POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet

2.4.2009 - (KOM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Petr Duchoň

Postopek : 2008/0247(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0220/2009

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet

(KOM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0852),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0509/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6‑0220/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Četudi je liberalizacija železniškega tovornega prometa omogočila, da so novi prevozniki vstopili v omrežje, tržni mehanizmi niso dovolj za organiziranje, urejanje in varovanje železniškega tovornega prometa. Za optimizacijo in zagotavljanje njegove zanesljivosti je potrebna zlasti krepitev postopkov sodelovanja in dodeljevanja vlakovnih poti med upravljavci infrastrukture.

Obrazložitev

Kaže, da je treba predvideti razvoj železniškega tovornega prometa v okviru pristopa, ki temelji na sodelovanju med upravljavci infrastrukture.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Vzpostavljanje železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet bi moralo potekati skladno z vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-T). V ta namen je nujen usklajen razvoj obeh omrežij, še posebno pa povezanost mednarodnih koridorjev za železniški tovorni promet z obstoječim omrežjem TEN-T. Poleg tega je treba na ravni Skupnosti določiti enotne predpise o tovornih koridorjih. Vzpostavitev koridorjev bi lahko po potrebi finančno podprli na podlagi programa TEN-T.

(7) Vzpostavljanje evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet bi moralo potekati skladno z vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-T) in s koridorji evropskega sistema železniške signalizacije (ERTMS). V ta namen je nujen usklajen razvoj omrežij, še posebno pa povezanost mednarodnih koridorjev za železniški tovorni promet z obstoječim omrežjem TEN-T in s koridorji ERTMS. Poleg tega je treba na ravni Skupnosti določiti predpise za usklajevanje tovornih koridorjev. Vzpostavitev koridorjev bi bilo treba po potrebi finančno podpreti na podlagi programa TEN-T, raziskovalnih programov in programa Marco Polo ter drugih politik in skladov Skupnosti, kot je kohezijski sklad.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Vzpostavitev tovornega koridorja mora upoštevati poseben pomen načrtovane razširitve omrežja TEN-T na države, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki, da bi zagotovili boljšo povezanost z železniško infrastrukturo tretjih držav.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Pri tovornem koridorju je treba zagotoviti dobro usklajevanje med državami članicami in zadevnimi upravljavci infrastrukture, dati zadostno prednost železniškemu tovornemu prometu, vzpostaviti učinkovite in zadostne povezave z drugimi vrstami prometa in vzpostaviti ugodne razmere za razvoj konkurence med ponudniki storitev v železniškem tovornem prometu.

(8) Pri tovornem koridorju je treba zagotoviti dobro usklajevanje med državami članicami in zadevnimi upravljavci infrastrukture, v večji meri in bolj ustrezno omogočiti lažjo rabo železniškega tovornega prometa, vzpostaviti učinkovite in zadostne povezave z drugimi vrstami prometa, da bi razvili učinkovito in povezano omrežje tovornega prometa, in vzpostaviti ugodne razmere za razvoj konkurence med ponudniki storitev v železniškem tovornem prometu.

Obrazložitev

Usklajevanje tovornih koridorjev bi moralo biti namenjeno krepitvi trajnostnega in učinkovitega železniškega tovornega prometa ter tesnejšemu povezovanju železniškega tovornega prometa z drugimi vrstami prometa.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Vzpostavitev tovornega koridorja bi bilo treba proučiti in odobriti na ravni Skupnosti na podlagi preglednih in jasno opredeljenih meril in postopka, ki državam članicam in upravljavcem infrastrukture dopuščajo zadostno možnost za sprejemanje odločitev in upravljanje, da lahko sprejmejo ukrepe, ki so prilagojeni njihovim posebnim potrebam.

(9) Vzpostavitev tovornega koridorja bi morala temeljiti na predlogih držav članic, oblikovanih v posvetovanju z upravljavci železniške infrastrukture. V naslednji fazi bi morala biti odobrena na Evropski ravni na podlagi preglednih in jasno opredeljenih postopkov. Merila za vzpostavitev tovornih koridorjev bi morala biti opredeljena tako, da bi bila prilagojena posebnim potrebam držav članic in upravljavcev infrastrukture, tako da bi ti imeli zadostne možnosti za sprejemanje odločitev in upravljanje.

Obrazložitev

Opredelitev tovora bi morala temeljiti na predlogih držav članic v tesnem posvetovanju z zadevnimi upravljavci infrastrukture. Upravljavci infrastrukture bi morali pri procesu sprejemanja odločitev ohraniti avtonomijo.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za spodbujanje usklajevanja med državami članicami in upravljavci infrastrukture mora vsak tovorni koridor podpirati organ za upravljanje, sestavljen iz različnih upravljavcev infrastrukture, ki jih zadeva ta tovorni koridor.

(10) Za spodbujanje usklajevanja med državami članicami, upravljavci infrastrukture in železniškimi podjetji mora vsak tovorni koridor podpirati organ za upravljanje, sestavljen iz različnih upravljavcev infrastrukture, ki jih zadeva ta tovorni koridor.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Za izpolnjevanje potreb trga morajo biti načini vzpostavljanja tovornega koridorja predstavljeni v izvedbenem načrtu, ki bi moral vključevati opredelitev in časovni načrt izvedbe ukrepov, koristnih za izboljšanje uspešnosti železniškega tovornega prometa. Poleg tega se je treba z uporabniki redno posvetovati v skladu z jasno opredeljenimi postopki, da se zagotovi, da načrtovane ali opravljene dejavnosti za vzpostavitev tovornega koridorja izpolnjujejo potrebe ali pričakovanja vseh uporabnikov tovornega koridorja.

(11) Za izpolnjevanje potreb trga morajo biti načini vzpostavljanja tovornega koridorja predstavljeni v izvedbenem načrtu, ki bi moral vključevati opredelitev in časovni načrt izvedbe ukrepov, koristnih za izboljšanje uspešnosti železniškega tovornega prometa. Poleg tega se je treba z vsemi železniškimi podjetji, ki so uporabniki, redno posvetovati v skladu z ustreznimi postopki, ki jih določi organ za upravljanje, da se zagotovi, da načrtovane ali opravljene dejavnosti za vzpostavitev tovornega koridorja izpolnjujejo potrebe ali pričakovanja trga.

Obrazložitev

Postopek posvetovanj z uporabniki tovornih koridorjev mora določiti organ za upravljanje, saj je ta najbolj pristojen za določitev ustreznih postopkov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev skladnosti in kontinuitete infrastrukturnih zmogljivosti, ki so na voljo na tovornem koridorju, je treba med zadevnimi državami članicami in upravljavci infrastrukture usklajevati naložbe v tovorni koridor in jih načrtovati v skladu z logiko, ki ustreza potrebam tovornega koridorja. Program njihovega uresničevanja je treba objaviti, da se zagotovi obveščanje prevoznikov, ki bi lahko uporabljali koridor. Vključiti bi morali intervencijske projekte za razvoj interoperabilnih sistemov in povečanje zmogljivosti vlakov.

(12) Za zagotovitev skladnosti in kontinuitete infrastrukturnih zmogljivosti, ki so na voljo na tovornem koridorju, je treba med zadevnimi državami članicami, upravljavci infrastrukture in železniškimi podjetji, po potrebi pa tudi med državami članicami in tretjimi državami, usklajevati naložbe v tovorni koridor in jih načrtovati v skladu z logiko, ki ustreza potrebam tovornega koridorja. Program njihovega uresničevanja je treba objaviti, da se zagotovi obveščanje železniških podjetij, ki bi lahko uporabljala koridor. Vključiti bi morali intervencijske projekte za razvoj interoperabilnih sistemov in povečanje zmogljivosti vlakov.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Glede na različne časovne razporede načrtovanja voznega reda različnih vrst prometa je zaželeno, da prošnje za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti za tovorni promet ne bi bile neupravičeno omejene zaradi prošenj, ki se nanašajo na potniški promet, posebno glede na njihove posamezne družbenogospodarske vrednosti. Uporabnine za infrastrukturo se morajo razlikovati glede na kakovost in zanesljivost dodeljene vlakovne poti.

(17) Glede na različne časovne razporede načrtovanja voznega reda različnih vrst prometa je zaželeno, da so prošnje za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti za tovorni promet skladne s prošnjami, ki se nanašajo na potniški promet, posebno glede na njihove posamezne družbenogospodarske vrednosti. Uporabnine za infrastrukturo se morajo razlikovati glede na kakovost in zanesljivost dodeljene vlakovne poti.

Obrazložitev

Prošnje za vlakovne poti za prevoz tovora morajo biti kolikor je mogoče usklajene s potniškim prometom, da bi povzročili čim manj motenj v potniškem prometu.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Vlaki, ki opravljajo prevoz blaga, za katero sta zelo pomembna trajanje prevoza in točnost, morajo biti v primeru motenj prometa upravičeni do zadostne prednosti.

(18) Vlaki, ki opravljajo prevoz blaga, za katero sta zelo pomembna trajanje prevoza in točnost, kot ju opredeli organ za upravljanje, morajo biti v primeru motenj prometa upravičeni do zadostne prednosti.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Za zagotavljanje razvoja konkurence med ponudniki storitev v železniškem tovornem prometu na tovornem koridorju se zdi zaželeno, da se tudi prevoznikom, ki niso železniška podjetja in njihova združenja, dovoli, da zaprosijo za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti.

(19) Za zagotavljanje razvoja konkurence med ponudniki storitev v železniškem tovornem prometu na tovornem koridorju mora biti tudi prevoznikom, ki niso železniška podjetja in njihova združenja, omogočeno, da zaprosijo za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Za objektivno ocenjevanje prednosti ukrepov za vzpostavitev tovornega koridorja in zagotavljanje učinkovitega spremljanja teh ukrepov je treba uvesti in redno objavljati kazalnike uspešnosti storitev po celotnem tovornem koridorju.

(22) Za objektivno ocenjevanje prednosti ukrepov za vzpostavitev tovornega koridorja in zagotavljanje učinkovitega spremljanja teh ukrepov je treba uvesti in redno objavljati kazalnike uspešnosti storitev po celotnem tovornem koridorju. Kazalnike uspešnosti je treba oblikovati po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, ki zagotavljajo in uporabljajo storitve železniškega tovornega prometa.

Obrazložitev

Kazalniki uspešnosti so koristno orodje za izboljšanje kakovosti storitev železniškega tovornega prometa na evropski ravni, vendar bi jih bilo treba opredeliti v skladu s potrebami ponudnikov storitev železniškega tovornega prometa in njihovih strank in tako določiti kazalnike, s katerimi se strinjajo vse zainteresirane strani.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Za boljše širjenje dobrih praks in zagotavljanje učinkovitega spremljanja upravljanja evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet je ob podpori Komisije zaželeno okrepiti sodelovanje med vsemi upravljavci infrastrukture v Skupnosti.

črtano

Obrazložitev

Določba o širjenju dobrih praks in okrepitvi sodelovanja med upravljavci infrastrukture je odvečna in bi lahko vodila v nepotrebno birokracijo.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a) Namen uredbe je izboljšati učinkovitost železniškega tovornega prometa glede na druge vrste prometa, vendar je treba temu cilju slediti tudi s političnimi ukrepi in finančno udeležbo držav članic in Evropske unije. Usklajevanje med državami članicami je treba zagotoviti na najvišji možni ravni, da bi zagotovili najbolj učinkovito delovanje tovornih koridorjev. Finančne obveznosti v zvezi z infrastrukturo in tehnično opremo, kot je ERTMS, bi morale biti v skladu s to uredbo namenjene povečanju zmogljivosti in učinkovitosti tovornega železniškega prometa.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba določa predpise za vzpostavitev in organizacijo evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet, ki ga sestavljajo mednarodni železniški koridorji za konkurenčen tovorni promet (v nadaljnjem besedilu: tovorni koridorji). Določa pravila za izbor in organizacijo tovornih koridorjev ter usklajena načela v zvezi z načrtovanjem naložb ter upravljanjem zmogljivosti in prometa.

1. Ta uredba določa predpise za vzpostavitev in organizacijo evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet v mednarodnih železniških koridorjih za konkurenčen tovorni promet (v nadaljnjem besedilu: tovorni koridorji). Določa pravila za izbor in organizacijo tovornih koridorjev ter načela sodelovanja v zvezi z načrtovanjem naložb ter upravljanjem zmogljivosti in prometa.

Obrazložitev

Kaže, da je treba predvideti razvoj železniškega tovornega prometa v okviru pristopa, ki temelji na sodelovanju med upravljavci infrastrukture.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) neodvisna lokalna in regionalna omrežja, ki za potniški promet uporabljajo železniško infrastrukturo;

a) neodvisna lokalna in regionalna omrežja, ki za potniški promet uporabljajo železniško infrastrukturo, razen, kjer se storitve opravljajo na delu tovornega koridorja;

Obrazložitev

Mogoče je, da določena neodvisna lokalna in regionalna omrežja za potniški promet uporabljajo dele tovornega koridorja. V tem primeru morajo veljati predpisi, ki urejajo tovorni koridor.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) „tovorni koridor“ pomeni vse železniške proge na ozemlju držav članic in po potrebi tretjih evropskih držav, ki povezujejo enega ali več strateških terminalov z enim ali več drugimi strateškimi terminali in vsebujejo glavno os, alternativne poti in proge, ki jih povezujejo, pa tudi železniško infrastrukturo in njeno opremo na tovornih terminalih, ranžirnih postajah in napravah za sestavo vlakov ter priključkih nanje;

a) „tovorni koridor“ pomeni vse železniške proge na ozemlju držav članic in po potrebi tretjih evropskih držav, ki povezujejo dva ali več strateških terminalov in vsebujejo glavno os, alternativne poti in proge, ki jih povezujejo, pa tudi železniško infrastrukturo in njeno opremo na tovornih terminalih, ranžirnih postajah in napravah za sestavo vlakov ter priključkih nanje, vključno z vsemi povezanimi železniškimi storitvami, ki so omenjene v prilogi II direktive 2001/14/ES;

Obrazložitev

Povezane železniške storitve so nujne za zagotavljanje tržnih operacij v železniškem prometu v vseh tržnih segmentih (vključno s prometom s posameznimi vagoni). Do sedaj so bili novi prišleki skoraj povsem izločeni iz te dejavnosti, v manjši meri pa tudi iz intermodalnega prometa, saj do teh storitev nimajo dostopa ali pa je njihov dostop omejen oziroma neenakopraven. Povezane železniške storitve so bile glavni predmet študije „Servrail“ iz leta 2006, ki jo je naročila Evropska komisija in bodo del prenovitve prvega železniškega paketa. Povezane železniške storitve so pomembne tudi za nove/neodvisne železniške potniške prevoznike.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) „težka vzdrževalna dela“ pomenijo vsak poseg v železniško infrastrukturo in njeno opremo ali popravilo železniške infrastrukture in njene opreme, potrebne za promet vlakov po tovornem koridorju, ki v skladu s členom 28 Direktive 2001/14/ES zajemajo rezervacije infrastrukturnih zmogljivosti;

c) „težka vzdrževalna dela“ pomenijo vsak poseg v železniško infrastrukturo in njeno opremo ali popravilo železniške infrastrukture in njene opreme, potrebne za promet vlakov po tovornem koridorju, ki je načrtovan vsaj leto dni vnaprej in ki v skladu s členom 28 Direktive 2001/14/ES zajema rezervacije infrastrukturnih zmogljivosti;

