JELENTÉS a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2.4.2009 - (COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Petr Duchoň

Eljárás : 2008/0247(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0220/2009

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0852),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0509/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0220/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) (3a) Bár a vasúti teherfuvarozás liberalizációja lehetővé tette az új üzemeltetők számára a hálózatba való belépést, a piaci mechanizmusok nem elégségesek a vasúti teherfuvarozás megszervezéséhez, szabályozásához és biztosításához. Az optimalizáció és a megbízhatóság biztosítása különösen a pályahálózat-működtetők közötti együttműködési és vasútvonal-elosztási eljárások megerősítését foglalja magában.

Indokolás

A jelek szerint szükség van arra, hogy a vasúti teherszállítás fejlesztését a pályahálózat-működtetők közötti együttműködő megközelítéssel kell szabályozni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló vasúti hálózatot a transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T) koherens egységet alkotó hálózatként indokolt létrehozni. Ennek érdekében a két hálózat fejlesztését össze kell hangolni, a vasúti árufuvarozás céljára szolgáló nemzetközi folyosókat pedig integrálni kell a TEN-T meglévő hálózatába. Ezen túlmenően az említett árufuvarozási folyosókkal kapcsolatban közösségi szinten egységes szabályokat kell kidolgozni. Adott esetben az említett folyosók létrehozásához a TEN-T program keretében pénzügyi támogatást lehet nyújtani.

(7) A versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatot a transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T) és az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) közlekedési folyosóival koherens egységet alkotó hálózatként indokolt létrehozni. Ennek érdekében a hálózatok fejlesztését össze kell hangolni, a vasúti árufuvarozás céljára szolgáló nemzetközi folyosókat pedig integrálni kell a TEN-T és ERTMS meglévő folyosóival. Ezen túlmenően az említett árufuvarozási folyosókkal kapcsolatban közösségi szinten harmonizált szabályokat kell kidolgozni. Adott esetben az említett folyosók létrehozásához a TEN-T program, többek között a kutatási és a Marco Polo programok valamint az egyéb közösségi források és más európai politikák és források, mint a Kohéziós Alap keretében pénzügyi támogatást lehet nyújtani.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az árufuvarozási folyosók létrehozása során a harmadik országok vasúti infrastruktúrájával való összekapcsolódások javításának biztosítása céljából figyelembe kell venni, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a TEN-T hálózatnak az európai szomszédsági politika (ESZP) országaira történő tervezett kibővítése.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Indokolt az árufuvarozási folyosó keretében megfelelően koordinálni az érintett tagállamok és pályahálózat-működtetők közötti együttműködést, elegendő prioritást biztosítani a vasúti árufuvarozási forgalom számára, a többi közlekedési móddal hatékony és kellő mértékű kapcsolatot kialakítani és a vasúti árufuvarozásban érdekelt szolgáltatók közötti verseny fejlődését ösztönző feltételeket biztosítani.

(8) Indokolt az árufuvarozási folyosó keretében megfelelően koordinálni az érintett tagállamok és pályahálózat-működtetők közötti együttműködést, jobban és a szükséges mértékben könnyíteni a vasúti árufuvarozási forgalmat, a többi közlekedési móddal hatékony és kellő mértékű kapcsolatot kialakítani egy hatékony, integrált áruszállítási hálózat kialakítása érdekében, és a vasúti árufuvarozásban érdekelt szolgáltatók közötti verseny fejlődését ösztönző feltételeket biztosítani.

Indokolás

Az árufuvarozási folyosókat úgy kell összehangolni, hogy az a vasúti áruszállítás fenntarthatóságát és hatékonyságát serkentse, és a vasúti áruszállítást közelebbről integrálja a szállítás más módjaival.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az árufuvarozási folyosók létrehozását átlátható kritériumok alapján és átlátható eljárást követően közösségi szinten indokolt megvizsgálni és jóváhagyni, úgy, hogy az egyes döntésekkel kapcsolatban és az irányítás kérdéseit illetően a tagállamok és a pályahálózat-működtetők számára elegendő mozgástér maradjon a saját helyzetükhöz kellően alkalmazkodó intézkedések meghozatalára.

(9) Az árufuvarozási folyosók létrehozásának a vasúti pályahálózat-működtetőkkel konzultáló tagállamok javaslatain kell alapulnia. Ezt egy későbbi szakaszban átlátható kritériumok alapján és átlátható eljárást követően európai szinten indokolt jóváhagyni. Az árufuvarozási folyosók létrehozásának kritériumait úgy kell meghatározni, hogy az a tagállamok és a pályahálózat-működtetők specifikus szükségleteihez igazodjék, azaz elegendő mozgástér maradjon intézkedések meghozatalára.

Indokolás

Az árufuvarozás meghatározásának az érintett pályahálózat-működtetőkkel szorosan konzultáló tagállamok javaslatain kell alapulnia. Garantálni kell azt, hogy a döntéshozatali folyamat során a pályahálózat-működtetők autonómiája megmarad.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A tagállamok és a pályahálózat-működtetők közötti koordináció ösztönzése érdekében minden árufuvarozási folyosó esetében létre kell hozni az adott árufuvarozási folyosón érdekeltséggel rendelkező különböző pályahálózat-működtetőkből álló irányító szervet.

(10) A tagállamok, a pályahálózat-működtetők és a vasúttársaságok közötti koordináció ösztönzése érdekében minden árufuvarozási folyosó esetében létre kell hozni az adott árufuvarozási folyosón érdekeltséggel rendelkező különböző pályahálózat-működtetőkből álló irányító szervet.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A piaci igények kellő figyelembevétele érdekében az árufuvarozási folyosók kialakításának részleteit egy olyan végrehajtási terv formájában kell előterjeszteni, amely tartalmazza a vasúti árufuvarozás teljesítményének javításához szükséges fellépések meghatározását és végrehajtási ütemtervét. Ezenkívül indokolt világosan meghatározott eljárásoknak megfelelő, rendszeres konzultációk segítségével meggyőződni arról, hogy az adott árufuvarozási folyosó kialakítása érdekében tervezett vagy megvalósított fellépések megfelelnek-e az árufuvarozási folyosót igénybe vevő valamennyi felhasználó igényeinek vagy elvárásainak.

(11) A piaci igények kellő figyelembevétele érdekében az árufuvarozási folyosók kialakításának részleteit egy olyan végrehajtási terv formájában kell előterjeszteni, amely tartalmazza a vasúti árufuvarozás teljesítményének javításához szükséges fellépések meghatározását és végrehajtási ütemtervét. Ezenkívül indokolt az irányítási szerv által meghatározott megfelelő eljárásokkal összhangban, az összes vasúttársaság bevonásával történő rendszeres konzultációk segítségével meggyőződni arról, hogy az adott árufuvarozási folyosó kialakítása érdekében tervezett vagy megvalósított fellépések megfelelnek-e a piac igényeinek vagy elvárásainak.

Indokolás

Az árufuvarozási folyosók használóival történő konzultációs eljárást az irányító szervnek kell meghatározni, mert ez utóbbi szint a legalkalmasabb a megfelelő eljárás eldöntésére.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az árufuvarozási folyosó vonalán rendelkezésre álló infrastruktúrakapacitás egységességének és folytonosságának biztosításához össze kell hangolni az érintett tagállamok és pályahálózat-működtetők által az árufuvarozási folyosón végrehajtott beruházásokat és azokat az árufuvarozási folyosó szükségleteinek megfelelő logika szerint kell tervezni. A folyosót potenciálisan felhasználni kívánó kérelmezők tájékoztatására a folyosók kialakításának ütemtervét közzé kell tenni. Indokolt, hogy ebben szerepeljenek az átjárható rendszerek fejlesztésével és a vonatok kapacitásának növelésével kapcsolatos beavatkozási tervek.

(12) (12) Az árufuvarozási folyosó vonalán rendelkezésre álló infrastruktúrakapacitás egységességének és folytonosságának biztosításához össze kell hangolni az érintett tagállamok, pályahálózat-működtetők és vasúttársaságok, illetve adott esetben a tagállamok és harmadik országok által az árufuvarozási folyosón végrehajtott beruházásokat és azokat az árufuvarozási folyosó szükségleteinek megfelelő logika szerint kell tervezni. A folyosót potenciálisan felhasználni kívánó vasúttársaságok tájékoztatására a folyosók kialakításának ütemtervét közzé kell tenni. Indokolt, hogy ebben szerepeljenek az átjárható rendszerek fejlesztésével és a vonatok kapacitásának növelésével kapcsolatos beavatkozási tervek.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Tekintettel az eltérő típusú forgalom menetrendjének meghatározására jellemző eltérő tervidőszakokra, kívánatos ügyelni arra, hogy az árufuvarozási célú infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmeket indokolatlanul ne korlátozzák a személyszállítási célú kérelmek, különösen figyelembe véve azok külön-külön vizsgált társadalmi-gazdasági értékét. Az infrastruktúrahasználati díjnak az odaítélt menetvonal minősége és megbízhatósága függvényében indokolt változnia.

(17) Tekintettel az eltérő típusú forgalom menetrendjének meghatározására jellemző eltérő tervidőszakokra, kívánatos ügyelni arra, hogy az árufuvarozási célú infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmek kompatibilisek legyenek a személyszállítási célú kérelmekkel, különösen figyelembe véve azok külön-külön vizsgált társadalmi-gazdasági értékét. Az infrastruktúrahasználati díjnak az odaítélt menetvonal minősége és megbízhatósága függvényében indokolt változnia.

Indokolás

A teherszállító menetvonal iránti kérelmeknek összhangban kell lenniük a személyszállítással, hogy a személyszállító vonatok forgalmát a lehető legkevésbé zavarják.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A szállítás időtartamára és a pontosságra érzékeny árukat szállító vonatoknak a forgalom fennakadása esetén kellő elsőbbséget célszerű élvezniük.

(18) A szállítás időtartamára és a pontosságra érzékeny árukat szállító vonatoknak a forgalom fennakadása esetén az irányítási szerv által meghatározott módon kellő elsőbbséget célszerű élvezniük.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az adott árufuvarozási folyosón vasúti árufuvarozási szolgáltatásokat biztosító gazdasági szereplők közötti verseny kialakulásának biztosítása érdekében kívánatos a vasúttársaságokon vagy azok csoportosulásán kívüli egyéb kérelmezők számára is engedélyezni az infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmek benyújtását.

(19) (19) Az adott árufuvarozási folyosón vasúti árufuvarozási szolgáltatásokat biztosító gazdasági szereplők közötti verseny kialakulásának biztosítása érdekében a vasúttársaságokon vagy azok csoportosulásán kívüli egyéb kérelmezők benyújthatják az infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmeket.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az árufuvarozási folyosó létrehozását célzó fellépések előnyeinek objektív értékelésének és a fellépések hatékony nyomon követésének lehetővé tétele érdekében ki kell dolgozni és rendszeresen közzé kell tenni az árufuvarozási folyosó teljes hosszán nyújtott szolgáltatást leíró teljesítménymutatókat.

(22) Az árufuvarozási folyosó létrehozását célzó fellépések előnyeinek objektív értékelésének és a fellépések hatékony nyomon követésének lehetővé tétele érdekében ki kell dolgozni és rendszeresen közzé kell tenni az árufuvarozási folyosó teljes hosszán nyújtott szolgáltatást leíró teljesítménymutatókat. A teljesítménymutatók meghatározását a vasúti teherfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó vagy igénybe vevő érintett felekkel történő konzultációt követően kell kialakítani.

Indokolás

A teljesítménymutatók hasznosak az európai szintű árufuvarozási szolgáltatások minőségének javítása szempontjából. A valamennyi fél által elismert mutatókról történő megállapodás érdekében egy ilyen meghatározásra azonban a vasúti áruszállítási szolgáltatók és ügyfeleik igényeivel összhangban kerülhet sor.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A helyes gyakorlatok terjedésének elősegítésére és a versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat irányításának hatékony nyomon követésének biztosítására a Bizottság támogatása mellett kívánatos megerősíteni a közösségi pályahálózat-működtetők közötti együttműködést.

törölve

Indokolás

Ez a legjobb bevált gyakorlat terjesztéséről és a pályahálózat-működtetők közti együttműködésről szóló előírás redundáns, és felesleges bürökráciához vezethet.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a) E rendelet a más szállítási módokhoz viszonyítva a vasúti árufuvarozás hatékonyságát szeretné növelni, de ezt a célkitűzést politikai fellépés és a tagállamok (és az Európai Unió) pénzügyi bevonása révén is követni kell. Biztosítani kell a tagállamok között a legmagasabb szinten folytatott együttműködést, az árufuvarozási folyosók leghatékonyabb működésének szavatolása érdekében. Az infrastruktúrát és az ERTMS-hez hasonló technikai rendszereket illető pénzügyi kötelezettségvállalásnak a vasúti árufuvarozási képesség növelésére és ezzel párhuzamosan a jogalkotási hatékonyság fokozására kell törekednie.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet a versenyképes árufuvarozást szolgáló – a versenyképes árufuvarozást szolgáló nemzetközi vasúti folyosókból álló (a továbbiakban: árufuvarozási folyosók) európai vasúti hálózat létrehozásának és megszervezésének szabályait határozza meg. Megállapítja az árufuvarozási folyosók kiválasztásával és megszervezésével kapcsolatos szabályokat, valamint a beruházások tervezésével, a kapacitás kezelésével és a forgalom irányításával kapcsolatos harmonizált alapelveket.

(1) Ez a rendelet a versenyképes árufuvarozást szolgáló nemzetközi vasúti folyosókban (a továbbiakban: árufuvarozási folyosók) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat létrehozásának és megszervezésének szabályait határozza meg. Megállapítja az árufuvarozási folyosók kiválasztásával és megszervezésével kapcsolatos szabályokat, valamint a beruházások tervezésével, a kapacitás kezelésével és a forgalom irányításával kapcsolatos együttműködési alapelveket.

Indokolás

A jelek szerint szükség van arra, hogy a vasúti teherszállítás fejlesztését a pályahálózat-működtetők közötti együttműködő megközelítéssel kell szabályozni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a vasúti infrastruktúrán üzemelő személyszállítási szolgáltatások számára fenntartott különálló helyi és regionális hálózatok;

a) a vasúti infrastruktúrán üzemelő személyszállítási szolgáltatások számára fenntartott különálló helyi és regionális hálózatok, az árufuvarozási folyosó egyes részein működtetett szolgáltatások kivételével;

Indokolás

Lehetőség van arra, hogy egyes helyi és regionális személyszállítási szolgáltatásra irányuló önálló hálózatok az árufuvarozási folyosó egyes részeit igénybe vehessék. Ezen esetben az árufuvarozási folyosókra vonatkozó rendeleteket kell alkalmazni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „árufuvarozási folyosó”: a tagállamok és adott esetben európai harmadik országok területén elhelyezkedő vasútvonalak olyan halmaza, amely egy vagy több stratégiai jelentőségű terminált köt össze egy vagy több másik stratégiai jelentőségű terminállal, és amely egy főútvonalból, valamint alternatív útvonalakból és az ezeket összekötő vonalakból, továbbá az árufuvarozási terminálokban, a rendező pályaudvarokon és a vonat-összeállító állomásokon található vasúti infrastruktúrákból és kapcsolódó berendezéseikből, valamint a fent említett elemeket összekötő vonalakból áll;

a) „árufuvarozási folyosó”: a tagállamok és adott esetben európai harmadik országok területén elhelyezkedő vasútvonalak olyan halmaza, amely két vagy több stratégiai jelentőségű terminált köt össze, és amely egy főútvonalból, valamint alternatív útvonalakból és az ezeket összekötő vonalakból, továbbá az árufuvarozási terminálokban, a rendező pályaudvarokon és a vonat-összeállító állomásokon található vasúti infrastruktúrákból és kapcsolódó berendezéseikből, valamint a fent említett elemeket összekötő vonalakból áll, beleértve a 2001/14/EK irányelv II. mellékletében említett valamennyi vasúthoz kapcsolódó szolgáltatást;

Indokolás

A vasúthoz kapcsolódó szolgáltatások létfontosságúak ahhoz, hogy vasúti árufuvarozást az összes piaci szegmensben biztosítsák (beleértve az egykocsis szolgáltatásokat). Az új piaci belépőket eddig szinte teljesen kizárták e tevékenységből, és kisebb mértékben az intermodális közlekedésből, mivel e szolgáltatásokhoz nem vagy csak korlátozottan illetve nem méltányos feltételekkel férnek hozzá. A vasúthoz kapcsolódó szolgáltatások a 2006-os „Servrail” tanulmány tárgyát képezték, amelyet az Európai Bizottság megbízásából készítettek, és az első vasúti csomag átdolgozásának részét képezik. A vasúthoz kapcsolódó szolgáltatások egyúttal fontosak az új/független vasúti személyszállítási üzemeltetők számára.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „jelentős karbantartási munkák”: a vonatoknak az árufuvarozási folyosón való közlekedéséhez szükséges vasúti infrastruktúrát és berendezéseket érintő olyan beavatkozás vagy javítás, amely a 2001/14/EK irányelv 28. cikke szerinti infrastruktúra-kapacitás korlátozásával jár;

c) „jelentős karbantartási munkák”: a vonatoknak az árufuvarozási folyosón való közlekedéséhez szükséges vasúti infrastruktúrát és berendezéseket érintő, legalább egy évvel korábban eltervezett olyan beavatkozás vagy javítás, amely a 2001/14/EK irányelv 28. cikke szerinti infrastruktúra-kapacitás korlátozásával jár;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „stratégiai jelentőségű terminál”: az adott árufuvarozási folyosón elhelyezkedő, minden kérelmező előtt nyitott terminál, amely az árufuvarozási folyosó teljes hosszán megvalósuló vasúti árufuvarozásban jelentős szerepet játszik;

e) „stratégiai jelentőségű terminál”: az adott árufuvarozási folyosón elhelyezkedő, minden kérelmező előtt nyitott terminál, amely az árufuvarozási folyosó teljes hosszán megvalósuló vasúti árufuvarozásban már jelentős szerepet tölt be vagy várhatóan fog betölteni;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „egyablakos rendszer”: az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői által létrehozott közös fórum, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy egy helyen, egyetlen művelettel kérelmezzenek menetvonalat egy legalább egy határt keresztező útvonalra.

f) „egyablakos rendszer”: az árufuvarozási folyosó valamennyi pályahálózat-működtetője által létrehozott közös fórum, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy kérelmezzenek menetvonalat egy legalább egy határt keresztező útvonalra.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az árufuvarozási folyosó célja, hogy nemzetközi és belföldi vasúti árufuvarozási szolgáltatások üzemeltetését tegye lehetővé legalább két tagállam területén. Az árufuvarozási folyosó a következő jellemzőkkel rendelkezik:

(1) Az árufuvarozási folyosó legalább két tagállamot összeköt és lehetővé teszi a nemzetközi és belföldi vasúti árufuvarozási szolgáltatások üzemeltetését. Az árufuvarozási folyosó a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) része a TEN-T-nek;

a) része a TEN-T-nek, vagy legalább kompatibilis a TEN-T-vel, vagy adott esetben az ERTMS folyosókkal. Szükség esetén a TEN-T-hez nem tartozó, jelentős, vagy feltételezhetően jelentős árufuvarozási forgalommal rendelkező szakaszok a folyosó részeit képezhetik.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a vasúti árufuvarozási forgalom jelentős mértékű növekedését teszi lehetővé;

(b) a vasúti árufuvarozási forgalom jelentős mértékű növekedését teszi lehetővé, és figyelembe veszi a főbb kereskedelmi és áruforgalmakat;

Indokolás

A teherszállítást kiemelten kezelő hálózat kiépítésének meg kell felelnie a fő európai tengelyeknek, amennyiben jelentős kereslet mutatkozik a nemzetközi áruszállításra.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) jobb összeköttetéseket tesz lehetővé a határ menti tagállamok és a harmadik országok között;

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Egy árufuvarozási folyosó létrehozására vagy módosítására az érintett tagállamok tehetnek javaslatot. Ebből a célból a tagállamok az érintett pályahálózat-működtetőkkel közösen kidolgozott javaslatot juttatnak el a Bizottsághoz, figyelembe véve a mellékletben szereplő kritériumokat.

(2) Egy árufuvarozási folyosó létrehozásáról vagy módosításáról az érintett tagállamok határoznak, az érintett pályahálózat-működtetőkkel közösen kidolgozott javaslat mellékelésére irányuló szándékukról értesítik a Bizottságot, figyelembe véve a folyosót használó vagy használni szándékozó vasúttársaságok kezdeményezéseit és véleményét valamint a mellékletben szereplő kritériumokat. Az érdekelt vasúttársaságok részt vehetnek a folyamatban, amennyiben lényeges beruházások érintik őket.

Indokolás

Amíg a vasúttársaságok „gazdasági szereplők” azaz pénzügyi szempontból aktívan részt vesznek az árufuvarozási folyosók létrehozásában, részt vehetnek a folyamatban.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) e rendelet hatálybalépése után legkésőbb egy évvel legalább egy-egy árufuvarozási folyosóra vonatkozó javaslatot ki kell dolgozni minden olyan tagállam területére vonatkozóan, amelynek legalább két szárazföldi határa van más tagállamokkal;

a) e rendelet hatálybalépése után legkésőbb egy évvel legalább egy-egy árufuvarozási folyosóra vonatkozó javaslatot ki kell dolgozni minden olyan tagállam területére vonatkozóan, amelynek legalább két közvetlen kapcsolata van más tagállamokkal;

Indokolás

A közvetlen vasúti kapcsolatra való hivatkozás a szárazföldi határok helyett relevánsabb.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) e rendelet hatálybalépése után legkésőbb három évvel minden tagállam területére vonatkozóan ki kell dolgozni legalább a következőket:

b) e rendelet hatálybalépése után legkésőbb három évvel minden tagállam területére vonatkozóan ki kell dolgozni legalább egy árufuvarozási folyosót.

i. egy árufuvarozási folyosó,

 

ii. két árufuvarozási folyosó, amennyiben az érintett tagállamban a vasúti árufuvarozás éves teljesítménye 30 milliárd tonnakilométer vagy ennél több,

 

iii. három árufuvarozási folyosó, amennyiben az érintett tagállamban a vasúti árufuvarozás éves teljesítménye 70 milliárd tonnakilométer vagy ennél több.

 

Indokolás

A rendelet megköveteli valamennyi tagállamtól egy folyosó létrehozását. A tagállamokra kellene bízni további folyosók létrehozását a piaci igények alapján. Egy határ jelenléte (függetlenül attól, hogy szárazföldi vagy vízparti) egy másik országgal elégséges egy tagállam számára az árufuvarozási folyosóra irányuló javaslathoz.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság megvizsgálja a (2) bekezdésben említett árufuvarozási folyosók létrehozására irányuló javaslatokat, és a 18. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban e rendelet hatálybalépése után legkésőbb egy évvel határozatot fogad el az árufuvarozási folyosók első hálózatáról. E vizsgálat keretében a mellékletben szereplő kritériumokat figyelembe kell venni.

(4) A Bizottság tudomásul veszi a (2) bekezdésben említett árufuvarozási folyosók létrehozására irányuló javaslatokat, és megvizsgálja, hogy összhangban állnak-e a melléklet értékelési kritériumaival. Ellenvetéssel élhet vagy módosításokat javasolhat, amennyiben azt helyénvalónak látja.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az árufuvarozási folyosóknak a (4) bekezdésben említett hálózata az árufuvarozási folyosók létrehozására vagy módosítására irányuló javaslatok alapján, és a Bizottság által a 18. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadott határozatot követően, fokozatosan módosul és kiegészül. A tagállami javaslatok vizsgálatára a mellékletben szereplő kritériumok figyelembevételével kerül sor.

törölve

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden egyes árufuvarozási folyosó esetében a 2001/14/EK irányelv 2. cikkében meghatározott érintett pályahálózat-működtetők létrehozzák az árufuvarozási folyosó végrehajtási tervének kidolgozásáért, megvalósításának irányításáért és frissítéséért felelős irányítási szervet. Az irányítási szerv rendszeresen beszámol tevékenységéről az érintett tagállamoknak és adott esetben a TEN-T azon kiemelt fontosságú projektjeinek az 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 17a. cikkében említett európai koordinátorainak, amelyek részei az árufuvarozási folyosónak.

(2) Minden egyes árufuvarozási folyosó esetében a 2001/14/EK irányelv 2. cikkében meghatározott érintett pályahálózat-működtetők létrehozzák az árufuvarozási folyosó végrehajtási tervének kidolgozásáért, megvalósításának irányításáért és frissítéséért felelős irányítási szervet. A folyosót használó érdekelt vasúttársaságok vagy azok csoportjai konzultatív jelleggel rendszeresen részt vesznek e szerv működésében. Az irányítási szerv rendszeresen beszámol tevékenységéről az érintett tagállamoknak és adott esetben a Bizottságnak és a TEN-T azon kiemelt fontosságú projektjeinek az 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 17a. cikkében említett európai koordinátorainak, amelyek részei az árufuvarozási folyosónak.

Indokolás

Az árufuvarozás-orientált hálózat kiemelt jelentőségű a vasúti árufuvarozás jövőbeli sikere érdekében, és a kezdetektől fogva fokozottabb nyomon követést igényel az EK részéről.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok létrehozhatnak egy igazgatóságot, amely felelős az irányító szerv folyosó-végrehajtási tervének engedélyezéséért és a végrehajtás felügyeletéért. Ezen esetben az igazgatóság egyes tagjait az illetékes hatóság bízza meg.

Indokolás

A tagállamok folyosóra vonatkozó kormányzati szerepet és feladatait egyértelművé kell tenni. Meg kell ezért különböztetni az irányító szervet, amelynek kizárólag a pályahálózat-működtetők és a vasúttársaságok lehetnek tagjai, illetve a igazgatóságot, amelynek kizárólag a tagállam képviselői lehetnek tagjai.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Létrejön az árufuvarozási folyosó 9. cikkben említett stratégiai jelentőségű termináljainak működtetőiből és tulajdonosaiból álló munkacsoport. A munkacsoport az irányítási szerv bármely olyan javaslatáról véleményt nyilváníthat, amely közvetlen hatással van a stratégiai jelentőségű terminálok működtetésére és az azokkal kapcsolatos beruházásokra. Az irányítási szerv nem fogadhat el ezzel a véleménnyel ellentétes határozatot.

(5) Létrejön az árufuvarozási folyosó 9. cikkben említett stratégiai jelentőségű termináljainak, többek között a tengeri és belvízi kikötők működtetőiből és tulajdonosaiból álló munkacsoport. A munkacsoport az irányítási szerv bármely olyan javaslatáról véleményt nyilváníthat, amely közvetlen hatással van a stratégiai jelentőségű terminálok működtetésére és az azokkal kapcsolatos beruházásokra. Az irányítási szerv nem fogadhat el ezzel a véleménnyel ellentétes határozatot.

Indokolás

Ésszerűbb lenne ezen szereplők korai bevonása, azaz amikor az érintett pályahálózat-működtetők kidolgozzák a javaslatokat és azokat a Bizottsághoz beterjesztik.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az irányítási szerv által jóváhagyott végrehajtási terv a következőket tartalmazza:

(1) Az irányítási szerv által jóváhagyott és rendszeresen kiigazított végrehajtási terv legalább a következőket tartalmazza:

Indokolás

A folyosókat irányító szervek számára szavatolni kell bizonyos mértékű rugalmasságot a végrehajtási terv eldöntése során, hogy meghatározhassák saját szükségleteiket és eljárásaikat.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az árufuvarozási folyosó jellemzőinek leírása, valamint az árufuvarozási folyosó létrehozásához szükséges intézkedések végrehajtási programja;

a) az árufuvarozási folyosó jellemzőinek – többek között a szűk keresztmetszetek – leírása, valamint az árufuvarozási folyosó létrehozásának elősegítéséhez szükséges intézkedések végrehajtási programja;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az irányítási szervnek az árufuvarozási folyosó teljesítményével kapcsolatos célkitűzései, a 16. cikkben említett rendelkezéseknek megfelelően a szolgáltatás minőségében és az árufuvarozási folyosó kapacitásában kifejezve;

c) az irányítási szervnek az árufuvarozási folyosó teljesítményével kapcsolatos célkitűzései és javítást célzó programja, a 16. cikkben említett rendelkezéseknek megfelelően;

Indokolás

A folyosókat irányító szervek számára szavatolni kell bizonyos mértékű rugalmasságot a végrehajtási terv eldöntése során, hogy meghatározhassák saját szükségleteiket és eljárásaikat.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az árufuvarozási folyosó létrehozására és teljesítményének javítására vonatkozó, e cikk (3) bekezdésében említett program.

törölve

Indokolás

A folyosókat irányító szervek számára szavatolni kell bizonyos mértékű rugalmasságot a végrehajtási terv eldöntése során, hogy meghatározhassák saját szükségleteiket és eljárásaikat.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A végrehajtási tervet rendszeresen ki kell igazítani, figyelembe véve az abban szereplő intézkedések megvalósításának, az árufuvarozási folyosót jellemző árufuvarozási piacnak és a 16. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezésekkel összhangban mért teljesítménynek a változásait.

törölve

Indokolás

A folyosókat irányító szervek számára szavatolni kell bizonyos mértékű rugalmasságot a végrehajtási terv eldöntése során, hogy meghatározhassák saját szükségleteiket és eljárásaikat.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Piacelemzést kell végezni. A piacelemzés az árufuvarozási folyosón és az ehhez kapcsolódó közlekedési rendszer egyes elemein tapasztalt és várt forgalmi változásokra terjed ki. Megvizsgálja, hogyan változtak a forgalom különböző típusai, azaz az áruszállítás és a személyszállítás. A piacelemzés magába foglalja a 3. cikk c) pontjában említett társadalmi-gazdasági elemzés főbb elemeit. Az elemzést évente legalább egyszer frissíteni kell. Az elemzés eredményei alapján kerül sor az árufuvarozási folyosó végrehajtási tervének kiigazítására.

(3) Piacelemzést kell végezni és azt rendszeres időközönként frissíteni kell. A piacelemzés az árufuvarozási folyosón és az ehhez kapcsolódó közlekedési rendszer egyes elemein tapasztalt és várt forgalmi változásokra terjed ki, adott esetben a végrehajtási terv fejlesztésének és kiigazításának céljából. A piacelemzés megvizsgálja az egyes forgalomtípusokat, és magába foglalja a 3. cikk c) pontjában említett társadalmi-gazdasági elemzés főbb elemeit valamint a költségekre, előnyökre illetve a hosszútávú pénzügyi hatásra vonatkozó lehetséges forgatókönyveket is.

Indokolás

A piacelemzés tartalmát és eljárását rugalmasan kell meghatározni, és az irányító szerv igényeinek megfelelően kell kiigazítani.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Programot kell kidolgozni az árufuvarozási folyosó létrehozására és teljesítményének javítására. A program többek között tartalmazza a közös célokat, a kiválasztott műszaki megoldásokat, valamint mindazon beavatkozások ütemtervét, amelyeket a vasúti infrastruktúrán és annak berendezésein el kell végezni a 7–16. cikkben említett intézkedések összességének végrehajtásához.

(4) Programot kell kidolgozni az árufuvarozási folyosó létrehozására és teljesítményének javítására. A program többek között tartalmazza a közös célokat, a kiválasztott műszaki megoldásokat, valamint mindazon beavatkozások ütemtervét, amelyeket a vasúti infrastruktúrán és annak berendezésein el kell végezni a 7–16. cikkben említett intézkedések összességének végrehajtásához. Ezen intézkedéseknek kerülniük illetve minimalizálniuk kell bármilyen, a vasúti kapacitást érintő korlátozást.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az irányítási szerv a végrehajtási terv jóváhagyását megelőzően, illetve a végrehajtási terv frissítésekor konzultál az árufuvarozási folyosó használatáért folyamodó kérelmezőkkel. Az irányítási szerv és a kérelmezők közötti nézeteltérés esetén a kérelmezők a Bizottsághoz fordulhatnak, az pedig a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az üggyel kapcsolatban konzultációt kezdeményez a 18. cikk (1) bekezdésében említett bizottsággal.

(2) Az irányítási szerv a végrehajtási terv jóváhagyását megelőzően, illetve a végrehajtási terv frissítésekor konzultál az árufuvarozási folyosó használatáért folyamodó kérelmezőkkel, többek között a vasúti árufuvarozókkal, személyszállítókkal, fuvaroztatókkal, szállítmányozókkal és képviseleti szerveikkel. Az irányítási szerv és a kérelmezők közötti nézeteltérés esetén a kérelmezők az ügyet a 17. cikkben meghatározott felelős szabályozói testületekhez utalhatja.

Indokolás

A kérelmezők és az irányító testület közötti nézeteltérés megoldásáért felelős intézmények a szabályozói testületek, nem pedig a Bizottság.

Fontos a hálózatban ténylegesen érdekelt szereplőkre, szakértelmükre és az infrastruktúra használatára vonatkozó hozzáadott értékre figyelni.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A beruházási tervek létrehozzák a folyosót alkotó vasúti infrastruktúrák és az azokhoz kapcsolódó berendezések kibővítése, felújítása vagy átalakítása érdekében tervezett projektek jegyzékét, és a kapcsolódó pénzügyi szükségleteket.

A beruházási tervek létrehozzák a folyosót alkotó vasúti infrastruktúrák és az azokhoz kapcsolódó berendezések kibővítése, felújítása vagy átalakítása érdekében tervezett projektek jegyzékét, a kapcsolódó pénzügyi szükségleteket és a finanszírozási forrásokat.

Indokolás

Fontos a finanszírozási források megteremtése is.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett beruházási tervek az árufuvarozási folyosó mentén elhelyezkedő átjárható rendszerek kiépítésével kapcsolatos olyan stratégiát tartalmaznak, amely megfelel a vasúti hálózatokra alkalmazandó, a 2008/57/EK irányelvnek megfelelően meghatározott alapvető átjárhatósági követelményeknek és műszaki előírásoknak. A stratégia az említett rendszerek kiépítésével kapcsolatban végzett költség-haszon elemzésre épül. A stratégia koherens egészet alkot az átjárható rendszerek kiépítésével kapcsolatos tagállami és európai tervekkel, többek között az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) kiépítési tervével.

(2) Az (1) bekezdésben említett beruházási tervek az árufuvarozási folyosó mentén elhelyezkedő átjárható rendszerek kiépítésével kapcsolatos olyan stratégiát tartalmaznak, amely megfelel a vasúti hálózatokra alkalmazandó, a 2008/57/EK irányelvnek megfelelően meghatározott alapvető átjárhatósági követelményeknek és műszaki előírásoknak. A stratégia az említett rendszerek kiépítésével kapcsolatban végzett költség-haszon elemzésre épül. A stratégia koherens egészet alkot az átjárható rendszerek kiépítésével kapcsolatos tagállami és európai tervekkel, többek között az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) kiépítési tervével valamint a határokon átnyúló kapcsolódásokkal és adott esetben a harmadik országokkal való átjárható rendszerekkel.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Adott esetben a beruházási tervek feltüntetik a TEN-T program keretében várható közösségi hozzájárulást és alátámasztják stratégiájuknak az említett programmal való koherenciáját.

(3) Adott esetben a beruházási tervek feltüntetik a TEN-T program illetve bármely egyéb szakpolitika, alap vagy program keretében várható közösségi hozzájárulást és alátámasztják stratégiájuknak az említett programokkal való koherenciáját.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett beruházási tervek ezenkívül egy, az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok kapacitásának növelésével kapcsolatos stratégiát is tartalmaznak. Ez a stratégia épülhet az árufuvarozási folyosón közlekedő vonatok hosszának, terjedelmének vagy megengedett tengelyterhelésének növelésére.

(4) Az (1) bekezdésben említett beruházási tervek ezenkívül egy, az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok kapacitásának növelésével (azaz a beazonosított szűk keresztmetszetek eltávolításával, a meglévő infrastruktúra fejlesztésével és új infrastruktúra kialakításával) kapcsolatos stratégiát is tartalmaznak. Ez a stratégia tartalmazhat az árufuvarozási folyosón közlekedő vonatok hosszának, nyomtávjának, sebességszabályozásának, vontatott rakományának vagy megengedett tengelyterhelésének növelésére irányuló intézkedéseket.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentősebb karbantartási munkák

A munkák koordinálása

Indokolás

A pályahálózat-működtetők – amint az infrastruktúrával kapcsolatos munkák a rendelkezésre álló kapacitást korlátoznák – valamennyi infrastruktúrával kapcsolatos munkát koordinálják. A munkákat össze kell hangolni a 2001/14/EK irányelv alkalmazásában a pályahálózat-működtetők által kialakított többéves megállapodásokkal (vagy többéves szerződésekkel).

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői évente legalább egy alkalommal összehangolják az infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó berendezések jelentősebb karbantartási munkáinak tervezett időpontját.

Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői megfelelő módon és időkereten belül, a 2001/14/EK irányelv 6. cikkében meghatározott vonatkozó szerződéses megállapodásokat tiszteletben tartva összehangolják az infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó olyan berendezések jelentősebb karbantartási munkáinak tervezett időpontját, amelyek a hálózaton rendelkezésre álló kapacitást korlátoznák.

Indokolás

A pályahálózat-működtetők – amint az infrastruktúrával kapcsolatos munkák a rendelkezésre álló kapacitást korlátoznák – valamennyi infrastruktúrával kapcsolatos munkát koordinálják. A munkákat össze kell hangolni a 2001/14/EK irányelv alkalmazásában a pályahálózat-működtetők által kialakított többéves megállapodásokkal (vagy többéves szerződésekkel).

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 4. cikk (5) bekezdésében említett munkacsoporttal egyetértésben az irányítási szerv stratégiát fogad el a stratégiai jelentőségű terminálok fejlesztésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a terminálok meg tudjanak felelni az árufuvarozási folyosón közlekedő vasúti árufuvarozás igényeinek.

(1) A 4. cikk (5) bekezdésében említett munkacsoporttal egyetértésben az irányítási szerv integrált stratégiát fogad el a stratégiai jelentőségű terminálok fejlesztésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a terminálok különösen az árufuvarozási folyosók mentén intermodális csomópontokként meg tudjanak felelni az árufuvarozási folyosón közlekedő vasúti árufuvarozás igényeinek. A stratégia a regionális, helyi és országos önkormányzatokkal történő együttműködést; a vasúti árufuvarozási terminálok kialakítására alkalmas földterületekhez való hozzájutást, valamint az ilyen fejlesztéseket ösztönző forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését tartalmazza. Az irányítási szerv biztosítja azt, hogy elegendő számú terminált alakítsanak ki a a forgalom várható nagysága alapján megállapított, stratégiailag fontos helyeken.

Indokolás

Az árufuvarozási folyosóknak hozzá kell járulniuk az integrált és intermodális közlekedései rendszerhez a stratégiai terminálok által az intermodális közlekedés és logisztika fejlesztésében betöltött szerepére való összpontosítás révén.

Ez megerősítit a cikket és egyértelművé teszi szerepüket, valamint biztosítja azt is, hogy a terminálokat a forgalomhoz közeli, stratégiailag fontos helyekre telepítsék.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az irányító szerv egyablakos rendszert alakít ki az árufuvarozási folyosó mentén legalább egy államhatárt átlépő árufuvarozó vonatok menetvonal iránti kérelmeinek kezelésére.

(1) Az irányító szerv egyablakos rendszert alakít ki az árufuvarozási folyosó mentén vagy több hálózat felhasználásával legalább egy államhatárt átlépő árufuvarozó vonatok menetvonal iránti kérelmeinek elbírálására.

Indokolás

Az egyablakos rendszer alkalmazását nem kellene kötelezővé tenni a teherszállítási vasútvonalak kérvényezése tekintetében, hanem lehetőségként kellene kezelni.

A módosítás célja az egyablakos rendszer szerepének egyértelművé tétele.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az árufuvarozási folyosók egyes pályahálózat-működtetői azt a feladatot is megkaphatják, hogy az egyablakos rendszer irányítói hivatalaként is működjenek a menetvonal-kérelmezők felé.

Indokolás

Nem kívánatos, hogy az egyablakos rendszer a pályahálózat-működtetőkön kívüli, külön szervezetet alkosson. Kulcsfontosságú az, hogy valamennyi (potenciális) vasúttársaságnak ugyanannyi esélye legyen a rendelkezésre álló valamennyi nemzetközi menetvonal hatékony és átlátható módon történő lefoglalására.

A módosítás célja az egyablakos rendszer szerepének egyértelművé tétele.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A legalább egy államhatárt átlépő vagy az árufuvarozási folyosó vonalán több hálózaton áthaladó árufuvarozó vonatok az (1) bekezdésben említett egyablakos rendszer keretében nyújtanak be minden menetvonal iránti kérelmet.

törölve

Indokolás

Az egyablakos rendszer alkalmazását nem kellene kötelezővé tenni a teherszállítási vasútvonalak kérvényezése tekintetében, hanem lehetőségként kellene kezelni.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Elsőbbséget élvező árufuvarozás

Szabványos vasútvonal-kategóriák a folyosókon

Indokolás

A vasúton szállított áruk kategóriáit tágabban és rugalmasabban kell meghatározni. Az „elsőbbséget élvező árufuvarozás” kifejezés nem megfelelő, és téves értelmezéshez vezethet e kategóriák céljai tekintetében.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az irányítási szerv meghatározza az áruszállítási forgalom egyes típusainak az árufuvarozási folyosó teljes vonalán érvényes osztályait. Ezeknek az osztályoknak legalább egyike (a továbbiakban: elsőbbséget élvező árufuvarozás) a szállítás időtartamára rendkívül érzékeny, ezért versenyképes szállítási időt és garantált pontosságot igénylő árukat foglalja magában.

(1) Az irányítási szerv meghatározza és rendszeresen naprakésszé teszi az árufuvarozó vonatok menetvonalának egyes típusainak az árufuvarozási folyosó teljes vonalán érvényes osztályait. Ezeknek az osztályoknak legalább egyike (a továbbiakban: könnyített árufuvarozás) az árufuvarozó vonatok menetvonalain belül a versenyképes szállítási időt és garantált pontosságot igénylőeket foglalja magában.

Indokolás

A vasúton szállított áruk kategóriáit tágabban és rugalmasabban kell meghatározni. Az „elsőbbséget élvező árufuvarozás” kifejezés nem megfelelő, és téves értelmezéshez vezethet e kategóriák céljai tekintetében.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az áruszállítási típusok osztályainak meghatározásához alkalmazott kritériumokat adott esetben a 18. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az áruszállítási típusok osztályainak meghatározásához alkalmazott kritériumokat az irányítási szerv a 2001/14/EK irányelv 2, cikkében meghatározott árufuvarozási folyosót várhatóan használó kérelmezőkkel történő konzultációt követően fogadja el.

Indokolás

A teherszállítási kategóriákat a legmegfelelőbb döntési szinten, az irányítási szerv szintjén kell meghatározni. Ez utóbbi jobban figyelembe tudja venni a folyosó mentén a vasúti áruszállítási ágazat piaci szükségleteit.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2001/14/EK irányelv 20. cikke (2) bekezdésétől eltérve az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői a 2001/14/EK irányelv 18. cikkében említett szolgálati menetrend évenként történő megállapítását megelőzően a tényleges korábbi árufuvarozási forgalom és az 5. cikk (1) bekezdésében említett piacelemzés alapján a következő évre vonatkozóan fenntartják az elsőbbséget élvező árufuvarozási forgalom számára szükséges kapacitást.

(1) A 2001/14/EK irányelv 20. cikke (2) bekezdésében említett eseteken felül, az érintett pályahálózat-működtetők a 2001/14/EK irányelv 18. cikkében említett szolgálati menetrend évenként történő megállapítását megelőzően a tényleges korábbi árufuvarozási forgalom és az 5. cikk (1) bekezdésében említett piacelemzés alapján a következő évre vonatkozóan a kapacitástartalékokra vonatozó piaci igények alapján fenntartják az elsőbbséget élvező árufuvarozási forgalom számára szükséges kapacitást, és közzéteszik a könnyített nemzetközi árufuvarozás követelmények teljesítéséhez szükséges .útvonalak menetrendjét.

Indokolás

A kapacitástartalékokat nem kellene kötelezővé tenni. Ezen felül, a pályahálózat-működtetők feladata annak elemzése és eldöntése, hogy e tartalék szükséges-e.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A pályahálózat-működtetők a végleges szolgálati menetrenden belül kapacitástartalékot képeznek annak érdekében, hogy gyorsan és megfelelő módon választ tudjanak adni a 2001/14/EK irányelv 23. cikkében említett, kapacitás iránti eseti kérelmekre. Az említett kapacitásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a menetvonal iránti kérelmeknek olyan menetvonal odaítélésével tudjanak eleget tenni, amely a menetvonalon való áthaladáshoz szükséges idő és az árufuvarozási forgalomhoz igazodó menetrend szempontjából megfelelő minőségű.

(2) A pályahálózat-működtetők az eseti kérelmekre szolgáló kapacitástartalékok létrehozására vonatkozó szükséges igények előzetes értékelését követően, egyúttal az útidőre szolgáló vasútvonalak megfelelő minőségi szintje és a könnyített nemzetközi árufuvarozáshoz igazított menetrendek biztosításával a végleges szolgálati menetrenden belül kapacitástartalékot képeznek annak érdekében, hogy gyorsan és megfelelő módon választ tudjanak adni a 2001/14/EK irányelv 23. cikkében említett, kapacitás iránti eseti kérelmekre.

Indokolás

A kapacitástartalékokat nem kellene kötelezővé tenni és a pályahálózat-működtetők feladata annak elemzése és eldöntése, hogy e tartalék szükséges-e.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az árufuvarozási műveletek céljára odaítélt menetvonalak a menetidő tekintetében eltérő minőségűek lehetnek. Az említett menetvonalak infrastruktúra-használati díja a 2001/14/EK irányelv 7. és 8. cikkének megfelelően a biztosított minőségi színvonal függvényében változhat.

törölve

Indokolás

Minden vonalkiosztás során a megegyezés szerint kell eljárni. Nem lehet egy terméket vagy szolgáltatást adott árért eladni és utána a vevőtől azt kérni, hogy fizessen többet az áru működésének biztosításáért.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A vis major esetét kivéve az elsőbbséget élvező árufuvarozási művelet számára odaítélt menetvonalat a szolgálati ideje előtt kevesebb mint 3 hónappal nem lehet törölni, ha az érintett kérelmező nem járul hozzá a menetvonal törléséhez.

(5) A vis major esetét kivéve a jelen cikk értelmében könnyített árufuvarozási művelet számára odaítélt menetvonalat a szolgálati ideje előtt kevesebb mint 3 hónappal nem lehet törölni, ha az érintett kérelmező nem járul hozzá a menetvonal törléséhez. A kérelmező az ügyet a szabályozó hatósághoz terjesztheti. A 2001/14/EK irányelv 27. cikke szerint, a pályahálózat-működtetők a vasúthálózat használati feltételeiben közölhetik azokat a feltételeket, amelyek mentén az odaítélési folyamatra vonatkozó rangsorolás meghatározásánál figyelembe veszik a könnyített árufuvarozó vonatok vonalainak korábbi felhasználását.

Indokolás

Az „elsőbbséget élvező árufuvarozás” kifejezés nem megfelelő, és téves értelmezéshez vezethet ezen áruszállítási típusok céljai tekintetében. az eljárások javítása az áruszállítás javát szolgálja, ami nem abszolút prioritás.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői és a 4. cikk (5) bekezdésében említett munkacsoport eljárásokat dolgoznak ki annak biztosítására, hogy a vasúti infrastruktúra-kapacitás odaítélése és a 9. cikkben említett stratégiai jelentőségű terminálok kapacitásának odaítélése optimálisan legyen összehangolva.

(6) (6) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői és a 4. cikk (5) bekezdésében említett munkacsoport eljárásokat dolgoznak ki annak biztosítására, hogy az e cikkel összhangban álló kapacitás üzemeltetése – a 9. cikkben említett stratégiai jelentőségű terminálokhoz való hozzáférést figyelembe véve – optimálisan legyen összehangolva.

Indokolás

A cikk módosítása annak egyértelművé tételére, hogy az csak a bizonyos távolságra vonatkozó, nemzetközi forgalmat érinti.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A pályahálózat-működtetők használati feltételeikbe kötelesek egy odaítélt de végül nem használt menetvonalra vonatkozó díjat beépíteni. E díj nagyságrendjének megfelelőnek, eltérítőnek és hatékonynak kell lennie.

Indokolás

A menetvonal ritka árucikk, és az általános érdekű szolgáltatások (pl. a közfeladatú vasúti szállítás) számára ugyanolyan fontos, hogy a vonalak odaítélése optimális legyen. Ezért tehát fontos annak biztosítása, hogy a kért vonalakat megfelelően használják. A büntetés elősegíti, hogy a vasúti vonalak ne váljanak „mesterségesen” egyre ritkábbá, elhárítva ezáltal a vasúttal való közlekedés vonzerejének ennek tulajdonított csökkenését.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2001/14/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a vasúttársaságokon és a vasúttársaságok nemzetközi csoportosulásain kívüli kérelmezők is kérhetnek áruszállítási célú menetvonalat, ha ez utóbbi az árufuvarozási folyosó egy vagy több szakaszát érinti.

A 2001/14/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a vasúttársaságokon és a vasúttársaságok nemzetközi csoportosulásain kívüli kérelmezők is kérhetnek áruszállítási célú menetvonalat, ha ez utóbbi az árufuvarozási folyosó számos szakaszát érinti.

Indokolás

Az engedélyezett kérelmezőről szóló jelen cikket össze kell egyeztetni a 2001/14/EK irányelv rendelkezéseivel. Ezen irányelv 16. cikke már lehetővé teszi a tagállamok számára azt, hogy engedélyezzék a kérelmezők számára területükön infrastruktúra-kapacitás igénylését. Ezen rendelkezés lehetővé tenné az engedélyezett kérelmezők számára, hogy nemzetközi szinten pályázzanak.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői kidolgozzák és a vasúthálózatnak a 2001/14/EK irányelv 3. cikkében és I. mellékletében említett használati feltételeiben közzéteszik a különböző forgalomtípusokra vonatkozó, az árufuvarozási folyosó forgalmának zavara esetén alkalmazandó elsőbbségi szabályokat.

(1) Az árufuvarozási folyosó irányítási szervének javaslatát követően valamint a (2) bekezdésben említett elvek és tervek tiszteletben tartásával az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői kidolgozzák és a vasúthálózatnak a 2001/14/EK irányelv 3. cikkében és I. mellékletében említett használati feltételeiben közzéteszik a különböző vasútvonal-típusokra, különösen a késő vonatok számára elkülönített vasútvonalakra vonatkozó, az árufuvarozási folyosó forgalmának zavara esetén alkalmazandó elsőbbségi szabályokat.

Indokolás

A pályahálózat-működtetőknek lehetőség szerint összehangoltan kell meghatározniuk a hálózatukon alkalmazandó elsőbbségi szabályokat. Bármilyen európai szintű meghatározás kerülendő, mivel az infrastruktúráért felelős üzemeltetői szint a legalkalmasabb a vasúti áruszállítás igényeinek figyelembe vételére.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett elsőbbségi szabályokban legalább azt elő kell írni, hogy a menetvonallal kapcsolatos elsődleges rendelkezéseket betartó, elsőbbséget élvező árufuvarozó vonat számára odaítélt menetvonalat csak abban az esetben lehet másik vonat számára odaítélni vagy módosítani, ha a menetvonal elsődleges birtokosa hozzájárul a menetvonal másik vonatnak való odaítéléséhez vagy módosításához.

(2) Az (1) bekezdésben említett elsőbbségi szabályokban legalább azt elő kell írni, hogy a menetvonallal kapcsolatos elsődleges rendelkezéseket betartó, könnyített árufuvarozó vonat számára odaítélt menetvonalat a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben kell tartani, vagy legalább a könnyített árufuvarozó vonatok késésére összpontosítva általában csökkenteni kell a késéseket. Az irányítási szerv a kérelmezőkkel egyetértésben kidolgozza és közzéteszi a:

 

a) vonatszabályozásra vonatkozó elveket, amelyek azt biztosítják, hogy a könnyített árufuvarozó vonatok a csökkentett kapacitás odaítélése tekintetében a lehető legjobb bánásmódban részesülnek,

 

b) a folyosón történő zavar esetére, ezen elvek alapján kidolgozott készenléti terveket,

Indokolás

Zavar esetén a pályahálózat-működtetőknek elsőbbséget kell adniuk az elsőbbséget élvező vonatok számára. Azonban elegendően rugalmasnak is kell lenniük, hogy képesek legyenek az összes késés minimálisra csökkentésére, valamint elegendő szabadságot kell biztosítani számukra ahhoz, hogy pragmatikus megoldásokat választhassanak. A vonatszabályozásra vonatkozó elvek és a zavar esetére készített készenléti tervek kidolgozása és közzététele hasznos iránymutatásul szolgál a pályahálózat-működtetők számára, ugyanakkor egyértelműséget és átláthatóságot biztosít a kérelmezők számára.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői biztosítják a koherenciát az árufuvarozási folyosó vonalán érvényben lévő, a 2001/14/EK irányelv 11. cikkében meghatározott teljesítményösztönző rendszerek között.

(1) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői biztosítják a koherenciát az árufuvarozási folyosó vonalán érvényben lévő, a 2001/14/EK irányelv 11. cikkében meghatározott teljesítményösztönző rendszerek között. A koherencia ellenőrzését az ellenőrző szervek végzik, amelyek az ellenőrzés során a 17. cikk (1) bekezdésével összhangban együttműködnek egymással.

Indokolás

A teljesítményösztönző rendszerek közötti teljes összhang szavatolása érdekében a pályahálózat-működtetők biztosítják, hogy az egymás közötti együttműködés az árufuvarozási folyosóért felelő ellenőrző szervek ellenőrzése alatt áll. Az ellenőrzésnek kooperatív módon, a 17. cikk (1) bekezdése szerint kell történnie.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az árufuvarozási folyosón nyújtott nemzetközi és belföldi árufuvarozási szolgáltatások minőségének és kapacitásának mérése céljából az irányítási szerv meghatározza az árufuvarozási folyosó teljesítménymutatóit, és azokat évente legalább egy alkalommal közzéteszi.

(2) Az árufuvarozási folyosón nyújtott nemzetközi és belföldi árufuvarozási szolgáltatások minőségének és kapacitásának mérése céljából az irányítási szerv konzultál az árufuvarozási folyosót potenciálisan használni kívánó kérelmezőkkel és a vasúti áruszállítási szolgáltatások ügyfeleivel az árufuvarozási folyosó teljesítménymutatóiról. Ezeket az irányítási szerv a konzultációt követően meghatározza és évente legalább egy alkalommal közzéteszi.

Indokolás

A teljesítménymutatók hasznosak az európai szintű árufuvarozási szolgáltatások minőségének javítása szempontjából. A valamennyi fél által elismert mutatókról történő megállapodás érdekében egy ilyen meghatározásra azonban a vasúti áruszállítási szolgáltatók és ügyfeleik igényeivel összhangban kerülhet sor.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett mutatók alkalmazási szabályait adott esetben a 18. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2001/14/EK irányelv 30. cikkében említett, az árufuvarozási folyosó vonatkozásában illetékes ellenőrző szervek együttműködnek a pályahálózat-működtetők és a kérelmezők által az árufuvarozási folyosó vonalán végrehajtott nemzetközi tevékenységek felügyelete érdekében. A szervek egymás között konzultációt folytatnak és információkat cserélnek. Adott esetben megkérik a szükséges információkat az illetékességi körükbe tartozó tagállam pályahálózat-működtetőitől.

(1) A 2001/14/EK irányelv 30. cikkében említett, az árufuvarozási folyosó vonatkozásában illetékes ellenőrző szervek együttműködnek a pályahálózat-működtetők és a kérelmezők által az árufuvarozási folyosó vonalán végrehajtott nemzetközi tevékenységek felügyelete érdekében. A szervek egymás között konzultációt folytatnak és információkat cserélnek. Adott esetben megkérik a szükséges információkat az illetékességi körükbe tartozó tagállam pályahálózat-működtetőitől. A nemzetközi kapacitás odaítélésében érdekelt pályahálózat-működtetők és más harmadik felek kötelesek azonnali hatállyal valamennyi, a felelősségi körükbe tartozó nemzetközi menetvonalra és kapacitásra vonatkozó információt az illetékes ellenőrző szervek számára bocsátani.

Indokolás

Az ellenőrző szervek jelenleg nehezen szerzik be a pályahálózat-működtetőktől a megfelelő információt. Fontos az információhoz való jutás és az átláthatóság biztosítása.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Egy kérelmezőnek a nemzetközi árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos panasza esetén, illetve a hivatalból végzett vizsgálatok keretében az érintett ellenőrző szerv konzultációt folytat azon tagállamok ellenőrző szervével, amelyek területén a szóban forgó árufuvarozási folyosó áthalad, és határozatának meghozatala előtt ezektől az ellenőrző szervektől megkéri a szükséges információkat. A többi ellenőrző szerv átad minden olyan információt, amelyhez az alkalmazandó nemzeti jog szerint maga is hozzáférhet. Adott esetben a panaszt befogadó vagy a hivatalból végzett vizsgálatot megindító ellenőrző szerv az érintett felekkel kapcsolatos intézkedések meghozatala érdekében átadja az ügyet az illetékes ellenőrző szervnek.

(2) Egy kérelmezőnek a nemzetközi árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos panasza esetén, illetve a hivatalból végzett vizsgálatok keretében az érintett ellenőrző szerv konzultációt folytat azon tagállamok ellenőrző szervével, amelyek területén a szóban forgó árufuvarozási folyosó áthalad, és határozatának meghozatala előtt megkéri a szükséges információkat. A többi ellenőrző szerv átad minden olyan információt, amelyhez az alkalmazandó nemzeti jog szerint maga is hozzáférhet. Adott esetben a panaszt befogadó vagy a hivatalból végzett vizsgálatot megindító ellenőrző szerv az érintett felekkel kapcsolatos intézkedések meghozatala érdekében átadja az ügyet az illetékes ellenőrző szervnek, a 2001/14/EK irányelv 30. cikkének (5) és (6) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

Indokolás

Az ügyeknek az ellenőrző szervekhez való beterjesztését össze kell egyeztetni a 2001/14/EK irányelv hatályos rendelkezéseivel.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet végrehajtása érdekében a pályahálózat-működtetők együttműködést folytatnak. Kicserélik egymás között a helyes gyakorlatokkal kapcsolatos információkat, elősegítve ezzel, hogy a Közösség egész területén harmonizált gyakorlat kerüljön alkalmazásra. A Bizottság támogatja őket e feladatukban. Erre a célra pályahálózat-működtetőkből álló munkacsoportot hoz létre, saját elnökletével.

törölve

Indokolás

Ezen cikk felesleges és szükségtelen bürokratikus akadályokat eredményez, mivel a pályahálózat-működtetők összehangolása és a legjobb módszerek megosztása nyilvánvaló, és nem igényli a Bizottság további beavatkozását.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a TEN-T programmal kapcsolatos iránymutatásoknak az 1692/96/EK határozat 18. cikke (3) bekezdésében szereplő részletes szabályokkal összhangban történő felülvizsgálata esetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy indokolt e rendeletet az említett iránymutatásokhoz hozzáigazítani, e rendelet módosítására irányuló javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

Amennyiben a TEN-T programmal kapcsolatos iránymutatásoknak az 1692/96/EK határozat 18. cikke (3) bekezdésében szereplő részletes szabályokkal összhangban történő felülvizsgálata esetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy indokolt e rendeletet az említett iránymutatásokhoz hozzáigazítani, e rendelet módosítására irányuló javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. Ehhez hasonlóan az e rendelet értelmében hozott bizonyos határozatok magukban foglalhatják a TEN-T-iránymutatások felülvizsgálatának szükségességét.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az árufuvarozási folyosó a TEN-T részét képezi-e;

törölve

Indokolás

A mellékletben a TEN-T kritériumként történő említése szükségtelen, mivel az árufuvarozási folyosók 3. cikkben említett kiválasztása során ez már a kritériumok közé tartozik.

INDOKOLÁS

A vasút csökkenő részesedése az európai árufuvarozásból

A szállítással területén az európai politikákat az elmúlt évtizedben egyre nagyobb liberalizálás jellemezte. Ezzel egyidejűleg a szállítás növekedése, különösen az árufuvarozásé, egyre inkább fokozódott. 2000 és 2020 között a huszonöt uniós tagállamban az árufuvarozás volumenje (ezer kilométerben kifejezve) várhatóan 50%-kal nő. E tekintetben – annak ellenére, hogy a Bizottság „Európai közlekedési politika 2010-ig: ideje dönteni” című 2001-es fehér könyve elismerte a vasúti szállítás kulcsszerepét az európai szállítás keretében – a vasútnak az árufuvarozásban való piaci részesedése folyamatosan csökkent; 2005-ben az árufuvarozási piacból mindössze 10%-ban részesedett a vasút, az 1970-es években mért 20%-kal szemben.

E nehézségek az áruszállítási ágazat elmúlt évtizedbeli változó körülményeivel magyarázhatók. Három vasúti csomag került bevezetésre, ezek pedig megnyitották a nemzeti piacokat, ösztönözték a versenyt és a szállítás hatékonyságát. De ez a liberalizálás nem kapott kellő támogatást a nemzeti vasúti rendszerek közötti szinergiától és ezek harmonizálásától, annak ellenére, hogy az interoperabilitás és az integrált vasút infrastruktúra-irányítás terén történtek kezdeményezések, mint például az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) kifejlesztése.

A vasúti árufuvarozási piacnak most a szolgáltatásai javításával járó kihívással kell szembenéznie. 2007-ben, a Kombinált Vasúti- Közúti Szállítási Társaságok Nemzetközi Egyesülete (UIRR) honlapján közzétett statisztikák szerint a vasúti szállízmányoknak mindössze körülbelül a 60%-a ért időben célba. Ugyanezen évben a teherszállító vonatok körülbelül 20%-a több mint háromórás késéssel, 8%-a pedig több mint 24 órás késéssel érkezett meg. Ennek tulajdoníthatóan a meg nem felelés súlyosan hátráltatja a vasutat az egyéb áruszállítási módokkal való versenyben.

A minőségbeli hiányosság egyesokai közül az Európai Bizottság legutóbbi elemzésében a teherszállítási erőforrásokon belül a vasúti infrastruktúra hátrányára összpontosított. Ezért az Európai Bizottság annak gondolatát szorgalmazta, hogy az elmúlt években az árufuvarozás kapjon több elsőbbséget, például „Az árufuvarozást előnyben részesítő vasúti hálózat kialakítása” című közleményében (COM(2007)0608), amelyről az Európai Parlament 2008. szeptember 4-én állásfoglalást fogadott el. E közleményt követően a Bizottság most egy versenyképes teherszállításra alkalmas versenyképes vasúti hálózatot létrehozó jogalkotást javasol.

Az európai árufuvarozási folyosók létrehozása

A Bizottság javaslata a nemzetközi árufuvarozási folyosók megszervezésére és a rájuk érvényes szabályok meghatározására törekszik, különösen ami e folyosók kiválasztását és adminisztratív megszervezésüket illeti. Szorgalmazza továbbá a pályahálózat-működtetők között a menetvonalak kijelölését, és a folyosóval kapcsolatos befektetésekre irányuló együttműködést.

A javaslat 2. fejezetét úgy lehet összefoglalni, hogy az az árufuvarozási folyosók megtervezését tartalmazza, ismerteti az árufuvarozási folyosók kiválasztása során a tagállamok által követendő kritériumokat, és meghatározza a tagállamok irányító szerveit. Legalább két tagállamot össze kell kötni, a folyosó pedig a TEN-T részét képezi. E folyosók célja, hogy a vasúti árufuvarozás jelentős fejlődést érjen el gazdasági-társadalmi elemzés alapján. Az irányító testület megvalósítási tervet hagy jóvá.

A harmadik fejezet az árufuvarozási folyosókkal kapcsolatos befektetés fő elemeit említi, különösen az infrastuktúrát illetőeket. Komoly fenntartási munkálatokat kell koordinálni és a stratégiai terminálok esetében fejlesztési stratégiát kell követni.

A negyedik fejezet az árufuvarozási folyosók igazgatásával kapcsolatos eszközöket és szabályokat tartalmazza, mint például a vasúti menetvonalak iránti kérelmek egyablakos intézését. Egy, a szállítás időtartamára érzékeny áruk számára létrehozott „elsőbbséget élvező árufuvarozási művelet” nevű külön kategóriát is meghatároz az irányító szerv a komitológiában meghatározott kritériumok alapján. A forgalomirányításra vonatkozó szabályokat, különösen a forgalmi zavarok esetén elsőbbséget élvező áruszállítás elsőbbségi szabályait a pályahálózat-működtetők dolgozzák ki.

Az előadó álláspontja a javaslatról

Az előadó üdvözli a Bizottság azon célját, hogy javítson az áruszállítási ágazat helyzetén, és elemzésének számos elemét osztja. Az előadónak azonban kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a jogalkotási javaslat egyes rendelkezései megfelelő választ adnak a vasúti áruszállítási ágazat problémáira. A tagállamok és a Bizottság szakpolitikai intézkedéseire is szükség van a vasúti infrastruktúra beruházásainak összehangolására. Ezen felül pénzügyi beruházásokra van szükség az általános vasúti kapacitás bővítésére, amelyet kizárólag a tagállamok kötelezettségvállalásaival lehet elérni.

Visszatérve a Bizottság jogalkotási javaslatára, az előadó úgy véli azonban, hogy a folyosók mentén a beruházások jobb összehangolását és a határokon átnyúló együttműködések irányítási struktúrák harmonizációja nélküli javítását jelentő árufuvarozási folyosó bevezetésének fő okai jogosak és megfelelnek a vasúti áruszállítás igényeinek.

Ezen felül az előadó meg kívánja akadályozni a bizottsági szövegből eredő esetleges félrevezető értelmezéseket. A javaslat szövegezését ezért pontosítani kell, mivel eltérő értelmezésekre ad lehetőséget, különös tekintettel a vasúti ágazatra gyakorolt estleges negatív hatásokra,

Az elsőbbségi szabályokra vonatkozó egyedi rendelkezéseket nem szabad úgy értelmezni, mintha azok célja a vasútihálózat-működtetők forgalomirányításának rugalmasságának drasztikus csökkentése lenne. Épp ellenkezőleg, ezen szabályok célja a vasúti hálózat egészének hatékonyságára vonatkozó szempontok alapján a teher és a személyszállítás közötti hatékonyabb egyensúly kialakítása ezen konkrét folyosók tekintetében. A teherszállítás ezért nem élvez abszolút elsőbbséget az összes többi vonattal, többek között a személyvonatokkal szemben. Ezen okokból eredően össze kell egyeztetni a szabályozási igényt a vasúti rendszer működtetői számára biztosított rugalmassággal, az utasforgalomra gyakorolt esetleges hatások korlátozása, az eltérő forgalmi típusok közötti esetleges ellentétek elkerülése és a teherforgalom folyamatosságának javítása érdekében A szabályok legmegfelelőbb szinten történő meghatározása létfontosságú e folyosók sikerének biztosításához; a teherszállítási ágazat piaci igényeinek fokozottabb figyelembe vétele érdekében ezen szabályokat a lehető legkisebb mértékben szabad csak európai szinten meghatározni, ezt elsősorban a pályahálózat-működtetőkre kell bízni.

A rendelet nem a vasúti hálózatok fizikai szétválasztásának bevezetését javasolja, hanem az intermodális teherszállítási szakaszok megfelelő elosztásával kapcsolatos problémákat megoldó szabályok létrehozását. A vasútvonalak elosztására és tehervonatok forgalmi zavarainak kezelésére vonatkozó szabályoknak átláthatónak kell lenniük, különösen a pályahálózat-működtetők ügyfelei számára.

Végül a TEN-T hálózatokra történő hivatkozást illetően az előadó úgy véli, hogy ezen hivatkozás helyénvaló, mivel a TEN-T hálózatok az Európai Unió egészében nagy jelentőséggel bírnak. E kapcsolatot azonban a teherszállítási folyosók vonatkozásában tovább kellene pontosítani. Ezért az előadó támogatja azt az elképzelést, hogy az árufuvarozási folyosók a TEN-T hálózat részét képezhetik, azonban azokat nem lehet kizárólag ezen az alapon meghatározni. Az ERTMS folyosók vagy más jelentős árufuvarozási forgalmi útvonalak a vasúti folyosók egyéb fontos elemei lehetnek

Végül az előadó arra kíván rámutatni, hogy ezen jogszabályt úgy kellene kialakítani, hogy minden felhasználó számára javuljon a vasúti hálózat egészének hatékonysága. Ezen felül azt a célt kellene követni, hogy az összes felhasználó számára jobb kapacitás-elosztást biztosításának , a vasúti rendszer működtetők rugalmasabb működésének megőrzése mellett.

ELJÁRÁS

Cím

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat (EGT-vonatkozású szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.12.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.1.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Petr Duchoň

5.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Anne E. Jensen

Benyújtás dátuma

2.4.2009