Procedură : 2008/2216(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0227/2009

Texte depuse :

A6-0227/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.34
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0308

RAPORT     
PDF 188kWORD 151k
31.3.2009
PE 418.162v03-00 A6-0227/2009

privind Planul de acțiune pentru sisteme de transport inteligente

(2008/2216(INI))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Anne E. Jensen

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Planul de acțiune pentru sisteme de transport inteligente (2008/2216(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Plan de acțiune pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa”(COM(2008)0886),

- având în vedere propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (COM(2008)0887),

- având în vedere Cartea albă a Comisiei din 12 septembrie 2001 intitulată „Politica europeană în domeniul transporturilor în perspectiva 2010: momentul deciziilor” (COM(2001)0370),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2008 intitulată „Ecologizarea transporturilor” (COM(2008)0433),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2008 intitulată „Strategie pentru punere în aplicare a internalizării costurilor externe” (COM(2008)0435),

- având în vedere Cartea verde intitulată „Către o nouă cultură a mobilității urbane” prezentată de Comisie la 25 septembrie 2007 (COM(2007)0551),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 22 iunie 2006 intitulată „Pentru o Europă în mișcare – Mobilitate durabilă pentru continentul nostru: evaluare intermediară a Cărții albe a Comisiei din 2001 privind transporturile” (COM (2006)0314),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2007 intitulată „Pentru o mobilitate mai sigură, mai curată și mai eficientă în Europa: primul raport privind inițiativa «Vehicule inteligente»” (COM(2007)0541);

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată „Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI - Poziția Comisiei privind raportul final al grupului la nivel înalt CARS 21 - Contribuție la strategia UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă” (COM(2007)0022),

- având în vedere comunicarea Comisiei din 15 februarie 2006 intitulată „Inițiativa «Vehicule inteligente»: sensibilizare în legătură cu importanța TIC pentru vehicule mai inteligente, mai sigure și mai curate” (COM(2006)0059),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 iunie 2006 intitulată „Logistica transportului de mărfuri în Europa – cheia mobilității durabile” (COM(2006)0336),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 octombrie 2007 intitulată „Plan de acțiune privind logistica transportului de marfă” (COM(2007)0607),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2006 intitulată „O strategie tematică pentru mediul urban" (COM(2005)0718),

- având în vedere propunerile și liniile directoare ale Comisiei și poziția Parlamentului European privind fondurile structurale, fondul de coeziune și cel de-Al șaptelea program-cadru de cercetare,

- având în vedere poziția sa din 22 octombrie 2008 privind propunerea revizuită pentru o directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic(1),

- având în vedere Rezoluția sa din 20 februarie 2008 privind contribuția la Consiliul European de primăvară 2008 în ceea ce privește Strategia de la Lisabona(2),   

- având în vedere rezoluția sa din 11 martie 2008 privind politica europeană în domeniul transportului durabil, ținând seama de politicile europene în domeniul energiei și al mediului(3),

- având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 privind programul CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele(4),

- având în vedere rezoluția sa din 19 iunie 2008 privind „Pentru o mobilitate mai sigură, mai curată și eficientă în Europa: primul raport privind inițiativa „Vehicule inteligente”(5)

- având în vedere Rezoluția sa din 12 iulie 2007 intitulată „Pentru o Europă în mișcare - o mobilitate durabilă pentru continentul nostru”(6),

- având în vedere rezoluția sa din 5 septembrie 2007 privind Logistica transporturilor de mărfuri în Europa – cheia mobilității durabile(7),

- având în vedere rezoluția sa din 18 ianuarie 2007 privind Programul de acțiune european destinat siguranței rutiere – evaluarea intermediară(8),

- având în vedere Rezoluția sa din 26 septembrie 2006 privind strategia tematică pentru mediul urban(9),

- având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0227/2009),

A.  întrucât sistemele inteligente de transport (STI) sunt aplicații avansate ce folosesc tehnologii informatice și de comunicare (TIC) pentru transport și oferă servicii inovatoare pentru modurile de transport și pentru gestiunea traficului;

B.   întrucât STI au un mare potențial pentru utilizarea mai eficientă a tuturor modurilor de transport care pot îndeplini cerințele și provocările politicii europene de transport;

C.  întrucât congestionarea traficului rutier afectează 10% din rețeaua rutieră și costurile anuale se ridică la 1% din PIB al UE, numărul accidentelor rutiere încă se ridică la 42 953 (2006), cu mult peste obiectivul intermediar stabilit, acela de a-l reduce până la 25 000 până în anul 2010, iar transportul rutier reprezintă 72% din totalitatea emisiilor de CO2 asociate transportului, în timp ce 40% din cantitatea de emisii de CO2 rezultate în Europa din transportul rutier sunt generate de traficul urban;

D.  întrucât STI s-au dovedit a fi esențiale pentru reducerea consumului de energie și pentru ecologizarea transporturilor;

E.   întrucât au fost dezvoltate aplicații inteligente pentru diverse moduri de transport, ca de exemplu transportul feroviar (ERTMS și TAF-TSI), transportul maritim și transportul pe căi navigabile interioare (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), transportul aerian (SESAR) și transportul pe uscat, de exemplu transportul de animale vii;

1.  subliniază faptul că STI reprezintă un instrument-cheie pentru utilizarea eficientă a infrastructurii existente și pentru a face transportul mai eficient, mai sigur, mai stabil și mai ecologic, contribuind astfel la dezvoltarea mobilității durabile pentru cetățeni și pentru economie;

2.   subliniază efectul pozitiv pe care îl au sistemele inteligente de transport (ITS) asupra dezvoltării durabile în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței economice a tuturor regiunilor, inclusiv a zonelor urbane, prin crearea unor condiții de accesibilitate reciprocă, prin intensificarea comerțului local și interregional și prin dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene și a ocupării forței de muncă în cadrul activităților care depind de punerea în aplicare a sistemelor inteligente de transport;

3.   consideră că ITS pot îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor europeni, în special ale celor care locuiesc în zone urbane, și că vor contribui la ameliorarea siguranței rutiere, la reducerea emisiilor nocive și a poluării mediului, la sporirea eficienței transporturilor și a accesibilității în zonele periferice și la menținerea priorității de reducere a traficului;

4.   deploră întârzierea în stabilirea unui cadru comun pentru implementarea STI în UE și lipsa unei dezvoltări coordonate a STI cu obiective specifice, în principal din cauza obstacolelor din calea interoperabilității, a lipsei de cooperare eficientă a tuturor actorilor și a unor chestiuni nerezolvate legate de caracterul privat al datelor și responsabilitate;

5.   salută Planul de acțiune al Comisiei privind STI (planul de acțiune) ca un cadru comun de acțiuni și programe cu termene-limită clare pentru furnizarea rezultatelor;

6.   crede cu tărie că este necesar să se elaboreze un instrument care să integreze utilizarea STI în politica de transport; susține un instrument legislativ de stabilire a cadrului pentru dezvoltarea STI și solicită Comisiei să ofere mai multe informații în legătură cu situația actuală a acțiunilor, a fondurilor și a programării planului de acțiune, pentru a se asigura că directiva ce trasează cadrul pentru implementarea STI stabilește un set clar de acțiuni cu termene-limită;

7.   este informat despre ajutorul financiar comunitar limitat oferit (în 2008) către acțiunea EasyWay, care reprezintă un proiect pentru dezvoltarea STI în întreaga Europă, pe rutele principalei rețele rutiere trans-europene (TERN) în 21 de state membre ale UE, un proiect condus de autoritățile rutiere naționale și de operatori cu parteneri din rândul părților interesate publice și private;

Chestiuni orizontale

8.   subliniază faptul că STI trebuie implementate de-a lungul tuturor modurilor de transport și pentru toți călătorii din Europa, în cadrul unei abordări coordonate cu aplicațiile Galileo; susține cu tărie implementarea imediată a sistemului pentru a spori intermodalitatea între sectorul public și cel privat și în cadrul rețelei de transport public prin îmbunătățirea informațiilor generale și prin sporirea capacității de gestiune;

9.   îndeamnă Comisia și statele membre să rezolve problema responsabilității, care reprezintă un obstacol major pentru dezvoltarea fluentă și coerentă a STI în Europa;

10. consideră că interoperabilitatea în dezvoltarea STI reprezintă un punct maxim pentru implementarea coerentă și eficientă a STI în Europa; subliniază că, în cazul investițiilor în TERN (construcție sau întreținere), ar trebui depuse eforturi pentru realizarea introducerii necesare a serviciilor STI;

11. întrucât există o ofertă considerabilă pe piața europeană a STI, solicită Comisiei să definească specificațiile pentru nivelul minim al aplicațiilor și serviciilor STI care poate fi atins de toate statele membre și care este necesar pentru introducerea, implementarea și operarea STI;

12. consideră că este important să se pregătească o evaluare a cererii de pe piață, în care să se abordeze nevoile reale dincolo de nivelul minim definit al aplicațiilor STI și să se consolideze aspectele interne de piață ale STI prin standardizare și prin elaborarea unui cadru de reglementare corespunzător;

13. subliniază importanța cooperării transfrontaliere la frontierele externe ale UE, atât la nivel tehnic cât și la nivel administrativ, aceasta fiind crucială pentru introducerea eficientă a STI în UE;

Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie (domeniul de acțiune 1)

14. subliniază nevoia de a furniza o cantitate critică de date și informații în următoarele cinci domenii de bază, aceasta reprezentând o cantitate minimă de informații necesară pentru dezvoltarea eficientă a STI: traficul în timp real și informații de călătorie; date referitoare la rețelele rutiere; date publice pentru hărți digitale; date pentru servicii minime universale de informații despre trafic și sisteme naționale multimodale door-to-door de planificare a călătoriilor;

15. solicită crearea unor servicii minime universale de informații despre trafic, care să acopere rețeaua trans-europeană (TEN-T);

16. subliniază că, pentru adoptarea și implementarea pe scară largă a STI, este necesar ca atât informațiile despre trafic precum și orarul stabilit pentru diferitele mijloace de transport să fie respectate;

17. subliniază importanța furnizării în timp real a informațiilor pentru călători și infrastructură, într-un mod care să fie mai precis, mai fiabil și mai uniform, respectând în același timp elementele specifice ale Europei (geografice, culturale și lingvistice) și asigurând continuitatea geografică;

18. consideră că este esențial pentru dezvoltarea STI să se garanteze accesul sectorului privat la date despre drumuri, trafic și călătorie, respectând în același timp dreptul la intimitate și rezolvând problema drepturilor de proprietate intelectuală;

Continuitatea serviciilor STI de gestiune a traficului și transportului de mărfuri pe coridoarele europene de transport și în aglomerațiile urbane (domeniul de acțiune 2)

19. consideră că este esențial să se asigure STI armonizate, interoperabile și fiabile, care să păstreze în același timp libertatea utilizatorilor de a alege un anumit STI;

20. invită Comisia și statele membre să coordoneze și să asocieze STI cu inițiativele UE de mobilitate urbană pentru a obține o mobilitate de transport mai eficientă și o fluiditate a gestiunii și pentru a reduce congestionarea de pe străzi, de pe coridoarele TEN-T, coridoarele pentru transportul de mărfuri și din aglomerațiile urbane;

21. consideră necesară cooperarea inter-frontalieră și dezvoltarea de programe pentru desfășurarea efectivă și implementarea STI, ca de exemplu proiectul EasyWay;

22. invită Comisia să identifice informațiile prioritare, echipamentele de transport și standardele vehiculelor pentru a avansa dezvoltarea STI și măsurile ce promovează o infrastructură mai armonizată a autostrăzilor;

23. consideră că este esențial ca evaluarea costului economic pentru fiecare vehicul și pentru infrastructura ce derivă din dezvoltarea STI să se bazeze pe o analiză costuri-beneficii care acoperă toate costurile asociate (economice, sociale și cele legate de mediu);

STI pentru mobilitate urbană (domeniul de acțiune 2a)

24. preconizează dezvoltarea procedurilor și sistemelor de informare a utilizatorilor cu privire la ofertele de transporturi urbane și la starea rețelelor acestora, în special prin utilizarea tehnologiei GSM;

25. recomandă activarea cercetărilor privind sistemele de integrare tarifară între autoritățile organizatoare ale unei regiuni și în special privind procesele tehnice;

26. încurajează dezvoltarea tehnologiilor intermodale care oferă un acces mai bun al persoanelor cu mobilitate redusă la transporturi și la mobilitatea urbană;

Siguranța și securitatea rutieră (domeniul de acțiune 3)

27. invită Comisia și statele membre să se pregătească pentru dezvoltarea armonizată și integrarea aplicației eCall în toate țările UE până în 2010, de îndată ce testele de standardizare vor fi finalizate;

28. consideră că aplicațiile și dezvoltarea STI ar trebui:

-     să promoveze sistemele avansate de asistență la volan (SAAV) care au suficient potențial pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, ca de exemplu controlul electronic al stabilității (ESC) și eCall, care ar putea salva până la 6 500 de vieți în fiecare an în UE, dacă ar fi integral implementate;

-     să sporească nivelul de siguranță rutieră, împiedicând conducerea cu viteză, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, conducerea fără centura de siguranță;

-     să îmbunătățească toate condițiile de sănătate și siguranță promovând folosirea unor spații de parcare legale și sigure prin punerea la dispoziția conducătorilor de camioane a unor servicii corespunzătoare, prin folosirea unui portal de informații pentru camioane(10) și

-     să îmbunătățească protecția șoferilor și s încărcăturilor în cadrul transportului de mărfuri împotriva furturilor, a tâlhăriilor și a deturnărilor, combătând astfel crima organizată, în special în zonele transfrontaliere și în transportul de mărfuri care implică țări terțe;

29. solicită Comisiei să continue procesul de reducere a costurilor de comunicare, astfel încât echipamentele de comunicare și de informare bazate pe telecomunicații să poată avea o sferă mai largă de utilizare;

30. salută inițiativa „e-Freight” propusă și solicită Comisiei să introducă principiul „cargoului inteligent” în vederea realizării unei abordări multimodale a serviciilor STI pentru mărfuri, acordându-se o atenție deosebită produselor periculoase;

31. invită Comisia și statele membre să acorde aceeași atenție atât pasagerilor, cât și mărfurilor, pentru a se evita discriminarea împotriva traficului de pasageri, aceasta având efecte negative îndeosebi asupra mobilității persoanelor;

32. pledează pentru un cadru de reglementare corespunzător privind interfața om-mașină (IOM) și alte protocoale STI și subliniază nevoia de a rezolva chestiunile legate de responsabilitate;

33. invită Comisia să rezolve, în cadrul transportului, problema utilizatorilor vulnerabili, inclusiv a persoanelor cu mobilitate redusă, și să extindă acțiunile privind consolidarea implementării SAAV și a altor proiecte precum STI și IOM pentru utilizatorii vehiculelor pe două roți, în conformitate cu sub-acțiunile propuse în planul de acțiune;

34. invită Comisia să utilizeze pe deplin potențialul STI pentru adoptarea unor măsuri preventive de combatere a smogului și a concentrațiilor ridicate de ozon și de reducere a nivelurilor emisiilor sonore, de particule fine și de NOx și CO2;

Integrarea vehiculului în infrastructura de transport (domeniul de acțiune 4)

35. subliniază importanța definirii unei platforme comune pentru interfețe standardizate și protocoale care ar facilita utilizarea STI, a sistemelor cooperative și a specificațiilor pentru comunicarea între infrastructuri (I2I), între vehicule și infrastructură (V2I) și între vehicule (V2V);

36. invită Comisia să implementeze o hartă rutieră pentru STI cu platforme comune, pentru aplicațiile și dezvoltarea STI cu participarea sectorului privat și a celui public, și să elaboreze cadrul adecvat pentru rezolvarea chestiunilor legate de responsabilitatea STI;

37. observă că ar trebui încurajată instruirea în legătură cu aplicațiile STI pentru a spori capacitatea utilizatorilor în ceea ce privește transportul și pentru a facilita interacțiunea om-mașină;

38. invită Comisia și statele membre să furnizeze un forum comun pentru schimbul de informații și pentru rezolvarea chestiunilor legate de STI;

Securitatea și protecția datelor și responsabilitate (domeniu de acțiune 5)

39. subliniază necesitatea de a respecta viața privată și consideră că aspectele legate de protecția și siguranța vieții private și a datelor trebuie avute în vedere încă din primele etape de proiectare și dezvoltare a STI, atunci când se definesc arhitectura și măsurile de implementare [„proiectare cu respectarea vieții private” (privacy by design)];

40. invită toate părțile interesate de aplicațiile STI să respecte directivele CE privind protecția datelor personale și a vieții private în domeniul comunicațiilor (Directivele 95/46/CE(11) și 2002/58/CE(12)) și invită Comisia să asigure utilizarea corespunzătoare a datelor în aplicațiile și desfășurarea STI;

41. consideră că folosirea datelor anonime în aplicațiile STI este necesară pentru implementarea nestingherită a acestora, garantându-se în același timp dreptul la viața privată și respectarea cadrului juridic al CE privind protecția datelor;

Cooperarea și coordonarea europeană pentru STI (domeniul de acțiune 6)

42. invită Comisia și statele membre să demonstreze o conducere puternică și o guvernare veritabilă față de implementarea STI în Europa;

43. încurajează dezvoltarea unor sisteme naționale și europene multimodale door-to-door de planificare a călătoriilor, luându-se în considerare alternativele de transport în comun și interconectarea acestora în Europa;

44. îndeamnă Comisia să se folosească mai bine de capacitățile UE din programele EGNOS și Galileo ale Sistemului de Navigație Globală prin Satelit (GNSS) și să sporească nivelul de interconectivitate multimodală;

45. subliniază că aceste tehnologii ar trebui aplicate în așa fel încât să se evite incompatibilitatea dintre modurile de transport și să existe libertatea alegerii utilizării oricărora din aceste tehnologii;

46 invită Comisia și statele membre să ia în considerare faptul că ITS trebuie să implice activ, în procesele de planificare și de realizare, autoritățile locale și regionale și părțile interesate care operează pe teritoriul european;

47  subliniază importanța parteneriatelor public-private (PPP) în aplicarea ITS și invită Comisia și statele membre să ia măsuri active pentru promovarea și facilitarea utilizării acestora;

48. invită Comisia să furnizeze o explicație completă în legătură cu finanțarea planului de acțiune și programarea acestuia și invită Consiliul să garanteze fonduri suficiente;

49. recomandă statelor membre ca, în cadrul revizuirii la mijloc de termen a utilizării fondurilor structurale, să evalueze și să includă printre prioritățile pentru perioada 2010 - 2013 mobilitatea urbană și reducerea congestiei în trafic, prin intermediul sistemelor inteligente de transport;

50. subliniază că este necesar să se definească și să se valorifice mai bine potențialul semnificativ al zonelor urbane și evidențiază rolul pe care îl pot avea zonele rurale și periferice în dezvoltarea echilibrată și în realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung;

51. consideră ca fiind de importanță absolută implementarea rețelelor de transport inteligente în zonele cu potențial turistic ridicat, în vederea fluidizării traficului, a diminuării accidentelor și a creșterii securității; consideră că STI contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor, inclusiv a celor periferice;

52. subliniază importanța cooperării interregionale, transfrontaliere și transnaționale pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a STI și solicită Comisiei să elaboreze un sistem de schimb de bune practici disponibil pe scară largă în toate limbile UE, iar statelor membre să împărtășească și să facă schimb, de la o regiune la alta, de bune practici, pentru realizarea obiectivului dublu de a obține transferul cunoștințelor în cadrul sectorului STI și de a evita fragmentarea în interiorul sistemului.

o

o o

53. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0509.

(2)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0057.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0087.

(4)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0007.

(5)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0311.

(6)

JO C 175 E, 10.7.2008, p. 556.

(7)

JO C 187 E, 24.07.2008, p. 154.

(8)

JO C 244 E, 18.10.2007, p. 220.

(9)

JO C 306 E, 15.12.2006, p. 182.

(10)

www.truckinform.eu

(11)

JO L 281, 23.11.1995, p.31

(12)

JO L 201, 31.7.2002, p.37


EXPUNERE DE MOTIVE

Planul de acțiune pentru implementarea sistemelor de transport inteligente (STI) în Europa, anunțat în comunicarea Comisiei(1), prevede un cadru strategic cuprinzător și definește acțiunile pentru desfășurarea în mod coordonat a STI la nivelul UE.

STI reprezintă aplicații avansate care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pentru transport și furnizează servicii inovatoare în ceea ce privește modurile de transport și gestionarea traficului pentru diferiți utilizatori, cum ar fi călătorii, utilizatorii și operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule și operatorii serviciilor de urgență.

Provocări și definirea problemei

Blocajele din traficul rutier, creșterea emisiilor de CO2 și accidentele rutiere mortale sunt identificate ca provocări majore pe care transportul din Europa trebuie să le depășească, în timp ce eficiența, durabilitatea, siguranța și securitatea transportului, precum și sporirea competitivității sunt identificate ca factori care favorizează dezvoltarea STI în UE.

Comisia constată că, deși au fost dezvoltate sau introduse mai multe aplicații pentru diferite moduri de transport - ERTMS(2) și TAF-TSI(3) pentru transportul feroviar, LRTIS(4), SafeSeaNet și VTMIS(5) pentru transportul maritim, River Information System pentru transportul pe căi navigabile interioare și SESAR(6) pentru transportul aerian, nu există un cadru european coerent similar pentru transportul rutier.

În ciuda utilizării diverselor aplicații, de exemplu taxe electronice, gestionarea traficului sau a căilor navigabile, dezvoltarea STI privind transportul rutier și interconectarea cu alte moduri de transport a rămas lentă și fragmentată, cu lacune de continuitate și coerență. Se propune un plan de acțiune pentru a se evita apariției unui mozaic de aplicații și servicii STI la nivel regional, național sau european și pentru a asigura o implementare mai eficientă a STI în UE.

Cele șase acțiuni prioritare

Planul de acțiune stabilește un cadru european comun pentru dezvoltarea STI în transportul rutier, inclusiv interfețele cu alte moduri de transport. Acesta abordează problemele de continuitate geografică, de interoperabilitate a serviciilor și a sistemelor și de standardizare a STI.

Pentru cele șase domenii prioritare de acțiune, planul include acțiuni specifice cu date limită.

1. Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie: servicii de informații de călătorie în timp real la nivelul întregii Uniunii Europene (2010), date rutiere (2012) și date pentru hărți digitale (2011), informații universale privind traficul (2012) și sisteme naționale multimodale door-to-door de planificare a călătoriilor (2009-2012).

2. Continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor pe coridoarele europene de transport și în aglomerațiile urbane: continuitatea serviciilor STI (2011), eFreight (2010), arhitectura cadru a STI europeană multimodală (2010), precum și mobilitatea transporturilor urbane (2010), sistemul de taxare electronică rutieră (2012/2014).

3. Aplicațiile pentru siguranța și securitatea rutieră ale STI: sisteme avansate de asistență la volan (SAAV) și sisteme STI de siguranță și securitate (2009-2014), eCall (2009), interfața om-mașină (IOM) (2010), categorii vulnerabile de participanți la trafic (2014), spații de parcare securizate (2010).

4. Integrarea vehiculului în infrastructura de transport: arhitectură de platformă deschisă instalată la bord (2011), sisteme de cooperare (2010-2013), comunicarea între infrastructuri (I2i) (2010), între vehicule și infrastructuri (V2I) (2011), între vehicule (V2V) (2013), mandat pentru Organizația de standardizare europeană (2009-2014).

5. Securitatea și protecția datelor și problemele legate de responsabilitate: securitate și protecția datelor (2011), responsabilitate (2011).

6. Cooperare și coordonare europeană în domeniul STI: cadru juridic pentru coordonare (2008), set de instrumente pentru sprijinirea deciziilor (2011), linii directoare pentru finanțare (2010), platformă de colaborare în domeniul STI pentru mobilitate urbană.

Pentru realizarea acestor acțiuni prioritare, Comisia face referire la utilizarea unei varietăți de instrumente disponibile, de exemplu, sprijin financiar, inițiative de standardizare, măsuri legislative sau nelegislative, dar fără a le specifica pentru fiecare acțiune în parte.

Comentarii referitoare la planul de acțiune

Primele patru domenii de acțiune ale planului de acțiune acoperă anumite aspecte cheie, în timp ce ultimele două sunt mai mult aspecte orizontale care acoperă probleme conexe. Planul de acțiune are ca scop abordarea problemelor de continuitate geografică, de interoperabilitate a serviciilor și a sistemelor și de standardizare. Fără îndoială, acestea sunt domenii tematice, în care se poate adăuga plus valoare și se pot livra rezultate pozitive din punctul de vedere al eficienței, transportului curat, sigur și protejat.

Trebuie menționat faptul că planul de acțiune este însoțit de o propunere de directivă de instituire a cadrului pentru implementarea STI în domeniul transportului și pentru interfețele cu alte moduri de transport. Acest cadru este un instrument politic care, împreună cu implementarea planului de acțiune, poate dezvolta specificații comune care pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare.

Cu toate că planul de acțiune nu include niciun pachet financiar specific pentru punerea în aplicare a acestuia, anumite acțiuni sunt finanțate din instrumente comunitare. De exemplu, acțiunea EasyWay (2007-2009) contribuie la implementarea mai multor domenii de acțiune ale planului de acțiune din domeniul STI și este un proiect finanțat prin programul TEN-T pentru desfășurarea la nivel european a programului STI pe coridoarele principalelor rețele rutiere transeuropene (TERN) în 21 de state membre ale UE, condus de autoritățile rutiere naționale și de operatori împreună cu parteneri din rândul părților interesate publice și private.

Punctele de vedere ale raportorului

Raportorul salută planul de acțiune al Comisiei, care stabilește o serie de acțiuni specifice cu termene clare pentru livrarea rezultatelor. STI dețin marele potențial pentru transformarea sistemului de transport într-unul mai eficient din punct de vedere energetic, mai puțin aglomerat, mai sigur, mai protejat și mai ecologic.

Reacția pozitivă față de planul de acțiune al Comisiei a fost exprimată de către experții în STI care au participat la mini-audierea pe aceeași temă organizată la Parlamentul European, la 22 ianuarie 2009(7). Este momentul să se instituie un cadru comun pentru STI și să nu se mai întârzie elaborarea unui plan paneuropean de dezvoltare a aplicațiilor și serviciilor STI pentru toate modurile de transport, printr-o abordare mai coordonată și mai coerentă.

Măsurile și acțiunile privind politica în domeniul transporturilor sunt necesare pentru a asigura un minim de servicii STI la nivelul UE. De asemenea, este necesară o coordonare a punerii în aplicare a diferitelor inițiative existente (eCall), acțiuni (EasyWay) sau măsuri adoptate (sistem de taxare electronică), cu scopul de a asigura o dezvoltare lină și coerentă a STI în toate statele membre ale UE.

Dezvoltarea STI poate oferi mai multă libertate individului, printr-o informare mai bună a fiecăruia. Informațiile în timp real ar trebui să acopere toate modurile de transport (co-modalitate) și să fie prevăzute pentru toate categoriile de călători și toate operațiunile de logistică. Prin urmare, este, desigur, necesar să se atingă o masă critică de date cu scopul de a crește utilizarea STI. Cu toate că ar trebui să fie adoptate acțiuni și măsuri pentru o mai bună armonizare, interoperabilitate și fiabilitate a sistemelor STI în Europa, nu ar trebui ignorată păstrarea libertății de alegere a utilizatorilor.

Dezvoltarea ADAS (ESC, eCall) sau a serviciilor care îmbunătățesc condițiile de sănătate și de siguranță, de exemplu spații de parcare securizate pentru camioane și vehicule comerciale, abordarea problemelor legate de utilizatorii vulnerabili și de IOM (interfața om-mașină), inclusiv dispozitive portabile, sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de siguranță și securitate.

Cu privire la integrarea dintre vehicule și infrastructuri, este esențial să se stabilească un cadru adecvat pentru sistemele cooperative de mobilitate, specificații comune pentru I2i, V2I și V2V și platforme pentru aplicațiile STI. În acest sens, rezolvarea problemelor de responsabilitate și confidențialitate este un pas crucial pentru libera dezvoltare a STI.

Deși sunt necesare standarde și platforme comune în scopul ușurării vieții persoanelor care trec frontiera, este important să se sublinieze faptul că STI nu constituie un instrument pentru a crea o societate de supraveghere. Respectarea confidențialității și utilizarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cadrul juridic al CE trebuie să fie luate în considerare în fazele inițiale de proiectare ale STI și de către toate părțile interesate.

Alte aspecte care ar trebui să fie abordate sunt legate de sprijinul financiar pentru STI, accesibilitate, mobilitate urbană, instruire, utilizarea mai eficientă a activelor UE oferite de programele GNSS, o mai bună guvernare, monitorizare și evaluare.

(1)

COM(2008) 0886 final

(2)

Sistemul european de management al traficului feroviar.

(3)

Specificaţiile tehnice pentru interoperabilitate privind aplicaţiile telematice pentru transportul de marfă.

(4)

Sistemul de identificare şi urmărire a navelor la distanţă mare.

(5)

Sistemul de informare şi monitorizare a traficului navelor.

(6)

Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european.

(7)

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=TRAN and http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventId=20090122-0900-COMMITTEE-TRAN&language=en&byLeftMenu=researchcommittee


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (12.2.2009)

destinat Comisiei pentru transport și turism

privind Planul de acțiune pentru sisteme de transport inteligente

(2008/2216(INI))

Raportoare: Giovanni Robusti

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază efectul pozitiv pe care îl au sistemele inteligente de transport (ITS) asupra dezvoltării durabile în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței economice a tuturor regiunilor, inclusiv a zonelor urbane, prin crearea unor condiții de accesibilitate reciprocă, prin intensificarea comerțului local și interregional și prin dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene și a ocupării forței de muncă în cadrul activităților care depind de punerea în aplicare a sistemelor inteligente de transport;

2.  consideră că ITS pot îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor europeni, în special ale celor care locuiesc în zone urbane, și că vor contribui la ameliorarea siguranței rutiere, la reducerea emisiilor nocive și a poluării mediului, la sporirea eficienței transporturilor și a accesibilității în zonele periferice și la menținerea priorității de reducere a traficului;

3.  dorește implementarea tehnologiilor noi în vederea îmbunătățirii eficienței energetice atât la nivel regional, cât și la nivel comunitar;

4.  invită Comisia și statele membre să ia în considerare faptul că ITS trebuie să implice activ, în procesele de planificare și de realizare, autoritățile locale și regionale și părțile interesate care operează pe teritoriul european;

5.  subliniază importanța parteneriatelor public-private (PPP) în aplicarea ITS și invită Comisia și statele membre să ia măsuri active pentru promovarea și facilitarea utilizării acestora;

6.  vizează promovarea unei abordări integrate pentru realizarea unei coordonări operaționale între statele membre, astfel încât calendarele pentru punerea în aplicare a măsurilor de politică regională programate pentru 2007-2013 să fie coerente cu realizarea obiectivelor stabilite în planul de acțiune;

7.  subliniază că este necesar să se definească și să se valorifice mai bine potențialul semnificativ al zonelor urbane și evidențiază rolul pe care îl pot avea zonele rurale și periferice în dezvoltarea echilibrată și în realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung;

8.  consideră ca fiind de importanță absolută implementarea rețelelor de transport inteligente în zonele cu potențial turistic ridicat, în vederea fluidizării traficului, a diminuării accidentelor și a creșterii securității; consideră că ITS contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor, inclusiv a celor periferice;

9.  invită Comisia și statele membre, având în vedere caracterul geografic specific al Europei, să acorde mai multă importanță zonelor regionale care sunt vizate într-o mai mare măsură de oportunitățile de transport fluvial și maritim interregional și să stimuleze o conectare din ce în ce mai accentuată între acest tip de transport și modalitățile tradiționale;

10. subliniază importanța cooperării interregionale, transfrontaliere și transnaționale pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a ITS și solicită Comisiei să elaboreze un sistem de schimb de bune practici disponibil pe scară largă în toate limbile UE, iar statelor membre să împărtășească și să facă schimb, de la o regiune la alta, de bune practici, pentru realizarea obiectivului dublu de a obține transferul cunoștințelor în cadrul sectorului ITS și de a evita fragmentarea în interiorul sistemului.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boștinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Membri supleanți prezenți la votul final

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Elisabeth Schroedter

Aviz juridic - Politica de confidențialitate