Procedure : 2008/2216(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0227/2009

Indgivne tekster :

A6-0227/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.34
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0308

BETÆNKNING     
PDF 177kWORD 103k
31.3.2009
PE 418.162v01-00 A6-0227/2009

om handlingsplanen for intelligente transportsystemer

(2008/2216(INI))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Anne E. Jensen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om handlingsplanen for intelligente transportsystemer

(2008/2216(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "Handlingsplan for udbygning af intelligente transportsystemer i Europa" (KOM(2008)0886),

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportmåder (KOM(2008)0887),

- der henviser til Kommissionens hvidbog "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg" af 12. september 2001 (KOM(2001)0370),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2008 "Grønnere transport" (KOM(2008)0433),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2008 "En strategi for indregning af de eksterne omkostninger i transportpriserne" (KOM(2008)0435),

- der henviser til Kommissionens grønbog af 25. september 2007 "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" (KOM(2007)0551),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juni 2006 "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent - Midtvejsevaluering af Europa: Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken" (KOM(2006)0314),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2007 "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa: Første Rapport om initiativet "den intelligente bil"" (KOM(2007)0541),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. februar 2007 "En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede - Kommissionens holdning til den endelige Rapport fra CARS 21-ekspertgruppen, Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse" (KOM(2007)0022),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. februar 2006 "Om initiativet ”intelligente biler” - "Øget kendskab til ikt’s betydning for mere intelligente, sikrere og renere køretøjer"" (KOM(2006)0059),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. juni 2006 "Godslogistik i Europa - Nøglen til bæredygtig mobilitet" (KOM(2006)0336),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2007 "Handlingsplan for godstransportlogistik" (KOM(2007)0607),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2006 "Om en temastrategi for bymiljøet" (KOM(2005)0718),

- der henviser til Kommissionens forslag og retningslinjer og til Europa-Parlamentets holdninger vedrørende strukturfondene, samhørighedsfonden og det syvende rammeprogram for forskning,

- der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2008 om det reviderede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer(1),

- der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om bidrag til forårstopmødet i 2008 i forbindelse med Lissabonstrategien(2),

- der henviser til sin beslutning af 11. marts 2008 om EU's politik for bæredygtig transport under hensyntagen til EU's energi- og miljøpolitik(3),

- der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21 - En konkurrencevenlig lovramme for automobiler (4),

- der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa: Den første rapport om intelligente biler"(5),

- der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om "Hold Europa i bevægelse - bæredygtig mobilitet på vores kontinent"(6),

- der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om godslogistik i Europa - nøglen til bæredygtig mobilitet (7),

- der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om handlingsprogram for trafiksikkerheden - midtvejsstatus(8),

–   der henviser til sin beslutning af 26. september 2006 om en temastrategi for bymiljøet(9),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6‑0227/2009),

A. der henviser til, at intelligente transportsystemer (ITS) er avancerede applikationer, der anvender informations- og kommunikationsteknologier (IKT) på transportområdet, og som bidrager med nyskabende tjenesteydelser vedrørende transportformer og trafikstyring,

B.  der henviser til, at der med ITS er et stort potentiale for en mere effektiv anvendelse af alle transportformer, som kan opfylde de krav og udfordringer, der foreligger i forbindelse med den europæiske transportpolitik,

C. der henviser til, at trængslen i vejtrafikken berører 10 % af vejnettet og beløber sig til 1 % af EU's BNP hvert år, at antallet af dødsulykker i vejtrafikken stadig ligger på 42 953 (2006), hvilket er langt over de opstillede delmål, som var at nedbringe dødsulykkerne til 25 000 i 2010, og at vejtransporten står for 72 % af alle transportrelaterede CO2-emissioner, mens 40 % af Europas CO2-emissioner fra vejtransporten skyldes bytrafik;

D. der henviser til, at ITS har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med nedsættelse af energiforbruget og grønnere transport,

E.  der henviser til, at der er udviklet intelligente applikationer til forskellige transportformer, f.eks. jernbanetransport (ERTMS og TAF-TSI), søtransport og transport ad indre vandveje (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), lufttransport (SESAR) og landtransport, f.eks. kvægtransport,

1.  understreger, at ITS er et væsentligt instrument til at udnytte den eksisterende infrastruktur effektivt og gøre transporten mere effektiv, sikrere og miljømæssigt renere, og derved bidrage til udviklingen af en bæredygtig mobilitet for borgere og økonomien;

2.  understreger den positive indvirkning, som intelligente transportsystemer (ITS) har på den bæredygtige udvikling, idet de forbedrer det økonomiske resultat i alle regioner, herunder i byområder, hvilket skaber betingelser med gensidig tilgængelighed, øger de lokale og interregionale handelsaktiviteter samt udvikler EU's indre marked og beskæftigelsen i forbindelse med de aktiviteter, der følger af gennemførelsen af de intelligente transportsystemer;

3.  mener, at ITS kan forbedre de europæiske borgeres levevilkår, navnlig i byområderne, medvirke til større færdselssikkerhed, reducere de skadelige emissioner og miljøforureningen, øge transporteffektiviteten, forbedre adgangen til randområder og bidrage til at opnå det prioriterede mål om at mindske trafikken;

4.  beklager den forsinkede vedtagelse af en fælles ramme for gennemførelse af ITS i EU og manglen på koordineret udbygning af ITS med specifikke mål, hvilket primært skyldes hindringer for interoperabilitet, mangel på effektivt samarbejde fra alle aktører og udestående spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger og ansvar;

5.  glæder sig over Kommissionens handlingsplan vedrørende ITS (herefter: handlingsplanen), som er en fælles ramme for tiltag og programmer, der udstikker klare tidsfrister for, hvornår resultaterne skal foreligge;

6.  er overbevist om, at det er nødvendigt at indføre et instrument, der tager sigte på at fremme brugen af ITS i transportpolitikken; støtter indførelsen af et retsinstrument, hvori rammerne for udbygning af ITS fastsættes, og anmoder om, at Kommissionen giver bedre oplysninger om den aktuelle situation, hvad angår tiltag, finansiering og programlægning af handlingsplanen for at sikre, at der etableres en række specifikke tiltag med klare tidsfrister i det direktiv, som fastsætter rammerne for udbygningen af ITS;

7.  er opmærksom på den begrænsede finansielle støtte, der er tildelt fra Fællesskabet (i 2008) til EasyWay, som er et projekt, der stiler mod tværeuropæisk udbygning af ITS i forbindelse med hovedkorridorerne til det transeuropæiske vejnet (TERN) i 21 EU-medlemsstater, som anføres af de nationale vejmyndigheder og operatører med associerede partnere fra offentlige og private interessenter;

Horisontale emner

8.  påpeger, at ITS bør udbygges på tværs af alle transportformer og for alle rejsende i Europa i en samordnet tilgang med Galileosystemet; støtter den umiddelbare udbygning med henblik på at fremme intermodaliteten mellem den offentlige og den private sektor og inden for offentlig transport gennem forbedring af den generelle information og øget kapacitetsstyring;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at løse problemerne vedrørende ansvar, som udgør en alvorlig hindring for en smidig og ensartet udvikling af ITS i Europa;

10.  mener, at interoperabilitet i udviklingen af ITS er af afgørende betydning for en sammenhængende og effektiv ITS-udbygning i Europa; understreger, at man i tilfælde af investeringer i TERN (anlæggelse og vedligeholdelse af vejnet) bør bestræbe sig på at installere de nødvendige ITS-tjenester;

11.  anmoder Kommissionen om - da der allerede er et omfattende udbud på det europæiske ITS-marked - at fastlægge specifikationer for mindsteniveauet af ITS-applikationer og -tjenester, som kan opnås af alle medlemsstater, og som er påkrævet, hvis ITS på effektiv vis skal introduceres, gennemføres og sættes i drift;

12.  mener, at det er vigtigt at foretage en vurdering af efterspørgslen på markedet og evaluere de virkelige behov - ud over det fastlagte mindsteniveau af ITS-applikationer og -tjenester - samt styrke aspekterne vedrørende det indre marked for ITS gennem standardisering og et passende retsgrundlag;

13.  understreger betydningen af det grænseoverskridende samarbejde ved EU's ydre grænser både på teknisk og på administrativt plan, da det er af stor betydning for en effektiv indførelse af ITS i EU;

Optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata (indsatsområde 1)

14.  understreger behovet for som minimum at stille den kritiske masse af data og oplysninger inden for følgende fem grundlæggende områder til rådighed for at sikre en effektiv ITS-udbygning: tidstro rejse- og trafikinformation, data om vejnet, offentlige data til digitale kort, et mindstesæt af trafikinformationstjenester som offentlig service og rejseplanlæggere for dør-til-dør-rejser med alle transportformer;

15.  opfordrer til, at der oprettes et mindstesæt af trafikinformationstjenester som offentlig service til dækning af det transeuropæiske net (TEN-T);

16.  understreger, at det i forbindelse med vedtagelse og indførelse af ITS i stor målestok er nødvendigt både at tage hensyn til trafikdata og de tidsplaner, der er fastlagt for de forskellige transportmidler;

17.  understreger betydningen af at tilvejebringe tidstro information til rejsende og for infrastrukturen og at gøre den mere nøjagtig, pålidelig og ensartet under hensyntagen til Europas særegenheder (geografiske, kulturelle og sproglige) og sikring af den geografiske sammenhæng;

18.  mener, at det er afgørende for udviklingen af ITS, at man garanterer adgang for den private sektor til vej-, trafik- og rejsedata under hensyntagen til beskyttelse af personoplysninger, samt at man løser problemet vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder;

Kontinuerlige ITS-tjenester for trafikstyring og godshåndtering i de europæiske transportkorridorer og storbyområder (indsatsområde 2)

19.  mener, at det er væsentligt at sikre harmoniserede, driftskompatible og pålidelige ITS'er, mens brugerens frie valg vedrørende ITS bevares;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koordinere og sammenkæde ITS med EU's initiativer vedrørende mobilitet i byerne for at sikre en mere effektiv transportmobilitet og en smidigere styring og for at reducere trafiktætheden på vejene, i TEN-T-korridorer, i godstransportkorridorer og i storbyområder;

21.  mener, at samarbejde på tværs af grænser og udvikling af programmer til effektiv udbygning og gennemførelse af ITS, f.eks. EasyWay-projektet, er nødvendigt;

22.  opfordrer Kommissionen til at kortlægge de vigtigste oplysninger, transportudstyr og standarder for køretøjer med henblik på at fremme ITS-udbygningen og foranstaltninger til fremme af en mere harmoniseret motorvejsinfrastruktur;

23.  mener, at det er af afgørende betydning, at vurderingen af de økonomiske omkostninger pr. køretøj og for infrastrukturen, som ITS-udbygningen afstedkommer, baseres på en costbenefitanalyse, der omfatter alle dermed forbundne omkostninger (økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige);

ITS til fordel for mobiliteten i byerne (indsatsområde 2)

24.  går ind for udviklingen af procedurer og systemer til information af brugerne om udbuddet af transportmidler i byområder og de pågældende nets tilstand, især under anvendelse af GSM-teknik;

25.  henstiller, at der i øget udstrækning gennemføres undersøgelser af integrerede takstsystemer mellem de ansvarlige myndigheder i en og samme region og især af de relevante tekniske procedurer;

26.  tilskynder til udviklingen af intermodale teknikker, som gør det muligt for personer med begrænset bevægelsesfrihed at opnå bedre adgang til transportmidler og til mobilitet i byområder;

Trafiksikkerhed og sikkerhed (indsatsområde 3)

27.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forberede sig på en harmoniseret udbygning og integration af eCall-systemet i alle EU-lande inden 2010, så snart standardiseringskontrollerne er gennemført;

28.  mener, at ITS-systemerne og -udbygningen bør:

-    fremme avancerede førerstøttesystemer (ADAS), der har tilstrækkeligt potentiale til at forbedre trafiksikkerheden, f.eks. elektronisk stabilitetskontrol (ESC) og eCall, som alene kunne redde op til 6.500 liv om året i EU, hvis det blev fuldt udbredt

-   forbedre trafiksikkerheden ved at forhindre hastighedsoverskridelser, spirituskørsel og kørsel uden sikkerhedssele

-   forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene ved at støtte anvendelsen af værdige og sikre parkeringspladser ved at forsyne lastbilchaufførerne med relevante tjenester ved brug af truckinformportalen(10)

-   forbedre beskyttelsen af chauffører og fragt ved godstransport mod tyveri, røveri og overfald og således bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, især i grænseområder og inden for international godstransport til og fra tredjelande;

29.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde hen imod en yderligere sænkning af kommunikationsudgifterne, således at telekommunikationsbaseret kommunikations- og informationsudstyr kan anvendes i større udstrækning;

30.  glæder sig over det foreslåede initiativ "E-fragt" og opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføre konceptet "intelligent fragt" for at nå frem til en multimodal strategi for ITS-tjenester på fragtområdet - med særlig vægt lagt på farligt gods;

31.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tillægge passager- og godstransport samme betydning for at undgå en forskelsbehandling af passagertrafikken, hvilket vil få særdeles negative følger for den personlige mobilitet;

32.  gør sig til fortaler for hensigtsmæssige lovgivningsmæssige rammer for brugergrænsefladen (HMI) og andre ITS-protokoller og understreger behovet for at tage hånd om spørgsmål vedrørende ansvar;

33.  opfordrer Kommissionen til at finde en løsning på problemet vedrørende sårbare trafikanter, herunder bevægelseshæmmede personer, og at udvide tiltagene til at fremme indførelse af ADAS og andre systemer, f.eks. ITS og HMI til de tohjulede i de underaktioner, som er foreslået i handlingsplanen;

34.  opfordrer Kommissionen til at udnytte ITS-potentialet med henblik på præventive foranstaltninger til at undgå smog og for høje ozonkoncentrationer og til at mindske støj-, finstøv-, NOx- og CO2-emissioner;

Integration af køretøjet i transportinfrastrukturen (indsatsområde 4)

35.  understreger betydningen af at definere en fælles platformsarkitektur for standardgrænseflader og -protokoller, som kan lette brugen af ITS-tjenester, samarbejdende systemer og specifikationer for kommunikation mellem infrastrukturanlæg (I2I), mellem køretøjer (V2I) og mellem køretøjer indbyrdes (V2V);

36.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en køreplan for ITS med fælles platforme for ITS-systemer og -udbygning og med deltagelse af de private og offentlige sektorer samt at skabe de mest egnede rammer for løsning af problemer vedrørende ansvar for ITS;

37.  konstaterer, at undervisning i ITS-systemer bør tilskyndes for at fremme brugernes kendskab til transport og fremme samspillet mellem mennesker og maskiner;

38.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette et åbent forum til udveksling af oplysninger og løsning af ITS-spørgsmål;

Datasikkerhed og -beskyttelse samt spørgsmål om ansvar (indsatsområde 5)

39.  understreger behovet for at tage hensyn til beskyttelse af personoplysninger, og mener, at datasikkerhed og databeskyttelsesspørgsmål fra de tidlige stadier af designudviklingen af ITS-systemerne bør tages under overvejelse fra begyndelsen ved fastlæggelsen af arkitektur og gennemførelsesforanstaltninger ("privacy by design");

40.  opfordrer alle berørte parter i ITS-applikationerne til at overholde EU-direktiverne om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i kommunikationssektoren (direktiv 95/46/EF(11), og 2002/58/EF(12)), og opfordrer Kommissionen til at sikre korrekt anvendelse af data i forbindelse med ITS-applikationerne og -udbygningen;

41.  mener, at anvendelsen af anonyme data i ITS-applikationerne er nødvendig for en uhindret udbygning af ITS samtidig med, at beskyttelse af personoplysninger og overholdelse af EU's gældende retslige rammer for databeskyttelse sikres;

Europæisk ITS-samarbejde og -koordinering (indsatsområde 6)

42.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle et stærkt lederskab og god regeringsførelse i forbindelse med udbygningen af ITS-tjenester i Europa;

43.  går ind for at fremme udviklingen af nationale og europæiske multimodale rejseplanlæggere for dør-til-dør-rejser – under passende hensyntagen til alternativer inden for den offentlige transport – og disses indbyrdes forbindelser på europæisk plan;

44.  opfordrer Kommissionen til at udnytte EU's kapacitet fra de globale satellitnavigationssystemprogrammer (GNSS) EGNOS og Galileo bedre samt at forbedre multimodal sammenkobling;

45.  understreger, at disse teknologier bør anvendes på en sådan måde, at der undgås inkompatibilitet mellem transportformerne, og at der bør være valgfrihed med hensyn til anvendelsen af disse teknologier;

46.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme på, at ITS aktivt bør inddrage de lokale og regionale myndigheder og interesserede parter, der opererer på europæisk område, i planlægnings- og gennemførelsesprocessen;

47.  understreger betydningen af offentligt-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med gennemførelsen af ITS, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe aktive foranstaltninger med henblik på at fremme og lette anvendelsen af disse;

48.  opfordrer Kommissionen til at komme med en detaljeret forklaring på handlingsplanens finansiering og programmering og til Rådet for at sikre tilstrækkelig finansiering;

49.  henstiller til medlemsstaterne, at de i forbindelse med midtvejsrevisionen af anvendelsen af midler fra strukturfondene beskæftiger sig med emnerne mobilitet i byområder og mindskelse af trafikal overbelastning via intelligente transportsystemer, og at disse opføres på listen over prioriteringer for perioden 2010-2013;

50.  understreger nødvendigheden af at definere og udnytte byområdernes markante potentiale, og påpeger den rolle, som land- og randområderne kan spille, når det gælder om at opnå en afbalanceret udvikling og opfylde de mellem- og langsigtede mål;

51.  mener, at det er af afgørende betydning at gennemføre intelligente transportnet i områder med stort turistpotentiale med henblik på at udjævne trafikstrømmen, reducere forekomsten af uheld og øge sikkerheden; mener, at ITS'er bidrager til regionernes, herunder randområdernes, økonomiske udvikling;

52.  understreger det interregionale, grænseoverskridende og tværnationale samarbejdes vigtighed for udviklingen og gennemførelsen af ITS, og opfordrer Kommissionen til at udvikle et bredt tilgængeligt system til udveksling af bedste praksis på alle EU-sprogene, men opfordrer medlemsstaterne til deling og udveksling af bedste praksis mellem regionerne med det dobbelte formål at opnå en videnoverførsel på ITS-området og at undgå en opsplitning inden for systemet;

o

o o

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0509.

(2)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0057.

(3)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0087.

(4)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0007.

(5)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0311.

(6)

EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 556.

(7)

EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 154.

(8)

EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 220.

(9)

EUT C 306 af 15.12.2006, s. 182.

(10)

www.truckinform.eu.

(11)

EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(12)

EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.


BEGRUNDELSE

Handlingsplanen for udbygning af intelligente transportsystemer i Europa, der blev offentliggjort i Kommissionens meddelelse(1), skaber en omfattende politisk ramme og fastlægger foranstaltninger for den koordinerede udbygning af ITS på EU-plan.

ITS er avancerede applikationer, som anvender informations‑ og kommunikationsteknologi (IKT) til transport og leverer innovative tjenester vedrørende transportformer og trafikstyring til forskellige brugere, som f.eks. rejsende, vejtrafikinfrastrukturbrugere og ‑operatører, vognparkadministratorer og beredskabstjenesteoperatører.

Udfordringer og problemer

Trængslen i vejtrafikken, stigende CO2-emissioner og dødsulykker i vejtrafikken udpeges som de store udfordringer, som EU's transportsystem må overvinde, mens transporteffektivitet, bæredygtighed og sikkerhed sammen med øget konkurrenceevne udpeges som faktorer, der fremmer udbygningen af ITS i EU.

Kommissionen bemærker, at mens der er blevet udviklet eller indført adskillige applikationer for forskellige transportformer - ERTMS(2) og TAF-TSI(3) for jernbanetransport, LRITS(4), SafeSeaNet og VTMIS(5) for søtransport, River Information Services for transport ad indre vandveje og SESAR(6) for lufttransport, er der ikke nogen tilsvarende sammenhængende europæisk ramme for vejtransporten.

Trods anvendelsen af forskellige applikationer, f.eks. elektronisk opkrævning af vejafgifter, rutenavigation eller trafikstyring, har udviklingen af ITS inden for vejtransport og sammenkoblingen af disse med andre transportformer fortsat været langsom og fragmenteret og præget af manglende kontinuitet og sammenhæng. Der fremsættes forslag til en handlingsplan for at undgå, at der opstår et kludetæppe af forskellige ITS-anvendelser og -tjenester på regionalt, nationalt eller europæisk plan og for at sikre en mere effektiv udbygning af ITS i EU.

De seks hovedindsatsområder

Handlingsplanen fastsætter en fælles ramme i EU for udbygningen af ITS inden for vejtransport, herunder etableringen af kontaktflader med andre transportformer. Det behandler spørgsmål om geografisk sammenhæng, interoperabilitet mellem tjenester og systemer samt standardisering af ITS.

Handlingsplanen indeholder specifikke foranstaltninger og måldatoer for de seks indsatsområder.

1. Optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata: tidstro rejse- og trafikinformationsservice i EU (2010), data om vejnet (2012), offentlige data til digitale kort (2011), et mindstesæt af trafikinformationstjenester som offentlig service (2012) og rejseplanlæggere for dør-til-dør-rejser med alle transportformer (2009-2012).

2. Kontinuitet i ITS-tjenester for trafikstyring og godshåndtering i europæiske transportkorridorer og byområder: kontinuitet i ITS-tjenester (2011), e-fragt (2010), multimodal europæisk ITS-rammearkitektur for intelligente transportsystemer (2010) og for bytrafik (2010), elektronisk bompengesystem (2012/2014).

3. Trafiksikkerhed og ITS-sikkerhedsapplikationer: avancerede førerstøttesystemer (ADAS) og sikkerhedsrelaterede ITS-systemer (2009-2014), eCall (2009), brugergrænseflade (HMI) (2010), sårbare trafikanter (2014), sikre parkeringsområder (2010).

4. Integration af køretøjet i transportinfrastrukturen: åben arkitektur for køretøjsmonteret teknologi (2011), samarbejdende systemer (2010-2013), kommunikation mellem infrastrukturanlæg (I2I) (2010), mellem køretøjer og infrastruktur (V2I) (2011), mellem køretøjer indbyrdes (V2V) (2013), mandat til de europæiske standardiseringsorganisationer (2009-2014).

5. Datasikkerhed og -beskyttelse samt spørgsmål om ansvar: datasikkerhed og -beskyttelse (2011), spørgsmål om ansvar (2011).

6. Europæisk ITS-samarbejde og -koordinering: retsgrundlag for europæisk samordning (2008), værktøjssæt til støtte for beslutninger (2011), retningslinjer for finansiering (2010), ITS-samarbejde vedrørende mobilitet i byerne.

Foranstaltningerne i disse hovedindsatsområder kan ifølge Kommissionen gennemføres ved anvendelsen af forskellige tilgængelige instrumenter, såsom finansieringsstøtte, standardiseringsinitiativer og lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, uden at disse præciseres for de enkelte foranstaltninger.

Kommentarer til handlingsplanen

De første fire indsatsområder i handlingsplanen dækker specifikke nøgleområder, mens de to sidste er mere horisontale og dækker tværgående spørgsmål. Formålet med handlingsplanen er at tage fat på problemer vedrørende geografisk sammenhæng, interoperabilitet mellem tjenester og systemer samt standardisering. Det er uden tvivl områder, hvor en merværdi kan levere positive resultater i form af en effektiv, ren og sikker transport.

Det skal bemærkes, at handlingsplanen ledsages af et forslag til direktiv om fastlæggelse af rammerne for udbygningen af ITS på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer. Disse rammer er et politisk instrument, der sammen med gennemførelsen af handlingsplanen kan føre til formuleringen af fælles specifikationer, som kan vedtages i henhold til forskriftsproceduren med kontrol.

Selv om handlingsplanen ikke omfatter nogen specifik finansiel ramme for gennemførelsen heraf, finansieres visse foranstaltninger via fællesskabsinstrumenter. Eksempelvis medvirker EasyWay (2007-2009) til gennemførelsen af flere indsatsområder i ITS-handlingsplanen og er et projekt finansieret af TEN-T-programmet for en tværeuropæisk udbygning af ITS i forbindelse med hovedkorridorerne til det transeuropæiske vejnet (TERN) i 21 EU-medlemsstater, som anføres af de nationale vejmyndigheder og operatører med associerede partnere fra offentlige og private interessenter.

Ordførerens synspunkter

Ordføreren glæder sig over Kommissionens handlingsplan, der indeholder en række specifikke tiltag med klare tidsfrister for, hvornår resultaterne skal foreligge. ITS kan med sit store potentiale gøre transportsystemet mere energieffektivt, mindre trafikeret, mere sikkert og mere miljøvenligt.

Kommissionens handlingsplan blev positivt modtaget af de ITS-eksperter, der deltog i minihøringen om samme emne, som blev afholdt i Europa-Parlamentet den 22. januar 2009(7). Tiden er inde til at opstille en fælles ramme for ITS og ikke længere udsætte en paneuropæisk udbygning af ITS-applikationer og -tjenester inden for alle transportformer med en mere koordineret og sammenhængende strategi.

Der er behov for foranstaltninger og tiltag inden for transportpolitik for at sikre et minimum af ITS-tjenester på EU-plan. Der er ligeledes et behov for at koordinere gennemførelsen af forskellige eksisterende initiativer (eCall), tiltag (EasyWay) eller vedtagne foranstaltninger (elektronisk bompengesystem) for at sikre en gnidningsløs og sammenhængende udbygning af ITS i alle EU's medlemsstater.

Udbygningen af ITS kan føre til mere frihed for den enkelte ved at gøre alle mere informerede. Oplysninger i realtid bør gælde alle transportformer (sammodalitet) og være tilgængelige for alle rejsende og logistikaktiviteter. Der er derfor et klart behov for at opnå den kritiske masse af data for at øge anvendelsen af ITS. Mens tiltag og foranstaltninger for mere harmoniserede, kompatible og pålidelige ITS-systemer i Europa bør vedtages, bør brugernes valgfrihed ikke ignoreres.

Udbygningen af ADAS (ESC, eCall) eller tjenester, der forbedrer sundheds- og sikkerhedsforholdene, f.eks. sikre parkeringspladser for lastvogne og erhvervskøretøjer, og behandlingen af spørgsmål vedrørende sårbare trafikanter og brugergrænseflader, herunder flytbart udstyr, er nødvendig for opfyldelsen af sikkerhedsmålene.

Hvad angår integration af køretøjet i transportinfrastrukturen, er det afgørende at skabe en hensigtsmæssig ramme for samarbejdende mobilitetssystemer, fælles specifikationer for I2I, V2I og V2V samt platforme for ITS-applikationer. Det er i denne henseende et afgørende skridt for en uhindret udbygning af ITS at håndtere spørgsmålet om ansvar og privatlivets fred.

Mens der er behov for fælles standarder og platforme for at gøre livet lettere for de personer, der krydser grænserne, er det vigtigt at understrege, at ITS ikke er et middel til skabelsen af et overvågningssamfund. Der bør tages hensyn til respekten for privatlivets fred og anvendelsen af personoplysninger i overensstemmelse med EU's retlige rammer i den tidlige fase af udformningen af ITS og af alle interessenter.

Andre spørgsmål der bør behandles er finansieringsstøtten til ITS, økonomisk overkommelighed, mobilitet i byer, uddannelse, bedre udnyttelse af EU-aktiver fra GNSS-programmerne samt bedre styring, overvågning og evaluering.

12.2.2009

UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

til Transport- og Turismeudvalget

om handlingsplan for et intelligent transportsystem

(2008/2216(INI))

Rådgivende ordfører: Giovanni Robusti

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger den positive indvirkning, som intelligente transportsystemer (ITS) har på den bæredygtige udvikling, idet de forbedrer det økonomiske resultat i alle regioner, herunder i byområder, hvilket skaber betingelser med gensidig tilgængelighed, øger de lokale og interregionale handelsaktiviteter samt udvikler EU's indre marked og beskæftigelsen i forbindelse med de aktiviteter, der følger af gennemførelsen af de intelligente transportsystemer;

2.  mener, at ITS kan forbedre de europæiske borgeres leveforhold, navnlig i byområderne, medvirke til større færdselssikkerhed, reducere de skadelige emissioner og miljøforureningen, øge transporteffektiviteten, forbedre adgangen til randområder og bidrage til at opnå det prioriterede mål om at mindske trafikken;

3.  ønsker at indføre nye teknologier med henblik på at forbedre energieffektiviteten på regionalt plan og fællesskabsplan;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme på, at ITS aktivt bør inddrage de lokale og regionale myndigheder og interesserede parter, der opererer på europæisk område, i planlægnings- og gennemførelsesprocessen;

5.  understreger betydningen af offentligt-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med gennemførelsen af ITS, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe aktive foranstaltninger med henblik på at fremme og lette anvendelsen af disse;

6.  ønsker at fremme en integreret indsats med henblik på at opnå en operativ koordinering mellem medlemsstaterne, således at fristerne for gennemførelsen af de regionalpolitiske foranstaltninger, der er planlagt til 2007-2013, er i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastlagt i handlingsplanen;

7.  understreger nødvendigheden af at definere og udnytte byområdernes markante potentiale, og påpeger den rolle, som land- og randområderne kan spille, når det gælder om at opnå en afbalanceret udvikling og opfylde de mellem- og langsigtede mål;

8.  mener, at det er af afgørende betydning at gennemføre intelligente transportnet i områder med stort turistpotentiale med henblik på at udjævne trafikstrømmen, reducere forekomsten af uheld og øge sikkerheden; mener, at ITS'er bidrager til regionernes, herunder randområdernes, økonomiske udvikling;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne, i betragtning af Europas særlige geografiske forhold, til at lægge større vægt på de regionale områder, der er mest berørt af muligheden for interregional flod- og søtransport, og til at give incitament til stadig større forbindelse mellem denne transportform og de traditionelle former;

10.  understreger det interregionale, grænseoverskridende og tværnationale samarbejdes vigtighed for udviklingen og gennemførelsen af ITS, og opfordrer Kommissionen til at udvikle et bredt tilgængeligt system til udveksling af bedste praksis på alle EU-sprogene, men opfordrer medlemsstaterne til deling og udveksling af bedste praksis mellem regionerne med det dobbelte formål at opnå en videnoverførsel på ITS-området og at undgå en opsplitning inden for systemet.

(1)

KOM(2008)0886.

(2)

European Rail Traffic Management System.

(3)

Telematics Application for Freight Technical Specification for Interoperability

(4)

Long-Range Identification and Tracking

(5)

Vessel Traffic Monitoring and Information System

(6)

Single European Sky Air Traffic Management Research.

(7)

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=TRAN and mms://wm.streampower.be/ep/archive/ep-channel04_20090122.wmv


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

12.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Elisabeth Schroedter

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik