Pranešimas - A6-0226/2009Pranešimas
A6-0226/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų pažangiųjų transporto sistemų diegimo pagrindai

31.3.2009 - (COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Anne E. Jensen

Procedūra : 2008/0263(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0226/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų pažangiųjų transporto sistemų diegimo pagrindai (COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0887),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6‑0512/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6‑0226/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Pažangiosios transporto sistemos (PTS) yra pažangios prietaikos, kuriomis, nors jos savaime ir nėra protingos, siekiama teikti naujoviškas su įvairių rūšių transporto ir eismo valdymu susijusias paslaugas ir įvairiems naudotojams sudaryti galimybę būti geriau informuotiems ir saugiau, darniau ir „protingiau“ naudotis transporto tinklais.

Pagrindimas

PTS yra pažangios prietaikos, kurios naudoja transportui skirtas informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir teikia naujoviškas su įvairių rūšių transporto ir eismo valdymu susijusias paslaugas įvairiems naudotojams, kaip antai keliautojams, kelių infrastruktūros naudotojams ir operatoriams, transporto parkų valdytojams ir avarinių tarnybų operatoriams. Šios pažangios prietaikos, keliautojams sudarydamos galimybę būti geriau informuotiems ir saugiau, darniau ir „protingiau“ naudotis transporto tinklais, netampa protingomis ar suteikia protingumo, nes protas yra žmogiška savybė.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Sukurtos kelios pažangios prietaikos ir Bendrijos priemonės, skirtos įvairių rūšių transportui, pvz., geležinkelių (ERTMS ir TAF-TSI), jūrų ir vidaus vandenų (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, UIP), oro (SESAR) ir sausumos transportui, pavyzdžiui, galvijams vežti.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pažymėti, kad įvairių rūšių transporto srityse sukurta arba įdiegta keletas prietaikų, pvz., geležinkelių transportui skirtos ERTMS ir TAF-TSI sistemos, jūrų transportui skirtos LRTIS, SafeSeaNet ir VTMIS sistemos, vidaus vandenų transportui skirta upių informacijos sistema ir oro transportui skirta SESAR sistema, bei pabrėžti, kad nė vienos panašios nuoseklios kelių transportui skirtos Bendrijos sistemos.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Šioje direktyvoje įtvirtintos taisyklės ir procedūros neturėtų būti taikomos transporto priemonėms, kurios buvo pirmą kartą įregistruotos ir (arba) kurių tipas buvo patvirtintas ir (arba) kurias buvo pradėta eksploatuoti iki šios direktyvos įsigaliojimo, ir naudojamos daugiausia dėl istorinės svarbos.

Pagrindimas

PTS pritaikyti daugeliui istorinių transporto priemonių būtų praktiškai iš techniškai neįmanoma. Todėl šios direktyvos reikalavimai neturėtų būti taikomi šioms transporto priemonėms.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Ateityje būtina užtikrinti prietaikų ir paslaugų sąveiką, kurią sukuria PTS diegimas ir kuri tam tikrais atvejais apima atgalinį PTS prietaikų ir paslaugų suderinamumą.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti PTS sąveiką ES, įskaitant atgalinį PTS prietaikų ir paslaugų suderinamumą, kuris yra ypač svarbus nuosekliam ir veiksmingam PTS diegimui.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) PTS prietaikoms ir paslaugoms, kurioms būtinos tikslaus ir patikimo laiko ir padėties nustatymo paslaugos, turėtų būti naudojama palydovų naudojimu pagrįsta infrastruktūra arba kitokia technologija, užtikrinanti lygiavertį tikslumą.

(12) PTS prietaikoms ir paslaugoms, kurioms būtinos tikslaus ir patikimo laiko ir padėties nustatymo paslaugos, turėtų būti naudojama palydovų naudojimu pagrįsta infrastruktūra arba kitokia technologija, užtikrinanti lygiavertį tikslumą, pavyzdžiui, skirtasis trumpojo nuotolio ryšys (DSRC).

Pagrindimas

Reikalingi duomenys antrinėms telematikos prietaikoms gali būti generuojami naudojant esamą ir išbandytą technologiją, pvz., skirtąjį trumpojo nuotolio ryšį, kuris Direktyvoje 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje aiškiai apibrėžtas, kaip viena iš trijų pagrindinių technologijų. DSRC neturi GPS ir GNSS technologijų trūkumų ir apribojimų ir leidžia rinkti rūšiuotus duomenis, atspindinčius įvairius veiksnius, kaip antai transporto priemonės emisijos kategoriją ir matmenis, nuvažiuotą atstumą, paros laiką ir t.t. Bet kokiu atveju tai turi būti išaiškinta

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi darnaus pažangiųjų transporto sistemų diegimo ir naudojimo Bendrijoje ir šiam tikslui būtinų specifikacijų kūrimo pagrindai.

Šia direktyva nustatomi darnaus ir nuoseklaus pažangiųjų transporto sistemų, įskaitant sąveikias PTS, diegimo ir naudojimo Bendrijoje ir šiam tikslui būtinų specifikacijų kūrimo pagrindai.

Pagrindimas

PTS nepakankamai veiksmingai diegiamos ES ne tik dėl koordinuoto vystymosi stokos ES lygmeniu, bet ir dėl nenuoseklaus įvairių subjektų požiūrio į PTS prietaikas. Sąveika yra svarbiausias dalykas, siekiant užtikrinti veiksmingą PTS prietaikų ir paslaugų naudojimą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ji taikoma visoms kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtoms pažangiosioms transporto sistemoms.

Ji taikoma visoms kelių transporto, įskaitant miesto transportą, keliautojams, transporto priemonėms, infrastruktūrai ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtoms pažangiosioms transporto sistemoms.

Pagrindimas

Direktyvos taikymo srityje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad PTS apima visus kelių eismo dalyvius, transporto priemones ir infrastruktūrą bei transportą miesto vietovėse.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Taikant šią direktyvą ir 4 straipsnyje nurodytas priemonės turi būti laikomasi valstybių narių reikalavimų, susijusių su viešąja tvarka ir visuomenės saugumu.

Pagrindimas

Būtina, kad valstybių narių reikalavimai, susiję su viešąja tvarka ir visuomenės saugumu, nebūtų įtraukiami į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) pažangiosios transporto sistemos (PTS) – pagalbinės kelių transporto (įskaitant infrastruktūrą, transporto priemones ir naudotojus) ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu sistemos, kuriose taikomos informacinės ir ryšių technologijos;

(a) pažangiosios transporto sistemos (PTS) – pagalbinės kelių transporto (įskaitant infrastruktūrą, transporto priemones ir naudotojus) ir eismo valdymo bei sąsajų su kitų rūšių transportu sistemos, kuriose taikomos informacinės ir ryšių technologijos, įskaitant , galiojančių įvairių rūšių transportą apimančias bilietų sistemas;

Pagrindimas

Į PTS apibrėžtį reikėtų įtraukti ir eismo valdymo sistemas. Apimant įvairių rūšių transportą, jis taps veiksmingesnis. Paslaugų tęstinumą galima užtikrinti taikant tai bilietų sistemoms.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) PTS naudotojas – PTS prietaikų arba paslaugų naudotojas, įskaitant keliautojus, kelių transporto infrastruktūros naudotojus ir operatorius, transporto parkų valdytojus ir avarinių tarnybų operatorius;

(f) PTS naudotojas – PTS prietaikų arba paslaugų naudotojas, įskaitant keliautojus, pažeidžiamus kelių eismo dalyvius, kelių transporto infrastruktūros naudotojus ir operatorius, transporto parkų valdytojus ir avarinių tarnybų operatorius;

Pagrindimas

Į direktyvos taikymo sritį ypač svarbu įtraukti ir pažeidžiamus kelių eismo dalyvius.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ha) pažeidžiami eismo dalyviai – motorizuotomis transporto priemonėmis nesinaudojantys eismo dalyviai, pavyzdžiui pėstieji, dviratininkai, o taip pat motociklininkai ir neįgalūs ar riboto judumo asmenys.

Pagrindimas

Šią apibrėžtį būtina įtraukti į direktyvą dėl nuostatų, susijusių su pažeidžiamais kelių eismo dalyviais.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ha) mažiausias PTS prietaikų ir paslaugų lygis – pagrindinis PTS prietaikų ir paslaugų, kurios yra būtinos transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) dalys, lygis;

Pagrindimas

Turi būti nustatytas mažiausias PTS prietaikų ir paslaugų, kurias visos valstybės narės gali įdiegti, įgyvendinti ir eksploatuoti visose, lygis. Nenustačius šios apibrėžties, nebūtų jokių konkrečių įpareigojimų. Šios prietaikos ir paslaugos galėtų būti bendrai finansuojamos ES. Mažiausio PTS prietaikų ir paslaugų lygio išaiškinimas taip pat būtinas ir valstybėms narėms bei suinteresuotoms šalims.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių darniam sąveikių PTS prietaikų ir paslaugų diegimui ir naudojimui Bendrijoje užtikrinti.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių darniam veiksmingų sąveikių PTS prietaikų ir paslaugų diegimui ir naudojimui Bendrijoje užtikrinti.

Pagrindimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių darniam veiksmingų sąveikių PTS prietaikų ir paslaugų diegimui ir naudojimui Bendrijoje užtikrinti.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Kai įmanoma, valstybės narės užtikrina atgalinį PTS prietaikų ir paslaugų suderinamumą Bendrijoje.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti PTS sąveiką, kuri ypač svarbi nuosekliam ir veiksmingam PTS diegimui. Šiuo atžvilgiu, kai įmanoma, nereikėtų išskirti atgalinio PTS prietaikų ir paslaugų suderinamumo Bendrijoje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(da) siekiant išvengti geografinės fragmentacijos ir netolydumo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. PTS prietaikoms ir paslaugoms, kurioms būtinos pasaulinės, tęstinės, tikslios ir patikimos laiko ir padėties nustatymo paslaugos, turėtų būti naudojamos palydovais pagrįstos infrastruktūros arba kitokia technologija, užtikrinanti lygiavertį tikslumą.

3. PTS prietaikoms ir paslaugoms, kurioms būtinos pasaulinės, tęstinės, tikslios ir patikimos laiko ir padėties nustatymo paslaugos, turėtų būti naudojamos palydovais pagrįstos infrastruktūros arba kitokia technologija, užtikrinanti lygiavertį tikslumą, pavyzdžiui, skirtasis trumpojo nuotolio ryšys (DSRC).

Pagrindimas

Reikalingi duomenys antrinėms telematikos prietaikoms gali būti generuojami naudojant kitą esamą ir išbandytą technologiją, kaip, pvz., skirtąjį trumpojo nuotolio ryšį, kuris Direktyvoje 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje aiškiai apibrėžtas, kaip viena iš trijų pagrindinių technologijų. DSRC neturi GPS ir GNSS technologijų trūkumų ir apribojimų ir leidžia rinkti rūšiuotus duomenis, atspindinčius įvairius veiksnius, kaip antai transporto priemonės emisijos kategoriją ir matmenis, nuvažiuotą atstumą, paros laiką ir t.t. Bet kokiu atveju tai turi būti išaiškinta

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Priimdamos 1 ir 2 dalyse nustatytas priemones, valstybės narės atsižvelgia į I priede nustatytus principus.

4. Priimdamos 1 ir 2 dalyse nustatytas priemones, valstybės narės reikalauja, kad būtų laikomasi I priede nustatytų principų.

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad valstybės narės, reikalaudamos, kad būtų laikomasi vertinimo reikmėms nustatytų pagrindinių principų (veiksmingumo, rentabilumo, geografinio tęstinumo, sąveikos, brandos lygio), imtųsi būtinų priemonių.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Valstybės narės atsižvelgia į morfologinius geografiškai izoliuotų regionų ypatumus ir jiems pasiekti reikiamus atstumus ir, jei reikia, nustato išimtis, atsižvelgdamos į I priede nurodytą rentabilumo principą;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija nustato PTS diegimo ir naudojimo specifikacijas – pirmiausia šiose prioritetinėse srityse:

1. Komisija nustato PTS diegimo ir naudojimo specifikacijas šiose prioritetinėse srityse:

Pagrindimas

Reikėtų apriboti keturias prioritetines sritis, atitinkančias keturis veiksmus, kuriuos Komisija siūlo PTS diegimo Europoje veiksmų plane, kuriose siūlomas reguliavimo metodas, priimant įgyvendinimo priemones pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu (RPT,.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

(1a) Komisija nustato mažiausio lygio PTS prietaikų ir paslaugų privalomo diegimo ir naudojimo specifikacijas – pirmiausia šiose srityse:

 

(a) tikralaikės eismo ir kelionės informacijos teikimo visoje ES;

 

(b) duomenų ir procedūrų, skirtų nemokamų minimalių universaliosios eismo informacijos paslaugų teikimui,

 

(c) būtinos pagalbos skambučio (eCall) darnaus įdiegimo visoje Europoje;

 

(d) tinkamų priemonių dėl saugių stovėjimo vietų sunkvežimiams ir komerciniam transportui bei dėl stovėjimo aikštelių ir išankstinio užsakymo telematika valdomų sistemų;

 

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos taikant 8 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Transeuropinio geležinkelio tinklo (TERN), kurį Bendrija bendrai finansuoja, statybos ir priežiūros atveju Komisija nustato reikiamas didesnio, nei mažiausio lygio PTS prietaikų ir paslaugų diegimo ir naudojimo specifikacijas;

Pagrindimas

Svarbu, kad naujai statomas TERN būtų nuo pradžių „protingas“. Turėtų būtų paruošiamas poveikio vertinimas, susijęs su reikiamos PTS diegimu.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Specifikacijos rengiamos remiantis I priede nustatytais principais; į specifikacijas įtraukiami bent II priede nustatyti pagrindiniai elementai.

2. Specifikacijos atitinka I priede nustatytus principus; į specifikacijas įtraukiami bent II priede nustatyti pagrindiniai elementai.

Pagrindimas

I priede nustatyti principai (veiksmingumas, rentabilumas, geografinis tęstinumas, sąveika, brandos lygis) ypač svarbūs nuosekliam ir veiksmingam PTS diegimui ES. Todėl Komisija, siūlydama ir priimdama PTS specifikacijas pagal RPT, turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šių principų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Siekiant užtikrinti suderinamumą ir atsakomybės pasidalijimą, jei reikia, Komisija II priede nustatytus pagrindinius elementus papildo PTS paslaugų planavimo, įgyvendinimo ir operatyvinio naudojimo specifikacijomis ir nustato paslaugų turinį ir paslaugų teikėjų prievoles.

Pagrindimas

The interoperability and liability issues are indentified as main (horizontal) obstacles for the ITS deployment. The amendment seeks to introduce provision for the adoption, where appropriate, of additional specifications in order to address issues of interoperability and apportionment of liabilities for the planning, implementation and operational use of the ITS services. In particular, rules on the ITS service providers should be adopted in order to ensure data protection, safety and continuity of services provided. These measures should be adopted with the RPS and will enable the safe, seamless and efficient operation of ITS services in EU.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

 

 

2b. Taip pat specifikacijomis nustatomos sąlygos, kuriomis valstybės narės, veikdamos kartu su Komisija, gali nustatyti papildomas šių paslaugų teikimo visoje jų teritorijoje ar jos dalyje taisykles.

 

 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad paslauga nemokama ir į vietos ypatumus, valstybės narės galės nuspręsti dėl atskirų taisyklių pagal 3 straipsnį, pvz., dėl prie konteksto pritaikyto mažiausio kokybės lygio. Šiose taisyklėse visų pirma bus atsižvelgiama į atskirus vietos valdžios institucijų išreikštus poreikius. Šių įsipareigojimų įgyvendinimui reikia kad valstybės narės keistųsi informacija tarpusavyje ir su Komisija, kuri kai kuriais atvejais turės sukurti duomenų mainų tinklus.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Šioje direktyvoje nenumatyti papildomi principai ir (arba) pagrindiniai elementai turėtų būti pridedami I ir (arba) II priede laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

3 straipsnyje nustatytais PTS diegimo principais ir 4 straipsnyje nustatytais pagrindiniais specifikacijų elementais nustatomos pagrindinės šios direktyvos nuostatos. Bet kokie papildomi elementai turėtų būti pridedami I ir II priede laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (bendro sprendimo procedūra).

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Prieš priimdama 2a ir 2b dalyse nustatytas specifikacijas, Komisija atlieka tinkamą poveikio vertinimą.

Pagrindimas

Prieš priimdama specifikacijas, Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą, kurio metu būtų atlikta išsami 4 straipsnyje nustatytų įgyvendinimo priemonių ekonominės naudos analizė. Poveikio vertinime turėtų būti ištirti klausimai dėl papildomų ekonominių sąnaudų ekonominiams subjektams ir parametrų, susijusių su PTS ekonominiu ciklu.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Dėl 1 dalyje nurodytų PTS techninės ir programinės įrangos prietaikų – informacija apie susijusias specifikacijas dėl atsakomybės perduodama už PTS techninės ir programinės įrangos prietaikų, kurioms taikoma ši direktyva, tipo patvirtinimą atsakingoms nacionalinėms institucijoms.

Pagrindimas

Reikia spręsti atsakomybės už ITS prietaikas ir paslaugas klausimą, nes tai yra viena iš pagrindinių veiksmingo PTS diegimo kliūčių. Ši nuostata būtų taikoma daugiausia mobiliesiems prietaisams ir infrastruktūros techninei įrangai.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalines institucijas, atsakingas už PTS techninės ir programinės įrangos, kuriai taikoma ši direktyva, tipo patvirtinimą. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalines institucijas, atsakingas už PTS techninės ir programinės įrangos, kuriai taikoma ši direktyva, tipo patvirtinimą ir PTS programinės įrangos tiekėjų akreditavimą. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

Tipo patvirtinimas naudingas pažangaus techninės transporto įrangos atveju. Tačiau atsižvelgiant į kintantį programinės įrangos pobūdį, valstybėms narėms labiau tiktų akredituoti tiekėjus.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. PTS techninę ir programinę įrangą pateikti į rinką ir naudoti galima tik jei ji tinkamai įrengta ir prižiūrima bei naudojama pagal paskirtį, pagal atitinkamą Bendrijos teisę, nekelia grėsmės asmenų sveikatai ir saugumui taip pat aplinkai ir, kai tinkama, turtui.

Pagrindimas

PTS techninę ir programinę įrangą pateikiant į rinką turėtų būti užtikrinama, kad ji naudojama pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus, nekelia grėsmės asmenų sveikatai ir saugumui taip pat aplinkai ir, kai tinkama, turtui. Tai bendro pobūdžio reikalavimas, taikomas įvairiems ES sektoriams ir produktams.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Laikoma, kad PTS techninė ir programinė įranga atitinka 4 straipsnyje nurodytas priimtas specifikacijas, jei ji atitinka nacionalinius standartus (jei tokie yra), kuriais vadovaujantis į nacionalinę teisę perkeliami pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką1 nuostatas Europos standartizacijos institucijų nustatyti darnieji standartai;

 

1 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme aiškiai nenumatomos PTS techninių specifikacijų ir standartų priėmimo taisyklės. Nors ir šia direktyva neturėtų būti ribojamas tokių specifikacijų priėmimas, būtina nurodyti esamą tvarką, pagal kurią užtikrinama, kad laikoma, kad produktai ar paslaugos atitinka nacionalinių ir Europos standartizacijos tarnybų – Europos standartizacijos komiteto (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (Cenelec) ir Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) priimtus standartus.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Techninių standartų ir taisyklių komitetas

 

Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad 5 straipsnio 3b dalyje nurodyti standartai nevisiškai atitinka 4 straipsnyje nurodytas priimtas specifikacijas, atitinkama valstybė narė arba Komisija, nurodydama neatitikimo priežastis, apie tai praneša pagal Direktyvos 98/34/EEB 5 straipsnio nuostatas įkurtam Nuolatiniam komitetui. Komitetas pareiškia nuomonę skubos tvarka.

 

Atsižvelgdama į Komiteto nuomonę, Komisija valstybėms narėms praneša, ar tuos standartus reikia išbraukti iš šios direktyvos 5 straipsnyje nurodytų pranešimų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti PTS standartizaciją ir suteikti galimybę naudoti Nuolatinį komitetą ir Direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, 5 straipsnyje nustatytą tvarką bei informacinės visuomenės paslaugų taisykles.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys naudojant PTS būtų tvarkomi laikantis Bendrijos taisyklių, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, ypač laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB.

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys naudojant PTS būtų surenkami, saugomi ir tvarkomi laikantis Bendrijos taisyklių, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, ypač laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB.

Pagrindimas

Svarbu nustatyti asmens privatumo apsaugos priemones ir užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi EB asmens duomenų apsaugos teisės aktais, užtikrinant tinkamą PTS prietaikų ir paslaugų valdymą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Siekiant užtikrinti privatumą, tam tikrais atvejais suteikiant galimybę pasinaudoti PTS prietaika ir (arba) paslauga skatinama naudoti anoniminius duomenis:

Pagrindimas

Svarbu nustatyti asmens privatumo apsaugos priemones ir užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi EB asmens duomenų apsaugos teisės aktais, užtikrinant tinkamą PTS prietaikų ir paslaugų valdymą.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek būtina siekiant suteikti galimybę pasinaudoti PTS prietaika (arba) paslauga.

Pagrindimas

Svarbu nustatyti asmens privatumo apsaugos priemones ir užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi EB asmens duomenų apsaugos teisės aktais, užtikrinant tinkamą PTS prietaikų ir paslaugų valdymą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje nurodytų specialių kategorijų duomenys tvarkomi tik kai gaunamas aiškus su duomenimis susijusio asmens sutikimas tvarkyti tuos duomenis, kai jam (-ai) apie tai pranešama.

Pagrindimas

Svarbu nustatyti asmens privatumo apsaugos priemones ir užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi EB asmens duomenų apsaugos teisės aktais, užtikrinant tinkamą PTS prietaikų ir paslaugų valdymą.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pirmiausia valstybės narės užtikrina, kad PTS duomenys ir įrašai būtų apsaugoti nuo netinkamo naudojimo, įskaitant apsaugą nuo neteisėtos prieigos, keitimo arba praradimo.

2. Valstybės narės užtikrina, kad PTS duomenys ir įrašai būtų apsaugoti nuo netinkamo naudojimo, įskaitant apsaugą nuo neteisėtos prieigos, keitimo arba praradimo ir nebus naudojami kitais, nei direktyvoje paminėtais tikslais.

Pagrindimas

Sustiprinama duomenų apsauga. Pavieniai PTS vartotojai (pvz. „transporto parkų valdytojas“, kaip apibrėžta 2 straipsnio f punkte) jokiu būdu negali PTS paslaugomis naudotis siekdamas vykdyti darbuotojų kontrolę

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

išbraukta

Keitimo procedūra

 

Komisija, atsižvelgdama į šios direktyvos taikymo patirtį, gali iš dalies keisti priedus, taip pat vėliau juos taisyti atsižvelgdama į techninę pažangą.

 

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, priimamos taikant 8 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 

Pagrindimas

I ir II prieduose, t.y., 3 straipsnyje nustatytais PTS diegimo principais ir 4 straipsnyje nustatytais pagrindiniais specifikacijų elementais nustatomos pagrindinės šios direktyvos nuostatos. Todėl priedai neturėtų būti keičiami taikant komitologijos procedūra kartu su reguliavimo procedūra su tikrinimu, bet turėtų būti taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka – bendro sprendimo procedūra.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnio (naujo) 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

1. Remdamasi direktyvos II priede nustatytais pagrindiniais elementais ir, pirmą kartą, ne vėliau, kaip per tris mėnesius po šios direktyvos įsigaliojimo, Komisija parengia metinę darbo programą.

Pagrindimas

Metinė darbo programa reikalinga siekiant kasmet įtraukti PTS specifikacijų, kurios turėtų būti priimtos, įgyvendinimo priemones. Taip bus galima pagrindinius PTS elementus susieti su rezultatų pateikimo terminais. Pirmoji PTS diegimo pagrindinių elementų programa turėtų būti priimta ne vėliau, kaip per tris mėnesius po šios direktyvos įsigaliojimo.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Komisija atsižvelgia į komitetų, įsteigtų remiantis kitais Bendrijos aktus, įskaitant 9 straipsnyje nurodytą Europos PTS patariamąją grupę, darbo, susijusio su įvairiomis PTS sritimis, rezultatus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti darnių diegimą ir sukurti sinergiją, reikia bendro reikalavimo atsižvelgti į susijusių komitetų, įsteigtų pagal kitus EB direktyvas, reglamentus ar sprendimus, pvz., dėl elektroninių kelių mokesčių sistemų, dėl suderintų upių informacijos paslaugų, dėl vidaus vandenų, dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo , ar dėl TEN-T, darbą Todėl PTS patariamosios grupės darbas būtų vertingos gairės rengiant įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnio (naujo) 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija užtikrina bendrą PTS diegimo nuoseklumą su kitomis atitinkamomis Bendrijos politikos sritimis, programomis bei veiksmais ir jų papildomumą.

Pagrindimas

Glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija turėtų užtikrinti ITS diegimo nuoseklumą su kitomis atitinkamomis Bendrijos politikos sritimis ir iniciatyvomis, taip pagerinant sinergiją ir ES politikos veiksmingumą.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnio (naujo) 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Komisija aktyviai bendradarbiauja su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos struktūromis dėl I ir II prieduose nustatytų nuostatų.

Pagrindimas

Reikia spręsti bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis PTS ir standartizacijos srityse klausimus.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnio (naujo) 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5. 8 straipsnio 1a dalyje nurodytos procedūros Komisija laikosi:

 

(a) priimdama ir keisdama metines darbo programas;

 

(b) nustatydama prioritetines tarptautinio bendradarbiavimo sritis.

 

Metinė darbo programa ir prioritetinės tarptautinio bendradarbiavimo sritys skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma sprendimų, susijusių su metine darbo programa ir prioritetinėmis tarptautinio bendradarbiavimo sritimis, reglamentavimo procedūra. Abu sprendimai turi būti skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, siekiant užtikrinti, kad būtų informuojamos visos suinteresuotos šalys, ir užtikrinti PTS diegimo darbo skaidrumą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnio (naujo) 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

.

6. Taikant 8 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Komisija ne vėliau, kaip per šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo, priima darbo programą, apimančią II priedo įgyvendinimo tikslus ir terminus.

 

 

Pagrindimas

II priede prioritetai neklasifikuojami ir nenustatomi jų įgyvendinimo terminai. Todėl reikia, kad Komisija, veikdama kartu su PTS patariamąja grupe, nustatytų tikslus ir jų įgyvendinimo grafiką. Darbo programą gali prireikti pakeisti, visų pirma atsižvelgiant į technologijų vystymąsi ir darbų pažangą. Todėl reikia numatyti galimybę periodiškai peržiūrėti darbo programą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

 

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma sprendimų, susijusių su metine darbo programa ir prioritetinėmis tarptautinio bendradarbiavimo sritimis, reglamentavimo procedūra pagal Sprendimo 1999/468/EB nuostatas. Siūloma nustatyti trijų mėnesių „teisės vykdyti analitinę priežiūrą“ laikotarpį.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija užtikrina, kad Europos PTS patariamosios grupės nariai būtų kompetentingi ir kad šioje grupėje būtų tinkamai atstovaujama tiems pramonės sektoriams ir tiems naudotojams, kuriems taikomos priemonės, kurias pagal šią direktyvą gali pasiūlyti Komisija.

Pagrindimas

Komisija turėtų skatinti tinkamą su PTS susijusių suinteresuotųjų šalių dalyvavimą Europos PTS patariamosios grupės veikloje.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Iš Europos PTS patariamosios grupės reikalaujama pateikti techninę nuomonę dėl 4 straipsnyje nurodytų specifikacijų rengimo.

Pagrindimas

Direktyvoje Europos PTS patariamajai grupei turėtų būti suteikta galimybė pateikti nuomones dėl Komisijos dokumentų projektų, susijusių su 4 straipsnyje nustatytomis specifikacijomis.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Europos PTS patariamosios grupės vykdoma veikla yra skaidri.

Pagrindimas

PTS patariamosios grupės veikla turi būti skaidri ir atvira.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija du kartus per metus teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Komisija du kartus per metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimo pažangą, kartu su I ir II prieduose nustatytų taisyklių veikimo analize, ir įvertina, ar reikia iš dalies pakeisti šią Direktyvą.

 

Visų pirma Komisija du kartus per metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą, apie finansavimo padėtį, ir, jei reikia, Komisija pateikia pasiūlymą dėl mažiausio lygio PTS prietaikų ir paslaugų įgyvendinimo finansinio pagrindo.

Pagrindimas

Į ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti aiškiai įtraukta informacija apie PTS diegimo įgyvendinimo pažangą bei su I ir II prieduose nustatytų taisyklių veikimo analizė, įvertinimas, ar reikia iš dalies pakeisti šią direktyvą. Taip bus galima geriau stebėti ir nustatyti pagrindinę pažangą ir patikrinti , kaip įgyvendinami direktyvos tikslai, bei, remiantis išsamiu įvertinimu, pasiruošti galimiems veiksmams. Mažiausio lygio PTS paslaugų finansavimas yra esminis klausimas. Komisija reguliariai turėtų apie tai teikti ataskaitą.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip [24 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo] įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Pagrindimas

24 mėnesių perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis pernelyg ilgas.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) veiksmingumas – gebėjimas apčiuopiamai prisidėti prie pagrindinių Europos kelių transporto problemų sprendimo (pvz., spūsčių ir taršos mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, saugos ir saugumo didinimo);

(a) veiksmingumas – gebėjimas apčiuopiamai prisidėti prie pagrindinių Europos kelių transporto problemų sprendimo (pvz., spūsčių ir taršos mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, saugos ir saugumo didinimo, su pažeidžiamais kelių eismo dalyviais susijusių klausimų sprendimo);

Pagrindimas

Ypač svarbu į vertinimo poreikius įtraukti klausimus, susijusius su pažeidžiamais kelių eismo dalyviais, įskaitant ribotos judėsenos asmenis.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) geografinis tęstinumas – gebėjimas visoje Bendrijoje, ypač transeuropiniame transporto tinkle, užtikrinti darnias paslaugas;

(c) geografinis tęstinumas – gebėjimas visoje Bendrijoje ir prie jos išorės sienų, ypač transeuropiniame transporto tinkle, užtikrinti darnias paslaugas;

Pagrindimas

Galimybė naudoti PTS prietaikas ir paslaugas prie ES išorės sienų beveik taip pat svarbi, kaip ir ES viduje. Administracinio ir techninio lygio tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra būtinas.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea) intermodalumas – krovininio transporto nukreipimas į trumpųjų nuotolių laivybos, geležinkelių ir vidaus vandenų transportą arba į transporto rūšių derinius, kuriuose krovinių gabenimas keliais yra kuo veiksmingesnis.

Pagrindimas

Šios direktyvos taikymo sritis turi apimti visas kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtas pažangiųjų transporto sistemas. Todėl būtina į šios direktyvos PTS diegimo principus taip pat įtraukti intermodalumą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) priemonės, būtinos novatoriškoms PTS technologijoms (radijo dažninio atpažinimo įrenginiams (RFID) arba Galileo/Egnos) taikyti kuriant krovininio transporto logistikai (eFreight) skirtas PTS prietaikas (ypač krovinių stebėjimo ir sekimo per visą kelionę ir vežant skirtingomis transporto rūšimis priemones), visų pirma priemonės, kuriomis:

(b) priemonės, būtinos novatoriškoms PTS technologijoms (radijo dažninio atpažinimo įrenginiams (RFID), skirtajam trumpojo nuotolio ryšiui (DSRC) arba Galileo/Egnos) taikyti kuriant krovininio transporto logistikai (eFreight) skirtas PTS prietaikas (ypač krovinių stebėjimo ir sekimo per visą kelionę ir vežant skirtingomis transporto rūšimis priemones), visų pirma priemonės, kuriomis:

– užtikrinama, kad PTS prietaikų kūrėjams būtų sudaryta galimybė naudotis reikiamomis PTS technologijomis ir kad jie taikytų šias technologijas;

– užtikrinama, kad PTS prietaikų kūrėjams būtų sudaryta galimybė naudotis reikiamomis PTS technologijomis ir kad jie taikytų šias technologijas;

užtikrinamas padėties nustatymo rezultatų (pvz., gautų naudojant RFID ir (arba) Galileo/EGNOS) integravimas eismo valdymo priemonėse ir centruose;

užtikrinamas padėties nustatymo rezultatų (pvz., gautų naudojant RFID, DSRC ir (arba) Galileo/EGNOS) integravimas eismo valdymo priemonėse ir centruose;

Pagrindimas

DSRC paremtas padėties nustatymo rezultatų integravimas jau įdiegtas eismo valdymo priemonėse ir centruose ir turėtų būti aiškiai nurodomas.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) priemonės, kurių reikia sklandžių PTS paslaugų užtikrinimui Bendrijoje ir prie jos išorės sienų.

Pagrindimas

Galimybė naudoti PTS prietaikas ir paslaugas prie ES išorės sienų beveik taip pat svarbi, kaip ir ES viduje. Administracinio ir techninio lygio tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra būtinas.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) priemonės, kuriomis būtų užtikrinamas pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, saugumas, atsižvelgiant į pažangiųjų pagalbos vairuotojui sistemų (angl. Advanced Driving Assistance Systems, ADAS) diegimą ir taikant žmogaus bei mašinos sąsajas (angl. human-machine interface, HMI);

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 4 dalies b punkto 4a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Žmogaus ir mašinos sąsajų (HMI) reguliavimo sistema, kad būtų išspręsti atsakomybės klausimai, o PTS funkcinės saugumo ypatybės būtų patikimiau pritaikytos prie žmonių elgsenos;

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų pažangiųjų transporto sistemų (PTS) diegimo pagrindai[1], tikslas – užtikrinti PTS prietaikų ir suderintų tarpvalstybinių eismo ir kelionės informacijos bei eismo valdymo paslaugų diegimą skirtingose šalyse.

PTS yra pažangios prietaikos, kurios naudoja transportui skirtas informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir teikia naujoviškas su įvairiomis transporto rūšimis ir eismo valdymu susijusias paslaugas įvairiems naudotojams, kaip antai keliautojams, kelių infrastruktūros naudotojams ir operatoriams, transporto parkų valdytojams ir avarinių tarnybų operatoriams.

PTS prietaikų veiksmingumas įrodytas – jos padidino transporto sektoriaus našumą, saugą ir saugumą ir kartu prisidėjo prie politinio tikslo – padaryti transportą švaresnį – įgyvendinimo. Tačiau jos Europos naudotojams ir infrastruktūrai teikia dar ne visą galimą naudą.

PTS direktyvos poveikio vertinime[2] Komisija apibūdina didėjančius sunkumus, kuriuos turi įveikti transporto sektorius: kelių transporto priemonių spūstys kasmet ES kainuoja vidutiniškai 1 % BVP, žūčių keliuose skaičius vis dar gerokai viršija (42 953 žmonės – 2006 m.) tarpinį tikslą – iki 2010 m. sumažinti žūčių keliuose iki 25 000, kelių transporto priemonių anglies junginių išlakos sudaro 72 % visų su transportu susijusių anglies junginių išlakų.

Visų pirma Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad PTS plėtra yra lėtesnė, nei tikėtasi, o paslaugos diegiamos padrikai, todėl kuriamas nenuoseklus nacionalinių, regioninių ir vietos sprendimų rinkinys, keliantis grėsmę bendrosios rinkos vientisumui. Komisijos nuomone, pagrindinės kliūtys, stabdančios PTS plėtrą – suinteresuotųjų šalių sąveikos ir veiksmingo bendradarbiavimo stoka, neišspręsti duomenų privatumo ir atsakomybės klausimai.

Siekdama paspartinti koordinuotą PTS diegimą ir įveikti PTS plėtros kliūtis, Komisija siūlo direktyvą kaip teisėkūros priemonę, parengtą vadovaujantis proporcingumo ir subsidiarumo principais.

Tikslas ir siekiai

Pasiūlymu siekiama įgyvendinti priemones, kurios yra būtinos siekiant skatinti kelių transportui skirtas PTS prietaikas ir paslaugas, taip pat jų sąsajas su kitų rūšių transportu.

Pasiūlyme nustatyti valstybių narių įsipareigojimai užtikrinti koordinuotą sąveikių PTS prietaikų ir paslaugų diegimą ir naudojimą. Siūloma, kad diegiant PTS valstybėse narėse būtų atsižvelgiama į I priede išdėstytus pagrindinius principus, kaip antai veiksmingumą, rentabilumą, geografinį vientisumą ir sąveiką, brandos lygį.

Bendros specifikacijos

Svarbu pabrėžti PTS direktyvos ir PTS diegimo Europoje veiksmų plano ryšį, kadangi direktyvoje yra išsami nuostata (4 straipsnis) dėl veiksmų plano prioritetinių sričių tikslų įgyvendinimo priimant įgyvendinimo priemones.

Bendros specifikacijos, kurias Europos PTS komitetas (angl. European ITS Committee, EIC) patvirtina ES lygmeniu, priimdamas įgyvendinimo priemones pagal reguliavimo procedūra su tikrinimu, visų pirma apima keturias prioritetines sritis:

1. optimalų kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimą;

2. eismo ir krovinių valdymo PTS paslaugų tęstinumą Europos transporto koridoriuose ir miestų aglomeracijose;

3. PTS kelių saugos ir saugumo prietaikas;

4. transporto priemonės integravimą į transporto infrastruktūrą.

Keturios prioritetinės sritys, kuriose bus nustatytos bendros specifikacijos, yra tokios pat kaip keturi iš šešių veiksmų plane siūlomi veiksmai. Jų pagrindiniai elementai nustatyti II priede.

Siūloma, kad nacionalinių institucijų išduodamų tipo patvirtinimų abipusis pripažinimas būtų taikomas su kelių infrastruktūra susijusiai techninei ir programinei įrangai (5 straipsnis). Direktyvoje minimos pagrindų direktyvos dėl duomenų saugumo ir apsaugos, kuriomis siekiama užtikrinti privatumą ir saugumą (6 straipsnis). Taip pat siūloma įkurti Europos PTS patariamąją grupę, kuri konsultuotų Komisiją.

Pranešėjos nuomonė

Direktyva yra tinkama teisėkūros priemonė, kuria galima koordinuočiau ir nuosekliau skatinti PTS diegimą ES.

Akivaizdu, kad reikia užtikrinti didesnę PTS prietaikų ir paslaugų sąveiką Europoje, įskaitant atgalinį suderinamumą, kai tai yra įmanoma, informacijos teikimą visiems keliautojams ir apie visų rūšių transportą, stiprinti daugiarūšiškumą ir ypač svarbu sukurti konkurencingesnę ir našesnę transporto infrastruktūros aplinką. Reikėtų užtikrinti suinteresuotųjų šalių įgytos patirties, patirties įgyvendinant veiksmų planą ir standartizavimo veiklos patirties sąsają.

Nors poreikis nustatyti PTS diegimo reguliavimo būdą neginčijamas, įgyvendinimo specifikacijų turinys turėtų būti ribotas. Dėl duomenų apsaugos – būtina apsvarstyti anoniminių duomenų naudojimą, naudotojų sutikimą ir aptarti privatumu užtikrinimą ankstyvuoju PTS kūrimo etapu.

Atsakomybės klausimus reikia spręsti dalyvaujant tos srities ekspertams ir visoms suinteresuotosioms šalims. Taip pat reikia nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp visų su PTS susijusių suinteresuotųjų šalių dėl atstovavimo jų interesams Europos PTS patariamojoje grupėje, kad šiam procesui būtų suteikta oficialesnis konsultacijų vaidmuo ir daugiau skaidrumo.

Veiksmais, kurie numatyti bendrose specifikacijose, siekiant didinti saugą ir stiprinti atitinkamą HMI pagrindą pažeidžiamiems eismo dalyviams.

  • [1]  COM(2008) 0887.
  • [2]  SEC(2008) 3083 ir SEC(2008)3084.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pažangiosios sausumos transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu

Nuorodos

COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.12.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.1.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Anne E. Jensen

8.12.2008

 

 

Svarstymas komitete

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Schroedter

Pateikimo data

3.4.2009