RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare metrologică derulat de mai multe state membre

  2.4.2009 - (COM(2008)0814 – C6‑0468/2008 – 2008/0230(COD)) - ***I

  Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
  Raportoare: Erika Mann

  Procedură : 2008/0230(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0221/2009
  Texte depuse :
  A6-0221/2009
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare metrologică derulat de mai multe state membre

  (COM(2008)0814 – C6‑0468/2008 – 2008/0230(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0814),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 169 alineatul şi articolul 172 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0468/2008),

  –   având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea sa din 25 martie 2009 de a adopta propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuţă din Tratatul CE;

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0221/2009),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI[1]*

  la propunerea Comisiei

  ---------------------------------------------------------

  DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

  privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare metrologică derulat de mai multe state membre

  (Text cu relevanţă pentru SEE)

  PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 169 şi articolul 172 al doilea paragraf,

  având în vedere propunerea Comisiei ║,

  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European[2],

  hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat[3],

  întrucât:

  (1)    Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) (denumit în continuare „al şaptelea program-cadru”)[4] prevede participarea Comunităţii la programele de cercetare şi dezvoltare derulate de mai multe state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru realizarea acestor programe, în sensul articolului 169 din tratat.

  (2)    Cel de-al şaptelea program-cadru a definit o serie de criterii pentru identificarea domeniilor în care pot fi lansate iniţiative în temeiul articolului 169: relevanţa pentru obiectivele comunitare, definirea clară a obiectivului de urmat şi relevanţa acestuia pentru obiectivele programului-cadru, prezenţa unei baze preexistente (programe naţionale de cercetare în derulare sau în stadiu de proiect), valoarea adăugată europeană, atingerea unei mase critice din punct de vedere al dimensiunii şi numărului de programe participante şi al similarităţii activităţilor pe care le acoperă, precum şi eficienţa articolului 169 ca cel mai potrivit mijloc de atingere a obiectivelor.

  (3)    Decizia nr. 971/2006/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)[5] (║„programul specific «Cooperare»”) încurajează o abordare multitematică a subiectelor de cercetare relevante pentru una sau mai multe teme ale celui de-al şaptelea program-cadru şi, în acest context, a identificat o iniţiativă în temeiul articolului 169 în domeniul metrologiei drept unul din domeniile adecvate pentru participarea Comunităţii la programele naţionale de cercetare implementate în comun în baza articolului 169 din tratat.

  (4)    Metrologia este un domeniu ştiinţific pluridisciplinar care reprezintă o componentă vitală a unei societăţi moderne bazate pe cunoaştere. Siguranţa şi comparabilitatea standardelor de măsurare, împreună cu metodele de testare şi măsurare validate şi adecvate, stau la baza progresului ştiinţific şi a inovaţiei tehnologice şi, în consecinţă, au un impact semnificativ asupra economiei şi calităţii vieţii la nivel european.

  (5)    În prezent, un număr de activităţi sau programe de cercetare şi dezvoltare derulate de statele membre în mod individual la nivel naţional pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea în domeniul metrologiei nu sunt coordonate suficient la nivel european şi nu permit concentrarea masei critice necesare în domeniile strategice de cercetare şi dezvoltare.

  (6)    În dorinţa unei abordări coerente la nivel european în domeniul metrologiei şi a unei acţionări eficiente, mai multe state membre au luat iniţiativa de a crea un program comun de cercetare şi dezvoltare intitulat „Programul European de Cercetare Metrologică” (║„EMRP”) pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari pentru acest domeniu în Europa, în special în sectoarele tehnologice emergente, drept instrument de inovare, cercetare ştiinţifică şi susţinere a politicii.

  (7)    În programul său de lucru pe 2007-2008 din 11 iunie 2007 privind implementarea programului specific „Cooperare”[6], Comisia a furnizat asistenţă financiară pentru ERA-NET Plus în domeniul metrologiei pentru a facilita tranziţia dintre proiectul ERA-NET „iMERA” şi programul comun de cercetare şi dezvoltare în domeniul metrologiei care va fi implementat în baza articolului 169 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Rezultatul a fost dezvoltarea EMRP, care a definit principalele provocări şi activităţi ale programului comun.

  (8)    EMRP vizează susţinerea dezvoltării şi inovaţiei ştiinţifice prin asigurarea cadrului juridic şi organizaţional necesar pentru cooperare europeană pe scară largă între statele membre în materie de cercetare metrologică în orice domeniu tehnologic sau industrial. Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit, precum şi Norvegia, Elveţia şi Turcia (║„statele participante”) au convenit să coordoneze şi să implementeze în comun activităţi care vizează contribuirea la EMRP. Valoarea totală a participării acestora este estimată la minim 200 de milioane de euro, la care se adaugă o capacitate de finanţare de rezervă de 100 de milioane de euro pentru perioada propusă de şapte ani.

  (9)    Pentru a potenţa impactul EMRP, statele participante convenit în privinţa unei participări a Comunităţii în cadrul EMRP. Comunitatea trebuie să participe în cadrul acestuia printr-o contribuţie financiară echivalentă cu cea a statelor participante până la concurenţa sumei maxime de 200 de milioane de euro pe toată durata EMRP. Având în vedere că EMRP îndeplineşte obiectivele ştiinţifice ale celui de-al şaptelea program-cadru şi că acţiunile din domeniul metrologiei au o natură orizontală sau nu sunt direct corelate cu cele zece teme, EMRP trebuie susţinut în comun în cadrul tuturor temelor relevante.

  (10)  Pot fi disponibile şi alte opţiuni de finanţare, între altele, din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI), în special prin mecanismul de finanţare cu partajarea riscurilor elaborat în comun cu BEI şi Comisia în conformitate cu Anexa III la programul specific „Cooperare”.

  (11)  Asistenţa financiară a Comunităţii trebuie furnizată sub rezerva stabilirii unui plan de finanţare bazat pe angajamente oficiale din partea autorităţilor naţionale competente privind implementarea comună a activităţilor şi programelor de cercetare şi dezvoltare derulate la nivel naţional şi contribuirea la finanţarea realizării comune a EMRP.

  (12)  Implementarea comună a programelor naţionale de cercetare necesită înfiinţarea sau existenţa unei structuri de implementare dedicate, conform prevederilor din programul specific „Cooperare”. Statele participante au fost de acord cu o astfel de structură de implementare dedicată aplicării EMRP. Structura de implementare dedicată trebuie să fie beneficiara contribuţiei financiare comunitare şi trebuie să asigure realizarea eficientă a EMRP.

  (13)  Contribuţia financiară comunitară trebuie să facă obiectul alocărilor de resurse de către statele participante şi plăţii efective a contribuţiilor financiare ale acestora.

  (14)  Deşi Centrul Comun de Cercetare este un departament al Comisiei, institutele sale deţin capacităţi de cercetare care prezintă relevanţă pentru EMRP şi care trebuie deci activate în procesul de implementare a acestuia. Prin urmare, este indicată stabilirea rolului Centrului Comun de Cercetare în ceea ce priveşte eligibilitatea sa pentru participare şi finanţare şi implicarea sa în administrarea EMRP.

  (15)  Plata contribuţiei financiare comunitare se efectuează sub rezerva încheierii unui acord general între Comisie, în numele Comunităţii Europene, şi structura de implementare dedicată, care să conţină dispoziţii detaliate privind utilizarea contribuţiei comunitare. Acest acord general trebuie să conţină prevederile necesare pentru a garanta protejarea intereselor financiare ale Comunităţii.

  (16)  Dobânda generată de contribuţia financiară comunitară este considerată venit alocat, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[7] (║„regulamentul financiar”). Contribuţia maximă a Comunităţii indicată în prezenta decizie poate fi mărită în mod corespunzător de către Comisie.

  (17)  Comisia trebuie să aibă dreptul de a reduce, reţine sau înceta contribuţia sa financiară în eventualitatea în care EMRP este implementat inadecvat, parţial sau cu întârziere sau în cazul în care statele participante nu contribuie sau contribuie parţial sau cu întârziere la finanţarea EMRP, în condiţiile stabilite într-un acord general care se va încheia între Comunitate şi structura de implementare dedicată.

  (18)  Pentru a implementa eficient EMRP, trebuie acordată asistenţă financiară participanţilor la proiectele EMRP selectate la nivel central în urma apelurilor de propuneri, sub responsabilitatea structurii de implementare dedicate. Această asistenţă financiară şi plata sa trebuie să fie transparente şi eficiente.

  (19)  Evaluarea propunerilor trebuie să se efectueze la nivel central de către experţi independenţi, sub responsabilitatea structurii de implementare dedicate. Structura de implementare dedicată trebuie să aprobe o clasificare cu caracter obligatoriu în ceea ce priveşte alocarea fondurilor din contribuţia financiară comunitară şi din bugetele naţionale alocate proiectelor EMRP.

  (20)  În conformitate cu Regulamentul financiar şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[8] (║„Norme de aplicare”), contribuţia financiară comunitară va fi gestionată în cadrul gestionării centralizate indirecte în baza dispoziţiilor articolelor 54 alineatul (2) litera (c) şi 56 din Regulamentul financiar şi ale articolelor 35, 38 alineatul (2) şi 41 din Normele de aplicare.

  (21)  Orice stat membru şi orice ţară asociată la cel de-al şaptelea program-cadru trebuie să aibă dreptul de a participa la EMRP.

  (22)  În acord cu obiectivele celui de-al şaptelea program-cadru, participarea la EMRP a altor ţări ar trebui să fie posibilă cu condiţia ca această participare să fie prevăzută de acordul internaţional pertinent şi cu condiţia ca atât Comisia, în numele Comunităţii, cât şi statele participante să fie de acord cu aceasta. În conformitate cu cel de-al şaptelea program-cadru, Comunitatea trebuie să aibă dreptul de a stabili condiţii privind contribuţia sa financiară la EMRP în legătură cu participarea la acest program a altor ţări, cu respectarea regulilor şi condiţiilor din prezenta decizie.

  (23)  Trebuie luate măsurile adecvate pentru a preveni neregulile şi frauda şi trebuie întreprinse demersurile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, plătite necuvenit sau utilizate incorect, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene[9], Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 din 11 noiembrie 1996 privind verificările şi inspecţiile la faţa locului efectuate de către Comisie pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi altor nereguli[10] şi Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)[11].

  (24)  Este esenţial ca activităţile de cercetare derulate în cadrul EMRP să fie conforme cu principiile etice de bază, inclusiv cele reflectate în cuprinsul articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, şi să respecte principiile abordării integratoare a egalităţii şanselor şi egalităţii între femei şi bărbaţi.

  (25)  Comisia trebuie să efectueze o evaluare intermediară, analizând calitatea şi eficienţa implementării EMRP şi progresele înregistrate în direcţia obiectivelor stabilite, precum şi o evaluare finală.

  (26)  Structura de implementare dedicată trebuie să încurajeze participanţii la proiectele EMRP selectate să îşi comunice şi difuzeze rezultatele şi să pună aceste informaţii la dispoziţia publicului,

  ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

  Articolul 1

  Contribuţia Comunităţii

  1.      Comunitatea efectuează o contribuţie financiară la „Programul European de Cercetare Metrologică” (║„EMRP”) derulat în comun de Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit, precum şi Norvegia, Elveţia şi Turcia (║„state participante”).

  2.      Comunitatea efectuează o contribuţie financiară echivalentă cu cea a statelor participante, dar fără a depăşi 200 milioane de euro, achitată din creditele bugetului general al Comunităţilor Europene, pe toată durata celui de-al şaptelea program-cadru, în conformitate cu principiile stabilite în Anexa I şi Anexa II, care reprezintă parte integrantă din prezenta decizie.

  3.      Contribuţia financiară a Comunităţii se plăteşte în comun din creditele bugetare alocate pentru toate temele relevante ale programului specific „Cooperare” de implementare a celui de-al şaptelea program-cadru în temeiul Deciziei 2006/971/CE.

  Articolul 2

  Condiţiile contribuţiei comunitare

  Contribuţia financiară comunitară este condiţionată de:

  (a)    demonstrarea de către statele participante că EMRP, aşa cum este descris în Anexa I la prezenta decizie, a fost instituit în mod eficient;

  (b)    înfiinţarea oficială a unei structuri de implementare dedicate cu personalitate juridică care va fi responsabilă de implementarea EMRP şi de încasarea, alocarea şi monitorizarea contribuţiei financiare comunitare în cadrul gestionării centralizate indirecte în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) şi articolul 56 din Regulamentul financiar şi cu articolul 35, articolul 38 alineatul (2) şi articolul 41 din Normele de aplicare;

  (c)    stabilirea unui model de guvernanţă adecvat şi eficient pentru EMRP în conformitate cu Anexa II la prezenta decizie;

  (d)    derularea eficientă a activităţilor din cadrul EMRP descrise în Anexa I la prezenta decizie de către structura de implementare dedicată, ce atrage după sine lansarea de apeluri de propuneri;

  (e)    angajamentul fiecărui stat participant de a contribui cu propria cotă de finanţare a EMRP şi de a mări această contribuţie cu o capacitate de finanţare de rezervă de 50% pentru a face faţă unei rate ridicate de succes a participanţilor la proiectele EMRP şi plata efectivă a contribuţiei financiare către beneficiari;

  (f)     respectarea normelor Comunităţii privind ajutorul de stat şi, în special, a Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare[12];

  (g)    asigurarea unui nivel ridicat de excelenţă ştiinţifică şi de respectare a principiilor etice în conformitate cu principiile generale ale celui de-al şaptelea program-cadru, precum şi ale abordării integratoare a egalităţii şanselor şi egalităţii între femei şi bărbaţi şi dezvoltării durabile;

  (h)    elaborarea de dispoziţii referitoare la drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din activităţile realizate în cadrul EMRP şi din implementarea şi coordonarea activităţilor şi programelor de cercetare şi dezvoltare derulate la nivel naţional de către statele participante, astfel încât să vizeze promovarea creării acestor cunoştinţe şi susţinerea unei utilizări şi difuzări pe scară largă a cunoştinţelor create. Abordarea asumată va urma modelul stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare şi a universităţilor la acţiuni din cel de-al şaptelea Program-cadru şi de difuzare a rezultatelor activităţilor de cercetare (2007-2013)[13] (║„Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru”).

  Articolul 3

  Activităţi ale EMRP

  1.      Activitatea principală a EMRP va consta în finanţarea de proiecte EMRP transnaţionale multiparteneriale vizând activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică, formare şi difuzare (║„Proiecte EMRP”). Având în vedere capacităţile concentrate din domeniul metrologiei, partea centrală a proiectelor EMRP va fi realizată de Institutele Naţionale de Metrologie şi de institutele[14] desemnate din statele participante.

  2.      În vederea extinderii şi diversificării capacităţilor din domeniul metrologiei, EMRP va finanţa, de asemenea, mai multe scheme de acordare a burselor pentru cercetători care vor completa proiectele EMRP.

  3.      Proiectele EMRP vor fi selectate şi, bursele pentru cercetători vor fi acordate în urma apelurilor de propuneri cu respectarea principiilor egalităţii de tratament, transparenţei, evaluării independente, cofinanţării, finanţării fără generarea de profituri, precum şi neretroactivităţii[15], stabilite în Anexa I la prezenta decizie.

  4.      Criteriile de evaluare fundamentale vor fi mutatis mutandis cele de la articolul 15 alineatul (1) literele (a) şi (b) din Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru pentru proiectele EMRP şi, respectiv, schemele de acordare a burselor pentru cercetători. Apelul de propuneri va concretiza criteriile de evaluare fundamentale. Pot fi introduse criterii suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie publicate în apelul de propuneri, să fie nediscriminatorii şi să nu prevaleze asupra criteriilor de evaluare fundamentale.

  5.      Detalii suplimentare cu privire la aplicarea activităţilor EMRP sunt furnizate în Anexa I la prezenta decizie.

  Articolul 4

  Rolul Centrului Comun de Cercetare

  1.      Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene va fi eligibil pentru participarea la EMRP şi pentru finanţarea de către acesta în condiţii comparabile cu cele referitoare la Institutele Naţionale de Metrologie ale statelor participante.

