Ziņojums - A6-0226/2009Ziņojums
A6-0226/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem

31.3.2009 - (COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Anne E. Jensen

Procedūra : 2008/0263(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0226/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem

(COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0887),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 71. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0512/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0226/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Inteliģentās transporta sistēmas (ITS) ir progresīvas lietotnes, kurām gan nepiemīt inteliģence kā tāda, tomēr to mērķis ir nodrošināt novatoriskus pakalpojumus transporta veidiem un satiksmes vadībai, kā arī dot iespēju dažādiem lietotājiem labāk piekļūt informācijai un drošāk, saskaņotāk un gudrāk izmantot transporta tīklus.

Pamatojums

ITS ir progresīvas lietotnes, kurās izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas transporta jomā, nodrošinot novatoriskus pakalpojumus transporta veidos un transporta pārvaldībai dažādiem lietotājiem, piemēram, pasažieriem, autotransporta infrastruktūras lietotājiem un uzņēmumiem, avārijas dienestu transportlīdzekļu autoparku vadītājiem vai lietotājiem. Ar šīm progresīvajām lietotnēm pasažieriem nodrošina labāku informāciju un transporta tīklu izmantošana kļūst drošāka, saskaņotāka un gudrāka, lai gan sistēmas kā tādas nekļūst inteliģentākas, jo šāda īpašība var piemist tikai cilvēkam.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Ir izstrādātas vairākas progresīvas lietotnes un Kopienas mehānismi dažādiem transporta veidiem, piemēram, dzelzceļa transportam (ERTMS un TAF-TSI), jūras un iekšzemes ūdensceļu transportam (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), gaisa transportam (SESAR) un sauszemes transportam, piemēram, mājlopu pārvadāšanai.

Pamatojums

Ar šo grozījumu parāda dažādas lietotnes, kuras izstrādātas vai ieviestas attiecībā uz dažādiem transporta veidiem — dzelzceļa transportam (ERTMS un TAF-TSI), jūras un iekšzemes ūdensceļu transportam (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), gaisa transportam (SESAR) — un norāda, ka autotransportam nav līdzvērtīgas saskaņotas Kopienas struktūras.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Šajā direktīvā noteiktās prasības un procedūras neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti galvenokārt to vēsturiskās vērtības dēļ un kuri sākotnēji reģistrēti un/vai tiem piešķirts tipa apstiprinājums, un/vai tie laisti apritē pirms šīs direktīvas un tās īstenošanas pasākumu stāšanās spēkā.

Pamatojums

ITS sistēmu pārbūve būtu praktiski un tehniski neiespējama daudziem antīkiem transportlīdzekļiem. Tādēļ uz šiem transportlīdzekļus nedrīkst attiecināt šīs direktīvas prasības.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Nākotnē jānodrošina ITS ieviesto lietotņu un pakalpojumu sadarbspēja un atbilstošos gadījumos tā jāattiecina arī uz ITS lietotņu un pakalpojumu atgriezenisko savietojamību.

Pamatojums

Ir būtiski Eiropas Savienībā nodrošināt ITS sadarbspēju, tostarp ITS lietotņu un pakalpojumu atgriezenisko savietojamību, kas ir svarīgākais saskaņotas un efektīvas ITS ieviešanas priekšnosacījums.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Tādu ITS lietotņu un pakalpojumu vajadzībām, kam nepieciešami precīzi un garantēti laika noteikšanas un pozicionēšanas pakalpojumi, jāizmanto satelītu infrastruktūra vai jebkurš tehnoloģijas veids, kas nodrošina līdzvērtīgu precizitātes līmeni.

(12) Tādu ITS lietotņu un pakalpojumu vajadzībām, kam nepieciešami precīzi un garantēti laika noteikšanas un pozicionēšanas pakalpojumi, jāizmanto satelītu infrastruktūra vai jebkurš tehnoloģijas veids, kas nodrošina līdzvērtīgu precizitātes līmeni, piemēram, specializētā šaura diapazona datu pārraide (DSRC).

Pamatojums

Sekundārajām telemātikas lietojumprogrammām nepieciešamos datus var ģenerēt, izmantojot esošās un pārbaudītās tehnoloģijas, piemēram, specializēto šaura diapazona datu pārraidi (DSRC), un tā ir skaidri minēta kā viena no trīs galvenajām tehnoloģijām Direktīvā 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā. DSRC nav tādu trūkumu vai ierobežojumu kā GPS/GNSS, un tajā var vākt daudzpakāpju datus, kuros atspoguļoti dažādi faktori, piemēram, emisijas kategorija un transportlīdzekļa izmēri, nobrauktais attālums, dienas laiks utt. Jebkurā gadījumā šis jautājums jānoskaidro.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo direktīvu izveido pamatu inteliģento transporta sistēmu koordinētai ieviešanai un izmantošanai Kopienā, kā arī šim nolūkam nepieciešamo specifikāciju izstrādei.

Ar šo direktīvu izveido pamatu inteliģento transporta sistēmu, tostarp sadarbspējīgu ITS, koordinētai un saskaņotai ieviešanai un izmantošanai Kopienā, kā arī šim nolūkam nepieciešamo specifikāciju izstrādei.

Pamatojums

ITS sistēmas ES netiek efektīvi ieviestas ne tikai tāpēc, ka trūkst saskaņotas virzības ES līmenī, bet arī tāpēc, ka dažādas iesaistītās puses izmanto atšķirīgu pieeju attiecībā uz ITS lietotnēm. Sadarbspēja ir pamatprasība, lai garantētu efektīvu ITS lietotņu un pakalpojumu izmantošanu.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tā attiecas uz visām autotransporta jomas inteliģentajām transporta sistēmām un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

Tā attiecas uz visām autotransporta, tostarp pilsētas transporta, jomas inteliģentajām transporta sistēmām, kas paredzētas pasažieriem, transportlīdzekļiem un infrastruktūrai, kā arī to mijiedarbībai, un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

Pamatojums

Direktīvas darbības jomā precīzi jāparedz, ka ITS atteicas uz visiem autosatiksmes dalībniekiem, transportlīdzekļiem un infrastruktūru, kā arī transportlīdzekļiem pilsētās.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šīs direktīvas un tās 4. pantā minēto pasākumu piemērošana neskar dalībvalstu prasības attiecībā uz sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību.

Pamatojums

No direktīvas darbības jomas jāizslēdz dalībvalstu prasības attiecībā uz sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) „inteliģentās transporta sistēmas (ITS)” nozīmē tādas sistēmas, kurās autotransporta atbalstam (ietverot infrastruktūru, transportlīdzekļus un lietotājus) un attiecībā uz saskarnēm ar citiem transporta veidiem izmanto informācijas un sakaru tehnoloģijas;

(a) „inteliģentās transporta sistēmas (ITS)” nozīmē tādas sistēmas, kurās autotransporta (ietverot infrastruktūru, transportlīdzekļus un lietotājus) un satiksmes un mobilitātes vadības atbalstam un saskarnēm ar citiem transporta veidiem, tostarp multimodāli savietojamu biļešu pārdošanai, izmanto informācijas un sakaru tehnoloģijas;

Pamatojums

ITS definīcijā jāiekļauj arī sistēmas, kas paredzētas satiksmes vadībai. Ar multimodalitāti varēs paaugstināt transporta efektivitāti. Ja to piemēro biļešu pārdošanai, var nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

2. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) „ITS lietotājs” nozīmē ikvienu ITS lietotņu vai pakalpojumu izmantotāju, arī pasažierus, autotransporta infrastruktūras lietotājus un operatorus, autoparku vadītājus un neatliekamās palīdzības dienestu operatorus;

(f) „ITS lietotājs” nozīmē ikvienu ITS lietotņu vai pakalpojumu izmantotāju, arī pasažierus, neaizsargātos satiksmes dalībniekus, autotransporta infrastruktūras lietotājus un operatorus, autoparku vadītājus un neatliekamās palīdzības dienestu operatorus;

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi šīs direktīvas darbības jomā iekļaut arī neaizsargātos satiksmes dalībniekus.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

2. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha) „neaizsargātie satiksmes dalībnieki” ir nemotorizēti ceļu satiksmes dalībnieki, piemēram, gājēji un riteņbraucēji, kā arī motociklisti un invalīdi vai personas ar kustību traucējumiem.

Pamatojums

Nepieciešams tekstā iekļaut definīciju, paredzot noteikumus attiecībā uz neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

2. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha) „ITS lietotņu un pakalpojumu minimālais līmenis” ir to ITS lietotņu un pakalpojumu pamatlīmenis, kas ir TEN-T neaizstājami elementi;

Pamatojums

Jānosaka ITS lietotņu un pakalpojumu minimālais līmenis, kuru var ieviest, izmantot un darbināt visās dalībvalstīs. Nav citu konkrētu pienākumu, kuri neietilpst šajā definīcijā. Šīs lietotnes un pakalpojumus var līdzfinansēt ES. ITS pakalpojumu minimālā līmeņa skaidrojums ir nepieciešams dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai Kopienā nodrošinātu sadarbspējīgu ITS lietotņu un pakalpojumu saskaņotu ieviešanu un izmantošanu.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai Kopienā nodrošinātu efektīvu un sadarbspējīgu ITS lietotņu un pakalpojumu saskaņotu ieviešanu un izmantošanu.

Pamatojums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai Kopienā nodrošinātu efektīvu un sadarbspējīgu ITS lietotņu un pakalpojumu saskaņotu ieviešanu un izmantošanu.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Dalībvalstis iespēju robežās nodrošina savu ITS lietotņu un pakalpojumu atgriezenisko savietojamību Kopienā.

Pamatojums

Dalībvalstīm jānodrošina ITS savietojamība, kas ir ārkārtīgi svarīga saskaņotai un efektīvai ITS ieviešanai. Tādēļ ITS lietotņu un pakalpojumu atgriezenisko savietojamību iespēju robežās nedrīkst izslēgt no piemērošanas Kopienā.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts - da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) nepieļauj ģeogrāfisko sadrumstalotību un pārtrauktību.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saistībā ar tādām ITS lietotnēm un pakalpojumiem, kuru darbībai nepieciešami globāli, nepārtraukti, precīzi un garantēti laika noteikšanas un pozicionēšanas pakalpojumi, izmanto satelītu infrastruktūru vai jebkuru tehnoloģijas veidu, kas nodrošina līdzvērtīgu precizitātes līmeni.

3. Saistībā ar tādām ITS lietotnēm un pakalpojumiem, kuru darbībai nepieciešami globāli, nepārtraukti, precīzi un garantēti laika noteikšanas un pozicionēšanas pakalpojumi, izmanto satelītu infrastruktūru vai jebkuru tehnoloģijas veidu, piemēram, DSRC, kas nodrošina līdzvērtīgu precizitātes līmeni.

Pamatojums

Sekundārajām telemātikas lietojumprogrammām nepieciešamos datus var ģenerēt, izmantojot citas esošās un pārbaudītās tehnoloģijas, piemēram, specializēto šaura diapazona datu pārraidi (DSRC), kura ir skaidri minēta kā viena no trīs galvenajām tehnoloģijām Direktīvā 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā. DSRC nav tādu trūkumu vai ierobežojumu kā GPS/GNSS, un tajā var vākt daudzpakāpju datus, kuros atspoguļoti dažādi faktori, piemēram, emisijas kategorija un transportlīdzekļa izmēri, nobrauktais attālums, dienas laiks utt. Jebkurā gadījumā šis jautājums jānoskaidro.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pieņemot pasākumus, kas paredzēti 1. un 2. punktā, dalībvalstis ņem vērā I pielikumā izklāstītos principus.

4. Pieņemot pasākumus, kas paredzēti 1. un 2. punktā, dalībvalstis prasa ievērot I pielikumā izklāstītos principus.

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, ka dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu vajadzību novērtēšanai noteikto pamatprincipu ievērošanu (efektivitāte, rentabilitāte, ģeogrāfiskā nepārtrauktība, sadarbspēja, gatavības pakāpe).

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis ņem vērā ģeogrāfiski attālināto reģionu morfoloģiskās īpatnības un attālumus, kas jāveic, lai turp nokļūtu, nepieciešamības gadījumā izdarot izņēmumu attiecībā uz I pielikumā minēto izmaksu lietderību;

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija nosaka ITS ieviešanas un izmantošanas specifikācijas, jo sevišķi šādās prioritārās jomās:

1. Komisija nosaka ITS ieviešanas un izmantošanas specifikācijas šādās prioritārās jomās:

Pamatojums

Jāierobežo četras prioritātes jomas, kuras atbilst četrām darbībām, ko ieteica Komisijas izstrādātajā rīcības plānā ITS ieviešanai Eiropā, un šajā rīcības plānā ir ierosināta regulējuma pieeja, pieņemot ieviešanas pasākumus saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

1.a Komisija nosaka specifikācijas ITS lietotņu un pakalpojumu minimālā līmeņa obligātai ieviešanai un lietošanai, jo īpaši šādās jomās:

 

(a) reālā laika satiksmes un ceļojumu informācijas pakalpojumu nodrošināšana visā ES;

 

(b) dati un procedūras, kā nodrošina bezmaksas minimālos vispārējos satiksmes informācijas pakalpojumus;

 

(c) saskaņota „eCall” sistēmas ieviešana visā Eiropā;

 

(d) atbilstoši pasākumi drošu autostāvvietu nodrošināšanai kravas un komerciālajiem transportlīdzekļiem un telemātikas uzraudzības stāvvietu un rezervēšanas sistēmu ieviešanai.

 

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Komisija nosaka specifikācijas ITS nepieciešamajai ieviešanai un izmantošanai, ja tā pārsniedz ITS lietotņu un pakalpojumu minimālā līmeņa prasības gadījumā, kad Kopiena līdzfinansējusi TERN izveidi vai uzturēšanu.

Pamatojums

Svarīgi, lai jauna TERN izveide būtu „inteliģenta” no paša sākuma. Jāsagatavo ietekmes novērtējums attiecībā uz ITS nepieciešamo ieviešanu.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Specifikācijas izstrādā, pamatojoties uz I pielikumā izklāstītajiem principiem, un tajās iekļauj vismaz tos pamatelementus, kas norādīti II pielikumā.

2. Specifikācijas izstrādā saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem principiem, un tajās iekļauj vismaz tos pamatelementus, kas norādīti II pielikumā.

Pamatojums

Direktīvas priekšlikuma I pielikumā minētie principi (efektivitāte, rentabilitāte, ģeogrāfiskā nepārtrauktība, sadarbspēja, gatavības pakāpe) ir svarīgi saskaņotai un efektīvai ITS ieviešanai ES. Tādēļ Komisijai, ierosinot un pieņemot ITS specifikācijas saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, jānodrošina šo principu ievērošana.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Lai nodrošinātu sadarbspēju un atbildības sadalījumu, Komisija atbilstošos gadījumos papildina II pielikumā minētos pamatelementus ar ITS pakalpojumu plānošanas, ieviešanas un izmantošanas specifikācijām, un nosaka pakalpojumu saturu un pakalpojuma sniedzēju saistības.

Pamatojums

The interoperability and liability issues are indentified as main (horizontal) obstacles for the ITS deployment. The amendment seeks to introduce provision for the adoption, where appropriate, of additional specifications in order to address issues of interoperability and apportionment of liabilities for the planning, implementation and operational use of the ITS services. In particular, rules on the ITS service providers should be adopted in order to ensure data protection, safety and continuity of services provided. These measures should be adopted with the RPS and will enable the safe, seamless and efficient operation of ITS services in EU.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

 

 

2.b Specifikācijās nosaka arī apstākļus, kuros dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju var paredzēt papildu noteikumus šādu pakalpojumu nodrošināšanai visā katras valsts teritorijā vai tās daļā.

 

 

Pamatojums

Ņemot vērā pakalpojumu veidu un vietējos apstākļus, dalībvalstīm jādod iespēja lemt par konkrētiem noteikumiem 3. panta izpratnē, piemēram, par minimālās kvalitātes līmeni konkrētā gadījumā. Šādos noteikumos tiks ņemtas vērā īpašās vajadzības, kuras paudušas vietējās iestādes. Šo prasību ieviešanai būs nepieciešama informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un Komisiju, tādēļ atsevišķos gadījumos būs jāveido datu apmaiņas tīkli.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Papildu principi un/vai specifikāciju pamatelementi, kuri nav paredzēti šajā direktīvā, jāiekļauj I un/vai II pielikumā saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru.

Pamatojums

Direktīvas 3. pantā minētie ITS ieviešanas principi un 4. pantā minētie specifikāciju pamatelementi ir šīs direktīvas noteikumu pamats. Direktīvas I vai II pielikumā jāpievieno papildu elementi saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru (koplēmuma procedūra).

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Komisija, pirms tā pieņem 2.a un 2.b punktā minētās specifikācijas, veic atbilstošu ietekmes novērtējumu.

Pamatojums

Komisijai, pirms tā pieņem specifikācijas, ir jāveic ietekmes novērtējums, kurā ietverts 4. pantā minēto ieviešanas pasākumu vispusīgs izmaksu un guvumu novērtējums. Ietekmes novērtējumā jāizskata arī jautājums par papildu ekonomiskajām izmaksām, kuras uzņemsies uzņēmumi, un parametriem saistībā ar ITS ekonomisko ciklu.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Attiecībā uz 1. punktā minētajām ITS iekārtām un lietojumprogrammatūrām dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par šajā direktīvā iekļauto ITS iekārtu un lietojumprogrammatūru tipa apstiprinājumu, nosūta informāciju, attiecīgi precizējot atbildību.

Pamatojums

Jāapsver arī jautājums par atbildību saistībā ar ITS lietotnēm un pakalpojumiem, jo tas ir viens no galvenajiem šķēršļiem efektīvai ITS ieviešanai. Šis noteikumus attiecas galvenokārt uz portatīvajām ierīcēm un infrastruktūras aprīkojumu.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par valsts struktūrām, kas atbildīgas par to ITS iekārtu un lietojumprogrammatūru tipa apstiprināšanu, uz kurām attiecas šī direktīva. Komisija paziņo šo informāciju pārējām dalībvalstīm.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par valsts struktūrām, kas atbildīgas par to ITS iekārtu un lietojumprogrammatūru tipa apstiprināšanu, tostarp arī par ITS lietojumprogrammatūru piegādātāju akreditāciju, uz kuriem attiecas šī direktīva. Komisija paziņo šo informāciju pārējām dalībvalstīm.

Pamatojums

Tipa apstiprināšana ir piemērota inteliģentajām transportlīdzekļu iekārtām. Turpretī, ņemot vērā lietojumprogrammu nepārtraukto attīstību, šajā jomā ražotāju akreditācija dalībvalstīs šķiet piemērotāka.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a ITS iekārtas un programmatūras var laist tirgū un apgrozībā tikai tad, ja to pareizi uzstāda un uztur, kā arī izmanto paredzētajam mērķim un saskaņā ar atbilstīgajiem Kopienas tiesību aktiem tie nerada apdraudējumu cilvēka veselībai un drošībai un videi, kā arī atbilstošos gadījumos — īpašumam.

Pamatojums

Laižot tirgū ITS aprīkojumu un programmatūru nodrošina, ka tie ir saskaņā ar atbilstīgajiem Kopienas tiesību aktiem nerada apdraudējumu cilvēka veselībai un drošībai, kā arī atbilstošos gadījumos — īpašumam. Šī ir vispārēja prasība, kas attiecas uz vairākām ES nozarēm un ražojumiem.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b ITS iekārtas un programmatūras uzskata par atbilstīgām 4. pantā paredzētajām specifikācijām, ja tās pēc iespējas atbilst atbilstīgajiem valsts vai Eiropas standartiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumiem 1.

 

1 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav paredzēti specifiski noteikumi ITS tehnisko specifikāciju un standartu pieņemšanai. Tā kā nevajadzētu radīt ierobežojumus šādu prasību pieņemšanai šajā direktīvā, jāatsaucas uz spēkā esošajām procedūrām, kas ļauj uzskatīt ražojumus vai pakalpojumus par atbilstošiem harmonizētajiem standartiem, kurus pieņēmušas valsts vai Eiropas standartizācijas iestādes: Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC) un Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI).

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Tehnisko standartu un regulējuma komiteja

 

Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 5. panta 3.b punktā minētie standarti pilnībā neatbilst 4. pantā pieņemtajām specifikācijām, attiecīgā dalībvalsts vai Komisija informē pastāvīgo komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu, norādot iemeslu. Komiteja nekavējoties sagatavo atzinumu.

 

Ņemot vērā komitejas atzinumu, Komisija informē dalībvalstis par to, vai šie standarti būtu vai nebūtu jāiekļauj šīs direktīvas 5. pantā minētajos paziņojumos.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir veicināt ITS standartizāciju, un ar to paredz iespēju izmantot standartizācijas komiteju un Direktīvas 98/34/EK 5. pantā noteikto procedūru, ar ko paredz informācijas sniegšanas kārtību attiecībā uz tehniskajiem standartiem un noteikumiem un kārtību, kādā tiek izstrādāti noteikumi par informācijas sabiedrības pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ITS darbības kontekstā personas datu apstrādi veic saskaņā ar Kopienas noteikumiem par privātpersonu pamattiesību un brīvību aizsardzību, jo sevišķi ar Direktīvas 95/46/EK un 2002/58/EK noteikumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ITS darbības kontekstā personas datu vākšanu, uzglabāšanu un apstrādi veic saskaņā ar Kopienas noteikumiem par privātpersonu pamattiesību un brīvību aizsardzību, jo sevišķi ar Direktīvas 95/46/EK un 2002/58/EK noteikumiem.

Pamatojums

Svarīgi ir nodrošināt personu privātumu un EK tiesību aktu par personu datu aizsardzību ievērošanu, vienlaicīgi garantējot ITS lietotņu un pakalpojumu pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Lai nodrošinātu privātumu, attiecībā uz ITS lietotnēm un/vai pakalpojumiem, atbilstošos gadījumos jāveicina anonīmu datu izmantošana:

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt personu privātumu un EK tiesību aktu par personu datu aizsardzību ievērošanu, vienlaicīgi garantējot ITS lietotņu un pakalpojumu pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Personas datus apstrādā tikai tiktāl, ciktāl šādu datu apstrāde ir nepieciešama ITS lietotņu un/vai pakalpojumu darbības nodrošināšanai.

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt personas privātumu un EK tiesību aktu par personu datu aizsardzību ievērošanu, vienlaicīgi garantējot ITS lietotņu un pakalpojumu pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Ja kāda darbība ir saistīta ar Direktīvas 95/46/EK 8. pantā minēto datu īpašajām kategorijām, šādus datus apstrādā tikai tad, kad datu subjekts, pamatojoties uz saņemto informāciju, dod nepārprotamu piekrišanu šādu datu apstrādei.

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt personas privātumu un EK tiesību aktu par personu datu aizsardzību ievērošanu, vienlaicīgi garantējot ITS lietotņu un pakalpojumu pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis īpaši nodrošina ITS datu un ierakstu aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu, cita starpā nelikumīgu piekļuvi, sagrozīšanu vai nozaudēšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina ITS datu un ierakstu aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu, cita starpā nelikumīgu piekļuvi, sagrozīšanu vai nozaudēšanu, un to, ka šos datus nedrīkst izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kas noteikti šajā direktīvā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu pastiprina datu aizsardzību. Atsevišķi ITS lietotāji, piemēram, 2. panta f) apakšpunkta izpratnē definētie autoparku vadītāji, nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ITS pakalpojumus darba ņēmēju kontrolēšanai.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

svītrots

Grozīšanas kārtība

 

Lai atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas laikā gūto pieredzi, Komisija var grozīt pielikumus un tos pielāgot tehniskajam progresam.

 

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, cita starpā to papildinot, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Pamatojums

Direktīvas 3. pantā minētie ITS ieviešanas principi un 4. pantā minētie specifikāciju pamatelementi ir šīs direktīvas noteikumu pamats. Tādēļ pielikumus nedrīkst grozīt, izmantojot komitoloģiju ar regulatīvo kontroles procedūru, bet ir jāpiemēro Līguma 251. pantā minētā procedūra — koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns) – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

1. Komisija sagatavo gada darba programmu, pamatojoties uz šīs direktīvas II pielikumā noteiktajiem būtiskajiem elementiem, un pirmo reizi — vēlākais trīs mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Darba programma ir vajadzīga, lai katru gadu tajā ieviestu turpmāk pieņemamos ITS specifikāciju ieviešanas pasākumus. Tā varēs nodrošināt saikni starp ITS pamatelementiem un termiņiem rezultātu sniegšanai. ITS izstrādes pamatelementu pirmo programmu jāpieņem vēlākais trīs mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns) – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2. Komisija ņem vērā to komiteju darba rezultātus, kuras dibinātas saskaņā ar citiem Kopienas aktiem, kas attiecas uz dažādām ITS jomām, tostarp 9. pantā minētās Eiropas ITS konsultatīvās grupas darba rezultātus.

Pamatojums

Noteikta vispārēja prasība, ka jāņem vērā to komiteju darba rezultāti, kuras dibinātas saskaņā ar citām Kopienas direktīvām, regulām un lēmumiem, piemēram, par ceļu lietotāju nodokļa elektroniskās iekasēšanas sistēmām, saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS), iekšzemes ūdensceļiem, tipa apstiprinājumu motorizētiem transportlīdzekļiem vai TEN-T, lai nodrošinātu saskaņotu ieviešanu un radītu sinerģijas efektu. Tādēļ Eiropas ITS konsultatīvās grupas darbības rezultāti būtu vērtīgas vadlīnijas ieviešanas pasākumu izstrādei.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns) – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3. Komisija, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, nodrošina ITS ieviešanas vispārēju konsekvenci un papildināmību ar citām atbilstošām Kopienas politikas jomām, programmām un darbībām.

