendheid zou ondermijnen.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Leveranciers moeten eveneens het volgende vermelden op hun website:

3. Leveranciers moeten eveneens het volgende vermelden op hun website:

(i) een toelichting bij de op het etiket gebruikte pictogrammen;

(i) een verwijzing naar de EU-website over bandenetikettering;

(ii) een verklaring waarin zij benadrukken dat in de eerste plaats het gedrag van de bestuurder bepalend is voor het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, en met name dat:

(ii) een toelichting bij de op het etiket gebruikte pictogrammen, en de brandstofefficiëntiecalculator, zoals te vinden op de EU-website over bandenetikettering;

 

(iii) een verklaring waarin zij benadrukken dat in de eerste plaats het gedrag van de bestuurder bepalend is voor het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, en met name dat:

ecologisch verantwoord rijden het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen;

ecologisch verantwoord rijden het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen;

de bandendruk regelmatig moet worden gecontroleerd om de grip op nat wegdek en de brandstofefficiëntie te verbeteren;

de bandendruk regelmatig moet worden gecontroleerd om de grip op nat wegdek en de brandstofefficiëntie te verbeteren;

de remafstanden altijd strikt in acht moeten worden genomen.

de remafstanden altijd strikt in acht moeten worden genomen.

(punt (ii) van de Commissietekst wordt punt (iii) van het amendement)

PROCEDURE

Titel

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

Document- en procedurenummers

COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD)

Commissie ten principale

ITRE

Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking

ENVI

4.12.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

Datum benoeming

Rebecca Harms

22.1.2009

 

 

Behandeling in de Commissie

9.2.2009

 

 

 

Datum goedkeuring

16.3.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

2

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jutta Haug, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Renate Sommer

PROCEDURE

Titel

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

Document- en procedurenummers

COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD)

Datum indiening bij EP

13.11.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

4.12.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ENVI

4.12.2008

IMCO

4.12.2008

TRAN

4.12.2008

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

1.12.2008

TRAN

8.12.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Ivo Belet

17.12.2008

 

 

Behandeling in de commissie

21.1.2009

17.2.2009

 

 

Datum goedkeuring

31.3.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena Gill, Robert Goebbels, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Toine Manders, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Victor Boştinaru

Datum indiening

2.4.2009