Procedură : 2008/0263(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0226/2009

Texte depuse :

A6-0226/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0283

RAPORT     ***I
PDF 231kWORD 434k
31.3.2009
PE 418.288v01-00 A6-0226/2009

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

(COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Anne E. Jensen

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

(COM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0887),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C6-0512/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A6-0226/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sistemele de transport inteligente (STI) sunt aplicații avansate care, fără să fie o întruchipare a inteligenței pure, vizează să ofere servicii inovatoare în modurile de transport și gestionarea traficului și permit diferiților utilizatori să fie mai bine informați și să utilizeze rețelele de transport într-un mod mai sigur, mai coordonat și mai „inteligent”;

Justificare

STI sunt aplicații avansate care utilizează tehnologiile informațiilor și comunicării (TIC) în domeniul transportului, oferind servicii inovatoare în modurile de transport și gestionarea traficului pentru diferiți utilizatori, precum călătorii, utilizatorii și operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule și operatorii serviciilor de urgență. Aceste aplicații avansate, deși permit utilizatorilor să fie mai bine informați și să utilizeze rețelele de transport într-un mod mai sigur, mai coordonat și mai „inteligent”, nu devin inteligente și nici nu conferă inteligență, întrucât inteligența este o caracteristică a omului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Au fost create mai multe aplicații avansate și mecanisme comunitare pentru diferite moduri de transport, precum transportul feroviar (ERTMS și TAF-TSI), maritim și pe căi navigabile interioare (LRTIS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), transportul aerian (SESAR) și transportul terestru, de exemplu pentru transportul animale.

Justificare

Amendamentul urmărește să evidențieze aplicațiile care au fost create sau introduse pentru diferitele moduri de transport - ERTMS și TAF-TSI pentru transportul feroviar, LRTIS, SafeSeaNet și VTMIS pentru transportul maritim, Serviciul de informații fluviale pentru transportul pe căi navigabile interioare și SESAR pentru transportul aerian, și să sublinieze faptul că nu mai există un cadru comunitar la fel de coerent pentru transportul rutier.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Vehiculele care sunt operate în principal pentru valoarea lor istorică și care au fost pentru prima dată înregistrate și/sau omologate și/sau date în funcțiune înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive și a măsurilor de punere în aplicare ale acesteia nu ar trebui să fie afectate de normele și procedurile stabilite în prezenta directivă.

Justificare

Aplicarea retroactivă a sistemelor STI ar fi imposibilă din punct de vedere practic și tehnic pentru multe vehicule istorice. În consecință, acestea trebuie să facă excepție de la cerințele din prezenta directivă.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Este necesar să se garanteze pe viitor interoperabilitatea aplicațiilor și a serviciilor furnizate prin implementarea STI, care să acopere, după caz, compatibilitatea inversă a aplicațiilor și serviciilor STI.

Justificare

Este fundamental să se asigure interoperabilitatea STI în UE, inclusiv compatibilitatea inversă a aplicații și serviciilor STI, care are o importanță deosebită pentru implementarea coerentă și eficientă a STI.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În ceea ce privește aplicațiile și serviciile STI pentru care sunt necesare servicii de datare și poziționare exacte și garantate, ar trebui utilizate infrastructuri prin satelit sau orice alte tehnologii care asigură un nivel echivalent de precizie.

(12) În ceea ce privește aplicațiile și serviciile STI pentru care sunt necesare servicii de datare și poziționare exacte și garantate, ar trebui utilizate infrastructuri prin satelit sau orice alte tehnologii care asigură un nivel echivalent de precizie, precum comunicațiile specializate cu rază scurtă de acțiune (DSRC).

Justificare

Datele necesare pentru aplicațiile telematice secundare pot fi generate folosind tehnologia existentă și testată în timp, precum comunicațiile specializate cu rază scurtă de acțiune, care sunt menționate în mod expres ca fiind una din cele trei tehnologii de bază în Directiva 2004/52/CE privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică. DSRC nu are contraindicații sau limitări, spre deosebire de GPS/GNSS, și permite colectarea de date pe niveluri care reflectă o varietate de factori precum categoria de emisie și dimensiunile vehiculului, numărul de kilometri parcurși, ora din zi etc. În orice caz, acest lucru trebuie clarificat.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru pentru implementarea și utilizarea coordonată a sistemelor de transport inteligente în cadrul Comunității și elaborarea specificațiilor necesare în acest scop.

Prezenta directivă stabilește un cadru pentru implementarea și utilizarea coordonată și coerentă a sistemelor de transport inteligente, inclusiv STI interoperabile, în cadrul Comunității și elaborarea specificațiilor necesare în acest scop.

Justificare

Lipsa unei implementări eficiente a STI în UE nu se datorează doar absenței unei dezvoltări coordonate la nivelul UE, ci și unei abordări incoerente adoptate de diverse părți implicate în ceea ce privește aplicațiile STI. Interoperabilitatea constituie un element fundamental pentru garantarea utilizării eficiente a aplicațiilor și serviciilor STI.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ea se aplică tuturor sistemelor de transport inteligente din domeniul transportului rutier și interfețelor cu alte moduri de transport.

Ea se aplică tuturor sistemelor de transport inteligente pentru călători, vehicule și infrastructuri și interacțiunii acestora din domeniul transportului rutier, care include transportul urban, și interfețelor cu alte moduri de transport.

Justificare

Domeniul de aplicare a directivei ar trebui să prevadă în mod explicit faptul că STI se referă la toți participanții la trafic, vehiculele și infrastructura, precum și transportul în zonele urbane.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Aplicarea prezentei directive și a măsurilor menționate la articolul 4 nu aduc atingere cerințelor statelor membre în materie de ordine și securitate publică.

Justificare

Trebuie excluse din domeniul de aplicare al directivei cerințele statelor membre în materie de ordine și securitate publică.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „sisteme de transport inteligente (STI)” înseamnă sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor destinate transportului rutier (inclusiv infrastructurii, vehiculelor și utilizatorilor) și interfețelor cu alte moduri de transport;

(a) „sisteme de transport inteligente (STI)” înseamnă sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor destinate transportului rutier (inclusiv infrastructurii, vehiculelor și utilizatorilor) și gestionării traficului și mobilității, precum și interfețelor cu alte moduri de transport, care oferă posibilitatea emiterii de bilete interoperabile multimodale;

Justificare

În definiția STI ar trebui incluse și sistemele care se ocupă cu managementul traficului. Multimodalitatea va contribui la eficientizarea transportului. Dacă este aplicată emiterii de bilete, aceasta poate asigura continuitatea serviciilor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „utilizator de STI” înseamnă orice utilizator de aplicații sau servicii STI, inclusiv călătorii, utilizatorii și operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule și operatorii serviciilor de urgență;

(f) „utilizator de STI” înseamnă orice utilizator de aplicații sau servicii STI, inclusiv călătorii, participanții la trafic vulnerabili, utilizatorii și operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule și operatorii serviciilor de urgență;

Justificare

Este fundamental ca în domeniul de aplicare a directivei să fie incluși și participanții la trafic vulnerabili.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) „participanți la trafic vulnerabili” înseamnă participanți la trafic nemotorizați, cum ar fi pietonii și cicliștii, precum și motocicliști și persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă.

Justificare

Este necesar să se introducă această definiție pentru dispozițiile privind participanții la trafic vulnerabili.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) „nivel minim al aplicațiilor și serviciilor STI” înseamnă nivelul de bază al aplicațiilor și serviciilor STI, care sunt elemente indispensabile ale RTE-T;

Justificare

Trebuie definit nivelul minim al aplicațiilor și serviciilor STI care pot fi create, implementate și operate de toate statele membre. Fără această definiție, nu există nicio obligație concretă. Aceste aplicații și servicii ar putea fi cofinanțate de UE. Clarificarea nivelului minim al serviciilor STI este necesară atât statelor membre, cât și părților interesate.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura implementarea și utilizarea coordonată de aplicații și servicii STI interoperabile în cadrul Comunității.

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura implementarea și utilizarea coordonată a unor aplicații și servicii STI interoperabile eficace în cadrul Comunității.

Justificare

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura implementarea și utilizarea coordonată a unor aplicații și servicii STI interoperabile eficace în cadrul Comunității.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) În cazul în care este posibil, statele membre garantează compatibilitatea inversă a aplicațiilor și serviciilor STI în cadrul Comunității.

Justificare

Statele membre ar trebui să garanteze interoperabilitatea STI, care are o importanță deosebită pentru implementarea coerentă și eficientă a STI. În acest sens, compatibilitatea inversă a aplicațiilor și serviciilor STI nu ar trebui exclusă, atunci când este posibil, în cadrul Comunității.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) evită crearea unei fragmentări și discontinuități geografice.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În ceea ce privește aplicațiile și serviciile STI pentru care sunt necesare servicii de datare și poziționare globale, continue, exacte și garantate, se utilizează infrastructuri prin satelit sau orice alte tehnologii care asigură un nivel echivalent de precizie.

3. În ceea ce privește aplicațiile și serviciile STI pentru care sunt necesare servicii de datare și poziționare globale, continue, exacte și garantate, se utilizează infrastructuri prin satelit sau orice alte tehnologii, cum ar fi DSRC, care asigură un nivel echivalent de precizie.

Justificare

Datele necesare pentru aplicațiile telematice secundare pot fi generate folosind o altă tehnologie, existentă și testată în timp, precum comunicațiile specializate cu rază scurtă de acțiune, care sunt menționate în mod expres ca fiind una din cele trei tehnologii de bază în Directiva 2004/52/CE privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică. DSRC nu are contraindicații sau limitări, spre deosebire de GPS/GNSS, și permite colectarea de date pe niveluri care reflectă o varietate de factori precum categoria de emisie și dimensiunile vehiculului, numărul de kilometri parcurși, ora din zi etc. În orice caz, acest lucru trebuie clarificat.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În momentul adoptării măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), statele membre țin cont de principiile stabilite în anexa I.

4. În momentul adoptării măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), statele membre solicită respectarea principiilor stabilite în anexa I.

Justificare

Este fundamental ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a solicita respectarea principiilor de bază (eficacitate, rentabilitate, continuitate geografică, interoperabilitate, grad de maturitate) stabilite pentru evaluarea necesităților.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre iau în considerare particularitățile morfologice ale regiunilor izolate geografic și distanțele care trebuie parcurse pentru a ajunge la ele făcându-se excepție, dacă este cazul, de la principiul rentabilității enunțat la anexa I;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia definește specificații pentru implementarea și utilizarea STI, în special în următoarele domenii prioritare:

1. Comisia definește specificații pentru implementarea și utilizarea STI în următoarele domenii prioritare:

Justificare

Cele patru domenii prioritare, care corespund celor patru acțiuni relevante propuse de Comisie în cadrul planului de acțiune pentru implementarea STI în Europa, ar trebui limitate în cazul în care se propune o strategie de reglementare prin adoptarea de măsuri de aplicare în temeiul procedurii de reglementare cu control.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

(1a) Comisia definește specificațiile pentru implementarea și utilizarea obligatorie a nivelului minim al aplicațiilor și serviciilor STI, în special în următoarele domenii:

 

(a) furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real privind traficul și călătoria;

 

(b) datele și procedurile pentru furnizarea unor servicii minime universale de informare privind traficul;

 

(c) introducerea armonizată a sistemului paneuropean eCall;

 

(d) adoptarea unor măsuri adecvate referitoare la locuri de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale și la sisteme de parcare și rezervare controlate prin mijloace telematice.

 

Măsurile având ca obiect modificarea elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Comisia elaborează specificații pentru implementarea necesară și utilizarea STI peste nivelul minim al aplicațiilor și serviciilor STI, în cazul efectuării unor lucrări de construcții sau întreținere a TERN cofinanțate de Comunitate.

Justificare

Este important ca o construcție TERN nouă să fie „inteligentă”de la bun început. Ar trebui efectuat un studiu de evaluare a impactului în ceea ce privește implementarea necesară a STI.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Specificațiile au la bază principiile enunțate în anexa I și cuprind cel puțin elementele principale care figurează în anexa II.

2. Specificațiile respectă principiile enunțate în anexa I și cuprind cel puțin elementele principale care figurează în anexa II.

Justificare

Principiile enunțate în anexa I (eficacitate, rentabilitate, continuitate geografică, interoperabilitate, grad de maturitate) sunt fundamentale pentru implementarea coerentă și eficientă a STI în UE. Astfel, Comisia, ar trebui să garanteze respectarea acestor principii în momentul propunerii și adoptării specificațiilor STI în temeiul procedurii de reglementare cu control.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pentru a garanta interoperabilitatea și repartizarea pasivelor, Comisia completează, acolo unde este necesar, elementele principale prevăzute la anexa II cu specificații pentru planificarea, implementarea și utilizarea operațională a serviciilor STI și stabilește conținutul serviciilor și obligațiile furnizorilor de servicii.

Justificare

The interoperability and liability issues are indentified as main (horizontal) obstacles for the ITS deployment. The amendment seeks to introduce provision for the adoption, where appropriate, additional specifications in order to address issues of interoperability and apportionment of liabilities for the planning, implementation and operational use of the ITS services. In particular, rules on the ITS service providers should be adopted in order to ensure data protection, safety and continuity of services provided. These measures should be adopted with the RPS and will enable the safe, seamless and efficient operation of ITS services in EU.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

 

 

(2b) Specificațiile stabilesc, în egală măsură, condițiile în care statele membre pot impune, în cooperare cu Comisia, norme suplimentare referitoare la prestarea acestor servicii pe întreg teritoriul lor sau pe o parte a acestuia.

 

 

Justificare

Ținând cont de natura serviciului oferit și de particularitățile locale, statele membre vor putea stabili norme specifice în temeiul articolului 3, de exemplu în ceea ce privește nivelul minim de calitate adaptat contextului. Aceste norme vor ține cont, în egală măsură, de nevoile specifice ale colectivităților teritoriale. Crearea acestor obligații presupune schimburi de informații între statele membre și cu Comisia, care, în anumite situații, va trebui să creeze rețele de schimburi de date.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Principiile suplimentare și/sau elementele principale ale specificațiilor care nu sunt prevăzute în prezenta directivă ar trebui adăugate la anexa I și/sau II în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din Tratat.

Justificare

Principiile referitoare la implementarea STI menționate la articolul 3 și elementele principale ale specificațiilor menționate la articolul 4 alcătuiesc dispozițiile de bază ale prezentei directive. Orice elemente suplimentare ar trebui adăugate la anexele I și II în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din Tratat (procedura de codecizie).

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Comisia efectuează un studiu de evaluare a impactului înainte de adoptarea specificațiilor menționate la alineatele (2a) și (2b).

Justificare

Înainte de adoptarea specificațiilor, Comisia ar trebui să efectueze un studiu de evaluare a impactului care să includă o analiză cuprinzătoare a rentabilității măsurilor prevăzute la articolul 4. Evaluarea impactului ar viza aspecte referitoare la costurile economice suplimentare care trebuie suportate de actorii economici și parametrii corespunzători ciclului economic al STI.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru echipamentele și programele informatice STI prevăzute la alineatul (1), specificațiile relevante privind responsabilitatea sunt comunicate organismelor naționale responsabile cu omologarea echipamentelor și programelor informatice STI reglementate de prezenta directivă.

Justificare

Trebuie să fie abordată problema responsabilității pentru aplicațiile și serviciile STI, deoarece constituie unul dintre principalele obstacole în calea unei implementări eficiente a STI. Prezenta dispoziție ar acoperi în special dispozitivele nomade și echipamentele pentru infrastructură.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre comunică Comisiei organismele naționale responsabile cu omologarea echipamentelor și aplicațiilor STI care intră sub incidența prezentei directive. Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

2. Statele membre comunică Comisiei organismele naționale responsabile cu certificarea echipamentelor și aplicațiilor, inclusiv cu omologarea furnizorilor aplicațiilor STI care intră sub incidența prezentei directive. Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

Justificare

Certificarea este utilă în ceea ce privește echipamentele de transport inteligent. În schimb, având în vedere caracterul evolutiv al aplicațiilor informatice, în cazul lor ar fi mai potrivită o omologarea a furnizorilor lor de către statele membre.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Echipamentele și programele informatice STI pot fi introduse pe piață și puse în funcțiune numai dacă sunt corect instalate, întreținute și utilizate pentru scopurile în care au fost create și, prin urmare, nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor și a mediului, în conformitate cu legislația comunitară în domeniu, sau bunurile acestora, acolo unde este cazul.

Justificare

Atunci când echipamentele și programele informatice STI sunt introduse pe piață, ar trebui să se garanteze că nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor și a mediului, în conformitate cu legislația comunitară în domeniu, sau bunurile acestora, acolo unde este cazul. Aceasta este o cerință generală care se aplică unor sectoare și produse diferite în UE.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Se consideră că echipamentele și programele informatice STI respectă specificațiile adoptate menționate la articolul 4 dacă sunt conforme cu, acolo unde există în domeniu, standardele naționale sau europene, în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice1;

 

1 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Justificare

Propunerea Comisiei nu prevede în mod explicit norme de adoptare a specificațiilor tehnice STI și a standardelor referitoare la STI. Deși nu ar trebui să existe nicio limitare pentru adoptarea acestor cerințe în temeiul prezentei directive, este necesar să se utilizeze procedurile existente prin care produsele sau serviciile pot fi considerate că respectă standardele armonizate adoptate de organismele de standardizare europene sau naționale: Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (Cenelec), Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații (ETSI).

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Comitetul pentru standarde și reglementări tehnice

 

În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că standardele menționate la articolul 5 alineatul (3b) nu îndeplinesc în întregime specificațiile menționate la articolul 4, statul membru în cauză sau Comisia informează Comitetul permanent prevăzut la articolul 5 din Directiva 98/34/CE și prezintă dovezi. Comitetul emite de urgență un aviz.

 

Luând în considerare avizul comitetului menționat, Comisia notifică statelor membre dacă standardele în cauză trebuie retrase sau nu din comunicările prevăzute în articolul 5din prezenta directivă.

Justificare

Acest amendament urmărește să sporească standardizarea STI și ar oferi posibilitatea să se recurgă la Comitetul permanent și la procedura menționată la articolul 5 din Directiva 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării STI să fie efectuată în conformitate cu normele comunitare care protejează libertățile și drepturile fundamentale ale persoanei, și anume Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru ca colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării STI să fie efectuate în conformitate cu normele comunitare care protejează libertățile și drepturile fundamentale ale persoanei, și anume Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

Justificare

Este important să se garanteze protecția vieții private a persoanelor și respectarea legislației CE privind protecția datelor cu caracter personal, asigurând în același timp funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor și serviciilor STI.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru a asigura confidențialitatea, ar trebui încurajată utilizarea datelor anonime, după caz, pentru buna funcționare a aplicației și/sau serviciului STI.

Justificare

Este important să se garanteze protecția vieții private a persoanelor și respectarea legislației CE privind protecția datelor cu caracter personal, asigurând în același timp funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor și serviciilor STI.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai dacă procesarea este necesară pentru buna funcționare a aplicației și/sau serviciului STI.

Justificare

Este important să se garanteze protecția vieții private a persoanelor și respectarea legislației CE privind protecția datelor cu caracter personal, asigurând în același timp funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor și serviciilor STI.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) În cazul în care este vorba de categorii speciale de date, menționate la articolul 8 din Directiva 95/46/CE, datele sunt prelucrate numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul explicit în acest scop, acționând în cunoștință de cauză.

Justificare

Este important să se garanteze protecția vieții private a persoanelor și respectarea legislației CE privind protecția datelor cu caracter personal, asigurând în același timp funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor și serviciilor STI.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În mod concret, statele membre se asigură că datele și evidențele STI sunt protejate împotriva utilizării abuzive, în special împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii.

2. Statele membre se asigură că datele și evidențele STI sunt protejate împotriva utilizării abuzive, în special împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate în prezenta directivă.

Justificare

Amendamentul urmărește consolidarea protecției datelor. Utilizatorilor individuali ai STI [de exemplu administratorilor parcurilor de vehicule în sensul articolului 2 litera (f)] nu trebuie să li se permită folosirea serviciilor STI pentru controlarea angajaților.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Procedura de modificare

 

Comisia poate aduce modificări anexelor pentru a reflecta concluziile trase din aplicarea directivei și le poate adapta ulterior în funcție de progresul tehnic.

 

Măsurile având ca obiect modificarea elementelor neesențiale ale prezentei directive, inclusiv prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).

 

Justificare

Anexele I și II, adică principiile referitoare la implementarea STI menționate la articolul 3 și elementele principale ale specificațiilor menționate la articolul 4, constituie dispoziții de bază ale prezentei directive. Prin urmare, anexele nu ar trebui modificate prin comitologie cu reprezentanții statelor membre și ai Comisiei, ci ar trebui să se aplice procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat - procedura de codecizie.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou) – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

1. Comisia pregătește un program de lucru anual pe baza elementelor principale stabilite la anexa II la directivă, iar prima dată în termen de cel târziu trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei directivei.

Justificare

Este necesar un program anual pentru a include, în fiecare an, măsurile de punere în aplicare a specificațiilor STI care ar trebui adoptate. Acest lucru va permite crearea unei legături între elementele principale ale STI și termenele de transmitere a rezultatelor. Primul program referitor la elementele principale pentru implementarea STI ar trebui adoptat în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou) – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2. Comisia ia în considerare rezultatele activității comitetelor instituite în temeiul altor acte comunitare ce au relevanță pentru diferitele domenii ale STI, inclusiv a Grupului consultativ european pentru STI menționat la articolul 9.

Justificare

Pentru a asigura o implementare coerentă și pentru a crea sinergii, se impune respectarea unei obligații generale de a se ține cont de rezultatele activității comitetelor relevante instituite în cadrul altor directive, regulamente sau decizii CE, precum cele privind sistemele de taxare rutieră electronică, serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare, omologarea de tip a autovehiculelor sau RTE-E. În acest sens, activitatea Grupului consultativ european pentru STI ar oferi orientări prețioase pentru elaborarea măsurilor de punere în aplicare.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou) – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3. Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre, asigură consecvența generală și complementaritatea implementării STI cu alte politici, programe și acțiuni comunitare relevante.

Justificare

Comisia ar trebui să asigure, în strânsă cooperare cu statele membre, consecvența și complementaritatea implementării STI cu alte politici și inițiative comunitare, ceea ce permite sporirea sinergiilor și a eficacității politicilor CE.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou) – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4. Comisia cooperează în mod activ cu structurile europene și internaționale de standardizare cu privire la dispozițiile prevăzute la anexele I și II.

Justificare

Acest amendament urmărește să sublinieze că trebuie abordate aspectele referitoare la cooperarea cu organizațiile internaționale în domeniul STI și al standardizării.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou) – alineatul 5 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5. Comisia acționează în conformitate cu procedura menționată la articolul 8 alineatul (1a) în scopul:

 

(a) adoptării și modificării programelor de lucru anuale;

 

(b) stabilirea domeniilor prioritare de cooperare internațională.

 

Programul de lucru anual și domeniile prioritare de cooperare internațională se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament stabilește procedura de reglementare pentru deciziile referitoare la programul anual și domeniile prioritare de cooperare internațională. Ambele decizii trebuie publicate în Jurnalul Oficial pentru a asigura informarea tuturor părților interesate, precum și transparența în ceea ce privește activitatea legată de implementarea STI.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou) – alineatul 6 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

.

6. În conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2), Comisia adoptă, în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, un program de lucru, precum și obiective și termene pentru punerea în aplicare a anexei II.

 

 

Justificare

Anexa II nu face o ierarhie a priorităților și nici nu stabilește termenele pentru realizarea acestora. Prin urmare, Comisia trebuie să stabilească, în cooperare cu comitetul STI, obiective și un calendar al punerii în aplicare. Programul de lucru poate fi adaptat, ținând cont, în special, de evoluțiile tehnologice și de stadiul lucrărilor. Trebuie, așadar, prevăzută posibilitatea unei revizuiri periodice a programului de lucru.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

 

Perioada menționată la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

Justificare

Amendamentul introduce trimiterile la directivă privind procedura de reglementare (Decizia 1999/468/CE) a deciziilor legate de programul anual și domeniile prioritare de cooperare internațională. Perioada propusă pentru exercitarea dreptului de control este de trei luni.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia garantează că reprezentanții Grupului consultativ european pentru STI sunt competenți și că grupul include o reprezentare corespunzătoare a sectoarelor industriale și a utilizatorilor afectați de măsurile care ar putea fi propuse de Comisie în cadrul prezentei directive.

Justificare

Comisia ar trebui să consolideze participarea corespunzătoare a părților interesate din domeniul STI în cadrul Grupului consultativ european pentru STI.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Grupul consultativ european pentru STI are obligația să emită un aviz tehnic privind elaborarea specificațiilor prevăzute la articolul 4.

Justificare

Directiva ar trebui să permită Grupului consultativ european pentru STI să emită avize privind propunerile de specificații menționate la articolul 4, elaborate de Comisie.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Activitatea Grupului consultativ european pentru STI se desfășoară în mod transparent.

Justificare

Activitatea Grupului consultativ european pentru STI trebuie să se caracterizeze prin transparență și deschidere.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia transmite două rapoarte pe an Parlamentului European și Consiliului.

4. Comisia transmite două rapoarte pe an Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în implementarea prezentei directive, însoțite de o analiză referitoare la funcționarea dispozițiilor prevăzute la anexele I și II, și verifică dacă este necesară modificarea prezentei directive.

 

În special, Comisia transmite două rapoarte pe an Parlamentului European și Consiliului cu privire la situația finanțării, și, dacă este necesar, Comisia prezintă o propunere referitoare la baza financiară a implementării nivelului minim al aplicațiilor și serviciilor STI.

Justificare

Rapoartele adresate PE și Consiliului ar trebui să facă referire în mod explicit la stadiul implementării STI, precum și o analiză referitoare la funcționarea normelor prevăzute la anexele I și II, și ar trebui să verifice dacă este necesară modificarea prezentei directive. Acest lucru va permite o mai bună monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate, precum și verificarea implementării obiectivelor directivei și pregătirea unei posibile intervenții pe baza unei evaluări corecte. Finanțarea nivelului minim al serviciilor STI este o chestiune deosebit de importantă. Comisia trebuie să prezinte periodic rapoarte referitoare la aceasta.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la [24 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Justificare

Un termen de 24 de luni este prea lung pentru perioada de transpunere.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Anexa I – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Eficacitate – capacitatea de a contribui în mod tangibil la soluționarea principalelor provocări cu care se confruntă transportul rutier european (de exemplu reducerea congestiei, diminuarea emisiilor, creșterea eficienței energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranță și securitate);

(a) Eficacitate – capacitatea de a contribui în mod tangibil la soluționarea principalelor provocări cu care se confruntă transportul rutier european (de exemplu reducerea congestiei, diminuarea emisiilor, creșterea eficienței energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranță și securitate și abordarea problemelor legate de participanții la trafic vulnerabili);

Justificare

Este fundamental ca în cadrul evaluării necesităților să fie incluse și probleme legate de participanții la trafic vulnerabili, inclusiv persoane cu mobilitate redusă.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Anexa I – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Continuitatea geografică – capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în întreaga Comunitate, în special în rețeaua transeuropeană de transport;

(c) Continuitatea geografică – capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în întreaga Comunitate și la frontierele sale externe, în special în rețeaua transeuropeană de transport;

Justificare

Utilizarea aplicațiilor și serviciilor STI la frontierele externe ale UE este aproape la fel de importantă ca și utilizarea lor în cadrul UE. Cooperarea transfrontalieră este necesară atât la nivel administrativ, cât și la nivel tehnic.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Anexa I – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) Intermodalitate - transferarea transportului de mărfuri de pe căile rutiere pe căile maritime de transport pe distanță scurtă, pe căile ferate sau pe căile navigabile interioare sau o combinație a acestor moduri de transport, în care călătoriile pe căile rutiere să fie cât mai eficiente posibil.

Justificare

Domeniul de aplicare al directivei trebuie extins la toate STI din domeniul transporturilor rutiere și interfețele cu alte moduri de transport. Prin urmare, este esențial ca intermodalitatea să se numere și printre principiile directivei referitoare la implementarea STI.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Anexa II – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) definirea măsurilor necesare pentru utilizarea tehnologiilor STI inovatoare [dispozitive de identificare prin radiofrecvență (RFID) sau Galileo/Egnos] la realizarea aplicațiilor STI (în special localizarea și urmărirea mărfurilor în timpul transportului și de la un mod la altul) pentru logistica transporturilor de mărfuri (eFreight), în special:

(b) definirea măsurilor necesare pentru utilizarea tehnologiilor STI inovatoare [dispozitive de identificare prin radiofrecvență (RFID), (DSRC) sau Galileo/Egnos] la realizarea aplicațiilor STI (în special localizarea și urmărirea mărfurilor în timpul transportului și de la un mod la altul) pentru logistica transporturilor de mărfuri (eFreight), în special:

accesul dezvoltatorilor de aplicații STI la tehnologiile STI pertinente și utilizarea acestora;

- accesul dezvoltatorilor de aplicații STI la tehnologiile STI pertinente și utilizarea acestora;

integrarea rezultatelor localizării (de exemplu prin RFID și/sau Galileo/Egnos) în instrumentele și centrele de management al traficului.

- integrarea rezultatelor localizării (de exemplu prin RFID, DSRC și/sau Galileo/Egnos) în instrumentele și centrele de management al traficului.

Justificare

Integrarea rezultatelor integrării prin DSRC este de fapt implementată deja în instrumentele și centrele de gestionare a traficului și, prin urmare, ar trebui menționate în mod explicit.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa II – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii STI neîntrerupte în cadrul Comunității și la frontierele sale externe;

Justificare

Utilizarea aplicațiilor și serviciilor STI la frontierele externe ale UE este aproape la fel de importantă ca și utilizarea lor în cadrul UE. Cooperarea transfrontalieră este necesară atât la nivel administrativ, cât și la nivel tehnic.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) definirea măsurilor pentru garantarea siguranței participanților la trafic vulnerabili, prin utilizarea sistemelor de management al mobilității pentru furnizorii de servicii și utilizatori, sistemele de asistență pentru conducătorii vehiculelor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) și interacțiunea om-mașină.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexa II – partea 4 – litera b liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

definirea unui cadru de reglementare privind interfața om-mașină (HMI) pentru a soluționa problemele legate de responsabilitate și pentru a asigura o adaptare mai fiabilă a caracteristicilor funcționale ale STI în materie de siguranță la comportamentul uman;


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei de directivă de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente (STI) în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport(1) vizează garantarea implementării la nivel transnațional a aplicațiilor STI și a unor servicii transfrontaliere armonizate de informații din trafic și de călătorie și de management al traficului.

STI sunt aplicații complexe care utilizează tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) pentru transport și furnizează servicii inovatoare privind modurile de transport și managementul traficului diverșilor utilizatori, cum ar fi călătorii, utilizatorii și operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule și operatorii serviciilor de urgență.

Aplicațiile STI și-au dovedit eficacitatea asigurând un transport mai eficient și mai sigur, contribuind în același timp la realizarea obiectivului politicii de ecologizare a transportului. Avantajele acestor aplicații pentru utilizatorii și pentru infrastructura din Europa nu sunt însă optimizate.

În cadrul evaluării impactului directivei STI(2), Comisia descrie provocările tot mai mari cu care se confruntă politica din domeniul transportului – Congestionarea traficului rutier se ridică anual, în medie, la 1% din PIB în UE, accidentele rutiere mortale se ridică la 42 953 (2006), cu mult peste obiectivul intermediar de a reduce numărul acestora la 25 000 până în 2010, emisiile de CO2 din transportul rutier reprezintă 72% din totalul emisiilor de CO2 datorate transportului.

În special, Comisia observă faptul că dezvoltarea STI are un ritm mai lent decât s-a preconizat, iar implementarea serviciilor rămâne fragmentară, creând un mozaic de soluții naționale, regionale și locale care pune în pericol integritatea pieței unice. Domeniile în care Comisia a identificat principalele obstacole în calea promovării STI sunt lipsa interoperabilității și a cooperării efective între părțile implicate, aspectele problematice privind confidențialitatea datelor și responsabilitatea.

În vederea accelerării implementării coordonate a STI și a înlăturării obstacolelor din calea dezvoltării STI, Comisia propune, drept instrument legislativ, o directivă care să respecte principiile proporționalității și subsidiarității.

Scop și obiective

Propunerea urmărește punerea în funcțiune a mecanismelor necesare de promovare a aplicațiilor și a serviciilor STI pentru transportul rutier și interconectarea acestora cu alte moduri de transport.

Propunerea stabilește obligațiile statelor membre de a garanta implementarea coordonată și utilizarea aplicațiilor și serviciilor STI interoperabile. Se sugerează faptul că implementarea STI la nivelul statelor membre ar trebui să țină cont de principii-cheie precum eficacitatea, rentabilitatea, continuitatea geografică, interoperabilitatea și gradul de maturitate, principii enunțate în anexa I.

Specificații comune

Este important de subliniat legătura dintre directiva privind STI și planul de acțiune pentru implementarea STI în Europa, având în vedere dispoziția explicită (articolul 4) referitoare la punerea în practică a domeniilor prioritare ale planului de acțiune prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare.

Adoptarea specificațiilor comune prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare la nivel european de către Comitetul european pentru STI (EIC) în conformitate cu procedura de reglementare cu control cuprinde, în principal, patru domenii prioritare:

1. Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie

2. Continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor pe coridoarele europene de transport și în aglomerațiile urbane

3. Aplicații STI pentru siguranța și securitatea rutieră

4. Integrarea vehiculului în infrastructura de transport

Cele patru domenii prioritare în care urmează să se precizeze specificațiile comune sunt identice cu patru din cele șase domenii propuse în planul de acțiune. Elementele principale ale acestora sunt specificate în anexa II.

Se propune ca recunoașterea reciprocă a omologărilor eliberate de organismele naționale să vizeze echipamentele și programele informatice pentru infrastructura rutieră (articolul 5). Directiva face trimitere la directivele-cadru privind securitatea și protecția datelor, care urmăresc garantarea confidențialității și a securității (articolul 6). De asemenea, propunerea vizează instituirea unui Grup consultativ european pentru STI care să ofere consultanță Comisiei.

Opiniile raportoarei

Directiva reprezintă un instrument legislativ adecvat pentru aplicarea STI în UE într-o manieră mai coordonată și mai coerentă.

Este absolut necesară creșterea interoperabilității aplicațiilor și serviciilor STI în Europa, inclusiv compatibilitatea inversă, atunci când acest lucru este posibil. Informarea tuturor călătorilor și pentru toate modurile de transport sporește co-modalitatea, iar crearea unui mediu mai competitiv și mai eficient pentru infrastructura de transport este esențială. Ar trebui garantată coerența între experiența dobândită de părțile implicate și acumulată în urma planului de acțiune și procesul de standardizare.

Cu toate că nu se pune la îndoială necesitatea unei strategii de reglementare în ceea ce privește implementarea STI, conținutul specificațiilor de implementare ar trebui limitat. În privința protecției datelor, este necesar să se aibă în vedere, în stadiul incipient al proiectării STI, utilizarea unor date anonime și să se ia în considerare consimțământul utilizatorilor și respectarea confidențialității.

Aspectele legate de răspundere trebuie abordate printr-o implicare corespunzătoare a experților din domeniu și a tuturor părților implicate. De asemenea, este necesară stabilirea unui echilibru adecvat între toate părțile implicate în ceea ce privește reprezentarea în Grupul consultativ european pentru STI, în vederea întăririi rolului oficial consultativ și a transparenței.

Pentru a garanta o mai mare siguranță utilizatorilor vulnerabili, ar trebui consolidat mai mult cadrul corespunzător interacțiunii om-mașină (HMI) în acțiunile prevăzute pentru specificațiile comune.

(1)

COM(2008) 0887.

(2)

SEC(2008) 3083 și SEC(2008) 3084.


PROCEDURĂ

Titlu

Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier și interfețe cu alte moduri de transport

Referințe

COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

Data prezentării la PE

16.12.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

TRAN

13.1.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Anne E. Jensen

8.12.2008

 

 

Examinare în comisie

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Elisabeth Schroedter

Data depunerii

3.4.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate