Förfarande : 2008/2216(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0227/2009

Ingivna texter :

A6-0227/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.34
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0308

BETÄNKANDE     
PDF 170kWORD 132k
31.3.2009
PE 418.162v03-00 A6-0227/2009

om handlingsplanen för intelligenta transportsystem

(2008/2216(INI))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Anne E. Jensen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om handlingsplanen för intelligenta transportsystem (2008/2216(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008, ”Handlingsplan för utbyggnaden av intelligenta transportsystem i Europa” (KOM(2008)0886),

- med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt (KOM(2008)0887),

- med beaktande av kommissionens vitbok av den 12 september 2001, ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden” (KOM(2001)0370),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juli 2008, ”Grönare transporter” (KOM(2008)0433),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juli 2008, ”En strategi för att internalisera externa kostnader” (KOM(2008)0435),

- med beaktande av kommissionens grönbok av den 25 september 2007, ”Mot en ny kultur för rörlighet i städer” (KOM(2007)0551),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 juni 2006, ”Hållbara transporter för ett rörligt Europa – Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken” (KOM(2006)0314),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 september 2007, ”För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen” (KOM(2007)0541),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 februari 2007, ”Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet – Kommissionens ställningstagande till slutrapporten från högnivågruppen CARS 21 – Ett bidrag till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning” (KOM(2007)0022),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 februari 2006, ”Om initiativet ”Den intelligenta bilen”: Att öka medvetenheten om IKT:s betydelse för smartare, säkrare och renare fordon” (KOM(2006)0059),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 juni 2006, ”Godslogistik i Europa – nyckeln till hållbar rörlighet” (KOM(2006)0336),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 oktober 2007, ”Handlingsplan för godslogistik” (KOM(2007)0607),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2006, ”Den temainriktade strategin för stadsmiljön” (KOM(2005)0718),

- med beaktande av kommissionens förslag och riktlinjer och Europaparlamentets ståndpunkter om strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning,

- med beaktande av sin ståndpunkt av den 22 oktober 2008 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon(1),

- med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om bidraget till diskussionerna om Lissabonstrategin vid Europeiska rådets vårmöte 2008(2),   

- med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2008 om en hållbar europeisk transportpolitik, med hänsyn till EU:s energi- och miljöpolitik(3),

- med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk(4),

- med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om den första rapporten om initiativet ”Den intelligenta bilen” för smartare, säkrare och renare fordon i Europa(5),

- med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om hållbara transporter för ett rörligt Europa(6),

- med beaktande av sin resolution av den 5 september 2007 om godslogistik i Europa – nyckeln till hållbar rörlighet(7),

- med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet – halvtidsöversyn(8),

- med beaktande av sin resolution av den 26 september 2006 om den temainriktade strategin för stadsmiljön(9),

- med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A6‑0227/2009), och av följande skäl:

A. Intelligenta transportsystem (ITS) är avancerade tillämpningar där informations- och kommunikationsteknik används för transport och erbjuder innovativa tjänster för transportsätt och trafikledning.

B.  ITS erbjuder stora möjligheter för en mer effektiv användning av alla transportsätt som kan täcka den europeiska transportpolitikens behov och utmaningar.

C. Trafikstockningar berör 10 procent av vägnätet, och de årliga kostnaderna uppgår till 1 procent av EU:s BNP. Antalet vägolyckor med dödsfall i trafiken uppgår fortfarande till 42 953 (2006), vilket är långt över det fastställda delmålet att minska dem till 25 000 fram till 2010, och vägtransporterna står för 72 procent av alla transportrelaterade koldioxidutsläpp, medan 40 procent av EU:s vägtransportutsläpp av koldioxid beror på stadstrafiken.

D. Det har visat sig att ITS spelar en viktig roll för att minska energikonsumtionen och för grönare transporter.

E.  Intelligenta tillämpningar har utvecklats för olika transportsätt, till exempel järnvägstransporter (ERTMS och TAF-TSI), transporter till havs och på inre vattenvägar (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), flygtransporter (Sesar) och landsvägstransporter, till exempel djurtransporter.

