Procedūra : 2008/0247(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0220/2009

Pateikti tekstai :

A6-0220/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0285

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 254kWORD 485k
2.4.2009
PE 418.273v02-00 A6-0220/2009

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo

(COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Petr Duchoň

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo

(COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0852),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0509/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6‑0220/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Liberalizavus geležinkelių transportą, į tinklą pateko nauji vežėjai, tačiau rinkoje nepakanka mechanizmų, kuriuos naudojant būtų galima organizuoti, reguliuoti krovinių vežimą geležinkeliais ir užtikrinti jo saugumą. Optimizuojant krovinių vežimą geležinkeliais ir užtikrinant jo saugumą reikėtų ypač pagerinti infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą ir traukinių linijų paskirstymo procedūrą.

Pagrindimas

Manoma, kad yra poreikis plėtoti krovinių vežimą geležinkeliais skatinant infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Konkurencingo krovinių vežimo geležinkelių tinklą kurti reikia derinant jį su Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programa. Todėl reikalinga koordinuota abiejų tinklų plėtra, visų pirma – tarptautinių krovinių vežimo geležinkeliais koridorių integravimas į dabartinį TEN-T tinklą. Be to, Bendrijos lygmeniu reikėtų nustatyti vienodas šiems koridoriams taikomas taisykles. Esant reikalui, šių koridorių kūrimą galima būtų finansuoti pagal TEN-T programą.

(7) Europinį konkurencingo krovinių vežimo geležinkelių tinklą kurti reikia derinant jį su Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programa ir Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (angl. ERTMS) koridoriais. Todėl reikalinga koordinuota tinklų plėtra, visų pirma – tarptautinių krovinių vežimo geležinkeliais koridorių integravimas į dabartinį TEN-T tinklą ir į ERTMS koridorius. Be to, Bendrijos lygmeniu reikėtų suderinti šiems koridoriams taikomas taisykles. Esant reikalui, šių koridorių kūrimą reikėtų finansuoti pagal TEN-T programą, mokslinių tyrimų programas, Marco Polo programą ir kt., taip pat panaudojant kitas Bendrijos politikos sritis ir fondus, pvz., Sanglaudos fondą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Kuriant krovinių vežimo koridorius reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į numatytą TEN-T tinklų išplėtimą į šalis, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, siekiant užtikrinti geresnę jungtį su trečiųjų šalių geležinkelių infrastruktūra.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Krovinių vežimo koridorių atveju reikėtų užtikrinti tinkamą atitinkamų valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų koordinavimą, suteikti pakankamą pirmenybę krovinių vežimui geležinkeliais, sukurti veiksmingas ir pakankamas jungtis su kitų rūšių transportu ir sudaryti tinkamas sąlygas krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų teikėjų konkurencijai.

(8) Krovinių vežimo koridorių atveju reikėtų užtikrinti tinkamą atitinkamų valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų koordinavimą, suteikti geresnę ir pakankamą paskatą krovinių vežimui geležinkeliais, sukurti veiksmingas ir pakankamas jungtis su kitų rūšių transportu siekiant sukurti veiksmingą integruotą krovininio transporto tinklą ir sudaryti tinkamas sąlygas krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų teikėjų konkurencijai.

Pagrindimas

Krovinių vežimo koridorių derinimas turėtų paskatinti krovinių vežimo geležinkeliais tvarumą ir efektyvumą ir siekti glaudžiau integruoti geležinkelius su kitomis transporto rūšimis.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Krovinių vežimo koridoriaus sukūrimas turėtų būti apsvarstytas ir patvirtintas Bendrijos lygmeniu, remiantis aiškiai apibrėžta skaidria tvarka ir kriterijais, kuriais valstybėms narėms ir infrastruktūros valdytojams nebūtų apribojama laisvė patiems priimti jų konkretiems poreikiams pritaikytas priemones.

(9) Krovinių vežimo koridoriaus sukūrimas turėtų būti grindžiamas valstybių narių pateiktais pasiūlymais ir konsultacijomis su geležinkelių infrastruktūros valdytojais. Antrajame etape jis turėtų būti patvirtintas Europos lygmeniu, remiantis aiškiai apibrėžta skaidria tvarka. Krovinių vežimo koridorių kūrimo kriterijus reikėtų nustatyti atsižvelgiant į konkrečius valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų poreikius, neapribojant jų laisvės patiems priimti sprendimus ir jų vadovavimo srities.

Pagrindimas

Krovinių vežimo koridoriaus sukūrimas turėtų būti grindžiamas valstybių narių pateiktais pasiūlymais intensyviai konsultuojantis su atitinkamais geležinkelių infrastruktūros valdytojais. Sprendimų priėmimo procese turi būti užtikrintas infrastruktūros valdytojų savarankiškumas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Kad būtų skatinamas valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų koordinavimas, kiekvieną koridorių turėtų prižiūrėti valdymo institucija, sudaryta iš infrastruktūros valdytojų, susijusių su tuo koridoriumi.

(10) Kad būtų skatinamas valstybių narių, infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio bendrovių koordinavimas, kiekvieną koridorių turėtų prižiūrėti valdymo institucija, sudaryta iš infrastruktūros valdytojų, susijusių su tuo koridoriumi.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Kad būtų atsižvelgta į rinkos poreikius, transporto koridoriaus kūrimo taisyklės turėtų būti pateiktos įgyvendinimo plane, kuriame turėtų būti nurodyti krovinių vežimui geležinkeliu patobulinti naudingi veiksmai ir jų įgyvendinimo grafikas. Be to, tam, kad būtų įsitikinta, jog krovinių vežimo koridoriaus kūrimui numatyti ar įgyvendinti veiksmai atitinka visų koridoriaus naudotojų poreikius ar lūkesčius, su tais naudotojais būtina nuolat konsultuotis pagal aiškiai nustatytą tvarką.

(11) Kad būtų atsižvelgta į rinkos poreikius, transporto koridoriaus kūrimo taisyklės turėtų būti pateiktos įgyvendinimo plane, kuriame turėtų būti nurodyti krovinių vežimui geležinkeliu patobulinti naudingi veiksmai ir jų įgyvendinimo grafikas. Be to, tam, kad būtų įsitikinta, jog krovinių vežimo koridoriaus kūrimui numatyti ar įgyvendinti veiksmai atitinka rinkos poreikius ar lūkesčius, su visomis geležinkelių naudotojų bendrovėmis būtina nuolat konsultuotis pagal atitinkamą valdymo institucijos nustatytą tvarką.

Pagrindimas

Konsultavimosi su koridoriaus naudotojais tvarką nustato valdymo institucija, kadangi tai tinkamiausias lygmuo, kuriame galima apibrėžti procedūras.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Kad būtų užtikrinta krovinių vežimo koridoriuje esančių infrastruktūros pajėgumų darna ir tęstinumas, reikėtų koordinuoti atitinkamų valstybių narių ir infrastruktūros naudotojų investicijas į krovinių vežimo koridorių ir jas planuoti vadovaujantis koridoriaus poreikiais. Turėtų būti paskelbta investicijų programa, kad būtų užtikrintas koridoriuje galinčių veikti pareiškėjų informavimas. Į investicijas turėtų būti įtraukti projektai, susiję su sąveikių sistemų plėtra ir traukinių pajėgumo didinimu.

(12) Kad būtų užtikrinta krovinių vežimo koridoriuje esančių infrastruktūros pajėgumų darna ir tęstinumas, reikėtų koordinuoti atitinkamų valstybių narių, infrastruktūros naudotojų ir geležinkelių bendrovių, taip pat valstybių narių ir trečiųjų šalių, jei reikia, investicijas į krovinių vežimo koridorių ir jas planuoti vadovaujantis koridoriaus poreikiais. Turėtų būti paskelbta investicijų programa, kad būtų užtikrintas koridoriuje galinčių veikti geležinkelių bendrovių informavimas. Į investicijas turėtų būti įtraukti projektai, susiję su sąveikių sistemų plėtra ir traukinių pajėgumo didinimu.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Kadangi įvairių rūšių vežimo geležinkeliais tvarkaraščių planavimo laikas skiriasi, pageidautina užtikrinti, kad pajėgumų prašymai dėl krovinių vežimo nebūtų nepagrįstai apribojami dėl su keleivių vežimu susijusių prašymų, atsižvelgiant į jų atitinkamas socialines ekonomines vertes. Už infrastruktūros naudojimą imami mokesčiai turėtų skirtis priklausomai nuo skirtos traukinių linijos kokybės ir patikimumo.

(17) Kadangi įvairių rūšių vežimo geležinkeliais tvarkaraščių planavimo laikas skiriasi, pageidautina užtikrinti, kad pajėgumų prašymai dėl krovinių vežimo būtų derinami su prašymais dėl keleivių vežimo, atsižvelgiant į jų atitinkamas socialines ekonomines vertes. Už infrastruktūros naudojimą imami mokesčiai turėtų skirtis priklausomai nuo skirtos traukinių linijos kokybės ir patikimumo.

Pagrindimas

Krovininių traukinių maršrutų prašymai turi būti derinami su keleivinių traukinių eismu siekiant sumažinti keleivinių traukinių eismo sutrikimus iki minimumo.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Traukiniams, vežantiems krovinius, kuriuos labai svarbu pristatyti per suplanuotą laiką, eismo trikdžių atveju turėtų būti teikiama pirmenybė.

(18) Traukiniams, vežantiems krovinius, kuriuos pagal valdymo institucijos nustatytą tvarką labai svarbu pristatyti per suplanuotą laiką, eismo trikdžių atveju turėtų būti teikiama pirmenybė.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Kad krovinių koridoriuje būtų pakankama krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų teikėjų konkurencija, infrastruktūros pajėgumų prašyti reikėtų leisti ir kitiems pareiškėjams, ne tik geležinkelio įmonėms ar jų grupėms.

Pakeitimas neturi įtakos variantui lietuvių kalba.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Kad būtų galima objektyviai įvertinti veiksmų, kuriais siekiama sukurti krovinių vežimo koridorių, naudingumą ir užtikrinti veiksmingą tokių veiksmų stebėseną, reikėtų sukurti ir nuolat skelbti paslaugos koridoriuje vertinimo rodiklius.

(22) Kad būtų galima objektyviai įvertinti veiksmų, kuriais siekiama sukurti krovinių vežimo koridorių, naudingumą ir užtikrinti veiksmingą tokių veiksmų stebėseną, reikėtų sukurti ir nuolat skelbti paslaugos koridoriuje vertinimo rodiklius. Vertinimo rodiklių apibrėžtis turėtų būti suformuluota pasikonsultavus su suinteresuotomis šalimis, teikiančiomis krovinių vežimo geležinkeliais paslaugasir jomis besinaudojančiomis.

Pagrindimas

Vertinimo rodikliai naudingi tam, kad vežimo geležinkeliais paslaugų kokybė būtų pagerinta Europos lygiu. Tačiau to turi būti siekiama pagal vežimo geležinkeliais paslaugų teikėjų ir jų klientų poreikius, kad būtų sutarta dėl suinteresuotųjų subjektų rodiklių.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Kad gerąja patirtimi būtų keičiamasi veiksmingiau ir būtų užtikrinta veiksminga konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo valdymo stebėsena, reikėtų, Komisijai padedant, sustiprinti visų Bendrijos infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata dėl dalijimosi pažangiąja patirtimi ir infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimo skatinimo nereikalinga ir galėtų sukurti nereikalingų biurokratinių kliūčių.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a) Šiuo reglamentu siekiama pagerinti krovinių vežimo geležinkeliais efektyvumą, palyginti su kitų rūsių transportu, tačiau šio tikslo turi būti siekiama politiniais valstybių narių ir Europos Sąjungos veiksmais ir finansiniais įsipareigojimais. Reikia užtikrinti derinimą tarp valstybių narių aukščiausiu lygmeniu, siekiant garantuoti veiksmingiausią krovinių vežimo koridorių veikimą. Prisiimant finansinius įsipareigojimus investuoti į infrastruktūrą ir techninę įrangą, pvz., ERTMS, turėtų būti siekiama padidinti krovinių vežimo geležinkeliais pajėgumus ir efektyvumą lygiagrečiai su šiuo Reglamentu.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo, sudaryto iš tarptautinių konkurencingo krovinių vežimo geležinkelių koridorių (toliau – krovinių vežimo koridorių) sukūrimo ir organizavimo taisyklės. Juo nustatomos krovinių vežimo koridorių parinkimo ir organizavimo taisyklės ir bendrieji su investicijų planavimu ir pajėgumų bei eismo valdymu susiję principai.

1. Šiuo reglamentu nustatomos konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo, sudaryto iš tarptautinių konkurencingo krovinių vežimo geležinkelių koridorių (toliau – krovinių vežimo koridorių) sukūrimo ir organizavimo taisyklės. Juo nustatomos krovinių vežimo koridorių parinkimo ir organizavimo taisyklės ir su investicijų planavimu ir pajėgumų bei eismo valdymu susiję bendradarbiavimo principai.

Pagrindimas

Būtina numatyti geležinkelių transporto plėtrą, infrastruktūros valdytojams bendradarbiaujant tarpusavyje.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) autonominius vietinius ir regioninius tinklus, kai teikiamos keleivių vežimo geležinkelių infrastruktūra paslaugos;

a) autonominius vietinius ir regioninius tinklus, kai teikiamos keleivių vežimo geležinkelių infrastruktūra paslaugos, išskyrus tuos atvejus, kai paslaugos teikiamos krovinių vežimo koridoriaus dalyje;

Pagrindimas

Gali būti taip, kad autonominiai vietiniai ir regioniniai tinklai naudojasi krovinių vežimo koridoriaus dalimis, kai teikiamos keleivių vežimo paslaugos. Tokiais atvejais turi būti taikomos taisyklės, skirtos krovinių vežimo koridoriams.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) „krovinių vežimo koridorius“ – visos valstybių narių, o reikalui esant – ir kitų Europos šalių, teritorijoje esančios geležinkelio linijos, jungiančios vieną ar kelis strateginius terminalus su kitu ar keliais strateginiais terminalais, sudarytos iš pagrindinio ir alternatyvių kelių bei juos jungiančių bėgių; kuriose yra geležinkelio infrastruktūros ir jų įranga krovinių terminaluose, skirstymo stotys ir traukinių formavimo įrenginiai bei privažiavimo prie jų keliai;

a) „krovinių vežimo koridorius“ – visos valstybių narių, o reikalui esant – ir kitų Europos šalių, teritorijoje esančios geležinkelio linijos, jungiančios du ar kelis strateginius terminalus, sudarytos iš pagrindinio ir alternatyvių kelių bei juos jungiančių bėgių; kuriose yra geležinkelio infrastruktūros ir jų įranga krovinių terminaluose, skirstymo stotys ir traukinių formavimo įrenginiai bei privažiavimo prie jų keliai, įskaitant visas su geležinkeliais susijusias paslaugas, išvardytas Direktyvos 2001/14/EB II priede;

Pagrindimas

Su geležinkeliais susijusios paslaugos yra būtinos geležinkelio krovinių operacijoms visuose rinkos segmentuose, įskaitant vad. „vieno vagono verslą“ (angl. single wagon business). Iki šiol naujokai praktiškai neturi galimybių patekti į šį verslą ir šiek tiek mažiau galilmybių teikti įvairiarūšes transporto paslaugas, kadangi prieiga prie šių paslaugų ribota/nesąžininga arba neįmanoma. Su geležinkeliais susijusios paslaugos buvo pagrindinis 2006 m. pagal Komisijos užsakymą atlikto tyrimo „Servrail“ objektas, taip pat jos būs įtrauktos į Pirmojo geležinkelio transporto teisės aktų paketo naują redakciją. Su geležinkeliais susijusios paslaugos taip pat svarbios naujiems/ nepriklausomiems keleivių vežėjams.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) „kapitaliniai priežiūros darbai“ – bet kokie geležinkelių infrastruktūros ir jos įrangos, reikalingos traukinių eismui krovinių vežimo koridoriuje užtikrinti, remonto darbai, kai remiantis Direktyvos 2001/14/EB 28 straipsniu rezervuojami infrastruktūros pajėgumai.

c) „kapitaliniai priežiūros darbai“ – bet kokie geležinkelių infrastruktūros ir jos įrangos, reikalingos traukinių eismui krovinių vežimo koridoriuje užtikrinti, remonto darbai, numatyti mažiausiai prieš metus, kai remiantis Direktyvos 2001/14/EB 28 straipsniu rezervuojami infrastruktūros pajėgumai.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) „strateginis terminalas“ – krovinių vežimo koridoriuje esantis terminalas, atviras visiems pareiškėjams, kurio vaidmuo krovinių vežimo koridoriuje krovinių vežimui geležinkeliais yra svarbus;

e) „strateginis terminalas“ – krovinių vežimo koridoriuje esantis terminalas, atviras visiems pareiškėjams, kurio vaidmuo krovinių vežimo koridoriuje krovinių vežimui geležinkeliais yra svarbus jau dabar, arba numatoma, kad jis atliks svarbų vaidmenį ateityje;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) „vienas langelis“ – krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojų įsteigta bendra institucija, kurioje pareiškėjai gali vienoje vietoje iš karto pateikti prašymą skirti traukinio liniją, susijusią su maršrutu, kertančiu bent vieną valstybės sieną.

f) „vienas langelis“ – visų krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojų įsteigta bendra institucija, kurioje pareiškėjai gali pateikti prašymą skirti traukinio liniją, susijusią su maršrutu, kertančiu bent vieną valstybės sieną.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Krovinių vežimo koridoriaus paskirtis – sudaryti galimybę teikti tarptautines ir vidaus vežimo geležinkeliais paslaugas bent dviejų valstybių narių teritorijoje. Tokio koridoriaus ypatumai:

1. Krovinių vežimo koridorius turi jungti bent dvi valstybes nares ir sudaryti galimybę teikti tarptautines ir vidaus vežimo geležinkeliais paslaugas. Tokio koridoriaus ypatumai:

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jis yra TEN-T dalis;

a) jis yra TEN-T dalis arba bent suderinamas su TEN-T arba, jei tinkama, su ERTMS koridoriais. Jei būtina, tam tikros didelės arba galimai didelės krovinių transporto apimties atkarpos, neįeinančios į TEN-T, gali taip pat būti koridoriaus dalimi.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) dėl jo pastebimai vystosi krovinių vežimas geležinkeliu;

b) dėl jo pastebimai vystosi krovinių vežimas geležinkeliu ir atsižvelgiama į pagrindinius prekybos srautus ir prekių judėjimą;

Pagrindimas

Tinklo kūrimas pirmenybę teikiant krovinių vežimui turėtų taip pat būti derinamas su pagrindinėmis Europos ašimis, kuriose pastebimas didžiulis tarptautinio krovinių transporto poreikis.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) juo užtikrinama geresnis susisiekimas tarp pasienyje esančių valstybių narių ir kaimyninių trečiųjų šalių;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Krovinių vežimo koridoriaus kūrimą ar keitimą siūlo atitinkamos valstybės narės. Tuo tikslu Komisijai jos pateikia kartu su atitinkamais infrastruktūros valdytojais parengtą pasiūlymą, atsižvelgusios į priede pateiktus kriterijus.

2. Sprendimą dėl krovinių vežimo koridoriaus kūrimo ar keitimo priima atitinkamos valstybės narės po to, kai apie savo ketinimus yra pranešusios Komisijai, pridėdamos kartu su atitinkamais infrastruktūros valdytojais parengtą pasiūlymą ir atsižvelgdamos į geležinkelių bendrovių, kurios naudojasi koridoriumi arba yra suinteresuotos juo naudotis, iniciatyvas bei nuomones ir priede pateiktus kriterijus. Suinteresuotosios geležinkelių bendrovės gali dalyvauti šiame procese, kai didelės investicijos yra su jomis susijusios.

Pagrindimas

Geležinkelių bendrovės gali dalyvauti šiame procese tol kol jos yra ūkio subjektai, t. y. finansiškai aktyviai dalyvauja kuriant ar keičiant krovinių vežimo koridorių.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) ne vėliau kaip praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, kiekviena valstybė narė, turinti bent dvi sausumos sienas su kitomis dvejomis valstybėmis narėmis, turi būti pasirengusi vykdyti bent vieną pasiūlymo projektą, susijusį su krovinių vežimo koridoriumi jos teritorijoje;

a) ne vėliau kaip praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, kiekviena valstybė narė, turinti bent dvi tiesiogines geležinkelių jungtis su kitomis dvejomis valstybėmis narėmis, turi būti pasirengusi vykdyti bent vieną pasiūlymo projektą, susijusį su krovinių vežimo koridoriumi jos teritorijoje;

Pagrindimas

Labiau tiktų nuoroda į tiesiogines geležinkelių jungtis nei į sausumos sienas.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) ne vėliau kaip praėjus trims metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, kiekvienos valstybės narės teritorijoje turi būti:

b) ne vėliau kaip praėjus trims metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, kiekvienos valstybės narės teritorijoje turi būti bent vienas krovinių vežimo koridorius.

i) krovinių vežimo koridorius,

 

ii) du krovinių vežimo koridoriai, jei toje valstybėje narėje krovinių vežimo intensyvumas geležinkeliu yra 30 mlrd. tonų kilometrų per metus ar didesnis,

 

iii) trys krovinių vežimo koridoriai, jei toje valstybėje narėje krovinių vežimo intensyvumas geležinkeliu yra 70 mlrd. tonų kilometrų per metus ar didesnis.

 

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti reikalaujama, kad valstybė narė sukurtų tik vieną koridorių. Valstybės narės pačios turėtų spręsti, ar kurti daugiau koridorių atsižvelgiant į rinkos poreikius. Tam, kad valstybė narė pateiktų pasiūlymą dėl krovinių vežimo koridoriaus, turėtų pakakti vienos sienos su kita valstybe (nepaisant to, ar tai sausumos siena, ar pakrantė).

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija išnagrinėja 2 dalyje minėtus krovinių vežimo koridorių kūrimo pasiūlymus, ir, taikydama 18 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo tvarką, priima sprendimą dėl preliminaraus krovinių vežimo koridorių tinklo. Nagrinėjant atsižvelgiama į priede pateiktus kriterijus.

4. Komisija atkreipia dėmesį į 2 dalyje minėtus krovinių vežimo koridorių kūrimo pasiūlymus ir išnagrinėja, ar jie atitinka priede nustatytus vertinimo kriterijus. Ji gali pareikšti prieštaravimą arba pasiūlyti pakeitimus, kuriuos laiko tinkamais.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Remiantis krovinių vežimo koridoriaus kūrimo ar pakeitimo pasiūlymais, 4 dalyje numatytas koridorių tinklas palaipsniui keičiamas ir papildomas, jei Komisija priima tokį sprendimą taikydama 18 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo tvarką. Valstybių narių pasiūlymai nagrinėjami atsižvelgiant į priede pateiktus kriterijus.

Išbraukta.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekvieno krovinių vežimo koridoriaus atveju atitinkami infrastruktūros valdytojai, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnyje, sukuria valdymo instituciją, atsakingą už krovinių vežimo koridoriaus įgyvendinimo plano nustatymą, vadovavimą įgyvendinimui ir atnaujinimą. Valdymo institucija už savo veiklą nuolat atsiskaito atitinkamoms valstybėms narėms, o reikalui esant – į krovinių vežimo koridorių įtrauktų TEN-T prioritetinių projektų Europos koordinatoriams, numatytiems Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1692/96/EB 17a straipsnyje.

2. Kiekvieno krovinių vežimo koridoriaus atveju atitinkami infrastruktūros valdytojai, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnyje, sukuria valdymo instituciją, atsakingą už krovinių vežimo koridoriaus įgyvendinimo plano nustatymą, vadovavimą įgyvendinimui ir atnaujinimą. Suinteresuotos geležinkelių bendrovės arba jų grupės, kurios reguliariai naudojasi koridiriumi, dalyvauja valdymo institucijos veikloje teikdamos konsultacijas. Valdymo institucija už savo veiklą nuolat atsiskaito atitinkamoms valstybėms narėms, o reikalui esant – Komisijai ir į krovinių vežimo koridorių įtrauktų TEN-T prioritetinių projektų Europos koordinatoriams, numatytiems Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1692/96/EB 17a straipsnyje.

Pagrindimas

Krovinių vežimui skirtas tinklas yra pats svarbiausias siekiant ateityje sėkmingai vežti krovinius geležinkeliais ir Europos Komisija turi jį griežtai prižiūrėti nuo pat pradžių.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Susijusios valstybės narės gali įsteigti vykdomąją valdybą, kuri yra atsakinga už leidimo parengti koridoriaus įgyvendinimo planą suteikimą valdymo institucijai bei jo įgyvendinimo priežiūrą. Tokiu atveju atskiriems vykdomosios valdyboms nariams įgaliojimus suteikia kompetentingos institucijos.

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, koks valdymo vaidmuo ir atitinkama atsakomybė tenka valstybėms narėms koridoriaus atžvilgiu. Taigi turime skirti „valdymo instituciją“, kurios nariais turėtų būti tik infrastruktūros valdytojai ir geležinkelių bendrovių atstovai, ir „vykdomąją valdybą“, kurios nariais gali būti tik valstybių narių atstovai.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Sudaroma krovinių vežimo koridoriaus strateginių terminalų, numatytų 9 straipsnyje, valdytojų ir savininkų darbo grupė. Ji gali pareikšti nuomonę dėl bet kokio valdymo institucijos pateikto pasiūlymo, turinčio tiesioginių pasekmių su strateginiais terminalais susijusioms investicijoms ir tų terminalų valdymui. Valdymo institucija negali priimti tokiai nuomonei prieštaraujančio sprendimo.

5. Sudaroma krovinių vežimo koridoriaus strateginių terminalų, taip pat jūrų arba vidaus vandenų uostų, numatytų 9 straipsnyje, valdytojų ir savininkų darbo grupė. Ji gali pareikšti nuomonę dėl bet kokio valdymo institucijos pateikto pasiūlymo, turinčio tiesioginių pasekmių su strateginiais terminalais susijusioms investicijoms ir tų terminalų valdymui. Valdymo institucija negali priimti tokiai nuomonei prieštaraujančio sprendimo.

Pagrindimas

Būtų tikslinga šiuos valdytojus įtraukti ankstyvuoju etapu, pvz., kai atitinkami infrastruktūros valdytojai rengia pasiūlymą ir pateikia jį Komisijai.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Į valdymo institucijos patvirtintą įgyvendinimo planą įtraukiama:

1. Į valdymo institucijos patvirtintą ir reguliariai koreguojamą įgyvendinimo planą įtraukiama:

Pagrindimas

Reikėtų suteikti koridorių valdymo institucijoms šiek tiek lankstumo rengiant įgyvendinimo planą, tai leistų joms apibrėžti savo poreikius ir nustatyti procedūras.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) krovinių vežimo koridoriaus aprašymas ir priemonių, reikalingų krovinių vežimo koridoriui sukurti, įgyvendinimo programa;

a) krovinių vežimo koridoriaus, įskaitant galimas kliūtis, aprašymas ir priemonių, reikalingų jo kūrimui skatinti, įgyvendinimo programa;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) valdymo institucijos tikslai, susiję su krovinių vežimo koridoriaus veikla, išreikšta paslaugų kokybe ir krovinių vežimo koridoriaus pajėgumais, remiantis 16 straipsniu;

c) valdymo institucijos tikslai ir krovinių vežimo koridoriaus veiklos patobulinimo programa remiantis 16 straipsniu;

Pagrindimas

Reikėtų suteikti koridorių valdymo institucijoms šiek tiek lankstumo rengiant įgyvendinimo planą, tai leistų joms apibrėžti savo poreikius ir nustatyti procedūras.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) krovinių vežimo koridoriaus veiklos kūrimo ir gerinimo programa, numatyta šio straipsnio 3 dalyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikėtų suteikti koridorių valdymo institucijoms šiek tiek lankstumo rengiant įgyvendinimo planą, tai leistų joms apibrėžti savo poreikius ir nustatyti procedūras.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgyvendinimo planas nuolat patikslinamas, atsižvelgiant į jame numatytų priemonių įgyvendinimą, į krovinių vežimo koridoriaus krovinių vežimo geležinkeliu rinką ir į remiantis 16 straipsnio 2 dalies nuostatomis išmatuotus rodiklius.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikėtų suteikti koridorių valdymo institucijoms šiek tiek lankstumo rengiant įgyvendinimo planą, tai leistų joms apibrėžti savo poreikius ir nustatyti procedūras.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atliekamas rinkos tyrimas. Jis susijęs su faktiškai konstatuotu ir planuojamu eismu krovinių vežimo koridoriuje ir su prie jo prijungtomis transporto sistemos grandimis. Tyrimu nustatoma, kaip keičiasi skirtingų rūšių eismas – tiek krovinių vežimo, tiek keleivių. Į šį tyrimą įtraukiami pagrindiniai 3 straipsnio c punkte numatytos socialinės ekonominės analizės elementai. Tyrimas atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus. Tyrimo rezultatai naudojami krovinių vežimo koridoriaus įgyvendinimo planui koreguoti.

3. Atliekamas ir periodiškai atnaujinamas rinkos tyrimas. Jis susijęs su faktiškai konstatuotu ir planuojamu eismu krovinių vežimo koridoriuje ir su prie jo prijungtomis transporto sistemos grandimis ir juo siekiama parengti arba pritaikyti, esant reikalui, koridoriaus įdiegimo planą. Tyrimu nustatoma, kaip keičiasi skirtingų rūšių eismas, ir į šį tyrimą įtraukiami pagrindiniai 3 straipsnio c punkte numatytos socialinės ekonominės analizės elementai, taip pat galimi veiksmai, susiję su sąnaudomis ir nauda, ir ilgalaikiu finansiniu poveikiu.

Pagrindimas

Rinkos tyrimu turinį ir atlikimo tvarką reikėtų nustatyti lanksčiai ir suderinti su valdymo institucijos poreikiais.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Sudaroma krovinių vežimo koridoriaus veiklos kūrimo ir gerinimo programa. Šioje programoje yra numatyti bendri tikslai, techniniai sprendimai ir geležinkelio infrastruktūros bei jos įrengimų darbų grafikas 7–16 straipsniuose numatytoms priemonėms įgyvendinti.

4. Sudaroma krovinių vežimo koridoriaus veiklos kūrimo ir gerinimo programa. Šioje programoje yra numatyti bendri tikslai, techniniai sprendimai ir geležinkelio infrastruktūros bei jos įrengimų darbų grafikas 7–16 straipsniuose numatytoms priemonėms įgyvendinti. Įgyvendinant šias priemones reikėtų vengti bet kokių geležinkelių pajėgumams kenkiančių suvaržymų arba juos kiek galima sumažinti.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Su krovinių vežimo koridorių naudosiančiais pareiškėjais valdymo institucija tariasi prieš patvirtindama įgyvendinimo planą ir jį įgyvendinant. Iškilus valdymo institucijos ir pareiškėjų nesutarimams, pareiškėjai gali kreiptis į Komisiją, kuri tuo klausimu tariasi su 18 straipsnio 1 dalyje numatytu komitetu, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos.

2. Su krovinių vežimo koridorių naudosiančiais pareiškėjais, įskaitant krovinių vežėjus geležinkeliais, keleivių vežėjus, krovinių siuntėjus, ekspeditorius ir jiems atstovaujančias institucijas, valdymo institucija tariasi prieš patvirtindama įgyvendinimo planą ir jį įgyvendinant. Iškilus valdymo institucijos ir pareiškėjų nesutarimams, pareiškėjai gali kreiptis šiuo klausimu į atsakingas reguliavimo institucijas, išvardytas 17 straipsnyje.

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos, o ne Komisija, turi būti atsakingos už konfliktų tarp pareiškėjų ir valdymo institucijos sprendimą.

Svarbu, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas tikrai suinteresuotoms tinklo šalims ir jų kompetencijai bei pridėtinei vertei naudojant infrastruktūrą.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Investicijų planuose numatomas projektų, skirtų krovinių vežimo koridoriuje esančiai geležinkelio infrastruktūrai ir jos įrangai plėtoti, atnaujinti ar pertvarkyti, ir susijusių finansinių poreikių sąrašas.

Investicijų planuose numatomas projektų, skirtų krovinių vežimo koridoriuje esančiai geležinkelio infrastruktūrai ir jos įrangai plėtoti, atnaujinti ar pertvarkyti, ir susijusių finansinių poreikių bei finansavimo šaltinių sąrašas.

Pagrindimas

Svarbu taip pat nustatyti finansavimo šaltinius.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pirmoje dalyje numatytuose investicijų planuose turi būti strategija, susijusi su sąveikių sistemų krovinių vežimo koridoriuje plėtojimu, kuris atitinka pagrindinius reikalavimus ir geležinkelio tinklams taikomas technines sąveikos specifikacijas, apibrėžtas Direktyvoje 2008/57/EB. Tokia strategija turi būti paremta tų sistemų plėtojimo išlaidų ir pelno analize. Ji turi derėti su nacionaliniais ir europiniais sąveikių sistemų plėtojimo planais, ypač su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) plėtojimo planu.

2. Pirmoje dalyje numatytuose investicijų planuose turi būti strategija, susijusi su sąveikių sistemų krovinių vežimo koridoriuje plėtojimu, kuris atitinka pagrindinius reikalavimus ir geležinkelio tinklams taikomas technines sąveikos specifikacijas, apibrėžtas Direktyvoje 2008/57/EB. Tokia strategija turi būti paremta tų sistemų plėtojimo išlaidų ir pelno analize. Ji turi derėti su nacionaliniais ir europiniais sąveikių sistemų plėtojimo planais, ypač su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) plėtojimo planu, taip pat, esant reikalui, su tarpvalstybinėmis jungtimis ir sąveikiomis sistemomis su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Esant reikalui, investicijų planuose pažymima, koks yra numatomas Bendrijos įnašo dydis pagal TEN-T programą ir pagrindžiamas tokių planų strategijos suderinamumas su minėta programa.

3. Esant reikalui, investicijų planuose pažymima, koks yra numatomas Bendrijos įnašo dydis pagal TEN-T programą arba bet kokias kitas veiklos kryptis, fondus ar programas ir pagrindžiamas tokių planų strategijos suderinamumas su minėtomis programomis.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pirmoje dalyje minimi investicijų planai taip pat apima strategiją, susijusią su krovininių traukinių, galinčių važiuoti krovinių vežimo koridoriumi, pajėgumų didėjimu. Ji gali būti paremta krovinių vežimo koridoriumi važiuojančių sąstatų ilgio, gabaritų, ašių apkrovos didinimu.

4. Pirmoje dalyje minimi investicijų planai apima strategiją, susijusią su krovininių traukinių, galinčių važiuoti krovinių vežimo koridoriumi, pajėgumų didėjimu (kitaip tariant, nustatytų kliūčių pašalinimo, esamos infrastruktūros atnaujinimo ir naujos infrastruktūros kūrimo strategiją). Ji gali apimti krovinių vežimo koridoriumi važiuojančių sąstatų ilgio, bėgių pločio, pakrovos gabaritų, greičio valdymo, traukiamo krovinio ar ašių apkrovos didinimo priemones.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kapitaliniai priežiūros darbai

Darbų koordinavimas

Pagrindimas

Infrastruktūros valdytojai turėtų koordinuoti visus savo su infrastruktūra susijusius darbus iš karto, kai atsiranda galimybė, jog darbai gali suvaržyti turimus pajėgumus. Darbai taip pat turėtų būti koordinuojami pagal daugiamečius susitarimus (arba daugiametes sutartis), kuriuos sudaro infrastruktūros valdytojai taikydami Direktyvą 2001/14/EB.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai bent vieną kartą per metus koordinuoja infrastruktūros ir jos įrangos kapitalinių priežiūros darbų planavimą.

Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai koordinuoja visų infrastruktūros ir jos įrangos darbų, kuriuos vykdant bus apriboti turimi tinklo pajėgumai, planavimą atitinkamu būdu pagal atitinkamą grafiką ir pagal sutartinius įsipareigojimus, apibrėžtus Direktyvos 2001/14/EB 6 straipsnyje.

Pagrindimas

Infrastruktūros valdytojai turėtų koordinuoti visus savo su infrastruktūra susijusius darbus iš karto, kai atsiranda galimybė, jog darbai gali suvaržyti turimus pajėgumus. Darbai taip pat turėtų būti koordinuojami pagal daugiamečius susitarimus (arba daugiametes sutartis), kuriuos sudaro infrastruktūros valdytojai taikydami Direktyvą 2001/14/EB.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kartu su 4 straipsnio 5 dalyje numatyta darbo grupe valdymo institucija tvirtina strategiją, susijusią su strateginių terminalų plėtra, kad jie atitiktų krovinių vežimo koridoriumi vežamų krovinių poreikius. Į šią strategiją įtraukiami šie klausimai:

1. Kartu su 4 straipsnio 5 dalyje numatyta darbo grupe valdymo institucija tvirtina integruotą strategiją, susijusią su strateginių terminalų plėtra, kad jie atitiktų krovinių vežimo koridoriumi vežamų krovinių poreikius, ypač kaip įvairių transporto rūšių mazgai krovinių vežimo koridoriuose. Į šią strategiją įtraukiami šie klausimai: bendradarbiavimas su regionų, vietos ir nacionalinėmis valdžios institucijomis; aprūpinimas žeme krovinių vežimo geležinkeliais terminalų plėtrai ir galimybės naudotis lėšomis skatinant šią plėtrą. Valdymo institucija užtikrina, kad strategiškai svarbiose vietose atsižvelgiant į tikėtiną eismo intensyvumą būtų statomi tinkami terminalai.

Pagrindimas

Krovinių vežimo koridorių plėtra turi prisidėti prie integruotos įvairiarūšės transporto sistemos steigimo, ypač skiriant dėmesį svarbiam strateginių terminalų vaidmeniui plėtojant įvairiarūšį transportą ir logistiką.

Tokiu būdu papildomas straipsnis ir paaiškinamas, koks turi būti vaidmuo, taip pat užtikrinama, kad terminalai būtų statomi strategiškai svarbiose vietose, kur vyksta eismas.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valdymo institucija taiko „vieno langelio“ principą traukinių linijų paraiškoms, kai krovininio traukinio maršrutas krovinių vežimo koridoriumi kerta bent vieną valstybinę sieną, pateikti.

1. Valdymo institucija taiko „vieno langelio“ principą, atsakydama į paraiškas dėl traukinių linijų, kai krovininio traukinio maršrutas krovinių vežimo koridoriumi kerta bent vieną valstybinę sieną arba eina per kelis tinklus.

Pagrindimas

Vieno langelio principo taikymas paraiškoms dėl traukinių linijų krovininiams traukiniams neturėtų būti privalomas, o išlikti viena iš galimybių.

Pakeitimu siekiama paaiškinti „vieno langelio“ principo vaidmenį.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Atskiri koridoriaus infrastruktūros valdytojai turėtų veikti kaip pagrindiniai „vieno langelio“ principo centrai, dirbantys traukinių linijų prašantiems pareiškėjams.

Pagrindimas

Nepageidautina, kad „vieno langelio“ principas būtų atskira organizacija, nepriklausanti infrastruktūros valdytojams. Lemiamas veiksnys yra tai, kad visos potencialios geležinkelio įmonės turės vienodas galimybes veiksmingai ir skaidriai užsisakyti visas laisvas traukinių linijas.

Pakeitimu siekiama paaiškinti „vieno langelio“ principo vaidmenį.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Paraiška, kaip prašoma suteikti traukinio liniją krovininiam traukiniui, kurio maršrutas krovinių vežimo koridoriuje kerta bent vieną valstybinę sieną ar driekiasi keliais tinklais, pateikiama naudojantis 1 dalyje numatytu „vieno langelio“ principu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Vieno langelio principo taikymas paraiškoms dėl traukinių linijų krovininiams traukiniams neturėtų būti privalomas, o išlikti viena iš galimybių.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prioritetinis krovinių vežimas

Ttraukinių linijų klasės koridoriuose

Pagrindimas

Geležinkeliais vežamų prekių kategorijos turėtų būti apibrėžtos lanksčiai ir plačiai. Terminas „prioritetinis krovinių vežimas“ netinkamas ir dėl jo šių klasių tikslas gali būti klaidingai interpretuojamas.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valdymo institucija nustato krovinių vežimo klases, kurios galioja visame krovinių vežimo koridoriuje. Ne mažiau kaip viena iš šių klasių (toliau – prioritetinis krovinių vežimas) taikoma kroviniams, kurie turi būti vežami ir pristatomi laikantis griežtų terminų.

1. Valdymo institucija nustato ir periodiškai atnaujina krovininių traukinių linijų klases, kurios galioja visame krovinių vežimo koridoriuje. Ne mažiau kaip viena iš šių klasių (toliau – palengvintas krovinių vežimas) taikoma krovinių vežimo traukinių linijai, kuria kroviniai turi būti vežami ir pristatomi laikantis griežtų terminų.

Pagrindimas

Geležinkeliais vežamų prekių klasės turėtų būti apibrėžtos lanksčiai ir plačiai. Terminas „prioritetinis krovinių vežimas“ netinkamas ir dėl jo šių klasių tikslas gali būti klaidingai interpretuojamas.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Esant reikalui, krovinių vežimo klasių nustatymo kriterijai patvirtinami remiantis 18 straipsnio 3 dalyje numatyta reguliavimo tvarka.

2. Krovinių vežimo klasių nustatymo kriterijus patvirtina valdymo institucija pasikonsultavus su pareiškėjais, kurie tikriausiai naudos krovinių vežimo koridorių, kaip numatyta Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnyje.

Pagrindimas

Krovinių klasių apibrėžimus reikėtų nustatyti tinkamiausiu sprendimų priėmimo lygiu, t. y. valdymo institucijos lygiu. Pastaroji gali geriau atsižvelgti į krovininių traukinių sektoriaus rinkos poreikius naudojant tam tikrą koridorių.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/14/EB 20 straipsnio 2 dalies, krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai, remdamiesi konstatuotu krovinių vežimo srauto dydžiu ir 5 straipsnio 1 dalyje numatytu rinkos tyrimu, prieš prasidedant metams, kai nustatomas tarnybinis traukinių tvarkaraštis, kaip numatyta Direktyvos 2001/14/EB 18 straipsnyje, rezervuoja prioritetiniam krovinių vežimui traukiniais reikalingus pajėgumus ateinantiems metams.

1. Kartu su atvejais, paminėtais Direktyvos 2001/14/EB 20 straipsnio 2 dalies, susiję infrastruktūros valdytojai, remdamiesi konstatuotu krovinių vežimo srauto dydžiu ir 5 straipsnio 1 dalyje numatytu rinkos tyrimu, prieš prasidedant metams, kai nustatomas tarnybinis traukinių tvarkaraštis, kaip numatyta Direktyvos 2001/14/EB 18 straipsnyje, rezervuoja palengvintam krovinių vežimui traukiniais reikalingus pajėgumus ir skelbia tarnybinių traukinių maršrutų,kurie atitinka tarptautinius reikalavimus, tvarkaraščius ateinantiems metams, remdamiesi rinkos poreikių vertinimu.

Pagrindimas

Pajėgumų rezervavimas neturėtų būti privalomas. Be to, infrastruktūros valdytojams turėtų būti palikta teisė padaryti analizę ir nuspręsti, ar toks rezervas būtinas.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Infrastruktūros valdytojai turi rezervinių pajėgumų, kuriuos jie turi numatyti galutiniame sudarytame tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje, kad galėtų greitai ir tinkamai reaguoti į ad hoc pajėgumų, numatytų Direktyvos 2001/14/EB 23 straipsnyje, prašymus. Tie pajėgumai turi būti pakankami, kad paraiškos traukinių linijai gauti galėtų būti patenkintos užtikrinant tinkamą skiriamos traukinių linijos kokybę kelionės laiko ir krovinių vežimui pritaikyto tvarkaraščio atžvilgiu.

2. Infrastruktūros valdytojai, remdamiesi preliminariu poreikų vertinimu turi numatyti galutiniame sudarytame tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje rezervinių pajėgumų, kad galėtų greitai ir tinkamai reaguoti į ad hoc pajėgumų, numatytų Direktyvos 2001/14/EB 23 straipsnyje, prašymus, užtikrinant tinkamą skiriamos traukinių linijos kokybę kelionės laiko ir palengvintam tarptautiniam palengvintam krovinių vežimui pritaikyto tvarkaraščio atžvilgiu.

Pagrindimas

Pajėgumų rezervavimas neturėtų būti privalomas, o infrastruktūros valdytojams turėtų būti palikta teisė padaryti analizę ir nuspręsti, ar toks rezervas būtinas.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Traukinių linijos, skirtos operacijoms su kroviniais atlikti, kelionės laiko atžvilgiu gali būti skirtingos kokybės. Už su tokių traukinių linijų susijusios infrastruktūros naudojimą imami mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo siūlomos kokybės, remiantis Direktyvos 2001/14/EB 7 ir 8 straipsniais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Bet koks traukinių linijos skyrimas turi būti vykdomas taip, kaip susitarta. Neturi būti reikalaujama pirkti gaminį ar paslaugą už vieną kainą, ir, norint, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas, prašyti mokėti dar daugiau.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Išskyrus force majeure atvejus, prioritetiniam krovinių vežimui skirta traukinių linija negali būti anuliuota likus mažiau nei 3 mėnesiams iki jos numatyto laiko tarnybiniame tvarkaraštyje, jei pareiškėjas nedavė sutikimo tokiam anuliavimui.

5. Išskyrus force majeure atvejus, palengvintam krovinių vežimui skirta traukinių linija pagal šį straipsnį negali būti anuliuota likus mažiau nei 1 mėnesiui iki jos numatyto laiko tarnybiniame tvarkaraštyje, jei pareiškėjas nedavė sutikimo tokiam anuliavimui. Pareiškėjas gali pranešti apie tai reguliavimo institucijai. Kaip nurodyta Direktyvos 2001/14/EB 27 straipsnyje, infrastruktūros valdytojai savo tinklo nuostatuose gali nurodyti reikalavimus, pagal kuriuos pajėgumų skyrimo tikslais ir nustatydami paskirstymo pirmumo teisę, jie atsižvelgs į ankstesnius palengvinto krovinių vežimo traukinių linijų naudojimo rodiklius.

Pagrindimas

Terminas „prioritetinis krovinių vežimas“ netinkamas ir dėl jo šių klasių krovinių tikslas gali būti klaidingai interpretuojamas: krovinių vežimui reikėtų suteikti galimybes naudotis patobulintomis procedūromis, o tai nebūtinai susiję su prioritetais.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai ir 4 straipsnio 5 dalyje numatyta darbo grupė nustato tvarką, kad būtų užtikrintas optimalus geležinkelio infrastruktūros pajėgumų skyrimo ir strateginių terminalų, numatytų 9 straipsnyje, pajėgumų skyrimo koordinavimas.

6. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai ir 4 straipsnio 5 dalyje numatyta darbo grupė nustato tvarką, kad būtų užtikrintas šiame straipsnyje numatytas optimalus pajėgumo skyrimo koordinavimas, atsižvelgiant į prieigą prie strateginių terminalų, numatytų 9 straipsnyje.

Pagrindimas

Straipsnis yra pakeistas, kad būtų aišku, jog kalbama tik apie tarptautinius traukinius, kurie važiuoja tam tikrą atstumą.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Infrastruktūros valdytojai į naudojimo sąlygas įtraukia mokestį už paskirstytas traukinių linijas, kuriomis nėra naudojamasi. Šio mokesčio dydis turi būti atitinkamas, atgrasantis ir veiksmingas.

Pagrindimas

Traukinių linijų yra nepakankamai ir todėl visuotinės svarbos paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, viešųjų geležinkelio paslaugų teikėjams) yra taip pat svarbu, kad linijos būtų paskirstytos optimaliai. Todėl svarbu užtikrinti, kad prašomomis geležinkelio linijomis taip pat būtų atitinkamai naudojamasi. Baudos turėtų užkirsti kelią nenatūraliam geležinkelio linijų skaičiaus mažėjimui ir kartu padėtų išvengti tariamo traukinių, kaip transporto priemonių, patrauklumo praradimo.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/14/EB 16 straipsnio 1 dalies, pareiškėjai, išskyrus geležinkelio įmones ir tarptautines geležinkelio įmonių grupes, gali pateikti traukinio linijų paraišką kroviniams vežti, jei traukinio linijos susijusios su viena ar keliomis krovinių vežimo koridoriaus atkarpomis.

Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/14/EB 16 straipsnio 1 dalies, pareiškėjai, išskyrus geležinkelio įmones ir tarptautines geležinkelio įmonių grupes, gali pateikti traukinio linijų paraišką kroviniams vežti, jei traukinio linijos susijusios su keliomis krovinių vežimo koridoriaus atkarpomis.

Pagrindimas

Su patvirtintais pareiškėjais susijęs straipsnis turi būti suderintas su Direktyvos 2001/14/EB nuostatomis. Pagal šios direktyvos 16 straipsnio nuostatas valstybės narės jau gali leisti pareiškėjams prašyti infrastruktūros pajėgumų jų teritorijoje. Ši nuostata turėtų leisti patvirtintiems pareiškėjams iškelti savo kandidatūrą tarptautiniu lygiu.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai nustato ir 3 straipsnyje bei Direktyvos 2001/14/EB I priede minėtuose tinklo nuostatuose paskelbia skirtingų rūšių eismo prioritetų taisykles, taikomas krovinių vežimo koridoriuje esant eismo trikdžiams.

1. Remdamiesi krovinių vežimo koridoriaus valdymo institucijos pasiūlymu ir laikydamiesi 2 dalyje minėtų principų ir planų, krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai nustato ir 3 straipsnyje bei Direktyvos 2001/14/EB I priede minėtuose tinklo nuostatuose paskelbia skirtingų rūšių traukinių linijų, ypač vėluojantiems traukiniams skirtų linijų, prioritetų taisykles, taikomas kiekvienai krovinių vežimo koridoriaus atkarpai esant eismo trikdžiams.

Pagrindimas

Infrastruktūros valdytojai turi pagal galimybes suderinti ir nustatyti jų tinkluose taikomas eismo prioritetų taisykles. Reikėtų vengti taisyklių nustatymo Europos lygmeniu, kadangi į geležinkelių krovinių transporto poreikius geriausia atsižvelgiama infrastruktūros valdytojų lygmenyje.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pirmoje dalyje numatytose prioritetų taisyklėse turi būti bent numatyta, kad traukinių linija, skirta prioritetinio krovinių vežimo traukiniui, kuris laikosi pirminių jam skirtos linijos nuostatų, negali būti skirta kitam traukiniui ar pakeista, išskyrus atvejus, kai pirminis linijos gavėjas sutinka, kad linija būtų paskirta kitam traukiniui ar pakeista.

2. Pirmoje dalyje numatytose prioritetų taisyklėse turi būti bent numatyta, kad traukinių linijos, skirtos palengvinto krovinių vežimo traukiniui, kuris laikosi pirminių jam skirtos linijos nuostatų, turi būti laikomasi kiek galima tiksliau arba bent siekiama sumažinti traukinių vėlavimą ir sutelkti dėmesį į palengvinto krovinių vežimo traukinių vėlavimą. Valdymo institucijos kartu su pareiškėjais nustato ir paskelbia:

 

a) traukinių reglamentavimo principus, kurie užtikrins, geriausią palengvinto krovinių vežimo traukinių aptarnavimą skirstant sumažėjusį pajėgumą;

 

b) pagal šiuos principus pagrįstus nenumatytų atvejų planus esant koridoriaus trikdžiams,

Pagrindimas

Įvykus trikdžiams, infrastruktūros valdytojai turėtų pirmiausia spręsti prioritetinių krovinių vežimo traukinių problemas. Tačiau jie turi būti pakankamai lankstūs, kad sumažintų bet kokių vėluojančių traukinių skaičių ir turėti pakankamai laisvės, kad galėtų daryti praktiškus sprendimus. Nustatyti ir paskelbti traukinių reglamentavimo principai ir nenumatytų atvejų planai trikdžių atveju būtų naudingos gairės infrastruktūros valdytojams, užtikrinantys aiškumą ir skaidrumą pareiškėjų atžvilgiu.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai visame krovinių vežimo koridoriuje užtikrina veiklos rezultatų gerinimo sistemos, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/14/EB 11 straipsnyje, darną.

1. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai visame krovinių vežimo koridoriuje užtikrina veiklos rezultatų gerinimo sistemos, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/14/EB 11 straipsnyje, darną. Tai kontroliuoja reguliavimo institucijos, kurios veikia kartu pagal 17 straipsnio 1 dalį.

Pagrindimas

Tam, kad būtų užtikrinta veiklos rezultatų gerinimo sistema, infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą turėtų kontroliuoti reguliavimo institucijos, atsakingos už krovinių vežimo koridorius. Ši kontrolė turi būti vykdoma pagal 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus bendradarbiavimo principus.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad krovinių vežimo koridoriuje būtų galima įvertinti tarptautinių ir nacionalinių vežimo geležinkeliu paslaugų kokybę, valdymo institucija nustato krovinių vežimo koridoriaus vertinimo rodiklius ir juos skelbia ne rečiau kaip kartą per metus.

2. Kad krovinių vežimo koridoriuje būtų galima įvertinti tarptautinių ir nacionalinių vežimo geležinkeliu paslaugų kokybę, valdymo institucija konsultuoja pareiškėjus, kurie gali naudotis koridoriais bei krovinių vežimo paslaugų klientus dėl krovinių vežimo koridoriaus vertinimo rodiklių. Po konsultacijos valdymo institucija nustato ir skelbia juos ne rečiau kaip kartą per metus.

Pagrindimas

Vertinimo rodikliai naudingi tam, kad vežimo geležinkeliu paslaugų kokybė būtų pagerinta Europos lygiu. Tačiau to turi būti siekiama pagal vežimo geležinkeliu paslaugų teikėjų ir jų klientų poreikius, kad būtų sutarta dėl suinteresuotų subjektų rodiklių.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Esant reikalui, pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą nustatomos tokių rodiklių taikymo taisyklės.

Išbraukta.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje numatytos krovinių vežimo koridoriaus klausimais kompetentingos reguliavimo institucijos bendradarbiauja, prižiūrėdamos tarptautinę infrastruktūros valdytojų ir pareiškėjų veiklą krovinių vežimo koridoriuje. Jos konsultuojasi tarpusavyje ir keičiasi informacija. Esant reikalui, jos pareikalauja reikalingų duomenų iš savo valstybės narės infrastruktūros valdytojų.

1. Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje numatytos krovinių vežimo koridoriaus klausimais kompetentingos reguliavimo institucijos bendradarbiauja, prižiūrėdamos tarptautinę infrastruktūros valdytojų ir pareiškėjų veiklą krovinių vežimo koridoriuje. Jos konsultuojasi tarpusavyje ir keičiasi informacija. Esant reikalui, jos pareikalauja reikalingų duomenų iš savo valstybės narės infrastruktūros valdytojų. Infrastruktūros valdytojai ir kitos trečiosios šalys, susiję su tarptautinių pajėgumų skyrimu, privalo susijusioms reguliavimo institucijoms neatidėliojant pateikti visą reikiamą informaciją dėl tarptautinių traukinių linijų ir pajėgumų, už kuriuos jie yra atsakingi.

Pagrindimas

Dabartinės reguliavimo institucijos, bandydamos gauti reikiamą informaciją iš infrastruktūros valdytojų, susiduria su sunkumais. Svarbu, kad būtų užtikrintas prieinamumas prie informacijos ir skaidrumas.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei kuris nors pareiškėjas pateikia skundą dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarptautinių paslaugų kokybės arba kai vyksta tyrimas, atitinkama reguliavimo institucija konsultuojasi su valstybės narės, kurios teritorija eina atitinkamas krovinių vežimo koridorius, reguliavimo institucija, ir, prieš priimdama sprendimą, paprašo pateikti reikalingą informaciją. Kitos reguliavimo institucijos pateikia visą informaciją, kurios reikalauti jos pačios turi teisę pagal savo valstybės įstatymus. Esant reikalui, skundą gavusi ar tyrimą pradėjusi reguliavimo institucija perduoda bylą kompetentingai reguliavimo institucijai, kad būtų imtasi su suinteresuotomis šalimis susijusių priemonių.

2. Jei kuris nors pareiškėjas pateikia skundą dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarptautinių paslaugų kokybės arba kai vyksta tyrimas, atitinkama reguliavimo institucija konsultuojasi su valstybės narės, kurios teritorija eina atitinkamas krovinių vežimo koridorius, reguliavimo institucija, ir, prieš priimdama sprendimą, paprašo pateikti reikalingą informaciją. Kitos reguliavimo institucijos pateikia visą informaciją, kurios reikalauti jos pačios turi teisę pagal savo valstybės įstatymus. Esant reikalui, skundą gavusi ar tyrimą pradėjusi reguliavimo institucija perduoda bylą kompetentingai reguliavimo institucijai, kad būtų imtasi su suinteresuotomis šalimis susijusių priemonių laikantis Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnio 5 dalyje ir 6 dalyje nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

Skundų pateikimo tvarka reguliavimo institucijoms turėtų būti derinama su galiojančiomis Direktyvos 2001/14/EB nuostatomis.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Infrastruktūros valdytojai bendradarbiauja, kad šis reglamentas būtų įgyvendintas. Jie keičiasi savo patirtimi, kad ji būtų taikoma visoje Bendrijoje. Jų bendradarbiavimą remia Komisija. Tuo tikslu Komisija įsteigia savo vadovaujamą infrastruktūros valdytojų darbo grupę.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata nereikalinga ir sukuria nereikalingų biurokratinių kliūčių, kadangi koordinavimas dalijimasis pažangiąja patirtimi tarp infrastruktūros valdytojų – tai akivaizdus dalykas, kuriam nereikia jokio kišimosi iš Komisijos pusės.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei persvarstant TEN-T gaires, kaip numatyta Sprendimo Nr. 1692/96/EB 18 straipsnio 3 dalyje, Komisija nutars, kad šį reglamentą reikėtų pritaikyti prie minėtų gairių, Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateiks pasiūlymą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti šį reglamentą.

Jei persvarstant TEN-T gaires, kaip numatyta Sprendimo Nr. 1692/96/EB 18 straipsnio 3 dalyje, Komisija nutars, kad šį reglamentą reikėtų pritaikyti prie minėtų gairių, Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateiks pasiūlymą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti šį reglamentą. Panašiai dėl tam tikrų sprendimų, priimtų laikantis šio reglamento, gali prireikti persvarstyti TEN-T gaires.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) krovinių vežimo koridorius yra TEN-T dalis;

Išbraukta.

Pagrindimas

TEN-T, minimi priede kaip kriterijai, yra nereikalingi, nes jie jau minimi 3 straipsnyje kaip koridorių parinkimo savybės.


AIŠKINAMOJI DALIS

Mažėjanti geležinkelio dalis krovininio Europos transporto sektoriuje

Europos transporto politikai praėjusį dešimtmetį buvo būdingas vis didėjantis liberalizavimas. Kartu transporto nuolat daugėjo, visų pirma krovinių sektoriuje. Manoma, kad 2000–2020 m. laikotarpiu krovininio transporto 25 ES valstybėse narėse padaugės 50 proc. Šiomis aplinkybėmis, nepaisant to, kad 2001 m. paskelbtoje Komisijos baltojoje knygoje „Europos transporto politika 2010 m.: laikas spręsti pripažįstamas itin svarbus geležinkelių transporto vaidmuo, krovininio transporto sektoriuje geležinkelio rinkos dalis nuolat mažėjo: 2005 m. ji sudarė tik 10 proc. krovininio transporto rinkos dalies, o XX a. aštuntajame dešimtmetyje – daugiau kaip 20 proc.

Šiuos sunkumus galima paaiškinti kintančiomis praėjusio dešimtmečio transporto sektoriaus aplinkybėmis. Pradėti taikyti trys geležinkelio paketai, kuriais atvertos valstybių narių rinkos, skatinama konkurencija ir transporto veiksmingumas. Vis dėlto šis liberalizavimas vyko nepakankamai derinant valstybių narių geležinkelių sistemas ir nepakankamai kuriant jų sinergiją, nors ir imtasi keleto iniciatyvų tarpusavio sąveikumo ir integruoto geležinkelių infrastruktūros valdymo srityje, pavyzdžiui, sukuriant Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS).

Geležinkeliu vežamų krovinių rinka dabar susiduria su iššūkiu, kaip gerinti paslaugų kokybę. Tarptautinės mišriojo vežimo kelių ir geležinkelių transportu bendrovių sąjungos (UIRR) statistiniais duomenimis, 2007 m. tik apie 60 proc. krovininių traukinių atvyko laiku. Tais pačiais metais apie 20 proc. krovininių traukinių atvyko daugiau kaip 3 valandomis vėliau, o 8 proc. – daugiau kaip 24 valandomis vėliau. Dėl tvarkaraščio nesilaikymo geležinkeliai praranda konkurencinę padėtį kitų rūšių krovininio transporto atžvilgiu.

Tarp įvairių kokybės stokos priežasčių Europos Komisija pastaruoju metu daugiausia nagrinėjo nepakankamą geležinkelio infrastruktūros išteklių perskirstymą krovinių naudai. Todėl pastaraisiais metais, pavyzdžiui, komunikate „Į krovinių vežimą orientuoto geležinkelių tinklo link“ (COM(2007)0608), dėl kurio Europos Parlamentas 2008 m. rugsėjo 4 d. priėmė rezoliuciją, Komisija skatino didesnę pirmenybę teikti prekių vežimo transportui. Priėmusi šį komunikatą, dabar Komisija siūlo teisės aktą, kuriuo siekiama sukurti konkurencingą krovininio geležinkelių transporto sistemą.

Europos krovinių vežimo koridorių sukūrimas

Komisijos pasiūlymu siekiama sudaryti ir nustatyti krovininio geležinkelių transporto tarptautinių koridorių taisykles, visų pirma susijusias su jų parinkimu ir administraciniu organizavimu. Juo taip pat skatinamas suderintas infrastruktūros valdytojų darbas skirstant traukinių linijas, valdant eismą ir investuojant į šį koridorių.

Pasiūlymo 2 skyrių galima apibendrinti kaip skyrių, kuriame svarstoma apie krovinių vežimo koridorių projektavimą, pateikiami krovinių vežimo koridorių parinkimo kriterijai, kuriuos taikys valstybės narės, ir apibrėžiamos jų valdymo institucijos. Bus sujungtos bent dvi valstybės narės ir koridorius taps TEN-T tinklo dalimi. Remiantis socialine ir ekonomine analize, šiais koridoriais bus siekiama sudaryti sąlygas tvirtai krovininio geležinkelių transporto plėtrai. Įgyvendinimo planą tvirtins valdymo institucija.

Trečiame skyriuje paminėti svarbiausi investicijų į krovinių vežimo koridorius aspektai, pirmiausia investicijų į infrastruktūrą planai. Turi būti koordinuojami kapitaliniai priežiūros darbai, o strateginiai terminalai turi būti valdomi pagal plėtros strategiją.

Ketvirtame skyriuje numatytos taisyklės ir priemonės, susijusios su krovinių vežimo koridoriaus valdymu, pavyzdžiui, sukurti „vieno langelio“ principu veikiančią įstaigą, kuriai būtų galima paduoti traukinių linijų paraiškas. Remdamasi kriterijais, kurie nustatomi taikant komitologijos procedūrą, valdymo institucija taip pat apibrėžia specialią kategoriją, vadinamąjį „prioritetinį krovinių vežimą“, skirtą prekėms, kurias gyvybiškai svarbu atvežti laikantis griežtų terminų. Eismo valdymo taisykles, visų pirma „prioritetinio krovinių vežimo“ pirmenybės taisykles eismo sutrikimų atveju, parengia ir skelbia infrastruktūros valdytojai.

Pranešėjo nuomonė apie pasiūlymą

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad Komisija siekia gerinti krovininio geležinkelių transporto sektoriaus padėtį, ir pritaria kai kuriems jos analizės aspektams. Vis dėlto pranešėjas abejoja, ar tam tikros teisėkūros pasiūlymo nuostatos yra tinkamas atsakas į krovininio geležinkelių transporto sektoriaus problemas. Siekiant geriau koordinuoti investicijas į geležinkelių infrastruktūrą reikia ir politinių valstybių narių ir Komisijos veiksmų. Be to, norint didinti bendrą geležinkelių pajėgumą reikia finansinių investicijų, kurias galima užtikrinti tik valstybėms narėms prisiėmus įsipareigojimus.

Grįždamas prie Komisijos pateikto teisėkūros pasiūlymo pranešėjas vis dėlto mano, kad pagrindinės krovinių vežimo koridoriaus kūrimo priežastys – darnesnis investicijų paskirstymas koridoriams ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo tobulinimas nederinant valdymo struktūrų – yra pagrįstos ir pritaikytos krovininio geležinkelių transporto sektoriui.

Be to, pranešėjas norėtų užkirsti kelią galimam klaidingam Komisijos teksto suvokimui. Todėl pasiūlymo formuluotes reikia sukonkretinti, nes jas galima aiškinti įvairiai, visų pirma dėl galimų neigiamų padarinių geležinkelių sektoriuje.

Specialios nuostatos dėl pirmenybės taisyklių neturėtų būti aiškinamos kaip skirtos iš esmės sumažinti operatorių teisę lanksčiai valdyti viso geležinkelių tinklo eismą. Šių taisyklių tikslas priešingas. Viso geležinkelių tinklo veiksmingumo požiūriu šiuose konkrečiuose koridoriuose jomis siekiama rasti geresnę krovininių ir keleivinių traukinių eismo pusiausvyrą. Todėl krovininių traukinių eismas neturėtų absoliučios pirmenybės prieš visus traukinius, žinoma, įskaitant keleivinius traukinius. Dėl šių priežasčių taisyklių būtinumą reikia derinti su užtikrintu geležinkelių sistemos valdymo lankstumu, kad būtų sumažintas galimas poveikis keleivinių traukinių eismui, išvengta galimo prieštaravimo dėl įvairių rūšių eismo ir būtų siekiama geresnės krovininio transporto tolesnės perspektyvos. Siekiant užtikrinti šių koridorių sėkmę itin svarbu, kad taisyklės būtų apibrėžiamos tam tinkamiausiu lygmeniu; geriausia, kad šias taisykles apibrėžtų infrastruktūros valdytojai, o Europos lygmeniu jos būtų apibrėžiamos kuo mažiau, ir kad būtų atsižvelgta į kiekvieno krovinių vežimo sektoriaus koridoriaus rinkos poreikius.

Reglamente nesiūloma fiziškai suskaidyti geležinkelių tinklų, o tik nustatyti taisykles, kuriomis būtų išsprendžiama deramo atkarpų paskirstymo tarptautiniam krovininiam transportui problema. Infrastruktūros valdytojų klientų labui šiomis taisyklėmis turi būti skaidriau reglamentuojamas traukinių linijų skirstymas ir eismo sutrikimų valdymas, visų pirma susijęs su krovininiais traukiniais.

Galiausiai pranešėjas mano, kad nuoroda į TEN-T tinklą yra tinkama, nes TEN-T tinklas visoje Europos Sąjungoje turi didelę reikšmę, bet turėtų būti tiksliai apibrėžta jo sąsaja su krovinių vežimo koridoriais. Todėl jeigu norima, kad pranešėjas paremtų idėją krovinių vežimo koridorius padaryti TEN-T dalimi, jie turėtų būti apibrėžiami ne vien pagal tai. Kitos geležinkelių koridorių sudedamosios dalys galėtų būti ERTMS koridoriai arba kiti svarbūs krovininių traukinių maršrutai.

Galiausiai pranešėjas daro išvadą: šis teisės aktas turėtų būti sudarytas taip, kad didėtų viso geležinkelių tinklo veiksmingumas visiems naudotojams. Be to, turėtų būti siekiama užtikrinti geresnį pajėgumų paskirstymą visų rūšių klientams, išsaugant lankstaus geležinkelių sistemos veikimo praktiką operatoriams.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas (tekstas svarbus EEE)

Nuorodos

KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.12.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.1.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Petr Duchoň

5.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anne E. Jensen

Pateikimo data

2.4.2009

Teisinė informacija - Privatumo politika