RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

  2.4.2009 - (COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD)) - ***I

  Comisia pentru transport și turism
  Raportor: Petr Duchoň

  Procedură : 2008/0247(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0220/2009

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

  (COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0852),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0509/2008),

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A6-0220/2009),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Cu toate că liberalizarea transportului feroviar de marfă a facilitat intrarea unor noi operatori în rețea, mecanismele de piață nu sunt suficiente pentru organizarea, reglementarea și garantarea siguranței traficului feroviar de marfă. Optimizarea și asigurarea fiabilității acestuia din urmă presupun o consolidare a procedurilor de cooperare și de alocare a traselor între administratorii de infrastructură.

  Justificare

  Pare să fie necesar să se prevadă dezvoltarea transportului feroviar de marfă în cadrul unei abordări bazate pe cooperarea dintre administratorii de infrastructură.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Punerea în practică a rețelei feroviare pentru un transport de marfă competitiv trebuie să se facă în concordanță cu Rețeaua Transeuropeană de Transport („TEN-T”). În acest scop, este necesară dezvoltarea coordonată a celor două rețele și, în special, integrarea coridoarelor internaționale pentru transportul feroviar de marfă în TEN-T existentă. În plus, se recomandă stabilirea de norme uniforme la nivel comunitar privind aceste coridoare de transport de marfă. Dacă este cazul, crearea acestor coridoare ar putea fi susținută financiar în cadrul programului TEN-T.

  (7) Punerea în practică a rețelei feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv trebuie să se facă în concordanță cu Rețeaua Transeuropeană de Transport („TEN-T”) și cu coridoarele sistemului de gestionare a traficului feroviar european („ERTMS”). În acest scop, este necesară dezvoltarea coordonată a rețelelor și, în special, integrarea coridoarelor internaționale pentru transportul feroviar de marfă în TEN-T existentă și coridoarele ERTMS. În plus, se recomandă armonizarea normelor la nivel comunitar privind aceste coridoare de transport de marfă. Dacă este cazul, crearea acestor coridoare ar trebui susținută financiar în cadrul programelor TEN‑T, de cercetare și Marco Polo, precum și al altor politici și fonduri comunitare, ca de exemplu Fondul de coeziune.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a) La crearea unui coridor de transport de marfă ar trebui să se țină seama de importanța deosebită a planurilor de extindere a rețelei TEN-T către țările care participă la politica europeană de vecinătate (PEV) pentru a asigura interconexiuni mai bune cu infrastructura feroviară a țărilor terțe.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) În cadrul unui coridor de transport de marfă se recomandă asigurarea unei bune coordonări între statele membre și administratorii de infrastructură în cauză, acordarea unei priorități suficiente traficului feroviar de marfă, crearea de legături eficiente și suficiente cu celelalte moduri de transport și crearea de condiții propice dezvoltării concurenței între furnizorii de servicii de transport feroviar de marfă.

  (8) În cadrul unui coridor de transport de marfă se recomandă asigurarea unei bune coordonări între statele membre și administratorii de infrastructură în cauză, facilitarea mai eficientă și suficientă a traficului feroviar de marfă, crearea de legături eficiente și suficiente cu celelalte moduri de transport în vederea dezvoltării unei rețele de transport de marfă eficiente și integrate și crearea de condiții propice dezvoltării concurenței între furnizorii de servicii de transport feroviar de marfă.

  Justificare

  Coordonarea coridoarelor de transport de marfă ar trebui să încurajeze durabilitatea și eficiența transportului feroviar de marfă și să vizeze o mai mare integrare a transportului feroviar de marfă cu alte moduri de transport.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Crearea unui coridor pentru transportul de marfă trebuie examinată și aprobată la nivel comunitar conform unor criterii și unei proceduri transparente, clar definite și care lasă statelor membre și administratorilor de infrastructură o marjă suficientă de decizie și de gestionare pentru a lua măsuri adaptate la nevoile lor specifice.

  (9) Crearea unui coridor pentru transportul de marfă ar trebui să fie bazată pe propuneri înaintate de statele membre în consultare cu administratorii de infrastructură feroviară. În a doua etapă, aceasta ar trebui să fie aprobată la nivel european conform unei proceduri transparente și clar definite. Criteriile pentru crearea unor coridoare de transport de marfă ar trebui să fie stabilite într-un mod adaptat necesităților specifice statelor membre și administratorilor de infrastructură și care le permite o marjă suficientă de decizie și de gestionare.

  Justificare

  Stabilirea unui coridor pentru transportul de marfă trebuie să fie bazată pe propuneri înaintate de statele membre în consultare strânsă cu administratorii de infrastructură feroviară implicați. Procesul de luare a deciziilor trebuie garantat, întrucât acesta asigură autonomia administratorilor de infrastructură.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Pentru a stimula coordonarea între statele membre și administratorii de infrastructură, fiecare coridor de transport de marfă va trebui să fie susținut de un organ de guvernanță, compus din diferiții administratori de infrastructură vizați de respectivul coridor de transport de marfă.

  (10) Pentru a stimula coordonarea între statele membre, administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare, fiecare coridor de transport de marfă va trebui să fie susținut de un organ de guvernanță, compus din diferiții administratori de infrastructură vizați de respectivul coridor de transport de marfă.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) Pentru a răspunde nevoilor pieței, modalitățile de creare a unui coridor de transport de marfă trebuie prezentate într-un plan de implementare care să cuprindă identificarea și calendarul de implementare a unor acțiuni utile în vederea îmbunătățirii performanțelor transportului feroviar de marfă. În plus, pentru a se asigura că acțiunile prevăzute sau implementate pentru crearea unui coridor de transport de marfă răspund nevoilor sau așteptărilor tuturor utilizatorilor coridorului respectiv, aceștia din urmă trebuie să fie consultați cu regularitate, conform unor proceduri clar definite.

  (11) Pentru a răspunde nevoilor pieței, modalitățile de creare a unui coridor de transport de marfă trebuie prezentate într-un plan de implementare care să cuprindă identificarea și calendarul de implementare a unor acțiuni utile în vederea îmbunătățirii performanțelor transportului feroviar de marfă. În plus, pentru a se asigura că acțiunile prevăzute sau implementate pentru crearea unui coridor de transport de marfă răspund nevoilor sau așteptărilor pieței, toate întreprinderile feroviare care utilizează coridorul respectiv trebuie să fie consultate cu regularitate, conform unor proceduri adecvate, definite de organul de guvernanță.

  Justificare

  Procedura consultării utilizatorilor de coridoare de transport de marfă trebuie să fie elaborată de organul de guvernanță, întrucât acesta este cel mai în măsură să decidă care este procedura adecvată.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) Pentru a asigura coerența și continuitatea capacităților de infrastructură disponibile de-a lungul coridorului de transport de marfă, se recomandă coordonarea investițiilor pentru coridorul respectiv între statele membre și administratorii de infrastructură în cauză, precum și planificarea acestora conform unei logici care să răspundă nevoilor acelui coridor. Programul de realizare a acestor investiții ar trebui publicat, pentru a asigura informarea solicitanților care ar putea opera pe coridorul respectiv. Investițiile ar trebui să includă proiecte de intervenție privind dezvoltarea de sisteme interoperabile și creșterea capacității trenurilor.

  (12) Pentru a asigura coerența și continuitatea capacităților de infrastructură disponibile de-a lungul coridorului de transport de marfă, se recomandă coordonarea investițiilor pentru coridorul respectiv între statele membre, administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare în cauză, precum și, după caz, între statele membre și țările terțe, și planificarea acestora conform unei logici care să răspundă nevoilor acelui coridor. Programul de realizare a acestor investiții ar trebui publicat, pentru a asigura informarea întreprinderilor feroviare care ar putea opera pe coridorul respectiv. Investițiile ar trebui să includă proiecte de intervenție privind dezvoltarea de sisteme interoperabile și creșterea capacității trenurilor.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Ținând cont de calendarele diferite de programare a graficelor pentru diferitele tipuri de trafic, este de dorit să se asigure că cererile de capacități de infrastructură pentru transportul de marfă nu sunt restricționate fără temei de cererile pentru transportul de călători, avându-se în special în vedere valorile socio-economice ale acestora. Tarifele pentru utilizarea infrastructurii ar trebui să varieze în funcție de calitatea și fiabilitatea trasei alocate.

  (17) Ținând cont de calendarele diferite de programare a graficelor pentru diferitele tipuri de trafic, este de dorit să se asigure că cererile de capacități de infrastructură pentru transportul de marfă sunt compatibile cu cererile pentru transportul de călători, avându-se în special în vedere valorile socio-economice ale acestora. Tarifele pentru utilizarea infrastructurii ar trebui să varieze în funcție de calitatea și fiabilitatea trasei alocate.

  Justificare

  Cererile privind trasele pentru trenuri de marfă trebuie să fie realizate într-un mod compatibil cu transportul feroviar de călători, în vederea limitării la maxim a perturbărilor de trafic pentru trenurile de călători.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) Trenurile care asigură un transport de mărfuri foarte sensibile la timpul de transport și la punctualitate ar trebui să poată beneficia de suficientă prioritate în cazul unei perturbări a traficului.

  (18) Trenurile care asigură un transport de mărfuri foarte sensibile la timpul de transport și la punctualitate, astfel cum sunt definite acestea de organul de guvernanță, ar trebui să poată beneficia de suficientă prioritate în cazul unei perturbări a traficului.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Pentru a asigura dezvoltarea concurenței între furnizorii de servicii feroviare de transport de marfă pe coridorul de transport de marfă, se recomandă să fie autorizați și alți solicitanți care să poată cere capacități de infrastructură, în afara întreprinderilor feroviare sau a grupărilor de întreprinderi feroviare.

  (19) Pentru a asigura dezvoltarea concurenței între furnizorii de servicii feroviare de transport de marfă pe coridorul de transport de marfă, ar trebui să aibă posibilitatea de a cere capacități de infrastructură și alți solicitanți, nu numai întreprinderile feroviare sau grupările de întreprinderi feroviare.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22) Pentru a putea măsura în mod obiectiv beneficiile acțiunilor care vizează crearea coridorului de transport de marfă și pentru a asigura o monitorizare eficace a acestor acțiuni, este adecvat să se stabilească și să se publice cu regularitate indicatori de performanță ai serviciului de-a lungul coridorului de transport de marfă.

  (22) Pentru a putea măsura în mod obiectiv beneficiile acțiunilor care vizează crearea coridorului de transport de marfă și pentru a asigura o monitorizare eficace a acestor acțiuni, este adecvat să se stabilească și să se publice cu regularitate indicatori de performanță ai serviciului de-a lungul coridorului de transport de marfă. Definiția indicatorilor de performanță ar trebui formulată după consultarea părților interesate care furnizează sau utilizează servicii de transport feroviar de marfă.

  Justificare

  Indicatorii de performanță reprezintă un instrument util pentru îmbunătățirea calității serviciilor feroviare de transport de marfă la nivel european. Cu toate acestea, o astfel de definiție ar trebui elaborată în conformitate cu nevoile furnizorilor de servicii feroviare de transport de marfă și ale clienților acestora, cu scopul de a cădea de acord în privința indicatorilor comuni tuturor părților interesate.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) Pentru a îmbunătăți diseminarea de bune practici și pentru a asigura o monitorizare eficace a administrării rețelei feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv, se recomandă consolidarea cooperării între toți administratorii de infrastructură din Comunitate, cu sprijinul Comisiei.

  eliminat

  Justificare

  Prezenta dispoziție referitoare la diseminarea celor mai bune practici și la consolidarea cooperării dintre administratorii de infrastructură este redundantă și ar putea avea efecte birocratice inutile.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Considerentul 27a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (27a) Obiectivul prezentului regulament constă în ameliorarea eficienței transportului feroviar de marfă în comparație cu alte moduri de transport, dar acest obiectiv trebuie să fie urmărit, de asemenea, prin acțiuni politice și implicarea financiară a statelor membre și a Uniunii Europene. Coordonarea ar trebui să fie asigurată la cel mai înalt nivel între statele membre pentru a garanta funcționarea cea mai eficientă a coridoarelor de transport de marfă. În paralel cu prezentul regulament, angajamentul financiar privind infrastructura și echipamentele tehnice, cum ar fi ERTMS, ar trebui să vizeze creșterea capacității și eficienței transportului feroviar de marfă.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Prezentul regulament stabilește normele de creare și de organizare a rețelei feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv, compusă din coridoare feroviare internaționale pentru un transport de marfă competitiv (denumite în continuare „coridoare de transport de marfă”). Prezentul regulament stabilește normele de selectare și de organizare a coridoarelor de transport de marfă, precum și principii armonizate privind planificarea investițiilor și gestionarea capacităților și a traficului.

  (1) Prezentul regulament stabilește normele de creare și de organizare a rețelei feroviare europene în coridoare feroviare internaționale pentru un transport de marfă competitiv (denumite în continuare „coridoare de transport de marfă”). Prezentul regulament stabilește normele de selectare și de organizare a coridoarelor de transport de marfă, precum și principii de cooperare privind planificarea investițiilor și gestionarea capacităților și a traficului.

  Justificare

  Pare să fie necesar să se prevadă dezvoltarea transportului feroviar de marfă în cadrul unei abordări bazate pe cooperarea dintre administratorii de infrastructură.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) rețelele locale și regionale autonome destinate serviciilor de transport de călători pe infrastructură feroviară;

  (a) rețelele locale și regionale autonome destinate serviciilor de transport de călători pe infrastructură feroviară, cu excepția cazurilor în care serviciile se desfășoară pe o porțiune a unui coridor de transport de marfă;

  Justificare

  Este posibil ca anumite rețele locale și regionale autonome destinate serviciilor de transport de călători să utilizeze porțiuni ale coridorului de transport de marfă. În acest caz trebuie puse în aplicare normele care reglementează coridorul de transport de marfă.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) „coridor de transport de marfă” înseamnă totalitatea liniilor feroviare înființate pe teritoriul statelor membre și, după caz, al unor țări terțe europene care leagă unul sau mai multe terminale strategice de unul sau mai multe alte terminale strategice, care includ o axă principală, rute alternative și căi de legătură, precum și infrastructura feroviară și echipamentele aferente din terminalele de marfă, din stațiile de triaj și de formare, precum și căile de legătură cu acestea;

  (a) „coridor de transport de marfă” înseamnă totalitatea liniilor feroviare înființate pe teritoriul statelor membre și, după caz, al unor țări terțe europene care leagă două sau mai multe terminale strategice, care includ o axă principală, rute alternative și căi de legătură, precum și infrastructura feroviară și echipamentele aferente din terminalele de marfă, din stațiile de triaj și de formare, precum și căile de legătură cu acestea, inclusiv toate serviciile feroviare conexe, astfel cum sunt menționate în anexa II din Directiva 2001/14/CE;

  Justificare

  Serviciile feroviare conexe sunt esențiale pentru furnizarea operațiunilor pe piața transportului feroviar de mărfuri în toate segmentele de piață (inclusiv cel al vagoanelor izolate). Până în momentul de față întreprinderile noi sunt excluse aproape complet din acest sector, dar sunt implicate într-o oarecare măsură în furnizarea traficului intermodal, deoarece nu au acces sau au acces limitat/inechitabil la aceste servicii. Serviciile feroviare conexe fac subiectul studiului „Servrail” din 2006 solicitat de CE și urmează să fie incluse în reformarea primului pachet feroviar. Serviciile feroviare conexe sunt importante, de asemenea, pentru operatorii noi/independenți de transport feroviar de călători.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) „lucrări grele de întreținere” înseamnă orice intervenție sau reparație a infrastructurii feroviare și a echipamentelor acesteia, necesare pentru circulația trenurilor de-a lungul coridorului de transport de marfă, care implică rezervarea de capacități de infrastructură în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2001/14/CE;

  (c) „lucrări grele de întreținere” înseamnă orice intervenție sau reparație a infrastructurii feroviare și a echipamentelor acesteia, prevăzute cu cel puțin un an înainte, care sunt necesare pentru circulația trenurilor de-a lungul coridorului de transport de marfă și care implică rezervarea de capacități de infrastructură în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2001/14/CE;

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) „terminal strategic” înseamnă un terminal al coridorului de transport de marfă deschis tuturor solicitanților și având un rol important în transportul feroviar de marfă de-a lungul coridorului de transport de marfă;

  (e) „terminal strategic” înseamnă un terminal al coridorului de transport de marfă deschis tuturor solicitanților și care are deja sau este prevăzut că va avea un rol important în transportul feroviar de marfă de-a lungul coridorului de transport de marfă;

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) „ghișeu unic” înseamnă organismul comun instituit de administratorii de infrastructură implicați în coridorul de transport de marfă care dă posibilitatea solicitanților să ceară într-un singur loc și printr-o singură operațiune o trasă pentru un parcurs care traversează cel puțin o frontieră.

  (f) „ghișeu unic” înseamnă organismul comun instituit de fiecare dintre administratorii de infrastructură implicați în coridorul de transport de marfă care dă posibilitatea solicitanților să ceară o trasă pentru un parcurs care traversează cel puțin o frontieră.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Coridorul de transport de marfă are ca scop permiterea exploatării de servicii feroviare internaționale și naționale de transport de marfă pe teritoriul a cel puțin două state membre. Acest coridor prezintă următoarele caracteristici:

  (1) Coridorul de transport de marfă leagă cel puțin două state membre și permite exploatarea de servicii feroviare internaționale și naționale de transport de marfă. Acest coridor prezintă următoarele caracteristici:

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) face parte din TEN-T;

  (a) face parte din TEN-T sau cel puțin este compatibil cu TEN-T sau, dacă este cazul, cu coridoarele ERTMS. Dacă este necesar, anumite secțiuni neincluse în TEN-T cu un volum mare sau potențial mare de trafic de marfă pot face parte, de asemenea, din coridor;

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) permite o dezvoltare semnificativă a traficului feroviar de marfă;

  (b) permite o dezvoltare semnificativă a traficului feroviar de marfă și ia în considerare principalele fluxuri de schimburi comerciale și de trafic de mărfuri;

  Justificare

  Crearea unei rețele ce acordă prioritate transportului de marfă ar trebui să corespundă și principalelor axe europene în cadrul cărora se constată o cerere semnificativă în materie de transport internațional de marfă.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) permite interconexiuni mai bune între statele membre de graniță și țările terțe vecine;

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Crearea sau modificarea unui coridor de transport de marfă este propusă de către statele membre în cauză. În acest scop, acestea transmit Comisiei o propunere elaborată împreună cu administratorii de infrastructură în cauză, ținând seama de criteriile care figurează în anexă.

  (2) Crearea sau modificarea unui coridor de transport de marfă este decisă de către statele membre în cauză, după ce acestea au notificat Comisiei intențiile lor, atașând o propunere elaborată împreună cu administratorii de infrastructură în cauză și ținând seama de inițiativele și opiniile întreprinderilor feroviare care utilizează coridorul sau care sunt interesate de acest lucru, precum și de criteriile care figurează în anexă. Întreprinderile feroviare interesate pot lua parte la acest proces în toate cazurile în care investiții substanțiale le privesc.

  Justificare

  Atâta timp cât întreprinderile feroviare sunt „operatori economici”, cu alte cuvinte participă în mod activ, din punct de vedere financiar, la crearea și modificarea unui coridor de transport de marfă, acestea pot lua parte la proces.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) în cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în legătură cu teritoriul fiecărui stat membru care are cel puțin două frontiere terestre cu alte state membre trebuie să existe cel puțin o propunere de coridor de transport de marfă;

  (a) în cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în legătură cu teritoriul fiecărui stat membru care are cel puțin două legături feroviare directe cu alte state membre trebuie să existe cel puțin o propunere de coridor de transport de marfă;

  Justificare

  Menționarea mai degrabă a legăturilor feroviare directe decât a frontierelor terestre pare mai pertinentă.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) în cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pe teritoriul fiecărui stat membru trebuie să existe cel puțin:

  (b) în cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pe teritoriul fiecărui stat membru trebuie să existe cel puțin un coridor de transport de marfă.

  i) un coridor de transport de marfă,

   

  ii) două coridoare de transport de marfă dacă performanța anuală a transportului feroviar de marfă din statul membru respectiv este mai mare sau egală cu 30 de miliarde de tone-kilometri,

   

  iii) trei coridoare de transport de marfă dacă performanța anuală a transportului feroviar de marfă din statul membru respectiv este mai mare sau egală cu 70 de miliarde de tone-kilometri.

   

  Justificare

  Regulamentul ar trebui să impună fiecărui stat membru doar crearea unui singur coridor. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a decide dacă doresc să creeze mai multe coridoare, în funcție de nevoile pieței. Prezența unei frontiere (indiferent dacă este terestră sau de coastă) cu o altă țară ar trebui să fie suficientă pentru ca un stat membru să prezinte o propunere pentru un coridor de transport de marfă.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Comisia examinează propunerile de creare a coridoarelor de transport de marfă la care se face referire la alineatul (2) și, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (3), adoptă o decizie privind un prim ansamblu de coridoare de transport de marfă, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. În cadrul acestei examinări se iau în considerare criteriile care figurează în anexă.

  (4) Comisia ia act de propunerile de creare a coridoarelor de transport de marfă la care se face referire la alineatul (2) și examinează coerența acestora cu criteriile de evaluare din anexă. Aceasta își poate exprima obiecțiile sau poate propune modificări pe care le consideră oportune.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Ansamblul coridoarelor de transport de marfă menționate la alineatul (4) este modificat și completat progresiv pe baza propunerilor de creare sau de modificare a unui coridor de transport de marfă și în urma deciziei Comisiei adoptată în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (3). Propunerile statelor membre sunt examinate luând în considerare criteriile care figurează în anexă.

  eliminat

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură în cauză, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Directiva 2001/14/CE, creează un organ de guvernanță responsabil cu definirea, coordonarea și actualizarea planului de implementare al coridorului de transport de marfă. Organul de guvernanță raportează periodic activitatea sa statelor membre în cauză și, dacă este cazul, coordonatorilor europeni ai proiectelor prioritare ale TEN-T prevăzute la articolul 17a din Decizia 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului integrate de coridorul de transport de mărfuri.

  (2) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură în cauză, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Directiva 2001/14/CE, creează un organ de guvernanță responsabil cu definirea, coordonarea și actualizarea planului de implementare al coridorului de transport de marfă. Întreprinderile feroviare sau grupările de întreprinderi feroviare interesate care utilizează coridorul în mod regulat au un rol consultativ în cadrul acestui organ. Organul de guvernanță raportează periodic activitatea sa statelor membre în cauză și, dacă este cazul, Comisiei și coordonatorilor europeni ai proiectelor prioritare ale TEN-T prevăzute la articolul 17a din Decizia 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului integrate de coridorul de transport de mărfuri.

  Justificare

  Rețeaua orientată spre transportul de marfă este esențială pentru succesul viitor al transportului feroviar de marfă și necesită o monitorizare mai amplă din partea CE încă de la început.

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Statele membre în cauză pot stabili un comitet executiv responsabil de autorizarea planului de implementare a coridorului aprobat de organul de guvernanță și de supravegherea punerii în aplicare a acestuia. În cazul respectiv, membrii individuali ai comitetului executiv sunt mandatați de autoritățile competente.

  Justificare

  Rolul de coordonare și responsabilitățile aferente statelor membre aflate de-a lungul unui coridor ar trebui clarificate. Prin urmare, trebuie să facem diferența între „organul de guvernanță”, compus numai din administratori de infrastructură și întreprinderi feroviare și „comitetul executiv” din care nu pot face parte decât reprezentanții statelor membre.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Se constituie un grup de lucru compus din administratorii și proprietarii terminalelor strategice ale coridorului de transport de marfă prevăzute la articolul 9. Acesta poate să emită un aviz cu privire la orice propunere a organului de guvernanță care are consecințe directe asupra investițiilor și administrării terminalelor strategice. Organul de guvernanță nu poate lua hotărâri contrare acestui aviz.

  (5) Se constituie un grup de lucru compus din administratorii și proprietarii terminalelor strategice ale coridorului de transport de marfă, inclusiv ale porturilor maritime și fluviale, prevăzute la articolul 9. Acesta poate să emită un aviz cu privire la orice propunere a organului de guvernanță care are consecințe directe asupra investițiilor și administrării terminalelor strategice. Organul de guvernanță nu poate lua hotărâri contrare acestui aviz.

  Justificare

  Ar fi de dorit includerea acestor administratori încă din etapele inițiale, de exemplu odată cu elaborarea propunerii de către administratorii de infrastructură în cauză și prezentarea acesteia Comisiei.

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Planul de implementare, aprobat de organul de guvernanță, cuprinde:

  (1) Planul de implementare, aprobat și adaptat periodic de organul de guvernanță, cuprinde cel puțin:

  Justificare

  Organelor de guvernanță a coridoarelor ar trebui să li se garanteze un anumit grad de flexibilitate în definirea planului de implementare pentru a le permite să-și stabilească necesitățile și procedurile.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) o descriere a caracteristicilor coridorului de transport de marfă, precum și programul de implementare a măsurilor necesare creării coridorului de transport de marfă;

  (a) o descriere a caracteristicilor coridorului de transport de marfă, inclusiv a potențialelor blocaje, precum și programul de implementare a măsurilor necesare pentru facilitarea creării coridorului de transport de marfă;

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) obiectivele organului de guvernanță în ceea ce privește performanța coridorului de transport de marfă, exprimată în calitate a serviciului și capacitate a coridorului, în conformitate cu dispozițiile articolului 16;

  (c) obiectivele organului de guvernanță și ale programului său de îmbunătățire a performanțelor coridorului de transport de marfă, în conformitate cu dispozițiile articolului 16;

  Justificare

  Organelor de guvernanță a coridoarelor ar trebui să li se garanteze un anumit grad de flexibilitate în definirea planului de implementare pentru a le permite să-și stabilească necesitățile și procedurile.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) programul de creare și îmbunătățire a performanțelor coridorului de transport de marfă prevăzut la alineatul (3) al prezentului articol.

  eliminat

  Justificare

  Organelor de guvernanță a coridoarelor ar trebui să li se garanteze un anumit grad de flexibilitate în definirea planului de implementare pentru a le permite să-și stabilească necesitățile și procedurile.

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Planul de implementare se ajustează periodic, ținând cont de evoluția realizării măsurilor pe care le conține, a pieței de transport feroviar de mărfuri pe coridorul de transport de marfă și a performanțelor măsurate conform dispozițiilor articolului 16 alineatul (2).

  eliminat

  Justificare

  Organelor de guvernanță a coridoarelor ar trebui să li se garanteze un anumit grad de flexibilitate în definirea planului de implementare pentru a le permite să-și stabilească necesitățile și procedurile.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Se realizează un studiu de piață referitor la evoluțiile constatate și preconizate privind traficul pe coridorul de transport de marfă și la elementele sistemului de transport conectate la acesta din urmă. Acest studiu analizează evoluția diferitelor tipuri de trafic, atât în ceea ce privește transportul de mărfuri, cât și cel de călători, cuprinde elementele principale ale analizei socio-economice menționate la articolul 3 litera (c). Studiul este actualizat cel puțin o dată pe an. Rezultatele acestui studiu sunt utilizate pentru a ajusta planul de implementare a coridorului de transport de marfă.

  (3) Se realizează și se actualizează periodic un studiu de piață referitor la evoluțiile constatate și preconizate privind traficul pe coridorul de transport de marfă și la elementele sistemului de transport conectate la acesta din urmă, în vederea elaborării sau adaptării, după caz, a planului de implementare. Acest studiu analizează evoluția diferitelor tipuri de trafic și cuprinde elementele principale ale analizei socio-economice menționate la articolul 3 litera (c), precum și posibilele scenarii în ceea ce privește costurile și beneficiile și impactul financiar pe termen lung.

  Justificare

  Conținutul și procedura de elaborare a studiului de piață ar trebui definite într-un mod flexibil și ar trebui adaptate necesităților organului de guvernanță.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Se stabilește un program de creare și îmbunătățire a performanțelor coridorului de transport de marfă. Acest program conține în special obiectivele comune, opțiunile tehnice și calendarul intervențiilor necesare asupra infrastructurii feroviare și a echipamentelor acesteia pentru implementarea ansamblului de măsuri prevăzute la articolele 7-16.

  (4) Se stabilește un program de creare și îmbunătățire a performanțelor coridorului de transport de marfă. Acest program conține în special obiectivele comune, opțiunile tehnice și calendarul intervențiilor necesare asupra infrastructurii feroviare și a echipamentelor acesteia pentru implementarea ansamblului de măsuri prevăzute la articolele 7-16. Aceste măsuri evită sau minimizează restricțiile care ar putea afecta capacitatea feroviară.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Solicitanții care doresc să utilizeze coridorul de transport de marfă sunt consultați de către organul de guvernanță înaintea aprobării planului de implementare și în momentul actualizării acestuia. În cazul unui dezacord între organul de guvernanță și solicitanți, aceștia din urmă se pot adresa Comisiei, care consultă cu privire la acest subiect comitetul prevăzut la articolul 18 alineatul (1), în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (2).

  (2) Solicitanții, inclusiv operatorii de transport feroviar de marfă, operatorii de transport de călători, încărcătorii, expeditorii și organele reprezentative ale acestora, care doresc să utilizeze coridorul de transport de marfă sunt consultați de către organul de guvernanță înaintea aprobării planului de implementare și în momentul actualizării acestuia. În cazul unui dezacord între organul de guvernanță și solicitanți, aceștia din urmă pot sesiza organismele de control competente menționate la articolul 17.

  Justificare

  Nu Comisia, ci organismele de control trebuie să fie instituțiile competente pentru soluționarea conflictelor dintre solicitanți și organul de guvernanță.

  Este important să se țină seama de părțile cu adevărat interesate de rețea și de cunoștințele acestora în materie, precum și de valoarea adăugată generată de utilizarea infrastructurii.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Planurile de investiții stabilesc lista proiectelor avute în vedere pentru extinderea, reînnoirea sau reamenajarea infrastructurilor feroviare și a echipamentelor acestora existente în cadrul coridorului, precum și necesitățile financiare aferente.

  Planurile de investiții stabilesc lista proiectelor avute în vedere pentru extinderea, reînnoirea sau reamenajarea infrastructurilor feroviare și a echipamentelor acestora existente în cadrul coridorului, necesitățile financiare aferente, precum și sursele de finanțare.

  Justificare

  Este important să fie stabilite și sursele de finanțare.

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Planurile de investiții menționate la alineatul (1) conțin o strategie legată de introducerea de sisteme interoperabile de-a lungul coridorului de transport de marfă care satisface cerințele esențiale și specificațiile tehnice de interoperabilitate aplicabile rețelelor feroviare definite în conformitate cu Directiva 2008/57/CE. Această strategie se sprijină pe o analiză cost-beneficiu a introducerii acestor sisteme. Ea trebuie să fie coerentă cu planurile naționale și europene de introducere a sistemelor interoperabile, în special cu planul de introducere a sistemului de gestionare a traficului feroviar european (ERTMS).

  (2) Planurile de investiții menționate la alineatul (1) conțin o strategie legată de introducerea de sisteme interoperabile de-a lungul coridorului de transport de marfă care satisface cerințele esențiale și specificațiile tehnice de interoperabilitate aplicabile rețelelor feroviare definite în conformitate cu Directiva 2008/57/CE. Această strategie se sprijină pe o analiză cost-beneficiu a introducerii acestor sisteme. Ea trebuie să fie coerentă cu planurile naționale și europene de introducere a sistemelor interoperabile, în special cu planul de introducere a sistemului de gestionare a traficului feroviar european (ERTMS), precum și cu interconexiunile transfrontaliere și cu sistemele interoperabile cu țările terțe, dacă este cazul.

  Amendamentul  43

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Dacă este cazul, planurile de investiții menționează contribuția comunitară avută în vedere în temeiul programului TEN-T și motivează coerența strategiei cu acest program.

  (3) Dacă este cazul, planurile de investiții menționează contribuția comunitară avută în vedere în temeiul programului TEN-T sau al oricăror alte politici, fonduri sau programe și motivează coerența strategiei cu acestea.

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Planurile de investiții prevăzute la alineatul (1) conțin, de asemenea, o strategie privind creșterea capacității trenurilor de marfă care pot circula pe coridorul de transport de marfă. Aceasta se poate baza pe creșterea lungimii, a gabaritului sau a sarcinii pe osie autorizate pentru trenurile care circulă pe coridorul de transport de marfă.

  (4) Planurile de investiții prevăzute la alineatul (1) conțin o strategie privind creșterea capacității trenurilor de marfă care pot circula pe coridorul de transport de marfă (cu alte cuvinte, o strategie pentru înlăturarea blocajelor identificate, îmbunătățirea infrastructurii existente și construirea unor infrastructuri noi). Aceasta poate include măsuri de creștere a lungimii, a ecartamentului de cale ferată, a gabaritului de încărcare, a gestionării vitezei, a încărcăturii sau a sarcinii pe osie autorizate pentru trenurile care circulă pe coridorul de transport de marfă.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Lucrări grele de întreținere

  Coordonarea lucrărilor

  Justificare

  Administratorii infrastructurii ar trebui să-și coordoneze lucrările la infrastructură de îndată ce aceste lucrări ar putea să limiteze capacitatea disponibilă. Lucrările trebuie coordonate în conformitate cu acordurile multianuale (sau contractele multianuale) semnate de administratorii de infrastructură în conformitate cu Directiva 2001/14/CE.

  Amendamentul  46

  Propunere de regulament

  Articolul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă coordonează cel puțin o dată pe an programarea lucrărilor grele de întreținere a infrastructurii și echipamentelor acesteia.

  Administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă coordonează, în conformitate cu o manieră și un calendar adecvate și cu acordurile contractuale respective, astfel cum sunt definite la articolul 6 din Directiva 2001/14/CE, programarea tuturor lucrărilor la infrastructură și echipamentele acesteia care ar limita capacitatea disponibilă a rețelei.

  Justificare

  Administratorii infrastructurii ar trebui să-și coordoneze lucrările la infrastructură de îndată ce aceste lucrări ar putea să limiteze capacitatea disponibilă. Lucrările trebuie coordonate în conformitate cu acordurile multianuale (sau contractele multianuale) semnate de administratorii de infrastructură în conformitate cu Directiva 2001/14/CE.

  Amendamentul  47

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În consens cu grupul de lucru menționat la articolul 4 alineatul (5), organul de guvernanță stabilește o strategie privind dezvoltarea de terminale strategice pentru ca acestea să fie în măsură să răspundă nevoilor transporturilor feroviare de marfă care circulă pe coridorul de transport de marfă.

  (1) În consens cu grupul de lucru menționat la articolul 4 alineatul (5), organul de guvernanță stabilește o strategie integrată privind dezvoltarea de terminale strategice pentru ca acestea să fie în măsură să răspundă nevoilor transporturilor feroviare de marfă care circulă pe coridorul de transport de marfă, în special în calitate de noduri intermodale de-a lungul coridoarelor de transport de marfă. Aceasta include cooperarea cu administrațiile regionale, locale și naționale, precum și alocarea terenurilor pentru dezvoltarea de terminale pentru transportul feroviar de marfă și facilitarea accesului la fonduri pentru încurajarea acestor proiecte. Organul de guvernanță se asigură că sunt create suficiente terminale în poziții strategice, în funcție de volumul de trafic așteptat.

  Justificare

  Coridoarele de transport de marfă trebuie să contribuie la crearea unui sistem de transport integrat și intermodal, în special prin accentul pus pe rolul major al terminalelor strategice în dezvoltarea transportului intermodal și a logisticii.

  Se consolidează astfel articolul și rolul pe care ar trebui să îl joace devine mai clar, asigurându-se în același timp că terminalele se situează strategic în locurile unde există trafic.

  Amendamentul  48

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Organul de guvernanță înființează un ghișeu unic pentru solicitarea de trase pentru trenurile de marfă care traversează cel puțin o frontieră de-a lungul coridorului de transport de marfă.

  (1) Organul de guvernanță înființează un ghișeu unic care răspunde solicitărilor de trase pentru trenurile de marfă care traversează cel puțin o frontieră de-a lungul coridorului de transport de marfă sau folosesc mai multe rețele.

  Justificare

  Utilizarea ghișeului unic pentru cererile de trase pentru trenurile de marfă nu trebuie să devină obligatorie, ci ar trebui să rămână opțională.

  Amendamentul are ca scop precizarea rolului ghișeului unic.

  Amendamentul  49

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Administratorii individuali de infrastructură dintr-un coridor pot fi desemnați să funcționeze ca interfață cu ghișeul unic pentru solicitanții de trase.

  Justificare

  Nu este de dorit ca ghișeul unic să reprezinte o organizație separată, în afara administratorilor de infrastructură. Este esențial ca toate întreprinderile feroviare (potențiale) să aibă șanse egale de a rezerva toate trasele internaționale disponibile în mod eficient și transparent.

  Amendamentul are ca scop precizarea rolului ghișeului unic.

  Amendamentul  50

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Orice solicitare referitoare la o trasă pentru un tren de marfă care traversează cel puțin o frontieră sau care utilizează mai multe rețele de-a lungul coridorului de transport de marfă trebuie adresată la ghișeul unic prevăzut la alineatul (1).

  eliminat

  Justificare

  Utilizarea ghișeului unic pentru cererile de trase pentru trenurile de marfă nu trebuie să devină obligatorie, ci ar trebui să rămână opțională.

  Amendamentul  51

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Transport de marfă prioritar

  Categorii-tip de trase din cadrul coridoarelor

  Justificare

  Categoriile de bunuri transportate pe calea ferată ar trebui definite într-un mod extins și flexibil. Termenul „transport de marfă prioritar” nu este adecvat și ar putea duce la interpretări eronate ale obiectivelor acestor categorii.

  Amendamentul  52

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Organul de guvernanță definește categorii de tip de trafic de mărfuri, valabile în cadrul întregului coridor de transport de marfă. Cel puțin una dintre aceste categorii (denumită în continuare „transport de marfă prioritar”) include mărfurile al căror transport este foarte sensibil la durata de parcurs și care, din această cauză, trebuie să beneficieze de un timp de transport performant și de punctualitate garantată.

  (1) Organul de guvernanță definește și actualizează periodic categoriile-tip de trase pentru trenurile de marfă, valabile în cadrul întregului coridor de transport de marfă. Cel puțin una dintre aceste categorii (denumită în continuare „transport de marfă facilitat”) include, printre categoriile respective de trase, o trasă cu un timp de transport performant și punctualitate garantată.

  Justificare

  Categoriile de bunuri transportate pe calea ferată ar trebui definite într-un mod extins și flexibil. Termenul „transport de marfă prioritar” nu este adecvat și ar putea duce la interpretări eronate ale obiectivelor acestor categorii.

  Amendamentul  53

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Criteriile de definire a categoriilor de tip de trafic de mărfuri sunt adoptate, după caz, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (3).

  (2) Criteriile de definire a categoriilor-tip de trafic de mărfuri sunt adoptate de organul de guvernanță după consultarea solicitanților care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Directiva 2001/14/CE.

  Justificare

  Definirea categoriilor de transport de marfă ar trebui realizată la nivelul decizional cel mai adecvat, și anume organul de guvernanță. Acesta din urmă poate ține seama mai bine de necesitățile de piață ale sectorului transportului feroviar de marfă de-a lungul coridorului.

  Amendamentul  54

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Prin derogare de la articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE, administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă rezervă, înaintea exercițiului anual de definire a graficului de circulație menționat la articolul 18 din Directiva 2001/14/CE, capacitatea necesară pentru traficul de marfă prioritar pentru exercițiul următor, pe baza traficului de marfă constatat și a studiului de piață definit la articolul 5 alineatul (1).

  (1) În plus față de cazurile menționate la articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE, administratorii de infrastructură în cauză rezervă capacitatea, pe baza evaluării nevoilor pieței de rezervă de capacități și publică graficul de circulație al rutei necesar pentru respectarea cerințelor impuse de traficul internațional de marfă facilitat pentru exercițiul următor, înaintea exercițiului anual de definire a graficului de circulație menționat la articolul 18 din Directiva 2001/14/CE, pe baza traficului de marfă constatat și a studiului de piață definit la articolul 5 alineatul (1).

  Justificare

  Rezerva de capacitate nu ar trebui să devină obligatorie. În plus, ar trebui să fie de competența administratorilor de infrastructură să analizeze și să decidă dacă o astfel de rezervă este sau nu necesară.

  Amendamentul  55

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Administratorii infrastructurii mențin o rezervă de capacități în cadrul graficului fix de circulație, pentru a putea răspunde rapid și în mod corespunzător solicitărilor ad hoc de capacități prevăzute la articolul 23 din Directiva 2001/14/CE. Aceste capacități trebuie să fie suficiente pentru ca solicitările de trase să poată fi onorate, garantându-se un nivel adecvat al calității trasei alocate, sub aspectul timpilor de parcurs pe trasă și al graficului adaptat la traficul de marfă.

  (2) Administratorii infrastructurii mențin o asemenea rezervă, în urma evaluării preliminare a necesității de constituire a unei rezerve de capacități pentru solicitările ad hoc, garantându-se un nivel adecvat al calității trasei alocate, sub aspectul timpilor de parcurs pe trasă și al graficului adaptat la traficul internațional de marfă facilitat, în cadrul graficului fix de circulație, pentru a putea răspunde rapid și în mod corespunzător solicitărilor ad hoc de capacități prevăzute la articolul 23 din Directiva 2001/14/CE.

  Justificare

  Rezerva de capacitate nu ar trebui să devină obligatorie și ar trebui să fie competența administratorilor de infrastructură să analizeze și să decidă dacă o astfel de rezervă este sau nu necesară.

  Amendamentul  56

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Trasele alocate operațiunilor de transport de marfă pot fi de calitate diferită în ceea ce privește timpul de parcurs. Tariful de utilizare a infrastructurii aferent acestor trase poate varia în funcție de nivelul de calitate propus, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Directiva 2001/14/CE.

  eliminat

  Justificare

  Repartizarea traselor ar trebui să aibă rezultatele convenite. Produsele sau serviciile nu pot fi achiziționate la un anumit preț pentru ca apoi să se ceară mai mult pentru ca acestea să funcționeze.

  Amendamentul  57

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Cu excepția situațiilor de forță majoră, o trasă alocată unei operațiuni de transport de marfă prioritar nu poate fi anulată cu mai puțin de 3 luni înaintea graficului său de circulație în cazul în care solicitantul respectiv nu își dă acordul în acest sens.

  (5) Cu excepția situațiilor de forță majoră, o trasă alocată unei operațiuni de transport de marfă facilitat în temeiul prezentului articol nu poate fi anulată cu mai puțin de o lună înaintea graficului său de circulație în cazul în care solicitantul respectiv nu își dă acordul în acest sens. Solicitantul poate să sesizeze organismul de control. Astfel cum este prevăzut la articolul 27 din Directiva 2001/14/CE, administratorii de infrastructură pot specifica în documentul de referință al rețelei condițiile în care iau în considerare nivelurile precedente de utilizare a traselor pentru transportul de marfă facilitat în vederea stabilirii priorităților pentru procesul de alocare.

  Justificare

  Termenul „transport de marfă prioritar” nu este adecvat și ar putea duce la interpretări eronate ale obiectivului acestei categorii de transport de marfă: transportul de marfă ar trebui să beneficieze de un proces îmbunătățit, ceea ce nu reprezintă o prioritate absolută.

  Amendamentul  58

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă și grupul de lucru menționat la articolul 4 alineatul (5) stabilesc proceduri pentru asigurarea unei coordonări optime a alocării capacităților de infrastructură feroviară și a alocării capacităților terminalelor strategice prevăzute la articolul 9.

  (6) Administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă și grupul de lucru menționat la articolul 4 alineatul (5) stabilesc proceduri pentru asigurarea unei coordonări optime a alocării capacităților, în conformitate cu prezentul articol, luând în considerare accesul la terminalele strategice prevăzute la articolul 9.

  Justificare

  Articolul este modificat pentru a preciza faptul că este vorba doar de traficul internațional pe o anumită distanță.

  Amendamentul  59

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Administratorii de infrastructură includ în condițiile de utilizare o taxă pentru trasele alocate, dar neutilizate în final. Cuantumul acestei taxe este adecvat, disuasiv și eficient.

  Justificare

  Trasele feroviare sunt un bun rar, iar pentru serviciile de interes general (cum ar fi transportul feroviar public) este important ca alocarea acestora să se facă optim. Prin urmare, este important să se asigure că trasele solicitate sunt de asemenea utilizate corespunzător. Penalizarea ar trebui să prevină rărirea „artificială” a traselor feroviare, evitându-se astfel reducerea atractivității transporturilor feroviare ca mod de transport.

  Amendamentul  60

  Propunere de regulament

  Articolul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE, alți solicitanți decât întreprinderile feroviare și grupările internaționale pe care acestea le constituie pot cere trase pentru transporturi de marfă dacă acestea privesc unul sau mai multe sectoare ale coridorului de transport de marfă.

  Prin derogare de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE, alți solicitanți decât întreprinderile feroviare și grupările internaționale pe care acestea le constituie pot cere trase pentru transporturi de marfă dacă acestea privesc mai multe sectoare ale coridorului de transport de marfă.

  Justificare

  Prezentul articol privind solicitantul autorizat trebuie să fie compatibil cu dispozițiile Directivei 2001/14/CE. Articolul 16 din prezenta directivă permite deja statelor membre să autorizeze solicitanții să solicite capacitate de infrastructură pe teritoriul acestora. Această dispoziție ar trebui să permită solicitanților autorizați să își susțină candidatura la nivel internațional.

  Amendamentul  61

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă stabilesc și publică, în documentul de referință al rețelei prevăzut la articolul 3 și în anexa I la Directiva 2001/14/CE, regulile de prioritate între diferitele tipuri de trafic în cazul unei perturbări a circulației pe coridorul de transport de marfă.

  (1) În urma unei propuneri din partea organului de guvernanță a coridorului de transport de marfă și respectând principiile și planurile menționate la alineatul (2), administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă stabilesc și publică, în documentul de referință al rețelei prevăzut la articolul 3 și în anexa I la Directiva 2001/14/CE, regulile de prioritate între diferitele tipuri de trase, în special cele privind trasele alocate trenurilor întârziate, în cazul unei perturbări a circulației, pentru fiecare parte a coridorului de transport de marfă.

  Justificare

  Administratorii de infrastructură trebuie să stabilească, în măsura posibilităților, într-un mod coordonat, regulile de prioritate aplicabile în cadrul rețelelor lor. Orice definire la nivel european ar trebui evitată, întrucât nivelul operațional responsabil pentru infrastructură este cel mai în măsură să țină seama de necesitățile transportului feroviar de marfă.

  Amendamentul  62

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Regulile de prioritate la care se face referire în alineatul (1) din prezentul articol trebuie să prevadă cel puțin că trasa alocată unui tren care realizează un transport de marfă prioritar și care respectă dispozițiile inițiale ale trasei sale nu poate fi nici realocată unui alt tren și nici modificată, în afara cazului în care beneficiarul inițial al trasei își exprimă acordul pentru realocarea în favoarea altui tren sau pentru modificarea trasei respective.

  (2) Regulile de prioritate la care se face referire în alineatul (1) din prezentul articol trebuie să prevadă cel puțin că trasa alocată unui tren care realizează un transport de marfă facilitat și care se conformează dispozițiilor inițiale ale trasei sale este respectată în măsura posibilului sau trebuie să minimizeze cel puțin întârzierile globale, punând accentul, în același timp, pe întârzierile trenurilor care realizează un transport de marfă facilitat. Organul de guvernanță, în colaborare cu solicitanții, elaborează și publică:

   

  a) principii de reglementare feroviară care garantează că trenurile care realizează un transport de marfă facilitat sunt tratate în mod optim în ceea ce privește alocarea capacităților reduse;

   

  b) planuri de urgență în cazul unei perturbări pe coridor, bazate pe aceste principii.

  Justificare

  În cazul unei perturbări, administratorii de infrastructură ar trebui să acorde prioritate trenurilor care realizează un „transport de marfă prioritar”. Cu toate acestea, administratorii trebuie să fie destul de flexibili pentru a avea posibilitatea de a reduce la minim întârzierile globale și libertatea de a alege soluții pragmatice. Elaborarea și publicarea principiilor de reglementare feroviară, precum și a planurilor de urgență ar oferi orientări utile administratorilor de infrastructură, garantând, în același timp, claritate și transparență solicitanților.

  Amendamentul  63

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă asigură coerența între sistemele de îmbunătățire a performanțelor aflate în vigoare în cadrul coridorului de transport de marfă, astfel cum sunt definite la articolul 11 din Directiva 2001/14/CE.

  (1) Administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă asigură coerența între sistemele de îmbunătățire a performanțelor aflate în vigoare în cadrul coridorului de transport de marfă, astfel cum sunt definite la articolul 11 din Directiva 2001/14/CE. Coerența este verificată de organismele de control, care cooperează în acest domeniu, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1).

  Justificare

  Pentru a garanta o coerență deplină a sistemelor de îmbunătățire a performanțelor, cooperarea, în acest scop, a administratorilor de infrastructură ar trebui să se efectueze sub supravegherea organismelor de control care sunt responsabile de coridoarele de transport de marfă. Acest control ar trebui realizat într-un mod cooperant, astfel cum este prevăzut la articolul 17 alineatul (1).

  Amendamentul  64

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Pentru a măsura calitatea serviciului și capacitatea serviciilor internaționale și naționale de transport feroviar pe coridorul de transport de marfă, organul de guvernanță definește indicatori de performanță ai coridorului, pe care îi publică cel puțin o dată pe an.

  (2) Pentru a măsura calitatea serviciului și capacitatea serviciilor internaționale și naționale de transport feroviar pe coridorul de transport de marfă, organul de guvernanță consultă solicitanții care ar putea utiliza coridoarele și clienții serviciilor feroviare de transport de marfă în legătură cu indicatorii de performanță ai coridorului. În urma acestei consultări, organul de guvernanță definește și publică indicatorii respectivi cel puțin o dată pe an.

  Justificare

  Indicatorii de performanță reprezintă un instrument util pentru îmbunătățirea calității serviciilor feroviare de transport de marfă la nivel european. Cu toate acestea, o astfel de definiție ar trebui elaborată în conformitate cu nevoile furnizorilor de servicii feroviare de transport de marfă și ale clienților acestora, cu scopul de a cădea de acord în privința indicatorilor comuni tuturor părților interesate.

  Amendamentul  65

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Regulile de aplicare referitoare la acești indicatori sunt stabilite, dacă este cazul, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 18 alineatul (3).

  eliminat

  Amendamentul  66

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Organismele de control prevăzute la articolul 30 din Directiva 2001/14/CE și responsabile pentru coridorul de transport de marfă cooperează în vederea supravegherii activităților internaționale ale administratorilor infrastructurii și ale solicitanților pe coridorul de transport de marfă. Aceste organisme se consultă și fac schimb de informații. Ele solicită, dacă este cazul, informațiile necesare de la administratorii de infrastructură din statul membre pentru care sunt responsabile.

  (1) Organismele de control prevăzute la articolul 30 din Directiva 2001/14/CE și responsabile pentru coridorul de transport de marfă cooperează în vederea supravegherii activităților internaționale ale administratorilor infrastructurii și ale solicitanților pe coridorul de transport de marfă. Aceste organisme se consultă și fac schimb de informații. Ele solicită, dacă este cazul, informațiile necesare de la administratorii de infrastructură din statul membre pentru care sunt responsabile. Administratorii de infrastructură și alte părți terțe implicate în alocarea capacităților internaționale sunt obligați să ofere organismelor de control în cauză, fără întârziere, toate informațiile necesare privind trasele internaționale și capacitățile de care sunt responsabili.

  Justificare

  În prezent, organismele de control întâmpină dificultăți în obținerea informațiilor corecte de la administratorii de infrastructură. Este important să se asigure o mai mare transparență și un acces corespunzător la informații.

  Amendamentul  67

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În cazul unei reclamații a unui solicitant în privința serviciilor internaționale de transport feroviar de marfă sau în cadrul unei investigații, organismul respectiv de control consultă organismul de control din orice alt stat membru pe teritoriul căruia trece coridorul respectiv și îi solicită informațiile necesare, înainte de a lua o hotărâre. Celelalte organisme de control furnizează toate informațiile pe care ele însele au dreptul să le solicite în virtutea legislației lor naționale. Dacă este cazul, organismul de control care primește reclamația sau care a inițiat investigația transferă dosarul la organismul de control competent, în scopul luării de măsuri față de părțile implicate.

  (2) În cazul unei reclamații a unui solicitant în privința serviciilor internaționale de transport feroviar de marfă sau în cadrul unei investigații, organismul respectiv de control consultă organismul de control din orice alt stat membru pe teritoriul căruia trece coridorul respectiv și îi solicită informațiile necesare, înainte de a lua o hotărâre. Celelalte organisme de control furnizează toate informațiile pe care ele însele au dreptul să le solicite în virtutea legislației lor naționale. Dacă este cazul, organismul de control care primește reclamația sau care a inițiat investigația transferă dosarul la organismul de control competent, în scopul luării de măsuri față de părțile implicate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 30 alineatele (5) și (6) din Directiva 2001/14/CE.

  Justificare

  Procedura de sesizare a organismelor de control ar trebui să fie compatibilă cu dispozițiile în vigoare ale Directivei 2001/14/CE.

  Amendamentul  68

  Propunere de regulament

  Articolul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Administratorii infrastructurii cooperează pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Ei fac schimb de informații referitoare la bunele lor practici, în scopul coordonării acestora în cadrul Comunității. Comisia îi asistă în aceste activități. În acest sens, Comisia înființează un grup de lucru al administratorilor infrastructurii, pe care îl prezidează.

  eliminat

  Justificare

  Prezentul articol este redundant și creează efecte birocratice inutile, întrucât coordonarea și schimbul celor mai bune practici dintre administratorii de infrastructură sunt evidente și nu necesită intervenția Comisiei.

  Amendamentul  69

  Propunere de regulament

  Articolul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Dacă, în cazul unei revizuiri a orientărilor pentru TEN-T, în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 18 alineatul (3) din Decizia 1692/96/CE, Comisia consideră că este adecvat să adapteze prezentul regulament la aceste orientări, ea prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a prezentului regulament în consecință.

  Dacă, în cazul unei revizuiri a orientărilor pentru TEN-T, în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 18 alineatul (3) din Decizia 1692/96/CE, Comisia consideră că este adecvat să adapteze prezentul regulament la aceste orientări, ea prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a prezentului regulament în consecință. În mod similar, anumite decizii luate în conformitate cu prezentul regulament pot presupune necesitatea unei revizuiri a orientărilor TEN-T.

  Amendamentul  70

  Propunere de regulament

  Anexă – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b) coridorul de transport de marfă face parte din TEN-T;

  eliminat

  Justificare

  Criteriul referitor la rețeaua TEN-T, menționat în anexă, este redundant deoarece acesta reprezintă deja un criteriu de selecție a coridoarelor, prevăzut la articolul 3.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Diminuarea ponderii transportului feroviar în cadrul transportului de marfă din Europa

  Politicile comunitare în domeniul transportului au fost caracterizate printr-o continuă liberalizare în ultimul deceniu. În paralel, creșterea în acest domeniu a fost constantă, în special în ceea ce privește transportul de marfă. Se preconizează o creștere cu 50% a volumului transportului de marfă (în tkm) în UE-25 între 2000 și 2020. În acest context, în ciuda recunoașterii de către Comisie a rolului-cheie al transportului feroviar în cadrul rețelei europene de transport în Cartea sa albă publicată în 2001 intitulată „Politica europeană a transporturilor în perspectiva anului 2010: momentul deciziei”, cota de piață a transportului feroviar în cadrul transportului de marfă a scăzut în mod continuu: în 2005, aceasta reprezenta doar 10% din piața transportului de marfă, comparativ cu 20% în anii 70.

  Aceste dificultăți ar putea fi explicate prin contextul în continuă schimbare din sectorul transporturilor în ultimul deceniu. Au fost adoptate trei pachete feroviare prin care s-au deschis piețele naționale și s-a stimulat concurența și eficiența în domeniul transporturilor. Totuși, această liberalizare nu a fost susținută îndeajuns de armonizarea și sinergiile dintre sistemele naționale feroviare, în ciuda adoptării unor inițiative în ceea ce privește interoperabilitatea și administrarea integrată a infrastructurii feroviare, cum ar fi dezvoltarea Sistemului de gestionare a traficului feroviar european (ERTMS).

  Piața transportului feroviar de marfă trebuie să facă față acum provocării reprezentate de îmbunătățirea calității serviciilor oferite. În 2007, potrivit statisticilor publicate pe site-ul internet al UIRR (Uniunea Internațională a societăților de transport combinat feroviar-rutier), numai 60% din trenurile de marfă au respectat orarul de sosire stabilit. În același an, aproximativ 20% din trenurile de marfă au ajuns la destinație cu o întârziere mai mare de 3 ore, iar 8% cu o întârziere mai mare de 24 de ore. Prin urmare, această neconformitate reprezintă un handicap în concurența cu celelalte mijloace de transport de marfă.

  Dintre diversele motive ale lipsei de calitate a serviciilor oferite, Comisia Europeană s-a concentrat pe analiza repartizării insuficiente a resurselor infrastructurii feroviare alocate transportului de marfă. Astfel, în ultimii ani, Comisia a promovat ideea acordării unei mai mari priorități transportului de bunuri, de exemplu în Comunicarea „Către o rețea feroviară cu prioritate pentru transportul de marfă” (COM(2007)0608), în urma căreia Parlamentul European a adoptat o rezoluție la 4 septembrie 2008. Ca urmare a acestei comunicări, Comisia propune acum o un document legislativ prin care vizează crearea unei rețele feroviare competitive pentru un transport de marfă competitiv.

  Crearea coridoarelor europene de transport de marfă

  Propunerea Comisiei are drept scop crearea și stabilirea unor reglementări privind coridoarele internaționale de transport feroviar de marfă, în special în ceea ce privește selectarea și organizarea administrativă a acestora. De asemenea, se promovează gestionarea armonizată la nivelul administratorilor de infrastructură în ceea ce privește alocarea traselor, gestionarea traficului și investițiile de-a lungul respectivului coridor.

  Capitolul 2 din propunere poate fi rezumat ca fiind capitolul în care se desemnează coridoarele de transport de marfă, fiind prezentate criteriile de selectare a coridoarelor de către statele membre și definindu-se organele de guvernanță ale acestora. Un coridor trebuie să treacă prin cel puțin două state membre și să facă parte din TEN-T. Aceste coridoare trebuie să permită o dezvoltare semnificativă a traficului feroviar de marfă pe baza unei analize socio-economice. Organele de guvernanță trebuie să adopte un plan de implementare.

  La capitolul 3 se menționează principalele elemente ale investițiilor destinate coridoarelor de transport de marfă, în special planurile de investiții în infrastructură. Lucrările importante de infrastructură trebuie să fie coordonate, iar terminalele strategice fac obiectul unei strategii de dezvoltare.

  Capitolul 4 conține normele și instrumentele necesare pentru gestionarea coridoarelor de transport de marfă, cum ar fi crearea unui ghișeu unic pentru solicitările referitoare la trasele trenurilor. Organul de guvernanță definește, de asemenea, pe baza criteriilor stabilite în comitologie, o categorie specifică denumită „transport de marfă prioritar” pentru mărfurile foarte sensibile la durata de parcurs. Sunt stabilite și publicate de către administratorii de infrastructură norme privind gestionarea traficului, în special norme referitoare la prioritatea „transportului de marfă prioritar” în situațiile de perturbare a traficului.

  Opiniile raportorului cu privire la propunere

  Raportorul salută intenția Comisiei de a ameliora situația sectorului transportului feroviar de marfă și este de acord cu o serie de aspecte ale analizei acesteia. Totuși, raportorul își exprimă îndoiala că anumite dispoziții ale propunerii legislative reprezintă un răspuns adecvat la problemele din sectorul transportului feroviar de marfă. Sunt necesare, de asemenea, acțiuni politice din partea statelor membre și a Comisiei pentru o mai bună coordonare a investițiilor în infrastructura feroviară. În plus, este nevoie și de investiții financiare pentru a crește capacitatea generală a transportului feroviar, acestea putând fi realizate doar prin angajamentul statelor membre.

  Revenind la propunerea legislativă a Comisiei, raportorul consideră totuși că principalele motive ale introducerii coridoarelor de transport de marfă, care sunt ameliorarea sincronizării investițiilor de-a lungul coridoarelor și îmbunătățirea cooperării transfrontaliere fără a fi necesară armonizarea structurilor de gestionare, sunt justificate și adaptate necesităților sectorului transportului feroviar de marfă .

  De asemenea, raportorul dorește să se evite orice interpretare eronată a textului propus de Comisie. De aceea, formularea propunerii trebuie să fie cât mai specifică, deoarece pot apărea interpretări diferite, în special în ceea ce privește posibilele consecințe negative asupra sectorului feroviar.

  În ceea ce privește prevederile specifice legate de regulile referitoare la prioritate, acestea nu trebuie interpretate ca având drept scop reducerea drastică a flexibilității gestionării traficului de către operatori pe întreaga rețea feroviară. Dimpotrivă, aceste norme vizează să creeze un mai mare echilibru pe aceste coridoare specifice între trenurile de călători și cele de marfă, din punctul de vedere al eficienței întregii rețele feroviare. Astfel, trenurile de marfă nu ar avea prioritate absolută în raport cu celelalte trenuri, inclusiv, bineînțeles, cu cele de călători. Din aceste motive, este necesară realizarea unui compromis între necesitatea unor norme și garantarea flexibilității gestionării sistemului feroviar pentru a limita eventualele consecințe asupra traficului de călători, pentru a evita orice eventuale conflicte între diferitele tipuri de trafic și pentru a ameliora continuitatea transportului de marfă. Este esențială definirea normelor la un nivel adecvat pentru a garanta succesul acestor coridoare; normele ar trebui să fie stabilite, de preferință, de către administratorii de infrastructură și cât mai puțin posibil la nivel european, pentru a ține seama de nevoile fiecărui coridor din sectorul transportului de marfă.

  Regulamentul nu își propune să introducă o separare fizică între rețelele feroviare, ci să stabilească norme care să ofere soluții la problema alocării traselor pentru transportul internațional de marfă. Aceste norme trebuie să fie mai transparente, în special pentru clienții administratorilor de infrastructură, în ceea ce privește alocarea traselor pentru trenuri și gestionarea perturbărilor de trafic care afectează trenurile de marfă.

  În cele din urmă, în privința referirilor la rețeaua TEN-T, raportorul consideră că acestea sunt adecvate, deoarece rețeaua TEN-T are o importanță majoră pentru Uniunea Europeană. Totuși, ar trebui să se definească mai bine legătura cu coridoarele de transport de marfă. Astfel, deși raportorul susține ideea potrivit căreia coridoarele de transport de marfă pot face parte din rețeaua TEN-T, acestea nu trebuie definite exclusiv în baza acestor considerente. Coridoarele ERTMS sau alte rute importante destinate traficului mărfurilor ar putea reprezenta alte elemente ale creării coridoarelor feroviare.

  În concluzie, raportorul dorește să menționeze faptul că legislația în acest domeniu ar trebui elaborată astfel încât să ducă la creșterea eficienței întregii rețele feroviare pentru toți utilizatorii. De asemenea, scopul acesteia ar trebui să fie acela de a garanta o mai bună repartizare a capacității la nivelul tuturor tipurilor de clienți, menținând, în același timp, o funcționare flexibilă a sistemului feroviar pentru operatori.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (text cu relevanță pentru SEE)

  Referințe

  COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)

  Data prezentării la PE

  11.12.2008

  Comisia competentă în fond

    Data anunțului în plen

  TRAN

  13.1.2009

  Raportor(i)

    Data numirii

  Petr Duchoň

  5.1.2009

   

   

  Examinare în comisie

  17.2.2009

  30.3.2009

   

   

  Data adoptării

  31.3.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  32

  1

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Anne E. Jensen

  Data depunerii

  2.4.2009