Mietintö - A6-0226/2009Mietintö
A6-0226/2009

  MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista

  31.3.2009 - (KOM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD)) - ***I

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Anne E. Jensen

  Menettely : 2008/0263(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0226/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0226/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (KOM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0887),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen parlamentille (C6‑0512/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0226/2009),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Älykkäät liikennejärjestelmät ovat kehittyneitä sovelluksia, joihin ei varsinaisesti sisälly älyä ja jotka pyrkivät tarjoamaan liikennemuotoja ja liikenteen hallintaa koskevia innovatiivisia palveluja ja mahdollistavat, että useat käyttäjät saavat paremmin tietoa liikenneverkoista ja voivat hyödyntää niitä turvallisemmin, koordinoidummin ja "älykkäämmin".

  Perustelu

  ITS-sovellukset ovat edistyneitä sovelluksia, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa liikenteessä ja innovatiivisten palvelujen tarjoamisessa eri käyttäjille, kuten matkustajille, tieliikenneinfrastruktuurin käyttäjille ja ylläpitäjille, ajoneuvokalustoa hallinnoiville tahoille tai hätäpalveluoperaattoreille. Nämä edistyneet sovellukset mahdollistavat, että matkustajat saava paremmin tietoa ja hyödyntävät turvallisemmin, koordinoidummin ja "älykkäämmin" liikenneverkkoja. Ne eivät siis itsessään ole älykkäitä, sillä äly on inhimillinen ominaisuus.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a) Useita älykkäitä sovelluksia on kehitetty eri liikennemuotoja varten, kuten rautatieliikennettä (ERTMS ja TAF-TSI), meri- ja sisävesiliikennettä (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), lentoliikennettä (SESAR) ja maaliikennettä varten, esimerkiksi karjankuljetuksiin.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään hahmottamaan eri liikennemuodoille kehitettyjä tai markkinoille tuotuja useita sovelluksia, kuten ERTMS ja TAF-TS rautatieliikenteelle, LRTIS, SafeSeaNet ja VTMIS meriliikenteelle, River Information System sisävesiliikenteelle ja SESAR lentoliikenteelle, sekä korostamaan, ettei maantieliikenteelle ole olemassa samankaltaista yhtenäistä eurooppalaista kehystä.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) Tämän direktiivin säännöt ja menettelyt eivät koske ajoneuvoja, joita käytetään pääasiallisesti niiden historiallisen merkityksen vuoksi ja jotka on alun perin rekisteröity ja/tai tyyppihyväksytty ja/tai otettu käyttöön ennen tämän direktiivin ja sen täytäntöönpanotoimien voimaantuloa.

  Perustelu

  Älykkäiden liikennejärjestelmien asentaminen jälkikäteen olisi monen historiallisen ajoneuvon kohdalla käytännössä teknisesti mahdotonta. Näin ollen kyseiset ajoneuvot olisi jätettävä tämän direktiivin vaatimusten ulkopuolelle.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) Tulevaisuudessa on varmistettava sovellusten ja älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton tarjoamien palvelujen yhteentoimivuus ja katettava tarvittaessa ITS-sovellusten ja -palvelujen yhteensopivuus aiempien järjestelmien kanssa.

  Perustelu

  On olennaisen tärkeää varmistaa EU:n ITS-järjestelmien yhteensopivuus ja ITS-sovellusten ja -palvelujen yhteensopivuus aiempien järjestelmien kanssa. Tämä on erittäin tärkeää ITS:n yhtenäisen ja tuloksellisen käyttöönoton kannalta.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) ITS-sovelluksissa ja -palveluissa, jotka edellyttävät tarkkaa ja varmennettua aika- ja sijaintitietoa, olisi käytettävä satelliittipohjaisia järjestelmiä tai muuta teknologiaa, joka pystyy vastaavaan tarkkuuteen.

  (12) ITS-sovelluksissa ja -palveluissa, jotka edellyttävät tarkkaa ja varmennettua aika- ja sijaintitietoa, olisi käytettävä satelliittipohjaisia järjestelmiä tai muuta teknologiaa, joka pystyy vastaavaan tarkkuuteen, kuten lyhyen matkan DSRC- tiedonsiirtoa (Dedicated short range communication).

  Perustelu

  Sekundaaristen telemaattisten sovellusten edellyttämät tiedot voidaan saada käyttämällä olemassa olevaa ja jo testattua teknologiaa, kuten DSRC- tiedonsiirtoa, joka on selkeästi määritelty yhdeksi perustekniikaksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta annetussa direktiivissä 2004/52/EY. DSRC-tiedonsiirrossa ei ole epäkohtia tai rajoituksia GPS/GNSS-sovelluksiin verrattuna ja se mahdollistaa sellaisten tietojen keruun, jotka kuvaaavat lukuisia tekijöitä, kuten päästöluokka ja ajoneuvon koko, kuljettu matka, vuorokaudenaika jne. Tätä olisi joka tapauksessa selvennettävä.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla– 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällä direktiivillä luodaan puitteet älykkäiden liikennejärjestelmien koordinoidulle käyttöönotolle ja käytölle yhteisössä sekä tätä varten tarvittavien eritelmien laatimiselle.

  Tällä direktiivillä luodaan puitteet älykkäiden liikennejärjestelmien koordinoidulle ja yhtenäiselle käyttöönotolle ja käytölle, yhteentoimivat ITS-järjestelmät mukaan lukien, yhteisössä sekä tätä varten tarvittavien eritelmien laatimiselle.

  Perustelu

  ITS-järjestelmien tuloksellisen käytönoton puute EU:ssa johtuu EU:n tason koordinoidun kehityksen puuttumisesta ja lisäksi useiden eri toimijoiden epäyhtenäisestä suhtautumisesta ITS-sovelluksiin. Yhteentoimivuus on olennaisen tärkeää ITS-sovellusten ja -palvelujen tehokkaan käytön takaamiseksi.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla– 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sitä sovelletaan kaikkiin tieliikennealan älykkäisiin liikennejärjestelmiin sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen välisiin rajapintoihin.

  Sitä sovelletaan kaikkiin matkustajiin, ajoneuvoihin ja infrastruktuuriin ja niiden vuorovaikutukseen liittyviin tieliikennealan, kaupunkiliikenne mukaan lukien, älykkäisiin liikennejärjestelmiin sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen välisiin rajapintoihin.

  Perustelu

  Direktiivin soveltamisalassa tulisi määrittää täsmällisesti, että ITS koskee kaikkia tienkäyttäjiä, ajoneuvoja ja infrastruktuuria sekä kaupunkialueiden liikennettä.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla– 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tämän direktiivin soveltaminen ja 4 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet eivät rajoita jäsenvaltioiden yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

  Perustelu

  On tarpeen jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltioiden vaatimukset, jotka liittyvät yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) 'älykkäällä liikennejärjestelmällä' ja 'ITS-järjestelmällä' järjestelmää, jossa sovelletaan tieto- ja viestintätekniikkaa ja joka tukee tieliikennettä (infrastruktuuri, ajoneuvot ja käyttäjät mukaan luettuina) ja tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen välisiä liityntöjä;

  (a) 'älykkäällä liikennejärjestelmällä' ja 'ITS-järjestelmällä' järjestelmää, jossa sovelletaan tieto- ja viestintätekniikkaa ja joka tukee tieliikennettä (infrastruktuuri, ajoneuvot ja käyttäjät mukaan luettuina) ja liikenteenhallintaa ja liikkuvuuden hallintaa ja tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen välisiä liityntöjä, multimodaalinen yhteentoimiva lippujärjestelmä mukaan luettuna;

  Perustelu

  ITS:n määritelmän tulisi sisältää myös liikenteenhallintaan tarkoitetut järjestelmät. Multimodaalisuus tekee liikenteestä tehokkaampaa. Kun sitä sovelletaan lippujärjestelmään, se takaa palvelujen jatkuvuuden.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (f) 'älykkään liikennejärjestelmän käyttäjällä' mitä tahansa ITS-sovelluksen tai -palvelun käyttäjää, mukaan luettuina matkustajat, tieinfrastruktuurin käyttäjät ja ylläpitäjät, ajoneuvokalustoa hallinnoivat tahot ja hätäpalveluorganisaatiot;

  (f) 'älykkään liikennejärjestelmän käyttäjällä' mitä tahansa ITS-sovelluksen tai -palvelun käyttäjää, mukaan luettuina matkustajat, suojattomat tienkäyttäjät, tieinfrastruktuurin käyttäjät ja ylläpitäjät, ajoneuvokalustoa hallinnoivat tahot ja hätäpalveluorganisaatiot;

  Perustelu

  On tärkeää sisällyttää myös suojattomat tienkäyttäjät direktiivin soveltamisalaan.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (h a) 'suojattomilla tienkäyttäjillä' motorisoimattomia tienkäyttäjiä, kuten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, sekä moottoripyöräilijöitä ja vammaisia henkilöitä ja henkilöitä, joiden liikkumiskyky on alentunut.

  Perustelu

  On tarpeen lisätä määritelmä suojattomia tienkäyttäjiä koskevien säännösten vuoksi.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (h a) 'ITS-sovelluksen ja -palvelujen vähimmäistasolla' perustason ITS‑sovelluksia ja -palveluita, jotka ovat Euroopan laajuisten liikenneverkkojen välttämättömiä osatekijöitä;

  Perustelu

  On ehdottomasti määriteltävä ITS-sovellusten ja -palvelujen vähimmäistaso, joka voidaan ottaa käyttöön ja jota voidaan soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ilman tätä määritelmää ei ole olemassa käytännön velvollisuuksia. EU voisi yhteisrahoittaa nämä sovellukset ja palvelut. ITS-palvelujen vähimmäistason selventäminen on välttämätöntä jäsenvaltioille ja myös kaikille, joita asia koskee.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen yhteentoimivien ITS-sovellusten ja ‑palvelujen koordinoidun käyttöönoton ja käytön yhteisössä.

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen yhteentoimivien ITS-sovellusten ja ‑palvelujen koordinoidun käyttöönoton ja tehokkaan käytön yhteisössä.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen yhteentoimivien ITS‑sovellusten ja -palvelujen koordinoidun käyttöönoton ja tehokkaan käytön yhteisössä.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  1 a. Jäsenvaltiot varmistavat mahdollisuuksien mukaan ITS‑sovellusten ja -palvelujen yhteensopivuuden aiempien järjestelmien kanssa.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa ITS-järjestelmien yhteensopivuus, mikä on olennaisen tärkeää ITS-järjestelmien yhtenäisen ja tuloksellisen käyttöönoton kannalta. Tämän vuoksi ITS-sovellusten ja -palvelujen yhteensopivuutta aiempien järjestelmien kanssa ei tulisi jättää pois, jos se on mahdollista yhteisössä.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta - d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (d a) vältettävä maantieteellisen hajanaisuuden ja epäjatkuvuuden syntyminen.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Sellaisissa ITS-sovelluksissa ja ‑palveluissa, joissa edellytetään maailmanlaajuista, jatkuvaa, tarkkaa ja varmennettua aika- ja sijaintitietoa, on käytettävä satelliittipohjaisia järjestelmiä tai muuta teknologiaa, joka pystyy vastaavaan tarkkuuteen.

  3. Sellaisissa ITS-sovelluksissa ja ‑palveluissa, joissa edellytetään maailmanlaajuista, jatkuvaa, tarkkaa ja varmennettua aika- ja sijaintitietoa, on käytettävä satelliittipohjaisia järjestelmiä tai muuta teknologiaa, joka pystyy vastaavaan tarkkuuteen, kuten lyhyen matkan DSRC- tiedonsiirtoa (Dedicated short range communication).

  Perustelu

  Sekundaarisiin telemaattisiin sovelluksiin tarvittavat tiedot voidaan saada käyttämällä muita, olemassa olevia ja jo testattuja tekniikoita, kuten lyhyen matkan DSRC- tiedonsiirtoa (Dedicated short range communication), joka on selvästi määritelty yhdeksi perustekniikoista direktiivissä 2004/52/EY sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta. DSRC‑tiedonsiirrossa ei ole epäkohtia tai rajoituksia GPS/GNSS-sovelluksiin verrattuna ja se mahdollistaa sellaisten tietojen keruun, jotka kuvaaavat lukuisia tekijöitä, kuten päästöluokka ja ajoneuvon koko, kuljettu matka, vuorokaudenaika jne. Tätä olisi joka tapauksessa selvennettävä.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä toteuttaessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon liitteessä I esitetyt periaatteet.

  4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä toteuttaessaan jäsenvaltioiden on vaadittava liitteessä I esitettyjen periaatteiden noudattamista.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden on tärkeää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla edellytetään tarpeiden arvioinnista säädettyjen perusperiaatteiden noudattamista (tuloksellisuus, kustannustehokkuus, maantieteellinen jatkuvuus, yhteentoimivuus, kypsyystaso).

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a. Jäsenvaltiot ottavat huomioon maantieteellisesti eristäytyneiden alueiden morfologiset erityispiirteet ja välimatkat, jotka on katettava alueille pääsemiseksi siten, että tarvittaessa tehdään poikkeus liitteessä I mainitun kustannustehokkuuden periaatteen suhteen.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 1 kohta, johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio määrittelee älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa ja käyttöä koskevat eritelmät erityisesti seuraavilla ensisijaisilla aloilla:

  1. Komissio määrittelee älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa ja käyttöä koskevat eritelmät seuraavilla ensisijaisilla aloilla:

  Perustelu

  On tarpeen rajata säännös koskemaan neljää ensisijaista aluetta, jotka vastaavat komission älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamista Euroopassa koskevassa toimintasuunnitelmassa ehdottamia toimenpiteitä. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan sääntelymenettelyä ottamalla käyttöön valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn (RPS) mukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

   

   

  1 a. Komission on määriteltävä eritelmät, jotka koskevat ITS-sovellusten ja ‑palvelujen pakollista käyttöönottoa ja vähimmäiskäyttöä erityisesti seuraavilla aloilla:

   

  (a) EU:n laajuisten tosiaikaisten liikenne- ja matkatietopalvelujen tarjonta

   

  (b) yleisten vähimmäisliikennetietopalvelujen vapaata tarjontaa koskevat tiedot ja menettelyt,

   

  (c) eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhdenmukaistettu käyttöönotto koko Euroopassa,

   

  (d) asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan turvalliset pysäköintialueet rekoille ja hyötyajoneuvoille sekä telemaattisesti ohjatut pysäköinti- ja varausjärjestelmät,

   

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b. Komissio määrittelee älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa ja käyttöä koskevat ITS-sovellusten ja ‑palvelujen vähimmäiskäytön ylittävät eritelmät, kun kyse on yhteisön yhteisrahoittaman Euroopan laajuisen tieverkon rakentamisesta tai kunnossapidosta.

  Perustelu

  On tärkeää, että uusi Euroopan laajuisen tieverkon osuus on alusta asti "älykäs". Olisi valmisteltava vaikutustenarviointi, joka liittyy välttämättömään älykkään liikennejärjestelmän käyttöönottoon.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Eritelmät perustuvat liitteessä I esitettyihin periaatteisiin ja kattavat vähintään liitteessä II esitetyt keskeiset osatekijät.

  2. Eritelmien on noudatettava liitteessä I esitettyjä periaatteita ja katettava vähintään liitteessä II esitetyt keskeiset osatekijät.

  Perustelu

  Liitteessä I esitetyt periaatteet (tuloksellisuus, kustannustehokkuus, maantieteellinen jatkuvuus, yhteentoimivuus, kypsyysaste) ovat välttämättömiä ITS-järjestelmien yhtenäiselle ja tulokselliselle käyttöönotolle EU:ssa. Komission tulisi näin ollen varmistaa näiden periaatteiden noudattaminen, kun se tekee ehdotuksia ja hyväksyy ITS:n eritelmiä RPS‑menettelyssä.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Yhteentoimivuuden ja vastuun jakautumisen varmistamiseksi komissio täydentää tarvittaessa liitteessä II asetettuja keskeisiä osatekijöitä sisällyttämällä eritelmiin älykkäiden liikennejärjestelmien suunnittelun, täytäntöönpanon ja operationaalisen käytön ja määrää erikseen palvelujen sisällön ja palveluntarjoajien velvoitteet.

  Perustelu

  Yhteentoimivuutta ja vastuuta koskevat kysymykset on yksilöity ITS:n käytön tärkeimmiksi (monialaisiksi) esteiksi. Tarkistuksella pyritään siihen, että tarvittaessa hyväksytään lisäeritelmiä, joilla huolehditaan yhteentoimivuudesta ja vastuun jakautumisesta ITS‑palvelujen suunnittelua, toteuttamista ja operationaalista käyttöä varten. Erityisesti olisi hyväksyttävä ITS-palvelujen tarjoajia koskevia sääntöjä, joilla varmistetaan tietosuoja, turvallisuus ja palvelujen jatkuvuus. Nämä toimet olisi hyväksyttävä valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä, ja niiden avulla mahdollistetaan ITS-palvelujen turvallinen, saumaton ja tehokas toimivuus EU:ssa.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla - 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Eritelmissä vahvistetaan myös edellytykset, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat yhdessä komission kanssa asettaa täydentävät säännöt näiden palvelujen suorittamiselle niiden koko alueella tai alueen osalla.

  Perustelu

  Ottaen huomioon tarjotun palvelun luonteen ja paikalliset erityispiirteet jäsenvaltiot voivat päättää erityissäännöistä 3 artiklan yhteydessä, esimerkiksi kontekstiin mukautetusta vähimmäislaatutasosta. Näissä säännöissä otetaan eritoten huomioon paikallisviranomaisten esiintuomat erityistarpeet. Näiden velvollisuuksien täytäntöönpano edellyttää tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden ja komission välillä, jonka on joissain tapauksissa luotava tiedonvaihtoverkkoja.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 c. Tähän direktiiviin sisältymättömät eritelmiä koskevat lisäperiaatteet ja/tai keskeiset osatekijät olisi lisättävä liitteeseen I ja/tai II perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

  Perustelu

  Älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa koskevat 3 artiklassa tarkoitetut periaatteet ja 4 artiklassa asetetut eritelmien keskeiset osatekijät sisältävät tämän direktiivin perusmääräykset. Mahdolliset lisäelementit olisi lisättävä liitteisiin I ja II perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen (yhteispäätösmenettely).

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 c. Komissio toteuttaa asianmukaisen vaikutustenarvioinnin ennen 2 a ja 2 b kohdassa tarkoitettujen eritelmien käyttöönottoa.

  Perustelu

  Komission olisi toteutettava ennen eritelmien käyttöönottoa vaikutustenarviointi, joka sisältää 4 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimia koskevan kattavan kustannushyötyanalyysin. Vaikutustenarvioinnissa käsiteltäisiin taloudellisten toimijoiden maksettavaksi tulevia taloudellisia lisäkustannuksia sekä älykkäiden liikennejärjestelmien taloudellista kiertoa koskevia parametrejä.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ITS‑laitteiden ja -ohjelmistosovellusten olennaiset vastuukysymyksiä koskevat eritelmät on ilmoitettava tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ITS-laitteiden ja -ohjelmistosovellusten tyyppihyväksynnästä vastaaville kansallisille viranomaisille.

  Perustelu

  ITS-sovellusten ja -palvelujen vastuisiin liittyvää kysymystä on tarpeen käsitellä, koska se on yksi ITS:n tuloksellisen käyttöönoton merkittävimpiä esteitä. Tämä säännös koskisi pääasiassa mukana kulkevia laitteita ja infrastruktuurilaitteita.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansalliset elimet, jotka vastaavat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ITS-laitteiden ja ‑ohjelmistosovellusten tyyppihyväksynnästä. Komissio välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

  2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansalliset elimet, jotka vastaavat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ITS-laitteiden ja ‑ohjelmistosovellusten tyyppihyväksynnästä sekä ITS‑ohjelmistojen toimittajien akkreditoinnista. Komissio välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

  Perustelu

  Älykkäiden liikennevälineiden tyyppihyväksyntä on tarpeellista. Vieläkin tärkeämpää on kuitenkin ohjelmistosovellusten kehittymisen vuoksi huolehtia jäsenvaltioiden toimittajien akkreditoinnista.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevat laitteet ja ohjelmistot voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön vasta sitten, kun ne eivät vaaranna henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta ja tietyissä tapauksissa omaisuutta silloin, kun ne on asianmukaisesti asennettu ja huollettu ja kun niitä käytetään niille suunniteltuun tarkoitukseen asiasta annetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

  Perustelu

  Kun älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevat laitteet tai ohjelmistot saatetaan markkinoille, olisi taattava asiasta annetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti, etteivät ne vaaranna henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta ja tietyissä tapauksissa omaisuutta. Tämä on yleinen vaatimus, jota sovelletaan useisiin aloihin ja tuotteisiin EU:ssa.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 b. ITS-laitteiden ja ohjelmistojen oletetaan vastaavan hyväksyttyjä 4 artiklan mukaisia eritelmiä, jos ne ovat teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/34/EY1 vastaavien kansallisten tai eurooppalaisten standardien mukaisia;

   

  1 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

  Perustelu

  Komission ehdotukseen ei sisälly selkeitä sääntöjä ITS-järjestelmien teknisten eritelmien ja ITS-järjestelmiä koskevien standardien käyttöönotosta. Vaikka tässä direktiivissä ei pidä rajoittaa kyseisten vaatimusten käyttöönottoa, on välttämätöntä viitata olemassa oleviin menettelyihin, jotka mahdollistavat, että voidaan olettaa tuotteiden ja palvelujen vastaavan kansallisten tai eurooppalaisten standardointielinten hyväksymiä yhdenmukaistettuja standardeja: Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC), Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI).

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  5 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a artikla

   

  Teknisten standardien ja määräysten komitea

   

  Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 5 artiklan 3 b kohdassa tarkoitetut standardit eivät ole täysin 4 artiklassa käyttöönotettujen eritelmien mukaisia, jäsenvaltio, jota asia koskee, tai komissio antaa asian direktiivin 98/34/EY 5 artiklan mukaisesti perustetun pysyvän komitean käsiteltäväksi ja ilmoittaa menettelyn syyt. Komitea antaa kiireellisesti lausunnon.

   

  Komissio ilmoittaa mainitun komitean lausunnon huomioon ottaen jäsenvaltioille, onko kyseiset standardit poistettava tämän direktiivin 5 artiklassa tarkoitetuista julkaisuista.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään edistämään ITS-järjestelmän standardisointia ja se tarjoaisi mahdollisuuden käyttää pysyvää komiteaa ja direktiivin 98/34/EY 5 artiklassa tarkoitettua teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavaa menettelyä.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että älykkäiden liikennejärjestelmien toiminnan yhteydessä tarvittavien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilön perusoikeuksien ja vapauksien suojelua koskevia yhteisön sääntöjä, erityisesti direktiivejä 95/46/EY ja 2002/58/EY.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että älykkäiden liikennejärjestelmien toiminnan yhteydessä tarvittavien henkilötietojen keräyksessä, säilytyksessä ja käsittelyssä noudatetaan yksilön perusoikeuksien ja vapauksien suojelua koskevia yhteisön sääntöjä, erityisesti direktiivejä 95/46/EY ja 2002/58/EY.

  Perustelu

  On tärkeää ottaa käyttöön suojelutoimenpiteitä, joiden avulla suojellaan ihmisten yksityisyyttä ja varmistetaan EY:n henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen. Samalla on varmistettava ITS-sovellusten ja -palvelujen asianmukainen toiminta.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Yksityisyyden varmistamiseksi ITS‑sovelluksen ja/tai -palvelun toteuttamisessa on suositeltavaa käyttää mahdollisuuksien mukaan anonyymeja tietoja:

  Perustelu

  On tärkeää ottaa käyttöön suojelutoimenpiteitä, joiden avulla suojellaan ihmisten yksityisyyttä ja varmistetaan EY:n henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen. Samalla on varmistettava ITS-sovellusten ja -palvelujen asianmukainen toiminta.

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b. Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin niiden käsittely on tarpeen ITS‑sovelluksen ja/tai -palvelun toiminnan vuoksi.

  Perustelu

  On tärkeää ottaa käyttöön suojelutoimenpiteitä, joiden avulla suojellaan ihmisten yksityisyyttä ja varmistetaan EY:n henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen. Samalla on varmistettava ITS-sovellusten ja -palvelujen asianmukainen toiminta.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 1 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 c. Jos käsittely koskee direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä, niihin kuuluvia tietoja on käsiteltävä vain siinä tapauksessa, että rekisteröity on antanut nimenomaisen tietoisen suostumuksensa kyseisten tietojen käsittelyyn.

  Perustelu

  On tärkeää ottaa käyttöön suojelutoimenpiteitä, joiden avulla suojellaan ihmisten yksityisyyttä ja varmistetaan EY:n henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen. Samalla on varmistettava ITS-sovellusten ja -palvelujen asianmukainen toiminta.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että älykkäissä liikennejärjestelmissä käytettävät tiedot ja tallenteet suojataan väärinkäytöksiltä, kuten luvattomalta käytöltä ja muokkaamiselta tai häviämiseltä.

  2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että älykkäissä liikennejärjestelmissä käytettävät tiedot ja tallenteet suojataan väärinkäytöksiltä, kuten luvattomalta käytöltä ja muokkaamiselta tai häviämiseltä, sekä käytöltä muihin kuin direktiivissä mainittuihin tarkoituksiin.

  Perustelu

  Tarkistuksella lisätään tietosuojaa. Yksittäiset älykkäiden liikennejärjestelmien käyttäjät, kuten 2 artiklan f kohdassa määritellyt "ajoneuvokalustoa hallinnoivat tahot", eivät missään tapauksessa saa käyttää älykkäitä liikennejärjestelmiä työntekijöiden seurantaan.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  7 artikla

  Poistetaan.

  Muutosmenettely

   

  Komissio voi tehdä liitteisiin muutoksia tämän direktiivin soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella ja mukauttaa liitteitä tekniikan kehitykseen.

   

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, päätetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

   

  Perustelu

  Liitteet I ja II eli älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa koskevat 3 artiklassa tarkoitetut periaatteet ja 4 artiklassa asetetut eritelmien keskeiset osatekijät ovat tämän direktiivin perusmääräykset. Tästä syystä liitteitä ei pitäisi muuttaa komiteamenettelyä käyttäen valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti, vaan olisi sovellettava perustamissopimuksen 251 artiklaa (yhteispäätösmenettely).

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  7 a artikla (uusi) - 1 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a artikla

   

  1. Komissio valmistelee vuosittaisen työohjelman direktiivin liitteessä II asetettujen keskeisten osatekijöiden perusteella ensimmäisen kerran viimeistään kolme kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

  Perustelu

  Työohjelma on välttämätön, jotta voidaan vuosittain sisällyttää ne ITS-eritelmien täytäntöönpanotoimet, jotka olisi otettava käyttöön. Tämä mahdollistaa, että ITS-järjestelmän keskeisten osatekijöiden ja tulosten antamista koskevien määräpäivien välillä on olemassa yhteys. ITS:n käyttöönoton keskeisten osatekijöiden ensimmäinen ohjelma olisi otettava käyttöön viimeistään kolme kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  7 a artikla (uusi) - 2 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2. Komissio ottaa huomioon yhteisön muiden säädösten mukaisesti perustettujen, ITS-järjestelmän eri alueisiin liittyvien komiteoiden työskentelyn tulokset, mukaan luettuna 9 artiklassa mainittu Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antava ryhmä.

  Perustelu

  Esimerkiksi sähköisiä tiemaksujärjestelmiä, yhdenmukaistettuja jokitiedotuspalveluja sisävesillä (RIS), moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää tai Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevien EY:n direktiivien, asetusten tai päätösten yhteydessä perustettujen komiteoiden työskentelyn tulokset on yleisesti otettava huomioon, jotta varmistetaan yhtenäinen käyttöönotto ja luodaan synergiaa. Tässä yhteydessä älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavan ryhmän työskentely auttaisi merkittävästi laatimaan täytäntöönpanotoimenpiteitä.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  7 a artikla (uusi) - 3 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3. Komissio varmistaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että tämä ohjelma ja yhteisön muut asianomaiset toimintalinjat, ohjelmat ja toimet ovat yleisesti yhdenmukaisia ja toisiaan täydentäviä.

  Perustelu

  Komission olisi varmistettava tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, älykkäiden liikennejärjestelmien yhteneväisyys ja täydentävyys muiden EY:n toimintalinjojen ja aloitteiden kanssa, jolloin edistetään EY:n toimintalinjojen välistä synergiaa ja tehokkuutta.

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  7 a artikla (uusi) - 4 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4. Komissio tekee aktiivisesti yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointielinten kanssa liittyen liitteissä I ja II asetettuihin määräyksiin.

  Perustelu

  On tarpeen käsitellä seikkoja, jotka liittyvät yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa älykkäiden liikennejärjestelmien ja standardoinnin alalla.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  7 a artikla (uusi) - 5 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5. Komissio noudattaa 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua menettelyä seuraavia tehtäviä hoitaessaan:

   

  (a) vuosittaisten työohjelmien hyväksyminen ja muuttaminen;

   

  (b) kansainvälisen yhteistyön painopistealueiden määrittäminen.

   

  Vuosittainen työohjelma ja kansainvälisen yhteistyön painopistealueet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Perustelu

  Tarkistuksella otetaan käyttöön sääntelymenettely päätöksille, jotka liittyvät vuosittaiseen ohjelmaan sekä kansainvälisen yhteistyön painopistealueisiin. Molemmat päätökset on julkaistava virallisessa lehdessä, jotta varmistetaan ITS-järjestelmän käyttöönottoa koskeva tiedonkulku ja avoimuus kaikille asianosaisille.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  7 a artikla (uusi) - 6 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  .

  6. 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti komissio hyväksyy viimeistään kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen työohjelman, joka sisältää liitteen II täytäntöönpanoa koskevat tavoitteet ja määräajat.

   

   

  Perustelu

  Liitteessä II ei ole hierarkisoitu ensisijaisia tavoitteita eikä määritelty määräaikaa niiden täytäntöönpanolle. Tästä syystä on välttämätöntä, että komissio asettaa yhdessä älykkäiden liikennejärjestelmien komitean kanssa täytäntöönpanon tavoitteet ja aikataulun. Työohjelma saattaa edellyttää mukautuksia ottaen huomioon erityisesti tekniikan kehityksen ja töiden edistymisen. Työohjelman tarkistuksen on siten oltava mahdollista tietyin aikavälein.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

   

  Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

  Perustelu

  Tarkistuksen avulla halutaan sisällyttää tekstiin viittaus sääntelymenettelyä koskevaan direktiiviin (päätös 1999/468/EY) vuosittaista ohjelmaa ja kansainvälisen yhteistyön painopistealueita koskevien päätösten kohdalla. Tarkastusoikeutta koskeva ajanjakso ehdotetaan asetettavaksi kolmeen kuukauteen.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Komissio varmistaa, että Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavan ryhmän edustajat ovat toimivaltaisia ja että ryhmässä on niiden toimialojen ja niiden käyttäjien riittävä edustus, joihin komission tämän direktiivin mukaisesti ehdottamat toimenpiteet voivat vaikuttaa.

  Perustelu

  Komission tulisi edistää ITS-sidosryhmien riittävää osallistumista Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavaan ryhmään.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b. Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavaa ryhmää pyydetään antamaan tekninen lausunto 4 artiklassa tarkoitettujen eritelmien luonnoksista.

  Perustelu

  Direktiivissä tulisi tarjota Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavalle ryhmälle mahdollisuus antaa lausuntoja komission 4 artiklassa tarkoitettujen eritelmien luonnosteksteistä.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 c. Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavan ryhmän on työskenneltävä avoimesti.

  Perustelu

  Älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavan ryhmän työtavan on oltava läpinäkyvä ja avoin.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahdesti vuodessa.

  4. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahdesti vuodessa tämän direktiivin täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä, johon liittyy liitteissä I ja II asetettujen sääntöjen toimivuuden analysointi, ja arvioi tarpeen tarkistaa tätä direktiiviä.

   

  Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahdesti vuodessa erityisesti rahoitustilanteesta, ja komissio tekee tarvittaessa ehdotuksen ITS-järjestelmää koskevien sovellusten ja palvelujen vähimmäistason täytäntöönpanon rahoitusperustasta.

  Perustelu

  Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitettaviin raportteihin olisi sisällytettävä selvästi, missä vaiheessa ITS-järjestelmän käyttöönotossa ollaan, sekä analyysi liitteissä I ja II asetettujen sääntöjen toimivuudesta, ja niissä on arvioitava tarvetta tarkistaa tätä direktiiviä. Tämä mahdollistaa painopistealueiden edistymisen paremman seurannan ja yksilöinnin sekä direktiivin tavoitteiden täytäntöönpanon ja valmistelee mahdollista puuttumista asioihin asianmukaisen arvioinnin perusteella. Älykkäiden liikennejärjestelmien minimitason rahoitus on erittäin tärkeä kysymys. Komission olisi raportoitava tästä asiasta säännöllisesti.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

  1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

  Perustelu

  24 kuukautta on liian pitkä aika täytäntöönpanon määräajaksi.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I - a kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) Tuloksellisuus – todelliset mahdollisuudet auttaa ratkaisemaan tieliikenteen keskeiset haasteet Euroopassa (esim. ruuhkien vähentäminen, päästöjen vähentäminen, energiatehokkuuden parantaminen, paremman turvallisuustason saavuttaminen);

  (a) Tuloksellisuus – todelliset mahdollisuudet auttaa ratkaisemaan tieliikenteen keskeiset haasteet Euroopassa (esim. ruuhkien vähentäminen, päästöjen vähentäminen, energiatehokkuuden parantaminen, paremman turvallisuustason saavuttaminen, suojattomia tienkäyttäjiä koskevien asioiden käsitteleminen);

  Perustelu

  On tärkeää lisätä arvioitaviin seikkoihin asiat, jotka liittyvät suojattomiin tienkäyttäjiin, mukaan lukien ihmiset, joiden liikkumiskyky on alentunut.

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I - c kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) Maantieteellinen jatkuvuus – mahdollisuudet varmistaa saumaton palveluntarjonta koko yhteisössä ja erityisesti Euroopan laajuisen liikenneverkon alueella;

  (c) Maantieteellinen jatkuvuus – mahdollisuudet varmistaa saumaton palveluntarjonta koko yhteisössä ja sen ulkorajoilla erityisesti Euroopan laajuisen liikenneverkon alueella;

  Perustelu

  Mahdollisuus käyttää älykkäitä liikennejärjestelmiä EU:n ulkorajoilla on lähes yhtä tärkeätä kuin EU:n sisällä. Rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen sekä hallinnollisella että teknisellä tasolla.

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I - e a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a) Intermodaalisuus – tavarankuljetusten siirtäminen maantieliikenteestä lyhyen matkan meriliikenteeseen, rautatieliikenteeseen, sisävesiliikenteeseen tai eri liikennemuotojen yhdistelmäkuljetuksiin, joissa teitse tehtävät matkat ovat mahdollisimman tehokkaita.

  Perustelu

  Direktiivin tarkoitus on soveltaa älykkäitä liikennejärjestelmiä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen alalla. Tästä syystä on erittäin tärkeää sisällyttää intermodaalisuus myös direktiivin ITS-järjestelmän käyttöönottoa koskeviin periaatteisiin.

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) Tarvittavat toimenpiteet, joilla rahtikuljetusten logistiikkaan liittyvien ITS-sovellusten (erityisesti rahdin seuranta ja jäljitys koko matkan ajan ja eri kuljetusmuodoissa, eFreight) toteutuksessa saadaan hyödynnettyä innovatiivisia ITS‑teknologioita (radiotaajuustunnistus (RFID) tai Galileo/Egnos), ja joilla varmistetaan erityisesti että:

  (b) Tarvittavat toimenpiteet, joilla rahtikuljetusten logistiikkaan liittyvien ITS-sovellusten (erityisesti rahdin seuranta ja jäljitys koko matkan ajan ja eri kuljetusmuodoissa, eFreight) toteutuksessa saadaan hyödynnettyä innovatiivisia ITS‑teknologioita (radiotaajuustunnistus (RFID), DSRC-tiedonsiirto tai Galileo/Egnos), ja joilla varmistetaan erityisesti että:

  – ITS-sovellusten kehittäjien saatavilla ja käytössä on tarvittavat ITS-teknologiat,

  ITS-sovellusten kehittäjien saatavilla ja käytössä on tarvittavat ITS-teknologiat,

  – paikannustietoa (esimerkiksi RFID-tekniikan ja/tai Galileon/Egnosin avulla saatavaa) hyödynnetään liikenteenohjausohjelmistoissa ja ‑keskuksissa.

  paikannustietoa (esimerkiksi RFID-tekniikan, DSRC-tiedonsiirron ja/tai Galileon/Egnosin avulla saatavaa) hyödynnetään liikenteenohjausohjelmistoissa ja ‑keskuksissa.

  Perustelu

  DSRC-tiedonsiirtoon perustuvaa paikannustietoa hyödynnetään jo itse asiassa liikenteenohjausohjelmistoissa ja -keskuksissa.

  Tarkistus  54

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 2 kohta – c a alakohta(uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a) Tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan ITS-palvelujen sujuvuus yhteisössä ja sen ulkorajoilla.

  Perustelu

  Mahdollisuus käyttää älykkäitä liikennejärjestelmiä EU:n ulkorajoilla on lähes yhtä tärkeätä kuin EU:n sisällä. Rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen sekä hallinnollisella että teknisellä tasolla.

  Tarkistus  55

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 3 kohta – b a alakohta(uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a) Niiden toimenpiteiden määritteleminen, joilla taataan suojattomien tienkäyttäjien turvallisuus kehittyneiden kuljettajan apujärjestelmien (ADAS) käyttöönoton ja käyttöliittymien osalta käyttämällä palvelujen tarjoajille ja käyttäjille tarkoitettuja liikkuvuuden hallinnointijärjestelmiä.

  Tarkistus  56

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 4 kohta – b alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  käyttöliittymää (HMI koskevan) sääntelyjärjestelmän määritteleminen vastuukysymysten käsittelemiseksi ja ITS:n toiminnallisten turvaominaisuuksien sovittamiseksi luotettavammin ihmisen käyttäytymiseen,

  EXPLANATORY STATEMENT

  Komission ehdotuksella tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista[1] pyritään varmistamaan ITS‑sovellusten ylikansallinen käyttöönotto ja yhdenmukaistetut maiden rajat ylittävät liikenne- ja matkatietopalvelut ja liikenteenhallintapalvelut.

  ITS-sovellukset ovat edistyneitä sovelluksia, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa liikenteeseen ja innovatiivisten palvelujen tarjoamiseen eri käyttäjille, kuten matkustajille, tieliikenneinfrastruktuurin käyttäjille ja ylläpitäjille, ajoneuvokalustoa hallinnoiville tahoille ja hätäpalveluorganisaatioille. ITS-sovellukset ovat osoittaneet tehonsa tekemällä liikenteestä tehokkaampaa ja turvallisempaa.

  Samalla ne auttavat osaltaan puhtaamman liikenteen politiikan tavoitetta. Niiden käyttäjille ja infrastruktuurille Euroopassa tarjoamia hyötyjä ei kuitenkaan ole optimoitu. Komissio kuvailee ITS-direktiivin vaikutusten arvioinnissa liikennepolitiikan kasvavia haasteita.

  Ruuhkien EU:ssa keskimäärin vuosittain aiheuttamat kustannukset vastaavat yhtä prosenttia EU:n BKT:sta, liikennekuolemien määrä on edelleen 42 953 (2006), edelleen paljon suurempi kuin tavoitteena ollut liikennekuolemien väheneminen 25 000:een vuoteen 2010 mennessä, ja tieliikenteen CO2-päästöt ovat 72 prosenttia kaikista liikenteeseen liittyvistä CO2-päästöistä[2].

  Komissio huomauttaa erityisesti, että ITS-järjestelmät ovat kehittyneet odotettua hitaammin ja palveluita otetaan käyttöön sirpaleisesti, jolloin tuloksena syntyy kansallisten, alueellisten ja paikallisten ratkaisujen kokoelma, joka vaarantaa sisämarkkinoiden eheyden. Komissio mainitsee ITS:n edistämisen suurimpina esteinä yhteentoimivuuden ja eri sidosryhmien tehokkaan yhteistyön puuttumisen sekä tietosuojaan ja vastuisiin liittyvät ratkaisemattomat asiat.

  ITS:n koordinoidun käyttöönoton nopeuttamiseksi ja ITS:n kehittämisen esteiden poistamiseksi komissio tekee direktiiviehdotuksen, joka täyttää oikeudellisena välineenä sekä suhteellisuus- että toissijaisuusperiaatetta.

  Tavoitteet

  Ehdotuksella pyritään ottamaan käyttöön mekanismit, joita tarvitaan tieliikenteen ITS‑sovellusten ja -palvelujen edistämiseen ja verkkojen liittämiseen yhteen muiden liikennemuotojen kanssa.

  Ehdotuksessa asetetaan jäsenvaltioille velvoitteita varmistaa yhteentoimivien ITS-sovellusten ja -palvelujen koordinoitu käyttöönotto ja käyttö. Siinä ehdotetaan, että jäsenvaltioiden ITS‑järjestelmien käyttöönotossa otetaan huomioon tietyt perusperiaatteet, kuten liitteessä I esitetyt periaatteet (tuloksellisuus, kustannustehokkuus, maantieteellinen jatkuvuus, yhteentoimivuus ja kypsyysaste).

  Yhteiset vaatimukset

  On tarpeen korostaa ITS-direktiivin ja komission älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamista Euroopassa koskevan toimintasuunnitelman välistä yhteyttä, sillä ehdotus sisältää erityisen säännöksen (4 artikla), joka koskee toimintasuunnitelman ensisijaisten alojen toteuttamista täytäntöönpanotoimenpiteiden avulla.

  Yhteisten vaatimusten hyväksyminen täytäntöönpanotoimenpiteiden avulla EU:ssa älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavassa ryhmässä valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti koskee erityisesti neljää ensisijaista alaa:

  1. Tie-, liikenne- ja matkatietojen optimaalinen käyttö

  2. liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus eurooppalaisilla liikennekäytävillä ja kaupunkikokonaisuuksissa

  3. tieturvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvät ITS-sovellukset

  4. ajoneuvon yhteydet tieinfrastruktuuriin.

  Nämä neljä ensisijaista alaa, joille säädetään yhteiset vaatimukset, vastaavat neljää toimintasuunnitelmassa ehdotetuista kuudesta toiminta-alueista. Tärkeimmät elementit on määritetty liitteessä (II).

  Kansallisten elinten myöntämien tyyppihyväksyntien vastavuoroisen tunnustamisen ehdotetaan kattavan myös tieinfrastruktuuriin liittyvät laitteet ja ohjelmistot (5 artikla). Direktiivissä viitataan tietoturva- ja tietosuojapuitedirektiiveihin yksityisyyden suojan ja tietoturvan varmistamiseksi (6 artikla). Siinä ehdotetaan myös Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavan ryhmän perustamista antamaan neuvoja komissiolle.

  Esittelijän näkemykset

  Direktiivi on asianmukainen oikeudellinen väline, joka edistää ITS:ää EU:ssa koordinoidummin ja yhtenäisemmin.

  ITS-sovellusten ja -palvelujen paremman yhteensopivuuden varmistamiselle Euroopassa on selvä tarve, mukaan lukien yhteensopivuus aiempien järjestelmien kanssa, mikäli mahdollista. Kaikkia matkustajia ja kaikkia liikennemuotoja koskevat tiedot edistävät eri liikennemuotojen yhdistämistä ja ovat tarpeen kilpailukykyisemmän ja tehokkaamman liikenneinfrastruktuuriympäristön luomiseksi. Sidosryhmiltä saatujen ja toimintasuunnitelmaan ja standardointityöhön perustuvien kokemusten yhtenäisyys on varmistettava.

  Vaikka ITS:n käyttöönottoa koskevan sääntelyn tarvetta ei kiistetä, täytäntöönpanoa koskevien eritelmien sisällön tulisi olla rajattu. Tietosuojan osalta on tarpeen pohtia anonyymien tietojen käyttöä, käyttäjien suostumusta ja yksityisyyden kunnioittamista jo ITS‑järjestelmien suunnittelun alkuvaiheessa.

  Vastuukysymykset on ratkaistava alan asiantuntijoiden ja kaikkien sidosryhmien asianmukaisen osallistumisen kautta. Lisäksi on löydettävä sopiva tasapaino kaikkien ITS‑sidosryhmien edustukselle Euroopan älykkäiden liikennejärjestelmien neuvoa-antavassa ryhmässä, jotta ryhmällä on enemmän muodollisesti neuvoa-antava rooli ja se toimii avoimesti.

  Turvallisuuden parantamiseksi ja suojattomia käyttäjiä varten käyttöliittymän (HMI) asianomaisia puitteita tulisi lujittaa enemmän yhteisissä vaatimuksissa määritetyissä toimenpiteissä.

  • [1]  KOM(2008) 0887.
  • [2]  SEC(2008) 3083 ja SEC(2008) 3084.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  16.12.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  13.1.2009

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  13.1.2009

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  19.1.2009

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Anne E. Jensen

  8.12.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  17.2.2009

  30.3.2009

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  31.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  32

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Elisabeth Schroedter

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  3.4.2009