1.  Europaparlamentet betonar att intelligenta transportsystem är ett mycket viktigt instrument för att använda befintlig infrastruktur effektivt och för att göra transporterna effektivare, säkrare och miljövänligare och att de på detta sätt bidrar till utvecklingen av en hållbar rörlighet för medborgarna och ekonomin.

2.  Europaparlamentet betonar den positiva inverkan som intelligenta transportsystem (ITS) har på en hållbar utveckling för en ökad ekonomisk avkastning för samtliga regioner, inklusive stadsområdena, eftersom de skapar villkor för ömsesidig tillgänglighet, ökar den lokala och interregionala handeln och utvecklar Europeiska unionens inre marknad och den sysselsättning som är kopplad till aktiviteter som är beroende av genomförandet av intelligenta transportsystem.

3.  Europaparlamentet anser att ITS kan förbättra de europeiska medborgarnas levnadsvillkor, i synnerhet för dem som lever i stadsområden, och menar att intelligenta transportsystem även kommer att bidra till att trafiksäkerheten förbättras, utsläppen av skadliga ämnen och luftföroreningar minskar, transporteffektiviteten höjs, tillgängligheten i randområdena förbättras samt till att prioriteringen om att minska trafiken fullföljs.

4.  Europaparlamentet beklagar förseningen med att inrätta en gemensam ram för att genomföra ITS i EU och avsaknaden av en samordnad utbyggnad av ITS med särskilda mål, huvudsakligen på grund av hinder för driftskompabiliteten, bristen på effektivt samarbete mellan alla aktörer och olösta problem med dataskydd och ansvarsskyldighet.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan för ITS som en gemensam ram för åtgärder och program med tydliga tidsfrister för att visa resultat.

6.  Europaparlamentet är övertygat om att det är nödvändigt att inrätta ett instrument för att främja användningen av ITS i transportpolitiken och stöder införandet av ett lagstiftningsinstrument för att fastställa ramen för utbyggnaden av ITS. Parlamentet kräver att kommissionen ska ge bättre information om den nuvarande situationen när det gäller åtgärdsplaner, finansiering och planering av handlingsplanen för att se till att tydliga åtgärder med tidsfrister anges i direktivet där ramen för utbyggnaden av ITS fastställs.

7.  Europaparlamentet är medvetet om det begränsade gemenskapsstöd som (2008) anslogs till åtgärden EasyWay, ett projekt för en omfattande utbyggnad av ITS i de viktigaste transeuropeiska vägnätskorridorerna (TERN) i 21 EU-medlemsstater lett av nationella vägmyndigheter och operatörer med associerade partner från offentliga och privata intressenter.

Övergripande frågor

8.  Europaparlamentet påpekar att ITS bör byggas ut inom alla transportsätt och för alla resenärer i Europa genom en samordnad strategi med Galileo-tillämpningar. Parlamentet stöder starkt en omedelbar utbyggnad av ITS för att öka intermodaliteten mellan den offentliga och privata sektorn och inom kollektivtrafiken genom förbättring av den övergripande informationen och ökad driftskapacitet.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med frågan om ansvarsskyldighet, som utgör ett stort hinder för en smidig och sammanhängande utveckling av ITS i Europa.

10. Europaparlamentet anser att driftskompabilitet i utvecklandet av intelligenta transportsystem är av största vikt för en sammanhängande och effektiv utveckling av ITS i Europa. Vad gäller investeringar i de transeuropeiska vägnäten (byggande och underhåll) betonar parlamentet att man bör arbeta för att anpassa dessa till den nödvändiga utvecklingen av ITS‑tjänster.

11. Eftersom det redan finns ett betydande utbud på den europeiska ITS-marknaden, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att specificera miniminivåer för ITS‑tillämpningar och ITS-tjänster som kan uppnås av alla medlemsstater och som är nödvändiga för att på ett effektivt sätt utveckla, genomföra och driva ITS.

12. Europaparlamentet anser att det är viktigt att göra en bedömning av efterfrågan på marknaden där man utvärderar det verkliga behovet av ITS‑tillämpningar och ITS-tjänster utöver den fastställda miniminivån och att stärka de inre marknadsaspekterna på ITS genom standardisering och ett lämpligt regelverk.

13. Europaparlamentet betonar vikten av gränsöverskridande samarbete både på teknisk och administrativ nivå vid EU:s yttre gränser, vilket är avgörande för ett effektivt genomförande av ITS i EU.

Optimal användning av väg-, trafik- och reseuppgifter (åtgärdsområde 1)

14. Europaparlamentet betonar behovet av att tillhandahålla den kritiska massan av uppgifter och information inom de följande fem grundläggande områdena som ett minimum för en effektiv utbyggnad av ITS: trafik- och reseinformation i realtid, uppgifter om vägnät, offentliga uppgifter för digitala kartor, minimiutbud av allmänna trafikinformationstjänster och multimodala verktyg för färdplanering från dörr till dörr.

15. Europaparlamentet efterlyser ett minimiutbud av allmänna informationstjänster som ska täcka det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

16. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt för antagandet och införandet av ITS i stor skala att beakta både information om trafiken och den tidsplan som fastställts för de olika kommunikationsmedlen.

17. Europaparlamentet betonar vikten av att förse resenärerna med information i realtid och för infrastrukturen och att göra detta mer exakt, tillförlitligt och enhetligt samtidigt som man respekterar Europas särdrag (geografiska, kulturella och språkliga) och garanterar geografisk kontinuitet.

18. Europaparlamentet anser att det är viktigt för utvecklingen av intelligenta transportsystem att se till att den privata sektorn får tillgång till väg-, trafik- och reseuppgifter, samtidigt som man respekterar den personliga integriteten och tar itu med frågan om de immateriella rättigheterna.

Kontinuitet för ITS-tjänster för trafikledning och frakthantering i europeiska transportkorridorer och storstadsområden (åtgärdsområde 2)

19. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera harmoniserade, interoperabla och tillförlitliga intelligenta transportsystem, samtidigt som man bevarar trafikanternas frihet att välja system.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samordna och koppla samman ITS med EU-initiativ för rörlighet i städer för att uppnå effektivare transportrörlighet och driftflexibilitet och minska trafikstockningarna på vägar, i TEN‑T‑korridorer, godstransportkorridorer och storstadsområden.

21. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt med samarbete över gränserna och att utveckla program för effektiv utbyggnad och genomförande av intelligenta transportsystem (ITS), till exempel EasyWay-projektet.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga uppgifter om prioriteringar, transportutrustning och fordonsnormer för att främja utbyggnaden av ITS och åtgärder för att främja en mer harmoniserad infrastruktur på motorvägarna.

23. Europaparlamentet anser att det är viktigt att uppskattningen av den ekonomiska kostnaden per fordon och för den infrastruktur som ITS-utbyggnaden medför baseras på en kostnads- och intäktsanalys som täcker alla tillhörande kostnader (ekonomiska, samhälls- och miljörelaterade).

ITS främjar rörlighet i städerna (åtgärdsområde 2a)

24. Europaparlamentet rekommenderar att man utvecklar förfaranden och system för information till användarna om utbudet av stadstransporter och den aktuella situationen för transportnäten, t.ex. genom användning av GSM‑teknik.

25. Europaparlamentet rekommenderar att man undersöker möjligheterna till prisintegration mellan myndigheterna i en viss region och då särskilt de tekniska aspekterna av en sådan integration.

26. Europaparlamentet uppmuntrar utveckling av multimodal teknik som möjliggör bättre tillgång för personer med nedsatt rörlighet till transporter och till rörlighet i städer.

Trafiksäkerhet och transportskydd (åtgärdsområde 3)

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, så snart standardiseringstesterna är klara, senast 2010 förbereda den harmoniserade utvecklingen och införlivandet av eCall-tillämpningen i alla EU-länder.

28. Europaparlamentet anser att man vid ITS-tillämpningarna bör

–     främja de förarstöd (ADAS) som innebär en stor möjlighet att förbättra trafiksäkerheten, till exempel elektronisk stabilitetskontroll (ESC) och eCall som ensamma skulle kunna rädda upp till 6 500 liv per år i EU om de fanns i alla bilar,

–     öka trafiksäkerheten genom att förhindra fortkörning, rattonykterhet och körning utan bilbälte,

–     förbättra villkoren för hälsa och säkerhet genom att stödja användningen av bra och säkra parkeringsplatser med tillhandahållande av lämpliga tjänster till lastbilschaufförerna genom användning av truckinformportalen(10),

–     förbättra säkerheten för förare och last vid godstransporter för att undvika stöld, rån och kapning och på så sätt bekämpa organiserad brottslighet, särskilt i gränsöverskridande områden och vid internationella godstransporter som inbegriper tredjeländer.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta mot en ytterligare minskning av kommunikationskostnaderna så att kommunikations- och informationsutrustning som grundas på telekommunikation kan användas i större utsträckning.

30. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna ”e-frakt”-initiativet och uppmanar kommissionen att införa principen om ”intelligenta godstransporter” i syfte att uppnå en multimodal strategi för ITS-tjänster för transporter, med inriktning på farligt gods.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmärksamma passagerare och gods i samma utsträckning, för att undvika diskriminering av passagerartrafiken, vilket särskilt missgynnar personers rörlighet.

32. Europaparlamentet förespråkar ett lämpligt regelverk för användargränssnitt och andra ITS‑protokoll och understryker behovet av att ta itu med frågor om ansvarsskyldighet.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med frågan om oskyddade transportanvändare, inklusive personer med nedsatt rörlighet, och att utöka åtgärderna med att främja utbyggnaden av ADAS och andra system, till exempel ITS och användargränssnitt för tvåhjulingar, enligt de delåtgärdsområden som föreslås i handlingsplanen.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda den potential som ITS har med avseende på förebyggande åtgärder för att undvika smog och alltför höga ozonkoncentrationer samt för minskning av buller, damm och utsläpp av kväveoxider (NOx) och koldioxid (CO2).

Integrering av fordon i transportinfrastrukturen (åtgärdsområde 4)

35. Europaparlamentet understryker vikten av att utarbeta en gemensam plattformsarkitektur för standardiserade gränssnitt och protokoll som skulle underlätta användningen av intelligenta transportsystem, samverkande system och specifikationer för kommunikation mellan infrastruktur och infrastruktur (I2I), mellan fordon och infrastruktur (V2I) och mellan fordon och fordon (V2V).

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en vägkarta över ITS med gemensamma plattformar om ITS-tillämpningar och ‑utbyggnad och med deltagande av de privata och offentliga sektorerna, och att fastställa den lämpliga ramen för att lösa frågor om ansvarsskyldigheten när det gäller ITS.

37. Europaparlamentet konstaterar att utbildning om ITS-tillämpningar bör välkomnas för att öka användarnas transportförmåga och underlätta människors möjligheter att använda tekniken.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla ett öppet forum för utbyte av information och för att hantera frågor som rör ITS.

Datasäkerhet, skydd av uppgifter och ansvarsfrågor (åtgärdsområde 5)

39. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att respektera den personliga integriteten och att beakta datasäkerhet och frågor om skydd av personuppgifter från de tidiga stadierna av utvecklingen av ITS-utformningen. Parlamentet anser att frågor om personlig integritet bör beaktas från början när man beslutar om åtgärder för utformning och genomförande (”privacy by design”).

40. Europaparlamentet uppmanar alla parter som är inblandade i ITS-tillämpningarna att följa EG-direktiven om skydd av personuppgifter och personlig integritet i samband med kommunikationstjänster (direktiven 95/46/EG(11) och 2002/58/EG(12)) och uppmanar kommissionen att garantera att uppgifterna används på lämpligt sätt i samband med ITS‑tillämpningarna och ‑utbyggnaden.

41. Europaparlamentet anser att användningen av anonyma uppgifter i ITS‑tillämpningarna är nödvändig för en obehindrad utbyggnad av ITS samtidigt som man garanterar den personliga integriteten och efterlevnaden av EG:s regelverk för skydd av personuppgifter.

EU-samarbete och -samverkan när det gäller intelligenta transportsystem (åtgärdsområde 6)

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla ett starkt ledarskap och ändamålsenliga styrelseformer för utbyggnaden av ITS i Europa.

43. Europaparlamentet uppmuntrar främjandet av utvecklingen av nationella och europeiska multimodala verktyg för färdplanering från dörr till dörr, med vederbörlig hänsyn till olika former av kollektivtransport och deras sammanlänkning inom Europa.

44. Europaparlamentet anmodar kommissionen att på ett bättre sätt utnyttja EU:s möjligheter att använda satellitnavigeringssystemen (GNSS), Egnos och Galileo, och att förstärka den multimodala samtrafikförmågan.

45. Europaparlamentet betonar att denna teknik bör tillämpas på så sätt att man undviker inkompatibilitet mellan transportsätt, och att det bör finnas en valfrihet mellan dessa olika tekniker för användaren.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till att ITS aktivt måste involvera lokala och regionala myndigheter samt berörda parter som är verksamma på europeiskt territorium i planerings- och genomförandeprocessen.

47. Europaparlamentet betonar betydelsen av partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för införandet av intelligenta transportsystem, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt vidta åtgärder för att främja och underlätta sådana partnerskap.

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en fullständig motivering av finansieringen av handlingsplanen och dess planering och rådet att garantera tillräcklig finansiering.

49. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att med anledning av halvtidsöversynen av användningen av strukturfondsmedel uppmärksamma frågorna i samband med rörlighet i städerna och minskning av trafikstockningarna genom intelligenta transportsystem och att ta upp dessa i förteckningen över prioriteringar för 2010–2013.

50. Europaparlamentet betonar behovet av att bättre definiera och värdera stadsområdenas betydande potential och understryker den roll som landsbygden och randområdena kan ha när det gäller att uppnå en balanserad utveckling och förverkliga målen på medellång och lång sikt.

51. Europaparlamentet anser det vara av största vikt att genomföra intelligenta transportnät i områden med stor turistpotential, i syfte att förbättra trafikflödena, minska antalet olyckor och öka säkerheten. Parlamentet anser att ITS kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i regionerna, inbegripet i randområdena.

52. Europaparlamentet understryker vikten av ett interregionalt, gränsöverskridande och transnationellt samarbete för utvecklingen och genomförandet av ITS. Parlamentet uppmanar kommissionen att bygga upp ett system för utbyte av god praxis som är allmänt tillgängligt på samtliga EU-språk, och medlemsstaterna uppmanas att dela med sig av och utbyta bästa praxis mellan regionerna med den dubbla målsättningen att överföra kunnande inom ITS och undvika intern splittring inom systemet.

o

o o

53. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P6_TA(2008)0509.

(2)

Antagna texter, P6_TA(2008)0057.

(3)

Antagna texter, P6_TA(2008)0087.

(4)

Antagna texter, P6_TA(2008)0007.

(5)

Antagna texter, P6_TA(2008)0311.

(6)

EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 556.

(7)

EUT C 187 E, 24.7.2008, s. 154.

(8)

EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 220.

(9)

EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 182.

(10)

www.truckinform.eu

(11)

EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)

EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.


MOTIVERING

I handlingsplanen för utbyggnaden av intelligenta transportsystem (ITS) i Europa, som tillkännagavs i ett meddelande från kommissionen(1), ges en omfattande politisk ram, och åtgärder definieras för en samordnad utbyggnad av ITS på EU‑nivå.

ITS omfattar avancerade tillämpningar, där informations- och kommunikationsteknik inom trafiken används, och tillhandahåller innovativa tjänster för transportslag och trafikhantering för olika användare, såsom resande, användare och operatörer av infrastrukturen för vägtransporter, fordonsparksförvaltare och larmtjänstoperatörer.

Utmaningar och problemdefinition

Trafikstockningar, ökade koldioxidutsläpp och dödsfall i trafiken identifieras som några av de största utmaningarna som EU:s transportsektor står inför, samtidigt som transporteffektivitet, hållbarhet och säkerhet tillsammans med bättre konkurrenskraft identifieras som faktorer som talar för ITS‑utbyggnaden i EU.

Kommissionen konstaterar att medan ett flertal tillämpningar har utvecklats eller införts för olika transportslag – ERTMS(2) och TAF‑TSI (3) för järnvägstransport, LRTIS(4), SafeSeaNet och VTMIS(5) för sjöfart, systemet för flodinformation (River Information System) för transport på inre vattenvägar och Sesar(6) för luftfarten, finns ingen liknande sammanhängande ram för vägtransporter i EU.

Trots de olika tillämpningarna, dvs. elektronisk insamling av vägavgifter, navigations- eller trafikledningssystem, har utvecklingen av ITS för vägtransporter och deras samverkan med andra transportsätt varit långsam och fragmenterad och brustit i kontinuitet och samstämmighet. För att undvika uppkomsten av ett lapptäcke av ITS‑tillämpningar och ITS‑tjänster på regional nivå, nationell nivå eller EU‑nivå och säkerställa en mer ändamålsenlig utbyggnad av ITS i EU, har man föreslagit en handlingsplan.

De sex prioriterade åtgärderna

I handlingsplanen införs en gemensam EU-ram för utbyggnaden av ITS på vägtransportområdet, inklusive gränssnitt mot andra transportsätt. I handlingsplanen tar man upp frågor rörande geografisk kontinuitet, tjänsternas och systemens interoperabilitet samt standardisering av ITS.

Handlingsplanen omfattar konkreta åtgärder med måldatum för de sex prioriterade åtgärdsområdena.

1.      Optimal användning av väg-, trafik- och resedata: EU-omfattande tjänster för trafik- och reseinformation i realtid (2010), vägdata (2012) och data för digitala kartor (2011), minimiutbud av allmän trafikinformation (2012) och multimodala verktyg för färdplanering från dörr till dörr (2009–2012).

2.      Kontinuitet för ITS-tjänster för trafikledning och frakthantering i europeiska transportkorridorer och storstadsområden: kontinuitet för ITS-tjänster (2011), e‑transporter (2010), multimodal europeisk ramarkitektur för ITS (2010) och för rörlighet i tätorter (2010), system för elektroniska vägtullar (2012/2014).

3.      Trafiksäkerhets- och transportskyddstillämpningar av ITS: förarstöd (ADAS) och ITS‑system för trafiksäkerhet och transportskydd (2009–2014), eCall (2009), användargränssnitt (HMI) (2010), oskyddade trafikanter (2014), säkra parkeringsplatser (2010).

4.      Integrering av fordon i transportinfrastrukturen: fordonsplattform med öppen arkitektur (2011), samverkande system (2010–2013), infrastruktur till infrastruktur (I2I) (2010), fordon till infrastruktur (V2I) (2011), fordon till fordon (V2V) (2013), mandat till de europeiska standardiseringsorganisationerna (2009–2014).

5.      Datasäkerhet, skydd av uppgifter och ansvarsfrågor: datasäkerhet och skydd (2011), ansvar (2011).

6.      Europeiskt samarbete och samverkan när det gäller intelligenta transportsystem: rättslig ram för samordning (2008), ”verktygslåda” till stöd för beslut (2011), riktlinjer för finansiering (2010), plattform för ITS-samarbete för rörlighet i städer.

I fråga om att nå dessa prioriterade åtgärdsområden hänvisar kommissionen till användningen av olika tillgängliga instrument, exempelvis finansiellt stöd, standardiseringsinitiativ, lagstiftning och andra åtgärder, men utan att specificera dem för varje åtgärd.

Kommentarer till handlingsplanen

De första fyra åtgärdsområdena i handlingsplanen omfattar konkreta nyckelområden, medan de två sista omfattar mer övergripande frågor. Handlingsplanen är inriktad på problem med geografisk kontinuitet, tjänsternas och systemens interoperabilitet och standardisering. Utan tvekan är det ämnen där ett mervärde kan användas som kan ge positiva resultat i form av effektiva, rena, säkra och trygga transporter.

Det bör noteras att handlingsplanen åtföljs av ett förslag till direktiv som ger ramen för utbyggnaden av ITS på transportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt. Denna ram är ett politiskt instrument som tillsammans med genomförandet av handlingsplanen kan leda till gemensamma specifikationer som kan antas inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Även om handlingsplanen inte innehåller någon konkret finansieringsram för sitt genomförande finansieras vissa åtgärder genom gemenskapsinstrument. Exempelvis EasyWay‑åtgärden (2007–2009) bidrar till genomförandet av flera åtgärdsområden i handlingsplanen för ITS och är ett projekt som finansieras av TEN‑T‑programmet för EU‑omfattande ITS‑utbyggnad i de viktigaste korridorerna inom det transeuropeiska vägnätet (TERN) i 21 EU‑medlemsstater, under ledning av nationella vägmyndigheter och operatörer med associerade partner bland offentliga och privata intressenter.

Föredragandens uppfattning

Föredraganden välkomnar kommissionens handlingsplan, som fastställer ett antal konkreta åtgärder med tydliga tidsfrister för att uppnå resultat. ITS har stora möjligheter att göra trafiksystemet mer energieffektivt, mindre överbelastat, säkrare, tryggare och mer miljövänligt.

En positiv reaktion på kommissionens handlingsplan uttrycktes av de ITS‑experter som deltog i den miniutfrågning i ämnet som hölls i Europaparlamentet den 22 januari 2009.(7) Det är dags att upprätta ett gemensamt ITS‑nätverk och inte längre skjuta upp en paneuropeisk utbyggnadsplan för ITS‑tillämpningar och tjänster för alla transportsätt, med en mer samordnad och sammanhängande strategi.

Åtgärder och insatser inom transportpolitiken krävs för att uppnå ett minimum av ITS‑tjänster på EU‑nivå. Dessutom finns det ett behov av att samordna genomförandet av olika befintliga initiativ (eCall), insatser (EasyWay) eller antagna åtgärder (elektroniska tullar) för att uppnå en smidig och enhetlig utbyggnad av ITS i alla EU:s medlemsstater.

Utbyggnaden av ITS kan ge mer frihet åt den enskilde genom att alla får mer information. Information i realtid bör omfatta alla transportsätt (sammodalitet) och tillhandahållas för alla resande och logistikföretag. Det finns ett tydligt behov av att samla in en kritisk massa av data för att öka användningen av ITS. Samtidigt som man bör anta åtgärder för mer harmoniserade, interoperabla och pålitliga ITS‑system i EU bör man fortsätta att värna användarnas valfrihet.

För att säkerhetsmålen ska kunna uppnås krävs en utbyggnad av ADAS (ESC, eCall) eller tjänster som förbättrar hälso- och säkerhetsförhållandena, exempelvis säkra parkeringsplatser för lastbilar och fordon i kommersiell trafik, och att man tar itu med frågor rörande oskyddade trafikanter och användargränssnitt, inklusive flyttbar utrustning.

När det gäller integreringen av fordon och infrastruktur är det nödvändigt att upprätta en lämplig ram för samverkande transportsystem, gemensamma specifikationer för I2I, V2I och V2V och plattformar för ITS‑tillämpningar. För en smidig utveckling av ITS krävs att man löser ansvars- och personuppgiftsskyddsfrågorna.

Gemensamma standarder och plattformar behövs för att göra tillvaron lättare för människor som reser över gränserna, men det är viktigt att betona att ITS inte är ett verktyg för att skapa ett övervakningssamhälle. Alla intressenter måste redan i ett tidigt skede av ITS utveckling ta hänsyn till respekten för privatlivet och personuppgifter i enlighet med EG:s rättsliga ramar.

Andra frågor som bör tas upp är finansiellt stöd till ITS, överkomlighet, rörlighet i tätorter, utbildning, bättre användning av EU‑tillgångarna från GNSS‑programmen, bättre styrning, övervakning och utvärdering.

(1)

KOM(2008)0886.

(2)

Europeiskt trafikstyrningssystem för tåg.

(3)

Telematiktillämpningar och tekniska specifikationer för driftskompatibilitet inom godstrafik.

(4)

Långdistansidentifiering och -spårning.

(5)

Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik.

(6)

Forskningsprojekt om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet.

(7)

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=TRAN och http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventId=20090122-0900-COMMITTEE-TRAN&language=en&byLeftMenu=researchcommittee


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (12.2.2009)

till utskottet för transport och turism

om handlingsplanen för intelligenta transportsystem

(2008/2216(INI))

Föredragande: Giovanni Robusti

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet betonar den positiva inverkan som intelligenta transportsystem (Intelligent Transport Systems – ITS) har på en hållbar utveckling för en ökad ekonomisk avkastning för samtliga regioner, inklusive stadsområdena, eftersom de skapar villkor för ömsesidig tillgänglighet, ökar den lokala och interregionala handeln och utvecklar Europeiska unionens interna marknad och den sysselsättning som är kopplad till aktiviteter som är beroende av genomförandet av intelligenta transportsystem.

2.  Europaparlamentet anser att ITS kan förbättra de europeiska medborgarnas levnadsvillkor, i synnerhet för dem som lever i stadsområden, och menar att intelligenta transportsystem även kommer att bidra till att trafiksäkerheten förbättras, utsläppen av skadliga ämnen och luftföroreningar minskar, transporteffektiviteten höjs, tillgängligheten i randområdena förbättras samt att prioriteringen om att minska trafiken fullföljs.

3.  Europaparlamentet efterlyser att det införs en ny teknik för att höja energieffektiviteten såväl på regional nivå som på gemenskapsnivå.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till att ITS aktivt måste involvera lokala och regionala myndigheter samt berörda parter som är verksamma på europeiskt territorium i planerings- och genomförandeprocessen.

5.  Europaparlamentet betonar betydelsen av partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för införandet av intelligenta transportsystem, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt vidta åtgärder för att främja och underlätta sådana partnerskap.

6.  Europaparlamentet strävar efter att främja en integrerad ansats för att få till stånd en operativ samordning mellan medlemsstaterna, så att tidsfristerna för regionalpolitikens planerade stödåtgärder för 2007–2013 är förenliga med förverkligandet av de mål som definierats i handlingsplanen.

7.  Europaparlamentet betonar behovet av att bättre definiera och värdera stadsområdenas betydande potential och understryker den roll som landsbygden och randområdena kan ha när det gäller att uppnå en balanserad utveckling och förverkliga målen på medellång och lång sikt.

8.  Europaparlamentet anser det vara av största vikt att genomföra intelligenta transportnät i områden med stor turistpotential, i syfte att förbättra trafikflödena, minska antalet olyckor och höja säkerheten. Parlamentet anser att ITS kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i regionerna, inbegripet i randområdena.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att med beaktande av Europas geografiska struktur lägga större vikt vid de landsbygdsområden som i störst utsträckning omfattas av möjligheterna till interregionala flod- och havstransporter, och att främja utvecklingen mot en allt större sammankoppling mellan dessa och traditionella transportsätt.

10. Europaparlamentet understryker vikten av ett interregionalt, gränsöverskridande och transnationellt samarbete för utvecklingen och genomförandet av ITS. Parlamentet uppmanar kommissionen att bygga upp ett system för utbyte av god praxis som är allmänt tillgängligt på samtliga EU-språk, och medlemsstaterna uppmanas att dela med sig av och utbyta bästa praxis mellan regionerna med den dubbla målsättningen att överföra kunnande inom ITS och undvika intern splittring inom systemet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

12.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elisabeth Schroedter

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy