ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт

  31.3.2009 - (COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD)) - ***I

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Anne E. Jensen

  Процедура : 2008/0263(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0226/2009
  Внесени текстове :
  A6-0226/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт

  (COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0887),

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  71, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0512/2008),

  –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0226/2009),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение 2 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2а) Интелигентните транспортни системи (ИТС) са модерни приложения, които, без да включват интелигентност в буквалния смисъл, имат за цел да предоставят иновативни услуги за видовете транспорт и управлението на движението, и да дадат възможност на различни ползватели да бъдат по-добре информирани, както и да допринесат за по-безопасно, по-координирано и „по-интелигентно“ използване на транспортните мрежи.

  Обосновка

  ИТС са модерни приложения, които използват информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в транспорта, като предоставят иновативни услуги за видовете транспорт и управлението на движението на различни ползватели, например всички пътници, ползватели и оператори на пътнотранспортната инфраструктура, ръководители на автомобилни паркове или оператори на служби за спешно реагиране. Докато тези развити приложения дават възможност на пътниците да бъдат по-добре информирани и да направят по-безопасно, по-координирано и „по-интелигентно“ използването на транспортните мрежи, те самите не стават интелигентни, нито им е присъща някаква интелигентност, тъй като интелигентността е човешка черта.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 3 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3а) Няколко модерни приложения и общностни механизми са били разработени за различните видове транспорт, като железопътния транспорт (ERTMS и TAF-TSI), маршрути в открито море и вътрешноводни пътища (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), въздушен транспорт (SESAR) и наземен транспорт, например превоз на животни.

  Обосновка

  С това изменение се цели да се очертаят няколкото приложения, които са били разработени или въведени за различните видове транспорт — ERTMS и TAF-TSI за железопътния транспорт, LRTIS, SafeSeaNet и VTMIS за морския транспорт, информационната система за реките за вътрешноводния транспорт и SESAR за въздушния транспорт, и да се изтъкне, че няма подобна последователна общностна рамка за автомобилния транспорт.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 7 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7а) Превозни средства, които се използват главно поради мотивиран от историческа гледна точка интерес към тях и които първоначално са били регистрирани и/или типово одобрени и/или въведени в експлоатация преди влизането в сила на настоящата директива и мерките ѝ за прилагане, следва да не бъдат засегнати от правилата и процедурите, посочени в настоящата директива.

  Обосновка

  Модернизацията на ИТС практически и технически би била невъзможна, поради многобройните превозни средства с историческо значение. Следователно тези превозни средства следва да бъдат изключени от изискванията на настоящата директива.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 8 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (8а) Необходимо е в бъдеще да бъде гарантирана оперативната съвместимост на приложенията и услугите, осигурена чрез внедряването на ИТС и включваща, когато е целесъобразно, обратната съвместимост на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Обосновка

  От основно значение е да се осигури оперативната съвместимост на ИТС в Европейския съюз, включително обратната съвместимост на приложенията и услугите, свързани с ИТС, което е от първостепенно значение за последователното и ефективно внедряване на ИТС.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) За приложения и услуги във връзка с ИТС, за които се изискват услуги за точно и гарантирано определяне на времето и местоположението, следва да се използват инфраструктури на спътникова основа или всякаква друга технология с равностойна степен на точност.

  (12) За приложения и услуги във връзка с ИТС, за които се изискват услуги за точно и гарантирано определяне на времето и местоположението, следва да се използват инфраструктури на спътникова основа или всякаква друга технология с равностойна степен на точност, например специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC).

  Обосновка

  Необходимите данни за вторични телематични приложения може да се генерират, като се използват съществуващи и изпитани с течение на времето технологии, напр. „специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие“, които са изрично определени като една от трите основни технологии в Директива 2004/52/ЕО за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване. DSRC няма недостатъци или ограничения в сравнение с GPS/GNSS и дава възможност за събиране на структурирани данни, които отразяват най-различни фактори, например категорията емисии и размера на превозното средство, изминат пробег, часа и т.н. Уместно е във всеки случай това да се изясни.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Член 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  С настоящата директива се установява рамка за координирано внедряване и използване в рамките на Общността на интелигентни транспортни системи и развитие на необходимите за тази цел спецификации.

  С настоящата директива се установява рамка за координирано и последователно внедряване и използване в рамките на Общността на интелигентни транспортни системи, включително оперативно съвместими ИТС, и развитие на необходимите за тази цел спецификации.

  Обосновка

  Липсата на ефективно внедряване на ИТС в Европейския съюз се дължи не само на липсата на координирано развитие на равнище ЕС, но и на непоследователния подход, предприет от различни участници по отношение на приложенията, свързани с ИТС. Оперативната съвместимост е основна предпоставка за гарантиране на ефикасното използване на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Член 1 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Тя се прилага по отношение на всички интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействията с други видове транспорт.

  Тя се прилага по отношение на всички интелигентни транспортни системи за пътници, превозни средства и инфраструктура, както и за тяхното взаимодействие в областта на автомобилния транспорт, включително градския транспорт, и взаимодействията с други видове транспорт.

  Обосновка

  Приложното поле на директивата следва ясно да определя, че ИТС обхващат всички участници в движението по пътищата, превозни средства и инфраструктура, както и транспорта в градските области.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Член 1 – алинея 2 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Прилагането на настоящата директива и на мерките, посочени в член 4, не засяга изискванията на държавите-членки по отношение на обществения ред и обществената сигурност.

  Обосновка

  Необходимо е да се изключат от приложното поле на директивата изискванията на държавите-членки по отношение на обществения ред и обществената сигурност.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Член 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) „интелигентни транспортни системи (ИТС)“ са системи, при които се използват информационни и комуникационни технологии (включително инфраструктура, моторни превозни средства и участници в движението по пътищата) в подкрепа на автомобилния транспорт и за взаимодействията с други видове транспорт;

  а) „интелигентни транспортни системи (ИТС)“ са системи, при които се използват информационни и комуникационни технологии (включително инфраструктура, превозни средства и участници в движението по пътищата) в подкрепа на автомобилния транспорт и управлението на движението и мобилността, и за взаимодействията с други видове транспорт, включително осигуряване на мултимодална оперативна съвместимост на таксуването с билети;

  Обосновка

  В определението за ИТС следва да бъдат включени също така системите, осигуряващи управление на движението. Мултимодалността ще помогне за това транспортът да стане по-ефективен. Ако се приложи към таксуването с билети, тя може да осигури непрекъснатост на услугите.

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Член 2 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) „потребител на ИТС“ е всеки потребител на приложения на ИТС или на услуги във връзка с тях, включително пътници, оператори и ползватели на пътна инфраструктура, ръководители на автомобилни паркове и оператори на служби за спешно реагиране;

  е) „потребител на ИТС“ е всеки потребител на приложения на ИТС или на услуги във връзка с тях, включително пътници, уязвими участници в движението по пътищата, оператори и ползватели на пътна инфраструктура, ръководители на автомобилни паркове и оператори на служби за спешно реагиране;

  Обосновка

  От основно значение е уязвимите участници в движението по пътищата също да бъдат включени в приложното поле на директивата.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Член 2 – буква з а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  за) „уязвими участници в движението по пътищата“ са немоторизираните участници в движението по пътищата, като например пешеходците и колоездачите, както и мотоциклетистите и лицата с увреждания или с намалена подвижност.

  Обосновка

  Необходимо е включването на определението заради разпоредбите относно уязвимите участници в движението по пътищата.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Член 2 – буква з а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  за) „минимално равнище на приложения и услуги, свързани с ИТС“ означава базовото равнище на приложенията и услугите, свързани с ИТС, които са крайно необходими елементи от TEN-T;

  Обосновка

  Задължително е да се определи минималното равнище на приложения и услуги, свързани с ИТС, които могат да бъдат внедрени, въведени и използвани от всички държави-членки. Без това да бъде определено, конкретни задължения не може да има. Тези приложения и услуги биха могли да бъдат съфинансирани от ЕС. Изясняването на минималното равнище на услуги, свързани с ИТС, е необходимо както за държавите-членки, така и за всички засегнати лица.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят координираното внедряване и използване в рамките на Общността на оперативно съвместими приложения и услуги, свързани с ИТС.

  1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят координираното внедряване и използване в рамките на Общността на ефективни оперативно съвместими приложения и услуги, свързани с ИТС.

  Обосновка

  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят координираното внедряване и използване в рамките на Общността на ефективни оперативно съвместими приложения и услуги, свързани с ИТС.

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1а. Държавите-членки осигуряват, когато това е възможно, обратната съвместимост в рамките на Общността на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Обосновка

  Държавите-членки следва да осигурят оперативната съвместимост на ИТС, което е от първостепенно значение за последователното и ефективно внедряване на ИТС. В тази връзка, обратната съвместимост на приложенията и услугите, свързани с ИТС, следва да не бъде изключвана, когато това е възможно, в рамките на Общността.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 2 – буква г а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га) избягват създаването на географска разпокъсаност и липса на непрекъснатост.

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. За целите на приложенията и услугите във връзка с ИТС, за които се изискват услуги за глобално, непрекъснато, точно и гарантирано определяне на времето и местоположението, следва да се използват инфраструктури на спътникова основа или всякаква друга технология с равностойна степен на точност.

  3. За целите на приложенията и услугите във връзка с ИТС, за които се изискват услуги за глобално, непрекъснато, точно и гарантирано определяне на времето и местоположението, се използват инфраструктури на спътникова основа или всякаква друга технология с равностойна степен на точност, например специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC).

  Обосновка

  Необходимите данни за вторични телематични приложения може да се генерират, като се използват други съществуващи и изпитани с течение на времето технологии, напр. „специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие“, които са изрично определени като една от трите основни технологии в Директива 2004/52/ЕО за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване. DSRC няма недостатъци или ограничения в сравнение с GPS/GNSS и дава възможност за събиране на структурирани данни, които отразяват най-различни фактори, например категорията емисии и размера на превозното средство, изминат пробег, часа и т.н. Уместно е във всеки случай това да се изясни.

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. При приемането на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат предвид изложените в приложение I принципи.

  4. При приемането на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, държавите-членки изискват спазване на изложените в приложение I принципи.

  Обосновка

  От основно значение е държавите-членки да вземат необходимите мерки, за да изискват спазване на основните принципи (ефективност, разходна ефективност, географска непрекъснатост, оперативна съвместимост и степен на зрелост) за оценката на потребностите.

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 4 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4а. Държавите-членки вземат предвид морфологичните особености на отдалечените географски региони и разстоянията, които трябва да бъдат изминати, за да се стигне до тях, като се прави изключение, ако е необходимо, от принципа за съотношението разходи/ефективност, установен в приложение І;

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 1, встъпителна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Комисията определя спецификациите за внедряване и използване на ИТС, по-специално в следните приоритетни области:

  1. Комисията определя спецификациите за внедряване и използване на ИТС в следните приоритетни области:

  Обосновка

  Четирите приоритетни области, които отговарят на съответните четири действия, предложени от Комисията в Плана за действие за внедряване на ИТС в Европа, където се предлага регулаторен подход чрез приемането на мерки за прилагане съгласно процедурата по регулиране с контрол (ПРК), следва да бъдат ограничени.

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

   

   

  (1а) Комисията определя спецификациите за задължително внедряване и използване на минималното равнище на приложения и услуги, свързани с ИТС, по-специално в следните области:

   

  а) осигуряването на услуги за предоставяне на информация в реално време за движението по пътищата и за пътуванията в целия ЕС,

   

  б) данни и процедури за предоставянето на минимално равнище на безплатни универсални информационни услуги относно движението по пътищата,

   

  в) хармонизираното въвеждане на eCall в цяла Европа,

   

  г) подходящи мерки за безопасни паркови места за камиони и товарни превозни средства и за телематично контролирани системи за паркиране и резервиране.

   

  Тези мерки, които са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.

  Изменение  21

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б. Комисията определя спецификациите за необходимото внедряване и използване на ИТС над минималното равнище на приложения и услуги, свързани с ИТС, в случай на съфинансиране от страна на Общността на строежа и поддръжката на TERN.

  Обосновка

  Важно е още от самото начало на изграждане на нова TERN, тя да е „интелигентна“. Уместно е да се изготви оценка на въздействието във връзка с необходимото внедряване на ИТС.

  Изменение  22

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Спецификациите следва да са въз основа на изложените в приложение I принципи и да включват поне основните елементи, изложени в приложение II.

  2. Спецификациите са в съответствие с изложените в приложение I принципи и да включват поне основните елементи, изложени в приложение II.

  Обосновка

  Принципите, залегнали в приложение І (ефективност, разходна ефективност, географска непрекъснатост, оперативна съвместимост и степен на зрелост) са от основно значение за последователното и ефективно внедряване на ИТС в Европейския съюз. Затова Комисията, когато предлага и когато приема спецификациите на ИТС чрез процедурата по регулиране с контрол, следва да осигури съответствие с тези принципи.

  Изменение  23

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 2 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. За да се гарантира оперативната съвместимост и разпределянето на отговорностите, Комисията допълва, когато е необходимо, основните елементи, определени в приложение ІІ, със спецификации за планиране, изпълнение и оперативно използване на услуги, свързани с ИТС, както и определя съдържанието на услугите и задълженията на доставчиците на услуги.

  Обосновка

  Оперативната съвместимост и въпросите, свързани с отговорността, са определени като основните (хоризонтални) пречки за внедряването на ИТС. Изменението има за цел да въведе разпоредба за приемането, по целесъобразност, на допълнителни спецификации с цел решаване на въпроси в областта на оперативната съвместимост и разпределянето на отговорностите за планирането, прилагането и оперативното използване на услуги, свързани с ИТС. В частност, правилата относно доставчиците на услуги, свързани с ИТС, следва да бъдат приети с цел да гарантират безопасност и непрекъснатост на предоставяните услуги, както и защита на данните във връзка с тях. Тези мерки следва да бъдат приети чрез процедурата по регулиране с контрол, като те ще предоставят възможност за безопасно, непрекъснато и ефективно функциониране на услугите, свързани с ИТС, в ЕС.

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 2 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

   

   

   

   

  2б. Спецификациите определят също така условията, при които държавите-членки могат, заедно с Комисията, да налагат допълнителни правила за предоставянето на тези услуги на цялата си територия или на части от нея.

   

   

  Обосновка

  Като отчитат характера на предлаганата услуга и местните особености, държавите-членки следва да са в състояние да определят конкретни правила по смисъла на член 3, например за минимално ниво на качеството според ситуацията. Тези правила ще отчитат конкретните потребности, които са изразили местните органи. За прилагането на тези изисквания е необходим обмен на информация между държавите-членки и с Комисията, която в дадени случаи ще трябва да създаде мрежи за обмен на данни.

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 2 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2в. Допълнителни принципи и/или основни елементи на спецификациите, които не са предвидени в настоящата директива, следва да се добавят в приложение I и/или в приложение II в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за ЕО.

  Обосновка

  Принципите за внедряването на ИТС, посочени в член 3, и основните елементи на спецификациите, посочени в член 4, съдържат основните разпоредби от настоящата директива. Всички допълнителни елементи следва да се добавят в приложения I и II в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за ЕО (процедура на съвместно вземане на решение).

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 2 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2в. Комисията провежда подходяща оценка на въздействието преди приемането на спецификациите, посочени в параграфи 2а и 2б.

  Обосновка

  Преди приемането на спецификациите, Комисията следва да проведе оценка на въздействието, която включва цялостен анализ на разходи и ползи за мерките за прилагане, посочени в член 4. Оценката на въздействието би разгледала въпроси за допълнителните икономически разходи, които трябва да се поемат от стопанските субекти, и параметрите по отношение на икономическия цикъл на ИТС.

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Член 5 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. Съответните спецификации за отговорността за оборудването и софтуера за ИТС, посочени в параграф 1, се съобщават на националните органи, отговарящи за типовото одобрение на оборудването и софтуера за ИТС, обхванати от настоящата директива.

  Обосновка

  Въпросът за отговорността за приложенията и услугите, свързани с ИТС, трябва да бъде разгледан, тъй като той представлява една от основните пречки пред ефективното внедряване на ИТС. Тази разпоредба би се отнасяла основно до преносимите устройства и оборудването, свързано с инфраструктурата.

  Изменение  28

  Предложение за директива

  Член 5 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Държавите-членки уведомяват Комисията за националните органи, отговарящи за типовото одобрение на оборудването и софтуера за ИТС, обхванати от настоящата директива. Комисията изпраща тази информация на останалите държави-членки.

  2. Държавите-членки уведомяват Комисията за националните органи, отговарящи за типовото одобрение на оборудването и софтуера за ИТС, включително одобряването на доставчиците на софтуера за ИТС, обхванати от настоящата директива. Комисията изпраща тази информация на останалите държави-членки.

  Обосновка

  Типовото одобрение е от полза за оборудването за интелигентния транспорт. Въпреки това, като се има предвид фактът, че софтуерът непрекъснато се развива, одобряването на доставчиците от държавите-членки би изглеждало по-подходящо.

  Изменение  29

  Предложение за директива

  Член 5 – параграф 3 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а. Оборудването и софтуерът, свързани с ИТС, могат да бъдат пуснати на пазара и в експлоатация, само ако, при правилно инсталиране, поддръжка и употреба по предназначение, не застрашават здравето и безопасността на хората и околната среда, съгласно съответното законодателство на Общността, както и, по целесъобразност, собствеността.

  Обосновка

  Когато оборудването и софтуерът, свързани с ИТС, са пуснати на пазара, следва да се гарантира, че те не застрашават здравето и безопасността на хората и околната среда, съгласно съответните актове на Общността, както и, по целесъобразност, собствеността. Това е общо изискване, което се прилага за различни сектори и продукти в ЕС.

  Изменение  30

  Предложение за директива

  Член 5 – параграф 3 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3б. Приема се, че оборудването и софтуерът, свързани с ИТС, отговарят на приетите спецификации, посочени в член 4, ако те отговарят на съответните национални или европейски стандарти, ако съществуват такива, в съответствие с Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество1.

   

  1 OВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

  Обосновка

  Предложението на Комисията не предвижда изрично правила за приемането на технически спецификации за ИТС и стандарти за ИТС. Въпреки че не би следвало да има ограничение за приемането на такива изисквания чрез настоящата директива, необходимо е да се направи позоваване на съществуващите процедури, чрез които за продуктите или услугите може да се приеме, че отговорят на хармонизираните стандарти, приети от националните или европейските органи по стандартизация: Европейският комитет по стандартизация (CEN), Европейският комитет по стандартизация в електротехниката (Cenelec) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

  Изменение  31

  Предложение за директива

  Член 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 5a

   

  Комитет по техническите стандарти и регламенти

   

  Когато държава-членка или Комисията реши, че стандартите, посочени в член 5, параграф 3б, не отговарят напълно на приетите спецификации, посочени в член 4, съответната държава-членка или Комисията отнася въпроса към Постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО, като посочва причините за това. Комитетът спешно представя становище.

   

  Като взима предвид становището на Комитета, Комисията уведомява държавите-членки относно това, дали тези стандарти следва да се изтеглят от информацията, посочена в член 5 от настоящата директива.

  Обосновка

  С изменението се цели да се засили стандартизацията на ИТС и то би предоставило възможност за допитване до Постоянния комитет и прилагане на процедурата, описана в член 5 от Директива 98/34/EО за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

  Изменение  32

  Предложение за директива

  Член 6 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите-членки гарантират, че обработката на лични данни, в контекста на експлоатацията на ИТС, се осъществява в съответствие с общностните правила за защита на основните права и свободи на личността, по-специално в съответствие с Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

  1. Държавите-членки гарантират, че събирането, съхранението и обработката на лични данни, в контекста на експлоатацията на ИТС, се осъществява в съответствие с общностните правила за защита на основните права и свободи на личността, по-специално в съответствие с Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

  Обосновка

  Важно е да се осигури защита на личния живот и да се гарантира спазване на законодателството на ЕО относно защитата на личните данни, като същевременно се осигури надлежната експлоатация на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Изменение  33

  Предложение за директива

  Член 6 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. С цел гарантиране на защита на личния живот се насърчава, когато е целесъобразно, използването на анонимни данни за функционирането на приложенията и/или предоставянето на услугите, свързани с ИТС:

  Обосновка

  Важно е да се осигури защита на личния живот и да се гарантира спазване на законодателството на ЕО относно защитата на личните данни, като същевременно се осигури надлежната експлоатация на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Изменение  34

  Предложение за директива

  Член 6 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б. Лични данни се обработват единствено доколкото тази обработка е необходима за функционирането на приложенията и/или предоставянето на услугите, свързани с ИТС.

  Обосновка

  Важно е да се осигури защита на личния живот и да се гарантира спазване на законодателството на ЕО относно защитата на личните данни, като същевременно се осигури надлежната експлоатация на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Изменение  35

  Предложение за директива

  Член 6 – параграф 1 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1в. Когато се засягат специални категории от данни, посочени в член 8 от Директива 95/46/ЕО, тези данни се обработват само когато субектът на данните е дал изричното си информирано съгласие за обработването на тези данни.

  Обосновка

  Важно е да се осигури защита на личния живот и да се гарантира спазване на законодателството на ЕО относно защитата на личните данни, като същевременно се осигури надлежната експлоатация на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Изменение  36

  Предложение за директива

  Член 6 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. По-специално държавите-членки гарантират, че данните и документите във връзка с ИТС са защитени от злоупотреби, включително незаконен достъп, подправяне или загуба.

  2. Държавите-членки гарантират, че данните и документите във връзка с ИТС са защитени от злоупотреби, включително незаконен достъп, подправяне или загуба и не могат да се използват за други цели, различни от посочените в настоящата директива.

  Обосновка

  С настоящото изменение се засилва защитата на данните. Отделни потребители на ИТС (вж. например „ръководители на автомобилни паркове“ по смисъла на член 2, буква е)) в никакъв случай не могат да използват услугите, свързани с ИТС, за контрол върху работниците и служителите.

  Изменение  37

  Предложение за директива

  Член 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 7

  заличава се

  Процедура за изменение

   

  Комисията може да изменя приложенията с цел да отрази придобития от прилагането на настоящата директива опит и може да ги привежда в съответствие с техническия прогрес.

   

  Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.

   

  Обосновка

  Приложения І и ІІ, т. е. принципите за внедряването на ИТС, посочени в член 3, и основните елементи на спецификациите, посочени в член 4, съдържат основните разпоредби от настоящата директива. Следователно, приложенията следва да не се изменят чрез процедурата на комитети при прилагане на процедурата по регулиране с контрол, а следва да се прилага процедурата, посочена в член 251 от Договора за ЕО — процедурата на съвместно вземане на решение.

  Изменение  38

  Предложение за директива

  Член 7 a (нов) - параграф 1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 7a

   

  1. Комисията изготвя годишна работна програма въз основа на основните елементи, посочени в приложение ІІ към настоящата директива, като първата програма се изготвя най-късно три месеца след влизането в сила на настоящата директива.

  Обосновка

  Необходимо е изготвянето на работна програма с цел ежегодно включване на мерките за прилагане по отношение на спецификациите, свързани с ИТС, които следва да бъдат приети. Това ще даде възможност за установяване на връзка между основните елементи на ИТС и сроковете за постигане на резултати. Първата програма относно основните елементи за внедряването на ИТС следва да бъде приета не по-късно от три месеца след влизането в сила на настоящата директива.

  Изменение  39

  Предложение за директива

  Член 7 a (нов) - параграф 2 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2. Комисията взема предвид резултатите от извършената работа от комитетите, създадени в съответствие с други актове на Общността, във връзка с различните области на ИТС, включително Европейската консултативна група по ИТС, посочена в член 9.

  Обосновка

  Необходимо е общо задължение, за да се отчитат резултатите от извършената работа от съответните комитети, създадени в рамките на други директиви, регламенти или решения на ЕО, например относно електронните системи за пътно таксуване, хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища, типовото одобрение на моторните превозни средства, или TEN-T, с цел да се осигури последователно внедряване и да се установят взаимодействия. В това отношение, работата на консултативната група по ИТС би могла да даде ценни насоки за изготвянето на мерките за прилагане.

  Изменение  40

  Предложение за директива

  Член 7 a (нов) - параграф 3 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3. Комисията осигурява, в тясно сътрудничество с държавите-членки, обща съгласуваност и взаимно допълване на внедряването на ИТС по отношение на други съответни политики, програми и действия на Общността.

  Обосновка

  Комисията следва да осигурява, в тясно сътрудничество с държавите-членки, съгласуваност и взаимно допълване на внедряването на ИТС по отношение на други политики и инициативи на ЕО, като по този начин засилва взаимодействията и ефективността на политиките на ЕО.

  Изменение  41

  Предложение за директива

  Член 7 a (нов) - параграф 4 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4. Комисията си сътрудничи активно с европейските и международните органи за стандартизация във връзка с разпоредбите, посочени в приложения I и II.

  Обосновка

  Необходимо е да се решават въпросите по отношение на сътрудничеството с международните организации в областта на ИТС и стандартизацията.

  Изменение  42

  Предложение за директива

  Член 7 a (нов) - параграф 5 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5. Комисията предприема действия в съответствие с процедурата, посочена в член 8, параграф 1а, за целите на:

   

  а) приемане и изменение на годишните работни програми;

   

  б) определяне на приоритетните области за международно сътрудничество.

   

  Годишната работна програма и приоритетните области за международно сътрудничество се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

  Обосновка

  Настоящото изменение въвежда регулаторна процедура за решенията, свързани с годишната работна програма и приоритетните области за международно сътрудничество. И двете решения трябва да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, за да се гарантира информирането на всички заинтересовани страни и прозрачността на работата по внедряването на ИТС.

  Изменение  43

  Предложение за директива

  Член 7 a (нов) – параграф 6 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  .

  6. В съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2, Комисията приема, най-късно шест месеца след влизането в сила на настоящата директива, работна програма със заложени цели и срокове за прилагането на приложение ІІ.

   

   

  Обосновка

  Приложение ІІ не излага по йерархичен ред приоритетите, нито пък определя срокове за прилагането им. Следователно е необходимо Комисията, заедно с комитета по ИТС, да определи цели и срокове за прилагане. Може да се наложи работната програма да се адаптира, като се отчете например технологичното развитие и напредъкът на дейностите. Следователно е необходимо да се предвиди възможността за периодичен преглед на работната програма.

  Изменение  44

  Предложение за директива

  Член 8 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

   

  Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, е три месеца.

  Обосновка

  Изменението въвежда позовавания на директивата, свързана с процедурата по регулиране (Решение 1999/468/EО) за решенията относно годишната работна програма и приоритетните области за международно сътрудничество. Предлага се периодът за право на проверка („droit de regard“) да се определи на три месеца.

  Изменение  45

  Предложение за директива

  Член 9 – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. Комисията гарантира, че представителите на Европейската консултативна група по ИТС са компетентни и че в групата по адекватен начин са представени тези промишлени сектори и тези потребители, които са засегнати от мерките, които Комисията би могла да предложи съгласно настоящата директива.

  Обосновка

  Комисията следва да насърчи адекватното участие на заинтересованите от ИТС страни в Европейската консултативна група по ИТС.

  Изменение  46

  Предложение за директива

  Член 9 – параграф 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б. Европейската консултативна група по ИТС е призована да предостави техническо становище при изработването на спецификациите, посочени в член 4.

  Обосновка

  Директивата следва да осигури на Европейската консултативна група по ИТС възможността да даде становища относно проектите на Комисията за текст относно спецификациите по член 4.

  Изменение  47

  Предложение за директива

  Член 9 – параграф 1 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1в. Дейността на Европейската консултативна група по ИТС се осъществява по прозрачен начин.

  Обосновка

  Дейността на Европейската консултативна група по ИТС трябва да се характеризира с прозрачност и откритост.

  Изменение  48

  Предложение за директива

  Член 10 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията докладва два пъти годишно на Европейския парламент и на Съвета.

  4. Комисията докладва два пъти годишно на Европейския парламент и на Съвета относно постигнатия напредък по прилагането на настоящата директива, съпроводен от анализ за функционирането на правилата, определени в приложения І и ІІ, и дава оценка на необходимостта от изменение на настоящата директива.

   

  По-специално Комисията докладва два пъти годишно на Европейския парламент и на Съвета относно състоянието на финансирането, и ако е необходимо Комисията прави предложение за финансовата база на изпълнението на минималното равнище на приложенията и услугите, свързани с ИТС.

  Обосновка

  Докладите до ЕП и до Съвета следва да включват изрично етапа на прилагане на внедряването на ИТС, както и анализ за функционирането на правилата, определени в приложения І и ІІ, и да дават оценка на необходимостта от изменение на настоящата директива. Това ще даде възможност за провеждане на по-добър мониторинг и идентифициране на съществения напредък, както и да се извърши проверка на постигането на целите на директивата и да се подготвят евентуални мерки за намеса въз основа на солидна оценка. Финансирането на минималното равнище на услугите, свързани с ИТС, е ключов въпрос. Комисията следва редовно да докладва по този въпрос.

  Изменение  49

  Предложение за директива

  Член 11 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [24 месеца от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

  1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [12 месеца от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

  Обосновка

  Срокът от 24 месеца е твърде дълъг като период на транспониране.

  Изменение  50

  Предложение за директива

  Приложение І – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) ефективност – способността да се осъществи осезателен принос за разрешаването на ключовите предизвикателства пред автомобилния транспорт в Европа (напр. намаляване на задръстванията, понижаване на емисиите, подобряване на енергийната ефективност, достигане на по-високи нива на безопасност и сигурност);

  а) ефективност – способността да се осъществи осезателен принос за разрешаването на ключовите предизвикателства пред автомобилния транспорт в Европа (напр. намаляване на задръстванията, понижаване на емисиите, подобряване на енергийната ефективност, достигане на по-високи нива на безопасност и сигурност, решаване на проблеми, свързани с уязвимите участници в движението по пътищата);

  Обосновка

  От основно значение е в оценката на потребностите да бъдат включени проблемите, свързани с уязвимите участници в движението по пътищата, включително лицата с намалена подвижност.

  Изменение  51

  Предложение за директива

  Приложение I – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) географска непрекъснатост – способността да се осигури непрекъснатост на услугите в Общността, по-специално по трансевропейската транспортна мрежа;

  в) географска непрекъснатост – способността да се осигури непрекъснатост на услугите в Общността и на външните ѝ граници, по-специално по трансевропейската транспортна мрежа;

  Обосновка

  Възможността за използване на приложенията и услугите, свързани с ИТС, по външните граници на ЕС е почти толкова важна, колкото и в самия ЕС. Трансграничното сътрудничество е необходимо както на административно, така и на техническо равнище.

  Изменение  52

  Предложение за директива

  Приложение I – буква д a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да) интермодалност — прехвърлянето на товарните превози от автомобилния към морския транспорт на кратки разстояния, към железопътния транспорт и вътрешния воден транспорт или съчетаване на различни видове транспорт, при което пътните отсечки да са възможно най-ефективни.

  Обосновка

  Приложното поле на директивата трябва да включва всички ИТС в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт. Следователно е от съществено значение интермодалността да се включи също в принципите за внедряване на ИТС на директивата.

  Изменение  53

  Предложение за директива

  Приложение II – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) дефиниране на мерките, които са необходими за използване на иновативни технологии за ИТС (устройства за радиочестотна идентификация (RFID) или Галилео/Егнос) при реализирането на приложения на ИТС (по-специално локализирането и проследяването на товарите при пътуването им и по видове транспорт) за логистика за товарен транспорт (eFreight), по-специално:

  б) дефиниране на мерките, които са необходими за използване на иновативни технологии за ИТС (устройства за радиочестотна идентификация (RFID), специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC) или Галилео/Егнос) при реализирането на приложения на ИТС (по-специално локализирането и проследяването на товарите при пътуването им и по видове транспорт) за логистика за товарен транспорт (eFreight), по-специално:

  – наличието на съответни технологии за ИТС и тяхното използване от разработващите приложения на ИТС;

  – наличието на съответни технологии за ИТС и тяхното използване от разработващите приложения на ИТС;

  – интегриране на резултатите от локализирането (напр. чрез RFID и/или Галилео/Егнос) в инструментите и центровете за управление на движението

  – интегриране на резултатите от локализирането (напр. чрез RFID, специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC) и/или Галилео/Егнос) в инструментите и центровете за управление на движението

  Обосновка

  Интегрирането на резултатите от локализирането, базирани на специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC), всъщност вече е приложено в инструментите и центровете за управление на движението, и по тази причина следва изрично да се спомене.

  Изменение  54

  Предложение за директива

  Приложение II – параграф 2 – буква в a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва) определяне на необходимите мерки за осигуряване на непрекъснатост на услугите, свързани с ИТС, в Общността и по външните ѝ граници.

  Обосновка

  Възможността за използване на приложенията и услугите, свързани с ИТС, по външните граници на ЕС е почти толкова важна, колкото и в самия ЕС. Трансграничното сътрудничество е необходимо както на административно, така и на техническо равнище.

  Изменение  55

  Предложение за директива

  Приложение II – параграф 3 – буква б a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) дефиниране на мерки за гарантиране на безопасността на уязвимите участници в движението по пътищата чрез използване на системи за управление на мобилността за доставчици на услуги и потребители с оглед на внедряването на модерни системи за подпомагане на водачите (Advanced Driving Assistance Systems, ADAS) и взаимодействието човек-машина (HMI).

  <

  Изменение  56

  Предложение за директива

  Приложение ІІ – част 4 – буква б – тире 4 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дефиниране на регулаторна рамка относно взаимодействието човек-машина (HMI) с цел решаване на въпросите за отговорността и осигуряване на по-надеждно приспособяване на функционалните характеристики на ИТС, свързани с безопасността, към човешкото поведение

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Предложението на Комисията за директива за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт[1] има за цел да осигури транснационалното внедряване на приложения за ИТС и хармонизирани трансгранични услуги за информация за движението по пътищата и за пътуванията, както и за управление на движението.

  ИТС са модерни приложения, които използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на транспорта и осигуряват иновативни услуги относно видовете транспорт и управлението на движението за различни участници в движението по пътищата като пътници, оператори и ползватели на пътна инфраструктура, ръководители на автомобилни паркове и оператори на служби за спешно реагиране.

  Приложенията за ИТС са доказали своята ефективност, тъй като повишават ефикасността, безопасността и сигурността на транспорта, като в същото време допринасят за постигане на политическата цел за по-чист транспорт. Ползите, които носят за потребителите и за инфраструктурата в Европа, обаче не са оптимизирани.

  В оценката на въздействието на директивата за ИТС [2] Комисията описва нарастващите предизвикателства, пред които се изправя транспортната политика - разходите, свързани с претоварването на пътното движение годишно възлизат средно на 1% от БВП на ЕС, броят на жертвите на пътнотранспортни произшествия все още достига 42 953 (през 2006 г.), много над заложената междинна цел за намаляването му до 25 000 през 2010 г., емисиите на СО2 на автомобилния транспорт представляват 72% от всички емисии на СО2, изпускани от транспортния сектор.

  Комисията отбелязва по-специално, че развитието на ИТС е по-слабо от очакваното и че услугите се въвеждат на разпокъсана основа, като това създава разнородни национални, регионални и местни решения, което застрашава целостта на единния пазар. Областите, в които Комисията установява основните пречки пред насърчаването на ИТС, са липсата на оперативна съвместимост и ефективно сътрудничество между заинтересованите страни, нерешените въпроси в областта на поверителността на данните и отговорността.

  С цел да насърчи координираното внедряване на ИТС и да преодолее пречките пред развитието на ИТС, Комисията предлага директива като законодателен инструмент, при зачитане на принципите на пропорционалност и субсидиарност.

  Общи и конкретни цели

  Предложението има за цел да въведе необходимите механизми за насърчаване на приложенията и услугите, свързани с ИТС в областта на автомобилния транспорт и тяхното взаимодействие с останалите видове транспорт.

  Предложението определя задължения за държавите-членки да осигурят координираното внедряване и използване на оперативно съвместими приложения и услуги, свързани с ИТС. Предлага се при внедряването на ИТС държавите-членки да вземат предвид ключови принципи като ефективност, разходна ефективност, географска непрекъснатост и оперативна съвместимост, степен на зрелост, залегнали в приложение І.

  Общи спецификации

  Важно е да се подчертае връзката между директивата за ИТС и Плана за действие за внедряване на ИТС в Европа, тъй като член 4 съдържа изрична разпоредба за прилагане на приоритетните области на плана за действие чрез мерки за прилагане.

  Приемането на общи спецификации чрез мерки за прилагане на равнище ЕС от страна на Европейски комитет по ИТС посредством процедурата по регулиране с контрол включва, по-специално, четири приоритетни области:

  1. Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията

  2. Непрекъснатост на свързаните с ИТС услуги по управление на движението и товарните превози по европейските транспортни коридори и в градските агломерации

  3. Приложения, свързани с ИТС, в областта на безопасността и сигурността на движението по пътищата

  4. Интегриране на превозното средство в транспортната инфраструктура

  Четирите приоритетни области, в които трябва да се определят общи спецификации, са идентични с четири от шестте области на действие, предложени в плана за действие. Техните основни елементи са изложени в приложение II.

  Предлага се взаимното признаване на типови одобрения, извършени от националните органи, да включва оборудването и софтуера,които са свързани с пътната инфраструктура (член 5). Директивата се позовава на рамковите директиви относно сигурността и поверителността на данните, с цел гарантиране на поверителност и сигурност (член 6). Предложено е също така да бъде създадена Европейска консултативна група по ИТС, която да съветва Комисията.

  Становище на докладчика

  Директивата е подходящ законодателен инструмент за насърчаване на ИТС в ЕС по по-координиран и последователен начин.

  Съществува очевидна необходимост от осигуряване на по-висока степен на оперативна съвместимост на приложенията и услугите, свързани с ИТС, в Европа, включително обратна съвместимост, когато това е възможно. Информацията за всички пътници и за всички видове транспорт насърчава комбинирания транспорт и е от основно значение да се създаде по-конкурентна и ефикасна среда за транспортната инфраструктура. Следва да се осигури съгласуваност между познанията, придобити от заинтересованите страни и от плана за действие и работата по стандартизиране.

  Въпреки че необходимостта от регулаторен подход при внедряването на ИТС не се оспорва, съдържанието на спецификациите за прилагане следва да бъде ограничено. Във връзка със защитата на данни е необходимо да се разгледа използването на анонимни данни, съгласието на потребителите и да се вземе предвид защитата на личния живот в ранния етап на проектиране на ИТС.

  Въпросите относно отговорността трябва да бъдат разглеждани чрез съответното включване на експерти в областта и от всички заинтересовани страни. Необходимо е също така да се постигне подходящо равновесие на представителството на всички заинтересовани от ИТС страни в Европейската консултативна група по ИТС, да се определи по-официална консултативна роля и повече прозрачност.

  С цел да се повиши безопасността на уязвимите участници в движението по пътищата съответната рамка за взаимодействието човек-машина ( HMI) следва да бъде укрепена в по-голяма степен в действията, предвидени за общи спецификации.

  • [1]  СОМ(2008) 0887.
  • [2]  SEC (2008)3083 и SEC(2008)3084.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт

  Позовавания

  COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  16.12.2008

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  13.1.2009

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  13.1.2009

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ITRE

  19.1.2009

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Anne E. Jensen

  8.12.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  17.2.2009

  30.3.2009

   

   

  Дата на приемане

  31.3.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  32

  2

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Elisabeth Schroedter

  Дата на внасяне

  3.4.2009