Förfarande : 2008/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0226/2009

Ingivna texter :

A6-0226/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0283

BETÄNKANDE     ***I
31.3.2009
PE 418.288v02-00 A6-0226/2009

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt

(KOM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Anne E. Jensen

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt

(KOM(2008)0887 – C6‑0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0887),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0512/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0226/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Intelligenta transportsystem (ITS) är avancerade tillämpningar som utan att i sig vara intelligenta syftar till att tillhandahålla innovativa tjänster vad gäller transportsätt och trafikledning och möjliggöra för olika användare att bättre informera sig om transportnäten och använda dem på ett säkrare, mer samordnat och ”smartare” sätt.

Motivering

De intelligenta transportsystemen är avancerade tillämpningar som använder sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för transport. Systemen tillhandahåller innovativa tjänster vad gäller transportsätt och trafikledning för olika användare, däribland alla resenärer, infrastrukturanvändare och infrastrukturoperatörer samt vagnsparksansvariga och larmtjänstoperatörer. Dessa avancerade tillämpningar gör det möjligt för resenärer att bättre informera sig om transportnäten och använda dem på ett säkrare, mer samordnat och ”smartare” sätt. Transportsystemen är dock inte intelligenta i sig eftersom intelligens är en mänsklig egenskap.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Ett flertal avancerade tillämpningar och gemenskapsmekanismer har utvecklats för olika transportsätt, exempelvis för järnvägstransporter (ERTMS och TAF-TSI), transporter till havs och på inre vattenvägar (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS och RIS), lufttransporter (Sesar) och landsvägstransporter, till exempel djurtransporter.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att sammanställa de olika tillämpningar som har utvecklats eller införts för olika transportsätt – ERTMS och TAF-TSI för järnvägstransporter, LRTIS, SafeSeaNet och VTMIS för transporter till havs, RIS för transport på inre vattenvägar och Sesar för lufttransporter. Ändringsförslaget visar även att det inte finns någon liknande enhetlig gemenskapsram för vägtransporter.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Fordon som framför allt används för sitt historiska värde och som ursprungligen registrerades och/eller typgodkändes och/eller togs i drift före ikraftträdandet av detta direktiv och dess genomförandeåtgärder bör inte påverkas av de bestämmelser eller förfaranden som fastställts i detta direktiv.

Motivering

Det skulle vara både praktiskt och tekniskt omöjligt att i efterhand anpassa de intelligenta transportsystemen till många historiska fordon. Dessa fordon bör följaktligen inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Det är nödvändigt att i framtiden säkerställa driftskompatibiliteten för tillämpningar och tjänster som tillhandahålls genom införande av intelligenta transportsystem, vilka i förekommande fall omfattar bakåtkompabiliteten för ITStillämpningar och tjänster.

Motivering

Det är nödvändigt att säkerställa driftskompatibiliteten för intelligenta transportsystem i EU, inbegripet bakåtkompatibiliteten för ITS-tillämpningar och tjänster, eftersom detta är av avgörande betydelse för ett samordnat och effektivt införande av intelligenta transportsystem.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För ITS-tillämpningar och tjänster som kräver exakta och garanterade tjänster för tidsangivelser och lokalisering bör satellitbaserad infrastruktur eller annan teknik med en likvärdig precisionsnivå tillämpas.

(12) För ITS-tillämpningar och tjänster som kräver exakta och garanterade tjänster för tidsangivelser och lokalisering bör satellitbaserad infrastruktur eller annan teknik med en likvärdig precisionsnivå tillämpas, exempelvis DSRC.

Motivering

De data som behövs för sekundära telematiktillämpningar kan frambringas med hjälp av tillgänglig och tidstestad teknologi, såsom ”Dedicated Short Range Communication”, som uttryckligen definieras som en av tre grundläggande tekniker i direktiv 2004/52/EG om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem. DSRC-tekniken har inga nackdelar eller begränsningar i jämförelse med GPS/GNSS och den gör det möjligt att samla in data som återspeglar en rad olika faktorer, exempelvis fordonets utsläppskategori och utsläppsmängd, antal körda mil, tiden på dygnet osv. Detta bör i varje fall klargöras.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom detta direktiv inrättas en ram för samordnat införande och användande av intelligenta transportsystem inom gemenskapen samt för utarbetande av de specifikationer som är nödvändiga för detta ändamål.

Genom detta direktiv inrättas en ram för ett samordnat och konsekvent införande och användande av intelligenta transportsystem, inbegripet driftskompatibla intelligenta transportsystem, inom gemenskapen samt för utarbetande av de specifikationer som är nödvändiga för detta ändamål.

Motivering

Avsaknaden av en effektiv metod för att införa intelligenta transportsystem i EU beror inte enbart på att det saknas samordning på EU-nivå utan även på den motsägelsefulla inställning som vissa aktörer har gentemot ITS-tillämpningar. Driftskompatibiliteten är en grundval för att garantera att ITS-tillämpningar och tjänster används effektivt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktivet ska vara tillämpligt på alla intelligenta transportsystem på vägtransportområdet samt på gränssnitt mot andra transportsätt.

Direktivet ska vara tillämpligt på alla intelligenta transportsystem för resenärer, fordon och infrastruktur och samverkan mellan dessa på vägtransportområdet, inklusive stadstransportområdet, samt på gränssnitt mot andra transportsätt.

Motivering

I direktivet ska det tydligt framgå att intelligenta transportsystem omfattar alla användare och fordon och all infrastruktur samt transport i stadsområden.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tillämpningen av detta direktiv och de åtgärder som avses i artikel 4 ska inte beröra medlemsstaternas krav i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

Motivering

Medlemsstaternas krav i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet måste uteslutas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) intelligenta transportsystem (ITS): system i vilka informations- och kommunikationsteknik (IKT) tillämpas till stöd för vägtransporter (inklusive infrastruktur, fordon och användare) och för gränssnitt mot andra transportsätt.

(a) intelligenta transportsystem (ITS): system i vilka informations- och kommunikationsteknik (IKT) tillämpas till stöd för vägtransporter (inklusive infrastruktur, fordon och användare), för trafikledning och rörlighetshantering och för gränssnitt mot andra transportsätt, inklusive tillhandahållandet av multimodalt, driftskompatibelt biljettutställande.

Motivering

I definitionen av intelligenta transportsystem bör även trafikledningssystem ingå. Multimodalitet kommer att bidra till effektivare transporter. I samband med biljettutställande kan multimodalitet bidra till att tjänsterna upprätthålls.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) ITS-användare: alla användare av ITS‑tillämpningar eller tjänster, däribland resenärer, infrastrukturanvändare och infrastrukturoperatörer, vagnsparksansvariga och larmtjänstoperatörer.

(f) ITS-användare: alla användare av ITS‑tillämpningar eller tjänster, däribland resenärer, oskyddade trafikanter, infrastrukturanvändare och infrastrukturoperatörer, vagnsparksansvariga och larmtjänstoperatörer.

Motivering

Det är synnerligen viktigt att direktivets tillämpningsområde även omfattar oskyddade trafikanter.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) oskyddade trafikanter: icke‑motoriserade trafikanter, som t.ex. fotgängare och cyklister samt motorcyklister och personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Med tanke på bestämmelserna om oskyddade trafikanter behövs det en definition av detta begrepp.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb) minimiutbud av ITS-tillämpningar och tjänster: grundläggande ITS‑tillämpningar och tjänster som är nödvändiga inslag i TEN-T.

Motivering

Det är absolut nödvändigt att definiera det minimiutbud av ITS-tillämpningar och tjänster som medlemsstaterna kan utveckla, införa och tillämpa. Utan en sådan definition finns det inga konkreta skyldigheter. Dessa tillämpningar och tjänster skulle kunna samfinansieras av EU. Det är även viktigt för medlemsstaterna och intressenter att minimikraven för ITS‑tjänster klargörs.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett samordnat införande och användande av driftskompatibla ITS-tillämpningar och tjänster inom gemenskapen.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett samordnat införande och användande av effektiva driftskompatibla ITS‑tillämpningar och tjänster inom gemenskapen.

Motivering

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett samordnat införande och användande av effektiva driftskompatibla ITS-tillämpningar och tjänster inom gemenskapen.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska, om möjligt, säkerställa bakåtkompatibilitet för ITStillämpningar och tjänster inom gemenskapen.

Motivering

Medlemsstaterna ska säkerställa driftskompatibiliteten för intelligenta transportsystem eftersom detta är av avgörande betydelse för ett samordnat och effektivt införande av intelligenta transportsystem. Av denna anledning bör medlemsstaterna i möjligaste mån även säkerställa bakåtkompabiliteten för ITS-tillämpningar och tjänster inom gemenskapen.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 - led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) undvika att skapa geografisk splittring och diskontinuitet.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För ITS-tillämpningar och tjänster som kräver globala, kontinuerliga, exakta och tillförlitliga tjänster för tidsangivelser och lokalisering bör satellitbaserade infrastrukturer eller annan teknik med motsvarande precisionsnivå användas.

3. För ITS-tillämpningar och tjänster som kräver globala, kontinuerliga, exakta och tillförlitliga tjänster för tidsangivelser och lokalisering bör satellitbaserade infrastrukturer eller annan teknik med motsvarande precisionsnivå, exempelvis DSCR, användas.

Motivering

De data som behövs för sekundära telematiktillämpningar kan frambringas med hjälp av tillgänglig och tidstestad teknologi, såsom ”Dedicated Short Range Communication”, som uttryckligen definieras som en av tre grundläggande tekniker i direktiv 2004/52/EG om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem. DSRC-tekniken har inga nackdelar eller begränsningar i jämförelse med GPS/GNSS och den gör det möjligt att samla in data som återspeglar en rad olika faktorer, exempelvis fordonets utsläppskategori och utsläppsmängd, antal körda mil, tiden på dygnet osv. Detta bör i varje fall klargöras.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. När medlemsstaterna antar de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 ska de beakta de principer som anges i bilaga I.

4. När medlemsstaterna antar de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 ska de kräva att de principer som anges i bilaga I efterlevs.

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att de grundläggande principerna (effektivitet, kostnadseffektivitet, geografisk kontinuitet, driftskompatibilitet och mognadsgrad) efterlevs vid behovsutvärderingen.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska ta hänsyn till geografiskt isolerade regioners förhållanden och de avstånd som måste avverkas för att nå dessa genom att, vid behov, göra undantag från principen om kostnadseffektivitet i bilaga I.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska definiera specifikationer för införande och användning av intelligenta transportsystem, särskilt inom följande prioriterade områden:

1. Kommissionen ska definiera specifikationer för införande och användning av intelligenta transportsystem inom följande prioriterade områden:

Motivering

De fyra prioritetsområdena måste avgränsas. Dessa prioritetsområden motsvarar de fyra relevanta åtgärder som kommissionen föreslagit i sin handlingsplan om införande av intelligenta transportsystem i Europa, vilken ingriper ett lagstiftningsinitiativ i form av antagandet av genomförandeåtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Kommissionen ska fastställa specifikationer för skyldigheten att utveckla och använda ett minimiutbud av ITS-tillämpningar och tjänster, i synnerhet inom följande områden:

 

(a) Tillhandahållande av EU-omfattande tjänster för trafik- och reseinformation i realtid.

 

(b) Data och förfaranden för fritt tillhandahållande av ett minimiutbud av samhällsomfattande trafikinformationstjänster.

 

(c) Det harmoniserade införandet av eCall i Europa.

 

(d) Lämpliga åtgärder för säkra parkeringsplatser för lastbilar och fordon i yrkestrafik och för telematikkontrollerade parkerings- och reservationssystem.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 8.2.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska i samband med utbyggnad eller underhåll av det transeuropeiska vägnätet som samfinansieras av gemenskapen fastställa specifikationer för nödvändigheten att utveckla och använda intelligenta transportsystem utöver minimiutbudet av ITS-tillämpningar och tjänster.

Motivering

Det är viktigt att en utbyggnad av det transeuropeiska vägnätet är ”intelligent” redan från början. En konsekvensbedömning avseende införandet av nödvändiga intelligenta transportsystem bör förberedas.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Specifikationerna ska grundas på de principer som anges i bilaga I och ska omfatta av minst en av de centrala faktorer som anges i bilaga II.

2. Specifikationerna ska vara förenliga med de principer som anges i bilaga I och ska omfatta av minst en av de centrala faktorer som anges i bilaga II.

Motivering

De principer som fastställts i bilaga 1 (effektivitet, kostnadseffektivitet, geografisk kontinuitet, driftskompatibilitet och mognadsgrad) är väsentliga för ett samordnat och effektivt införande av intelligenta transportsystem i EU. Kommissionen ska därför, när den föreslår eller antar specifikationer för intelligenta transportsystem genom det föreskrivande förfarandet med kontroll, se till att dessa är förenliga med de här principerna.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att garantera driftskompatibilitet och en jämn fördelning av förpliktelser ska kommissionen, vid behov, komplettera de centrala faktorerna i bilaga II med bestämmelser rörande planeringen, införandet och den operativa användningen av ITS-tjänster samt fastställa tjänsternas innehåll och tjänsteleverantörernas skyldigheter.

Motivering

The interoperability and liability issues are indentified as main (horizontal) obstacles for the ITS deployment. The amendment seeks to introduce provision for the adoption, where appropriate, additional specifications in order to address issues of interoperability and apportionment of liabilities for the planning, implementation and operational use of the ITS services. In particular, rules on the ITS service providers should be adopted in order to ensure data protection, safety and continuity of services provided. These measures should be adopted with the RPS and will enable the safe, seamless and efficient operation of ITS services in EU.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. I specifikationerna fastställs dessutom de villkor under vilka medlemsstaterna, tillsammans med kommissionen, kan införa ytterligare bestämmelser för tillhandahållandet av dessa tjänster inom hela eller delar av deras territorium.

Motivering

Medlemsstaterna kan, med hänsyn till de erbjudna tjänsternas slag och de lokala förhållandena, införa särskilda bestämmelser inom ramen för artikel 3, t.ex. en lägsta kvalitetsnivå som är anpassad efter de lokala förhållandena. Dessa bestämmelser tar särskilt hänsyn till de behov som regionala och lokala myndigheter gett uttryck åt. För att kunna genomföra dessa skyldigheter måste medlemsstaterna utbyta information med varandra och med kommissionen, som i vissa fall kommer att behöva upprätta ett nätverk för utväxling av information.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Ytterligare principer och/eller centrala faktorer i specifikationer som inte tas upp i detta direktiv bör läggas till i bilaga I och/eller bilaga II enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget.

Motivering

Principerna för införandet av intelligenta transportsystem i artikel 3 och de centrala faktorerna i specifikationerna i artikel 4 innehåller de grundläggande bestämmelserna i detta direktiv. Ytterligare faktorer bör läggas till i bilaga I och bilaga II enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget (medbeslutandeförfarandet).

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Kommissionen ska göra en lämplig konsekvensbedömning före antagandet av specifikationerna i punkt 2a och 2b.

Motivering

Kommissionen bör före antagandet av specifikationerna göra en konsekvensbedömning som inbegriper en omfattande kostnads- och intäktsanalys för genomförandet av åtgärderna i artikel 4. Konsekvensbedömning bör inbegripa frågor som ytterligare ekonomiska kostnader för de ekonomiska aktörerna och parametrar för de intelligenta transportsystemens ekonomiska kretslopp.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. För den ITS-utrustning och de programvarutillämpningar som avses i punkt 1 ska relevanta specifikationer angående ansvarsskyldighet översändas till de nationella organ som ansvarar för typgodkännande av den ITS-utrustning och de programvarutillämpningar som omfattas av detta direktiv.

Motivering

Det är viktigt att frågan om ansvarsskyldighet beträffande ITS-tillämpningar och tjänster tas upp eftersom detta är ett av de huvudsakliga hindren för ett effektivt införande av intelligenta transportsystem. Denna bestämmelse skulle framförallt omfatta flyttbara anordningar och infrastruktursutrustning.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de nationella organ som ansvarar för typgodkännande av den ITS‑utrustning och de programvarutillämpningar som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska meddela sådan information till de övriga medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de nationella organ som ansvarar för typgodkännande av den ITS‑utrustning och de programvarutillämpningar, samt för certifiering av leverantörer av ITSprogramvarutillämpningar, som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska meddela sådan information till de övriga medlemsstaterna.

Motivering

Det är lämpligt att typgodkänna material till intelligenta transporter. Det verkar dock mer relevant att medlemsstaterna certifierar leverantörer eftersom programvarutillämpningarna ständigt utvecklas.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. ITS-utrustning och programvara får endast släppas ut på marknaden och tas i drift under förutsättning att den när den installeras och underhålls på ett korrekt sätt och används i avsett syfte inte medför fara för människors hälsa och säkerhet och för miljön, i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning, och i tillämpliga fall för egendom.

Motivering

Det är viktigt att se till att ITS-utrustning och programvara som släpps ut på marknaden inte medför fara för människors hälsa och säkerhet och för miljön, i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning, och i tillämpliga fall för egendom. Detta är en allmän bestämmelse som gäller för ett flertal olika sektorer och produkter i EU.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. ITS-utrustning och programvara förutsätts efterleva de antagna specifikationerna i artikel 4 om de i tillämpliga fall uppfyller relevanta nationella eller europeiska standarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster1.

 

______________________

EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inte några tydliga bestämmelser om antagandet av tekniska specifikationer och standarder för intelligenta transportsystem. Eftersom det inte bör finnas några begränsningar för antagandet av sådana krav i detta direktiv är det nödvändigt att hänvisa till de nuvarande förfarandena som tillåter produkter och tjänster som förutsätts efterleva de harmoniserade standarder som antagits av de nationella eller europeiska standardiseringsorganen, nämligen Europeiska organisationen för standardisering (CEN), Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (Cenelec) och Europeiska institutet för telestandarder (ETSI).

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Kommitté för tekniska standarder och föreskrifter

 

När en medlemsstat eller kommissionen anser att standarderna i artikel 5.3b inte helt uppfyller de antagna bestämmelserna i artikel 4 ska medlemsstaten i fråga eller kommissionen informera den permanenta kommitté som inrättats enligt artikel 5 i direktiv 98/34/EG och ange skälen för detta. Kommittén ska snarast möjligt avge ett yttrande.

 

Kommissionen ska, med beaktande av kommitténs yttrande, underrätta medlemsstaterna om de berörda standarderna ska dras tillbaka eller inte från de meddelanden som avses i artikel 5 i detta direktiv.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förbättra ITS-standardiseringen och skulle göra det möjligt att använda den permanenta kommittén och förfarandet i artikel 5 i direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter inom ramen för tillämpningen av intelligenta transportsystem genomförs i enlighet med gemenskapens regler om skydd av individens grundläggande fri- och rättigheter, särskilt direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att insamlingen, lagringen och behandlingen av personuppgifter inom ramen för tillämpningen av intelligenta transportsystem genomförs i enlighet med gemenskapens regler om skydd av individens grundläggande fri- och rättigheter, särskilt direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Motivering

Det är viktigt att införa garantier för skyddet av den personliga integriteten och att säkerställa att gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter efterlevs, samtidigt som en korrekt användning av ITS-tillämpningar och tjänster garanteras.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. För att garantera skyddet av den personliga integriteten ska användandet av anonyma uppgifter uppmuntras, då det är möjligt, i samband med ITStillämpningar och/eller tjänster.

Motivering

Det är viktigt att införa garantier för skyddet av den personliga integriteten och att säkerställa att gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter efterlevs, samtidigt som en korrekt användning av ITS-tillämpningar och tjänster garanteras.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Personuppgifter ska endast behandlas i de fall då detta är nödvändigt för användandet av ITS-tillämpningar och/eller tjänster.

Motivering

Det är viktigt att införa garantier för skyddet av den personliga integriteten och att säkerställa att gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter efterlevs, samtidigt som en korrekt användning av ITS-tillämpningar och tjänster garanteras.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I de fall då det rör sig om de särskilda kategorier av uppgifter som avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG, får sådana uppgifter endast behandlas om den registrerade har gett sitt uttryckliga, informerade medgivande till det.

Motivering

Det är viktigt att införa garantier för skyddet av den personliga integriteten och att säkerställa att gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter efterlevs, samtidigt som en korrekt användning av ITS-tillämpningar och tjänster garanteras.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska särskilt se till att ITS-data och register skyddas mot missbruk, inklusive olaglig åtkomst, ändring eller förlust.

2. Medlemsstaterna ska se till att ITS-data och register skyddas mot missbruk, inklusive olaglig åtkomst, ändring eller förlust samt att de inte får användas för andra ändamål än de som nämns i detta direktiv.

Motivering

Ändringsförslaget ökar dataskyddet. Vissa ITS-användare (se t.ex. vagnsparksansvariga i enlighet med artikel 2 f) får under inga omständigheter använda ITS-data för att kontrollera arbetstagarna.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

utgår

Ändringsförfarande

 

Kommissionen får ändra bilagorna för att ta hänsyn till den erfarenhet som vunnits från tillämpningen av detta direktiv och får anpassa bilagorna ytterligare till den tekniska utvecklingen.

 

De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som anges i artikel 8.2.

 

Motivering

Bilagorna I och II, dvs. principerna för införandet av intelligenta transportsystem i artikel 3 och de centrala faktorerna i specifikationerna i artikel 4, utgör de grundläggande bestämmelserna i detta direktiv. Bilagorna bör därför inte ändras genom kommittéförfarandet med det föreskrivande förfarandet med kontroll utan enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget (medbeslutandeförfarandet).

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 7a - punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

1. Kommissionen ska utarbeta ett årligt arbetsprogram utifrån de centrala faktorerna i bilaga II i detta direktiv och för första gången senast tre månader efter direktivets ikraftträdande.

Motivering

Det behövs ett arbetsprogram för att årligen inbegripa genomförandeåtgärderna för de ITS‑specifikationer som kommer att antas. Detta kommer att göra det möjligt att skapa en länk mellan de centrala faktorerna för intelligenta transportsystem och tidsfristerna för att nå resultat. Det första programmet om de centrala faktorerna för införandet av intelligenta transportsystem bör antas senast tre månader efter direktivets ikraftträdande.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 7a - punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Kommissionen ska beakta resultaten av det arbete som utförts av de kommittéer som inrättats genom andra gemenskapsakter, avseende olika ITS‑områden, inklusive den europeiska rådgivande ITS-grupp som avses i artikel 9.

Motivering

Det behövs en allmän bestämmelse om att hänsyn ska tas till resultaten av det arbete som utförts av relevanta kommittéer som inrättas inom ramen för andra gemenskapsdirektiv, förordningar eller beslut, t.ex. om elektroniska vägtullsystem, om harmoniserade flodinformationstjänster på inre vattenvägar i gemenskapen, om typgodkännande av motorfordon eller om TEN-T, för att garantera ett samordnat införande och för att skapa synergi. I detta sammanhang skulle den rådgivande ITS-gruppen kunna ge värdefull vägledning vid utarbetande av genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 7a - punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Kommissionen ska, i nära samarbete med medlemsstaterna, garantera allmän samstämmighet och komplementaritet mellan införandet av intelligenta transportsystem och andra gemenskapsstrategier, program och åtgärder.

Motivering

Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna se till att de råder samstämmighet och komplementaritet mellan införandet av intelligenta transportsystem och andra gemenskapsstrategier och initiativ för att på så sätt förbättra gemenskapsstrategiernas synergi och effektivitet.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 7a - punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Kommissionen ska aktivt samarbeta med europeiska och internationella standardiseringsorgan i fråga om bestämmelserna i bilagorna I och II.

Motivering

Det finns ett behov av att ta itu med frågor avseende samarbete med internationella organisationer i fråga om intelligenta transportsystem och standardisering.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 7a - punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5. Kommissionen ska agera i enlighet med förfarandet som anges i artikel 8.1a för att

 

(a) anta och ändra det årliga arbetsprogrammet och

 

(b) fastställa de prioriterade områdena för internationellt samarbete.

 

Det årliga arbetsprogrammet och de prioriterade områdena för internationellt samarbete ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Detta ändringsförslag inför det föreskrivande förfarandet för beslut som avser det årliga programmet och de prioriterade områdena för internationellt samarbete. Båda besluten måste offentliggöras i den officiella tidningen i syfte att se till att alla intresserade parter har tillgång till informationen och garantera insyn i arbetet med införandet av intelligenta transportsystem.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny) – punkt 6 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6. Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 8.2, senast sex månader efter ikraftträdandet av detta direktiv anta ett arbetsprogram med mål och tidsfrister för genomförandet av prioriteringarna i bilaga II.

Motivering

Bilaga II innehåller varken en rangordning av prioriteringarna eller tidsfrister för genomförandet. Det är därför viktigt att kommissionen tillsammans med ITS‑kommittén fastställer mål och en tidsplan för genomförandet. Arbetsprogrammet kan kräva vissa ändringar, särskilt med hänsyn till tekniska framsteg och arbetets fortskridande. Det bör därför vara möjligt att med jämna mellanrum se över arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Motivering

Detta ändringsförslag inför en referens till direktivet om det föreskrivande förfarandet (beslut 1999/468/EG) vad gäller beslut om det årliga programmet och de prioriterade områdena för internationellt samarbete. Det föreslås att perioden för ”rätt till insyn” fastställs till tre månader.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska se till att företrädarna för den europeiska rådgivande ITS-gruppen är kompetenta och att det i gruppen finns företrädare för de industrisektorer och användarsammanslutningar som berörs av de åtgärder som kommissionen kan komma att föreslå inom ramen för detta direktiv.

Motivering

Kommissionen bör främja ITS- intressenters deltagande i den europeiska rådgivande ITS‑gruppen.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Den europeiska rådgivande ITSgruppen ska uppmanas att avge ett tekniskt yttrande om förslaget till de specifikationer som anges i artikel 4.

Motivering

Genom detta direktiv bör den europeiska rådgivande ITS-gruppen ges möjlighet att avge yttranden till kommissionens förslag till de specifikationer som anges i artikel 4.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Den europeiska rådgivande ITSgruppens arbete ska präglas av öppenhet.

Motivering

Öppenhet och insyn bör vara ledstjärnor i den rådgivande ITS-gruppens arbete.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska rapportera två gånger om året till Europaparlamentet och rådet.

4. Kommissionen ska rapportera två gånger om året till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts vad gäller genomförandet av detta direktiv tillsammans med en analys av hur bestämmelserna som fastställts i bilagorna I och II fungerar, och utvärdera behovet av att ändra detta direktiv.

Motivering

Rapporterna till parlamentet och rådet ska inbegripa en tydlig redogörelse för situationen när det gäller införandet av intelligenta transportsystem och en analys av hur bestämmelserna i bilagorna I och II fungerar, samt en analys av behovet att ändra detta direktiv. Detta kommer att göra det lättare att övervaka och identifiera viktiga framsteg samt att kontrollera genomförandet av bestämmelserna i direktivet och förbereda ett eventuellt ingripande på grundval av en sund utvärdering. Finansieringen av minimiutbudet av ITS‑tjänster är en avgörande fråga. Kommissionen bör regelbundet rapportera om denna punkt.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft]. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Motivering

En övergångsperiod om 24 månader är för lång.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Bilaga I – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Effektivitet – möjligheten att på ett väsentligt sätt bidra till att bemöta de centrala utmaningar som EU:s vägtransport står inför (t.ex. minska trafikstockningar och utsläpp, förbättra energieffektiviteten och skapa en hög säkerhets- och skyddsnivå).

(a) Effektivitet – möjligheten att på ett väsentligt sätt bidra till att bemöta de centrala utmaningar som EU:s vägtransport står inför (t.ex. minska trafikstockningar och utsläpp, förbättra energieffektiviteten, skapa en hög säkerhets- och skyddsnivå och hantera frågor som uppkommer i samband med oskyddade trafikanter).

Motivering

Behovsutvärderingen bör omfatta frågor som uppkommer i samband med oskyddade trafikanter, inbegripet personer med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Bilaga I – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Geografisk kontinuitet – möjligheten att garantera tillhandahållande av sömlösa tjänster inom gemenskapen, särskilt inom det transeuropeiska vägnätet.

(c) Geografisk kontinuitet – möjligheten att garantera tillhandahållande av sömlösa tjänster inom gemenskapen och vid dess yttre gränser, särskilt inom det transeuropeiska vägnätet

Motivering

Att kunna använda ITS-tillämpningar och tjänster vid EU:s yttre gränder är nästan lika viktigt som inom EU. Gränsöverskridande samarbete är nödvändigt på både administrativ och teknisk nivå.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Bilaga I – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Intermodalitet – överföring av godstrafik från väg till närsjöfart, järnväg, inre vattenvägar eller till en kombination av transportsätt där vägtransporterna är så effektiva som möjligt.

Motivering

Direktivet omfattar alla intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportsätt. Det är därför nödvändigt att inbegripa intermodalitet i principerna för införandet av intelligenta transportsystem i detta direktiv.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Definiera nödvändiga åtgärder för att tillämpa innovativ ITS-teknik (radiospektrum för utrustning för radiofrekvensidentifiering, (RFID) eller Galileo/Egnos) i genomförandet av ITS‑tillämpningar (särskilt spårning av godstransporter under resans gång och mellan transportsätt) för transportlogistik (e-transport), särskilt

(b) Definiera nödvändiga åtgärder för att tillämpa innovativ ITS-teknik (radiospektrum för utrustning för radiofrekvensidentifiering, (RFID, DSRC eller Galileo/Egnos) i genomförandet av ITS-tillämpningar (särskilt spårning av godstransporter under resans gång och mellan transportsätt) för transportlogistik (e-transport), särskilt

– tillgång till relevant ITS-teknik som kan användas av utvecklare av ITS‑tillämpningar,

tillgång till relevant ITS-teknik som kan användas av utvecklare av ITS‑tillämpningar,

– integration av lokaliseringsresultat (t.ex. genom RFID och eller Galileo/Egnos) i trafikledningsfunktioner och trafikledningscentraler.

– integration av lokaliseringsresultat (t.ex. genom RFID, DSRC och eller Galileo/Egnos) i trafikledningsfunktioner och trafikledningscentraler.

Motivering

Lokaliseringsresultat baserade på DSRC är redan integrerade i trafikledningsfunktioner och trafikledningscentraler och bör därför tydligt nämnas.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Definiera nödvändiga åtgärder för att garantera sömlösa ITS-tjänster inom gemenskapen och vid dess yttre gränser.

Motivering

Att kunna använda ITS-tillämpningar och tjänster vid EU:s yttre gränder är nästan lika viktigt som inom EU. Gränsöverskridande samarbete är nödvändigt på både administrativ och teknisk nivå.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Fastställa åtgärder för att garantera oskyddade trafikanters säkerhet genom utnyttjande av rörlighetshanteringssystem för tjänsteleverantörer och användare i samband med införandet av avancerade förarstödsystem (ADAS) och samspelet mellan människa och maskin (HMI).

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4 – led b - strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fastställa ett regelverk för sampspelet mellan människa och maskin (HMI) för att hantera frågor i samband med ansvarsskyldighet och bättre anpassa ITSsystemens funktionssäkerhet till mänskligt beteende.


MOTIVERING

Kommissionens förslag till direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem (ITS) på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt(1) syftar till att garantera ett transnationellt införande av ITS-tillämpningar och samordnade tjänster över gränserna för trafik- och reseinformation och trafikledning.

Intelligenta transportsystem är avancerade tillämpningar som använder sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för transport och tillhandahåller innovativa tjänster vad gäller transportsätt och trafikledning för olika användare, däribland resenärer, infrastrukturanvändare och infrastrukturoperatörer, vagnsparksansvariga och larmtjänstoperatörer.

Att ITS-tillämpningar fungerar har visats genom att transporterna har blivit effektivare, säkrare och pålitligare, samtidigt som de bidrar till målen om miljövänligare transporter. Tillämpningarnas fördelar för användarna och för infrastrukturen i Europa är dock inte optimerade.

I konsekvensanalysen till ITS-direktivet(2) redogör kommissionen för de ökande utmaningarna som transportpolitiken står inför; kostnaderna för vägtrafikträngsel uppgår i genomsnitt till 1 procent av BNP i EU, antalet trafikolyckor som inträffar per år (42 953 under 2006) är fortfarande betydligt fler än delmålet om en minskning till 25 000 till år 2010 och koldioxidutsläppen från vägtransporter svarar för 72 procent av alla transportrelaterade koldioxidutsläpp.

Kommissionen konstaterar framför allt att utvecklingen av intelligenta transportsystem går långsammare än väntat och att tjänster införs på ett splittrat sätt vilket skapar ett lapptäcke av nationella, regionala och lokala lösningar som hotar den inre marknadens integritet. De frågor som enligt kommissionen innebär störst problem när det gäller att främja intelligenta transportsystem är bristen på driftskompatibilitet och effektivt samarbete mellan parter, samt olösta frågor angående uppgiftsskydd och ansvarsskyldighet.

För att påskynda det samordnade införandet av intelligenta transportsystem och hantera de hinder som finns vad gäller utvecklingen av intelligenta transportsystem har kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv som ska fungera som ett rättsligt instrument som respekterar proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen.

Syfte och mål

Förslaget syftar till att införa de mekanismer som behövs för att främja ITS-tillämpningar och tjänster för vägtransporter och deras samtrafikförmåga med andra transportsätt.

I förslaget fastställs vilka skyldigheter medlemsstaterna har för att säkerställa att införandet och användandet av ITS-tillämpningar och tjänster sker på ett samordnat sätt. Det föreslås att medlemsstaterna vid införandet av intelligenta transportsystem ska ta hänsyn till de huvudprinciper som fastställts i bilaga I, nämligen effektivitet, kostnadseffektivitet, geografisk kontinuitet, driftskompabilitet och mognadsgrad.

Gemensamma specifikationer

Det är viktigt att understryka kopplingen mellan direktivet om intelligenta transportsystem och handlingsplanen för införandet av intelligenta transportsystem i Europa, eftersom det finns särskilda bestämmelser (artikel 4) för genomförandet av handlingsplanens prioriteringsområden genom genomförandeåtgärder.

En europeisk ITS-kommittés (EIC) antagande, med det föreskrivande förfarandet, av gemensamma specifikationer genom genomförandeåtgärder på EU-nivå omfattar framför allt fyra prioriteringsområden:

1.  Optimalt utnyttjande av väg-, trafik- och reseinformation

2.  Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och godshantering för europeiska transportkorridorer och tätortsområden

3.  De intelligenta transportsystemens trafiksäkerhet och transportskydd

4.  Integration av fordon i transportinfrastrukturen

De fyra prioriteringsområdena för vilka gemensamma specifikationer ska fastställas är identiska med fyra av de sex åtgärdsområden som föreslås i handlingsplanen. De centrala faktorerna för dessa åtgärder finns angivna i bilaga II.

Det ömsesidiga erkännandet av typgodkännanden som utfärdats av nationella organ är tänkt att omfatta väginfrastrukturrelaterad ITS-utrustning och programvara (artikel 5). I direktivet hänvisas till ramdirektiven om datasäkerhet och dataskydd som syftar till att garantera skyddet av den personliga integriteten och trygga säkerheten. Det föreslås också att det inrättas en europeisk rådgivande grupp för ITS som ska bistå kommissionen med råd.

Föredragandens ståndpunkt

Direktivet utgör ett lämpligt rättsligt instrument för att främja intelligenta transportsystem i EU på ett mer samordnat och konsekvent sätt.

Det finns ett tydligt behov av att garantera mer driftskompatibla ITS-tillämpningar och tjänster i Europa, inklusive bakåtkompatibilitet då detta är möjligt. Dessutom behövs information till alla resenärer och för alla transportsätt, ökad sammodalitet och en mer konkurrensmässig och effektiv miljö för transportinfrastruktur. Samtidigt måste erfarenheter som hämtats från intressenter och från handlingsplaner och standardiseringsarbete samordnas.

Även om behovet av lagstiftning i fråga om införandet av intelligenta transportsystem inte är ifrågasatt bör innehållet i genomförandespecifikationerna begränsas. Det är till exempel nödvändigt att, i fråga om uppgiftsskydd, på ett tidigt stadium av utformningen av intelligenta transportsystem ta hänsyn till användandet av anonyma uppgifter, användarens medgivande och skyddet av den personliga integriteten.

Ansvarsfrågor bör behandlas genom att experter inom området och intressenter deltar på lämpligt sätt. Det är även viktigt att i den europeiska rådgivande gruppen för ITS få till stånd en lämplig fördelning mellan de olika intressenterna inom intelligenta transportsystem för att ge gruppen en mer formell rådgivande karaktär och öka öppenheten.

För att öka oskyddade trafikanters säkerhet bör den relevanta ramen för HMI stärkas ytterligare i de åtgärder som omfattas av de gemensamma specifikationerna.

(1)

KOM(2008)0887.

(2)

SEK(2008)3083 och SEK(2008)3084.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och samverkan med andra transportslag

Referensnummer

KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)

Framläggande för parlamentet

16.12.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.1.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Anne E. Jensen

8.12.2008

 

 

Behandling i utskott

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elisabeth Schroedter

Ingivande

3.4.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy