Procedūra : 2008/2216(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0227/2009

Pateikti tekstai :

A6-0227/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.34
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0308

PRANEŠIMAS     
PDF 200kWORD 147k
31.3.2009
PE 418.162v03-00 A6-0227/2009

dėl pažangiųjų transporto sistemų veiksmų plano

(2008/2216(INI))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Anne E. Jensen

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pažangiųjų transporto sistemų veiksmų plano (2008/2216(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas“ (COM(2008)0886),

- atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų pažangiųjų transporto sistemų diegimo pagrindai (COM(2008)0887),

- atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 12 d. Komisijos baltąją knygą „2010 m. Europos transporto politika: laikas apsispręsti“ (COM(2001)0370),

- atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatą „Ekologiškas transportas“ (COM(2008)0433),

- atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatą „Išorės sąnaudų internalizavimo įgyvendinimo strategija“ (COM(2008)0435),

- atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 25 d. Komisijos žaliąją knygą „Nauja mobilumo mieste kultūra“ (COM(2007)0551),

- atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 22 d. Komisijos komunikatą „Te nenustos Europos pažanga – užtikrinime tvarų Europos judumą. Europos Komisijos 2001 m. baltosios knygos dėl transporto politikos laikotarpio vidurio apžvalga (COM(2006)0314),

- atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikatą „Siekiant saugesnio, švaresnio ir efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirma Pažangiojo automobilio iniciatyvos ataskaita“ (COM(2007)0541),

- atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema 21-ajame amžiuje. Komisijos pozicija dėl CARS 21 aukšto lygio grupės galutinės ataskaitos. Indėlis į ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją“ (COM(2007)0022),

- atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 15 d. Komisijos komunikatą dėl pažangaus automobilio iniciatyvos „Geriau informuoti apie pažangesnių, saugesnių ir ekologiškesnių transporto priemonių IRT“ (COM(2006)0059),

- atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos komunikatą „Krovininio transporto logistika – tvariojo judumo pagrindas“ (COM(2006)0336),

- atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 18 d. Komisijos komunikatą „Krovininio transporto logistikos veiksmų planas“ (COM(2007)0607),

- atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą dėl Teminės miesto aplinkos strategijos (COM(2005)0718),

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus ir gaires ir į Europos Parlamento pozicijas dėl struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ir Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos,

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 22 d. poziciją dėl persvarstyto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones(1),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl 2008 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (2),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl tvarios Europos transporto politikos, atsižvelgiant į Europos energetikos ir aplinkos apsaugos politikos sritis(3),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl CARS 21: konkurencinga automobilių pramonės reglamentavimo sistema(4),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją „Siekiant saugesnio, švaresnio ir efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirmoji Pažangiojo automobilio iniciatyvos ataskaita“(5),

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją „Išlaikyti judėjimą Europoje. Tvarusis judumas mūsų kontinente“(6),

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl krovininio transporto logistikos – tvariojo mobilumo pagrindo“(7),

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl Europos kelių eismo saugos veiksmų programos vidurio laikotarpio ataskaitos(8),

- atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl teminės miesto aplinkos strategijos(9),

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A6–0227/2009),

A. kadangi pažangiosios transporto sistemos (PTS) yra patobulintos taikomosios priemonės, pagrįstos informacijos ir ryšių technologijų (IRT) taikymu transporto srityje ir leidžiančios teikti novatoriškas paslaugas, skirtas įvairių rūšių transportui ir eismui valdyti;

B.  kadangi taikant PTS galima gerokai veiksmingiau naudoti visų rūšių transportą, kad jis atitiktų Europos transporto politikos reikalavimus ir uždavinius;

C. kadangi kelių eismo spūstys trikdo 10 proc. kelių tinklo ir kasmet kainuoja 1 proc. ES BVP, kadangi 2006 m. keliuose žuvo 42 953 žmonės, t. y. gerokai daugiau už tarpinį tikslą, nustatytą siekiant, kad 2010 m. keliuose žūtų ne daugiau kaip 25 000 žmonių, kadangi kelių transporto priemonės išmeta 72 proc. viso su transportu susijusio išmetamo anglies dioksido ir kadangi 40 proc. Europos transporto priemonių išmetamo anglies dioksido yra susiję su miesto eismu;

D. kadangi įrodyta, kad PTS yra labai svarbus energijos vartojimo mažinimo ir transporto ekologiškumo didinimo veiksnys;

E.   kadangi pažangiosios taikomosios priemonės buvo sukurtos įvairių rūšių transportui, pvz., geležinkelių (ERTMS ir telematikos priemonės TAF-TSI), jūrų ir vidaus vandenų (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), oro (SESAR) ir sausumos transportui, pvz., galvijams vežti;

1.  pabrėžia, kad PTS yra pagrindinė veiksmingo esamos infrastruktūros naudojimo ir transporto veiksmingumo, saugos bei saugumo ir ekologiškumo didinimo priemonė, padedanti gerinti tvarų piliečių ir ekonomikos judumą;

2.   pabrėžia pažangiųjų transporto sistemų (PTS) teigiamą poveikį, kurį jos daro tvariam vystimuisi, nes visuose regionuose, įskaitant ir miesto teritorijas, gerinami ekonomikos rezultatai, sudaromos sąlygos abipusiam prieinamumui, didėja vietos ir tarpregioninė prekyba, plėtojama Europos Sąjungos vidaus rinka ir daugėja darbo vietų, susijusių su veikla, kurios imamasi diegiant pažangiąsias transporto sistemas;

3.   mano, kad įdiegus PTS būtų galima pagerinti Europos piliečių, ypač gyvenančių miesto teritorijose, gyvenimo sąlygas, taip pat padidinti saugumą keliuose, sumažinti išmetamų kenksmingų dujų kiekį ir aplinkos taršą, padidinti eismo efektyvumą, pagerinti prieigą prie atokesnių vietovių ir spręsti prioritetinį transporto spūsčių mažinimo klausimą;

4.   apgailestauja, kad daugiausia dėl sąveikos užtikrinimo problemų, nepakankamai veiksmingo visų dalyvių bendradarbiavimo ir neišspręstų duomenų privatumo bei atsakomybės klausimų vėluojama nustatyti bendruosius PTS diegimo Europos Sąjungoje pagrindus ir kad PTS diegimas nepakankamai derinamas su specialiaisiais tikslais;

5.   palankiai vertina Komisijos PTS veiksmų planą (toliau – veiksmų planas), kaip bendruosius veiksmų ir programų su aiškiais galutiniais rezultatų pateikimo terminais pagrindus;

6.   tvirtai įsitikinęs, kad būtina sukurti priemonę, kuri leistų paspartinti PTS taikymą vykdant transporto politiką; remia teisėkūros priemonę, kuria nustatomi PTS diegimo pagrindai ir, siekdamas užtikrinti, kad direktyvoje, kuria nustatomi PTS diegimo pagrindai, būtų nustatytas konkretus veiksmų rinkinys ir galutiniai tų veiksmų įgyvendinimo terminai, prašo, kad Komisija pateiktų aiškesnę informaciją apie dabartinę veiksmų būklę, veiksmų plano finansavimą ir programavimą;

7.   žino, kad Bendrija yra suteikusi (2008 m.) ribotą finansinę pagalbą „EasyWay“ veiksmams – visai Europai skirtų PTS diegimo pagrindiniuose transeuropinio kelių tinklo (TERN) koridoriuose, einančiuose per 21 ES valstybę narę, projektui, kuriam vadovauja nacionalinės kelių institucijos ir operatoriai, padedami asocijuotųjų partnerių, atstovaujančių viešosioms ir privačiosioms suinteresuotosioms šalims;

Horizontalieji klausimai

8.   nurodo, kad PTS turėtų būti diegiamos visų rūšių transporte ir skirtos visiems Europos keliautojams ir kad tai turėtų būti daroma derinant su „Galileo“ sistemos taikomosiomis priemonėmis; ryžtingai remia skubų šių priemonių diegimą, kad, gerinant bendrą informaciją ir pajėgumų valdymą, būtų patobulinta viešojo ir privačiojo sektorių įvairių rūšių transporto sąsaja ir įvairių viešojo transporto rūšių sąsaja;

9.   ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti atsakomybės klausimą, nes jis yra didžiausia sklandžios ir nuoseklios PTS plėtros Europoje kliūtis;

10. mano, kad norint užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą PTS plėtrą Europoje, pirmiausia būtina užtikrinti sąveiką; pabrėžia, kad kalbant apie transeuropiniam kelių tinklo (angl. TERN) statybai ar techninei priežiūrai skiriamas investicijas, turėtų būti dedamos pastangos siekiant, kad būtų pradėtos teikti reikalingos PTS paslaugos;

11. kadangi Europos PTS rinkoje jau yra pakankamai didelė pasiūla, prašo, kad Komisija nustatytų reikalavimus, skirtus minimaliam PTS taikomųjų priemonių ir paslaugų lygiui, kurį galėtų pasiekti visos valstybės narės ir kuris reikalingas norint užtikrinti veiksmingą PTS diegimą, taikymą ir veikimą;

12. mano, kad svarbu atlikti rinkos paklausos vertinimą, kuriame būtų įvertintas realus PTS taikomųjų priemonių ir paslaugų poreikis, viršijantis nustatytą minimalų lygį, ir standartizuojant ir kuriant reikiamą reglamentavimo sistemą, sustiprinti su PTS susijusius vidaus rinkos aspektus;

13. pabrėžia prie ES išorės sienų techniniu ir administraciniu lygmenimis vykdomo tarpvalstybinio bendradarbiavimo svarbą, nes tai itin svarbu siekiant Europos Sąjungoje veiksmingai taikyti PTS;

Optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas (1 veiksmas)

14. pabrėžia, kad, norint veiksmingai įdiegti PTS, būtina bent jau pateikti svarbiausius duomenis ir informaciją, susijusią su šiomis penkiomis pagrindinėmis sritimis: tikralaikė eismo ir kelionės informacija; kelių tinklo duomenys; viešieji duomenys, skirti skaitmeniniams žemėlapiams; duomenys, skirti būtinosioms universaliosioms eismo informacijos paslaugoms teikti kelionių įvairių rūšių transportu „nuo durų iki durų“ planuotojams;

15. reikalauja, kad būtinosios universaliosios eismo informacijos paslaugos būtų teikiamos visame transeuropiniame tinkle (TEN-T);

16. pabrėžia, kad siekiant patvirtinti ir taikyti PTS dideliu mastu būtina atsižvelgti ir į eismo informaciją, ir į įvairioms transporto priemonėms nustatytą eismo grafiką;

17. pabrėžia, kad keliautojams ir infrastruktūrai svarbu teikti tikralaikę informaciją ir siekti, kad ši informacija būtų kuo tikslesnė, patikimesnė ir kuo labiau standartizuota, ir tuo pat metu atsižvelgti į Europos ypatumus (geografinius, kultūrinius ir kalbinius) ir užtikrinti geografinį tęstinumą;

18. mano, kad labai svarbu, jog plėtojant PTS privačiajam sektoriui būtų sudaryta galimybė naudotis kelių, eismo ir kelionės duomenimis ir kad kartu būtų saugomas privatumas ir išspręstas intelektinės nuosavybės teisių klausimas;

Su eismo ir krovinių valdymu susijęs PTS paslaugų tęstinumas Europos transporto koridoriuose ir miestų aglomeracijose (2 veiksmas)

19. mano, kad labai svarbu užtikrinti suderintas, sąveikias ir patikimas PTS ir kartu vartotojams išsaugoti PTS pasirinkimo laisvę;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares derinti ir sieti PTS su ES judumo miestuose iniciatyvomis, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis transporto judumas ir valdymo lankstumas ir sumažintos spūstys keliuose, TEN-T koridoriuose, krovinių gabenimo koridoriuose ir miestų aglomeracijose;

21. mano, kad norint veiksmingai diegti ir taikyti PTS būtina užtikrinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir kurti tam tikras programas, pvz., tokias kaip „EasyWay“ projektas;

22. ragina Komisiją nustatyti prioritetinę informaciją, transporto įrangą ir transporto priemonių standartus, kurie padėtų greičiau įdiegti PTS ir vykdyti priemones, kurias taikant būtų remiama darnesnė greitkelių infrastruktūra;

23. mano, kad labai svarbu, jog vienai transporto priemonei tenkančių ekonominių sąnaudų ir PTS diegti reikalingos infrastruktūros ekonominių sąnaudų vertinimas būtų grindžiamas išlaidų ir naudos analize, į kurią būtų įtrauktos visos susijusios išlaidos (ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos);

PTS naudojimas judumui miestuose užtikrinti (2a veiksmas)

24. rekomenduoja kurti procedūras ir sistemas, kurias taikant vartotojai būtų informuojami apie miesto transportą ir jo tinklų kokybę, pavyzdžiui, naudojant judriojo ryšio technologijas;

25. rekomenduoja aktyviau ištirti galimybes to paties regiono atsakingoms valdžios institucijoms susitarti dėl integruotos tarifų sistemos ir ypač dėl susijusių techninių procedūrų;

26. skatina vystyti įvairių rūšių transporto technologijas, leidžiančias riboto judumo asmenims geriau pasinaudoti transporto priemonėmis ir judumo galimybėmis mieste;

Kelių sauga ir saugumas (3 veiksmas)

27. ragina Komisiją ir valstybes nares, kai tik bus baigti standartizavimo bandymai, pasirengti iki 2010 m. visose ES valstybėse narėse darniai įdiegti ir integruoti e. skambučio taikomąją priemonę;

28. mano, kad diegiant ir taikant PTS:

-     turėtų būti skatinama naudoti pažangiąsias vairavimo pagalbos sistemas (PVPS), galinčias ganėtinai padidinti kelių saugumą, pvz., elektroninės stabilumo kontrolės (ESK) ir e. skambučio sistemas, vien taikant šias sistemas, jei jos būtų visapusiškai įdiegtos, Europos Sąjungoje per metus būtų galima išgelbėti apie 6 500 žmonių gyvybių;

-     dėl greičio ribojimo, draudimo vairuoti apsvaigus nuo alkoholio ar neprisegus saugos diržų, turėtų padidėti saugumas keliuose;

-     skatinant naudoti deramas ir saugias transporto priemonių stovėjimo vietas, kurios sunkvežimių vairuotojams užtikrinamos teikiant atitinkamas paslaugas naudojantis sunkvežimių informacijos portalu(10), turėtų pagerėti sveikatos ir saugos sąlygos;

-     turėtų padidėti krovininio transporto vairuotojų ir krovinių apsauga nuo vagysčių, apiplėšimo ir užpuolimo, taigi būtų geriau kovojama su organizuotu nusikalstamumu, ypač turint mintyje pasienio teritorijas ir tarptautinį krovinių vežimą per trečiųjų šalių teritoriją;

29. ragina Komisiją tęsti ryšio išlaidų mažinimo procesą, kad ryšio ir informacijos įranga, veikianti telekomunikacijų pagrindu, galėtų būti naudojama platesniu mastu;

30. palankiai vertina pasiūlytą „e. krovinių“ iniciatyvą ir ragina Komisiją numatyti vadinamųjų pažangiųjų krovinių koncepciją, siekiant, kad krovininio transporto sektoriuje būtų pradėtos teikti įvairių rūšių transporto sąveikos principu pagrįstos PTS paslaugos, daugiausia dėmesio skiriant pavojingoms prekėms;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti tiek pat dėmesio ir keleiviniam, ir krovininiam transportui siekiant išvengti keleivinio transporto diskriminavimo, nes tai daro itin neigiamą įtaką asmenų judumui;

32. palankiai vertina atitinkamą žmogaus ir mašinos sąveikos priemonių (ŽMSP) reglamentavimo sistemą ir kitus PTS protokolus ir pabrėžia, kad būtina spręsti atsakomybės klausimus;

33. ragina Komisiją spręsti pažeidžiamų transporto naudotojų, įskaitant žmones su judėjimo negalia, klausimus ir išplėsti pažangiųjų vairavimo pagalbos sistemų diegimo skatinimo ir kitų veiksmų, pvz., PTS ir ŽMSP, taikymo sritį, pagal veiksmų plane pasiūlytas priemones įtraukiant dvirates transporto priemones;

34. ragina Komisiją panaudoti visą PTS potencialą siekiant įgyvendinti prevencines priemones, kad būtų išvengta smogo ir per didelės ozono koncentracijos bei sumažintas triukšmas, smulkių kietųjų dalelių ir NOx bei CO2 išlakų kiekis;

Transporto priemonės integravimas į transporto infrastruktūrą (4 veiksmas)

35. pabrėžia, kad svarbu nustatyti standartizuotų jungties priemonių ir protokolų bendros platformos sistemą, kuri padėtų naudotis PTS, kooperacinėmis sistemomis ir infrastruktūrų tarpusavio sąsajų (infrastruktūra–infrastruktūra ), transporto priemonių ir infrastruktūros sąsajų (transporto priemonė–infrastruktūra) ir transporto priemonių tarpusavio sąsajų (transporto priemonė–transporto priemonė) specifikacijomis;

36. ragina Komisiją įgyvendinti PTS planą, kuriame būtų numatytos bendros PTS taikymo būdų ir diegimo platformos ir kurį įgyvendinant dalyvautų privatusis ir viešasis sektoriai, taip pat nustatyti tinkamą sistemą su PTS susijusiems atsakomybės klausimams spręsti;

37. atkreipia dėmesį, kad rengiant mokymus, susijusius su PTS taikomosiomis priemonėmis, turėtų būti skatinama ugdyti naudotojų gebėjimus transporto srityje ir siekiama palengvinti žmogaus ir mašinos sąveiką;

38. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti atvirą forumą, kuriame būtų galima keistis informacija ir aptarti PTS klausimus;

Duomenų saugumo, apsaugos ir atsakomybės klausimai (5 veiksmas)

39. pabrėžia, kad būtina užtikrinti privatumą, ir mano, kad privatumo, duomenų saugumo ir apsaugos klausimai turėtų būti nagrinėjami jau pradiniais PTS projektavimo etapais ir nuo pat pradžių, kai nustatoma struktūra ir įgyvendinimo priemonės (principas, kad į duomenų apsaugą turi būti atsižvelgiama jau projektavimo etapu);

40. ragina visas su PTS taikomosiomis priemonėmis susijusias šalis laikytis EB direktyvų dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (direktyvos Nr. 95/46/EB(11) ir Nr. 2002/58/EB(12)) reikalavimų ir ragina Komisiją užtikrinti, kad diegiant ir taikant PTS būtų tinkamai naudojami duomenys;

41. mano, kad norint sklandžiai įdiegti PTS ir kartu užtikrinti privatumą bei EB teisės aktų, susijusių su duomenų apsauga, reikalavimų laikymąsi, PTS taikomosiose priemonėse būtina naudoti anoniminius duomenis;

Bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas Europos lygmeniu PTS srityje (6 veiksmas)

42. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti tvirtą vadovavimą PTS diegimui Europoje ir tikrąjį šio diegimo valdymą;

43. ragina skatinti nacionaliniu ir Europos lygmenimis kelionių įvairių rūšių transportu „nuo durų iki durų“ planavimo sistemų kūrimą, skiriant pakankamai dėmesio viešojo transporto alternatyvoms bei jų sąsajoms visoje Europoje;

44. ragina Komisiją geriau išnaudoti ES pajėgumus, susijusius su pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) programomis EGNOS ir „Galileo“, ir pagerinti prisijungimo prie įvairių sistemų galimybes;

45. pabrėžia, kad šios technologijos turėtų būti taikomos taip, kad būtų galima išvengti transporto rūšių nesuderinamumo ir kad būtų suteikiama bet kurios iš šių technologijų pasirinkimo laivė;

46. ragina Komisiją ir valstybes nares turėti mintyje, kad PTS turėtų būti aktyviai naudojamos planavimo ir įgyvendinimo procesuose, kuriuos vykdo Europos teritorijoje veikiančios vietos ir regioninės valdžios institucijos bei suinteresuotos šalys;

47. pabrėžia viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės svarbą diegiant pažangiąsias transporto sistemas ir ragina Komisiją bei valstybes nares imtis aktyvių veiksmų, skirtų paskatinti ir palengvinti partnerystę;

48. ragina Komisiją pateikti išsamų veiksmų plano finansavimo ir programavimo paaiškinimą ir ragina Tarybą užtikrinti pakankamą finansavimą;

49. ragina valstybes nares, atliekant struktūrinių fondų lėšų naudojimo laikotarpio vidurio peržiūrą, apsvarstyti judumo miestuose ir transporto spūsčių mažinimo klausimus, atsižvelgiant į pažangiųjų transporto sistemų panaudojimo galimybes, ir įtraukti šiuos klausimus į 2010–2013 m. laikotarpio prioritetų sąrašą;

50. pažymi, kad reikia geriau apibrėžti, kokį potencialą turi miesto teritorijos, bei jį išnaudoti, ir pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali atlikti kaimo ir atokios vietovės siekiant darnios plėtros ir vidutinės trukmės bei ilgalaikių tikslų;

51. mano, kad labai svarbu diegti pažangiuosius transporto tinklus turistų dažnai lankomose vietovėse, kad būtų sumažinti transporto srautai ir avarijų skaičius bei padidintas saugumas; mano, kad PTS prisideda prie regionų, įskaitant ir atokius regionus, ekonominės plėtros;

52. pabrėžia tarpregioninio, tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą plėtojant ir diegiant PTS ir ragina Komisiją išplėtoti plačiai taikomą keitimosi pažangiąja patirtimi visomis ES kalbomis sistemą, bet ragina valstybes nares užtikrinti, kad regionuose pažangiąja patirtimi būtų dalijamasi turint dvigubą tikslą – užtikrinti žinių apie PTS perdavimą ir išvengti susiskaidymo sistemos viduje.

o

o o

53.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0509.

(2)

Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0057.

(3)

Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0087.

(4)

Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0007.

(5)

Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0311.

(6)

OL C 175 E, 2008 7 10, p. 556.

(7)

OL C 187 E, 2008 7 24, p. 154.

(8)

OL C 244 E, 2008 10 18, p. 220.

(9)

OL C 306 E, 2006 12 15, p. 182.

(10)

www.truckinform.eu

(11)

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(12)

OL L 201, 2002 7 31, p. 37.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pažangiųjų transporto sistemų (PTS) diegimo Europoje veiksmų plane, apie kurį paskelbta Komisijos komunikate(1), nustatyti išsamūs politikos pagrindai ir darnaus PTS diegimo ES mastu veiksmai.

PTS – tai patobulintos taikomosios priemonės, pagrįstos informacijos ir ryšių technologijų (IRT) taikymu transporto srityje ir leidžiančios vartotojams, pvz., keliautojams, kelių transporto infrastruktūros naudotojams ir operatoriams, transporto parkų valdytojams ir avarinių tarnybų operatoriams, teikti novatoriškas paslaugas, skirtas įvairių rūšių transportui ir eismui valdyti.

Uždaviniai ir problemos apibūdinimas

Nurodoma, kad pagrindiniai uždaviniai, kuriuos privalu išspręsti Europos transporto srityje, yra kelių eismo spūstys, didesnis CO2 išmetimas ir kelių eismo aukos, o veiksniai, padėsiantys Europos Sąjungoje diegti PTS, yra transporto veiksmingumas, tausumas, sauga ir patikimumas, taip pat konkurencingumo teikiama nauda.

Komisija pažymi, kad nors įvairių rūšių transporto srityse sukurta arba įdiegta keletas taikomųjų priemonių, pvz., geležinkelių transportui skirtos ERTMS(2) ir TAF-TSI(3) sistemos, jūrų transportui skirtos LRTIS(4), SafeSeaNet ir VTMIS(5) sistemos, vidaus vandenų transportui skirta upių informacijos sistema ir oro transportui skirta SESAR(6) sistema, nėra nė vienos panašios nuoseklios kelių transportui skirtos Europos sistemos.

Nepaisant įvairių taikomųjų priemonių, t. y. elektroninių rinkliavų, kelių navigacijos sistemų, taikymo, kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų PTS plėtra vyko lėtai ir padrikai, trūko tęstinumo ir nuoseklumo. Siekiant išvengti padriko PTS taikomųjų priemonių ir paslaugų diegimo regioniniu, nacionaliniu ir ES mastu ir užtikrinti veiksmingesnį PTS diegimą Europos Sąjungoje, pasiūlytas veiksmų planas.

Šeši prioritetiniai veiksmai

Veiksmų plane nustatomi bendrieji kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų PTS diegimo Europos Sąjungoje pagrindai. Jame nagrinėjami geografinio tęstinumo, paslaugų ir sistemų sąveikos ir PTS standartizavimo klausimai.

Veiksmų plane kiekvienai iš šešių prioritetinių sričių nustatomi konkretūs veiksmai ir jų įgyvendinimo terminai.

1. Optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas: visą ES apimančios tikralaikės ir kelionių informacijos teikimo paslaugos (2010), kelių duomenys (2012) ir duomenys, skirti skaitmeniniams žemėlapiams (2011), būtinajai universaliajai eismo informacijai teikti (2012) ir kelionių įvairių rūšių transportu „nuo durų iki durų“ planavimo priemonėms (2009–2012).

2. Eismo ir krovinių valdymo PTS paslaugų tęstinumas Europos transporto koridoriuose ir miestų aglomeracijose: PTS paslaugų tęstinumas (2011), e. krovinių sistema (2010), įvairių rūšių transportui skirtų Europos PTS pagrindų architektūra (2010) ir miesto transporto judumo sistema (2010), elektroninė kelių mokesčio rinkimo sistema (2012–2014).

3. PTS taikomosios priemonės, skirtos kelių saugai ir patikimumui užtikrinti: pažangiosios vairavimo pagalbos sistemos (PVPS) ir su sauga bei patikimumu susijusios PTS sistemos (2009–2014), e. skambučio sistema (2009), žmogaus ir mašinos sąveikos priemonės (ŽMSP) (2010), pažeidžiami kelių eismo dalyviai (2014), saugios stovėjimo aikštelės (2010).

4. Transporto priemonės integravimas į transporto infrastruktūrą: atvirosios transporto priemonėje diegiamos platformos architektūra (2011), susietosios sistemos (2010–2013), infrastruktūrų tarpusavio sąsajos (infrastruktūra–infrastruktūra) (2010), transporto priemonių ir infrastruktūros sąsajos (transporto priemonė–infrastruktūra) (2011), transporto priemonių tarpusavio sąsajos (transporto priemonė–transporto priemonė) (2013), pavedimas Europos standartizacijos organizacijai (2009–2014).

5. Duomenų saugumas ir apsauga, atsakomybės klausimai: saugumas ir duomenų apsauga (2011), atsakomybė (2011).

6. Bendradarbiavimas Europos PTS srityje ir susijusių veiksmų koordinavimas: koordinavimo teisinis pagrindas (2008), sprendimų priėmimo priemonės (2011), finansavimo gairės (2010), bendradarbiavimo PTS srityje, siekiant užtikrinti judumą mieste, platforma.

Kaip prioritetinių veiksmų siekimo būdus Komisija nurodo įvairias esamas priemones, pvz., finansinę paramą, standartizavimo iniciatyvas, teisėkūros ar ne teisėkūros priemones, tačiau nenurodo jų kiekvienam veiksmui.

Pastabos dėl veiksmų plano

Pirmosios keturios veiksmų plano sritys apima konkrečias pagrindines sritis, o paskutinės dvi yra labiau horizontalios, apimančios tarpusavyje susijusius klausimus. Veiksmų planu siekiama išspręsti geografinio tęstinumo, paslaugų ir sistemų sąveikos ir standartizavimo klausimus. Be abejo, šie klausimai yra teminiai, juos sprendžiant galima pasinaudoti pridedamąja verte ir gauti teigiamų rezultatų, užtikrinančių veiksmingą, švarų, saugų ir patikimą transportą.

Reikia paminėti, kad, be veiksmų plano, pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų PTS diegimo pagrindai. Šie pagrindai – tai politinė priemonė, kurią taikant ir kartu įgyvendinant veiksmų planą, galima nustatyti bendrąsias specifikacijas, kurios gali būti priimtos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Nors veiksmų plane nenurodyta konkrečių finansinių šio plano įgyvendinimo priemonių, tam tikri veiksmai finansuojami taikant Bendrijos priemones. Pavyzdžiui, „EasyWay“ veiksmas, kuriuo padedama įgyvendinti kelias PTS veiksmų plano veiksmų sritis, yra pagal TEN-T programą finansuojamas visai Europai skirtų PTS diegimo pagrindiniuose transeuropinio kelių tinklo (TERN) koridoriuose, einančiuose per 21 ES valstybę narę, projektas, kuriam vadovauja nacionalinės kelių institucijos ir operatoriai, padedami asocijuotųjų partnerių, atstovaujančių viešosioms ir privačiosioms suinteresuotosioms šalims.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos veiksmų planą, kuriuo nustatomi tam tikri konkretūs veiksmai ir tikslūs galutiniai jų įgyvendinimo terminai. Taikant PTS, atsiveria didelės galimybės užtikrinti, kad transporto sistema taptų veiksmingesnė energijos sąnaudų požiūriu, kad joje būtų mažiau spūsčių, kad ji taptų saugesnė ir patikimesnė ir mažiau terštų aplinką.

Komisijos veiksmų planą palankiai įvertino PTS ekspertai, dalyvavę Europos Parlamento 2009 m. sausio 22 d. surengtame trumpame posėdyje ta pačia tema(7). Atėjo laikas nustatyti bendruosius PTS pagrindus ir ilgiau neatidėliojant parengti visai Europai skirtą darnaus ir nuoseklaus PTS taikomųjų priemonių ir paslaugų diegimo visų rūšių transporto srityse planą.

Norint užtikrinti būtinųjų PTS paslaugų teikimą ES mastu, būtina įgyvendinti tam tikras transporto politikos priemones ir veiksmus. Be to, norint užtikrinti sklandų ir nuoseklų PTS diegimą visose ES valstybėse narėse, būtina koordinuoti įvairių esamų iniciatyvų (e. skambutis), veiksmų („EasyWay“) ar patvirtintų priemonių (elektroninė kelių mokesčio rinkimo sistema) įgyvendinimą.

Įdiegus PTS, žmonės bus geriau informuoti, todėl galės laisviau judėti. Tikralaikė informacija turėtų apimti visų rūšių transportą (daugiarūšiškumo principas) ir turėtų būti teikiama visiems keliautojams ir logistikos operatoriams. Todėl akivaizdu, kad norint, jog PTS būtų plačiau naudojamos, būtina sukaupti kritinį duomenų kiekį. Nors Europoje ir turėtų būti patvirtinti darnesnių, sąveikesnių ir patikimesnių PTS sistemų užtikrinimo veiksmai ir priemonės, reikėtų nepamiršti išsaugoti vartotojų pasirinkimo laisvę.

Norint užtikrinti saugą ir patikimumą, būtina įdiegti PVPS (ESK, e skambutis) arba paslaugas, kuriomis gerinamos sveikatos ir saugos sąlygos, pvz., įrengiamos saugios sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo aikštelės, ir išspręsti klausimus, susijusius su pažeidžiamais vartotojais ir ŽMSP, įskaitant mobiliuosius prietaisus.

Transporto priemonę integruojant į infrastruktūrą, būtina nustatyti tinkamus susietųjų judėjimo sistemų pagrindus, bendrąsias „infrastruktūra–infrastruktūra“, „transporto priemonė–infrastruktūra“ ir „transporto priemonė–transporto priemonė“ sąsajų specifikacijas ir PTS taikomųjų priemonių platformas. Šiuo požiūriu norint užtikrinti sklandų PTS diegimą, svarbiausia išspręsti atsakomybės ir privatumo klausimus.

Nors bendrieji standartai ir platformos yra būtini siekiant palengvinti žmonių, keliaujančių iš vienos valstybės į kitą, gyvenimą, svarbu pažymėti, kad PTS nėra visuomenės sekimo priemonė. Pradiniuose PTS projektavimo etapuose turi būti užtikrintas asmens duomenų privatumas ir jų naudojimas pagal EB teisės sistemą; tai turi užtikrinti ir visos suinteresuotosios šalys.

Be to, turėtų būti išspręsti finansinės paramos pažangiosioms transporto sistemoms, įperkamumo, judumo mieste, mokymo, tinkamesnio ES turto, įsigyto pagal GNSS programas, naudojimo, geresnio valdymo, stebėjimo ir vertinimo klausimai.

(1)

COM(2008)0886.

(2)

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (angl. European Rail Traffic Management System).

(3)

Telematinės krovinių vežimo geležinkeliais priemonės techninės sąveikos specifikacijos (angl. Telematics Application for Freight Technical Specification for Interoperability).

(4)

Nuotolinio identifikavimo ir stebėjimo (angl. Long-Range Identification and Tracking) sistema.

(5)

Laivų eismo stebėjimo ir informacijos sistema (angl. Vessel Traffic Monitoring and Information System).

(6)

Bendros Europos oro erdvės eismo valdymo moksliniai tyrimai (angl. Single European Sky Air Traffic Management Research).

(7)

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=TRAN ir mms://wm.streampower.be/ep/archive/ep-channel04_20090122.wmv.


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (12.2.2009)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pažangiųjų transporto sistemų veiksmų plano

(2008/2216(INI))

Nuomonės referentas: Giovanni Robusti

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia teigiamą poveikį tvariam vystymuisi, kurį pažangiosios transporto sistemos (PTS) turi visiems regionams, įskaitant ir miesto teritorijas, nes gerinami ekonomikos rezultatai, sudaromos sąlygos abipusiam prieinamumui, didėja vietos ir tarpregioninė prekyba, plėtojama Europos Sąjungos vidaus rinka ir daugėja darbo vietų, susijusių su veikla, kurios imamasi diegiant pažangiąsias transporto sistemas;

2.  mano, kad įdiegus PTS būtų galima pagerinti Europos piliečių, ypač gyvenančių miesto teritorijose, gyvenimo sąlygas, taip pat padidinti saugumą keliuose, sumažinti kenksmingų dujų išmetimą ir aplinkos taršą, padidinti eismo efektyvumą, pagerinti prieigą prie atokesnių vietovių ir spręsti prioritetinį transporto spūsčių mažinimo klausimą;

3.  siekia naujų technologijų diegimo, kad būtų padidintas energijos naudojimo efektyvumas regioniniu ir Bendrijos lygmenimis;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares turėti mintyje, kad į PTS planavimo ir diegimo procesus turėtų aktyviai įsitraukti Europos teritorijoje veikiančios vietos ir regioninės valdžios institucijos bei suinteresuotos šalys;

5.  pabrėžia viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės svarbą diegiant pažangiąsias transporto sistemas ir ragina Komisiją bei valstybes nares imtis aktyvių veiksmų, skirtų paskatinti ir palengvinti šių sistemų naudojimą;

6.  siekia skatinti integruotojo požiūrio taikymą koordinuojant valstybių narių veiklą, kad regioninės politikos priemonių, numatytų 2007–2013 m., įgyvendinimo terminai atitiktų veiksmų plane išdėstytus tikslus;

7.  pažymi, kad reikia geriau apibrėžti, kokį potencialą turi miesto teritorijos, bei jį išnaudoti, ir pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali atlikti kaimo ir atokios vietovės siekiant subalansuotos plėtros ir vidutinės trukmės bei ilgalaikių tikslų;

8.  mano, kad labai svarbu diegti pažangiuosius transporto tinklus turistų dažnai lankomose vietovėse, kad būtų sumažinti transporto srautai ir avarijų skaičius bei padidintas saugumas; mano, kad PTS prisideda prie regionų, įskaitant ir atokius regionus, ekonominės plėtros;

9.  ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į Europos geografines ypatybes, skirti daugiau dėmesio tiems regionams, kuriuose galėtų būti geriau išnaudojamos galimybės sukurti tarpregioninį vidaus vandenų ir jūrų transporto tinklą, ir teikti paskatas vis didesniam šios transporto rūšies ir tradicinių transporto rūšių junglumui;

10. pabrėžia tarpregioninio, tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą plėtojant ir diegiant PTS ir ragina Komisiją išplėtoti plačiai taikomą keitimosi pažangiąja patirtimi visomis ES kalbomis sistemą, bet ragina valstybes nares užtikrinti, kad regionuose pažangiąja patirtimi būtų dalijamasi turint dvigubą tikslą – užtikrinti žinių apie PTS perdavimą ir išvengti susiskaidymo sistemos viduje.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Schroedter

Teisinė informacija - Privatumo politika