Menetlus : 2008/0262(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0219/2009

Esitatud tekstid :

A6-0219/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.14
CRE 22/04/2009 - 6.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0230

RAPORT     *
PDF 131kWORD 59k
2.4.2009
PE 421.126v02-00 A6-0219/2009

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (Transpordiprotokoll)

(KOM(2008)0895 – C6‑0073/2009 – 2008/0262(CNS))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Reinhard Rack

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (Transpordiprotokoll)

(KOM(2008)0895 – C6‑0073/2009 – 2008/0262(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0895);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 71 ning artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0073/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6‑0219/2009),

1.  kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


SELETUSKIRI

Alpide piirkonnas on kokku kaheksa riiki, kes püüavad selle ainulaadse ja ülitundliku ala jaoks leida ühiseid lahendusi ja koordineerida oma tegevusi. Seda piirkonda eriti suurel määral kahjustavate kliimamuutuste ja teiste keskkonnaprobleemidega võitlemiseks on vaja kooskõlastatud ja piiriüleseid meetmeid.

Alpi konventsiooni jõustamisega 4. aprillil 1998 edastati väga oluline sõnum, mis kinnitab, et selle piirkonna kaitse ja säilitamine on oluline ja pakiline probleem. Alpide piirkonna kaitse nõuab eelkõige ühist jätkusuutlikku transpordipoliitikat. Selle taustal võeti 24.−26. mail 2000 vastu Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitlev protokoll (transpordiprotokoll), millega nähakse ette konkreetsed meetmed ja õiguslik raamistik säästvaks liiklemiseks Alpides.

Transpordiprotokolli ei ole praeguseks siiski mitte kõik Alpi konventsiooni liikmesriigid ratifitseerinud. Peaaegu üheksa aastat pärast selle vastuvõtmist oleks aeg see mitterahuldav olukord lõpetada ja tagada, et protokoll jõustuks kõigis Alpide piirkonna riikides.

Raportöör väljendab heameelt ettepaneku üle, mille kohaselt peaks Euroopa Ühendus transpordiprotokolli ratifitseerima, ja juhib veel kord tähelepanu sellele, et protokolli täielikku ratifitseerimist tuleks pidada esmatähtsaks. Parlamendi nõusolekut protokolli ratifitseerimiseks tuleb vaadata kui ratifitseerimisprotsessi kiirendamise üleskutset neile riikidele, kes ei ole veel alla kirjutanud.


MENETLUS

Pealkiri

Alpi konventsiooni transpordi valdkonda käsitlev rakendusprotokoll (Transpordiprotokoll)

Viited

KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

24.2.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.3.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

9.3.2009

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

11.2.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Reinhard Rack

20.1.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.3.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Elisabeth Schroedter

Õigusteave - Privaatsuspoliitika