SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu

31.3.2009 - (COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Anne E. Jensen

Procedura : 2008/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0226/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu

(COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0887),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0512/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0226/2009),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania przez nią za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Inteligentne systemy transportowe (ITS) to zaawansowane aplikacje, które – choć same nie są nośnikami informacji jako takich – mają na celu świadczenie innowacyjnych usług w zakresie rodzajów transportu i zarządzania ruchem oraz pozwalają na lepsze informowanie różnych użytkowników, dając im możliwość bezpieczniejszego, bardziej skoordynowanego i „inteligentniejszego” korzystania z sieci transportowych.

Uzasadnienie

ITS są zaawansowanymi aplikacjami wykorzystującymi technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) na potrzeby transportu i świadczenia innowacyjnych usług w zakresie rodzajów transportu i zarządzania ruchem, przeznaczonymi dla różnego rodzaju użytkowników, np. podróżnych, użytkowników i operatorów infrastruktury transportu drogowego, osób zarządzających flotą pojazdów oraz służb ratunkowych. Umożliwiając lepsze informowanie podróżnych i pozwalając im na bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych, owe zaawansowane aplikacje same w sobie nie stanowią informacji ani ich nie przekazują, gdyż informacja jest cechą ludzką.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Kilka zaawansowanych aplikacji i mechanizmów wspólnotowych opracowano dla różnych rodzajów transportu, takich jak transport kolejowy (ERTMS i TAF-TSI), transport morski i śródlądowe drogi wodne (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), transport lotniczy (SESAR) oraz transport lądowy, na przykład transport żywego inwentarza.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przedstawienie kilku aplikacji opracowanych lub wprowadzonych dla różnych rodzajów transportu (ERTMS i TAF-TSI w transporcie kolejowym, LRITS, SafeSeaNet i VTMIS w transporcie morskim, system informacji żeglugi rzecznej (RIS) w śródlądowym transporcie wodnym oraz SESAR w transporcie lotniczym) oraz podkreślenie, że nie ma podobnych spójnych ram wspólnotowych w transporcie drogowym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Pojazdy użytkowane głównie ze względu na ich wartość historyczną, po raz pierwszy zarejestrowane, homologowane lub dopuszczone do ruchu przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy i przepisów wykonawczych do niej, nie powinny być objęte zasadami i procedurami ustalonymi w niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

W przypadku wielu pojazdów historycznych wyposażenie ich w systemy ITS byłoby praktycznie i technicznie niemożliwe. Wobec tego pojazdy te należy zwolnić z obowiązku spełnienia wymogów określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Konieczne jest zapewnienie w przyszłości interoperacyjności aplikacji i usług poprzez wdrożenie ITS, a także - w stosownych przypadkach - zadbanie o zgodność wsteczną z aplikacjami i usługami ITS.

Uzasadnienie

Należy zapewnić interoperacyjność ITS w UE, w tym zgodność wsteczną aplikacji i usług ITS, co ma ogromne znaczenie w spójnym i skutecznym wdrażaniu ITS.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) W przypadku aplikacji i usług ITS, dla których wymagane są dokładne i gwarantowane usługi pozycjonowania i pomiaru czasu, zastosować należy satelitarne urządzenia infrastruktury lub inną technologię zapewniająca równorzędny poziom dokładności.

(12) W przypadku aplikacji i usług ITS, dla których wymagane są dokładne i gwarantowane usługi pozycjonowania i pomiaru czasu, zastosować należy satelitarne urządzenia infrastruktury lub inną technologię zapewniającą równorzędny poziom dokładności, np. wydzieloną łączność małego zasięgu (DSRC).

Uzasadnienie

Dane niezbędne dla pochodnych aplikacji telematycznych można pozyskać, stosując istniejące i już sprawdzone technologie, takie jak wydzielona łączność małego zasięgu (DSRC), którą wyraźnie zdefiniowano jako jedną z trzech podstawowych technologii w dyrektywie 2004/52/WE w sprawie interoperacyjności elektronicznych systemów pobierania opłat drogowych. W porównaniu z GPS/GNSS technologia DSRC nie ma wad ani ograniczeń i umożliwia gromadzenie uporządkowanych informacji odzwierciedlających szereg czynników, takich jak kategoria emisji, rozmiary pojazdu, przejechaną odległość, porę dnia itp. Z całą pewnością należy to wyjaśnić.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy skoordynowanego wdrażania i stosowania inteligentnych systemów transportowych na terenie Wspólnoty oraz sporządzania koniecznych w tym celu specyfikacji.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy skoordynowanego i spójnego wdrażania i stosowania inteligentnych systemów transportowych, w tym interoperacyjnych ITS, na terenie Wspólnoty oraz sporządzania koniecznych w tym celu specyfikacji.

Uzasadnienie

Nieskuteczne wdrażanie ITS w UE wynika nie tylko z braku skoordynowanego wdrażania na szczeblu UE, lecz również niespójnego podejścia różnych podmiotów do aplikacji ITS. Interoperacyjność ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania skutecznego wykorzystania aplikacji i usług ITS.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego i interfejsów w innymi rodzajami transportu.

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich inteligentnych systemów transportowych dla podróżnych, pojazdów i infrastruktury oraz ich interakcji w dziedzinie transportu drogowego, w tym transportu miejskiego, i interfejsów z innymi rodzajami transportu.

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy powinien wyraźnie wskazywać, iż ITS dotyczy wszystkich użytkowników dróg, pojazdów i infrastruktury oraz transportu na obszarach miejskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Stosowanie niniejszej dyrektywy oraz środków w rozumieniu art. 4 ma miejsce bez uszczerbku dla wymogów państw członkowskich w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Uzasadnienie

Z zakresu niniejszej dyrektywy należy wykluczyć wymogi państw członkowskich w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) „inteligentne systemy transportowe (ITS)” oznaczają systemy, w których zastosowane są systemy informacyjne i komunikacyjne, wykorzystane w transporcie drogowym (w tym w infrastrukturze, w pojazdach i przez użytkowników) oraz na potrzeby interfejsów z innymi rodzajami transportu;

(a) „inteligentne systemy transportowe (ITS)” oznaczają systemy, w których zastosowane są systemy informacyjne i komunikacyjne, wykorzystane w transporcie drogowym (w tym w infrastrukturze, w pojazdach i przez użytkowników) i w zarządzaniu ruchem i mobilnością oraz na potrzeby interfejsów z innymi rodzajami transportu, w tym również na potrzeby multimodalnych i interoperacyjnych systemów sprzedaży biletów;

Uzasadnienie

W definicji ITS należy uwzględnić również systemy zarządzania ruchem drogowym. Multimodalność sprawi, że transport będzie wydajniejszy. Zastosowanie zasady multimodalności do systemów sprzedaży biletów może zagwarantować ciągłość usług.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) „użytkownik ITS” oznacza dowolnego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w tym podróżnych, użytkowników i operatorów infrastruktury transportu drogowego, osoby zarządzające flotą oraz podmioty obsługi w nagłych wypadkach;

(f) „użytkownik ITS” oznacza dowolnego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w tym podróżnych, szczególnie narażonych użytkowników sieci transportu, użytkowników i operatorów infrastruktury transportu drogowego, osoby zarządzające flotą oraz podmioty obsługi w nagłych wypadkach;

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy powinien obejmować również szczególnie narażonych użytkowników sieci transportu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera (ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ha) „szczególnie narażeni użytkownicy sieci transportu” to niezmotoryzowani uczestnicy ruchu, np. piesi, rowerzyści i motocykliści, a także osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej mobilności.

Uzasadnienie

Należy włączyć tę definicję na potrzeby przepisów o szczególnie narażonych użytkownikach dróg.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera (ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ha) (ha) „minimalny zakres stosowania aplikacji i świadczenia usług ITS” oznacza podstawowy zakres aplikacji i usług ITS stanowiących nieodzowne elementy TEN-T;

Uzasadnienie

Zdefiniowanie minimalnego zakresu wdrożenia i stosowania aplikacji i usług ITS przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędne. Bez tego rodzaju definicji nie istnieją konkretne zobowiązania. Aplikacje te i usługi mogłyby być współfinansowane przez UE. Określenie minimalnego zakresu usług ITS jest konieczne zarówno z punktu widzenia państw członkowskich, jak i zainteresowanych stron.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują konieczne środki, aby zapewnić skoordynowane wdrażanie i stosowanie interoperacyjnych aplikacji i usług ITS na terenie Wspólnoty.

1. Państwa członkowskie podejmują konieczne środki, aby zapewnić skoordynowane wdrażanie i stosowanie wydajnych interoperacyjnych aplikacji i usług ITS na terenie Wspólnoty.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie podejmują konieczne środki, aby zapewnić skoordynowane wdrażanie i stosowanie wydajnych interoperacyjnych aplikacji i usług ITS na terenie Wspólnoty.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, o ile to możliwe, zgodność wsteczną z aplikacjami i usługami ITS we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zapewnić interoperacyjność ITS, co ma ogromne znaczenie w spójnym i skutecznym wdrażaniu ITS. Z tego względu, o ile istnieje taka możliwość, zgodność wsteczna aplikacji i usług ITS we Wspólnocie nie powinna być wykluczana.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) unikają rozproszenia i braku ciągłości geograficznej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na potrzeby aplikacji i usług ITS, które wymagają globalnych, nieprzerwanych, dokładnych i gwarantowanych usług związanych z pozycjonowaniem i pomiarem czasu, wykorzystana jest infrastruktura satelitarna lub inna technologia zapewniająca równorzędne poziomy dokładności.

3. Na potrzeby aplikacji i usług ITS, które wymagają globalnych, nieprzerwanych, dokładnych i gwarantowanych usług związanych z pozycjonowaniem i pomiarem czasu, wykorzystana jest infrastruktura satelitarna lub inna technologia zapewniająca równorzędne poziomy dokładności, taka jak wydzielona łączność małego zasięgu (DSRC).

Uzasadnienie

Dane niezbędne dla pochodnych aplikacji telematycznych można pozyskać, stosując inne istniejące i już sprawdzone technologie, takie jak wydzielona łączność małego zasięgu, którą wyraźnie zdefiniowano jako jedną z trzech podstawowych technologii w dyrektywie 2004/52/WE w sprawie interoperacyjności elektronicznych systemów pobierania opłat drogowych. W porównaniu z GPS/GNSS technologia DSRC nie ma wad ani ograniczeń i umożliwia gromadzenie uporządkowanych informacji odzwierciedlających szereg czynników, takich jak kategoria emisji, rozmiary pojazdu, przejechaną odległość, porę dnia itp. Z całą pewnością należy to wyjaśnić.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przyjmując środki przewidziane w ust. 1 i 2, państwa członkowskie uwzględniają zasady określone w załączniku I.

4. Przyjmując środki przewidziane w ust. 1 i 2, państwa członkowskie wymagają zgodności z zasadami określonymi w załączniku I.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki nakładające wymóg zachowania zgodności z ustalonymi podstawowymi zasadami (skutecznością, efektywnością kosztową, ciągłością geograficzną, interoperacyjnością, stopniem dojrzałości) w celu przeprowadzenia oceny potrzeb.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie uwzględniają rzeźbę terenu regionów geograficznie odizolowanych oraz odległości, jakie należy przebyć, aby do nich dotrzeć, w przypadku konieczności odstępując od zasady efektywności kosztowej, o której mowa w załączniku I;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja określa specyfikacje wdrażania i stosowania ITS, szczególnie w następujących obszarach priorytetowych:

1. Komisja określa specyfikacje wdrażania i stosowania ITS w następujących obszarach priorytetowych:

Uzasadnienie

Należy ograniczyć cztery priorytetowe obszary odpowiadające czterem odpowiednim działaniom zaproponowanym przez Komisję w planie działania na rzecz wdrażania ITS w UE, w których proponowane jest podejście regulacyjne poprzez przyjęcie środków wykonawczych zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Komisja określa wymogi dotyczące obowiązkowego udostępniania i stosowania w minimalnym zakresie aplikacji i usług ITS, zwłaszcza w następujących dziedzinach:

 

(a) świadczenie w całej UE usług w zakresie dostarczania informacji w czasie rzeczywistym na temat ruchu i podróżowania;

 

(b) dane i procedury dotyczące świadczenia w minimalnym zakresie bezpłatnych powszechnych usług związanych z informowaniem o ruchu;

 

(c) skoordynowane wprowadzenie systemu eCall w całej Europie;

 

(d) odpowiednie środki w zakresie bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych, a także w zakresie telematycznych systemów parkowania i rezerwacji.

 

Środki te, służące wprowadzaniu zmian w odniesieniu do innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Komisja określa specyfikacje niezbędne ze względu na wdrożenie i korzystanie z ITS w zakresie wykraczającym poza minimalny zakres stosowania aplikacji i usług ITS, jeżeli Wspólnota współfinansuje budowę lub utrzymanie transeuropejskich sieci kolejowych (TERN).

Uzasadnienie

Nowo budowane transeuropejskie sieci kolejowe (TERN) powinny być „inteligentne” od samego początku. Należy przygotować ocenę wpływu dotyczącą niezbędnego wdrożenia ITS.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Specyfikacje są oparte na zasadach określonych w załączniku I i zawierają przynajmniej elementy główne określone w załączniku II.

2. Specyfikacje są zgodne z zasadami określonymi w załączniku I i zawierają przynajmniej elementy główne określone w załączniku II.

Uzasadnienie

Zasady określone w załączniku 1 (skuteczność, efektywność kosztowa, ciągłość geograficzna, interoperacyjność, stopień dojrzałości) mają zasadnicze znaczenie dla spójnego i skutecznego wdrażania ITS w UE. Dlatego podczas proponowania i zatwierdzania specyfikacji ITS zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą Komisja powinna zapewnić zgodność z wyżej wymienionymi zasadami.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W celu zagwarantowania interoperacyjności i wyznaczenia zakresu odpowiedzialności Komisja w razie potrzeby uzupełnia elementy główne przedstawione w załączniku II o specyfikacje dotyczące planowania, wdrożenia i operacyjnego korzystania z usług ITS, a także określa zakres usług i obowiązki usługodawcy.

Uzasadnienie

The interoperability and liability issues are indentified as main (horizontal) obstacles for the ITS deployment. The amendment seeks to introduce provision for the adoption, where appropriate, of additional specifications in order to address issues of interoperability and apportionment of liabilities for the planning, implementation and operational use of the ITS services. In particular, rules on the ITS service providers should be adopted in order to ensure data protection, safety and continuity of services provided. These measures should be adopted with the RPS and will enable the safe, seamless and efficient operation of ITS services in EU.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Specyfikacje określają również warunki, na jakich państwa członkowskie mogą w porozumieniu z Komisją dyktować dodatkowe zasady świadczenia tych usług na całym ich terytorium lub jego części.

Uzasadnienie

Ze względu na charakter oferowanej usługi oraz szczególne cechy lokalne, państwa członkowskie będą mogły przyjąć szczególne zasady w ramach art. 3, na przykład dotyczące minimalnego poziomu jakości, dostosowanego do kontekstu. Zasady te powinny w szczególności uwzględniać specjalne potrzeby wyrażone przez lokalne organy władzy. Aby móc wypełnić te zobowiązania potrzebna jest wymiana informacji między państwami członkowskimi i z Komisją, która w niektórych przypadkach będzie musiała utworzyć sieci wymiany danych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Dodatkowe zasady lub elementy główne specyfikacji nieprzewidziane w niniejszej dyrektywie należy dodać do załącznika I lub II, zgodnie z procedurą określoną w art. 251 traktatu.

Uzasadnienie

Zasady dotyczące wdrażania ITS, o których mowa w art. 3, oraz elementy główne specyfikacji, o których mowa w art. 4, obejmują podstawowe postanowienia niniejszej dyrektywy. Wszelkie dodatkowe elementy należy dodać do załącznika I lub II zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 traktatu (procedura współdecyzji).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Komisja przeprowadza odpowiednią ocenę wpływu, zanim przyjmie specyfikacje, o których mowa w ust. 2a i 2b.

Uzasadnienie

Przed przyjęciem specyfikacji Komisja powinna przeprowadzić ocenę wpływu obejmującą obszerną analizę kosztów i korzyści wdrożenia środków przewidzianych w art. 4. Ocena wpływu obejmowałaby kwestię dodatkowych kosztów gospodarczych, które będą musiały ponieść podmioty gospodarcze, a także parametry związane z cyklem gospodarczym ITS.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W odniesieniu do urządzeń i aplikacji ITS, o których mowa w ust. 1, odpowiednie specyfikacje dotyczące odpowiedzialności są przekazywane krajowym organom odpowiedzialnym za homologację typu w odniesieniu do urządzeń i aplikacji ITS objętych zakresem niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Należy zająć się kwestią odpowiedzialności za aplikacje i usługi ITS, ponieważ jest to jedna z głównych barier w skutecznym wdrażaniu ITS. Przepis ten dotyczyłby głównie urządzeń nomadycznych i urządzeń infrastruktury.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o krajowych organach odpowiedzialnych za homologację typu w odniesieniu do urządzeń i aplikacji ITS będących przedmiotem niniejszej dyrektywy. Komisja przekazuje te informacje innym państwom członkowskim.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o krajowych organach odpowiedzialnych za certyfikację urządzeń i homologację typu, w tym również w odniesieniu do dostawców aplikacji ITS, będących przedmiotem niniejszej dyrektywy. Komisja przekazuje te informacje innym państwom członkowskim.

Uzasadnienie

Certyfikacja urządzeń systemów inteligentnego transportu jest potrzebna. Mając natomiast na uwadze, że aplikacje zmieniają się, homologacja dostawców według państw członkowskich wydaje się bardziej wskazana.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Wyposażenie i oprogramowanie ITS można wprowadzić na rynek i zacząć stosować tylko wówczas, gdy – przy założeniu właściwej instalacji i konserwacji oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz środowiska, w rozumieniu odnośnych uregulowań wspólnotowych, a także, we właściwych przypadkach, dla mienia.

Uzasadnienie

W chwili wprowadzania na rynek wyposażenia i oprogramowania ITS należy zadbać, by nie stanowiło ono zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz środowiska, w rozumieniu odnośnych uregulowań wspólnotowych, a także, we właściwych przypadkach, dla mienia. Jest to ogólny wymóg stosowany w różnych sektorach i w odniesieniu do różnych produktów w UE.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Zakłada się, że wyposażenie i oprogramowanie ITS jest zgodne z przyjętymi specyfikacjami, w myśl postanowień art. 4, jeżeli odpowiada w odnośnych przypadkach krajowym lub wspólnotowym standardom określonym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udostępniania informacji na temat norm technicznych, regulacji i zasad w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego1.

 

 

1 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie przewiduje się w sposób jednoznaczny zasad przyjmowania specyfikacji i norm technicznych dotyczących ITS. Niniejsza dyrektywa nie powinna stać na przeszkodzie przyjmowaniu takich wymogów, ale należy odnieść się do istniejących procedur umożliwiających przyjęcie założenia, że produkty lub usługi spełniają zharmonizowane normy przyjęte przez krajowe lub wspólnotowe organy normalizacyjne: Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (Cenelec) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Komitet ds. Norm i Przepisów Technicznych

 

Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja uznaje, że normy określone w art. 5 ust. 3b nie spełniają w pełni przyjętych specyfikacji, określonych w art. 4, zainteresowane państwo członkowskie lub Komisja powiadamia o tym Stały Komitet powołany na podstawie art. 5 dyrektywy 98/34/WE, podając tego przyczyny. Komitet ten wydaje opinię w trybie pilnym.

 

Uwzględniając opinię komitetu, Komisja powiadamia państwa członkowskie, czy normy te powinny zostać wycofane z zakresu komunikatów, o których mowa w art. 5 niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wzmocnienie standaryzacji ITS oraz umożliwienie włączenia Stałego Komitetu i wykorzystania procedury, o której mowa w art. 5 dyrektywy 98/34/WE ustanawiającej procedurę udostępniania informacji na temat norm technicznych, regulacji i zasad w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby przetwarzanie danych osobowych w kontekście obsługi ITS było prowadzone zgodnie z wspólnotowymi zasadami ochrony wolności i praw podstawowych osób fizycznych, w szczególności dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w kontekście obsługi ITS było prowadzone zgodnie z wspólnotowymi zasadami ochrony wolności i praw podstawowych osób fizycznych, w szczególności dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić środki bezpieczeństwa chroniące prywatność osób oraz zapewnić zgodność z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych osobowych, a jednocześnie prawidłową obsługę aplikacji i usług ITS.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W trosce o ochronę prywatności zachęca się do wykorzystywania, w stosownych przypadkach, anonimowych danych przy korzystaniu z aplikacji lub usług ITS.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić środki bezpieczeństwa chroniące prywatność osób oraz zapewnić zgodność z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych osobowych, a jednocześnie prawidłową obsługę aplikacji i usług ITS.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie, w którym przetwarzanie to jest konieczne do korzystania z aplikacji lub usług ITS.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić środki bezpieczeństwa chroniące prywatność osób oraz zapewnić zgodność z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych osobowych, a jednocześnie prawidłową obsługę aplikacji i usług ITS.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. W przypadku szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 8 dyrektywy 95/46/WE, dane te są przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, której dane te dotyczą, świadomie udzieliła wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić środki bezpieczeństwa chroniące prywatność osób oraz zapewnić zgodność z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych osobowych, a jednocześnie prawidłową obsługę aplikacji i usług ITS.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W szczególności państwa członkowskie zapewniają ochronę danych i zapisów ITS przeciwko nadużyciom, w tym bezprawnemu dostępowi, zmianom i utracie.

2. Państwa członkowskie zapewniają ochronę danych i zapisów ITS przeciwko nadużyciom, w tym bezprawnemu dostępowi, zmianom i utracie oraz dbają, aby nie wykorzystywano ich do celów innych niż określone w niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia ochronę danych. Określonym użytkownikom ITS (np. osobom zarządzającym flotą w rozumieniu art. 2 lit. f)) pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać usług ITS do kontrolowania pracowników.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreślony

Procedura wprowadzania zmian

 

Komisja może wprowadzać zmiany w załącznikach celem uwzględnienia doświadczeń zdobytych w ramach stosowania niniejszej dyrektywy i wprowadzać kolejne dostosowania załączników do postępu technicznego.

 

Środki te, służące wprowadzaniu zmian w odniesieniu do innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

 

Uzasadnienie

Załącznik I i II, a więc zasady dotyczące wdrażania ITS, o których mowa w art. 3, oraz elementy główne specyfikacji, o których mowa w art. 4, stanowią podstawowe przepisy niniejszej dyrektywy. Wobec tego załączniki te nie powinny podlegać zmianom w ramach procedury komitologii i procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, a zastosowanie powinna mieć procedura, o której mowa w art. 251 traktatu (procedura współdecyzji).

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7a (nowy) –ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

1. Komisja przygotowuje roczny plan prac w oparciu o elementy główne określone w załączniku II do niniejszej dyrektywy, po raz pierwszy nie później niż w terminie trzech miesięcy od jej wejścia w życie.

Uzasadnienie

Program prac jest niezbędny, aby co roku uwzględniać środki wykonawcze specyfikacji ITS, które należy przyjąć. Pozwoli to na powiązanie elementów głównych ITS z terminami wyznaczonymi na przedstawienie rezultatów. Pierwszy program dotyczący elementów głównych związanych z wdrożeniem ITS należy przyjąć nie później niż trzy miesiące po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7a (nowy) –ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Komisja uwzględnia wyniki prac przeprowadzonych przez komitety powołane zgodnie z innymi przepisami wspólnotowymi dotyczącymi różnych obszarów ITS, w tym przez Europejską Grupę Doradczą ds. ITS, o której mowa w art. 9.

Uzasadnienie

Potrzebne jest ogólne zobowiązanie do uwzględniania wyników prac różnych odnośnych komitetów powołanych na mocy innych dyrektyw WE, rozporządzeń lub decyzji, np. w sprawie elektronicznych systemów poboru opłat drogowych, w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych, w sprawie homologacji pojazdów silnikowych lub w sprawie TEN-T, aby zagwarantować spójność wdrażania i wypracować efekt synergii. Pod tym względem prace grupy doradczej ITS stanowiłyby cenne wskazówki w związku z opracowaniem środków wykonawczych.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7a (nowy) –ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi dba o ogólną spójność i komplementarność procesu wdrażania ITS z innymi właściwymi strategiami politycznymi, programami i działaniami Wspólnoty.

Uzasadnienie

W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja powinna zadbać o spójność i komplementarność procesu wdrażania ITS z innymi strategiami politycznymi i inicjatywami wspólnotowymi, potęgując tym samym efekt synergii i poprawiając skuteczność polityki Wspólnoty.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7a (nowy) –ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. Komisja aktywnie współpracuje ze wspólnotowymi i międzynarodowymi organami normalizacyjnymi w sprawie przepisów określonych w załączniku I i II.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba uregulowania kwestii współpracy z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie ITS i normalizacji.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7a (nowy) –ustęp 5 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5. Komisja działa zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 1a, w celu:

 

(a) przyjęcia i zmiany rocznych programów prac;

 

(b) określenia dziedzin o znaczeniu priorytetowym dla współpracy międzynarodowej.

 

Roczny program prac oraz dziedziny o znaczeniu priorytetowym dla współpracy międzynarodowej publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza procedurę regulacyjną w przypadku decyzji dotyczących programu rocznego i dziedzin o znaczeniu priorytetowym dla współpracy międzynarodowej. Obydwie decyzje muszą zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym celem poinformowania wszystkich zainteresowanych stron i zagwarantowania przejrzystości prac związanych z wdrożeniem ITS.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7a (nowy) – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

.

6. Zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2, najpóźniej sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przyjmuje program roboczy zawierający cele i terminy stosowania załącznika II.

 

 

Uzasadnienie

Załącznik II nie hierarchizuje priorytetów, ani nie wyznacza terminów ich realizacji. Konieczne jest więc, aby Komisja we współpracy z komitetem IST wyznaczyła cele i kalendarz ich realizacji. Program roboczy może wymagać dostosowań mianowicie ze względu na zmiany technologiczne i postępowanie prac. Należy więc przewidzieć możliwość dokonywania okresowego przeglądu programu roboczego.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

 

Termin określony w art. 5 ust.6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza odniesienia do dyrektywy dotyczącej procedury regulacyjnej (decyzja 1999/468/WE) w przypadku decyzji podejmowanych w sprawie programu rocznego i dziedzin o znaczeniu priorytetowym dla współpracy międzynarodowej. Proponuje się, aby termin dotyczący „droit de regard” wynosił trzy miesiące.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja dopilnowuje, aby przedstawiciele Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS byli kompetentni oraz aby w skład Grupy wchodziła odpowiednia reprezentacja tych sektorów przemysłu i tych użytkowników, których dotyczą środki zaproponowane przez Komisję na mocy niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Komisja powinna zwiększyć odpowiedni udział podmiotów związanych z ITS w Europejskiej Grupie Doradczej ds. ITS.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Do Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS należy wydawanie opinii technicznej na temat projektów specyfikacji, o których mowa w art. 4.

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna umożliwiać Europejskiej Grupie Doradczej ds. ITS wydawanie opinii na temat projektów specyfikacji, o których mowa w art. 4.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Prace Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS są prowadzone w sposób przejrzysty.

Uzasadnienie

Przejrzystość i otwartość powinny towarzyszyć pracom Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja, dwa razy do roku, przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Komisja, dwa razy do roku, przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w którym opisuje postępy poczynione we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, dołączając również analizę funkcjonowania zasad określonych w załączniku I i II, a także ocenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do niniejszej dyrektywy.

 

Dwa razy w roku Komisja przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii finansowania, a w razie konieczności przedkłada także wniosek dotyczący podstawy finansowej zagwarantowania minimalnego zakresu stosowania aplikacji i usług ITS.

Uzasadnienie

Sprawozdania przedkładane Parlamentowi i Radzie powinny się wyraźnie odnosić do etapu wdrażania ITS, a także obejmować analizę funkcjonowania zasad określonych w załączniku I i II oraz ocenę, czy potrzebne jest wprowadzenie zmian do niniejszej dyrektywy. Umożliwi to monitorowanie i określenie postępów, a także skontrolowanie realizacji celów dyrektywy i przygotowanie ewentualnych kroków zaradczych w oparciu o solidną ocenę. Finansowanie minimalnego zakresu stosowania usług ITS to kwestia zasadnicza. Komisja powinna regularnie przedstawiać sprawozdania na ten temat.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [24 miesiące po wejściu w życie niniejszej dyrektywy]. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy]. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

24 miesiące to zbyt długi okres transpozycji.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I - litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) Skuteczność – zdolność do rzeczywistego przyczyniania się do rozwiązania kluczowych wyzwań mających wpływ na transport drogowy w Europie (na przykład zmniejszenia zatorów, ograniczenia emisji spalin, zwiększenia efektywności energetycznej, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony);

(a) Skuteczność – zdolność do rzeczywistego przyczyniania się do rozwiązania kluczowych wyzwań mających wpływ na transport drogowy w Europie (na przykład zmniejszenia zatorów, ograniczenia emisji spalin, zwiększenia efektywności energetycznej, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony, rozwiązania kwestii dotyczących szczególnie narażonych użytkowników sieci transportu);

Uzasadnienie

W ocenie potrzeb należy uwzględnić kwestie związane ze szczególnie narażonymi użytkownikami sieci transportu, w tym z osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) Ciągłość geograficzna – zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług na terenie całej Wspólnoty, w szczególności w ramach transeuropejskiej sieci transportowej;

(c) Ciągłość geograficzna – zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług na terenie całej Wspólnoty i na jej granicach zewnętrznych, w szczególności w ramach transeuropejskiej sieci transportowej;

Uzasadnienie

Możliwość korzystania z aplikacji i usług ITS na zewnętrznych granicach UE jest prawie tak samo ważna jak korzystanie z nich w UE. Współpraca transgraniczna jest niezbędna zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i technicznym.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) Intermodalność – przenoszenie potoków ładunków z transportu drogowego na żeglugę morską bliskiego zasięgu, kolej bądź wody śródlądowe lub łączenie różnych rodzajów transportu w taki sposób, aby transport drogowy był możliwie najwydajniejszy.

Uzasadnienie

Dyrektywę tę należy w całym jej zakresie stosować do wszystkich systemów ITS w dziedzinie transportu drogowego i w ramach interfejsów z innymi rodzajami transportu. Z tego też względu ważne jest umieszczenie intermodalności wśród zasad wdrażania ITS znajdujących się w tej dyrektywie.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) Określenie koniecznych środków służących wykorzystaniu innowacyjnych technologii ITS (urządzeń radiolokacyjnych (RFID) lub Galileo/Egnos) w ramach wdrażania aplikacji ITS (w szczególności śledzenia przewozów towarowych w zakresie trasy przewozu i zastosowanych rodzajów transportu) na potrzeby logistyki transportu towarowego (eFreight), w szczególności:

(b) Określenie koniecznych środków służących wykorzystaniu innowacyjnych technologii ITS (urządzeń radiolokacyjnych – RFID, DSRC lub Galileo/Egnos) w ramach wdrażania aplikacji ITS (w szczególności śledzenia przewozów towarowych w zakresie trasy przewozu i zastosowanych rodzajów transportu) na potrzeby logistyki transportu towarowego (eFreight), w szczególności:

– dostępność właściwych technologii ITS dla oraz ich wykorzystanie przez podmioty opracowujące aplikacje;

– dostępność właściwych technologii ITS dla oraz ich wykorzystanie przez podmioty opracowujące aplikacje;

– integracja wyników lokalizacji (na przykład w ramach RFID lub Galileo/EGNOS) w narzędziach i ośrodkach zarządzania ruchem;

– integracja wyników lokalizacji (na przykład w ramach RFID, DSRC lub Galileo/EGNOS) w narzędziach i ośrodkach zarządzania ruchem;

Uzasadnienie

Integrację wyników lokalizacji uzyskanych przy wykorzystaniu wydzielonej łączności małego zasięgu (DSRC) już w rzeczywistości zrealizowano w narzędziach i ośrodkach zarządzania ruchem, wobec czego należy o niej wyraźnie wspomnieć.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – ustęp 2 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) Określenie środków niezbędnych do zagwarantowania sprawnych usług ITS we Wspólnocie i na jej granicach zewnętrznych.

Uzasadnienie

Możliwość korzystania z aplikacji i usług ITS na zewnętrznych granicach UE jest prawie tak samo ważna jak korzystanie z nich w UE. Współpraca transgraniczna jest niezbędna zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i technicznym.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – ustęp 3 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) Określenie środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie narażonych użytkowników sieci transportu poprzez wykorzystanie systemów zarządzania mobilnością w odniesieniu do dostawców usług i użytkowników w poszanowaniu zasad ADAS oraz HMI.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – część 4 – litera (b) – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

określenie ram regulacyjnych w odniesieniu do interakcji człowiek-maszyna (HMI), aby rozwiązać kwestie odpowiedzialności oraz zapewnić bardziej wiarygodne dostosowanie funkcjonalnych zabezpieczeń ITS do zachowania człowieka;

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu[1] ma na celu zapewnienie trans-narodowego wdrożenia aplikacji ITS i zharmonizowanych usług transgranicznych w zakresie informacji o ruchu i podróży oraz zarządzaniu ruchem.

ITS to zaawansowane systemy, w których zastosowane są systemy informacyjne i komunikacyjne (ICT), wykorzystywane w transporcie drogowym. Dzięki nim możliwe jest świadczenie innowacyjnych usług w zakresie środków transportu i zarządzania ruchem drogowym na rzecz różnych użytkowników, takich jak podróżni, użytkownicy i operatorzy infrastruktury transportu drogowego, osoby zarządzające flotą oraz podmioty obsługi w nagłych wypadkach.

Aplikacje ITS dowiodły swojej skuteczności, sprawiając, że transport stał się skuteczniejszy, bezpieczniejszy i pewniejszy, a jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów polityki w zakresie ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Niemniej jednak korzyści dla użytkowników i infrastruktury w Europie nie są jeszcze zoptymalizowane.

W ocenie skutków dyrektywy w sprawie ITS[2] Komisja przedstawia idące coraz dalej wyzwania stojące przed polityką transportową – koszty zatorów komunikacyjnych na drogach wynoszą średnio w skali roku 1% PKB UE, liczba ofiar śmiertelnych na drogach nadal sięga 42 953 (2006 r.) i znacznie przewyższa cel, zgodnie z którym do 2010 r. liczba ta ma spaść do 25 000, emisja CO2, której źródłem jest transport drogowy stanowi 72% wszystkich emisji CO2 wytwarzanych przez pozostałe środki transportu.

Komisja zauważa w szczególności, że rozwój ITS przebiega wolniej niż oczekiwano, a usługi są wdrażane w sposób fragmentaryczny, tworząc zlepek rozwiązań krajowych, regionalnych i lokalnych, co stanowi zagrożenie dla integralności jednolitego rynku. Zdaniem Komisji najważniejsze przeszkody w promowaniu ITS wynikają z braku interoperacyjności i skutecznej współpracy pomiędzy podmiotami z tej branży, a także z nierozstrzygnięcia kwestii ochrony danych i odpowiedzialności.

Aby przyspieszyć skoordynowane wdrażanie ITS oraz pokonać bariery hamujące ich rozwój, Komisja proponuje przyjęcie dyrektywy jako aktu legislacyjnego zgodnego z zasadami proporcjonalności i pomocniczości.

Cele i założenia

Przedmiotowy wniosek ma na celu ustanowienie mechanizmów niezbędnych do dalszego rozwoju aplikacji i usług ITS w transporcie drogowym i ich współdziałania z innymi rodzajami transportu.

Wniosek nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia skoordynowanego wdrażania i wykorzystywania interoperacyjnych aplikacji i usług ITS. Zaproponowano w nim, aby wdrażanie ITS w państwach członkowskich uwzględniało najważniejsze zasady – takie jak skuteczność, efektywność kosztową, ciągłość geograficzną, interoperacyjność i stopień dojrzałości – które zostały wymienione w załączniku I.

Wspólne specyfikacje

Należy podkreślić związek pomiędzy dyrektywą w sprawie ITS i planem działania na rzecz wdrożenia ITS w Europie, gdyż istnieje jednoznaczny przepis (art. 4) dotyczący wdrażania obszarów priorytetowych planu działania poprzez środki wykonawcze.

Przyjęcie wspólnych specyfikacji w formie przepisów wykonawczych na szczeblu UE przez Europejski Komitet ds. ITS (EIC) w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą dotyczy w szczególności czterech następujących obszarów priorytetowych:

1. Optymalne wykorzystanie danych o drogach, ruchu i podróży

2. ciągłość usług ITS związanych z zarządzaniem ruchem drogowym i transportem towarowym w ramach europejskich korytarzy transportowych i w konurbacjach;

3. aplikacje ITS w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ruchu drogowego;

4. integracja pojazdu w ramach infrastruktury transportowej.

Cztery obszary priorytetowe, w których mają być realizowane wspólne specyfikacje odpowiadają czterem z sześciu obszarów działań zaproponowanych w planie działania. Główne elementy zostały wymienione w załączniku II.

Proponowane wzajemne uznawanie homologacji typu wystawianych przez krajowe organy ma obejmować urządzenia i oprogramowania związane z infrastrukturą drogową (art. 5). W dyrektywie tej zawarto odniesienie do dyrektywy ramowej w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych w celu zagwarantowania prywatności i bezpieczeństwa (art. 6). Proponuje się również utworzenie Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS, która będzie doradzać Komisji.

Poglądy sprawozdawcy

Dyrektywa jest odpowiednim aktem legislacyjnym w celu przyspieszenia wdrażania ITS w UE w bardziej skoordynowany i spójny sposób.

Istnieje wyraźna potrzeba zapewnienia większej interoperacyjności aplikacji i usług ITS w Europie, włącznie ze zgodnością wsteczną, o ile to możliwe. Istotne znaczenie mają informacje dla wszelkiego rodzaju podróżnych i dotyczące wszelkich rodzajów transportu, zwiększenie współmodalności, a także stworzenie bardziej konkurencyjnego i sprzyjającego środowiska dla infrastruktury transportowej. Należy także zapewnić spójność pomiędzy doświadczeniami zainteresowanych stron i doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji planu działania oraz prac nad normalizacją.

Konieczność przyjęcia regulacyjnego podejścia do wdrażania ITS nie podlega dyskusji, natomiast ograniczona powinna zostać treść specyfikacji w zakresie wdrażania. W odniesieniu do ochrony danych należy rozważyć stosowanie anonimowych danych, wymaganie uzyskania zgody użytkowników oraz poszanowanie zasady prywatności na wczesnym etapie tworzenia ITS.

Kwestie odpowiedzialności muszą zostać rozwiązane poprzez odpowiednie zaangażowanie ekspertów w tej dziedzinie i wszystkich podmiotów z branży. Istnieje również konieczność zachowania odpowiedniej równowagi w odniesieniu do reprezentacji wszystkich podmiotów związanych z ITS w Europejskiej Grupie Doradczej ds. ITS, aby jej rola doradcza była bardziej formalna, a praca - bardziej przejrzysta.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa szczególnie narażonych użytkowników, w działaniach objętych wspólnymi specyfikacjami należy wzmocnić odpowiednie ramy dla interfejsów HMI.

  • [1]  COM(2008) 0887
  • [2]  SEC (2008)3083 i SEC(2008)3084.

PROCEDURA

Tytuł

Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu

Odsyłacze

COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

Data przedstawienia w PE

16.12.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.1.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Anne E. Jensen

8.12.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elisabeth Schroedter

Data złożenia

3.4.2009