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

e) „strateški terminal“ pomeni terminal v tovornem koridorju, ki je odprt za vse prevoznike in ima na tovornem koridorju pomembno vlogo v železniškem tovornem prometu;

e) „strateški terminal“ pomeni terminal v tovornem koridorju, ki je odprt za vse prevoznike in že ima na tovornem koridorju pomembno vlogo v železniškem tovornem prometu ali se takšna vloga zanj načrtuje;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

f) „sistem, vse na enem mestu‘“ pomeni skupen organ, ki ga ustanovijo upravljavci infrastrukture tovornega koridorja in daje prevoznikom možnost, da na enem samem mestu in z enim samim postopkom zaprosijo za vlakovno pot, ki prečka vsaj eno mejo.

f) „sistem, vse na enem mestu‘“ pomeni skupen organ, ki ga ustanovi vsak upravljavec infrastrukture tovornega koridorja in daje prevoznikom možnost, da zaprosijo za vlakovno pot, ki prečka vsaj eno mejo.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Namen tovornega koridorja je omogočiti uporabo mednarodnih in nacionalnih storitev v železniškem tovornem prometu na ozemlju vsaj dveh držav članic. Ima naslednje značilnosti:

1. Namen tovornega koridorja je povezovati vsaj dve državi članici in omogočiti uporabo mednarodnih in nacionalnih storitev v železniškem tovornem prometu. Ima naslednje značilnosti:

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) je del TEN-T;

a) je del TEN-T ali je vsaj skladen s TEN-T ali, kjer je to primerno, s koridorji ERTMS. Nekateri odseki, ki niso vključeni v TEN-T, vendar je zanje značilen gost tovorni promet ali za takšen promet obstajajo možnosti, so po potrebi tudi lahko del koridorja;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) omogoča bistven razvoj železniškega tovornega prometa;

(b) omogoča bistven razvoj železniškega tovornega prometa in upošteva pomembne trgovinske tokove in blagovni promet;

Obrazložitev

Vzpostavitev omrežja, na katerem bo imel prednost tovorni promet, bi morala sovpadati tudi z glavnimi evropskimi osmi, na katerih je bilo ugotovljeno veliko povpraševanje po mednarodnemu tovornemu prometu.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ca) omogoča boljšo povezanost mejnih držav članic in sosednjih tretjih držav;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vzpostavitev ali spremembo tovornega koridorja predlagajo zadevne države članice. V ta namen Komisiji posredujejo predlog, ki ga pripravijo skupaj z zadevnimi upravljavci infrastrukture ob upoštevanju meril iz Priloge.

2. O vzpostavitvi ali spremembi tovornega koridorja odločajo zadevne države članice, po tem, ko Komisijo obvestijo o svojih namerah, temu obvestilu pa priložijo predlog, ki ga pripravijo skupaj z zadevnimi upravljavci infrastrukture in ob upoštevanju pobud in mnenj železniških podjetij, ki uporabljajo koridor ali so za to zainteresirana, ter meril iz Priloge. Zainteresirana železniška podjetja lahko sodelujejo pri postopku, kadar koli jih precejšnje naložbe zadevajo.

Obrazložitev

Dokler so železniška podjetja „gospodarski subjekti“, t.j. dokler dejavno sodelujejo – s finančnega vidika – pri vzpostavljanju ali spreminjanju tovornega koridorja, lahko sodelujejo pri postopku.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te uredbe mora ozemlje vsake države članice, ki ima vsaj dve kopenski meji z drugimi državami članicami, sprejeti vsaj en predlog za tovorni koridor;

(a) najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te uredbe mora ozemlje vsake države članice, ki ima vsaj dve neposredni železniški povezavi z drugimi državami članicami, sprejeti vsaj en predlog za tovorni koridor;

Obrazložitev

Navedba neposredne železniške povezave se zdi ustreznejša kot navedba kopenske meje.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe mora ozemlje vsake države članice sprejeti vsaj:

b) najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe mora ozemlje vsake države članice sprejeti vsaj en tovorni koridor.

i) en tovorni koridor;

 

ii) dva tovorna koridorja, če železniški tovorni promet v zadevni državi članici dosega vsaj 30 milijard tonskih kilometrov na leto;

 

iii) tri tovorne koridorje, če železniški tovorni promet v zadevni državi članici dosega vsaj 70 milijard tonskih kilometrov na leto.

 

Obrazložitev

Z uredbo bi bilo treba od vsake države članice zahtevati, da oblikuje samo en koridor. Države članice bi se morale same odločiti, ali bodo zaradi tržnih potreb oblikovale več koridorjev. Obstoj meje (ne glede na to ali gre za kopensko mejo ali obalo) z drugo državo bi moral biti zadosten razlog, da država članica predlaga tovorni koridor.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija prouči predloge za vzpostavitev tovornih koridorjev iz odstavka 2 in v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(3) sprejme sklep o prvi skupini tovornih koridorjev najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te uredbe. Pri tem pregledu je treba upoštevati merila iz Priloge.

4. Komisija upošteva predloge za vzpostavitev tovornih koridorjev iz odstavka 2 in preuči njihovo skladnost z merili za ocenjevanje iz Priloge. Komisija lahko, glede na to, kaj se ji zdi primerno, izrazi pridržke ali predlaga spremembe.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Vsi tovorni koridorji iz odstavka 4 se postopoma spreminjajo in dopolnjujejo na podlagi predlogov za vzpostavljanje ali spremembo tovornega koridorja in po sklepu, ki ga je Komisija sprejela v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(3). Predlogi držav članic se proučijo ob upoštevanju meril iz Priloge.

črtano

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Zadevni upravljavci infrastrukture, kot so opredeljeni v členu 2 Direktive 2001/14/ES, za vsak tovorni koridor ustanovijo organ za upravljanje, ki je odgovoren za opredelitev, usmerjanje izvajanja in posodabljanje izvedbenega načrta za tovorni koridor. Organ za upravljanje zadevnim državam članicam redno poroča o svojem delu, po potrebi pa tudi evropskim koordinatorjem za prednostne projekte TEN-T iz člena 17a Odločbe št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki so vključeni v tovorni koridor.

2. Zadevni upravljavci infrastrukture, kot so opredeljeni v členu 2 Direktive 2001/14/ES, za vsak tovorni koridor ustanovijo organ za upravljanje, ki je odgovoren za opredelitev, usmerjanje izvajanja in posodabljanje izvedbenega načrta za tovorni koridor. Zainteresirana železniška podjetja ali skupine železniških podjetij, ki redno uporabljajo koridor, sodelujejo v tem organu v posvetovalni vlogi. Organ za upravljanje zadevnim državam članicam redno poroča o svojem delu, po potrebi pa tudi Komisiji in evropskim koordinatorjem za prednostne projekte TEN-T iz člena 17a Odločbe št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki so vključeni v tovorni koridor.

Obrazložitev

Omrežje, usmerjeno v tovorni promet, je bistvenega pomena za bodoči uspeh tovornega železniškega prometa in od samega začetka zahteva natančnejši nadzor s strani Evropske komisije.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Zadevne države članice lahko ustanovijo izvršni odbor, odgovoren za odobritev izvedbenega načrta za koridor, ki ga je pripravil organ za upravljanje, in nadzorovanje njegovega izvrševanja. V takšnem primeru pristojni organi podelijo mandat posameznim članom izvršnega odbora.

Obrazložitev

Pojasniti je treba usmerjevalno vlogo in odgovornosti zadevnih držav članic ob koridorju. Zato je treba razločevati med „organom za upravljanje“, katerega člani bi morali biti le upravljavci infrastrukture in železniška podjetja, in „izvršnim odborom“, katerega člani so lahko le predstavniki držav članic.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Ustanovi se delovna skupina, ki jo sestavljajo upravljavci in lastniki strateških terminalov tovornega koridorja, določenih v členu 9. Skupina lahko o vsakem predlogu organa za upravljanje poda mnenje, ki neposredno vpliva na naložbe in upravljanje strateških terminalov. Organ za upravljanje ne sme sprejemati odločitev, ki bi bile v nasprotju s tem mnenjem.

5. Ustanovi se delovna skupina, ki jo sestavljajo upravljavci in lastniki strateških terminalov tovornega koridorja, vključno z morskimi pristanišči in pristanišči na celinskih vodnih poteh, ki so določeni v členu 9. Skupina lahko o vsakem predlogu organa za upravljanje poda mnenje, ki neposredno vpliva na naložbe in upravljanje strateških terminalov. Organ za upravljanje ne sme sprejemati odločitev, ki bi bile v nasprotju s tem mnenjem.

Obrazložitev

Te upravljavce bi bilo modro vključiti v zgodnejši fazi, recimo ko zadevni upravljavci infrastrukture pripravijo predlog in ga predložijo Komisiji.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvedbeni načrt, ki ga odobri organ za upravljanje, zajema:

1. Izvedbeni načrt, ki ga odobri in redno prilagaja organ za upravljanje, zajema vsaj:

Obrazložitev

Organom za upravljanje koridorjev bi bilo treba omogočiti določeno mero prožnosti pri določitvi izvedbenega načrta, da bi lahko opredelili postopke v skladu s svojimi potrebami.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) opis značilnosti tovornega koridorja in program izvajanja ukrepov, potrebnih za vzpostavitev tovornega koridorja;

a) opis značilnosti tovornega koridorja, vključno z morebitnimi ozkimi grli, in program izvajanja ukrepov, potrebnih za spodbujanje njegove vzpostavitve;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) cilje organa za upravljanje v smislu uspešnosti tovornega koridorja, izražene kot kakovost storitve in zmogljivost tovornega koridorja v skladu z določbami člena 16;

c) cilje organa za upravljanje in njegov program za izboljšanje uspešnosti tovornega koridorja v skladu z določbami člena 16;

Obrazložitev

Organom za upravljanje koridorjev bi bilo treba omogočiti določeno mero prožnosti pri določitvi izvedbenega načrta, da bi lahko opredelili postopke v skladu s svojimi potrebami.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

d) program vzpostavljanja in izboljševanja uspešnosti tovornega koridorja, določenega v odstavku 3 tega člena.

črtano

Obrazložitev

Organom za upravljanje koridorjev bi bilo treba omogočiti določeno mero prožnosti pri določitvi izvedbenega načrta, da bi lahko opredelili postopke v skladu s svojimi potrebami.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izvedbeni načrt se redno prilagaja ob upoštevanju napredovanja pri uresničevanju ukrepov, ki jih vsebuje, razvoja trga železniškega tovornega prometa na tovornem koridorju in uspešnosti, merjene v skladu z določbami iz člena 16(2).

črtano

Obrazložitev

Organom za upravljanje koridorjev bi bilo treba omogočiti določeno mero prožnosti pri določitvi izvedbenega načrta, da bi lahko opredelili postopke v skladu s svojimi potrebami.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Izvede se tržna raziskava o ugotovljenem in pričakovanem razvoju prometa na tovornem koridorju in o nanj vezanih delih prevoznega sistema. V njej se proučuje razvoj različnih vrst tovornega in potniškega prometa. Vsebuje glavne elemente socialno-ekonomske analize iz člena 3(c). Izvede se vsaj enkrat na leto. Rezultati te raziskave se uporabijo za prilagoditev izvedbenega načrta za tovorni koridor.

3. Izvede se in redno posodablja tržna raziskava o ugotovljenem in pričakovanem razvoju prometa na tovornem koridorju in o nanj vezanih delih prevoznega sistema, da se razvije ali po potrebi prilagodi njegov izvedbeni načrt. V njej se proučuje razvoj različnih vrst prometa, vsebuje pa tudi glavne elemente socialno-ekonomske analize iz člena 3(c) ter možne scenarije glede stroškov in koristi ter dolgoročnega finančnega vpliva.

Obrazložitev

Vsebina tržne raziskave in postopki njene izvedbe bi morali biti določeni na prožen način ter bi morali biti prilagojeni potrebam organa za upravljanje.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pripravi se program vzpostavljanja in izboljšanja uspešnosti tovornega koridorja. Ta program vključuje predvsem skupne cilje, tehnične izbire in časovni razpored potrebnih ukrepov na železniški infrastrukturi in njeni opremi, da se izvedejo vsi ukrepi iz členov od 7 do 16.

4. Pripravi se program vzpostavljanja in izboljšanja uspešnosti tovornega koridorja. Ta program vključuje predvsem skupne cilje, tehnične izbire in časovni razpored potrebnih ukrepov na železniški infrastrukturi in njeni opremi, da se izvedejo vsi ukrepi iz členov od 7 do 16. Ti ukrepi se izogibajo morebitnim omejitvam, ki vplivajo na železniške zmogljivosti, ali te omejitve čim bolj zmanjšajo.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Organ za upravljanje se pred odobritvijo izvedbenega načrta in pri njegovem posodabljanju posvetuje s prosilci za uporabo tovornega koridorja. V primeru nesoglasja med organom za upravljanje in prosilci se lahko slednji obrnejo na Komisijo, ki se o tej temi posvetuje z odborom iz člena 18(1) v skladu s postopki iz člena 18(2).

2. Organ za upravljanje se pred odobritvijo izvedbenega načrta in pri njegovem posodabljanju posvetuje s prosilci, vključno z železniškimi prevozniki tovora in potnikov, špediterji, odpravniki tovora in njihovimi zastopniškimi organi, za uporabo tovornega koridorja. V primeru nesoglasja med organom za upravljanje in prosilci lahko slednji zadevo predajo pristojnim nadzornim organom iz člena 17.

Obrazložitev

Za reševanje sporov med prevozniki in organom za upravljanje morajo biti pristojni nadzorni organi in ne Komisija.

Treba se je osredotočiti na dejanske zainteresirane strani v omrežju, kot tudi na njihovo znanje ter izkušnje in dodano vrednost pri uporabi infrastrukture.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naložbeni načrti sestavljajo seznam projektov, predvidenih za razširitev, obnovo ali preoblikovanje železniške infrastrukture in njene opreme na koridorju, ter s tem povezane finančne potrebe.

Naložbeni načrti sestavljajo seznam projektov, predvidenih za razširitev, obnovo ali preoblikovanje železniške infrastrukture in njene opreme na koridorju, ter s tem povezane finančne potrebe in vire financiranja.

Obrazložitev

Pomembno je, da se navedejo tudi viri financiranja.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Naložbeni načrti iz odstavka 1 vsebujejo strategijo izvajanja interoperabilnih sistemov na tovornem koridorju, ki izpolnjuje bistvene zahteve in tehnične specifikacije za interoperabilnost, ki se uporabljajo za železniška omrežja, opredeljena v skladu z Direktivo 2008/57/ES. Ta strategija se opira na analizo stroškov in koristi razvitja teh sistemov. Biti mora v skladu z nacionalnimi in evropskimi načrti razvitja interoperabilnih sistemov, še posebno z načrtom uvajanja evropskega sistema železniške signalizacije (ERTMS).

2. Naložbeni načrti iz odstavka 1 vsebujejo strategijo izvajanja interoperabilnih sistemov na tovornem koridorju, ki izpolnjuje bistvene zahteve in tehnične specifikacije za interoperabilnost, ki se uporabljajo za železniška omrežja, opredeljena v skladu z Direktivo 2008/57/ES. Ta strategija se opira na analizo stroškov in koristi razvitja teh sistemov. Biti mora v skladu z nacionalnimi in evropskimi načrti razvitja interoperabilnih sistemov, še posebno z načrtom uvajanja evropskega sistema železniške signalizacije (ERTMS), kot tudi s čezmejnimi povezavami in interoperabilni sistemi s tretjimi državami, kjer je to primerno.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Po potrebi se naložbeni načrti nanašajo na prispevek Skupnosti, predviden v okviru programa TEN-T, in upravičujejo skladnost strategije s tem programom.

3. Po potrebi se naložbeni načrti nanašajo na prispevek Skupnosti, predviden v okviru programa TEN-T ali katere koli druge politike, sklada ali programa, in upravičujejo skladnost strategije teh načrtov z njimi.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Naložbeni načrti iz odstavka 1 vsebujejo tudi strategijo povečanja zmogljivosti tovornih vlakov, ki lahko vozijo na tovornem koridorju. Strategija se lahko opira na povečanje dolžine, nakladalnega profila ali osne obremenitve, dovoljene za vlake, ki vozijo na tovornem koridorju.

4. Naložbeni načrti iz odstavka 1 vsebujejo strategijo povečanja zmogljivosti tovornih vlakov, ki lahko vozijo na tovornem koridorju (z drugimi besedami, strategijo za odpravljanje ugotovljenih ozkih grl, nadgradnjo obstoječe in gradnjo nove infrastrukture). Strategija lahko vključuje ukrepe za povečanje dolžine, tirne širine, nakladalnega profila, upravljanja hitrosti, skupne teže ali osne obremenitve, dovoljene za vlake, ki vozijo na tovornem koridorju.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Težka vzdrževalna dela

Usklajevanje del

Obrazložitev

Upravljavci infrastrukture bi morali usklajevati vsa dela na infrastrukturi, ki lahko omejijo razpoložljive zmogljivosti. Dela bi bilo treba usklajevati glede na večletne sporazume (ali večletne pogodbe) med upravljavci infrastrukture, v skladu z direktivo 2001/14/ES.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljavci infrastrukture tovornega koridorja vsaj enkrat na leto uskladijo svoje načrte težkih vzdrževalnih del na infrastrukturi in njeni opremi.

Upravljavci infrastrukture tovornega koridorja na primeren način ter v skladu z ustreznim časovnim rokom in svojimi pogodbenimi obveznostmi iz člena 6 direktive 2001/14/ES uskladijo svoje načrte za izvedbo vseh del na infrastrukturi in njeni opremi, ki bi omejevala razpoložljive zmogljivosti omrežja.

Obrazložitev

Upravljavci infrastrukture bi morali usklajevati vsa dela na infrastrukturi, ki lahko omejijo razpoložljive zmogljivosti. Dela bi bilo treba usklajevati glede na večletne sporazume (ali večletne pogodbe) med upravljavci infrastrukture, v skladu z direktivo 2001/14/ES.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V soglasju z delovno skupino iz člena 4(5) organ za upravljanje sprejme strategijo razvoja strateških terminalov, da lahko ti izpolnjujejo potrebe železniškega tovornega prometa na tovornem koridorju.

1. V soglasju z delovno skupino iz člena 4(5) organ za upravljanje sprejme celostno strategijo razvoja strateških terminalov, da lahko ti izpolnjujejo potrebe železniškega tovornega prometa na tovornem koridorju, še posebej kot intermodalna vozlišča vzdolž tovornih koridorjev. To vključuje sodelovanje z regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi oblastmi, pridobitev zemljišč za razvoj železniških tovornih terminalov in podpora dostopu do sredstev za spodbujanje takšnega razvoja. Organ za upravljanje zagotovi, da je na strateških lokacijah zgrajenih dovolj terminalov, temelječ na predvidenem obsegu prometa.

Obrazložitev

Tovorni koridorji morajo prispevati k oblikovanju povezanega in intermodalnega prevoznega sistema, pri čemer se je treba še zlasti osredotočiti na izredno pomembno vlogo strateških terminalov pri razvoju intermodalnega prevoza in logistike.

Dodano besedilo krepi ta člen, pojasni njegovo vlogo ter zagotovi, da so terminali strateško postavljeni tja, kjer je promet.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organ za upravljanje vzpostavi sistem „vse na enem mestu“ za prošnje za vlakovne poti za tovorni vlak, ki po tovornem koridorju prečka vsaj eno mejo.

1. Organ za upravljanje vzpostavi sistem „vse na enem mestu“, da odgovarja na prošnje za vlakovne poti za tovorne vlake, ki po tovornem koridorju prečkajo vsaj eno mejo ali uporabljajo več omrežij.

Obrazložitev

Uporaba sistema „vse na enem mestu” za prošnje za vlakovne poti tovornih vlakov ne bi smela biti obvezna, temveč bi morala ostati neobvezna.

Namen predloga spremembe je pojasniti vlogo sistema „vse na enem mestu“.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Posamezni upravniki infrastrukture koridorja so lahko določeni za sprejemanje prošenj za vlakovne poti po sistemu „vse na enem mestu“.

Obrazložitev

Ni zaželeno, da je sistem „vse na enem mestu“ organiziran ločeno od upravljavcev infrastrukture. Ključnega pomena je to, da bodo imela vsa (morebitna) železniška podjetja enake možnosti za rezervacijo vseh razpoložljivih mednarodnih vlakovnih poti na učinkovit in pregleden način.

Namen predloga spremembe je pojasniti vlogo sistema „vse na enem mestu“.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsako prošnjo, ki se nanaša na vlakovno pot tovornega vlaka, ki prečka vsaj eno mejo ali uporablja več omrežij po tovornem koridorju, je treba predložiti „na enem mestu“ iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

Uporaba sistema „vse na enem mestu” za prošnje za vlakovne poti tovornih vlakov ne bi smela biti obvezna, temveč bi morala ostati neobvezna.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostni tovor

Razredi vrst vlakovnih poti vzdolž koridorjev

Obrazložitev

Vrste tovora, ki se prevaža po železnici, bi bilo treba opredeliti obsežno in prožnostno. Izraz „prednostni tovor” ni ustrezen in bi lahko vodil v napačno razlago ciljev omenjenih vrst.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organ za upravljanje opredeli razrede vrst tovornega prometa, ki veljajo na celotnem tovornem koridorju. Vsaj eden teh razredov (v nadaljnjem besedilu: prednostni tovor) vključuje blago, katerega prevoz je zelo občutljiv na trajanje in ki mora biti torej upravičeno do kratkega trajanja prevoza in zagotovljene točnosti.

1. Organ za upravljanje opredeli in redno posodablja razrede vrst poti tovornih vlakov, ki veljajo na celotnem tovornem koridorju. Vsaj eden teh razredov (v nadaljnjem besedilu: hitri tovor) vključuje, med temi vrstami poti, vlakovno pot s kratkim trajanjem prevoza in zagotovljeno točnostjo.

Obrazložitev

Vrste tovora, ki se prevaža po železnici, bi bilo treba opredeliti obsežno in prožnostno. Izraz „prednostni tovor” ni ustrezen in bi lahko vodil v napačno razlago ciljev omenjenih vrst.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po potrebi se v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(3) sprejmejo merila za opredelitev razredov vrst tovornega prometa.

2. Merila za opredelitev razredov vrst tovornega prometa sprejme organ za upravljanje po posvetovanju s prevozniki, ki bodo verjetno uporabljali tovorni koridor, kot je opredeljen v členu 2 direktive 2001/14/ES.

Obrazložitev

Opredelitev vrst tovora bi morala biti oblikovana na ravni odločanja, ki je najbolj prilagojena, torej na ravni organa za upravljanje. Ta bi moral upoštevati tržne potrebe sektorja železniškega tovornega prometa vzdolž koridorjev.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 20(2) Direktive 2001/14/ES upravljavci infrastrukture tovornega koridorja rezervirajo potrebne zmogljivosti za prevoz prednostnega tovora za prihodnje finančno leto, in sicer pred vsakoletno določitvijo voznega reda iz člena 18 Direktive 2001/14/ES ter na podlagi ugotovljenega tovornega prometa in tržne raziskave iz člena 5(1).

1. Poleg primerov, omenjenih v členu 20(2) Direktive 2001/14/ES, zadevni upravljavci infrastrukture na podlagi ocen o tržnih potrebah po rezervnih zmogljivostih rezervirajo zmogljivosti in objavijo delovni vozni red poti, ki so potrebne za izpolnitev zahtev mednarodnega prevoza hitrega tovora za prihodnje finančno leto, in sicer pred vsakoletno določitvijo voznega reda iz člena 18 Direktive 2001/14/ES ter na podlagi ugotovljenega tovornega prometa in tržne raziskave iz člena 5(1).

Obrazložitev

Rezervne zmogljivosti ne bi smele biti obvezne. Upravljavci infrastrukture bi morali biti odgovorni za to, da opravijo študijo in se odločijo, ali so rezervne zmogljivosti potrebne.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravljavci infrastrukture v okviru končnega načrtovanega operativnega voznega reda vzdržujejo rezervne zmogljivosti, da se lahko hitro in primerno odzovejo na ad hoc prošnje za dodelitev zmogljivosti iz člena 23 Direktive 2001/14/ES. Te zmogljivosti morajo biti zadostne, da se prošnjam za vlakovne poti lahko ugodi ob zagotavljanju primerne ravni kakovosti dodeljene vlakovne poti tako v smislu trajanja poti po vlakovni poti kot voznega reda, prilagojenega tovornemu prometu.

2. Upravljavci infrastrukture, po predhodni oceni o tem, kakšne so ustrezne potrebe po oblikovanju rezervnih zmogljivosti za ad hoc prošnje za dodelitev zmogljivosti, v okviru končnega načrtovanega operativnega voznega reda vzdržujejo tovrstne rezervne zmogljivosti, pri čemer zagotavljajo zadostno raven kakovosti dodeljenih vlakovnih poti za trajanja poti in vozne rede, prilagojene mednarodnemu hitremu tovornemu prometu, da se lahko hitro in primerno odzovejo na ad hoc prošnje za dodelitev zmogljivosti iz člena 23 Direktive 2001/14/ES.

Obrazložitev

Rezervne zmogljivosti ne bi smele biti obvezne, upravljavci infrastrukture pa bi morali biti odgovorni za to, da opravijo študijo in se odločijo, ali so potrebne.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Vlakovne poti, dodeljene tovornemu prometu, so lahko različne kakovosti v smislu trajanja poti. Uporabnine za infrastrukturo v zvezi s temi vlakovnimi potmi so lahko različne glede na raven kakovosti, predlagane v skladu s členoma 7 in 8 Direktive 2001/14/ES.

črtano

Obrazložitev

Vsaka dodeljena vlakovna pot mora omogočati dogovorjeno raven storitve. Ne gre prodati produkta ali storitve po eni ceni, potem pa zahtevati še več za zagotovilo, da bo zadeva res delovala.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Razen v primeru višje sile se vlakovna pot, dodeljena za prednostni tovorni promet, ne sme preklicati manj kot 3 mesece pred operativnim voznim redom, če se zadevni prevoznik ne strinja s takim preklicem.

5. Razen v primeru višje sile se vlakovna pot, dodeljena za hitri tovorni promet v skladu s tem členom, ne sme preklicati manj kot en mesec pred operativnim voznim redom, če se zadevni prevoznik ne strinja s takim preklicem. Prevoznik lahko zadevo preda nadzornemu organu. Kot določa člen 27 direktive 2001/14/ES, lahko pri določanju prioritet v postopku dodeljevanja upravljavci infrastrukture v programu omrežja določijo pogoje, s katerimi bodo upoštevali dosedanjo rabo vlakovnih poti za hitri tovor.

Obrazložitev

Izraz „prednostni tovor” ni ustrezen in bi lahko vodil v napačno razlago ciljev te vrste tovora. Tovorni promet bi moral imeti koristi od izboljšanega postopka, ki pa ni nujna prednostna naloga.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Upravljavci infrastrukture tovornega koridorja in delovna skupina iz člena 4(5) vzpostavijo postopke za zagotovitev optimalnega usklajevanja dodeljevanja zmogljivosti železniške infrastrukture in dodeljevanja zmogljivosti strateških terminalov iz člena 9.

6. Upravljavci infrastrukture tovornega koridorja in delovna skupina iz člena 4(5) vzpostavijo postopke za zagotovitev optimalnega usklajevanja dodeljevanja zmogljivosti v skladu s tem členom, ob upoštevanju dostopa do strateških terminalov iz člena 9.

Obrazložitev

S spremembo člena postane jasno, da to zadeva le mednarodni promet na določene razdalje.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Upravljavci infrastrukture v svoje pogoje za uporabo vključijo uporabnine za poti, ki so dodeljene, vendar se na koncu uporabijo. Raven te uporabnine je primerna, odvračalna in učinkovita.

Obrazložitev

Železniške poti so redka dobrina in za storitve v splošnem interesu (kot so javne storitve železniškega prometa) je ravno tako pomembno, da so poti optimalno dodeljene. Zato je pomembno zagotoviti, da se zahtevane poti tudi ustrezno uporabljajo. Kazen bi morala pomagati pri odvračanju nastajanja „umetnega“ pomanjkanja železniških poti in preprečevati s tem povezano upadanje privlačnosti železnice kot načina prevoza.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 16(1) Direktive 2001/14/ES lahko prosilci, ki niso železniška podjetja in mednarodna združenja, ki jih sestavljajo, zaprosijo za vlakovne poti za prevoz blaga, če te zadevajo enega ali več odsekov tovornega koridorja.

Z odstopanjem od člena 16(1) Direktive 2001/14/ES lahko prosilci, ki niso železniška podjetja in mednarodna združenja, ki jih sestavljajo, zaprosijo za vlakovne poti za prevoz blaga, če te zadevajo več odsekov tovornega koridorja.

Obrazložitev

Člen o pooblaščenih prevoznikih bi bilo treba uskladiti z določbami direktive 2001/14/ES. Člen 16 direktive državam članicam že dovoljuje, da prevoznikom dovolijo uporabo infrastrukturnih zmogljivosti na svojem ozemlju. Ta določba bi morala pooblaščenim prevoznikom omogočiti kandidaturo na mednarodni ravni.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravljavci infrastrukture tovornega koridorja pripravijo in v poročilu o omrežju iz člena 3 in Priloge I k Direktivi 2001/14/ES objavijo prednostna pravila glede različnih vrst prometa, če na tovornem koridorju pride do prometnih motenj.

1. Po predlogu organa za upravljanje tovornega koridorja ter ob spoštovanju načel in načrtov iz odstavka 2, upravljavci infrastrukture tovornega koridorja pripravijo in v poročilu o omrežju iz člena 3 in Priloge I k Direktivi 2001/14/ES objavijo prednostna pravila glede različnih vrst vlakovnih poti, zlasti na vlakovnih poteh, ki so dodeljene vlakom z zamudo, če na katerem koli delu tovornega koridorja pride do prometnih motenj.

Obrazložitev

Upravljavci infrastrukture morajo na kolikor je mogoče usklajen način določiti prednostna pravila, ki se uporabljajo v njihovih omrežjih. Izogniti se je treba določanju pravil na evropski ravni, saj je operativna raven, ki je pristojna za infrastrukturo, najbolj primerna za obravnavo potreb železniškega tovornega prometa.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Prednostna pravila iz odstavka 1 tega člena morajo določati vsaj to, da vlakovna pot za vlak s prednostnim tovorom, ki upošteva začetne določbe svoje poti, ne sme biti niti dodeljena drugemu vlaku niti spremenjena, razen če se prvotni imetnik vlakovne poti strinja z dodelitvijo drugemu vlaku ali spremembo te poti.

2. Prednostna pravila iz odstavka 1 tega člena morajo določati vsaj to, da se vlakovna pot za vlak s hitrim tovorom, ki upošteva začetne določbe svoje poti, kolikor je to le mogoče spoštuje, oziroma da se minimizirajo splošne zamude ob osredotočanju na zamude vlakov s hitrim tovorom. Organ za upravljanje skupaj s prosilci razvije in objavi:

 

a) načela za regulacijo vlakov, ki vlakom s hitrim tovorom zagotavljajo najboljšo možno obravnavo kar zadeva dodelitev zmanjšane zmogljivosti;

 

b) načrte za izredne razmere v primeru motenj v koridorju, ki temeljijo na teh načelih.

Obrazložitev

Pri motnjah bi morali upravljavci infrastrukture dati prednost vlakom „s prednostnim tovorom“. Vseeno pa morajo ostati dovolj prožni, da lahko zmanjšajo splošne zamude in da ohranijo proste roke za izbiranje pragmatičnih rešitev. Priprava in objava načel za regulacijo vlakov in načrtov za izredne razmere v primerih motenj bi ponudila koristne smernice za upravljavce infrastrukture, hkrati pa prosilcem zagotavljala jasnost in preglednost.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravljavci infrastrukture tovornega koridorja zagotavljajo usklajenost med sistemi za izboljšanje uspešnosti, veljavnih na tovornem koridorju, kot so opredeljeni v členu 11 Direktive 2001/14/ES.

1. Upravljavci infrastrukture tovornega koridorja zagotavljajo usklajenost med sistemi za izboljšanje uspešnosti, veljavnih na tovornem koridorju, kot so opredeljeni v členu 11 Direktive 2001/14/ES. To usklajenost nadzirajo nadzorni organi, ki pri tem nadzoru sodelujejo v skladu s členom 17(1).

Obrazložitev

Za zagotovitev popolne skladnosti načrtov izvedbe bi morali nadzorni organi, ki so odgovorni za tovorne koridorje, nadzirati tozadevno sodelovanje upravljavcev infrastrukture. Ta nadzor bi bilo treba opravljati v duhu sodelovanja, kot je opredeljeno v členu 17(1).

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za merjenje kakovosti storitve in zmogljivosti mednarodnih in nacionalnih storitev železniškega tovornega prometa na tovornem koridorju organ za upravljanje opredeli kazalnike uspešnosti tovornega koridorja in jih objavi vsaj enkrat na leto.

2. Za merjenje kakovosti storitve in zmogljivosti mednarodnih in nacionalnih storitev železniškega tovornega prometa na tovornem koridorju se organ za upravljanje posvetuje s prosilci, ki utegnejo uporabiti koridorje, in uporabniki storitev železniškega tovornega prometa o kazalnikih uspešnosti tovornega koridorja. Po tem posvetovanju jih organ za upravljanje opredeli in objavi vsaj enkrat na leto.

Obrazložitev

Kazalniki uspešnosti so koristno orodje za izboljšanje kakovosti storitev železniškega tovornega prometa na evropski ravni, vendar bi jih bilo treba opredeliti v skladu s potrebami ponudnikov storitev železniškega tovornega prometa in njihovih strank in tako določiti kazalnike, s katerimi se strinjajo vse zainteresirane strani.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po potrebi se v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(3) sprejmejo izvedbena pravila glede kazalnikov.

črtano

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Nadzorni organi iz člena 30 Direktive 2001/14/ES, ki so pristojni za tovorni koridor, sodelujejo pri nadzorovanju mednarodnih dejavnosti upravljavcev infrastrukture in prevoznikov na tovornem koridorju. Posvetujejo se in si izmenjujejo informacije. Po potrebi od upravljavcev infrastrukture države članice, za katero so pristojni, zahtevajo potrebne podatke.

1. Nadzorni organi iz člena 30 Direktive 2001/14/ES, ki so pristojni za tovorni koridor, sodelujejo pri nadzorovanju mednarodnih dejavnosti upravljavcev infrastrukture in prevoznikov na tovornem koridorju. Posvetujejo se in si izmenjujejo informacije. Po potrebi od upravljavcev infrastrukture države članice, za katero so pristojni, zahtevajo potrebne podatke. Upravljavci infrastrukture in ostale tretje strani, ki sodelujejo pri mednarodnem dodeljevanju zmogljivosti, so obvezani zadevnim nadzornim organom nemudoma predati vse potrebne podatke o mednarodnih vlakovnih poteh in zmogljivostih, za katere so odgovorni.

Obrazložitev

Sedaj imajo nadzorni organi težave pri pridobivanju pravih podatkov od upravljavcev infrastrukture. Pomembno je zagotoviti dober dostop do podatkov in preglednost.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V primeru pritožbe prevoznika v zvezi z mednarodnimi storitvami železniškega prometa ali na podlagi preiskave po uradni dolžnosti se zadevni nadzorni organ posvetuje z nadzornim organom vsake druge države članice, na ozemlju katere poteka zadevni tovorni koridor, in pred sprejetjem odločitve zahteva potrebne podatke. Drugi nadzorni organi priskrbijo vse podatke, ki jih imajo pravico zahtevati v skladu z nacionalno zakonodajo. Po potrebi nadzorni organ, ki je prejel pritožbo ali začel preiskavo po uradni dolžnosti, preda spis pristojnemu nadzornemu organu, da sprejme ukrepe proti zadevnim stranem.

2. V primeru pritožbe prevoznika v zvezi z mednarodnimi storitvami železniškega prometa ali na podlagi preiskave po uradni dolžnosti se zadevni nadzorni organ posvetuje z nadzornim organom vsake druge države članice, na ozemlju katere poteka zadevni tovorni koridor, in ga pred sprejetjem odločitve zaprosi za potrebne podatke. Drugi nadzorni organi priskrbijo vse podatke, ki jih imajo pravico zahtevati v skladu z nacionalno zakonodajo. Po potrebi nadzorni organ, ki je prejel pritožbo ali začel preiskavo po uradni dolžnosti, preda spis pristojnemu nadzornemu organu, da sprejme ukrepe proti zadevnim stranem v skladu s postopkom iz člena 30(5) in (6) direktive 2001/14/ES.

Obrazložitev

Postopek, s katerim se zadeva preda nadzornemu organu bi bilo treba uskladiti z obstoječimi določbami iz direktive 2001/14/ES.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljavci infrastrukture sodelujejo pri izvajanju te uredbe. Izmenjujejo informacije o svojih dobrih praksah in jih usklajujejo v celotni Skupnosti. Komisija jim pomaga pri teh nalogah. V ta namen ustanovi delovno skupino upravljavcev infrastrukture, ki ji predseduje.

črtano

Obrazložitev

Člen je odvečen in vodi v nepotrebno birokracijo, saj je usklajevanje in izmenjava najboljših praks med upravljavci infrastrukture nekaj samoumevnega in posredovanje Komisije tako ni potrebno.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če v primeru revizije smernic za TEN-T Komisija v skladu s pogoji iz člena 18(3) Odločbe št. 1692/96/ES ugotovi, da je primerno to uredbo prilagoditi tem smernicam, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog spremembe te uredbe.

Če v primeru revizije smernic za TEN-T Komisija v skladu s pogoji iz člena 18(3) Odločbe št. 1692/96/ES ugotovi, da je primerno to uredbo prilagoditi tem smernicam, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog spremembe te uredbe. Podobno utegne biti zaradi nekaterih odločitev, sprejetih v skladu s to uredbo, potrebna revizija smernic za TEN-T.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Priloga – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) tovorni koridor je del TEN-T;

črtano

Obrazložitev

TEN-T kot merila, omenjena v prilogi, so odveč, saj so že značilnost izbora koridorjev, omenjenega v členu 3.

OBRAZLOŽITEV

Padajoči delež železniškega prometa pri prevozu tovora po Evropi

Za evropske politike s področja prometa je bila v zadnjem desetletju značilna vse večja liberalizacija. Hkrati je obseg prometa, še posebej tovornega, stalno naraščal. V letih med 2000 in 2020 se v 25-ih državah EU pričakuje povečanje obsega tovornega prometa (v tonskih kilometrih) za 50 %. Delež železniškega prometa v tovornem prometu navkljub ključni vlogi, ki mu ga je Komisija v evropskem prometnem okviru priznala v beli knjigi iz leta 2001 z naslovom Evropska politika za leto 2010: čas odločitve, vztrajno pada: medtem ko je v sedemdesetih letih 20. stoletja predstavljal 20 % tovornega prometa, je leta 2005 znašal le 10 %.

Težave je mogoče pojasniti s spremembami značaja prometnega sektorja v zadnjem desetletju. Uvedeni so bili trije železniški paketi za odprtje nacionalnih trgov ter krepitev konkurenčnosti in učinkovitosti v prometu. Kljub nekaterim pobudam na področju interoperabilnosti in celostnega upravljanja železniške infrastrukture, kot na primer pri razvoju evropskega sistema železniške signalizacije (ERTMS), pa liberalizacija ni bila v zadostni meri podprta z usklajevanjem in sinergijo med nacionalnimi železniškimi sistemi.

Trg železniškega tovornega prometa se sedaj sooča z izzivom izboljšanja kakovosti svojih storitev. Po podatkih, ki jih je na svojih spletnih straneh objavila Mednarodna zveza prevoznikov v kombiniranem cestno-železniškem prevozu (UIRR), je leta 2007 na svoj cilj pravočasno prispelo le 60% tovornih vlakov. Istega leta je okoli 20 % tovornih vlakov prispelo z več kot triurno zamudo, 8 % pa z več kot 24 - urno zamudo. Iz omenjenega je razvidno, da je železniški promet v slabšem položaju v boju z drugimi vrstami tovornega prometa.

Pri iskanju različnih vzrokov za pomanjkanje kakovosti je Komisija svoje nedavne študije osredotočila na neustrezno razdelitev sredstev železniške infrastrukture na škodo tovornega prometa. Zaradi tega je Komisija v zadnjih letih promovirala zamisel, da bi več prednosti dali tovornemu prometu, med drugim v svojem sporočilu K železniškemu omrežju, namenjenemu predvsem tovornemu prometu (KOM(2007)0608), v zvezi s katerim je Evropski parlament sprejel resolucijo 4. septembra 2008. Komisija je po objavi sporočila predlagala sprejetje zakonodaje, v skladu s katero bi oblikovali konkurenčno železniško omrežje za konkurenčni tovorni promet.

Oblikovanje evropskih tovornih koridorjev

Predlog Komisije je namenjen oblikovanju pravil za mednarodne železniške tovorne koridorje, še posebej pravil v zvezi z njihovo izbiro in upravno organizacijo. Predlog prav tako promovira usklajeno upravljanje med upravljavci infrastrukture pri dodeljevanju vlakovnih poti, upravljanju prometa in naložbah v koridor.

poglavje predloga je mogoče povzeti kot poglavje, ki določa tovorne koridorje, predvideva merila, po katerih države članice izbirajo tovorne koridorje, in določa njihove organe upravljanja. Koridorji povezujejo vsaj dve države članici in bodo vključeni v TEN-T. Namenjeni bodo spodbujanju korenitega razvoja železniškega tovornega prometa na osnovi socialno-ekonomske analize. Izvedbeni načrt bo odobril organ za upravljanje.

poglavje omenja glavne elemente v zvezi z naložbami v tovorne koridorje, še posebej v zvezi z naložbenimi načrti za infrastrukturo. Obsežna naložbena dela je treba uskladiti, strateški terminali pa morajo biti vključeni v razvojno strategijo.

poglavje vsebuje pravila in instrumente v zvezi z upravljanjem tovornih koridorjev, kot je na primer oblikovanje sistema „vse na enem mestu” za prošnje za vlakovne poti. Organ za upravljanje na podlagi meril, določenih s postopkom komitologije, prav tako opredeli posebno kategorijo, imenovano prednostni tovor, za tovor, ki ga je treba zelo hitro prepeljati. Upravljavci infrastrukture oblikujejo in objavijo pravila za upravljanje prometa, še posebej pravila za prednostni tovor v primeru motenj prometa.

Mnenje poročevalca o predlogu

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da si Komisija prizadeva za izboljšanje položaja železniškega tovornega prometa, in se strinja s številnimi elementi iz študije Komisije. Vendar pa ni prepričan, da nekatere določbe iz zakonodajnega predloga ponujajo ustrezen odgovor na težave v sektorju železniškega tovornega prometa. Politični ukrepi držav članic in Komisije so potrebni tudi zato, da bi bolje uskladili naložbe v železniško infrastrukturo. Nadalje so potrebne finančne naložbe, s katerimi bi povečali splošne zmogljivosti železnic, kar je mogoče doseči le z zavezami držav članic.

Če se vrnemo nazaj k zakonodajnemu predlogu Komisije, je poročevalec mnenja, da so glavni razlogi za uvedbo tovornih koridorjev, s katerimi je mogoče bolje uskladiti naložbe v koridorje in izboljšati čezmejno sodelovanje, ne da bi pri tem poenotili strukture upravljanja, upravičeni in prilagojeni potrebam železniškega tovornega prometa.

Nadalje bi poročevalec rad preprečil morebitno napačno razumevanje besedila Komisije. Besedilo predloga mora biti bolj natančno, saj sedaj omogoča različne razlage, še zlasti v zvezi z morebitnimi negativnimi posledicami za železniški sektor.

Kar zadeva posebne določbe v zvezi s prednostnimi pravili, se teh ne sme razlagati tako, da bi zelo zmanjšale prožnost pri upravljanju prometa v železniškem omrežju. Prav nasprotno so pravila namenjena temu, da bi za učinkovitost celotnega železniškega omrežja našli bolj ustrezno razmerje med koridorji za tovorni promet ter tistimi za potniški promet. Tovorni promet tako ne bi imel popolne prednosti pred ostalimi vlaki, med njimi seveda potniškimi vlaki. Zaradi tega je treba uskladiti potrebna pravila s prožnostjo pri upravljanju železniškega prometa, da bi tako preprečili morebitne posledice za potniški promet, se izognili trenjem med različnimi vrstami prometa in izboljšali zveznost tovornega prometa. Določitev pravil na ravni, ki je najbolj prilagojena, je za uspeh koridorjev ključnega pomena. Najbolje bi bilo, če bi pravila določili upravljavci infrastrukture, da bi na ta način upoštevali tržne potrebe posameznega koridorja, izogniti pa bi se bilo treba sprejemanju odločitev na evropski ravni.

Uredba ne predlaga fizične ločitve med železniškimi omrežji, temveč oblikovanje pravil, ki bi rešila vprašanje ustreznega dodeljevanja časovnih blokov za mednarodni tovorni promet. Pravila morajo biti pri dodeljevanju vlakovnih poti in upravljanju v primeru motenj železniškega tovornega prometa pregledna, še zlasti za stranke upravljavcev infrastrukture.

Na koncu poročevalec glede sklicevanja na omrežje TEN-T ocenjuje, da je to sklicevanje ustrezno, saj ima omrežje TEN-T izreden pomen za celotno Evropsko unijo. Vendar pa je treba ustrezneje navesti njegovo povezavo s tovornimi koridorji. Poročevalec kljub temu, da podpira zamisel o tem, da so lahko tovorni koridorji del omrežja TEN-T, meni, da se jih ne bi smelo opredeliti izključno na tej osnovi. Koridorji ERTMS in druge pomembne poti tovornega prometa lahko predstavljajo druge elemente pri oblikovanju železniških koridorjev.

Poročevalec želi ob zaključku omeniti, da je treba zakonodajo oblikovati na način, da bo povečala učinkovitost celotnega železniškega omrežja za vse uporabnike. Prav tako bi bilo treba zagotoviti ustreznejšo delitev zmogljivosti med vsemi vrstami uporabnikov, pri čemer bi bilo treba upravljavcem železniškega prometa še naprej omogočati prožnost pri delovanju.

POSTOPEK

Naslov

Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet (besedilo velja za EGP)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)

Datum predložitve EP

11.12.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

13.1.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Petr Duchoň

5.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anne E. Jensen

Datum predložitve

2.4.2009