ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς

31.3.2009 - (COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Anne E. Jensen

Διαδικασία : 2008/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0226/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0226/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς

(COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0887),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0512/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0226/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) αποτελούν προηγμένες εφαρμογές οι οποίες, χωρίς να περιλαμβάνουν την ευφυία ως τέτοια, έχουν ως στόχο να παράσχουν καινοτόμες υπηρεσίες όσον αφορά τους τρόπους μεταφοράς και τη διαχείριση της κυκλοφορίας και να δώσουν τη δυνατότητα στους διάφορους χρήστες να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν πιο ασφαλή, πιο συντονισμένη και "εξυπνότερη" χρήση των δικτύων μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Τα ITS αποτελούν προηγμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες ως προς τους τρόπους μεταφοράς και τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε διάφορους χρήστες, όπως είναι οι ταξιδιώτες, οι χρήστες και οι φορείς εκμετάλλευσης της υποδομής των οδικών μεταφορών, οι διαχειριστές στόλου ή οι φορείς παροχής έκτακτων υπηρεσιών. Οι προηγμένες αυτές εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν πιο ασφαλή, πιο συντονισμένη και "εξυπνότερη" χρήση των δικτύων μεταφορών χωρίς όμως να καθίστανται ευφυείς ή να προσδίδουν ευφυΐα, μια και η ευφυΐα αποτελεί ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Διάφορες προηγμένες εφαρμογές και κοινοτικοί μηχανισμοί έχουν αναπτυχθεί για διάφορους τρόπους μεταφοράς, όπως τις σιδηροδρομικές μεταφορές (ERTMS και TAF-TSI), την ανοικτή θάλασσα και τις εσωτερικές πλωτές οδούς (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), τις εναέριες μεταφορές (SESAR) και τις χερσαίες μεταφορές, για παράδειγμα τη μεταφορά ζώων.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να προβάλει τις διάφορες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί ή εισαχθεί για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς – ERTMS και TAF-TSI για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, LRTIS , SafeSeaNet και VTMIS για τις θαλάσσιες μεταφορές, River Information System για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και SESAR για τις εναέριες μεταφορές, καθώς και να επισημάνει ότι δεν υπάρχει ανάλογο συνεκτικό κοινοτικό πλαίσιο για τις οδικές μεταφορές.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για το ιστορικό τους ενδιαφέρον και που αρχικά ταξινομήθηκαν και/ή έλαβαν έγκριση τύπου και/ή τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και των μέτρων εκτέλεσής της δεν θα πρέπει να θιγούν από τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Για πολλά ιστορικά οχήματα, ο εξοπλισμός με συστήματα ITS θα ήταν πρακτικώς και τεχνικώς αδύνατος. Κατά συνέπεια, τα οχήματα αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί στο μέλλον η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών που παρέχονται από την εξάπλωση των ITS και καλύπτουν, ενδεχομένως, την οπισθόδρομη συμβατότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των ITS στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οπισθόδρομης συμβατότητας των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS, η οποία έχει εξέχουσα σημασία για τη συνεκτική και αποτελεσματική ανάπτυξη των ITS.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Για εφαρμογές και υπηρεσίες ITS για τις οποίες απαιτούνται ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονομέτρησης και εντοπισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται υποδομές που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβειας.

(12) Για εφαρμογές και υπηρεσίες ITS για τις οποίες απαιτούνται ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονομέτρησης και εντοπισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται υποδομές που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβειας, όπως οι Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας (Dedicated Short Range Communication/DSRC).

Αιτιολόγηση

Τα αναγκαία δεδομένα για δευτερεύουσες τηλεματικές εφαρμογές δύνανται να δημιουργηθούν με τη χρήση υπαρχουσών και δοκιμασμένων στο χρόνο τεχνολογιών, όπως η "Dedicated Short Range Communication" (Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας), η οποία ορίζεται ρητώς ως μία από τις τρεις βασικές τεχνολογίες στην οδηγία 2004/52/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων. Το σύστημα DSRC δεν έχει μειονεκτήματα ή περιορισμούς συγκρινόμενο με το GPS/GNSS και επιτρέπει τη συγκέντρωση διαφοροποιημένων δεδομένων που αποτυπώνουν μια ποικιλομορφία παραγόντων, όπως η κατηγορία εκπομπών και οι διαστάσεις του οχήματος, η διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση, η ώρα της ημέρας, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για τη συντονισμένη εξάπλωση και χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών εντός της Κοινότητας και την ανάπτυξη των προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για τη συντονισμένη και συνεκτική εξάπλωση και χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των ITS, εντός της Κοινότητας και την ανάπτυξη των προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Η μη αποτελεσματική εξάπλωση των ITS στην ΕΕ δεν οφείλεται μόνο στην απουσία συντονισμένης ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και στη μη συνεκτική προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει διάφοροι συντελεστές έναντι των εφαρμογών ITS. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικότατο στοιχείο προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται σε όλα τα ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και στις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Εφαρμόζεται σε όλα τα ευφυή συστήματα μεταφορών για ταξιδιώτες, οχήματα και υποδομή και την αλληλεπίδρασή τους στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών μεταφορών, και στις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να ορίζει ρητώς ότι τα ITS καλύπτουν όλους τους χρήστες των δρόμων, τα οχήματα και την υποδομή, καθώς και τις μεταφορές στις αστικές περιοχές.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν θίγει τις απαιτήσεις των κρατών μελών περί δημόσιας τάξεις και δημόσιας ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι απαιτήσεις των κρατών μελών που συνδέονται με τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS)": τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, για την υποστήριξη των οδικών μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών) και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς·

(α) "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS)": τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, για την υποστήριξη των οδικών μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών) και της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για έκδοση πολυτροπικών διαλειτουργικών εισιτηρίων·

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό των ITS πρέπει να περιληφθούν και τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η πολυτροπικότητα θα βοηθήσει στο να καταστήσει τις μεταφορές πιο αποτελεσματικές. Εάν εφαρμοστεί στην έκδοση εισιτηρίων, μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια των υπηρεσιών.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) "χρήστης ITS": κάθε χρήστης εφαρμογών ή υπηρεσιών ITS, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών, των χρηστών και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομής οδικών μεταφορών, των διαχειριστών στόλου και των διαχειριστών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης·

(στ) "χρήστης ITS": κάθε χρήστης εφαρμογών ή υπηρεσιών ITS, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών, των ευάλωτων χρηστών των μεταφορών, των χρηστών και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομής οδικών μεταφορών, των διαχειριστών στόλου και των διαχειριστών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης·

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να περιληφθούν και οι ευάλωτοι χρήστες των μεταφορών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο η α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ηα) "ευάλωτοι χρήστες" όσοι δεν χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, καθώς και οι μοτοσικλετιστές και τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προστεθεί ο ορισμός για τις διατάξεις που αφορούν τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο η α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ηα) "ελάχιστο επίπεδο εφαρμογών και υπηρεσιών ITS" το βασικό επίπεδο των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, που είναι απαραίτητα στοιχεία του TEN-T·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί το ελάχιστο επίπεδο των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS που μπορεί να αναπτυχθεί, εφαρμοστεί και τεθεί σε λειτουργία από όλα τα κράτη μέλη. Χωρίς αυτόν τον ορισμό, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Αυτές οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΕ. Η διευκρίνιση του ελάχιστου επιπέδου των υπηρεσιών ITS είναι επίσης απαραίτητη για τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συντονισμένης εξάπλωσης και χρήσης διαλειτουργικών εφαρμογών και υπηρεσιών ITS εντός της Κοινότητας.

1. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συντονισμένης εξάπλωσης και χρήσης αποτελεσματικών διαλειτουργικών εφαρμογών και υπηρεσιών ITS εντός της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συντονισμένης εξάπλωσης και χρήσης αποτελεσματικών διαλειτουργικών εφαρμογών και υπηρεσιών ITS εντός της Κοινότητας.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Όπου είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την οπισθόδρομη συμβατότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS εντός της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των ITS, η οποία έχει μεγάλη σημασία για τη συνεκτική και αποτελεσματική εξάπλωση των ITS. Στο πλαίσιο αυτό, η οπισθόδρομη συμβατότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS δεν θα πρέπει να αποκλείεται, όταν αυτό είναι δυνατόν, εντός της Κοινότητας.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) αποφεύγουν τη δημιουργία γεωγραφικού κατακερματισμού και ασυνέχειας.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS που απαιτούν παγκόσμιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονομέτρησης και εντοπισμού, χρησιμοποιούνται υποδομές που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχει ισοδύναμα επίπεδα ακρίβειας.

3. Για τους σκοπούς των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS που απαιτούν παγκόσμιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονομέτρησης και εντοπισμού, χρησιμοποιούνται υποδομές που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχει ισοδύναμα επίπεδα ακρίβειας, όπως η DSRC (Dedicated Short Range Communication/ Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας).

Αιτιολόγηση

Τα αναγκαία δεδομένα για δευτερεύουσες τηλεματικές εφαρμογές δύνανται να δημιουργηθούν με τη χρήση υπαρχουσών και δοκιμασμένων στο χρόνο τεχνολογιών, όπως η "Dedicated Short Range Communication" (Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας), η οποία ορίζεται ρητώς ως μία από τις τρεις βασικές τεχνολογίες στην οδηγία 2004/52/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων. Το σύστημα DSRC δεν έχει μειονεκτήματα ή περιορισμούς συγκρινόμενο με το GPS/GNSS και επιτρέπει τη συγκέντρωση διαφοροποιημένων δεδομένων που αποτυπώνουν μια ποικιλομορφία παραγόντων, όπως η κατηγορία εκπομπών και οι διαστάσεις του οχήματος, η διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση, η ώρα της ημέρας, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κατά την θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στο παράρτημα Ι.

4. Κατά την θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη απαιτούν τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στο παράρτημα Ι.

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λάβουν τα κράτη μέλη τα απαραίτητα μέτρα ώστε να απαιτήσουν τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές που διατυπώνονται (αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα ως προς το κόστος, γεωγραφική συνέχεια, διαλειτουργικότητα, βαθμός ωρίμανσης) για την αξιολόγηση των αναγκών.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών και τις αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν ώστε να φτάσει κανείς σε αυτές, κατά παρέκκλιση, εάν χρειάζεται, από την αρχή της αποδοτικότητας ως προς το κόστος, η οποία αναφέρεται στο Παράρτημα I.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ορίζει τις προδιαγραφές για την εξάπλωση και χρήση των ITS, ιδίως στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

1. Η Επιτροπή ορίζει τις προδιαγραφές για την εξάπλωση και χρήση των ITS στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Αιτιολόγηση

Οι τέσσερεις τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τέσσερεις σχετικές δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ITS στην Ευρώπη, θα πρέπει να περιορίζονται, εκεί όπου προτείνεται μια κανονιστική προσέγγιση μέσω της έγκρισης μέτρων εφαρμογής στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Η Επιτροπή ορίζει τις προδιαγραφές για την υποχρεωτική εξάπλωση και χρήση του ελάχιστου επιπέδου εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 

(α) παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία και τα ταξίδια σε επίπεδο ΕΕ και σε πραγματικό χρόνο,

 

(β) δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία,

 

(γ) εναρμονισμένη εισαγωγή του συστήματος eCall σε όλη την Ευρώπη,

 

(δ) κατάλληλα μέτρα για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων και για τα τηλεματικά συστήματα στάθμευσης και κράτησης θέσεων.

 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Η Επιτροπή ορίζει τις προδιαγραφές για την απαραίτητη εξάπλωση και χρήση των ITS πέραν του ελάχιστου επιπέδου των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, σε περίπτωση κατασκευής ή συντήρησης που πραγματοποιείται στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να είναι εξ αρχής "ευφυείς" οι νέες κατασκευές που πραγματοποιούνται στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Θα πρέπει να ετοιμαστεί μια αξιολόγηση επιπτώσεων για την απαραίτητη εξάπλωση των ITS.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι προδιαγραφές βασίζονται στις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα I και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα II.

2. Οι προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα I και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές που διατυπώνονται στο Παράρτημα I (αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα ως προς το κόστος, γεωγραφική συνέχεια, διαλειτουργικότητα, βαθμός ωρίμανσης) είναι ουσιώδεις για τη συνεκτική και αποτελεσματική εξάπλωση των ITS στην ΕΕ. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις αρχές αυτές όταν προτείνει και εγκρίνει τις προδιαγραφές των ITS μέσω της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προκειμένου να διασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα και ο καταμερισμός των ευθυνών, η Επιτροπή συμπληρώνει, ενδεχομένως, τα βασικά στοιχεία του Παραρτήματος II με προδιαγραφές για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιχειρησιακή χρήση των υπηρεσιών ITS και ορίζει το περιεχόμενο των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

The interoperability and liability issues are indentified as main (horizontal) obstacles for the ITS deployment. The amendment seeks to introduce provision for the adoption, where appropriate, of additional specifications in order to address issues of interoperability and apportionment of liabilities for the planning, implementation and operational use of the ITS services. In particular, rules on the ITS service providers should be adopted in order to ensure data protection, safety and continuity of services provided. These measures should be adopted with the RPS and will enable the safe, seamless and efficient operation of ITS services in EU.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Οι προδιαγραφές ορίζουν επίσης τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να επιβάλουν συμπληρωματικούς κανόνες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε όλη ή μέρος της επικράτειάς τους.

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ειδικούς κανόνες στο πλαίσιο του άρθρου 3, π.χ. ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας προσαρμοζόμενο στο πλαίσιο. Οι κανόνες αυτοί θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν εκφράσει οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων απαιτεί ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή που χρειάζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσει δίκτυα ανταλλαγών δεδομένων.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Οι πρόσθετες αρχές και/ή τα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών οι οποίες δεν προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να προστεθούν στο Παράρτημα I και/ή II σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές για την εξάπλωση των ITS, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3, και τα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4, περιέχουν τις βασικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να προστίθενται στα Παραρτήματα I και II σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (διαδικασία συναπόφασης).

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων πριν από την έγκριση των προδιαγραφών οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β.

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση των προδιαγραφών, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση των επιπτώσεων στην οποία περιλαμβάνεται εκτενής ανάλυση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 4. Η εκτίμηση των επιπτώσεων εξετάζει το πρόσθετο οικονομικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι οικονομικοί παράγοντες και τις παραμέτρους που σχετίζονται με τον οικονομικό κύκλο των ITS.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Για τις εφαρμογές εξοπλισμού και λογισμικού ITS που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι σχετικές προδιαγραφές περί ευθύνης διαβιβάζονται στα εθνικά όργανα που είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου των εφαρμογών εξοπλισμού και λογισμικού ITS που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των ευθυνών για τις εφαρμογές και υπηρεσίες ITS, καθώς αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την αποτελεσματική εξάπλωση των ITS. Η διάταξη αυτή θα καλύπτει κυρίως τις νομαδικές συσκευές και τον εξοπλισμό υποδομής.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εθνικούς φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έγκριση τύπου εφαρμογών εξοπλισμού και λογισμικού ITS που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εθνικούς φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έγκριση τύπου εφαρμογών εξοπλισμού, μεταξύ δε άλλων και για την έγκριση των παρόχων λογισμικού ITS που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση τύπου για τον εξοπλισμό των ευφυών μεταφορών είναι χρήσιμη. Δεδομένου, όμως, του εξελικτικού χαρακτήρα του λογισμικού, μια έγκριση των παρόχων από τα κράτη μέλη κρίνεται περισσότερο σκόπιμη.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό ITS δύνανται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν, όταν εγκατασταθούν και συντηρούνται σωστά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν βλάπτουν την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, το περιβάλλον, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και, ενδεχομένως, τα περιουσιακά στοιχεία.

Αιτιολόγηση

Όταν διατίθενται στην αγορά εξοπλισμός και λογισμικό ITS, θα πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα ότι δεν βλάπτουν την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, ενδεχομένως, των περιουσιακών στοιχείων. Είναι μια γενική απαίτηση που ισχύει για διάφορους τομείς και προϊόντα στην ΕΕ.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό ITS θεωρούνται ότι πληρούν τις εγκριθείσες σύμφωνα με το άρθρο 4 προδιαγραφές όταν συμμορφώνονται με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα μεταφοράς, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με την οδηγία αριθ. 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και για κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας1·

 

1 ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σελ. 37.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει ρητώς κανόνες για την έγκριση τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών για τα ITS. Παρόλο που δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά την έγκριση τέτοιων απαιτήσεων από την παρούσα οδηγία, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στις υπάρχουσες διαδικασίες βάσει των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες θεωρούνται ότι πληρούν τα εναρμονισμένα πρότυπα που ενέκριναν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Επιτροπή τεχνικών προτύπων και κανονισμών

 

Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 () δεν ικανοποιούν πλήρως τις εγκριθείσες σύμφωνα με το άρθρο 4 προδιαγραφές, το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή η Επιτροπή ενημερώνει τη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναφέροντας τους λόγους. Η επιτροπή εκδίδει επειγόντως γνωμοδότηση.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής, η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη εάν τα πρότυπα αυτά θα πρέπει ή όχι να αποσυρθούν από τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να βελτιώσει την τυποποίηση των ITS και να παραχωρήσει τη δυνατότητα προσφυγής στη μόνιμη επιτροπή και στη διαδικασία του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και για κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των ITS πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες που προστατεύουν τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, ιδίως τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των ITS πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες που προστατεύουν τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, ιδίως τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν εγγυήσεις για την ιδιωτική ζωή των ατόμων και να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ιδιωτική ζωή, ενθαρρύνεται, όταν χρειάζεται, η χρήση ανώνυμων δεδομένων για την καλή λειτουργία της εφαρμογής και/ή υπηρεσίας ITS.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν εγγυήσεις για την ιδιωτική ζωή των ατόμων και να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εφαρμογής και/ή υπηρεσίας ITS.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν εγγυήσεις για την ιδιωτική ζωή των ατόμων και να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 - παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα έχει ενημερωθεί σχετικώς και έχει εκφράσει ρητώς τη συμφωνία του στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν εγγυήσεις για την ιδιωτική ζωή των ατόμων και να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα και τα αρχεία καταχωρίσεων ITS προστατεύονται από αθέμιτη χρήση, όπου συμπεριλαμβάνεται η παράνομη πρόσβαση σε αυτά, η τροποποίηση ή απώλειά τους.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα και τα αρχεία καταχωρίσεων ITS προστατεύονται από αθέμιτη χρήση, όπου συμπεριλαμβάνεται η παράνομη πρόσβαση σε αυτά, η τροποποίηση ή απώλειά τους, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την προστασία των δεδομένων. Ορισμένοι χρήστες των STI (ιδιαίτερα δε οι διαχειριστές στόλου υπό την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο στ)) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες STI για να παρακολουθούν τους εργαζομένους.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

διαγράφεται

Διαδικασία τροποποιήσεων

 

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα παραρτήματα ώστε να αποτυπώνεται σε αυτά η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και δύναται να τα προσαρμόζει περαιτέρω στην τεχνική πρόοδο.

 

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

 

Αιτιολόγηση

Τα Παραρτήματα I και II, ήτοι οι αρχές για την εξάπλωση των ITS, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3, και τα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4, είναι βασικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, η τροποποίησή τους δεν πρέπει να γίνεται μέσω επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) αλλά με τη διαδικασία συναπόφασης που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο) – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

1. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με βάση τα βασικά στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα II της παρούσας οδηγίας, και τούτο, για πρώτη φορά, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Ένα πρόγραμμα εργασίας είναι απαραίτητο για να συμπεριλαμβάνονται, επί ετήσιας βάσεως, τα εφαρμοστικά μέτρα που πρέπει να εγκρίνονται για τις προδιαγραφές ITS. Τούτο θα επιτρέψει τη σύνδεση μεταξύ των βασικών στοιχείων των ITS και των διοριών για επίτευξη αποτελεσμάτων. Το πρώτο πρόγραμμα που θα αφορά τα βασικά στοιχεία για την εξάπλωση των ITS θα πρέπει να εγκριθεί το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της υπό εξέταση οδηγίας.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο) – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα των εργασιών των επιτροπών που συστάθηκαν σύμφωνα με άλλες κοινοτικές πράξεις και τα οποία αφορούν τους διάφορους τομείς των ITS, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας ITS, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια γενική υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών σχετικών επιτροπών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών, κανονισμών ή αποφάσεων, π.χ. στους τομείς των συστημάτων τηλεδιοδίων, των εναρμονισμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για τα ποτάμια (RIS) για τις εσωτερικές πλωτές οδούς, της έγκρισης τύπου για τα οχήματα με κινητήρα ή των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εξάπλωση και δημιουργία συνεργειών. Στο θέμα αυτό, το έργο της συμβουλευτικής ομάδας ITS θα ήταν πολύτιμη πηγή συμβουλών για την εκπόνηση των μέτρων εφαρμογής.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο) – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη γενική συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της εξάπλωσης των ITS με άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, προγράμματα και δράσεις.

Αιτιολόγηση

Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή της εξάπλωσης των ITS με άλλες κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες, βελτιώνοντας έτσι τις συνέργειες και την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών πολιτικών.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο) – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4. Η Επιτροπή συνεργάζεται ενεργά με τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα στον τομέα της τυποποίησης ως προς τις διατάξεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των ITS και της τυποποίησης.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο) – παράγραφος 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α), για:

 

(α) την έγκριση και τροποποίηση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας·

 

(β) τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας για διεθνή συνεργασία.

 

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και οι τομείς προτεραιότητας για τη διεθνή συνεργασία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει την κανονιστική διαδικασία για τις αποφάσεις που αφορούν το ετήσιο πρόγραμμα και τους τομείς προτεραιότητας για τη διεθνή συνεργασία. Οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών και η διαφάνεια των εργασιών εξάπλωσης των ITS.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο) – παράγραφος 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

.

6. Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει, το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, ένα πρόγραμμα εργασίας συνοδευόμενο από στόχους και καταληκτικές ημερομηνίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος II.

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II δεν προβαίνει σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ούτε ορίζει καταληκτικές προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Συνεπώς, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την επιτροπή ITS, πρέπει να καθορίζει στόχους και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να απαιτεί προσαρμογές, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και την πρόοδο των εργασιών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα περιοδικής αναθεώρησης του προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Σε περίπτωση αναφοράς στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

 

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει στην οδηγία τις αναφορές που συνδέονται με την κανονιστική διαδικασία (απόφαση 1999/468/ΕΚ) για τις αποφάσεις σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα και με τους τομείς προτεραιότητας για διεθνή συνεργασία. Η σχετική περίοδος προτείνεται να οριστεί στους τρεις μήνες.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας ITS είναι ικανοί και ότι η Ομάδα περιλαμβάνει επαρκή εκπροσώπηση των τομέων και των χρηστών εκείνων τους οποίους αφορούν τα μέτρα που ενδέχεται να προταθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων για τα ITS στην Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Η Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS καλείται να παράσχει τεχνική γνώμη για την εκπόνηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να παρέχει στην Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS τη δυνατότητα να εκδίδει γνώμες επί των σχεδίων κειμένων της Επιτροπής για τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 - παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας ITS διεξάγονται κατά τρόπο διαφανή.

Αιτιολόγηση

Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας ITS πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη από ανάλυση της λειτουργίας των κανόνων που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II, και αξιολογεί την ανάγκη τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση χρηματοδότησης, και, αν κριθεί απαραίτητο, υποβάλλει πρόταση σχετικά με τη χρηματοδοτική βάση της εφαρμογής του ελάχιστου επιπέδου των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS.

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις προς το ΕΚ και το Συμβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρητώς την κατάσταση εφαρμογής της εξάπλωσης των ITS, καθώς και ανάλυση της λειτουργίας των κανόνων οι οποίοι αναφέρονται στα Παραρτήματα I και II, και να αξιολογεί κατά πόσον απαιτείται η τροποποίηση της οδηγίας. Τούτο θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη παρακολούθηση και τον εντοπισμό της βασικής προόδου και τον έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων της οδηγίας, καθώς και την προετοιμασία ενδεχόμενης παρέμβασης στη βάση μιας έγκυρης αξιολόγησης. Η χρηματοδότηση του ελάχιστου επιπέδου των υπηρεσιών ITS αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση για το θέμα αυτό.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των 24 μηνών είναι υπερβολικά μεγάλη ως περίοδος μεταφοράς.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) Αποτελεσματικότητα: η ικανότητα να συμβάλλουν αισθητά στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη (π.χ. περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωση των εκπομπών, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας και προστασίας)·

(α) Αποτελεσματικότητα: η ικανότητα να συμβάλλουν αισθητά στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη (π.χ. περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωση των εκπομπών, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας και προστασίας, αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τους ευάλωτους χρήστες των μεταφορών

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να περιληφθούν στις ανάγκες αξιολόγησης ζητήματα που συνδέονται με τους ευάλωτους χρήστες των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) Γεωγραφική συνέχεια: η ικανότητα εξασφάλισης αδιάλειπτων υπηρεσιών σε όλη την Κοινότητα, ιδίως στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών·

(γ) Γεωγραφική συνέχεια: η ικανότητα εξασφάλισης αδιάλειπτων υπηρεσιών σε όλη την Κοινότητα και στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών·

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι σχεδόν το ίδιο σημαντική με τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους στο εσωτερικό της ΕΕ. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) Διατροπικότητα: η μετατόπιση του φορτίου από τις οδικές μεταφορές προς την ακτοπλοΐα, τον σιδηρόδρομο, τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή προς έναν συνδυασμό τρόπων μεταφοράς στον οποίο οι οδικές μεταφορές είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές·

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει όλα τα ITS στον τομέα των οδικών μεταφορών και τις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς. Συνεπώς, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η διατροπικότητα στις αρχές της οδηγίας για την εξάπλωση των ITS.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ITS (Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID ή Galileo/Egnos) κατά την υλοποίηση των εφαρμογών ITS (κυρίως την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς) για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (eFreight), συγκεκριμένα:

(β) Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ITS (Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID), Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας (DSRC) ή Galileo/Egnos) κατά την υλοποίηση των εφαρμογών ITS (κυρίως την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς) για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (eFreight), συγκεκριμένα:

– διαθεσιμότητα των σχετικών τεχνολογιών ITS στους φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ITS και χρήση των εν λόγω τεχνολογιών από αυτούς

– διαθεσιμότητα των σχετικών τεχνολογιών ITS στους φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ITS και χρήση των εν λόγω τεχνολογιών από αυτούς

– ενσωμάτωση αποτελεσμάτων εντοπισμού (π.χ. μέσω RFID ή/και Galileo/EGNOS) στα εργαλεία και κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας

– ενσωμάτωση αποτελεσμάτων εντοπισμού (π.χ. μέσω RFID, DSRC ή/και Galileo/EGNOS) στα εργαλεία και κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας

Αιτιολόγηση

Η ένταξη των αποτελεσμάτων του εντοπισμού που βασίζεται στο DSRC εφαρμόζεται ήδη στην πράξη στα μέσα και στα κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και, κατά συνέπεια, πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) Καθορισμό των μέτρων που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών ITS εντός της Κοινότητας και στα εξωτερικά της σύνορα.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι σχεδόν το ίδιο σημαντική με τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους στο εσωτερικό της ΕΕ. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) καθορισμό μέτρων που να εγγυώνται την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών των μεταφορών, μέσω της χρήσης συστημάτων διαχείρισης της κινητικότητας για παρόχους και χρήστες υπηρεσιών, όσον αφορά την εξάπλωση των Προηγμένων Συστημάτων Υποβοηθούμενης Οδήγησης (ADAS) και τη Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής (HMI)·

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – μέρος 4 – στοιχείο β – παύλα 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

τον καθορισμό ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) για να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα των ευθυνών και να είναι δυνατή μια πιο αξιόπιστη προσαρμογή των λειτουργικών χαρακτηριστικών ασφαλείας των ITS στην ανθρώπινη συμπεριφορά·

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς[1] στοχεύει στο να διασφαλίσει τη διεθνική εξάπλωση των εφαρμογών των ITS, καθώς και εναρμονισμένες διασυνοριακές υπηρεσίες ενημέρωσης για την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Τα ITS είναι προηγμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT) για τις μεταφορές και παρέχουν καινοτόμους υπηρεσίες περί τρόπων μεταφοράς και διαχείρισης της κυκλοφορίας σε διάφορους χρήστες όπως ταξιδιώτες, χρήστες και φορείς εκμετάλλευσης της υποδομής οδικών μεταφορών, διαχειριστές στόλου, καθώς και διαχειριστές υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι εφαρμογές ITS έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, καθιστώντας τις μεταφορές αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον πολιτικό στόχο για καθαρότερες μεταφορές. Όμως τα πλεονεκτήματά τους για τους χρήστες και την υποδομή στην Ευρώπη δεν βελτιστοποιούνται.

Στην αξιολόγηση αντικτύπου της οδηγίας ITS[2], η Επιτροπή περιγράφει τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική μεταφορών -η οδική κυκλοφοριακή συμφόρηση ανέρχεται ετησίως κατά μέσο όρο στο 1% του ΑΕΠ στην ΕΕ, τα θανατηφόρα οδικά ατυχήματα ανέρχονται ακόμη σε 42 953 (2006), πολύ πιο πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο για μείωση σε 25.000 το 2010, οι εκπομπές CO2 που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 72% όλων των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Η Επιτροπή σημειώνει ιδίως ότι η ανάπτυξη των ITS είναι πιο αργή από ό,τι αναμενόταν και οι υπηρεσίες αναπτύσσονται σε κατακερματισμένη βάση, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές λύσεις που θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Τα βασικά εμπόδια που εντοπίζει η Επιτροπή για την προώθηση των ITS είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων και τα άλυτα προβλήματα της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και της ευθύνης.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η συντονισμένη εξάπλωση των ITS και να αντιμετωπισθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη των ITS, η Επιτροπή προτείνει μια οδηγία ως νομοθετικό μέσον, με σεβασμό στις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.

Σκοπός και στόχοι

Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών για την ενίσχυση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS για τις οδικές μεταφορές και των διασυνδέσεών τους με άλλους τρόπους μεταφορών.

Η πρόταση θέτει υποχρεώσεις στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν τη συντονισμένη εξάπλωση και χρήση διαλειτουργικών εφαρμογών και υπηρεσιών ITS. Προτείνεται όπως η εξάπλωση των ITS στα κράτη μέλη συνεκτιμά βασικές αρχές όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα ως προς το κόστος, η γεωγραφική συνέχεια, η διαλειτουργικότητα, ο βαθμός ωρίμανσης, οι οποίες αναπτύσσονται στο Παράρτημα I.

Κοινές προδιαγραφές

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί η σχέση μεταξύ της οδηγίας για τα ITS και του σχεδίου δράσης για την εξάπλωση των ITS στην Ευρώπη, διότι υπάρχει ρητή διάταξη (άρθρο 4) για την εφαρμογή τομέων προτεραιότητας του σχεδίου δράσης, μέσω μέτρων εφαρμογής.

Η έγκριση κοινών προδιαγραφών μέσω μέτρων εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ από μια ευρωπαϊκή επιτροπή ITS με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο καλύπτει, συγκεκριμένα, τέσσερεις τομείς:

1. Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις.

2. Συνέχεια των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά συγκροτήματα.

3. Οδική ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου.

4. Ενσωμάτωση του οχήματος στην υποδομή μεταφορών.

Οι τέσσερεις τομείς προτεραιότητας, όπου θα πρέπει να προβλεφθούν κοινές προδιαγραφές, είναι οι ίδιοι με τους τέσσερεις από τους έξι τομείς δράσης που προτείνονται στο σχέδιο δράσης. Τα βασικά τους στοιχεία διευκρινίζονται στο Παράρτημα II.

Η αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου που εκδίδουν τα εθνικά όργανα προτείνεται να καλύπτει τον εξοπλισμό και το λογισμικό που συνδέονται με την οδική υποδομή (άρθρο 5). Η οδηγία κάνει αναφορά στις οδηγίες-πλαίσιο για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, με στόχο να κατοχυρωθούν η ιδιωτική ζωή και η ασφάλεια (άρθρο 6). Προτείνεται επίσης να συγκροτηθεί ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS που θα συμβουλεύει την Επιτροπή.

Οι απόψεις της εισηγήτριας

Η οδηγία αποτελεί πρόσφορο νομοθετικό μέσον για την προώθηση των ITS στην EU με πιο συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο.

Υπάρχει σαφής ανάγκη να διασφαλισθούν πιο διαλειτουργικές εφαρμογές και υπηρεσίες ITS στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της οπισθόδρομης συμβατότητας, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η ενημέρωση όλων των ταξιδιωτών και για όλα τα μέσα μεταφοράς βελτιώνει το συνδυασμό των τρόπων μεταφοράς, και είναι σημαντικό να δημιουργηθεί πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό περιβάλλον για την υποδομή στις μεταφορές. Θα πρέπει να διασφαλισθεί συνεκτικότητα μεταξύ των εμπειριών που προέρχονται από τους ενδιαφερόμενους και από το σχέδιο δράσης και των εργασιών τυποποίησης.

Ενώ η ανάγκη κανονιστικής προσέγγισης για την εξάπλωση των ITS δεν αμφισβητείται, το περιεχόμενο των προδιαγραφών εφαρμογής θα πρέπει να είναι περιορισμένο. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, είναι αναγκαίο να εξετασθεί η χρήση ανώνυμων δεδομένων, η συμφωνία των χρηστών και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού των ITS.

Τα ζητήματα των ευθυνών θα πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσω της κατάλληλης συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων στο συγκεκριμένο πεδίο και όλων των ενδιαφερομένων. Υφίσταται επίσης η ανάγκη να επιδιωχθεί η κατάλληλη ισορροπία στην εκπροσώπηση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων για τα ITS στην ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS και να δοθεί ένας πιο επίσημος συμβουλευτικός ρόλος στην ομάδα αυτή, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών, θα πρέπει να ενδυναμωθεί το σχετικό πλαίσιο για τη Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής στις δράσεις για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη κοινών προδιαγραφών.

  • [1]  COM(2008) 0887.
  • [2]  SEC(2008)3083 και SEC(2008)3084.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

16.12.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.1.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Anne E. Jensen

8.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Schroedter

Ημερομηνία κατάθεσης

3.4.2009