ДОКЛАД относно план за действие относно интелигентните транспортни системи

31.3.2009 - (2008/2216(INI))

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Anne E. Jensen

Процедура : 2008/2216(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0227/2009
Внесени текстове :
A6-0227/2009
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно план за действие относно интелигентните транспортни системи (2008/2216(INI))

(2008/2216(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г., озаглавено „План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа“ (COM(2008)0886),

- като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (COM(2008)0887),

- като взе предвид Бялата книга на Комисията от 12 септември 2001 г., озаглавена „Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за решение“ (COM(2001)0370),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2008 г., озаглавено „Постигане на по-екологосъобразен транспорт“ (COM(2008)0433),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2008 г., озаглавено „Стратегия за прилагане на интернализация на външните разходи“ (COM(2008)0435),

- като взе предвид Зелената книга на Комисията от 25 септември 2007 г., озаглавена „Към нова култура за градска мобилност“ (COM(2007)0551),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 22 юни 2006 г., озаглавено „За Европа в движение. Устойчива мобилност за нашия континент – средносрочен преглед на Бялата книга за транспорта, публикувана през 2001 г. от Европейската комисия“ (COM(2006)0314),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2007 г., озаглавено „Към общоевропейска транспортна мобилност с повишена безопасност, чистота и ефективност: първи доклад за интелигентните автомобили“ (COM(2007)0541),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 7 февруари 2007 г., озаглавено „Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век. Позиция на Комисията относно окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21. Принос към стратегията на Европейския съюз за икономически растеж и заетост“ (COM(2007)0022),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 15 февруари 2006 г., озаглавено „Относно инициативата „Интелигентен автомобил“: повишаване на осведомеността относно информационните и комуникационни технологии за по-разумни, по-сигурни и по-чисти превозни средства“ (COM(2006)0059),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 28 юни 2006 г., озаглавено „Логистиката на транспорта на стоки в Европа – ключът към устойчива мобилност“ (COM(2006)0336),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 18 октомври 2007 г., озаглавено „План за действие в областта на логистиката на превоза на товари“ (COM(2007)0607),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2006 г., озаглавено „Тематична стратегия за градската среда“ (COM(2005)0718),

- като взе предвид предложенията и насоките на Комисията и позицията на Европейския парламент относно структурните фондове, Кохезионния фонд и седмата рамкова програма за научни изследвания,

- като взе предвид своята позиция от 22 октомври 2008 г. относно преразгледаното предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства[1],

- като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно приноса към пролетното заседание на Европейския съвет през 2008 г. във връзка с Лисабонската стратегия[2],   

- като взе предвид своята резолюция от 11 март 2008 г. относно устойчивата европейска транспортна политика, предвид европейските политики в областта на енергетиката и околната среда[3],

- като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно CARS 21: конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето[4],

- като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно съобщението „Към общоевропейска транспортна мобилност с повишена безопасност, чистота и ефективност: първи доклад за интелигентните автомобили“[5],

- като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно съобщението „За Европа в движение. Устойчива мобилност за нашия континент“[6],

- като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно съобщението „Логистиката на транспорта на стоки в Европа – ключът към устойчива мобилност“[7],

- като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно Европейската програма за сигурност по пътищата - оценка в средносрочен план[8],

- като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2006 г. относно тематичната стратегия за градската среда[9],

–   като взе предвид член 45 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по регионално развитие (A6‑0227/2009),

A.  като има предвид, че интелигентните транспортни системи (ИТС) са напреднали програмни продукти, които използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за транспорт и предоставяне на иновационни услуги в областта на видовете транспорт и управлението на движението,

Б.   като има предвид, че ИТС разполагат с голям потенциал за по-ефективно използване на всички видове транспорт, което може да задоволи потребностите и да отговори на предизвикателствата на европейската транспортна политика,

В.   като има предвид, че задръстванията на движението засягат 10% от пътната мрежа и свързаните с тях годишни разходи достигат 1% от БВП на ЕС; че пътните катастрофи все още достигат 42 953 случая (за 2006 г.), което е далеч над междинната цел за тяхното намаляване на 25 000 до 2010 г.; и че пътният транспорт отговаря за 72% от цялото причинено от транспорта количество емисии на CO2, а 40% от свързаните с пътния транспорт емисии на CO2 в Европа се дължат на движението в градовете,

Г.   като има предвид, че ИТС доказаха своята съществена роля за намаляване на консумацията на енергия и постигане на по-екологосъобразен транспорт,

Д.  като има предвид, че за различни видове транспорт бяха разработени интелигентни програмни продукти, като например ERTMS и TAF-TSI – за железопътния транспорт, LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS – за морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища, SESAR за въздушния транспорт, както и за сухопътния транспорт, например за транспорта на добитък,

1. подчертава, че ИТС са ключов инструмент за ефективното използване на съществуващата инфраструктура и за постигането на по-ефикасен, по-безопасен, по-сигурен и по-екологично чист транспорт, като по този начин допринасят за развитие на устойчива мобилност за гражданите и за икономиката;

2.   подчертава положителния ефект върху устойчивото развитие, който интелигентните транспортни системи (ИТС) упражняват за подобряване на икономическите резултати на всички региони, включително градските райони, като създават условия за взаимен достъп, повишават местната и междурегионалната търговска дейност, развиват вътрешния пазар на Европейския съюз, както и заетостта, свързана с дейностите, осъществявани в резултат на прилагането на ИТС;

3.   счита, че ИТС могат да подобрят условията на живот на европейските граждани, и по-специално на тези, които живеят в градски райони, както и да способстват за подобряване на сигурността по пътищата, да намалят вредните емисии и замърсяването на околната среда, да увеличат ефективността на транспорта, да подобрят достъпа в периферните райони и да преследват приоритета за намаляване на пътното движение;

4.   изразява съжаление поради забавянето на изготвянето на обща рамка за прилагането на ИТС в ЕС и липсата на съгласувано внедряване на ИТС с конкретни цели, която се дължи главно на пречки пред оперативната съвместимост, липса на ефикасно сътрудничество от страна на всички участници, както и на нерешени въпроси в областта на неприкосновеността на личните данни и отговорността;

5.   приветства плана за действие на Комисията в областта на ИТС като една обща рамка за действие и програми с ясни срокове за постигане на резултати;

6.   изразява твърдо убеждение, че е необходимо да се създаде инструмент, който да насърчава използването на ИТС в транспортната политика; подкрепя един законодателен инструмент за изработване на рамка за внедряване на ИТС и изисква от Комисията да предостави по-точна информация относно настоящото положение с действията, финансирането и съставянето на програма на плана за действие, за да се гарантира, че директивата, която начертава рамката за внедряването на ИТС, установява ясен набор от действия с определени срокове;

7.   съзнава ограничеността на финансовата помощ от Общността, отпусната през 2008 г. за програмата „EasyWay“, която е част от проект за разполагане из цяла Европа на ИТС на главните коридори от трансевропейската пътна мрежа (TERN) в 21 държави-членки, провеждан от национални пътни органи и оператори с асоциирани партньори от обществени и частни заинтересовани страни;

Хоризонтални въпроси

8.   посочва, че ИТС следва да се внедрят за всички видове транспорт и за всички пътници в Европа, при съгласуван подход с програмните продукти на Галилео; решително подкрепя тяхното незабавно внедряване с цел укрепване на модалната съвместимост между обществения и частния сектор и в рамките на обществения транспорт посредством подобряване на цялостната информация и управление на увеличен капацитет;

9.   настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да разгледат въпроса за отговорността, който представлява значителна пречка пред гладкото и съгласувано развитие на ИТС в Европа;

10. счита, че оперативната съвместимост в развитието на ИТС е от първостепенно значение за последователно и ефективно внедряване на ИТС в Европа; подчертава, че в случай на инвестиране в TERN (строеж или поддръжка на пътища) би трябвало да се положат усилия за необходимото въвеждане на ИТС-услуги;

11. отправя молба към Комисията– тъй като вече има значително предлагане на ИТС на европейския пазар –, да приеме спецификации за минимално равнище на ИТС-приложения и услуги, което да може да бъде достигнато от всички държави-членки и което е необходимо за ефективното въвеждане, изпълнение и експлоатация на ИТС;

12. счита за важно извършването на оценка на пазарното търсене и определянето на истинските потребности — извън рамките на установеното минимално равнище на ИТС-приложения и услуги, както и укрепването на свързаните с вътрешния пазар аспекти на ИТС посредством стандартизация и подходяща регулаторна рамка;

13. подчертава важността на трансграничното сътрудничество по външните граници на ЕС както на техническо, така и на административно равнище, тъй като то е от голямо значение за ефективното въвеждане на ИТС в ЕС;

Оптимално оползотворяване на данни относно пътищата, движението и придвижването (действие № 1)

14. подчертава необходимостта от предоставяне на критична маса данни и сведения в следните пет основни области като минимално изискване за ефективно внедряване на ИТС: информация в реално време за движението и придвижването; данни за пътната мрежа; публични данни за цифрови карти; данни за минимални универсални информационни услуги за движението по пътищата и програмни продукти за планиране на маршрута на комбинирани превози от врата до врата;

15. призовава към това, минималните универсални информационни услуги за движението по пътищата да покрият трансевропейската мрежа (TEN-T);

16. подчертава, че за приемането и въвеждането на ИТС в широки мащаби е необходимо да се спазват данните за транспортните услуги и разписанията, установени за различните транспортни средства;

17. подчертава колко е важно на пътниците да се предоставя информация в реално време и за инфраструктурата и правенето на това по-точно, надеждно и постоянно, като в същото време се зачитат географските, културните и езиковите характеристики на Европа и се осигурява непрекъснатост в географско отношение;

18. счита, че за развитието на ИТС е съществено да се гарантира достъп на частния сектор до данни относно пътищата, движението и придвижването, като се зачита неприкосновеността на личните данни и се обмисли въпроса за правата на интелектуална собственост;

Непрекъснатост на услугите на ИТС за управление на движението и товарите по европейските транспортни коридори и в градските агломерации (действие № 2)

19. счита, че е от съществено значение да се осигурят хармонизирани, оперативно съвместими и надеждни ИТС, като в същото време се запази свободата на избор на ИТС за потребителите;

20. призовава Комисията и държавите-членки да координират и свържат ИТС с инициативите за градска мобилност на ЕС за по-ефикасна транспортна мобилност и плавност на управлението и за намаляване на задръстванията по пътищата, коридорите на TEN-T, коридорите за товарен транспорт и в градските агломерации;

21. счита, че е необходимо трансгранично сътрудничество и разработване на програми за ефективно разполагане и прилагане на ИТС, като например проектът „EasyWay“;

22. призовава Комисията да определи приоритетната информация, транспортното оборудване и стандартите за превозни средства за напредване с внедряването на ИТС, както и мерки за насърчаване на по-хармонизирана автомагистрална инфраструктура;

23. счита за съществено, оценката на икономическата цена на превозно средство и за инфраструктурата, която произтича от внедряването на ИТС, да бъде основана върху анализ на разходите и ползите, който обхваща всяка свързана с това цена – икономическа, социална и екологична;

ИТС в служба на градската мобилност (действие 2a)

24. подкрепя разработката на процедури и системи за информиране на потребителите относно предлагането на градски транспортни средства и състоянието на съответните мрежи, по-специално чрез използване на GSM-техника;

25. призовава за извършването на повече проучвания относно системите за свързани тарифи между компетентните органи в даден регион и по-специално за свързаните с тях технически аспекти;

26. насърчава разработването на интермодални техники, които дават възможност за по-добър достъп до транспортните средства и до градската мобилност на лица с ограничени двигателни способности;

Пътна безопасност и сигурност (действие № 3)

27. призовава Комисията и държавите-членки да се подготвят за хармонизираното въвеждане и интеграция на програмния продукт „eCall“ във всички страни в ЕС до 2010 г., веднага щом приключат стандартизираните тестове;

28. счита, че програмните продукти за ИТС и тяхното въвеждане следва да:

-     популяризират напредналите системи в помощ на водача (ADAS) с достатъчен потенциал за подобряване на пътната безопасност, като например електронния контрол на стабилността (ESC), както и „eCall“, които сами по себе си биха могли да спасят до 6500 човешки живота годишно в ЕС, ако бъдат внедрени напълно;

-     подобряват пътната безопасност като предотвратяват скоростното шофиране, шофирането след употреба на алкохол и шофирането без предпазен колан;

-     подобряват здравните условия и условията на безопасност като подкрепят употребата на достойни и сигурни места за паркиране, като предоставят подходящи услуги на шофьорите на камиони посредством използването на портала за информация за камиони[10]; и

-     подобрят защитата на водачите и товарите в товарния транспорт от кражби, грабежи и нападения, като по този начин противодействат на организираната престъпност, по-специално в граничните райони и в международния товарен транспорт, осъществяван с трети страни;

29. настоятелно приканва Комисията да работи и занапред за намаляване на разходите за комуникация, за да могат да се използват в по-голяма степен базираните на телекомуникации комуникационни и информационни съоръжения;

30. приветства предложената инициатива „e-товар“ и настоятелно приканва Комисията да въведе концепцията за „интелигентен товар“ с цел осъществяване на мултимодален подход за ИТС-услуги в сферата на товарния транспорт, като се обърне особено внимание на опасните товари;

31. призовава Комисията и държавите-членки да отдават еднакво значение на пътническия и на товарния транспорт с цел избягване на дискриминация на пътническия транспорт, която се отразява особено отрицателно върху мобилността на хората;

32. подкрепя една подходяща регулаторна рамка относно интерфейса човек-машина (HMI) и други протоколи на ИТС и подчертава необходимостта от разрешаване на въпросите за отговорността;

33. призовава Комисията да разгледа въпроса за уязвимите потребители на транспорта, включително хората с намалена мобилност и да разшири обхвата на дейностите за насърчаване на внедряването на ADAS и други като ИТС и HMI за водачите на МПС на две колела в рамките на предложените в плана за действие поддейности;

34. приканва Комисията да използва докрай потенциала на ИТС по отношение на превантивните мерки за избягване на смога и прекомерно високите концентрации на озон и за намаляване на емисиите на шум, фин прах, NOx и CO2;

Интеграция на превозното средство в транспортната инфраструктура (действие № 4)

35. подчертава колко важно е да се определи обща архитектурна платформа за стандартизирани интерфейси и протоколи, която би улеснила ползването на ИТС, взаимодействащи системи и спецификации за инфраструктура-към-инфраструктура (I2I), превозно средство-към-инфраструктура (V2I) и превозно средство-към-превозно средство (V2V);

36. призовава Комисията, с участието на частния и публичния сектор, да въведе пътна карта относно ИТС с общи платформи за програмни продукти на ИТС и тяхното внедряване и да установи подходяща рамка за решаване на свързаните с ИТС въпроси за отговорността;

37. отбелязва, че обучението по ИТС следва да се насърчава, за да се подобри способността на потребителите за превоз и да се улесни взаимодействието човек-машина;

38. призовава Комисията и държавите-членки да предоставят открит форум за размяна на информация и обсъждане на свързани с ИТС въпроси;

Сигурност на данните, въпроси относно тяхната защита и отговорността (действие № 5)

39. подчертава необходимостта от зачитане на неприкосновеността на личния живот и смята, че последната, наред с въпросите за сигурността и защитата на данните от ранните етапи на разработване на проектите за ИТС следва да се вземат предвид от самото начало при определянето на архитектурата и мерките за прилагане (т.нар. „защита на личния живот още при проектирането”);

40. приканва всички заинтересовани страни, ангажирани с програмни продукти за ИТС да спазват директивите на ЕО относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива 95/46/ЕО[11] и Директива 2002/58/ЕО[12]) и призовава Комисията да гарантира подходящото използване на данните в рамките на програмните продукти за ИТС и тяхното внедряване;

41. счита, че използването на анонимни данни в програмните продукти за ИТС е необходимо за безпрепятствено внедряване на ИТС, като се гарантира неприкосновеност на личния живот и съответствие с правната рамка на ЕО относно защитата на данните;

Европейско сътрудничество и съгласуване на ИТС (действие № 6)

42. призовава Комисията и държавите-членки да възприемат силна ръководна роля и истинско управление, насочени към внедряването на ИТС в Европа;

43. подкрепя насърчаването на разработване на национални и европейски мултимодални програмни продукти за планиране на маршрута на комбинирани превози от врата до врата при съответно отчитане на алтернативите в обществения транспорт и свързването им в европейска мрежа;

44. настоятелно призовава Комисията да използва по-добре възможностите на програмите от ГНСС – EGNOS и Галилео и да укрепи тяхната мултимодална взаимосвързаност;

45. подчертава, че тези технологии трябва да се прилагат така, че да се избягва несъвместимост между отделните видове транспорт и да има свобода на избор по отношение на използването на всяка от тези технологии;

46. призовава Комисията и държавите-членки да имат предвид, че ИТС трябва да активно да включват местните и регионални органи и заинтересованите страни, действащи на територията на ЕС, в процеса на планиране и осъществяване;

47  подчертава значението на публично-частните партньорства (ПЧП) при прилагането на ИТС и призовава Комисията и държавите-членки да предприемат активни мерки за насърчаване и улесняване на тяхното използване;

48. призовава Комисията да предостави пълна обосновка на финансирането на плана за действие и неговата програма и призовава Съвета да осигури достатъчно финансови средства;

49. препоръчва на държавите-членки във връзка с извършваната в средата на периода проверка за използването на средствата от структурните фондове да се занимаят с темите за градска мобилност и намаляване на задръстванията чрез интелигентни транспортни системи и да ги включат в списъка с приоритетите за периода 2010—2013 г.;

50. подчертава необходимостта значителният потенциал на градските райони да бъде по-добре определен и използван, и изтъква ролята, която селските и периферните райони могат да играят за постигане на балансирано развитие и на средносрочните и дългосрочните цели на плана за действие;

51. счита, че е от жизнено значение интелигентни транспортни системи да се осъществяват в райони с висок туристически потенциал с оглед облекчаване на потока на пътното движение, намаляване на ПТП и повишаване на безопасността; счита, че ИТС допринасят за икономическото развитие на регионите, включително и за периферните региони;

52.  подчертава значението на междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество за развитието и прилагането на ИТС и настойчиво призовава Комисията да разработи система за обмен на добри практики, широко достъпна на всички езици на ЕС, но призовава държавите-членки да осигурят споделяне и обмен на най-добрите практики между самите региони, с двойната цел да се постигне трансфер на ноу-хау в областта на ИТС и да се избегне вътрешната фрагментация на системата.

o

o o

53. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Планът за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в Европа, предложен в съобщението на Комисията[1], предоставя цялостна политическа рамка и определя действия за съгласуваното внедряване на ИТС на равнище ЕС.

ИТС представляват напреднали програмни продукти, които използват информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за транспорт и предоставяне на новаторски услуги в областта на начините на транспорт и управлението на движението на различни потребители, като например пътници, потребители и оператори на пътно-транспортната инфраструктура, управители на транспортен парк и оператори на услуги за спешни случаи.

Предизвикателства и определяне на проблемите

Задръстването на движението по пътищата, нарасналите емисии на СО2 и пътните произшествия се определят като главните предизвикателства, които транспортът е Европа трябва да преодолее, докато ефективността, устойчивостта, безопасността и сигурността на транспорта наред с подобряването на конкурентоспособността се определят като фактори, благоприятстващи за въвеждането на ИТС в ЕС.

Комисията отбелязва, че докато за различните видове транспорт бяха разработени или въведени няколко приложения – ERTMS[2] и TAF-TSI [3] за железопътния транспорт, LRTIS[4], SafeSeaNet и VTMIS[5] за морския транспорт, речна информационна система за транспорта по вътрешните водни пътища и SESAR[6] за въздушния транспорт, за пътния транспорт не съществува подобна съгласувана европейска рамка.

Независимо от употребата на различни програмни продукти, например електронно преброяване, маршрутна навигация или управление на движението, разработването на ИТС за сухопътен транспорт и свързването им с други начини за превоз остана бавно и разпокъсано при липса на последователност и съгласуваност. За да се избегне появата на мозайка от програмни продукти и услуги в рамките на ИТС на регионално, национално или общностно равнище, и за да се осигури по-ефективно внедряване на ИТС в ЕС, се предлага план за действие.

Шест приоритетни действия

Планът за действие начертава обща рамка за внедряването на ИТС в ЕС за сухопътния транспорт, включително интерфейсни връзки с други методи за транспорт. Той решава въпроса за географската непрекъснатост, оперативната съвместимост на услугите и системите и стандартизирането на ИТС.

Планът за действие включва конкретни действия и целеви дати за шест приоритетни области.

1. Оптимално използване на данните за пътищата, движението и придвижването: услуги за информация в реално време за движението и придвижването из целия ЕС (2010 г.), пътни данни (2012 г.), данни за цифрови карти (2011 г.), минимални универсални информационни услуги за движението по пътищата (2012 г.) и програмни продукти за планиране на маршрута на комбинирани превози от врата до врата (2009-2012 г.).

2. Непрекъснатост на услугите на ИТС за управление на движението и товарите по европейските транспортни коридори и из градските агломерации: непрекъснатост на услугите на ИТС (2011г.), комбинирана архитектура за европейска рамка за ИТС (2010 г.), за мобилност на градския транспорт (2010 г.) и система за електронно преброяване на пътя (2012/2014 г.).

3. Пътна безопасност и приложения за сигурност на ИТС: напреднали системи в помощ на водача (ADAS) и системи, свързани с безопасността и сигурността (2009-2014 г.), „eCall“ (2009 г.), интерфейс човек-машина (HMI) (2010 г.), уязвими потребители на пътя (2014 г.), сигурни места за паркиране (2010 г.).

4. Интеграция на превозното средство в транспортната инфраструктура: отваряне на архитектура за платформа за превозни средства (2011 г.), взаимодействащи системи (2010-2013 г.), инфраструктура-към-инфраструктура (I2I) (2010 г.), превозно средство-към-превозно средство (V2V) (2013 г.) и мандат за Европейската организация по стандартизация (2009-2014 г.).

5. Въпроси, свързани със сигурността и защитата на данните и с отговорността: сигурност и защита на данните (2011 г.), отговорност (2011 г.).

6. Сътрудничество и съгласуване на европейските ИТС: правна рамка за съгласуване (2008 г.), набор от инструменти за подпомагане на решенията (2011 г.), насоки за финансиране (2010 г.), платформа за сътрудничество между ИТС за градска мобилност.

За изпълнението на тези приоритетни действия, Комисията се позовава на използването на набор от налични инструменти, като например финансова подкрепа, стимули за стандартизиране, законодателни или незаконодателни мерки, но без да конкретизира инструментите за всяко действие.

Коментари относно плана за действие

Първите четири области на действие обхващат конкретни ключови области, докато последните две по-скоро се отнасят до всеобхватни хоризонтални въпроси. Планът за действие цели разрешаване на проблема за непрекъснатостта в географско отношение, оперативната съвместимост на услугите и системите и стандартизацията. Без съмнение, това са области, в които добавената стойност може да се оползотвори и да се получи положителен резултат по отношение на ефективността, чистия, безопасен и сигурен транспорт.

Трябва да се отбележи, че планът за действие е придружен от предложение за директива, начертаваща рамката за внедряване на ИТС в областта на транспорта и за интерфейсни връзки с други видове транспорт. Тази рамка представлява политически инструмент, който наред с прилагането на плана за действие може да разработи общи спецификации, които да се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол.

Въпреки че планът за действие не включва никакъв специфичен финансов пакет за своето изпълнение, някои действия се финансират от инструменти на Общността. Например, акцията „EasyWay“ (2007-2009 г.) спомага за изпълнението на няколко области на дейности от плана за действие за ИТС и представлява проект, финансиран от програмата TEN-T за внедряване на ИТС из цяла Европа по коридорите на трансевропейската пътна мрежа (TERN) в 21 държави-членки, ръководен от националните пътно-транспортни органи и оператори с асоциирани партньори от публични и частни заинтересовани страни.

Мнението на докладчика

Вашият докладчик приветства плана за действие на Комисията, който определя редица конкретни действия с ясни срокове за постигане на резултати. ИТС имат голям потенциал за повишаване на енергийната ефективност на транспортната система, за намаляване на задръстванията и за подобряване на нейната безопасност, сигурност и природосъобразност.

Позитивно отношение към плана за действие на Комисията изразиха експертите по ИТС, които участваха в краткото изслушване на същата тема, организирано от Европейския парламент на 22 януари 2009 г[7]. Време е за създаване на обща рамка за ИТС, за да не се забави допълнително планът за внедряване на програмните продукти и услугите на ИТС из цяла Европа за всички видове транспорт с по-съгласуван и последователен подход.

Мерките и действията по транспортната политика са необходими за гарантиране на минимални услуги от ИТС на равнище ЕС. Също така, съществува необходимост от съгласуване на прилагането на различните съществуващи инициативи („eCall“), дейности (EasyWay) или приети мерки (системи за електронно преброяване), за да се гарантира плавното и последователно внедряване на ИТС във всички държави-членки на ЕС.

Внедряването на ИТС може да предостави повече свобода за лицата, като ги информира по-добре. Информацията в реално време следва да обхваща всички видове транспорт (комбинираност) и да се предоставя за всички пътници и логистични операции. Във връзка с това, съществува ясна необходимост от постигане на критична маса за увеличаване на използването на ИТС. Докато следва да се приемат мерки и да се предприемат действия за по-добре хармонизирани, оперативно съвместими и надеждни ИТС в Европа, защитата на правото на избор на потребителя не трябва да се пренебрегва.

За да се постигнат целите на безопасността и сигурността, е необходимо въвеждането на ADAS (ESC, e-Call) или на услуги, които подобряват здравословните и безопасни условия, например сигурни места за паркиране за камиони и търговски превозни средства и решаване на въпросите, свързани с уязвимите потребители и HMI, включително преносимите устройства.

Относно интеграцията между превозните средства и инфраструктурата, от съществено значение е да се създаде подходяща рамка за взаимоспомагателни системи за мобилност, общи спецификации за I2I, V2I и V2V и платформи за приложения на ИТС. В тази връзка, разрешаването на въпросите за отговорността и поверителността представлява ключова стъпка към безпрепятствено развитие на ИТС.

Докато общите стандарти и платформи са необходими за улесняване на живота на лицата, които преминават граници, важно е да се подчертае, че ИТС не са средство за създаване на наблюдавано общество. Зачитането на неприкосновеността на личния живот и използването на личните данни в съответствие със законовата рамка на ЕО трябва да се отчетат от всички заинтересовани страни на ранен етап от проектирането на ИТС.

Други въпроси, които трябва да се обсъдят са финансовата подкрепа за ИТС, достъпност, градска мобилност, обучение, по-добро използване на предимствата на програмите на ЕС по ГНСС, по-добро управление, наблюдение и оценка.

  • [1]  COM(2008)0886.
  • [2]  Съкращение от английски на European Rail Traffic Management System (Европейска система за управление на железопътния транспорт)
  • [3]  Съкращение от английски на Telematics Application for Freight Technical Specification for Interoperability (Телематично приложение за техническа спецификация за оперативна съвместимост на товарния превоз)
  • [4]  Съкращение от английски на Long-Range Identification and Tracking System (Система за идентифициране и проследяване на дълги разстояния).
  • [5]  Съкращение от английски на Vessel Traffic Monitoring and Information System (Система за информация и наблюдение на движението на плавателни съдове)
  • [6]  Съкращение от английски на Single European Sky Air Traffic Management Research (Единно изследване за управление на въздушното движение в европейското небе)
  • [7]  http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=TRAN and http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventId=20090122-0900-COMMITTEE-TRAN&language=en&byLeftMenu=researchcommittee

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (12.2.2009)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно План за действие за интелигентните транспортни системи
(2008/2216(INI))

Докладчик по становище: Giovanni Robusti

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава положителния ефект върху устойчивото развитие, който интелигентните транспортни системи (ИТС) упражняват за подобряване на икономическите резултати на всички региони, включително градските райони, като създават условия за взаимен достъп, повишават местната и междурегионалната търговска дейност, развиват вътрешния пазар на Европейския съюз, както и заетостта, свързана с дейностите, осъществявани в резултат на прилагането на ИТС;

2.  счита, че ИТС могат да подобрят условията на живот на европейските граждани, и по-специално на тези, които живеят в градски райони, както и да способстват за подобряване на сигурността по пътищата, да намалят вредните емисии и замърсяването на околната среда, да увеличат ефективността на транспорта, да подобрят достъпа в периферните райони и да преследват приоритета за намаляване на пътното движение;

3.  се стреми към прилагането на нови технологии с оглед подобряване на енергийната ефективност, както на регионално, така и на общностно равнище;

4.  призовава Комисията и държавите-членки да имат предвид, че ИТС трябва да активно да включват местните и регионални органи и заинтересованите страни, действащи на територията на ЕС, в процеса на планиране и осъществяване;

5.  подчертава значението на публично-частните партньорства (ПЧП) при прилагането на ИТС и призовава Комисията и държавите-членки да предприемат активни мерки за насърчаване и улесняване на тяхното използване;

6.   цели насърчаването на интегриран подход за постигане на оперативно съгласуване между държавните-членки, така че сроковете за изпълнение на мерките по регионалната политика, планирани за 2007 - 2013 г., да са съобразени с постигането на целите, определени в плана за действие;

7.  подчертава необходимостта значителният потенциал на градските райони да бъде по-добре определен и използван, и изтъква ролята, която селските и периферните райони могат да играят за постигане на балансирано развитие и на средносрочните и дългосрочните цели на плана за действие;

8.  счита, че е от жизнено значение интелигентни транспортни системи да се осъществяват в райони с висок туристически потенциал с оглед облекчаване на потока на пътното движение, намаляване на ПТП и повишаване на безопасността; счита, че ИТС допринасят за икономическото развитие на регионите, включително и за периферните региони;

9.  призовава Комисията и държавите-членки, предвид географската специфика на Европа, да отделят по-голямо внимание на регионалните области, които са свързани в по-голяма степен с възможности за речен и морски транспорт между различни региони и да осигурят стимули за нарастване на връзките между този вид транспорт и традиционните видове;

10. подчертава значението на междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество за развитието и прилагането на ИТС и настойчиво призовава Комисията да разработи система за обмен на добри практики, широко достъпна на всички езици на ЕС, но призовава държавите-членки да осигурят споделяне и обмен на най-добрите практики между самите региони, с двойната цел да се постигне трансфер на ноу-хау в областта на ИТС и да се избегне вътрешната фрагментация на системата.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Филиз Хакъева Хюсменова, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Евгени Кирилов, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Schroedter