ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy

2. 4. 2009 - (KOM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Petr Duchoň

Postup : 2008/0247(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0220/2009

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy

(KOM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0852),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 71 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0509/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0220/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Liberalizace železniční nákladní dopravy sice umožnila vstup nových provozovatelů do sítě, avšak tržní mechanismy nejsou dostatečné pro organizaci, regulaci a zabezpečení dopravy. Optimalizace a vytvoření důvěry v tuto dopravu předpokládá posílení postupů spolupráce a přidělování tras zejména mezi provozovateli infrastruktury.

Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné předvídat, jak se bude železniční nákladní doprava rozvíjet, a spolupracovat v této souvislosti s provozovateli infrastruktury.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Vytvoření železniční sítě zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy by mělo probíhat v souladu s transevropskou dopravní sítí (dále jen „TEN-T“). Za tímto účelem je nutný koordinovaný rozvoj obou sítí, a zejména začlenění mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu do stávající sítě TEN-T. Navíc je třeba stanovit na úrovni Společenství jednotná pravidla týkající se koridorů pro nákladní dopravu. Vytvoření těchto koridorů by mohlo být popřípadě finančně podpořeno v rámci programu TEN-T.

(7) Vytvoření evropské železniční sítě zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy by mělo probíhat v souladu s transevropskou dopravní sítí (dále jen „TEN-T“) a evropským systémem železniční signalizace („ERTMS“). Za tímto účelem je nutný koordinovaný rozvoj sítí, a zejména začlenění mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu do stávající sítě TEN-T a do koridorů ERTMS. Navíc je třeba stanovit na úrovni Společenství harmonizovaná pravidla týkající se koridorů pro nákladní dopravu. Vytvoření těchto koridorů by mělo být popřípadě finančně podpořeno v rámci programů TEN-T, výzkumu, Marco Polo a jiných politik a fondů Společenství, jako je Fond soudržnosti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) V rámci vytvoření koridoru pro nákladní dopravu by se měl zohlednit zvláštní význam plánovaného rozšíření sítě TEN-T na země zahrnuté do evropské politiky sousedství (EPS) s cílem zajistit lepší vzájemné propojení s železniční infrastrukturou třetích zemí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V rámci koridoru pro nákladní dopravu je třeba zajistit náležitou koordinaci mezi členskými státy a danými provozovateli infrastruktury, dát železniční nákladní dopravě dostatečnou přednost, vytvořit účinná a dostatečná spojení s ostatními druhy dopravy a stanovit vhodné podmínky pro rozvoj hospodářské soutěže mezi poskytovateli služby železniční nákladní dopravy.

(8) V rámci koridoru pro nákladní dopravu je třeba zajistit náležitou koordinaci mezi členskými státy a danými provozovateli infrastruktury, dát železniční nákladní dopravě lepší a dostatečnou podporu, vytvořit účinná a dostatečná spojení s ostatními druhy dopravy s cílem vytvořit výkonnou a integrovanou síť nákladní dopravy a stanovit vhodné podmínky pro rozvoj hospodářské soutěže mezi poskytovateli služby železniční nákladní dopravy.

Odůvodnění

Koordinace koridorů pro nákladní dopravu by měla podpořit udržitelnost a výkonnost železniční nákladní dopravy a měla by se zaměřit na užší integraci železniční nákladní dopravy s ostatními druhy dopravy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Vytvoření koridoru pro nákladní dopravu by mělo být posouzeno a schváleno na úrovni Společenství podle kritérií a postupů, které budou transparentní a jasně stanovené a které ponechají členským státům a provozovatelům infrastruktury dostatečný prostor pro rozhodování a řízení, aby byla přijata opatření přizpůsobená jejich zvláštním potřebám.

(9) Vytvoření koridoru pro nákladní dopravu by se mělo zakládat na návrzích členských států v konzultaci s provozovateli železniční infrastruktury. V druhé fázi by mělo být schváleno na evropské úrovni podle kritérií a postupů, které budou transparentní a jasně stanovené. Kritéria pro vytvoření koridorů pro nákladní dopravu by měla být stanovena tak, aby byla přizpůsobena zvláštním potřebám členských států a provozovatelů infrastruktury, což jim umožní dostatečný prostor pro rozhodování a řízení.

Odůvodnění

Definice nákladní dopravy se musí zakládat na návrzích členských států přijatých v úzké konzultaci s příslušnými provozovateli infrastruktury. Je nutné zajistit takový proces rozhodování, který provozovatelům infrastruktury zachová jejich autonomii.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) S cílem napomáhat koordinaci mezi členskými státy a provozovateli infrastruktury by měl být každý koridor pro nákladní dopravu podporován správním orgánem, složeným z jednotlivých provozovatelů infrastruktury, jichž se tento koridor pro nákladní dopravu týká.

(10) S cílem napomáhat koordinaci mezi členskými státy, provozovateli infrastruktury a železničních podniků by měl být každý koridor pro nákladní dopravu podporován správním orgánem, složeným z jednotlivých provozovatelů infrastruktury, jichž se tento koridor pro nákladní dopravu týká.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) S cílem reagovat na potřeby trhu by měly být podmínky týkající se vytvoření koridoru pro nákladní dopravu předloženy v prováděcím plánu, který by měl obsahovat identifikaci a časový rozvrh provedení akcí, které jsou užitečné pro zlepšení výkonnosti nákladní dopravy. Aby bylo navíc zajištěno, že zamýšlené nebo prováděné akce v případě koridoru pro nákladní dopravu odpovídají potřebám nebo očekáváním všech uživatelů koridoru pro nákladní dopravu, musí být tito uživatelé pravidelně konzultováni, a to podle jasně stanovených postupů.

(11) S cílem reagovat na potřeby trhu by měly být podmínky týkající se vytvoření koridoru pro nákladní dopravu předloženy v prováděcím plánu, který by měl obsahovat identifikaci a časový rozvrh provedení akcí, které jsou užitečné pro zlepšení výkonnosti nákladní dopravy. Aby bylo navíc zajištěno, že zamýšlené nebo prováděné akce v případě koridoru pro nákladní dopravu odpovídají potřebám nebo očekáváním trhu, musí být veškeré uživatelské železniční podniky pravidelně konzultovány, a to podle odpovídajících postupů stanovených správním orgánem.

Odůvodnění

Postup konzultace uživatelů koridorů pro nákladní dopravu musí být stanoven správním orgánem, neboť právě tento orgán je správně příslušný pro stanovení vhodného postupu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) S cílem zajistit soudržnou a nepřetržitou kapacitu infrastruktury, která je dostupná po celém koridoru pro nákladní dopravu, je třeba investice ohledně koridoru pro nákladní dopravu koordinovat mezi členskými státy a dotyčnými provozovateli infrastruktury a plánovat je podle potřeb koridoru pro nákladní dopravu. Plán jejich uskutečnění by měl být zveřejněn, aby se zajistila informovanost všech žadatelů, kteří mohou působit v koridoru. Investice by měly zahrnovat projekty podpory týkající se rozvoje interoperabilních systémů a zvýšení kapacity vlaků.

(12) S cílem zajistit soudržnou a nepřetržitou kapacitu infrastruktury, která je dostupná po celém koridoru pro nákladní dopravu, je třeba investice ohledně koridoru pro nákladní dopravu koordinovat mezi členskými státy a dotyčnými provozovateli infrastruktury a železničními podnikypřípadně také mezi členskými státy a třetími zeměmi a plánovat je podle potřeb koridoru pro nákladní dopravu. Plán jejich uskutečnění by měl být zveřejněn, aby se zajistila informovanost všech železničních podniků, které mohou působit v koridoru. Investice by měly zahrnovat projekty podpory týkající se rozvoje interoperabilních systémů a zvýšení kapacity vlaků.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) S ohledem na různé časové rozvrhy plánování jízdních řádů pro jednotlivé druhy dopravy je žádoucí zajistit, aby žádosti o kapacitu infrastruktury pro nákladní dopravu nebyly neoprávněně snižovány vzhledem k žádostem o osobní dopravu, zejména s ohledem na jejich příslušné sociálně-ekonomické hodnoty. Zpoplatnění infrastruktury by se mělo lišit v závislosti na kvalitě a spolehlivosti určené trasy.

(17) S ohledem na různé časové rozvrhy plánování jízdních řádů pro jednotlivé druhy dopravy je žádoucí zajistit, aby žádosti o kapacitu infrastruktury pro nákladní dopravu byly v souladu s žádostmi o osobní dopravu, zejména s ohledem na jejich příslušné sociálně-ekonomické hodnoty. Zpoplatnění infrastruktury by se mělo lišit v závislosti na kvalitě a spolehlivosti určené trasy.

Odůvodnění

Žádosti o trasy pro nákladní dopravu musí být v co největším souladu s osobní dopravou, aby docházelo jen k minimálnímu narušení osobní dopravy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Vlaky, které zajišťují přepravu zboží, jež je velmi citlivé z hlediska doby přepravy a dodržování jízdního řádu, by měly mít v případě narušení dopravy dostatečnou přednost.

(18) Vlaky, které zajišťují přepravu zboží, jež je velmi citlivé z hlediska doby přepravy a dodržování jízdního řádu a jež za takové označí správní orgán, by měly mít v případě narušení dopravy dostatečnou přednost.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Aby se rozvinula hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb železniční nákladní dopravy v koridoru pro nákladní dopravu, jeví se jako žádoucí povolit i jiným žadatelům, než jsou železniční podniky nebo jejich seskupení, požádat si o kapacitu infrastruktury.

(19) Aby se rozvinula hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb železniční nákladní dopravy v koridoru pro nákladní dopravu, mělo by být i jiným žadatelům, než jsou železniční podniky nebo jejich seskupení, umožněno požádat si o kapacitu infrastruktury.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Aby bylo možné objektivně zhodnotit přínos akcí týkajících se vytvoření koridoru pro nákladní dopravu a zajistit účinné sledování těchto akcí, je třeba zavést a pravidelně zveřejňovat ukazatele výkonu služby po celém koridoru pro nákladní dopravu.

(22) Aby bylo možné objektivně zhodnotit přínos akcí týkajících se vytvoření koridoru pro nákladní dopravu a zajistit účinné sledování těchto akcí, je třeba zavést a pravidelně zveřejňovat ukazatele výkonu služby po celém koridoru pro nákladní dopravu. Definice ukazatelů výkonnosti by měla být stanovena po konzultaci se zúčastněnými stranami, které poskytují a využívají služby železniční nákladní dopravy.

Odůvodnění

Ukazatele výkonnosti jsou užitečné pro zlepšení kvality služeb železniční nákladní dopravy na evropské úrovni. Tato definice by však měla být v souladu s potřebami provozovatelů služeb železniční nákladní dopravy a jejich zákazníků, aby se dohodli na ukazatelích společných pro všechny zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Aby se rozšířilo používání osvědčených postupů a aby se účinně sledovalo řízení evropské železniční sítě zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, je žádoucí za podpory Komise posílit spolupráci mezi všemi provozovateli infrastruktury ve Společenství.

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení o rozšiřování osvědčených postupů a o posilování spolupráce mezi provozovateli infrastruktury je nadbytečné a mohlo by vést ke zbytečné administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a) Cílem tohoto nařízení je zlepšit účinnost železniční nákladní dopravy ve srovnání s ostatními druhy dopravy, avšak tohoto cíle je potřeba dosáhnout také prostřednictvím politických opatření a finanční účasti členských států a Evropské unie. Je třeba zajistit koordinaci mezi členskými státy na nejvyšší úrovni a zajistit tak co nejúčinnější fungování koridorů pro nákladní dopravu. Finanční závazek v oblasti infrastruktury a technického vybavení, jako je ERTMS, by měl být zaměřen na zvýšení kapacity a účinnosti železniční nákladní dopravy souběžně s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro vytvoření a organizaci evropské železniční sítě zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, která je složena z mezinárodních železničních koridorů zajišťujících konkurenceschopnost nákladní dopravy (dále jen „koridory pro nákladní dopravu“). Stanoví pravidla pro výběr a organizaci koridorů pro nákladní dopravu, jakož i harmonizované zásady plánování investic, řízení kapacit a dopravy.

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro vytvoření a organizaci evropské železniční sítě zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy v mezinárodních železničních koridorech zajišťujících konkurenceschopnost nákladní dopravy (dále jen „koridory pro nákladní dopravu“). Stanoví pravidla pro výběr a organizaci koridorů pro nákladní dopravu, jakož i zásady spolupráce při plánování investic, řízení kapacit a dopravy.

Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné předvídat, jak se bude železniční nákladní doprava rozvíjet, a spolupracovat v této souvislosti s provozovateli infrastruktury.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nezávislých místních a regionálních sítí pro osobní dopravu s použitím železniční infrastruktury;

a) nezávislých místních a regionálních sítí pro osobní dopravu s použitím železniční infrastruktury, s výjimkou případu, kdy jsou služby provozovány na části koridoru pro nákladní dopravu;

Odůvodnění

Je možné, že by některé nezávislé místní a regionální sítě pro osobní dopravu mohly využít částí koridoru pro nákladní dopravu. V tomto případě se musí uplatnit předpisy upravující režim koridoru pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „koridorem pro nákladní dopravu“ rozumí všechny železniční tratě zřízené na území členských států a popřípadě třetích evropských zemí, spojující jeden nebo několik strategických terminálů s jedním nebo několika dalšími strategickými terminály, zahrnující hlavní osu, alternativní cesty a tratě, které je spojují, jakož i železniční infrastruktury a jejich zařízení v nákladních terminálech, seřaďovací nádraží a zařízení pro sestavování vlaků, jakož i železniční přípojky, které k těmto nádražím a zařízením vedou;

a) „koridorem pro nákladní dopravu“ rozumí všechny železniční tratě zřízené na území členských států a popřípadě třetích evropských zemí, spojující dva nebo několik strategických terminálů, zahrnující hlavní osu, alternativní cesty a tratě, které je spojují, jakož i železniční infrastruktury a jejich zařízení v nákladních terminálech, seřaďovací nádraží a zařízení pro sestavování vlaků, jakož i železniční přípojky, které k těmto nádražím a zařízením vedou, včetně veškerých služeb souvisejících se železniční dopravou uvedených v příloze II směrnice 2001/14/ES;

Odůvodnění

Služby související se železniční dopravou jsou zásadní pro zajišťování operací trhu nákladní železniční dopravy ve všech segmentech trhu (včetně provozování jediného vozu). Dosud jsou noví účastníci trhu téměř zcela vyloučeni z této činnosti a v menším rozsahu i z poskytování intermodální dopravy, neboť nemají žádný nebo mají jen omezený či nespravedlivý přístup k těmto službám. Služby související se železniční dopravou byly hlavním tématem studie „Servrail“ z roku 2006 zadané Evropskou komisí a budou součástí přepracovaného prvního železničního balíčku. Služby související se železniční dopravou jsou také důležité pro nové/nezávislé provozovatele železniční osobní dopravy.

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „velkou údržbou“ rozumí každý zásah nebo oprava týkající se železniční infrastruktury a jejích zařízení nezbytných pro provoz vlaků po celém koridoru pro nákladní dopravu, která s sebou nese vyhrazení kapacity infrastruktury v souladu s článkem 28 směrnice 2001/14/ES;

c) „velkou údržbou“ rozumí každý zásah nebo oprava týkající se železniční infrastruktury a jejích zařízení nezbytných pro provoz vlaků po celém koridoru pro nákladní dopravu, která je plánována alespoň rok předem a která s sebou nese vyhrazení kapacity infrastruktury v souladu s článkem 28 směrnice 2001/14/ES;

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „strategickým terminálem“ rozumí terminál koridoru pro nákladní dopravu, který je otevřený všem žadatelům a který má důležitou úlohu v železniční nákladní dopravě po celém koridoru pro nákladní dopravu;

e) „strategickým terminálem“ rozumí terminál koridoru pro nákladní dopravu, který je otevřený všem žadatelům a který má, nebo se předpokládá, že v budoucnu bude mít, důležitou úlohu v železniční nákladní dopravě po celém koridoru pro nákladní dopravu;

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „jediným kontaktním místem“ rozumí společný subjekt zřízený provozovateli infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu, který žadatelům umožňuje požádat na jednom místě a na základě jedné operace o trasu pro cestu vedoucí nejméně přes jednu hranici.

f) „jediným kontaktním místem“ rozumí společný subjekt zřízený každým provozovatelem infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu, který žadatelům umožňuje požádat o trasu pro cestu vedoucí nejméně přes jednu hranici.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Účelem koridoru pro nákladní dopravu je umožnit provozování služeb mezinárodní a vnitrostátní železniční nákladní dopravy na území nejméně dvou členských států. Koridor vykazuje tyto charakteristiky:

1. Účelem koridoru pro nákladní dopravu je propojit nejméně dva členské státy a umožnit provozování služeb mezinárodní a vnitrostátní železniční nákladní dopravy. Koridor vykazuje tyto charakteristiky:

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) je součástí TEN-T;

a) je součástí nebo alespoň v souladu s TEN-T nebo případně s koridory ERTMS. Je-li to nezbytné, mohou být součástí koridoru také některé úseky s velkým či potenciálně velkým objemem nákladní dopravy, které nejsou zahrnuté do TEN-T.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) umožňuje významný rozvoj železniční nákladní dopravy;

(b) umožňuje významný rozvoj železniční nákladní dopravy a zohledňuje hlavní obchodní toky a přepravu zboží;

Odůvodnění

Zavedení sítě zaměřené na nákladní dopravu by mělo také odpovídat hlavním evropským osám, u kterých se zjistí značná poptávka po mezinárodní nákladní dopravě.

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) umožňuje lepší propojení mezi hraničními členskými státy a sousedními třetími zeměmi;

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vytvoření nebo změna koridoru pro nákladní dopravu je navržena dotyčnými členskými státy. Za tím účelem zašlou Komisi návrh vypracovaný s dotyčnými provozovateli infrastruktury.

2. Vytvoření nebo změna koridoru pro nákladní dopravu je rozhodnuta dotyčnými členskými státy poté, co oznámily Komisi své záměry a připojily návrh vypracovaný s dotyčnými provozovateli infrastruktury, přičemž zohlední iniciativy a stanoviska železničních podniků, jež využívají koridor, nebo o to mají zájem. Zainteresované železniční podniky se mohou procesu účastnit, pokud se jich týkají významné investice.

Odůvodnění

Pokud jsou železniční podniky „hospodářskými subjekty“, tj. pokud se aktivně – z finančního hlediska – účastní budování či úpravy koridoru pro nákladní dopravu, mohou se na procesu podílet.

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) nejpozději do jednoho roku po vstupu tohoto nařízení v platnost musí území každého členského státu, který má nejméně dvě pozemní hranice s dalšími členskými státy, přijmout nejméně jeden návrh na koridor pro nákladní dopravu;

(a) nejpozději do jednoho roku po vstupu tohoto nařízení v platnost musí území každého členského státu, který má nejméně dvě přímá železniční spojení s dalšími členskými státy, přijmout nejméně jeden návrh na koridor pro nákladní dopravu;

Odůvodnění

Odkaz na přímá železniční spojení se jeví jako vhodnější než použití spojení pozemní hranice.

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nejpozději do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost musí území každého členského státu přijmout nejméně:

b) nejpozději do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost musí území každého členského státu přijmout nejméně jeden koridor pro nákladní dopravu.

i) jeden koridor pro nákladní dopravu,

 

ii) dva koridory pro nákladní dopravu, pokud roční výkonnost železniční nákladní dopravy v dotyčném členském státě je vyšší než 30 miliard tunokilometrů nebo se jim rovná,

 

iii) tři koridory pro nákladní dopravu, pokud roční výkonnost železniční nákladní dopravy v dotyčném členském státě je vyšší než 70 miliard tunokilometrů nebo se jim rovná.

 

Odůvodnění

Nařízení by mělo zavázat každý členský státy pouze k vytvoření jednoho koridoru. Členské státy by měly na základě poptávky trhu svobodně rozhodnout, zda vytvoří další koridory. Existence jedné hranice (ať už pozemní či pobřežní) s jinou zemí by měla být dostačující pro povinnost členského státu přijmout návrh na vytvoření koridoru pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise posoudí návrhy na vytvoření koridorů pro nákladní dopravu uvedených v odst. 2 a v souladu s regulativním postupem stanoveným v čl. 18 odst. 3 přijme rozhodnutí o první soustavě koridorů pro nákladní dopravu nejpozději do jednoho roku po vstupu tohoto nařízení v platnost. V rámci tohoto posouzení se vezmou v úvahu kritéria uvedená v příloze.

4. Komise oznámí návrhy na vytvoření koridorů pro nákladní dopravu podle odst. 2 a posoudí jejich soulad s hodnotícími kritérii uvedenými v příloze. Vyjádří námitky nebo navrhne změny podle toho, co bude považovat za přiměřené.

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Soustava koridorů pro nákladní dopravu podle odstavce 4 se postupně mění a doplňuje na základě návrhů na vytvoření nebo změnu koridoru pro nákladní dopravu a v návaznosti na rozhodnutí Komise přijatém v souladu s regulativním postupem stanoveným v čl. 18 odst. 3. Návrhy členských států jsou posouzeny s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze.

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro každý koridor pro nákladní dopravu vytvoří dotyční provozovatelé infrastruktury, definovaní v článku 2 směrnice 2001/14/ES, správní orgán pověřený stanovením, řízením uskutečňování a aktualizací prováděcího plánu koridoru pro nákladní dopravu. Správní orgán podává pravidelnou zprávu o své činnosti dotyčným členským státům a popřípadě evropským koordinátorům prioritních projektů TEN-T uvedeným v článku 17a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, zahrnutým do koridoru pro nákladní dopravu.

2. Pro každý koridor pro nákladní dopravu vytvoří dotyční provozovatelé infrastruktury, definovaní v článku 2 směrnice 2001/14/ES, správní orgán pověřený stanovením, řízením uskutečňování a aktualizací prováděcího plánu koridoru pro nákladní dopravu. Zainteresované železniční podniky nebo seskupení železničních podniků, které koridor pravidelně využívají, se tohoto orgánu účastní, přičemž jejich úloha je poradní. Správní orgán podává pravidelnou zprávu o své činnosti dotyčným členským státům a popřípadě Komisi a evropským koordinátorům prioritních projektů TEN-T uvedeným v článku 17a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, zahrnutým do koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Síť zaměřená na nákladní dopravu má prvořadý význam pro budoucí úspěchy železniční nákladní dopravy a vyžaduje od počátku důslednější kontrolu ze strany Evropské komise.

Pozměňovací návrh   31

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Dotčené členské státy mohou zřídit výkonnou radu odpovědnou za schvalování plánu správního orgánu pro provedení koridoru a dohled na jeho realizaci. Jednotliví členové výkonného výboru mají v takovém případě pověření od příslušných orgánů.

Odůvodnění

Měla by být vyjasněna řídící úloha a příslušné povinnosti členských států ohledně koridoru. Proto je nezbytné rozlišovat mezi „správním orgánem“, jehož členy by měly být pouze provozovatelé infrastruktury a železniční podniky, a „výkonnou radou“, jejímž členem může být pouze zástupce členského státu.

Pozměňovací návrh   32

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Je vytvořena pracovní skupina složená z provozovatelů a vlastníků strategických terminálů koridoru pro nákladní dopravu uvedených v článku 9. Může zaujmout stanovisko ke každému návrhu správního orgánu, který má přímé důsledky pro investice a řízení strategických terminálů. Správní orgán nemůže přijmout rozhodnutí v rozporu s tímto stanoviskem.

5. Je vytvořena pracovní skupina složená z provozovatelů a vlastníků strategických terminálů koridoru pro nákladní dopravu uvedených v článku 9, včetně přístavů námořních a vnitrozemských vodních cest. Může zaujmout stanovisko ke každému návrhu správního orgánu, který má přímé důsledky pro investice a řízení strategických terminálů. Správní orgán nemůže přijmout rozhodnutí v rozporu s tímto stanoviskem.

Odůvodnění

Bylo by rozumné zapojit tyto provozovatele v dřívější fázi, tj. v okamžiku, kdy je dotčenými provozovateli infrastruktury vypracován návrh a předložen Komisi.

Pozměňovací návrh   33

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Prováděcí plán, schválený správním orgánem, obsahuje:

1. Prováděcí plán, schválený a pravidelně upravovaný správním orgánem, obsahuje alespoň:

Odůvodnění

Správním orgánům koridorů by měla být zaručena určitá flexibilita, pokud jde o vymezení prováděcího plánu, aby měly možnost stanovovat vlastní potřeby a postupy.

Pozměňovací návrh   34

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) popis charakteristik koridoru pro nákladní dopravu, jakož i prováděcí plán opatření nezbytných pro vytvoření koridoru pro nákladní dopravu;

a) popis charakteristik koridoru pro nákladní dopravu, včetně jeho potenciálních nedostatků, jakož i prováděcí plán opatření nezbytných pro podporu jeho vytvoření;

Pozměňovací návrh   35

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) cíle správního orgánu, pokud jde o výkonnost koridoru pro nákladní dopravu, vyjádřenou jako kvalita služby a kapacita infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu v souladu s ustanoveními článku 16;

c) cíle správního orgánu a jeho plán zlepšení výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu v souladu s ustanoveními článku 16;

Odůvodnění

Správním orgánům koridorů by měla být zaručena určitá flexibilita, pokud jde o vymezení prováděcího plánu, aby měly možnost stanovovat vlastní potřeby a postupy.

Pozměňovací návrh   36

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) plán vytvoření a zlepšení výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu uvedený v odstavci 3 tohoto článku.

vypouští se

Odůvodnění

Správním orgánům koridorů by měla být zaručena určitá flexibilita, pokud jde o vymezení prováděcího plánu, aby měly možnost stanovovat vlastní potřeby a postupy.

Pozměňovací návrh   37

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Prováděcí plán je pravidelně upravován s přihlédnutím k vývoji prováděných opatření, která obsahuje, k trhu železniční nákladní dopravy v koridoru pro nákladní dopravu a k výkonnosti hodnocené v souladu s ustanoveními čl. 16 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

Správním orgánům koridorů by měla být zaručena určitá flexibilita, pokud jde o vymezení prováděcího plánu, aby měly možnost stanovovat vlastní potřeby a postupy.

Pozměňovací návrh   38

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Je provedena studie trhu. Tato studie se týká zjištěného a očekávaného vývoje dopravy v koridoru pro nákladní dopravu a součástí dopravního systémů, které s ním mají spojitost. Zkoumá vývoj jednotlivých druhů dopravy, nejen co se týče nákladní dopravy, ale také osobní dopravy. Zahrne hlavní prvky socioekonomické analýzy uvedené v čl. 3 písm. c). Je aktualizována nejméně jednou za rok. Výsledky této studie jsou použity pro úpravu prováděcího plánu koridoru pro nákladní dopravu.

3. Je provedena studie trhu, jež je pravidelně aktualizována. Tato studie se týká zjištěného a očekávaného vývoje dopravy v koridoru pro nákladní dopravu a součástí dopravního systémů, které s ním mají spojitost, s cílem v případě nutnosti vypracovat či upravit plán provádění. Zkoumá vývoj jednotlivých druhů dopravy a zahrne hlavní prvky socioekonomické analýzy uvedené v čl. 3 písm. c), jakož i možné scénáře, pokud jde o náklady a přínosy a dlouhodobý finanční dopad.

Odůvodnění

Obsah a postupy stanovené v souvislosti s průzkumem trhu by měly být flexibilní a měly by se přizpůsobit potřebám správního orgánu.

Pozměňovací návrh   39

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Je stanoven plán vytvoření a zlepšení výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu. Obsahuje zejména společné cíle, technické možnosti a časový rozvrh nezbytných zásahů na železniční infrastruktuře a jejích zařízeních s cílem provést všechna opatření uvedená v článcích 7 až 16.

4. Je stanoven plán vytvoření a zlepšení výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu. Obsahuje zejména společné cíle, technické možnosti a časový rozvrh nezbytných zásahů na železniční infrastruktuře a jejích zařízeních s cílem provést všechna opatření uvedená v článcích 7 až 16. Tato opatření zabrání veškerým omezením s dopadem na železniční kapacitu nebo je minimalizují.

Pozměňovací návrh   40

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Žadatelé o používání koridoru pro nákladní dopravu jsou konzultováni správním orgánem před schválením prováděcího plánu a při jeho aktualizaci. V případě sporu mezi správním orgánem a žadateli se mohou žadatelé obrátit na Komisi, která v této věci postupem podle čl. 18 odst. 1 konzultuje výbor zřízený podle čl. 18 odst. 2.

2. Žadatelé o používání koridoru pro nákladní dopravu, včetně provozovatelů železniční nákladní nebo osobní dopravy, dodavatelů, speditérů a subjektů, které je zastupují, jsou konzultováni správním orgánem před schválením prováděcího plánu a při jeho aktualizaci. V případě sporu mezi správním orgánem a žadateli se mohou žadatelé obrátit na odpovědné regulační subjekty, jak je uvedeno v článku 17.

Odůvodnění

Spory mezi žadateli a správním orgánem by neměla řešit Komise, ale regulační subjekty.

Je důležité zaměřit se na skutečné zúčastněné strany sítě a jejich odborné znalosti, jakož i na přidanou hodnotu při využívání infrastruktury.

Pozměňovací návrh   41

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Investiční plány stanoví seznam zamýšlených projektů pro rozšíření, obnovu nebo modernizaci železničních infrastruktur a jejich stávajících zařízení po celém koridoru a souvisejících finančních potřeb.

Investiční plány stanoví seznam zamýšlených projektů pro rozšíření, obnovu nebo modernizaci železničních infrastruktur a jejich stávajících zařízení po celém koridoru a souvisejících finančních potřeb a zdrojů financování.

Odůvodnění

Je rovněž důležité vytvořit zdroje financování.

Pozměňovací návrh   42

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Investiční plány uvedené v odstavci 1 zahrnují strategii, týkající se zavedení interoperabilních systémů po celém koridoru pro nákladní dopravu, která odpovídá základním požadavkům a technickým specifikacím pro interoperabilitu platným pro železniční sítě a stanoveným v souladu se směrnicí 2008/57/ES. Tato strategie vychází z analýzy nákladů a přínosů týkající se zavedení těchto systémů. Musí být v souladu s vnitrostátními a evropskými plány zavedení interoperabilních systémů, zejména s plánem zavedení evropského systému železniční signalizace (ERTMS).

2. Investiční plány uvedené v odstavci 1 zahrnují strategii, týkající se zavedení interoperabilních systémů po celém koridoru pro nákladní dopravu, která odpovídá základním požadavkům a technickým specifikacím pro interoperabilitu platným pro železniční sítě a stanoveným v souladu se směrnicí 2008/57/ES. Tato strategie vychází z analýzy nákladů a přínosů týkající se zavedení těchto systémů. Musí být v souladu s vnitrostátními a evropskými plány zavedení interoperabilních systémů, zejména s plánem zavedení evropského systému železniční signalizace (ERTMS), a případně i s přeshraničními propojeními a se systémy interoperabilními s třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   43

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Investiční plány případně uvedou výši předpokládaného příspěvku Společenství na základě programu TEN-T a prokazují soudržnost své strategie s tímto programem.

3. Investiční plány případně uvedou výši předpokládaného příspěvku Společenství na základě programu TEN-T nebo jiných politik, fondů či programů a prokazují soudržnost své strategie s nimi.

Pozměňovací návrh   44

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Investiční plány uvedené v odstavci 1 rovněž zahrnují strategii týkající se zvýšení kapacity nákladních vlaků, které mohou být v koridoru provozovány. Strategii lze založit na zvýšení délky vlaku, průjezdného průřezu nebo hmotnosti na nápravu, které jsou povoleny pro vlaky provozované v koridoru pro nákladní dopravu.

4. Investiční plány uvedené v odstavci 1 zahrnují strategii týkající se zvýšení kapacity nákladních vlaků, které mohou být v koridoru provozovány (jinými slovy odstranění zjištěných problémů, modernizace stávající infrastruktury a výstavby infrastruktury nové). Strategie může zahrnovat opatření pro zvýšení délky vlaku, průjezdného průřezu kolejí, zátěžového obrysu, řízení rychlosti, vezeného nákladu nebo hmotnosti na nápravu, které jsou povoleny pro vlaky provozované v koridoru pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   45

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Velká údržba

Koordinace prací

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury by měly koordinovat veškeré své práce na infrastruktuře, neboť tyto práce mohou omezit dostupnou infrastrukturu. Práce by měly být koordinovány v souladu s víceletými dohodami (nebo víceletými smlouvami), na kterých se provozovatelé infrastruktury dohodli v souladu se směrnicí 2001/14/ES.

Pozměňovací návrh   46

Návrh rozhodnutí

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé infrastruktury koridoru koordinují nejméně jednou za rok svůj plán velké údržby infrastruktury a jejích zařízení.

Provozovatelé infrastruktury koridoru koordinují svůj plán veškerých prací na infrastruktuře a jejích zařízeních, jež by omezila dostupnou kapacitu sítě, a to vhodným způsobem a v přiměřené časové lhůtě, přičemž dodržují jednotlivé smluvní dohody uvedené v článku 6 směrnice 2001/14/ES.

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury by měly koordinovat veškeré své práce na infrastruktuře, neboť tyto práce mohou omezit dostupnou infrastrukturu. Práce by měly být koordinovány v souladu s víceletými dohodami (nebo víceletými smlouvami), na kterých se provozovatelé infrastruktury dohodli v souladu se směrnicí 2001/14/ES.

Pozměňovací návrh   47

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po dohodě s pracovní skupinou uvedenou v čl. 4 odst. 5 přijme správní orgán strategii týkající se rozvoje strategických terminálů, aby byly schopné reagovat na potřeby železniční nákladní dopravy provozované v koridoru pro nákladní dopravu.

1. Po dohodě s pracovní skupinou uvedenou v čl. 4 odst. 5 přijme správní orgán integrovanou strategii týkající se rozvoje strategických terminálů, aby byly schopné reagovat na potřeby železniční nákladní dopravy provozované v koridoru pro nákladní dopravu, zejména jako intermodální uzly podél koridorů pro nákladní dopravu. Součástí této strategie bude spolupráce s regionálními a místními orgány a s vnitrostátními vládami, jakož i hledání půdy pro budování terminálů železniční nákladní dopravy a přístup k finančním prostředkům pro jejich podporu. Správní orgán zajistí vybudování dostatečného počtu terminálů ve strategických lokalitách na základě očekávaného objemu dopravy.

Odůvodnění

Koridory pro nákladní dopravu mají přispět k vytvoření integrovaného a intermodálního systému dopravy, především zaměřením se na významnou úlohu strategických terminálů při rozvoji intermodální dopravy a logistiky.

Tento pozměňovací návrh dává článku větší význam a vyjasňuje, jaká by měla být úloha, a zajišťuje strategické umístnění terminálů podle toho, kde je doprava.

Pozměňovací návrh   48

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správní orgán zřídí jediné kontaktní místo pro žádost o trasy pro nákladní vlak překračující nejméně jednu hranici po celém koridoru.

1. Správní orgán zřídí jediné kontaktní místo pro vyřizování žádostí o trasy pro nákladní vlak překračující nejméně jednu hranici po celém koridoru nebo používající několik sítí.

Odůvodnění

Využívání jediného kontaktního místa pro žádosti o trasy pro nákladní vlaky by nemělo být povinné, ale mělo by naopak zůstat nepovinné.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit úlohu jediného kontaktního místa.

Pozměňovací návrh   49

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Jednotlivým provozovatelům infrastruktury lze přidělit funkci jediného kontaktního místa pro žadatele o vlakové trasy.

Odůvodnění

Je nežádoucí, aby bylo jediné kontaktní místo samostatnou organizací mimo provozovatele infrastruktury. Zásadní je, že všechny (potenciální) železniční podniky budou mít stejnou možnost zamluvit si účinným a transparentním způsobem veškeré dostupné mezinárodní vlakové trasy.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit úlohu jediného kontaktního místa.

Pozměňovací návrh   50

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každá žádost týkající se jedné trasy pro jeden nákladní vlak, který překračuje nejméně jednu hranici nebo použije několik sítí po celém koridoru pro nákladní dopravu, musí být podána u jediného kontaktního místa uvedeného v odstavci 1.

vypouští se

Odůvodnění

Využívání jediného kontaktního místa pro žádosti o trasy pro nákladní vlaky by nemělo být povinné, ale mělo by naopak zůstat nepovinné.

Pozměňovací návrh   51

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přednostní nákladní doprava

Kategorie tras pro nákladní vlaky v koridorech

Odůvodnění

Kategorie zboží převáženého po železnici by měly být definovány obecně a pružně. Termín „přednostní nákladní doprava“ není vhodný a mohl by vést k zavádějícímu výkladu cílů těchto kategorií.

Pozměňovací návrh   52

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správní orgán stanoví kategorie druhu nákladní dopravy platné v celém koridoru pro nákladní dopravu. Nejméně jedna z těchto kategorií (dále jen „přednostní nákladní doprava“) zahrnuje zboží, jehož přeprava je z hlediska doby velmi citlivá, a proto se na něj musí vztahovat odpovídající doba přepravy a zaručené dodržování jízdního řádu.

1. Správní orgán stanoví a pravidelně aktualizuje kategorie tras pro nákladní vlaky platné v celém koridoru pro nákladní dopravu. Nejméně jedna z těchto kategorií (dále jen „zrychlená nákladní doprava“) zahrnuje mezi těmito kategoriemi trasu, která si vyžaduje odpovídající dobu přepravy a zaručené dodržování jízdního řádu.

Odůvodnění

Kategorie zboží převáženého po železnici by měly být definovány obecně a pružně. Termín „přednostní nákladní doprava“ není vhodný a mohl by vést k zavádějícímu výkladu cílů těchto kategorií.

Pozměňovací návrh   53

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Kritéria pro stanovení kategorií druhu nákladní dopravy se popřípadě upraví v souladu s regulativním postupem stanoveným v čl. 18 odst. 3.

2. Kritéria pro stanovení kategorií nákladní dopravy upraví správní orgán po konzultaci se žadateli, kteří pravděpodobně použijí koridory pro nákladní dopravu podle definice v článku 2 směrnice 2001/14/ES.

Odůvodnění

Definice kategorií nákladní dopravy by měly být definovány na úrovni rozhodování, která je nejlépe přizpůsobena přijímání rozhodnutí, tedy na úrovni správního orgánu. Ten může lépe zohlednit tržní potřeby odvětví železniční nákladní dopravy po celém koridoru.

Pozměňovací návrh   54

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 20 odst. 2 směrnice 2001/14/ES rezervují provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu nezbytnou kapacitu pro přednostní nákladní dopravu na následující rok, a to před každoročním stanovením jízdního řádu podle čl. 18 směrnice 2001/14/ES a na základě zjištěného provozu nákladní dopravy a studie trhu definované v čl. 5 odst. 1.

1. Kromě případů uvedených v čl. 20 odst. 2 směrnice 2001/14/ES rezervují dotčení provozovatelé infrastruktury nezbytnou kapacitu na základě hodnocení potřeb trhu, pokud jde o rezervní kapacitu, a zveřejní jízdní řád na trase, který je nezbytný pro uspokojení potřeb mezinárodní zrychlené nákladní dopravy v následujícím roce, a to před každoročním stanovením jízdního řádu podle čl. 18 směrnice 2001/14/ES a na základě zjištěného provozu nákladní dopravy a studie trhu definované v čl. 5 odst. 1.

Odůvodnění

Rezervní kapacita by neměla být povinná. Kromě toho by měla být analýza a rozhodnutí, zda je rezerva nezbytná či nikoli, ponechána na provozovatelích infrastruktury.

Pozměňovací návrh   55

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé infrastruktury zachovávají rezervní kapacitu v rámci konečné verze jízdního řádu, aby mohli rychle a vhodně reagovat na žádosti ad hoc o kapacitu uvedené v článku 23 směrnice 2001/14/ES. Tato kapacita musí být dostatečná, aby mohly být žádosti o trasy uspokojeny a aby přitom byla zaručena přiměřená úroveň kvality přidělené trasy z hlediska cestovní doby na trase a jízdního řádu přizpůsobeného nákladní dopravě.

2. Provozovatelé infrastruktury zachovávají odpovídající rezervu pro žádosti ad hoc, kterou vytvářejí na základě předběžného hodnocení kapacitní potřeby, a současně zaručují přiměřenou úroveň kvality přidělené trasy z hlediska cestovní doby a jízdního řádu přizpůsobeného mezinárodní zrychlené nákladní dopravě v rámci konečné verze jízdního řádu, aby mohli rychle a vhodně reagovat na žádosti ad hoc o kapacitu uvedené v článku 23 směrnice 2001/14/ES.

Odůvodnění

Rezervní kapacita by neměla být povinná a analýza a rozhodnutí, zda je taková rezerva nezbytná či nikoli, by měly být ponechány na provozovatelích infrastruktury.

Pozměňovací návrh   56

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Z hlediska cestovní doby mohou mít trasy přidělené nákladním dopravním operacím rozdílnou kvalitu. Zpoplatnění infrastruktury v souvislosti s těmito trasami se může lišit v závislosti na navrhované úrovni kvality v souladu s články 7 a 8 směrnice 2001/14/ES.

vypouští se

Odůvodnění

Každé přidělení trasy by mělo poskytnout, co bylo dohodnuto. Zákazník by si neměl kupovat produkt či službu za jeden poplatek a být žádán o zaplacení dalšího poplatku za jejich spolehlivost.

Pozměňovací návrh   57

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. S výjimkou případu vyšší moci nemůže být trasa přidělená přednostní nákladní dopravní operaci zrušena méně než tři měsíce před svým jízdním řádem, nedá-li dotyčný žadatel svůj souhlas s takovým zrušením.

5. S výjimkou případu vyšší moci nemůže být trasa přidělená zrychlené nákladní dopravní operaci podle tohoto článku zrušena méně než jeden měsíc před svým jízdním řádem, nedá-li dotyčný žadatel svůj souhlas s takovým zrušením. Žadatel se může obrátit na odpovědný regulační subjekt. Jak je uvedeno v článku 27 směrnice 2001/14/ES, mohou provozovatelé infrastruktury ve své zprávě o síti uvést podmínky, za nichž při určování priorit v procesu přidělování zohlední předešlou míru využívání tras pro zrychlenou nákladní dopravu.

Odůvodnění

Termín „přednostní nákladní doprava“ není vhodný a mohl by vést k zavádějícímu výkladu cíle tohoto druhu nákladní dopravy: nákladní doprava by měla mít prospěch ze zlepšeného procesu, který není absolutní předností.

Pozměňovací návrh   58

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu a pracovní skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 zavedou postupy pro zajištění optimální koordinace přidělování kapacity železniční infrastruktury a přidělování kapacity strategických terminálů uvedených v článku 9.

6. Provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu a pracovní skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 zavedou v souladu s tímto článkem postupy pro zajištění optimální koordinace přidělování kapacity a zohlední přístup ke strategickým terminálům uvedeným v článku 9.

Odůvodnění

Článek se mění ve snaze upřesnit, že se vztahuje pouze na mezinárodní dopravu na určitou vzdálenost.

Pozměňovací návrh   59

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Provozovatelé infrastruktury stanoví ve svých podmínkách používání poplatek za přidělené, avšak nakonec nevyužité trasy. Tento poplatek se stanoví v přiměřené, odrazující a účinné výši.

Odůvodnění

Železniční trasa je nedostatkovým statkem, jehož optimální využití je rovněž důležité pro služby obecného zájmu (jako je veřejná služba železniční dopravy). Je proto potřeba zajistit, aby byly objednané trasy také odpovídajícím způsobem využity. Pokutou by se mělo zabránit „umělému“ zvyšování nedostatku železničních tras, a tím i ztrátě atraktivity železnice jako druhu dopravy.

Pozměňovací návrh   60

Návrh rozhodnutí

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 16 odst. 1 směrnice 2001/14/ES mohou o trasy pro nákladní dopravu požádat jiní žadatelé než železniční podniky a jejich mezinárodní seskupení, pokud se tyto trasy týkají jednoho nebo několika úseků koridoru pro nákladní dopravu.

Odchylně od čl. 16 odst. 1 směrnice 2001/14/ES mohou o trasy pro nákladní dopravu požádat jiní žadatelé než železniční podniky a jejich mezinárodní seskupení, pokud se tyto trasy týkají několika úseků koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Tento článek o oprávněném žadateli musí být v souladu s ustanoveními směrnice 2001/14/ES. Článek 16 této směrnice již dovoluje členským státům umožnit žadatelům podávat žádosti o přidělení kapacity infrastruktury na svých územích. Toto ustanovení by mělo dovolit oprávněným žadatelům vystupovat jako kandidáti na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh   61

Návrh rozhodnutí

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu stanoví a zveřejní ve zprávě o síti uvedené v článku 3 a příloze I směrnice 2001/14/ES pravidla přednosti mezi jednotlivými druhy dopravy v případě narušení provozu v koridoru pro nákladní dopravu.

1. Poté, co správní orgán předloží návrh na koridor pro nákladní dopravu a přitom dodrží zásady a plány uvedené v odstavci 2, zveřejní provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu ve zprávě o síti uvedené v článku 3 a příloze I směrnice 2001/14/ES pravidla přednosti mezi jednotlivými druhy tras, zejména tras přidělených zpožděným vlakům, v případě narušení provozu v jednotlivých částech koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury musí určit, pokud možno co nejkoordinovaněji, pravidla přednosti platná na jejich sítích. Mělo by se zamezit definování na evropské úrovni, protože provozní úroveň, která zodpovídá za infrastrukturu, je nejlépe přizpůsobena tomu, aby dokázala zohlednit potřeby železniční nákladní dopravy.

Pozměňovací návrh   62

Návrh rozhodnutí

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravidla přednosti podle odstavce 1 tohoto článku musí přinejmenším stanovit, že přidělená trasa pro vlak přednostní nákladní dopravy, který dodržuje původní ustanovení své trasy, nemůže být s výjimkou případu, kdy dá původní držitel trasy s jejím opětným přidělením jinému vlaku nebo s její změnou svůj souhlas, znovu přidělena jinému vlaku ani změněna.

2. Pravidla přednosti podle odstavce 1 tohoto článku musí přinejmenším stanovit, že přidělená trasa pro vlak zrychlené nákladní dopravy, který dodržuje původní ustanovení své trasy, musí být v co největším rozsahu dodržena nebo musí alespoň minimalizovat celková zpoždění zejména u zrychlené nákladní dopravy. Správní orgán ve spolupráci s žadateli vypracuje a zveřejní:

 

a) zásady regulace vlaků, jež zajistí, aby „zrychlená nákladní doprava“ měla nejlepší možné podmínky, pokud jde o přidělování nižší kapacity;

 

b) pohotovostní plány pro případ narušení koridoru, založené na těchto zásadách.

Odůvodnění

V případě narušení koridoru by provozovatelé infrastruktury měli upřednostnit vlaky „přednostní nákladní dopravy“. Musí však být dostatečně pružní, aby byli schopni minimalizovat celková zpoždění, a podle vlastního uvážení volit pragmatická řešení. Vypracování a zveřejnění zásad regulace vlaků a pohotovostních plánů pro případ narušení by přineslo užitečné pokyny pro provozovatele infrastruktury, a zároveň zajistilo srozumitelnost a transparentnost pro žadatele.

Pozměňovací návrh   63

Návrh rozhodnutí

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu zajistí soulad mezi platnými systémy odměňování výkonu po celém koridoru pro nákladní dopravu, které jsou definovány v článku 11 směrnice 2001/14/ES.

1. Provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu zajistí soulad mezi platnými systémy odměňování výkonu po celém koridoru pro nákladní dopravu, které jsou definovány v článku 11 směrnice 2001/14/ES. Tento soulad kontrolují regulační subjekty, jež při této kontrole spolupracují v souladu s čl. 17 odst. 1.

Odůvodnění

Aby se zaručil plný soulad systémů odměňování výkonu, měla by spolupráce provozovatelů infrastruktury na zajišťování tohoto souladu podléhat kontrole regulačních subjektů odpovědných za koridory pro nákladní dopravu. Tato kontrola by měla být založena na spolupráci, jak stanoví čl. 17 odst. 1.

Pozměňovací návrh   64

Návrh rozhodnutí

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. K hodnocení kvality služby a kapacity služeb mezinárodní a vnitrostátní železniční nákladní dopravy v koridoru pro nákladní dopravu stanoví správní orgán ukazatele výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu a zveřejní je nejméně jednou za rok.

2. K hodnocení kvality služby a kapacity služeb mezinárodní a vnitrostátní železniční nákladní dopravy v koridoru pro nákladní dopravu konzultuje správní orgán žadatele, jež budou pravděpodobně využívat koridory, a uživatele železniční nákladní dopravy ohledně ukazatelů výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu. Po této konzultaci správní orgán tyto ukazatele stanoví a zveřejní je nejméně jednou za rok.

Odůvodnění

Ukazatele výkonnosti jsou užitečné pro zlepšení kvality služeb železniční nákladní dopravy na evropské úrovni. Tato definice by však měla být v souladu s potřebami provozovatelů služeb železniční nákladní dopravy a jejich zákazníků, aby se dohodli na ukazatelích společných pro všechny zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh   65

Návrh rozhodnutí

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí pravidla týkající se těchto ukazatelů jsou stanovena v takovém případě v souladu s regulativním postupem stanoveným v čl. 18 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh   66

Návrh rozhodnutí

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Regulační subjekty podle článku 30 směrnice 2001/14/ES, které jsou příslušné pro koridor pro nákladní dopravu, spolupracují s cílem dohlížet na mezinárodní činnost provozovatelů infrastruktury a žadatelů v koridoru pro nákladní dopravu. Vzájemně se konzultují a vyměňují si informace. Požadují případně nezbytné informace od provozovatelů infrastruktury členského státu, pro který jsou příslušní.

1. Regulační subjekty podle článku 30 směrnice 2001/14/ES, které jsou příslušné pro koridor pro nákladní dopravu, spolupracují s cílem dohlížet na mezinárodní činnost provozovatelů infrastruktury a žadatelů v koridoru pro nákladní dopravu. Vzájemně se konzultují a vyměňují si informace. Požadují případně nezbytné informace od provozovatelů infrastruktury členského státu, pro který jsou příslušní. Provozovatelé infrastruktury a další třetí strany zapojené do mezinárodního přidělování kapacity poskytnou dotčeným regulačním subjektům neprodleně veškeré potřebné informace o mezinárodních vlakových trasách a o kapacitě, ze něž nesou odpovědnost.

Odůvodnění

Regulační subjekty mají v současné době problémy při získávání správných informací od provozovatelů infrastruktury. Je důležité zajistit bezproblémový přístup k informacím a transparentnost.

Pozměňovací návrh   67

Návrh rozhodnutí

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě stížnosti žadatele ohledně služeb mezinárodní nákladní dopravy nebo v rámci úředního šetření dotyčný regulační subjekt konzultuje regulační subjekt jakéhokoli členského státu, přes jehož území prochází dotyčný koridor pro nákladní dopravu, a než přijme rozhodnutí, požádá ho o nezbytné informace. Ostatní regulační subjekty poskytují všechny informace, které mají samy právo požadovat na základě jejich vnitrostátních právních předpisů. V takovém případě regulační subjekt, kterému je podána stížnost nebo který podá podnět k úřednímu šetření, předá dokumentaci příslušnému regulačnímu subjektu, aby bylo možné přijmout opatření vzhledem k zúčastněným stranám.

2. V případě stížnosti žadatele ohledně služeb mezinárodní nákladní dopravy nebo v rámci úředního šetření dotyčný regulační subjekt konzultuje regulační subjekt jakéhokoli členského státu, přes jehož území prochází dotyčný koridor pro nákladní dopravu, a než přijme rozhodnutí, požádá ho o nezbytné informace. Ostatní regulační subjekty poskytují všechny informace, které mají samy právo požadovat na základě jejich vnitrostátních právních předpisů. V takovém případě regulační subjekt, kterému je podána stížnost nebo který podá podnět k úřednímu šetření, předá dokumentaci příslušnému regulačnímu subjektu, aby bylo možné přijmout opatření vzhledem k zúčastněným stranám v souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 5 a 6 směrnice 2001/14/ES.

Odůvodnění

Postup předložení věci regulačním subjektům by měl být v souladu se stávajícími ustanoveními směrnice 2001/14/ES.

Pozměňovací návrh   68

Návrh rozhodnutí

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé infrastruktury spolupracují při provádění tohoto nařízení. Vyměňují si informace o svých osvědčených postupech s cílem koordinovat je v celém Společenství. Komise je jim v těchto úkolech nápomocna. Za tím účelem vytvoří pracovní skupinu provozovatelů infrastruktury, které Komise předsedá.

vypouští se

Odůvodnění

Tento článek je nadbytečný a vytváří zbytečnou administrativní zátěž, protože koordinace a výměna osvědčených postupů mezi provozovateli infrastruktury je samozřejmá a nevyžaduje žádnou intervenci ze strany Komise.

Pozměňovací návrh   69

Návrh rozhodnutí

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v případě přezkoumání hlavních směrů pro TEN-T v souladu s postupy podle čl. 18 odst. 3 rozhodnutí č. 1692/96/ES Komise dospěje k závěru, že je vhodné přizpůsobit toto nařízení těmto hlavním směrům, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh s cílem změnit odpovídajícím způsobem toto nařízení.

Pokud v případě přezkoumání hlavních směrů pro TEN-T v souladu s postupy podle čl. 18 odst. 3 rozhodnutí č. 1692/96/ES Komise dospěje k závěru, že je vhodné přizpůsobit toto nařízení těmto hlavním směrům, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh s cílem změnit odpovídajícím způsobem toto nařízení. Obdobně by některá rozhodnutí přijatá podle tohoto nařízení mohla vést k revizi hlavních směrů TEN-T.

Pozměňovací návrh   70

Návrh rozhodnutí

Příloha – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) koridor pro nákladní dopravu je součástí TEN-T;

vypouští se

Odůvodnění

TEN-T jsou jako kritérium uvedené v příloze nadbytečné, neboť jsou již charakteristikou výběru koridorů uvedených v článku 3.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Klesající podíl železniční přepravy v evropské nákladní dopravě

Charakteristickým rysem Evropské politiky v oblasti dopravy byla v posledním desetiletí její zvyšující se liberalizace. Růst dopravy zůstával souběžně s tímto jevem neměnný, zejména v odvětví nákladní dopravy. Očekává se, že v EU-25 vzroste v letech 2000 až 2020 objem nákladní dopravy (v tkm) o 50 %. Ačkoli Komise ve své Bílé knize z roku 2001 „Evropská politika pro rok 2010: je čas rozhodnout“ uznala, že železniční doprava má v evropském dopravním rámci klíčový význam, podíl železniční dopravy na trhu v oblasti nákladní dopravy se průběžně snižoval: v roce 2005 představoval pouhých 10 % nákladní dopravy na trhu oproti více než 20 % v 70. letech.

Tyto problémy je možné vysvětlit tím, že situace v odvětví dopravy se v posledním desetiletí měnila. Byly zavedeny tři železniční balíčky, které otevřely národní trhy, podpořily hospodářskou soutěž a dopravní účinnost. Tato liberalizace ovšem postrádala podporu v podobě harmonizace a synergie mezi vnitrostátními železničními systémy. Výjimkou byly jen určité iniciativy v oblasti interoperability a integrovaného řízení železniční infrastruktury, jako například rozvoj evropského systému železniční signalizace (ERTMS).

Trh železniční nákladní dopravy musí nyní řešit otázku zlepšení kvality svých služeb. Podle statistik zveřejněných na webových stránkách UIRR (Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice) přijelo v roce 2007 na čas pouze asi 60 % nákladních vlaků. Tentýž rok přijelo asi 20 % nákladních vlaků s 3-hodinovým zpožděním a 8 % s více než 24-hodinovým zpožděním. Tento nedostatek plnění tudíž znevýhodňuje železniční přepravu v jejím konkurenčním boji před ostatními druhy nákladní dopravy.

Tato nedostatečná kvalita má několik důvodů, z nichž se Evropská komise v nedávné době ve své analýze zaměřila na nedostatečné rozdělení zdrojů železniční infrastruktury ve prospěch nákladní dopravy. Komise proto v posledních letech podpořila myšlenku upřednostnit přepravu zboží, například prostřednictvím svého sdělení „Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu“ (KOM(2007)0608), k němuž přijal Evropský parlament dne 4. září 2008 usnesení. V návaznosti na toto sdělení Komise nyní navrhuje právní předpisy, které by vytvořily konkurenceschopnou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.

Vytvoření evropských koridorů pro nákladní dopravu

Záměrem návrhu Komise je připravit a stanovit pravidla pro mezinárodní koridory pro železniční nákladní dopravu, zejména pokud jde o jejich výběr a administrativní uspořádání. Podporuje rovněž harmonizovanou správu mezi provozovateli infrastruktury, pokud jde o přidělení tras, řízení provozu a investice, které s tímto koridorem souvisejí.

Kapitolu 2 návrhu lze shrnout jako kapitolu, která přináší plán vytvořit koridory pro nákladní dopravu, představuje kritéria pro výběr koridorů pro nákladní dopravu členskými státy a stanovuje jejich správní orgány. Propojeny budou alespoň dva členské státy, přičemž koridor bude součástí sítí TEN-T. Tyto koridory by měly na základě sociálně-ekonomické analýzy umožnit významný rozvoj železniční nákladní dopravy. Správní orgán schválí prováděcí plán.

V kapitole 3 jsou uvedeny hlavní body související s investicemi do koridoru pro nákladní dopravu, zejména investiční plány pro infrastrukturu. Je třeba koordinovat plán velké údržby. Strategické terminály jsou předmětem rozvojové strategie.

Kapitola 4 obsahuje pravidla a nástroje týkající se správy koridoru pro nákladní dopravu, například vytvoření jediného kontaktního místa pro příjem žádostí o vlakové trasy. Správní orgán stanoví na základě kritérií definovaných v rámci postupu projednávání ve výborech zvláštní kategorii nazvanou „prioritní nákladní doprava“ pro zboží, jež je velmi citlivé z hlediska doby přepravy. Pravidla, jimiž se řídí dopravní správa, zejména pravidla přednosti pro „prioritní nákladní dopravu“ v případě narušení provozu, vypracovávají a zveřejňují provozovatelé infrastruktury.

Stanoviska zpravodaje k návrhu

Zpravodaj vítá skutečnost, že Komise chce zlepšit situaci v odvětví železniční nákladní dopravy a že sdílí některé prvky jeho analýzy. Má však určité pochybnosti o tom, zda jsou některá ustanovení legislativního návrhu dostačující odpovědí na problémy v odvětví železniční nákladní dopravy. Pro lepší koordinaci investic do železniční infrastruktury jsou rovněž nezbytná politická opatření členských států a Komise. Finanční investice jsou také potřebné pro zvýšení celkové kapacity železnice, čehož lze dosáhnout pouze závazky členských států.

Pokud jde o legislativní návrh, který předložila Komise, je zpravodaj nicméně přesvědčen, že hlavní důvody pro zavedení koridoru pro nákladní dopravu, jimiž jsou lepší synchronizace investic podél koridorů a zlepšení přeshraniční spolupráce bez harmonizace řídících struktur, jsou oprávněné a přizpůsobené potřebám odvětví železniční nákladní dopravy.

Zpravodaj by kromě toho rád zabránil případnému zavádějícímu výkladu na základě textu Komise. Znění návrhu musí být proto více upřesněno, protože nabízí několik výkladů, především pokud jde o negativní dopady v železničním odvětví.

Pokud jde o konkrétní ustanovení týkající se pravidel přednosti, neměla by být vykládána jako zaměřená na výrazné snížení flexibility řízení dopravy provozovateli v celé železniční síti. Tato pravidla mají z hlediska výkonnosti celé železniční sítě naopak za cíl najít lepší rovnováhu mezi nákladními a osobními vlaky v uvedených koridorech. Nákladní doprava by proto neměla absolutní přednost před všemi vlaky, samozřejmě včetně vlaků osobní dopravy. Z těchto důvodů je nezbytné, aby potřeba pravidel byla v souladu se zárukou flexibility řízení železničního systému, a omezil se tak případný dopad na osobní dopravu, zabránilo se možným sporům mezi různými druhy dopravy a zlepšila se nepřetržitost nákladní dopravy. Definice pravidel na úrovni, která je k tomu nejlépe přizpůsobena, je zásadní pro zaručení úspěchu těchto koridorů; tato pravidla by měli nejspíš definovat provozovatelé infrastruktury, a pokud možno co nejméně na evropské úrovni, aby ze zohlednily tržní potřeby každého koridoru v odvětví nákladní dopravy.

Nařízení nenavrhuje zavést fyzické rozdělení železničních sítí, ale stanovit pravidla, která by řešila problém přiměřeného přidělování skulin pro mezinárodní nákladní dopravu. Tato pravidla musí být transparentnější, zejména pro zákazníky provozovatelů infrastruktury, pokud jde o přidělování tras a zvládání narušení provozu v případě nákladní dopravy.

Nakonec, pokud jde o odkaz na síť TEN-T, zpravodaj jej pokládá za náležitý, protože síť TEN-T má zásadní význam pro celou Evropskou unii. Ale spojení s koridory pro nákladní dopravu by mělo být lépe vymezeno. Pokud tedy zpravodaj podporuje myšlenku, že koridory pro nákladní dopravu mohou být součástí sítě TEN-T, neměly by být definovány výlučně na tomto základě. Koridory ERTMS nebo jiné důležité trasy pro nákladní dopravu by mohly být dalšími prvky vytváření železničních koridorů.

Na závěr by zpravodaj rád uvedl, že by tyto právní předpisy měly být navrženy způsobem, který by zvýšil výkonnost celé železniční sítě pro všechny uživatele. Cílem by také mělo být, aby bylo zaručeno lepší sdílení kapacity mezi všemi druhy zákazníků při zachování flexibilního fungování železničního systému pro provozovatele.

POSTUP

Název

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (text s významem pro EHP)

Referenční údaje

KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)

Datum předložení EP

11.12.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

13.1.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Petr Duchoň

5.1.2009

 

 

Projednání ve výboru

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Datum přijetí

31.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Anne E. Jensen

Datum předložení

2.4.2009