  2.      Resursele proprii ale Centrului Comun de Cercetare, care nu sunt acoperite de finanţarea prin EMRP, nu vor fi considerate contribuţie financiară comunitară în înţelesul articolului 1.

  3.      Institutul responsabil pentru metrologie al Centrului Comun de Cercetare, ca departament al Comisiei care acţionează în numele Comunităţii, va avea dreptul de a participa la implementarea EMRP în cadrul structurii de implementare dedicate, în calitate de observator fără drept de vot.

  Articolul 5

  Acorduri între Comunitate şi structura de implementare dedicată

  Dispoziţiile detaliate privind gestionarea şi controlul fondurilor şi protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor se stabilesc într-un acord general şi în acorduri financiare anuale încheiate între Comisie, în numele Comunităţii, şi structura de implementare dedicată.

  Acordul general va include, în special, următoarele dispoziţii:

  (1)    o definire a sarcinilor atribuite;

  (2)    condiţiile şi dispoziţiile detaliate privind efectuarea sarcinilor, inclusiv prevederi adecvate pentru delimitarea responsabilităţilor şi organizarea controalelor care vor fi realizate;

  (3)    normele de raportare către Comisie a modului de efectuare a sarcinilor;

  (4)    condiţiile în care încetează efectuarea sarcinilor;

  (5)    dispoziţiile detaliate pentru controlul Comisiei;

  (6)    condiţiile referitoare la utilizarea de conturi bancare separate, tratamentul dobânzii generate;

  (7)    prevederile care garantează vizibilitatea acţiunii comunitare în raport cu celelalte activităţi ale structurii de implementare dedicate;

  (8)    un angajament de abţinere de la orice acţiune care ar putea da naştere unui conflict de interese în sensul articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul financiar;

  (9)    prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din activităţile derulate în cadrul EMRP prevăzute la articolul 2;

  (9a)   o listă a criteriilor care urmează a fi folosite în cadrul evaluărilor intermediare şi finale, inclusiv cele menţionate la articolul 13.

  Articolul 6

  Dobânzi acumulate din contribuţia comunitară

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul financiar, dobânzile generate de contribuţia financiară comunitară alocată programului EMRP se consideră venituri alocate. Contribuţia comunitară maximă indicată la articolul 1 poate fi mărită în mod corespunzător de către Comisie.

  Articolul 7

  Diminuarea contribuţiei comunitare drept sancţiune pentru implementarea incorectă

  Dacă programul EMRP nu este implementat sau este implementat necorespunzător, parţial sau cu întârziere, Comunitatea poate reduce, reţine sau înceta contribuţia sa financiară proporţional cu implementarea efectivă a EMRP.

  Dacă statele participante nu contribuie sau contribuie doar parţial sau cu întârziere la finanţarea EMRP, Comunitatea îşi poate reduce contribuţia financiară proporţional cu valoarea efectivă a finanţării publice alocată de statele participante în condiţiile stabilite în acordul general care se va încheia între Comunitate şi structura de implementare dedicată.

  Articolul 8

  Protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor de către statele participante

  În implementarea EMRP, statele participante iau măsurile legislative, de reglementare, administrative sau de altă natură necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor. În special, statele participante iau măsurile necesare pentru a asigura recuperarea integrală a oricăror sume datorate Comunităţii în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar şi cu articolul 38 alineatul (2) din Normele de aplicare.

  Articolul 9

  Controlul exercitat de Curtea de Conturi

  Comisia şi Curtea de Conturi au dreptul, prin funcţionarii sau agenţii acestora, de a efectua toate controalele şi inspecţiile necesare pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare şi pentru a proteja interesele financiare ale Comunităţii împotriva oricărei fraude sau nereguli. În acest sens, statele participante şi/sau structura de implementare dedicată pun la dispoziţia Comisiei şi a Curţii de Conturi, în timp util, toate documentele pertinente.

  Articolul 10

  Informare reciprocă

  Comisia comunică toate informaţiile pertinente Parlamentului European, Consiliului şi Curţii de Conturi. Statele participante sunt invitate să transmită Comisiei, prin intermediul structurii de implementare dedicate, orice informaţii suplimentare solicitate de Parlamentul European, de Consiliu şi de Curtea de Conturi cu privire la gestionarea financiară a structurii de implementare dedicate care să fie în concordanţă cu cerinţele de raportare generale prevăzute la articolul 13.

  Articolul 11

  Participarea altor state membre şi ţări asociate

  Orice stat membru şi orice ţară asociată la cel de-al şaptelea program-cadru au dreptul de a participa la EMRP în baza criteriilor stabilite la articolul 2 alineatele (e) şi (f) şi vor fi considerate state participante.

  Articolul 12

  Participarea altor ţări terţe

  Statele participante şi Comisia pot fi de acord cu participarea oricărei alte ţări în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (e) şi cu condiţia ca această participare să fie prevăzută de acordul internaţional pertinent. Acestea stabilesc condiţiile în care persoanele juridice constituite şi persoanele fizice rezidente în ţara respectivă sunt eligibile pentru finanţare în cadrul EMRP.

  Articolul 13

  Raportare anuală şi evaluare

  Raportul anual privind cel de-al şaptelea program-cadru prezentat Parlamentului European şi Consiliului în conformitate cu articolul 173 din tratat include un raport al activităţilor EMRP.

  Comisia efectuează o evaluare intermediară a EMRP la trei ani după iniţierea EMRP. Această evaluare cuprinde progresele înregistrate în direcţia obiectivelor prevăzute în anexa I, precum şi recomandări ale EMRP privind modurile cele mai adecvate de a spori şi mai mult integrarea, calitatea şi eficienţa implementării, inclusiv integrarea ştiinţifică, de gestionare şi financiară, şi indică dacă nivelul contribuţiilor financiare ale statelor participante este adecvat, având în vedere potenţiala cerere a diferitelor comunităţi naţionale de cercetare ale acestora.

  Comisia va comunica Parlamentului European şi Consiliului concluziile evaluării, însoţite de observaţiile sale şi, după caz, de propuneri de modificare a prezentei decizii.

  La încheierea participării Comunităţii în cadrul EMRP, dar nu mai târziu de anul 2017, Comisia efectuează o evaluare finală, cu sprijinul unui grup de experţi independenţi, a obiectivelor generale, specifice şi operaţionale ale EMRP. Acest grup îşi fundamentează evaluarea, printre altele, pe următorii indicatori:

  (a)    nivelul de excelenţă ştiinţifică a proiectelor şi a burselor acordate, măsurat prin intermediul numărului de publicaţii, brevete şi alţi indicatori ai producţiei ştiinţifice;

  (b)    rata de participare la program a cercetătorilor şi a instituţiilor de cercetare externe;

  (c)    creşterea capacităţii în domeniul metrologiei a statelor membre şi a ţărilor asociate celui de-al şaptelea program-cadru, ale căror programe de metrologie se află într-un stadiu incipient;

  (d)    numărul şi calitatea activităţilor de formare;

  (e)    numărul şi calitatea activităţilor legate de comunicare şi difuzare în domeniul metrologiei.

  Rezultatele evaluării finale vor fi prezentate Parlamentului European şi Consiliului.

  Articolul 14

  Intrarea în vigoare

  Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Articolul 15

  Destinatari

  Prezenta decizie se adresează statelor membre.

  Adoptată la ║,

  Pentru Parlamentul European                                                                      Pentru Consiliu

  Preşedinte                                                                                    Preşedinte

  ANEXA I

  Descrierea obiectivelor şi activităţilor Programului European de Cercetare Metrologică (EMRP)

  I.         OBIECTIVE

  În economia globală de azi, metrologia aduce un aport semnificativ la dezvoltarea tehnologică şi economică a multor naţiuni ale lumii. Cercetarea metrologică este necesară pentru soluţionarea problemelor societale, exemplele referindu-se la domenii precum spaţiul, inclusiv navigaţia asistată prin satelit, securitatea, asistenţa medicală, industria semiconductorilor şi schimbările climatice. Cercetarea metrologică are un puternic caracter de bun public şi reprezintă o activitate de susţinere principală pentru procesul de reglementare şi standardizare la nivel guvernamental. Deşi metrologia este ascunsă de ochii publicului, ea este esenţială pentru facilitarea comerţului şi comunicaţiilor moderne. Accesul pe diferite pieţe poate fi împiedicat de lipsa unor greutăţi şi măsuri uniforme şi exacte. Toate marile puteri economice din lume au recunoscut că cercetarea şi dezvoltarea tehnologică în domeniul metrologiei sunt esenţiale pentru creşterea economică pe termen lung a unei naţiuni avansate.

  Cercetarea metrologică este, din punct de vedere istoric, o prioritate naţională în numeroase ţări. Cu toate acestea, ţările europene îşi derulează programele naţionale de cercetare în domeniul metrologiei în deplină izolare, iar statele membre UE nu au fost în măsură să creeze singure un Program European de Cercetare Metrologică (EMRP) unic şi cu adevărat integrat. Institutele Naţionale de Metrologie (INM), susţinute de institutele desemnate (ID), au sarcina de a implementa programele naţionale de cercetare în domeniul metrologiei pe baza finanţării instituţionale din partea ministerelor sau agenţiilor guvernamentale centrale. Comunitatea europeană de cercetare metrologică este o comunitate specializată, doar vag asociată organizaţiilor şi mediilor universitare de cercetare. Ea este în mare parte fragmentată, fiind formată din câteva centre de excelenţă globală care ar avea de câştigat de pe urma unei concurenţe extinse la scară internaţională. În mod cert, se poate vorbi despre o duplicare a activităţii de cercetare.

  Dreptul Comunităţii de a acţiona în acest domeniu este stabilit în mai multe articole din tratat, care prevăd coordonarea şi cooperarea în domeniul cercetării între statele membre şi Comunitate. Articolul 165 prevede că „statele membre şi Comunitatea îşi vor coordona activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică pentru a asigura că politicile naţionale şi politica comunitară sunt reciproc compatibile”. Desigur, articolul 169 invită Comunitatea să prevadă participarea la programele de cercetare şi dezvoltare derulate de mai multe state membre. Acţiunea comunitară pare extrem de justificată, întrucât este puţin probabil ca statele membre să poată soluţiona aceste probleme acţionând singure.

  EMRP va integra programele naţionale a douăzeci şi două de state participante într-un program de cercetare comun unic şi va susţine, în special, obiectivele Sistemelor Naţionale de Măsurare europene. Obiectivele EMRP sunt acelea de a accelera dezvoltarea, validarea şi exploatarea noilor tehnici, standarde, procese, instrumente de măsurare, materiale de referinţă şi cunoştinţe vizând generarea de dezvoltări inovatoare în industrie şi comerţ, îmbunătăţirea calităţii datelor pentru ştiinţă, industrie şi elaborarea de politici, precum şi susţinerea dezvoltării şi punerii în aplicare a directivelor şi regulamentelor.

  EMRP va realiza aceste obiective în modul următor:

  (a)    Crearea unei rezerve comune de excelenţă în cercetarea metrologică – prin elaborarea de proiecte comune de cercetare competitive (║ „proiecte EMRP”) reunind capacitatea masei critice suficiente din reţelele de INM-uri şi ID-uri din statele participante pentru abordarea provocărilor metrologice majore întâmpinate la nivel european;

  (b)    Deschiderea sistemului faţă de cel mai înalt nivel ştiinţific – prin sporirea participării cercetătorilor din întreaga Europă prin burse acordate acestora;

  (c)    Construirea de capacităţi – prin sporirea capacităţii comunităţii europene de cercetători din domeniul metrologiei prin burse de mobilitate pentru cercetători vizând statele membre EURAMET cu capacitate limitată de cercetare în domeniul metrologiei.

  EMRP va completa programele naţionale în curs şi activităţile ce vizează abordarea priorităţilor strict naţionale.

  Iniţiativa EMRP vizează alinierea şi integrarea activităţilor naţionale relevante de cercetare în domeniul metrologiei în vederea instituirii unui program de cercetare comun caracterizat prin integrare ştiinţifică, de gestionare şi financiară, aducând o contribuţie majoră la Spaţiul European de Cercetare şi stând la baza conceptelor din agenda de la Lisabona care desemnează Europa drept „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere”. Integrarea ştiinţifică se realizează prin definirea şi implementarea în comun a activităţilor din cadrul EMRP. Integrarea gestionării se realizează prin utilizarea EURAMET e.V., o asociaţie non-profit aflată sub incidenţa legislaţiei germane, ca structură de implementare dedicată, sub rezerva dispoziţiilor detaliate conţinute în Anexa II.

  Integrarea financiară presupune angajarea efectivă a statelor participante de a contribui la finanţarea EMRP prin finanţarea la nivel naţional a tuturor participanţilor eligibili din cadrul proiectelor EMRP selectate din bugetele EMRP naţionale alocate, dacă este necesar, recurgând la capacitatea de finanţare de rezervă reprezentând 50% din aceste bugete şi, prin asigurarea unei contribuţii „în bani” la un fond comun, de a finanţa burse de mobilitate şi de excelenţă pentru cercetători, pe lângă finanţarea integrală a costurilor operaţionale ale EMRP. Un alt element al integrării financiare îl va reprezenta abordarea unificată în direcţia unor costuri eligibile, inspirată de normele celui de-al şaptelea program-cadru.

  II.     ACTIVITĂŢI

  Principala activitate a EMRP va consta din patru tipuri de activităţi comune de cercetare şi dezvoltare tehnologică:

  A.     Activitatea principală va consta din proiecte EMRP transnaţionale multiparteneriale vizând activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică, formare şi difuzare. Având în vedere capacităţile concentrate din domeniul metrologiei, partea centrală a proiectelor EMRP va fi realizată de INM-urile şi ID-urile din statele participante.

  B.     În vederea dezvoltării şi diversificării capacităţilor din domeniul metrologiei, vor fi create trei scheme de acordare a burselor:

  B1.   Pentru a spori numărul de organizaţii cu capacităţi strâns legate de metrologie, burse de excelenţă pentru cercetători vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor şi/sau persoanelor fizice din cadrul comunităţii extinse de cercetători din statele membre şi din ţările asociate la cel de-al şaptelea program-cadru, care pot aduce o contribuţie semnificativă la activităţile de cercetare din cadrul programului comun. Fiecare organizaţie şi/sau persoană fizică selectată va fi asociată la un proiect EMRP.

  B2.   Pentru a dezvolta capacităţile persoanelor fizice implicate în domeniul metrologiei prin intermediul mobilităţii, burse de mobilitate pentru cercetători vor fi puse la dispoziţia (1) cercetătorilor din cadrul INM-urilor şi ID-urilor din statele participante, (2) cercetătorilor care beneficiază, individual sau prin intermediul organizaţiei lor, de o bursă de excelenţă pentru cercetători şi (3) cercetătorilor din ţările membre EURAMET care nu participă la EMRP şi care în prezent deţin o capacitate de cercetare în domeniul metrologiei limitată sau inexistentă. Aceste burse de mobilitate pentru cercetători vor permite cercetătorilor să rămână în cadrul unui INM sau ID care participă la un proiect EMRP sau în cadrul unei organizaţii ce beneficiază de o bursă de excelenţă pentru cercetători.

  B3.   Pentru a asigura durabilitatea cooperării dintre INM-urile şi ID-urile statelor participante şi pentru a pregăti generaţia următoare de cercetători cu experienţă în domeniul metrologiei, burse de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară vor fi puse la dispoziţia cercetătorilor aflaţi în faza preliminară a cercetării din INM-urile şi ID-urile statelor participante pentru a le permite să rămână în cadrul unui INM sau ID, în cadrul unei organizaţii care beneficiază de o bursă de excelenţă pentru cercetători sau în cadrul unei alte organizaţii care participă la un proiect de cercetare EMRP pe cheltuiala proprie.

  Aceste activităţi vor fi intensificate, după caz, de colaborarea cu alte organizaţii relevante şi interesate, europene sau neeuropene, care participă în regim de autofinanţare.

  În plus, vor fi susţinute într-o măsură limitată activităţile de inter-relaţionare mai extinse în vederea promovării EMRP şi a sporirii impactului acestuia. Aceste activităţi vor include, dacă este necesar, întreţinerea şi actualizarea domeniilor de cercetare EMRP identificate, prin activităţi de tipul atelierelor şi contactelor cu alţi factori decizionali competenţi din Europa şi din afara Europei.

  III.    IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR

  Selectarea proiectelor EMRP şi acordarea burselor de excelenţă pentru cercetători şi a burselor de mobilitate pentru cercetători vor face obiectul apelurilor de propuneri periodice. Drept calendar orientativ, se prevede lansarea apelurilor de propuneri la intervale de 12 până la 18 luni într-o perioadă de maxim şapte ani. Acordarea burselor de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară va face obiectul unui apel permanent.

  A.     Proiecte EMRP

           (a)    Apel pentru potenţiale subiecte de cercetare ale proiectelor EMRP (Faza 1):

                    Fiecare apel de propuneri de proiecte EMRP va fi precedat de identificarea subiectelor apelului respectiv, cu respectarea paşilor de mai jos. Mai întâi, Comitetul EMRP (a se vedea Anexa II), în urma consultării Comisiei, va identifica secţiunile activităţilor de cercetare care fac parte din EMRP care vor face obiectul apelului de propuneri. Apoi, comunitatea de cercetători – şi orice persoană fizică sau organizaţie interesată – va fi invitată, prin intermediul unui apel public, să sugereze potenţiale subiecte de cercetare ▌. În al treilea rând, Comitetul EMRP va conveni asupra celor mai bune potenţiale subiecte de cercetare primite. Comitetul EMRP poate modifica, diviza sau fuziona subiectele primite şi poate introduce altele noi pentru a optimiza apelul de propuneri în Faza 2. Comitetul EMRP se va asigura ca subiectele de cercetare finale să nu poată fi depistate până la propunătorii iniţiali ai acestor idei şi să fie astfel anonime.

           (b)    Apel de propuneri de proiecte EMRP (Faza 2):

                    Odată selectate subiectele de cercetare, EURAMET e.V. va publica apelul de propuneri şi va invita echipe de cercetare din cadrul INM-urilor şi ID-urilor statelor participante să înfiinţeze consorţii şi să depună propuneri de proiecte.

                    Apelul de propuneri va rămâne deschis cel puţin două luni.

                    EURAMET e.V. va evalua fiecare propunere primită cu sprijinul a cel puţin trei experţi independenţi numiţi de aceasta pe baza criteriilor stabilite în Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru. Experţii vor întocmi o listă de clasificare care va fi obligatorie pentru alocarea fondurilor Comunităţii şi a fondurilor naţionale.

                    Următoarele criterii de evaluare fundamentale se vor aplica pentru proiectele EMRP:

                    -       excelenţă ştiinţifică şi/sau tehnologică;

                    -       relevanţă pentru obiectivele EMRP;

                    -       potenţialul impact prin dezvoltarea, difuzarea şi utilizarea rezultatelor proiectului;

                    -       calitatea şi eficienţa implementării şi gestionării.

                    Apelul de propuneri va concretiza criteriile de evaluare fundamentale. Pot fi introduse criterii suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie publicate în apelul de propuneri, să fie nediscriminatorii şi să nu prevaleze asupra criteriilor de evaluare fundamentale.

                    Orice consorţiu care depune o propunere pentru un proiect EMRP poate include orice altă entitate europeană sau neeuropeană care nu este eligibilă pentru finanţare, cu condiţia ca această entitate să poată garanta în mod realist că dispune de resursele necesare participării sale.

                    Un consorţiu care depune o propunere de proiect EMRP poate include deja în această fază în propunerea sa o propunere de acordare a unei burse de excelenţă pentru cercetători cu condiţia ca aceasta să adauge proiectului o valoare ştiinţifică necesară. În acest caz, evaluarea propunerii de acordare a bursei de excelenţă pentru cercetători va face parte din evaluarea globală a proiectului. Selectarea proiectului pentru finanţare va însemna automat acordarea respectivei burse.

                    Consiliul de cercetare al EURAMET e.V., menţionat în anexa II la prezenta decizie, îşi va exprima avizul independent asupra rezultatelor generale ale evaluării unui apel de propuneri de proiecte EMRP (Fazele 1 şi 2), dar nu şi asupra proiectelor EMRP individuale. Acest aviz va fi luat în considerare în mod corespunzător de EURAMET e.V. la următoarele apeluri de propuneri.

  B.     Apel de propuneri de burse de excelenţă pentru cercetători şi de burse de mobilitate pentru cercetători (Faza 3)

           Publicarea listei cu propunerile de proiecte EMRP selectate va fi însoţită de un apel adresat comunităţii extinse de cercetători de a participa la proiectele EMRP prin intermediul burselor de excelenţă pentru cercetători şi/sau al burselor de mobilitate pentru cercetători.

           Fiecare consorţiu de proiect EMRP va fi invitat [cu excepţia cazului în care a introdus deja o propunere de burse de excelenţă şi de mobilitate pentru cercetători la depunerea unei propuneri de proiect EMRP conform descrierii de la alineatul şapte al secţiunii precedente A.b)] să lanseze, în decurs de trei luni de la intrarea în vigoare a contractului privind proiectul EMRP, un apel de propuneri pentru a identifica potenţialii beneficiari şi pentru a propune EURAMET e.V. să acorde acestora o bursă de excelenţă pentru cercetători şi/sau o bursă de mobilitate pentru cercetători. Defalcarea orientativă a finanţării EMRP este calculată astfel încât, în medie, fiecare proiect EMRP să poată fi asociat cu cel puţin o bursă de excelenţă pentru cercetători şi/sau o bursă de mobilitate pentru cercetători. Totuşi, aceasta nu este o obligaţie legală, iar acest tip de burse va fi implementat în modul cel mai flexibil cu putinţă.

           Consorţiul de proiect EMRP va publica apelul de propuneri cel puţin într-un jurnal internaţional şi în ▌ ziare naţionale ▌ din trei state participante diferite. De asemenea, va fi responsabil de publicitatea pe scară largă a apelului prin utilizarea de suporturi informaţionale specifice, în special site-uri de Internet privind cel de-al şaptelea program-cadru, presă şi broşuri specializate şi prin puncte de contact naţionale create de statele membre şi de ţările asociate la cel de-al şaptelea program-cadru. În plus, publicarea şi publicitatea apelului de propuneri vor fi conforme cu orice instrucţiuni şi note orientative stabilite de EURAMET e.V.. Consorţiul va informa EURAMET e.V. cu privire la apel şi conţinutul acestuia cu cel puţin 30 de zile înainte de data de publicare prevăzută. EURAMET e.V. va examina conformitatea apelului cu normele, instrucţiunile şi notele orientative corespunzătoare.

           Apelul de propuneri va rămâne deschis cel puţin cinci săptămâni.

           Consorţiul de proiect EMRP va evalua propunerile primite, cu sprijinul a cel puţin doi experţi independenţi numiţi de acesta în baza Normelor de participare la cel de-al şaptelea program-cadru.

           Următoarele criterii de evaluare fundamentale se vor aplica evaluării propunerilor:

           -       excelenţă ştiinţifică şi/sau tehnologică;

           -       relevanţă pentru obiectivele proiectului EMRP;

           -       calitatea şi capacitatea de implementare a candidatului şi potenţialul acestuia de a înregistra progrese viitoare;

           -       calitatea activităţii propuse în pregătirea ştiinţifică şi/sau transferul de cunoştinţe.

           Apelul de propuneri va concretiza criteriile de evaluare fundamentale. Pot fi introduse criterii suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie publicate în apelul de propuneri, să fie nediscriminatorii şi să nu prevaleze asupra criteriilor de evaluare fundamentale.

           Consorţiul de proiect EMRP va propune EURAMET e.V. să acorde bursa unui beneficiar şi îi va raporta modul în care a fost administrat apelul de propuneri, inclusiv modul de publicare, precum şi numele şi afilierea experţilor implicaţi în evaluare. În decurs de 45 de zile de la primirea acestei propuneri, EURAMET e.V. va acorda bursa sau va refuza acordarea acesteia dacă selectarea nu a avut loc în conformitate cu normele, instrucţiunile şi notele orientative corespunzătoare.

           EURAMET e.V. va invita ţările europene care au capacităţi de cercetare limitate sau inexistente în domeniul metrologiei să-şi încurajeze institutele de cercetare şi universităţile să solicite burse de mobilitate pentru cercetători ca mijloc de construire a capacităţilor proprii în cercetarea metrologică.

  C.     Burse de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară

           EURAMET e.V. va lansa un apel deschis permanent de propuneri de burse de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară şi îl va publica în cel puţin un jurnal internaţional şi în ▌ziare naţionale ▌din trei state participante diferite. De asemenea, va fi responsabilă de publicitatea pe scară largă a apelului de propuneri prin utilizarea de suporturi informaţionale specifice, în special site-uri de Internet privind cel de-al şaptelea program-cadru, presă şi broşuri specializate şi prin puncte de contact naţionale create de statele membre şi ţările asociate la cel de-al şaptelea program-cadru.

           Propunerile vor fi depuse de cercetător şi de organizaţiile expeditoare şi destinatare (INM, ID sau altă organizaţie participantă la un proiect EMRP). Defalcarea orientativă a finanţării este calculată astfel încât, în medie, fiecare proiect EMRP să poată fi asociat cu cel puţin o bursă de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară. Totuşi, aceasta nu este o obligaţie legală, iar acest tip de burse va fi implementat în modul cel mai flexibil cu putinţă. EURAMET e.V. va evalua propunerile primite.

           Se vor aplica următoarele criterii de evaluare fundamentale:

           -       excelenţă ştiinţifică şi/sau tehnologică;

           -       relevanţă pentru obiectivele proiectului EMRP;

           -       calitatea şi capacitatea de implementare a candidatului şi potenţialul acestuia de a înregistra progrese viitoare;

           -       calitatea activităţii propuse în pregătirea ştiinţifică şi/sau transferul de cunoştinţe.

           Apelul de propuneri va concretiza criteriile de evaluare fundamentale. Pot fi introduse criterii suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie publicate în apelul de propuneri, să fie nediscriminatorii şi să nu prevaleze asupra criteriilor de evaluare fundamentale.

           EURAMET e.V. va avea în vedere două date limită pe an la care va acorda aceste burse printr-o procedură simplificată, pe baza opiniei a cel puţin doi experţi independenţi pentru fiecare propunere pentru a discuta pe baza tuturor propunerilor şi pentru a le clasifica.

  D.     Tabel recapitulativ

  Tipuri de finanţare

  Organizaţii eligibile[16]

   

  Ţări eligibile

   

  Criterii de evaluare

  A. Proiect EMRP (consorţiu)

  INM şi ID

   

  State participante la EMRP

  Articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru

  B1. Burse de excelenţă pentru cercetători

  Sursă:

  (1) Orice organizaţie, cu excepţia INM sau ID sau

  (2) cercetător individual

  Destinaţie:

  un proiect EMRP în INM sau ID

  State membre şi ţări asociate la cel de-al şaptelea program-cadru

  Articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru

  B2. Burse de mobilitate pentru cercetători

   

   

  Sursă:

  (1) INM şi ID sau

  (2) o organizaţie care beneficiază de o bursă de excelenţă pentru cercetare

  (3) cercetători din ţările membre EURAMET care nu participă la EMRP şi care în prezent au capacităţi limitate în domeniul cercetării metrologice sau nu dispun deloc de astfel de capacităţi

  Destinaţie:

  (1) INM şi ID sau

  (2) o organizaţie care beneficiază de o bursă de excelenţă pentru cercetare

  State membre şi ţări asociate la cel de-al şaptelea program-cadru

  Articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru

  B3. Burse de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară

   

  Sursă:

  INM şi ID

  Destinaţie:

  (1) INM şi ID sau

  (2) alte organizaţii participante la proiectul EMRP (consorţiu)

  State participante la EMRP

   

  Articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru

  IV.    MECANISMUL DE FINANŢARE

  A.     Finanţare la nivel de program

           EMRP va fi finanţat de statele participante şi de Comunitate.

           Statele participante vor stabili un plan de finanţare multianual pentru a participa la EMRP şi pentru a contribui la finanţarea activităţilor sale. Contribuţia naţională poate proveni din programe existente sau nou create, atât timp cât acestea respectă natura esenţială a metrologiei de nivel înalt finanţată din fonduri publice. Fiecare stat participant va identifica, pe lângă necesarul de finanţare de bază (buget EMRP alocat), o capacitate de finanţare de rezervă egală cu 50 % din necesarul respectiv pentru a asigura flexibilitatea de derulare a EMRP pe întreaga durată de funcţionare a acestuia şi ţinând seama de lista de clasificare. Finanţarea EMRP va presupune, în special, angajamentul de a contribui la finanţarea participanţilor la proiectele EMRP selectate din bugetele EMRP naţionale alocate şi asigurarea unei contribuţii „în bani”, cotele fiind proporţionale cu bugetele EMRP alocate, într-un fond comun pentru finanţarea burselor pentru cercetători, pe lângă finanţarea integrală a costurilor operaţionale ale EMRP.

           Contribuţia financiară totală a Comunităţii la EMRP se calculează astfel încât să corespundă contribuţiei financiare efective a statelor participante (excluzând costurile operaţionale mai mari de 16 milioane de euro şi capacitatea de finanţare de rezervă), cu un plafon de 200 milioane de euro. Deoarece costurile de funcţionare sunt incluse în calculul contribuţiei echivalente, acestea trebuie justificate de EURAMET e.V.

           Nicio contribuţie financiară comunitară nu va fi utilizată pentru acoperirea costurilor de funcţionare ale EURAMET e.V.

  B.     Defalcarea orientativă a finanţării

           Total general: 400 de milioane de euro (+ 100 de milioane de euro capacitate de finanţare de rezervă)

   

  Tipul activităţii

  comunitară

  200 milioane EUR

  State participante

  200 milioane EUR

  Total

  400 milioane EUR

   

  %

  Milioane EUR

  %

  Milioane EUR

  %

  Milioane EUR

  Modulul Propuneri de proiecte EMRP (Partea A)

  82 %

  164

  90 %

  180

  86 %

  344

  Modulul Propuneri de burse pentru cercetători (Partea B) finanţare până la 100 %

   

   

  18 %

   

  36

   

  2%

   

  4

   

  10 %

   

  40

  B1. Burse de excelenţă pentru cercetători

   

   

   

   

  7.5 %

  30

  B.2 Burse de mobilitate pentru cercetători

   

   

   

   

  1.5 %

  6

  B.3 Burse de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară

   

   

   

   

  1.0 %

  4

  Costuri de funcţionare (Partea C)

  -

  -

  8 %

  16[17]

  4 %

  16

  Total

  100 %

  200

  100%

  200

  100 %

  400

  C.     Finanţarea proiectelor EMRP şi a burselor pentru cercetători

           Repartizarea finanţării din bugetele EMRP alocate şi din contribuţia comunitară pentru proiectele EMRP va respecta ordinea listei de clasificare aprobate după evaluare.

           Contribuţia financiară pentru participanţii la aceste proiecte EMRP se calculează în funcţie de costurile eligibile definite în Normele de participare la cel de-al şaptelea program-cadru. În cazul în care bugetul EMRP alocat este epuizat din motivul unei rate ridicate de succes a INM-urilor şi ID-urilor dintr-un anumit stat participant, respectivul stat participant va utiliza capacitatea de finanţare de rezervă de 50 % din bugetul său alocat EMRP destinată altor propuneri selectate conform listei de clasificare.

           Contribuţia comunitară la proiectele EMRP se stabileşte pentru fiecare apel de propuneri ca procent din costurile eligibile mai mic de 50%. Aceasta va fi transferată direct de la EURAMET e.V. către participanţii la proiectele EMRP.

           Contribuţiile naţionale la proiectele EMRP vor fi asigurate prin utilizarea mecanismelor de finanţare naţionale respective.

           Contribuţiile comunitare şi naţionale în bani utilizate pentru finanţarea burselor de excelenţă pentru cercetători, burselor de mobilitate pentru cercetători şi burselor de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară vor fi transferate către EURAMET e.V. şi, prin aceasta, către beneficiarii burselor.

           Legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor de bază şi, în special, existenţa contribuţiei naţionale, plata efectivă a acesteia, utilizarea adecvată a finanţării comunitare şi eligibilitatea costurilor reclamate vor fi asigurate sub responsabilitatea EURAMET e.V. şi vor fi constatate prin auditarea financiară independentă a proiectelor EMRP cu respectarea principiilor conforme cu cele ale celui de-al şaptelea program-cadru.

           Bursele de excelenţă pentru cercetători, bursele de mobilitate pentru cercetători şi bursele de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară vor fi burse fixe acordate conform unor baremuri predefinite; cheltuielile subiacente detaliate nu vor face obiectul auditului. Categoriile de costuri acoperite de orice astfel de bursă nu vor fi eligibile drept costuri de proiect EMRP. Doar plata integrală efectivă a sumei stabilite către beneficiarul final trebuie justificată prin dovezi oficiale. Plăţile în numerar nu sunt considerate dovezi corespunzătoare şi nu sunt eligibile. EURAMET e.V. va avea opţiunea de a solicita fonduri echivalente de la beneficiari ai burselor de excelenţă pentru cercetare care sunt persoane juridice şi nu persoane fizice.

  V.     DISPOZIŢII DPI

  EURAMET e.V. adoptă politica privind proprietatea intelectuală a EMRP în conformitate cu articolul 2 litera (h) din decizie.

  ANEXA II

  Guvernanţa şi implementarea Programului European de Cercetare Metrologică (EMRP)

  I.         INTRODUCERE

  Structura de implementare dedicată a EMRP este EURAMET e.V. EURAMET e.V. a fost înfiinţată în 2007 în baza legii germane ca asociaţie fără scop lucrativ şi este organizaţia regională de metrologie europeană. Aderarea la EURAMET e.V. este deschisă Institutelor Naţionale de Metrologie (INM), în calitate de membri, şi Institutelor desemnate (ID), în calitate de asociaţi, din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, precum şi din alte state europene. Institutul pentru Materiale de Referinţă şi Măsurători al Comisiei Europene poate avea, de asemenea, statutul de asociat. În prezent, există membri din treizeci şi două de ţări. Douăzeci şi două din aceste ţări sunt în acelaşi timp state participante la EMRP.

  II.     GUVERNANŢA EMRP ÎN CADRUL EURAMET E.V.

  Următoarele organisme şi structuri interne ale EURAMET e.V. îşi vor asuma roluri în implementarea EMRP:

  (1)    Preşedintele EMRP şi adjunctul acestuia sunt aleşi de către Comitetul EMRP. Preşedintele EMRP este automat unul din cei doi vicepreşedinţi ai EURAMET e.V. Acesta este reprezentantul legal EURAMET e.V. în problemele EMRP.

  (2)    Comitetul EMRP este format din membrii EURAMET (respectiv, INM-uri) ale căror ţări sunt state participante. Comitetul EMRP este un organism decizional al EMRP şi este responsabil de toate aspectele referitoare la EMRP, incluzând decizii privind stabilirea şi actualizarea programului, planificarea apelului de propuneri, profilul bugetar, criteriile de eligibilitate şi de selecţie, lista de evaluatori, aprobarea listei de clasificare a proiectelor EMRP care vor fi finanţate, monitorizarea progreselor înregistrate de proiectele EMRP finanţate şi supravegherea lucrărilor corespunzătoare şi organizate ale Secretariatului în legătură cu EMRP. Comitetul EMRP alege un preşedinte al EMRP (care este automat „vicepreşedintele (EMRP)” al EURAMET) şi un adjunct.

  (3)    Consiliul de cercetare este format dintr-un contingent echilibrat de experţi de înalt nivel proveniţi din industrie, din sectorul de cercetare şi din mediul universitar, precum şi din organizaţiile internaţionale cu rol de factor decizional. Acesta oferă consiliere strategică independentă pe probleme legate de EMRP şi rapoarte sau comentarii Comitetului EMRP ori de câte ori este necesar şi la cerere, dar, ca cerinţă minimă, emite un aviz cu privire la fiecare apel de propuneri şi ciclu de selecţie.

  (4)    Secretariatul este format din persoane angajate de sau detaşate pe lângă EURAMET e.V. Structura şi sarcinile acestuia sunt reglementate de normele de procedură ale EURAMET e.V. O parte din Secretariat responsabilă de implementarea EMRP este găzduită de National Physical Laboratory, membrul britanic al EURAMET e.V. (║ „membrul gazdă”").

  (5)    Directorul de program EMRP este un prim-director şi, ca soluţie interimară, acesta poate fi detaşat de la membrul gazdă. Directorul de program EMRP acţionează exclusiv sub autoritatea directă a EURAMET e.V. cu privire la orice probleme legate de EMRP şi raportează organismelor acesteia. EURAMET e.V. va institui proceduri eficiente care să asigure că nu există niciun conflict de interese între Directorul de program EMRP şi candidaţi, participanţi sau beneficiari.

  III.    RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ A EURAMET E.V. ŞI SUBCONTRACTAREA SARCINILOR ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE CĂTRE MEMBRUL GAZDĂ ÎN IMPLEMENTAREA EMRP

  EURAMET e.V. va fi unic responsabilă pentru implementarea EMRP. Aceasta va gestiona contribuţia financiară comunitară pentru EMRP. De asemenea, îşi va asuma responsabilităţi în special pentru:

  -       actualizarea EMRP;

  -       stabilirea apelurilor de propuneri;

  -       publicarea apelurilor de propuneri;

  -       primirea de propuneri pentru faza 1 şi faza 2 şi de propuneri de burse de mobilitate pentru cercetători în faza preliminară;

  -       selectarea experţilor independenţi pentru evaluare;

  -       primirea evaluărilor individuale ale experţilor independenţi şi prezidarea comisiilor de evaluare;

  -       luarea deciziilor de selecţie finale;

  -       iniţierea negocierilor contractuale şi încheierea de contracte cu consorţiile de proiect EMRP selectate şi alţi beneficiari;

  -       primirea contestaţiilor referitoare la apeluri şi formularea răspunsurilor la acestea;

  -       încasarea, alocarea şi monitorizarea utilizării contribuţiei financiare comunitare;

  -       executarea de plăţi către participanţii la proiectele EMRP finanţate şi beneficiarii burselor;

  -       satisfacerea cerinţelor de raportare faţă de Comisie[18].

  Deşi responsabilităţile de mai sus şi luarea deciziilor cu privire la EMRP revin exclusiv EURAMET e.V., anumite sarcini administrative şi logistice din implementarea EMRP pot fi subcontractate, contra cost, membrului gazdă.

  Acest sprijin administrativ şi logistic va include următoarele:

  –       asigurarea administrării şi logisticii pentru aplicarea procedurilor aferente apelurilor de propuneri, inclusiv punerea la dispoziţie a unei linii telefonice de asistenţă dedicate;

  –       furnizarea de sprijin pentru redactare către EURAMET e.V. pentru elaborarea de orientări şi alte documentaţii;

  –       furnizarea de capacităţi web dedicate;

  –       furnizarea de sprijin la întocmirea contractelor, la monitorizarea proiectelor şi la monitorizarea proiectelor EMRP şi a burselor pentru cercetători;

  –       susţinerea Comitetului EMRP şi a Preşedintelui EMRP, conform necesităţilor.

  În acord cu Comisia, membrului gazdă îi pot fi subcontractate sarcini suplimentare, în timp ce EURAMET e.V. pune bazele Secretariatului permanent propriu.

  • [1] *             Amendamente politice: textul nou sau modificat este evidențiat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este evidențiat prin simbolul ▌.
          Corecturi și adaptări tehnice realizate de către servicii: textul nou sau înlocuit este marcat cu caractere cursive, iar textul eliminat este marcat prin simbolul ║.
  • [2]              JO C ...
  • [3]              JO C ...
  • [4]              JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
  • [5]              JO L 400, 30.12.2006, p. 86.
  • [6]              C(2007)2460 din 11 iunie 2007.
  • [7]              JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [8]              JO L 357, 31.12.2002, p. 1.
  • [9]              JO L 312, 23.12.1995, p. 1.
  • [10]              JO L 292, 15.11.1996, p 2.
  • [11]            JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
  • [12]            JO C 323, 30.12.2006, p. 1.
  • [13]            JO L 391, 30.12.2006, p. 1.
  • [14]            Institute specializate responsabile pentru anumite standarde naționale și servicii asociate care nu intră în domeniul de activitate al Institutelor Naționale de Metrologie.
  • [15]            A se vedea articolul 112 alineatul (1) din regulamentul financiar.
  • [16]            Centrul Comun de Cercetare va avea același statut ca și Institutele naționale de metrologie.
  • [17]             Spre deosebire de celelalte cifre, această sumă este un plafon obligatoriu în calculul fondurilor echivalente ale statelor participante.
  • [18]             Monitorizarea contribuției financiare comunitare presupune toate activitățile cu caracter de control și audit, ex ante și/sau ex post, considerate necesare pentru efectuarea în mod satisfăcător a sarcinilor executive delegate de Comisie. Aceste activități au ca scop obținerea unei asigurări rezonabile privind legalitatea și regularitatea tranzacțiilor de bază și eligibilitatea costurilor solicitate.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Metrologia a fost definită de „Bureau International de Poids et Mesures” (Biroul Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi) drept ştiinţa măsurătorilor, inclusiv a determinărilor experimentale şi teoretice, la orice nivel de incertitudine, în orice domeniu al ştiinţei şi tehnologiei. Metrologia ştiinţifică sau fundamentală se ocupă cu stabilirea unităţilor de măsură, a sistemelor de unităţi de măsură, cu elaborarea unor metode de măsurare noi, crearea unor standarde de măsurare şi transferul trasabilităţii de la aceste standarde către utilizatorii din societate.

  Importanţa cercetării metrologice derivă din nevoia de a avea măsurători suficient de corecte pentru producţie şi comerţ. Din acest motiv, standardele metrologice au evoluat de la calendarele din Epoca de Piatră la înfiinţarea Institutelor Naţionale de Metrologie în fiecare ţară.

  În prezent, cercetarea metrologică se află la intersecţia dintre ştiinţă şi producţie, contribuind la soluţionarea problemelor legate de măsurare din domenii precum industria semiconductorilor sau navigaţia prin satelit. Însă metrologia este, de asemenea, indispensabilă pentru implementarea iniţiativelor politice, precum măsurarea corectă a unor valori numerice în cantităţile stabilite de directivele europene, susţinând astfel procesele de standardizare şi reglementare guvernamentală .

  Metrologia facilitează comerţul echitabil prin standarde armonizate şi certificate acceptate la nivel internaţional. Astfel, părţile fabricate într-o ţară se potrivesc la utilajele dintr-o altă ţară sau un dispozitiv testat şi aprobat într-o ţară poate fi vândut şi folosit într-o altă ţară fără a mai fi necesare alte inspecţii tehnice.

  Metrologia stimulează de asemenea inovaţia, întrucât tehnicile de fabricaţie de mare precizie trebuie să evolueze în paralel cu tehnicile de măsurare de mare precizie pentru a putea controla atât procesele, cât şi ansamblul, de exemplu, de microstructuri şi nanostructuri electrice şi mecanice.

  Prin intermediul consilierii referitoare la politici şi al referinţelor metrologice în ceea ce priveşte directivele, metrologia stă la baza reglementării. De exemplu, tehnicile metrologice determină limitele permise şi contribuie la aplicarea acestora pentru erorile de măsurare înregistrate de aparatele de măsurare a gazului, energiei şi apei etc. În acest sens, tehnicile metrologice îl protejează pe cetăţean, de exemplu, prin măsurători fiabile ale radioactivităţii sau prin măsurători medicale.

  Propunerea Comisiei are drept obiectiv sporirea resurselor disponibile pentru cercetarea metrologică prin unirea capacităţilor de cercetare existente din statele membre. Aceste capacităţi sunt de obicei încredinţate unei comunităţi specializate din cadrul Institutelor naţionale de metrologie, care ar putea beneficia de pe urma concurenţei puternice de la nivel european.

  Raportoarea este de acord că trebuie îmbunătăţită calitatea cercetării metrologice europene şi eforturile naţionale trebuie coordonate pentru a evita duplicarea şi pentru a spori finanţarea.

  Comunitatea de cercetare din domeniul metrologiei ar avea, de asemenea, de câştigat în urma cooptării unor cercetători noi din alte domenii şi a schimbului de cunoştinţe de specialitate deţinute de consorţiile create de membrii diferitelor institute de metrologie. Participarea institutelor din cadrul Centrului Comun de Cercetare va fi, de asemenea, benefică, prin adăugarea unor capacităţi de cercetare suplimentare la programul comun.

  Raportoarea se declară mulţumită de dispoziţiile articolelor 7 şi 8 din propunere, care apără interesele comunitare în cazul în care statele membre nu asigură o finanţare corespunzătoare.

  Principalul motiv de îngrijorare al raportoarei îl constituie faptul că bugetul comunitar este insuficient pentru a garanta existenţa programului după 2010. Programul comun va necesita fonduri pentru cel puţin 5 ani sau până la sfârşitul celui de-al şaptelea program-cadru pentru a putea atrage cele mai bune echipe de cercetare din Europa.

  Un alt motiv de îngrijorare îl constituie modelul de guvernanţă, care are o structură de implementare dedicată, reprezentată de EURAMET e.V. funcţională în Germania, însă majoritatea sarcinilor de gestionare urmează să fie îndeplinite provizoriu de membrul din Regatul Unit. Ar trebui să existe un model de guvernanţă bazat pe un regim mai stabil. Unele definiţii, precum cea a institutelor desemnate (ID), sunt necesare pentru a asigura claritatea.

  Obiectivele programului comun nu sunt specificate, cu excepţia precizării faptului că obiectivul vizat este cel de integrare a programelor naţionale ale celor 22 de ţări participante. Este necesară definirea mai exactă a obiectivelor în vederea evaluării ulterioare a programului.

  În ceea ce priveşte activităţile, există, de asemenea, o problemă la nivelul definiţiei burselor de excelenţă pentru cercetători, care reprezintă o formulare nefericită, deoarece poate viza burse acordate atât organizaţiilor, cât şi cercetărilor. Scopul acestor burse nu este specificat. De asemenea, bursele de mobilitate pentru cercetători pot fi acordate unor cercetători care beneficiază deja de o bursă de excelenţă, ceea ce permite, de fapt, acordarea a două burse aceluiaşi cercetător.

  În plus, există unele întrebări cu privire la implementarea programului, legate de procesul de identificare a subiectelor apelurilor de propuneri şi de conţinutul unora dintre criteriile fundamentale de evaluare.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Programul european de cercetare în domeniul metrologiei

  Referinţe

  COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD)

  Data prezentării la PE

  3.12.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunţului în plen

  ITRE

  18.12.2008

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunţului în plen

  IMCO

  18.12.2008

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  IMCO

  12.3.2009

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Erika Mann

  16.12.2008

   

   

  Examinare în comisie

  21.1.2009

  11.2.2009

  19.3.2009

   

  Data adoptării

  31.3.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Šarūnas Birutis, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena Gill, Robert Goebbels, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Toine Manders, Erika Mann, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  Data depunerii

  2.4.2009