Pamatojums

Komisijai, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, jānodrošina vispārēja saskaņotība un ITS ieviešanas papildināmība ar citām atbilstošām Kopienas politikas jomām, programmām un darbībām, tādējādi nodrošinot EK politikas jomu sinerģiju un efektivitāti.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns) – 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4. Komisija aktīvi sadarbojas ar Eiropas un starptautiskajām standartizācijas struktūrvienībām attiecībā uz I un II pielikumā minēto prasību izpildi.

Pamatojums

Jānorāda uz nepieciešamību sadarboties ar starptautiskajām organizācijām ITS un standartizācijas jomā.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns) – 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5. Komisija rīkojas saskaņā ar 8. panta 1.a punktā minēto procedūru, lai:

 

(a) pieņemtu un grozītu gada darba programmas;

 

(b) noteiktu starptautiskās sadarbības prioritārās jomas.

 

Gada darba programmu un starptautiskās sadarbības prioritārās jomas publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš regulatīvo procedūru lēmumiem par gada darba programmu un starptautiskās sadarbības prioritārajām jomām. Arī lēmumi jāpublicē Oficiālajā Vēstnesī, lai šādu informāciju saņemtu visas iesaistītās puses un lai nodrošinātu ITS ieviešanas darba pārredzamību.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns) – 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

.

6. Saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru Komisija vēlākais sešus mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā pieņem darba programmu, norādot mērķus un termiņus II pielikuma īstenošanai.

 

 

Pamatojums

Direktīvas II pielikumā prioritātes nav uzskaitītas pēc svarīguma un nav noteikti termiņi to īstenošanai. Tādēļ Komisijai sadarbībā ar ITS komiteju jānosaka mērķi un termiņi to ieviešanai. Darba programmā varētu būt nepieciešami grozījumi, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un darba progresu. Tādēļ jāparedz iespēja regulāri pārskatīt darba programmu.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

 

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

Pamatojums

Ar šo grozījumu lēmumiem par ikgadējo darba programmu un starptautiskās sadarbības prioritārajām jomām ievieš atsauci uz direktīvu saistībā ar regulatīvo procedūru (Lēmums 1999/468/EK). Ieteiktais pārbaudes tiesību periods ir trīs mēneši.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Komisija nodrošina, ka Eiropas ITS padomdevēju grupas pārstāvji ir kompetenti un ka šajā grupā atbilstoši tiek pārstāvētas tās rūpniecības nozares un lietotāji, kurus varētu ietekmēt pasākumi, ko Komisija varētu ieteikt saskaņā ar šo direktīvu.

Pamatojums

Komisijai jāveicina ITS iesaistīto pušu atbilstoša līdzdalība Eiropas ITS padomdevēju grupā.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Eiropas ITS padomdevēju grupu aicina sagatavot tehnisku atzinumu par projektu specifikācijām, kas minētas 4. pantā,

Pamatojums

Direktīvā jāparedz iespēja Eiropas ITS padomdevēju grupai sniegt atzinumus par Komisijas specifikāciju projektiem, kas minēti 4. pantā.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Eiropas ITS padomdevēju grupa darbojas pārredzami.

Pamatojums

Eiropas ITS padomdevēju grupas darbam jābūt pārredzamam un atklātam.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Katru otro gadu Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Reizi divos gados Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par progresu šīs direktīvas ieviešanā, tam pievienojot I. un II pielikumā minēto noteikumu darbības novērtējumu, un izvērtē nepieciešamību grozīt šo direktīvu.

 

Jo īpaši Komisija reizi divos gados sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, jo īpaši par finansiālo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā Komisija sagatavo priekšlikumu par ITS lietotņu un pakalpojumu minimālā līmeņa ieviešanas finansiālo pamatu.

Pamatojums

Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegtajos ziņojumos detalizēti jānorāda ITS ieviešanas pakāpe, kā arī jāpievieno I un II pielikumā minēto noteikumu darbības novērtējums un jāizvērtē nepieciešamība grozīt šo direktīvu. Tā būs iespējams labāk uzraudzīt un noteikt galveno progresu un pārbaudīt šīs direktīvas mērķu īstenošanu un, pamatojoties uz drošu novērtējumu, sagatavot iespējamos labojumus. ITS lietotņu un pakalpojumu minimālā līmeņa finansējums ir būtiski svarīgs jautājums. Komisijai regulāri jāziņo par šo jautājumu.

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vēlākais līdz [24 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Vēlākais līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Pamatojums

Piedāvātais 24 mēnešu transponēšanas periods ir pārāk ilgs.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) efektivitāte spēja sniegt reālu ieguldījumu, lai risinātu Eiropas ceļu satiksmes galvenās problēmas (piemēram, mazinot pārslogotību, pazeminot emisijas, uzlabojot energoefektivitāti, panākot augstāku drošuma un drošības līmeni);

(a) efektivitāte — spēja sniegt reālu ieguldījumu, lai risinātu Eiropas ceļu satiksmes galvenās problēmas (piemēram, mazinot pārslogotību, pazeminot emisijas, uzlabojot energoefektivitāti, panākot augstāku drošuma un drošības līmeni, risinot jautājumus saistībā ar neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem);

Pamatojums

Būtiski ir vajadzību novērtējumā iekļaut jautājumus, kas saistīti ar neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ģeogrāfiskā nepārtrauktība spēja nodrošināt netraucētus pakalpojumus visā Kopienā un it īpaši Eiropas transporta tīklā;

(c) ģeogrāfiskā nepārtrauktība — spēja nodrošināt netraucētus pakalpojumus visā Kopienā un pie tās ārējām robežām, it īpaši Eiropas transporta tīklā;

Pamatojums

ITS izmantošana pie ES ārējām robežām ir gandrīz tikpat svarīga kā to izmantošana Eiropas Savienības iekšienē. Pārrobežu sadarbība ir nepieciešama administratīvā un tehniskā līmenī.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) intermodalitāte — kravu novirzīšana no autoceļiem uz tuvsatiksmes kuģu satiksmi, dzelzceļu, iekšzemes ūdeņiem vai tādu transporta veidu kombinācija, kurā pārvadājumi pa autoceļiem ir pēc iespējas efektīvi.

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma ietilpst visu ITS piemērošana autoceļu transporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem. Tādēļ ir svarīgi šajā direktīva paredzētajos ITS ieviešanas principos iekļaut intermodalitāti.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

vajadzīgo pasākumu noteikšanu, lai kravu pārvadājumu loģistikas (e-krava) ITS lietotņu izstrādē (īpaši kravu uzraudzībai un izsekošanai visa maršruta garumā un visos transporta veidos) izmantotu novatoriskas ITS tehnoloģijas (radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) vai Galileo/Egnos), jo sevišķi:

(b) vajadzīgo pasākumu noteikšanu, lai kravu pārvadājumu loģistikas (e-krava) ITS lietotņu izstrādē (īpaši kravu uzraudzībai un izsekošanai visa maršruta garumā un visos transporta veidos) izmantotu novatoriskas ITS tehnoloģijas (radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID, DSRC vai Galileo/Egnos), jo sevišķi:

atbilstīgu ITS tehnoloģiju pieejamību ITS lietotņu izstrādātājiem un šo tehnoloģiju izmantošanu;

atbilstīgu ITS tehnoloģiju pieejamību ITS lietotņu izstrādātājiem un šo tehnoloģiju izmantošanu;

lokalizācijas rezultātu integrēšanu (piemēram, ar RFID un/vai Galileo/EGNOS starpniecību) satiksmes vadības instrumentos un centros;

lokalizācijas rezultātu integrēšanu (piemēram, ar RFID, DSRC un/vai Galileo/EGNOS starpniecību) satiksmes vadības instrumentos un centros;

Pamatojums

Lokalizācijas rezultātu integrācija, pamatojoties uz DSRC, jau ir ieviesta satiksmes pārvaldības rīkos un centros, tādēļ tā īpaši jāpiemin.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) tādu pasākumu noteikšanu, ar kuriem nodrošina netraucētus ITS pakalpojumus Kopienā un pie tās ārējām robežām.

Pamatojums

ITS izmantošana pie ES ārējām robežām ir gandrīz tikpat svarīga kā to izmantošana Eiropas Savienībā. Pārrobežu sadarbība ir nepieciešama administratīvā un tehniskā līmenī.

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) tādu pasākumu noteikšanu, kas nodrošinātu neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, ieviešot mobilitātes pārvaldības sistēmas pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem attiecībā uz progresīvo autovadītāja palīdzības sistēmu (ADAS) ieviešanu un cilvēka-mašīnas saskarni (HMI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 4. daļa – b apakšpunkts - 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

reglamentējošo noteikumu par cilvēka-mašīnas saskarnes (HMI) definīciju, lai risinātu jautājumu par atbildību un lai ITS funkcionālās drošības īpašības labāk pielāgotu cilvēka uzvedībai.

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu (ITS) ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem[1], ir nodrošināt ITS lietotņu ieviešanu starpvalstu mērogā un saskaņotus pārrobežu pakalpojumus satiksmes un maršruta informācijas un satiksmes pārvaldības jomā.

ITS ir modernas lietotnes, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) transportam un nodrošina novatoriskus, ar transporta veidiem un satiksmes vadību saistītus pakalpojumus dažādiem lietotājiem, piemēram, pasažieriem, autotransporta infrastruktūras lietotājiem un operatoriem, autoparku vadītājiem un neatliekamās palīdzības dienestu operatoriem.

ITS lietotnes ir apliecinājušas savu lietderību, vairojot transporta efektivitāti, drošumu un drošību, jo tās veicina politikas mērķa par tīrāku transportu sasniegšanu. Tomēr ieguvumi, ko tās sniedz lietotājiem un infrastruktūrai Eiropā, nav optimizēti.

ITS direktīvas[2] ietekmes novērtējumā Komisija apraksta pieaugošās problēmas, ar kurām saskaras transporta politika — saistībā ar ceļu satiksmes pārslogotību katru gadu tiek patērēts vidēji 1 % no ES IKP, mirstība ceļu satiksmes negadījumos (42 953 bojāgājušie 2006. gadā) vēl aizvien stipri pārsniedz starpposma mērķi, lai ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu 2010. gadā samazinātu līdz 25 000, un autotransports rada 72 % no kopējās ar transportu saistītās CO2 emisijas.

Komisija jo īpaši atzīmē, ka ITS attīstība ir lēnāka nekā paredzēts, un pakalpojumi tiek ieviesti fragmentārā veidā, radot visdažādākos valsts, reģionāla vai vietēja mēroga risinājumus, kas apdraud vienotā tirgus viengabalainību. Jomas, kurās Komisija konstatē galvenos šķēršļus ITS popularizēšanai, ir sadarbspējas un efektīvas sadarbības trūkums starp iesaistītajām personām un neatrisināti ar datu privātumu un atbildību saistīti jautājumi.

Lai paātrinātu ITS saskaņotu ieviešanu un risinātu šķēršļus ITS attīstībai, Komisija ierosina direktīvu kā juridisku instrumentu, kurā ievērots subsidiaritātes un proporcionalitātes princips.

Mērķi un uzdevumi

Priekšlikuma mērķis ir ieviest nepieciešamos mehānismus, lai veicinātu autotransportam paredzētu ITS lietotņu un pakalpojumu attīstību un to starpsavienojuma iespējas ar citiem transporta veidiem.

Priekšlikumā dalībvalstīm noteiktas saistības nodrošināt sadarbspējīgu ITS lietotņu un pakalpojumu saskaņotu ieviešanu un izmantošanu. Veicot ITS ieviešanu dalībvalstīs, būtu jāņem vērā tādi I pielikumā noteiktie pamatprincipi kā efektivitāte, rentabilitāte, ģeogrāfiskā nepārtrauktība un sadarbspēja un gatavības pakāpe.

Vispārējas specifikācijas

Svarīgi uzsvērt saikni starp Direktīvu par ITS un rīcības plānu par ITS ieviešanu Eiropā, jo tajā ir skaidri reglamentēta (4. pants) rīcības plāna prioritāro jomu īstenošana, izmantojot īstenošanas instrumentus.

Eiropas ITS komitejas (EIK) veikta vispārējo specifikāciju pieņemšana ES līmenī, izmantojot īstenošanas instrumentus, ar regulatīvo kontroles procedūru jo īpaši ietver četras prioritārās jomas:

1. ceļa, satiksmes un maršruta datu optimāla izmantošana;

2. satiksmes un kravu pārvadājumu pārvaldības ITS pakalpojumu nepārtrauktība Eiropas transporta koridoros un konurbācijās;

3. ITS ceļu satiksmes drošuma un drošības lietotnes;

4. transportlīdzekļa integrēšana transporta infrastruktūrā.

Četras prioritārās jomas, kurām ir jānodrošina vispārējas specifikācijas, ir identiskas ar četrām no kopumā sešām rīcības plānā ierosinātajām rīcības jomām. To pamatelementi ir norādīti II pielikumā.

Izteikts ierosinājums par to, ka dalībvalstu iestāžu izsniegto tipa apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai ir jāietver ar ceļu infrastruktūru saistīts aprīkojums un programmatūra (5. pants). Direktīvā ir atsauce uz pamatdirektīvām par datu drošību un aizsardzību, kuru mērķis ir garantēt privātumu un drošību (6. pants). Tāpat ir pausts ierosinājums izveidot Eiropas ITS konsultatīvo grupu, lai konsultētu Komisiju.

Referenta viedoklis

Direktīva ir piemērots juridiskais instruments ITS attīstības veicināšanai ES saskaņotākā un saskanīgākā veidā.

Pastāv nepārprotama nepieciešamība Eiropā nodrošināt sadarbspējīgākas ITS lietotnes un pakalpojumus, ja iespējams, ietverot savietojamību ar iepriekšējām sistēmām. Informācija visiem pasažieriem un par visiem transporta veidiem, komodalitātes veicināšana; transporta infrastruktūrai būtiski radīt konkurētspējīgāku un efektīvāku vidi. Būtu jānodrošina saskanība starp ieinteresēto pušu gūtajām zināšanām un pieredzi, kas gūta no rīcības plāna un standartizācijas darbiem.

Lai gan nepieciešamība pēc regulējošas pieejas ITS ieviešanai netiek apšaubīta, specifikāciju ieviešanas apjomam būtu jābūt ierobežotam. Saistībā ar datu aizsardzību ir jāņem vērā anonīmu datu izmantošana, lietotāju piekrišana un privātuma ievērošana ITS izstrādes sākumposmā.

Atbildības jautājumi jārisina, atbilstošā mērā iesaistot nozares ekspertus un piedaloties visām iesaistītajām personām. Tāpat nepieciešams sasniegt atbilstošu līdzsvaru visu ITS iesaistīto personu pārstāvībai Eiropas ITS konsultatīvajā grupā, lai nodrošinātu lielāku formālo konsultatīvo lomu un pārredzamību.

Lai palielinātu neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, ir jāpastiprina atbilstīgā cilvēka-mašīnas saskarne, vairāk izmantojot darbības, kas paredzētas vispārējām specifikācijām.

  • [1]  COM(2008) 0887.
  • [2]  SEC (2008)3083 un SEC(2008)3084.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem

Atsauces

COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

16.12.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

13.1.2009

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Anne E. Jensen

8.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

2

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elisabeth Schroedter

Iesniegšanas datums

3.4.2009