Διαδικασία : 2008/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0233/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0233/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 3
CRE 23/04/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.12
CRE 23/04/2009 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0286

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1146kWORD 2653k
3.4.2009
PE 415.355v02-00 A6-0233/2009

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

(COM(2008)0414 – C6‑0257/2008 – 2008/0142(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: John Bowis

Συντάκτεες γνωμοδότησης (*):

Iles Braghetto, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Bernadette Vergnaud, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

(COM(2008)0414 – C6‑0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0414),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τo άρθρo 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0257/2008),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6‑0233/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης χρησιμοποιεί αυτή τη νομική βάση ακόμη και όταν η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των πραγματοποιούμενων επιλογών· για το θέμα αυτό, το άρθρο 95 παράγραφος 3 της Συνθήκης ορίζει ρητά ότι, κατά την επίτευξη εναρμόνισης, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης χρησιμοποιεί αυτή τη νομική βάση ακόμη και όταν η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των πραγματοποιούμενων επιλογών· για το θέμα αυτό, το άρθρο 95 παράγραφος 3 της Συνθήκης ορίζει ρητά ότι πρέπει να λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα των ασθενών και όχι η οργανωτική εναρμόνιση του τομέα υγείας. Τούτο εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 9 Ιουνίου 2005, με 554 ψήφους υπέρ και 12 κατά, ψήφισμα σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές εξελίξεις στην υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση1, με το οποίο ζητούσε ασφάλεια του δικαίου και σαφήνεια ως προς τα δικαιώματα και τις διαδικασίες για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες του τομέα υγείας και τα κράτη μέλη.

 

1 ΕΕ C 124 E της 25.5.2006, σ. 543.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα συστήματα υγείας της Κοινότητας αποτελούν κεντρικό τμήμα των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη . Αποτελούν επίσης μέρος του ευρύτερου πλαισίου των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

(4) Τα συστήματα υγείας της Κοινότητας αποτελούν κεντρικό τμήμα των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Η παρούσα οδηγία σέβεται και δεν περιορίζει την ελευθερία κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει ποιον τύπο υγειονομικής περίθαλψης θεωρεί κατάλληλο. Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο που θα υπονομεύει τις θεμελιώδεις δεοντολογικές επιλογές κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the other.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Μερικά θέματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ιδίως με την επιστροφή των εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο κατοικεί ο αποδέκτης της περίθαλψης, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από το Δικαστήριο. Δεδομένου ότι η υγειονομική περίθαλψη εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, είναι σημαντικό τα θέματα αυτά να ρυθμιστούν με ειδική κοινοτική νομική πράξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η γενικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αρχών που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο στο πλαίσιο διαφόρων υποθέσεων.

(6) Μερικά θέματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ιδίως με την επιστροφή των εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο κατοικεί ο αποδέκτης της περίθαλψης, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από το Δικαστήριο. Είναι σημαντικό τα θέματα αυτά να ρυθμιστούν με ειδική κοινοτική νομική πράξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η γενικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αρχών που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο στο πλαίσιο διαφόρων υποθέσεων.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα και να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών και η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα σε σχέση με την κινητικότητα των ασθενών καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία εφαρμόζεται μόνο στην κινητικότητα των ασθενών και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία των παρόχων υπηρεσιών.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος κατά τον οποίο οργανώνεται ή χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ειδικής ανάγκης επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, δεν εφαρμόζεται για τους οίκους ευγηρίας ή τις κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ούτε για τη φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών από κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές παροχής φροντίδας ή επαγγελματίες πλην των επαγγελματιών υγείας.

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος κατά τον οποίο οργανώνεται ή χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ειδικής ανάγκης περίθαλψης στήριξης ή μέριμνας επί μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένη παροχή ειδικής αγωγής ή βοήθειας από σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τούτο αφορά κυρίως υπηρεσίες μακρόχρονης περίθαλψης που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου τα άτομα που την χρειάζονται να μπορούν να έχουν μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη και αυτοπροσδιοριζόμενη ζωή. Επομένως, η οδηγία δεν εφαρμόζεται για τους οίκους ευγηρίας ή τις κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ούτε για τη φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών από κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές παροχής φροντίδας ή επαγγελματίες πλην των επαγγελματιών υγείας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και της κοινωνικής πρόνοιας, στον τομέα της επανένταξης στον επαγγελματικό βίο και στη μακρόχρονη περίθαλψη εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους οι μεταμοσχεύσεις θα διέπονται από χωριστή οδηγία.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους εξής τρόπους παροχής υγειονομικής περίθαλψης:

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει μόνο τη χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο ο ασθενής είναι ασφαλισμένος. Αυτό αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»·

Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία)· αυτό αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»·

 

Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, υπηρεσίες εργαστηρίου·

 

- Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και

 

- Προσωρινή παρουσία προσώπων (δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών υγείας, για παράδειγμα προσωρινή μετάβαση στο κράτος μέλος του ασθενούς για παροχή υπηρεσιών).

 

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , υπάρχει μια δέσμη αρχών λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στο σεβασμό αυτών των κοινών αρχών και στις δομές που παρέχονται για την εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της κινητικότητας των ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , υπάρχει μια δέσμη αρχών λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στο σεβασμό αυτών των κοινών αρχών και στις δομές που παρέχονται για την εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της κινητικότητας των ασθενών, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. Έχοντας υπόψη αυτές τις κοινές αξίες είναι ωστόσο αποδεκτό ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για λόγους δεοντολογίας, διαφορετικές αποφάσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ορισμένων αγωγών και τους συγκεκριμένους όρους πρόσβασης σε αυτές. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δεοντολογικών διαφορών.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι εκ των προτέρων γνωστό αν ένας συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία παροχής και λήψης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί ευρέως από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους για υγειονομική περίθαλψη και όχι το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο κράτος μέλος), την ανάγκη και την αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την αύξηση της περιόδου αναμονής για θεραπεία.

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι εκ των προτέρων γνωστό αν ένας συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία παροχής και λήψης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί ευρέως από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους για υγειονομική περίθαλψη και όχι το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω εθνικότητας, την ανάγκη και την αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την αύξηση της περιόδου αναμονής για θεραπεία. Για να διευκολύνονται οι ασθενείς στο να κάνουν συνειδητές επιλογές, όταν προσπαθούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους πληροφορίες που αφορούν τα υγειονομικά και ποιοτικά πρότυπα που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας καθώς και τα χαρακτηριστικά της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται από συγκεκριμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Τέτοιου είδους πληροφορίες θα διατίθενται επίσης υπό μορφή προσιτή σε άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας οι ασθενείς δεν ενθαρρύνονται παρά τη θέλησή τους να λαμβάνουν θεραπεία έξω από το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Πρέπει επίσης να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις πρόσβαση των γυναικών στα συστήματα δημόσιας υγείας και στη μέριμνα που αφορά ειδικά το γυναικείο φύλο, ιδίως δε στα μέσα γυναικολογικής και μαιευτικής μέριμνας και μέριμνας για την αναπαραγωγή.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Πρέπει να καταβάλλονται συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης - 2ας Ιουνίου 2006 για τις κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεκτιμώντας τις προόδους της διεθνούς ιατρικής επιστήμης και των γενικώς αναγνωρισμένων βέλτιστων ιατρικών πρακτικών καθώς και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας·

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα υγείας της ΕΕ πρέπει να διέπονται από τις κοινές αξίες και τις αρχές που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, της τεχνολογίας και της πρακτικής.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές υποχρεώσεις σε περίπτωση αντιμετώπισης βλάβης που προκλήθηκε κατά την υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να αποφεύγεται η έλλειψη εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς που ενεργεί ως εμπόδιο για την αναζήτηση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης• Η κάλυψη για πρόκληση βλάβης και η αποζημίωση από τα συστήματα της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η θεραπεία πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους συστημάτων στους ασθενείς της χώρας τους που λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θεραπείας διαθέτουν συστήματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής μετέπειτα περίθαλψης) για την αντιμετώπιση της προβαλλόμενης βλάβης που προκλήθηκε κατά την υγειονομική περίθαλψη όπως ορίζεται από το κράτος μέλος θεραπείας, προκειμένου να αποφεύγεται η έλλειψη εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς που ενεργεί ως εμπόδιο για την αναζήτηση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης· Η κάλυψη για πρόκληση βλάβης και η αποζημίωση από τα συστήματα της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η θεραπεία πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους συστημάτων στους ασθενείς της χώρας τους που λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο από το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση της συνέχειας της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία των ασθενών. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχουν απρόσκοπτη ροή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, προβλέπει το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα στα ιατρικά μητρώα που περιέχουν διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και κάθε θεραπεία ή επέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

(17) Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο από το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση της συνέχειας της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία των ασθενών. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχουν απρόσκοπτη ροή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, προβλέπει το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα στα ιατρικά μητρώα που περιέχουν διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και κάθε θεραπεία ή επέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Ο ασθενής πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμή να μην επιτρέπει τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων και, μετά τη διαγραφή των δεδομένων του, να λαμβάνει σχετική βεβαίωση.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης η οποία παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ελευθερία των αποδεκτών της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο έδαφός του. Το ίδιο ισχύει για τους αποδέκτες υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος με άλλους τρόπους, για παράδειγμα μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Παρόλο που το κοινοτικό δίκαιο δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη, όταν ασκούν την εξουσία αυτή, πρέπει να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αδικαιολόγητους περιορισμούς στην άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης η οποία παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης περιλαμβάνεται η ελευθερία των αποδεκτών της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο έδαφός του. Το κοινοτικό δίκαιο δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και οι ασθενείς που μεταβαίνουν για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στην περίπτωση που η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα στην περίπτωση των θεραπειών που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

(21) Πρέπει να εξασφαλίζεται στους ασθενείς η κάλυψη των εξόδων της παρεχόμενης σε άλλο κράτος μέλος υγειονομικής περίθαλψης και των αγαθών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται για θεραπεία που είναι ίδια ή εξίσου αποτελεσματική με εκείνην που θα είχε παρασχεθεί ή αγορασθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα στην περίπτωση των θεραπειών που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό όφελος από την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό όφελος από την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ή την αγορά αγαθών. Κατά συνέπεια, η επιστροφή του κόστους πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να καλύψουν άλλα συναφή έξοδα, όπως λόγου χάρη για θεραπευτική αγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το πληρωτέο ποσό στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47. Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά τους παροχών σε είδος στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν λόγω συστήματος.

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων για θεραπεία ή αγορά αγαθού σε άλλο κράτος μέλος αν η θεραπεία αυτή ή το αγαθό αυτό δεν συγκαταλέγονται στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά τους για παροχές και αγορά αγαθών στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματός του. Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στη θεραπεία δεν ρυθμίζεται πάντα σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη και ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισής τους με τρόπο τέτοιο ώστε το δικαίωμα στη θεραπεία να καθορίζεται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47. Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Σε περίπτωση που υπάρχουν πλείονες μέθοδοι θεραπείας μιας νόσου ή ενός τραυματισμού, ο ασθενής θα πρέπει να έχει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων για όλες τις μεθόδους θεραπείας οι οποίες είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και δοκιμασμένες από τη διεθνή ιατρική επιστήμη, ακόμη κι αν αυτές δεν είναι διαθέσιμες στο κράτος μέλος ασφάλισης του ασθενούς.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν στο κράτος μέλος θεραπείας κάθε φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και αν το φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτής ακριβώς της θεραπείας του ασθενούς που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέκκλιση στην οδηγία αυτή για λόγους ασφαλείας δικαίου και των πρακτικών επιπτώσεων όσον αφορά την περίθαλψη με φάρμακα από την εις το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/83/EΚ προβλεπόμενη αρχή, ότι επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία μόνο τα εις το εκάστοτε κράτος μέλος αδειοδοτηθέντα φάρμακα.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η περίθαλψη για την οποία απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία σοβαρών λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, καθορίζει ειδικό κατάλογο αυτών των θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά.

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η περίθαλψη για την οποία απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία σοβαρών λοιμωδών νόσων).

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές στα δικαιώματα και τις κλινικές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών συνεπάγονται ότι, στην ουσία, η ύπαρξη ενιαίου καταλόγου των θεραπειών για τις οποίες ενδέχεται να απαιτηθεί προηγούμενη έγκριση μόνο σύγχυση θα προκαλούσε στους ασθενείς.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού () αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος και ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή θεραπεία είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος και ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Αιτιολόγηση

Η νομολογία του ΔΕΚ δεν περιλαμβάνει την αναφορά "ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη." Για λόγους νομικής ασφάλειας και συνοχής με τις ρυθμίσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η διατύπωση "ή παρόμοια" θα πρέπει να αντικατασταθεί από την διατύπωση "ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή." Τούτο συμφωνεί με την ερμηνεία που δόθηκε από το ΔΕΚ στην έννοια "θεραπεία" στο άρθρο 22 του κανονισμού 1408/71 (νέο άρθρο 20 του κανονισμού 883/2004) (βλέπε π.χ. C-372/04, Watts, παρ. 61).

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α) Η άρνηση εκ των προτέρων έγκρισης είναι δυνατή μόνο μετά από μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία. Οι κανόνες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη προκειμένου να υποβληθεί μια αίτηση έγκρισης, καθώς και οι ενδεχόμενοι λόγοι άρνησης, θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων. Οι αρνήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτό που είναι αναγκαίο, και να είναι ανάλογες με τους σκοπούς της καθιέρωσης ενός συστήματος προηγούμενης έγκρισης.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Οι διαδικασίες που ορίζουν τα κράτη μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς εγγυήσεις ως προς την αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο αυτών γενικών αρχών καθώς και των ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την πραγματική επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος μετά την επιστροφή του ασθενούς. Είναι σκόπιμο οι ασθενείς να ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη κατά κανόνα εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών. Εν τούτοις, η περίοδος αυτή πρέπει να είναι μικρότερη όταν τούτο επιβάλλεται από τον επείγοντα χαρακτήρα της συγκεκριμένης θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω γενικοί κανόνες δεν πρέπει να θίγουν τις διαδικασίες αναγνώρισης και τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται από την οδηγία 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

(33) Οι διαδικασίες που ορίζουν τα κράτη μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς εγγυήσεις ως προς την αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο αυτών γενικών αρχών καθώς και των ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την πραγματική επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος μετά την επιστροφή του ασθενούς. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη κατά κανόνα εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών. Εν τούτοις, η περίοδος αυτή πρέπει να είναι μικρότερη όταν τούτο επιβάλλεται από τον επείγοντα χαρακτήρα της συγκεκριμένης θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω γενικοί κανόνες δεν πρέπει να θίγουν τις διαδικασίες αναγνώρισης και τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται από την οδηγία 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια μικρή αλλά σημαντική δημογραφική ομάδα που ζει ανάμεσα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα για παροχή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης όπως είναι η φροντίδα κατά το στάδιο της αποθεραπείας, η φροντίδα κατ’ οίκον κ.ά., με μόνη προϋπόθεση ότι η ασφάλιση που έχουν στο κράτος μέλος ασφάλισης περιλαμβάνει τις ίδιες υπηρεσίες.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να ασκούν στην πράξη τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ο αποτελεσματικότερος μηχανισμός για να παρέχεται αυτή η ενημέρωση είναι να οριστούν κεντρικά σημεία επαφής, στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς και τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συνεκτιμώντας και το πλαίσιο του συστήματος υγείας του οικείου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι για ερωτήσεις σχετικά με διάφορες πλευρές της διασυνοριακής περίθαλψης θα χρειάζεται και σύνδεση μεταξύ των αρχών διαφορετικών κρατών μελών, τα εν λόγω κεντρικά σημεία επαφής πρέπει επίσης να δημιουργούν ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα απαντώνται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο οι σχετικές ερωτήσεις. Αυτά τα σημεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές ως προς τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις όταν προκύπτουν προβλήματα στη διασυνοριακή περίθαλψη, ιδίως εξωδικαστικές διαδικασίες για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

(34) Είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να ασκούν στην πράξη τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ο αποτελεσματικότερος μηχανισμός για να παρέχεται αυτή η ενημέρωση είναι να οριστούν κεντρικά σημεία επαφής, στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς και τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συνεκτιμώντας και το πλαίσιο του συστήματος υγείας του οικείου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι για ερωτήσεις σχετικά με διάφορες πλευρές της διασυνοριακής περίθαλψης θα χρειάζεται και σύνδεση μεταξύ των αρχών διαφορετικών κρατών μελών, τα εν λόγω κεντρικά σημεία επαφής πρέπει επίσης να δημιουργούν ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα απαντώνται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο οι σχετικές ερωτήσεις. Αυτά τα σημεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές ως προς τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις όταν προκύπτουν προβλήματα στη διασυνοριακή περίθαλψη, ιδίως εξωδικαστικές διαδικασίες για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων που αφορούν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να παρέχουν πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή και ενδεχόμενους πόρους για επιπρόσθετη βοήθεια σε ευάλωτους ασθενείς, αναπήρους και ανθρώπους με σύνθετες ανάγκες.

 

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να διατίθεται η πληροφόρηση σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη σε προσβάσιμη μορφή.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Όταν ένας ασθενής λαμβάνει υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος στο οποίο είναι ασφαλισμένος, είναι αναγκαίο ο ασθενής να γνωρίζει εκ των προτέρων τους ισχύοντες κανόνες. Το ίδιο επίπεδο σαφήνειας πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μεταβαίνουν προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την παροχή των ιατρικών τους υπηρεσιών στο κράτος αυτό ή όταν η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε διασυνοριακό επίπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για την υγειονομική περίθαλψη εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 5 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής περίθαλψης. Τούτο θα βοηθήσει τους ασθενείς να πραγματοποιούν συνειδητή επιλογή, ενώ θα αποφεύγονται οι εσφαλμένες εκτιμήσεις και οι παρανοήσεις. Θα δημιουργηθεί, επίσης, υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των ασθενών και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

(35) Όταν ένας ασθενής λαμβάνει υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος στο οποίο είναι ασφαλισμένος, είναι αναγκαίο ο ασθενής να γνωρίζει εκ των προτέρων τους ισχύοντες κανόνες. Το ίδιο επίπεδο σαφήνειας πρέπει να υπάρχει όταν η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως στην περίπτωση της τηλεϊατρικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για την υγειονομική περίθαλψη εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 5 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής περίθαλψης. Τούτο θα βοηθήσει τους ασθενείς να πραγματοποιούν συνειδητή επιλογή, ενώ θα αποφεύγονται οι εσφαλμένες εκτιμήσεις και οι παρανοήσεις. Θα δημιουργηθεί, επίσης, υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των ασθενών και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν ως προς τη μορφή αυτών των εθνικών σημείων επαφής και ως προς τον αριθμό τους. Τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι αποτελούν, ταυτόχρονα, εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Τα εθνικά σημεία επαφής πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις κύριες πλευρές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και για παροχή πρακτικής βοήθειας στους ασθενείς, αν χρειαστεί. Η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να διευκολυνθεί η συνεργασία όσον αφορά τα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των σχετικών πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω της δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία. Η ύπαρξη εθνικών σημείων επαφής δεν πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα σημεία επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που αντικατοπτρίζουν την ειδική οργάνωση του συστήματός τους υγειονομικής περίθαλψης.

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν ως προς τη μορφή αυτών των εθνικών σημείων επαφής και ως προς τον αριθμό τους. Τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι αποτελούν, ταυτόχρονα, εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Τα εθνικά σημεία επαφής πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις κύριες πλευρές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και για παροχή πρακτικής βοήθειας στους ασθενείς, αν χρειαστεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των οργανισμών που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας. Η ύπαρξη εθνικών σημείων επαφής δεν πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα σημεία επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που αντικατοπτρίζουν την ειδική οργάνωση του συστήματός τους υγειονομικής περίθαλψης. Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς και να τους βοηθούν. Στα παραπάνω δεν πρέπει να περιλαμβάνεται η παροχή νομικών συμβουλών.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη απαιτείται συνεργασία μεταξύ των παρόχων, των αποδεκτών και των νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία αναγνώριση ή προσαρμογή των διαδικασιών ή των προτύπων, τη διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων εθνικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, πρακτικούς μηχανισμούς για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης ή πρακτική διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, να περιορίζεται για οποιονδήποτε λόγο που συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα. Πρέπει η παρούσα οδηγία να μην θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

(37) Απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των παρόχων, των αποδεκτών και των νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης για τους τοπικούς πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία αναγνώριση ή προσαρμογή των διαδικασιών ή των προτύπων, τη διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων εθνικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, πρακτικούς μηχανισμούς για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης ή πρακτική διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση.

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που η παρούσα οδηγία αφορά την περίθαλψη κάθε είδους, αποτελεί αυταπάτη να γίνεται λόγος για εσωτερική αγορά διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Το τμήμα αυτό μετακινείται σε νέα αιτιολογική σκέψη 37α όπου διατυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο εσωτερικό του κράτους μέλους του ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και έχουν συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η εξάλειψη των κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης του κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη συμπερίληψη των συγκεκριμένων φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των ασθενών και να αποφεύγεται η λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των φαρμάκων.

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο εσωτερικό του κράτους μέλους του ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, περιλαμβανομένης της μελλοντικής νομοθεσίας για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα (οδηγία XXXX/XX/ΕΚ) και για την φαρμακoεπαγρύπνηση (οδηγία ZZZZ/ZZ/ΕΚ), και έχουν συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η αναγνώρισή τους ιατρικώς ή στα φαρμακεία και η χρήση τους στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η εξάλειψη των κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης του κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη συμπερίληψη των συγκεκριμένων φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγεται ο ασθενής με την επιφύλαξη της εγκυρότητας των εθνικών κανόνων που διέπουν την τιμολόγηση και την πληρωμή. Η εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των ασθενών και να αποφεύγεται η λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των φαρμάκων.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(41a) Η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health) θα πρέπει να επιτευχθεί με σεβασμό των εθνικών ρυθμίσεων για την προστασία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμίσεων για την αποστολή φαρμάκων από διαδικτυακά φαρμακεία, και ιδίως των εθνικών απαγορεύσεων της αποστολής συνταγογραφουμένων φαρμάκων σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το άρθρο 14 της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2007 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις1.

 

1 ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σελ. 19.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2003, C-322/01 Ένωση Φαρμακοποιών Γερμανίας) και με το άρθρο 14 της οδηγίας 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οδηγία αυτή δεν επηρεάζει το επιτρεπτό των απαγορεύσεων παραγγελίας μέσω ταχυδρομείου φαρμάκων αποκλειστικά συνταγογραφούμενων λόγω των συνδεόμενων με αυτήν κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Η συνεργασία για την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω οικονομιών κλίμακας και της αποφυγής της επικάλυψης, και να παρέχει μια καλύτερη βάση αποδεικτικών στοιχείων για τη βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας, ασφαλής και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. Αυτό θα συμβάλει και στην εσωτερική αγορά με τη μεγιστοποίηση της ταχύτητας και της κλίμακας της διάδοσης των καινοτομιών της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας. Για τη συνεργασία αυτή απαιτούνται βιώσιμες δομές στις οποίες θα συμμετέχουν όλες οι σχετικές αρχές όλων των κρατών μελών, με βάση τα υπάρχοντα πιλοτικά έργα.

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Ωστόσο η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας καθώς και ενδεχόμενος περιορισμός της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες λόγω ορισμένων αποφάσεων διοικητικών οργανισμών θέτουν ορισμένο αριθμό θεμελιωδών κοινωνικών ερωτημάτων, που απαιτούν τη συμβολή ευρείας ομάδας ενεχομένων φορέων καθώς και την εφαρμογή ενός μοντέλου βιώσιμης διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια κάθε συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, αλλά επίσης όλους τους ενεχόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών της υγείας, των εκπροσώπων των ασθενών και της βιομηχανίας. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες αρχές χρηστής διακυβέρνησης όπως η διαφάνεια, ο ανοικτός χαρακτήρας, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας προϋποθέτει και απαιτεί την εφαρμογή αρχών ορθής πρακτικής (όπως η χρηστή διαχείριση, η διαφάνεια και η συμμετοχή των ενεχομένων φορέων) στις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Οι αξιολογήσεις των τεχνολογιών της υγείας πρέπει κατά συνέπεια να πληρούν τα κριτήρια του ανοιχτού χαρακτήρα και της αντικειμενικότητας και πρέπει να βασίζονται στο διάλογο και την εμπλοκή των ενεχομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των βιομηχάνων.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία· κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία των άρθρων 8 και 15 της ίδιας συντάκτριας.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46α) Το κράτος μέλος ασφάλισης και το κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η θεραπεία θα πρέπει με προηγούμενη διμερή συνεργασία και μετά από διαβούλευση με τον ασθενή να διασφαλίσουν ότι του παρέχεται η κατάλληλη μετέπειτα φροντίδα και υποστήριξη και στα δύο κράτη μέλη σύμφωνα με την εγκεκριμένη ιατρική θεραπεία και ότι παρέχεται σαφής ενημέρωση στους ασθενείς όσον αφορά τις επιλογές και το κόστος της μετέπειτα περίθαλψης. Προς το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι:

 

(α) τα απαραίτητα δεδομένα, ιατρικά και κοινωνικής μέριμνας, διαβιβάζονται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση εχεμύθειας· και

 

(β) Οι επαγγελματίες του χώρου της ιατρικής και της κοινωνικής μέριμνας και στις δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται ούτως ώστε να διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα περίθαλψης και μετέπειτα φροντίδας του ασθενή (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στήριξης).

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46β) Διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία αναμένεται να οδηγήσει στον ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Αυτός ο ανταγωνισμός αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος όλων και στη συγκρότηση κέντρων αριστείας.

Αιτιολόγηση

Αν η οδηγία έχει αυτό το αποτέλεσμα, θα συμβάλει θετικά στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών, αλλά είναι αναγκαία η προσεκτική παρακολούθηση, για να ελεγχθούν τα αποτελέσματα της οδηγίας.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες που αφορούν την πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και θεσπίζει μηχανισμούς συνεργασίας για την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

 

Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις αρχές περί φροντίδας υψηλής ποιότητας και ισότητας.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική. Δεν θίγει το υφιστάμενο πλαίσιο για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και στον διάδοχο κανονισμό (EΚ) αριθ. 883/2004.

 

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες υγείας οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται επί παρατεταμένο χρονικό διάστημα και αποσκοπούν στη στήριξη ατόμων που χρήζουν βοηθείας κατά την εκτέλεση των συνήθων καθημερινών εργασιών.

 

Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχεία - α α και - α β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-αα) Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων·

 

(-αβ) Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά·

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ζα) Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK·

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ζβ) Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ζγ) Οδηγία 92/49/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή·

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η έγκριση χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, μεταξύ άλλων και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και, από την ημερομηνία εφαρμογής του, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 αλλά η έγκριση δεν χορηγείται, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Αν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας αντιβαίνουν σε διάταξη άλλης κοινοτικής πράξης που ρυθμίζει ειδικά θέματα υγειονομικής περίθαλψης, η διάταξη της άλλης κοινοτικής πράξης υπερισχύει και εφαρμόζεται στις σχετικές ειδικές περιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι εξής:

διαγράφεται

(α) οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων·

 

(β) οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

 

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η υπηρεσία αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική·

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι υπηρεσίες ή προϊόντα υγείας όπως τα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που παρέχονται ή συνταγογραφούνται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους ή για την αποτροπή ασθενείας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές ή τα προϊόντα οργανώνονται, παρέχονται και χρηματοδοτούνται και ανεξαρτήτως του αν η περίθαλψη είναι δημόσια ή ιδιωτική·

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» είναι η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής ή η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης·

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» είναι η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) «χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος» είναι η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

διαγράφεται

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) "επαγγελματίας υγείας" είναι ο ιατρός ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή άλλος επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης η οποία περιορίζεται σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ·

δ) "επαγγελματίας υγείας" είναι ο πτυχιούχος ιατρικής σχολής ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή άλλος επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης η οποία περιορίζεται σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ή ένα πρόσωπο που ασκεί νόμιμα δραστηριότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία·

Αιτιολόγηση

Για σαφείς λόγους, είναι καταλληλότερος ο όρος του πτυχιούχου ιατρικής σχολής δεδομένου ότι η απόκτηση διδακτορικού στην ιατρική δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι επαγγελματίες υγείας να ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της περίθαλψης.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) «πάροχος υγειονομικής περίθαλψης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει νόμιμα υγειονομική περίθαλψη στο έδαφος ενός κράτους μέλους·

ε) «πάροχος υγειονομικής περίθαλψης» είναι κάθε επαγγελματίας υγείας όπως ορίζεται στο στοιχείο (δ) ή νομικό πρόσωπο που παρέχει νόμιμα υγειονομική περίθαλψη στο έδαφος ενός κράτους μέλους·

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος·

στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει ή αναζητεί υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος·

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) "ασφαλισμένος" είναι:

ζ) "ασφαλισμένος είναι" ένα πρόσωπο ασφαλισμένο κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004, ή βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου των ιδιωτικών ασφαλίσεων ασθενείας·

i) έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71,

 

ii) από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

 

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής ή το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο ασθενής εάν αυτό το κράτος μέλος είναι διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις του κανονισμού 883/2004.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο η α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ηα) στις περιπτώσεις στις οποίες, λόγω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04 αντίστοιχα, ο φορέας ασφάλισης ασθένειας στο κράτος μέλος διαμονής του ασθενούς είναι αρμόδιος για την χορήγηση παροχών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους, τότε το κράτος μέλος θωρείται το κράτος μέλος ασφάλισης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α) «ιατροτεχνολογικό βοήθημα» είναι το ιατροτεχνολογικό βοήθημα όπως ορίζεται στις οδηγίες 93/42/ΕΟΚ, 90/383/ΕΟΚ ή 98/42/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου χάριν ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων) και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της απόφασης στην υπόθεση Decker που θα πρέπει να περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ β) «αγαθό το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης» είναι το αγαθό που διατίθεται με στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου, όπως μεταξύ άλλων τα ιατροτεχνικά βοηθήματα και τα φάρμακα.

Αιτιολόγηση

Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου χάριν ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων) και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της απόφασης στην υπόθεση Decker που θα πρέπει να περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια α) «τεχνολογία στον τομέα της υγείας» είναι ένα φάρμακο ή ένα ιατροτεχνολογικό βοήθημα ή ιατρικές και χειρουργικές διαδικασίες καθώς και μέτρα για την πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών τα οποία εφαρμόζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτού του ορισμού είναι απαραίτητη δεδομένου ότι τα άρθρα 5 και 17 αναφέρονται στις τεχνολογίες στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί που προκαλούνται από πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης.

ιβ) «βλάβη» είναι η βλάβη όπως ορίζεται στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με αναφορά στο ισχύον νομικό πλαίσιο του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, ενώ η αντίληψη του τι συνιστά βλάβη μπορεί να διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ α) "ιατρικό ιστορικό του ασθενούς" ή "κλινικό ιστορικό", όλα τα έγγραφα που περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ 'όλη τη διαδικασία περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση Οδηγίας αναφέρεται επανειλημμένα ο όρος αυτός, οπότε θεωρείται απαραίτητο να περιληφθεί και ο ορισμός του.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η θεραπεία είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους και εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η θεραπεία είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους και εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τα πρότυπα ασφαλείας και:

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές πρακτικές·

α) ότι όταν η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, η συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία·

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης παρακολουθείται τακτικά και ότι λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας·

β) ότι η υγειονομική περίθαλψη που αναφέρεται στο στοιχείο α) παρέχεται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας που καθορίζονται από το κράτος μέλος θεραπείας·

 

βα) ότι ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης από άλλα κράτη μέλη λαμβάνουν πληροφορίες από το εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους θεραπείας, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, σχετικά με πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την εποπτεία, και σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια, τις επιλογές θεραπείας, τις τιμές, τα αποτελέσματα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης, τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες καθώς και τις λεπτομέρειες του καθεστώτος εγγραφής του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, της ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική τους ευθύνη·

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη·

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε συνειδητή επιλογή·

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο υποβολής παραπόνων και ότι εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν·

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν μέσο υποβολής παραπόνων και δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν και ότι υπάρχουν μηχανισμοί για την διεκδίκηση αποκατάστασης·

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου·

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου·

στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από διακρίσεις που προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από διακρίσεις που προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε ένα κράτος μέλος είτε να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλισμένο από άλλο κράτος μέλος είτε να παρέχουν προτεραιότητα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένο από άλλο κράτος μέλος, σε βάρος ατόμου με παρόμοιες ανάγκες υγείας το οποίο είναι ασφαλισμένο στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία.

 

ζα) ότι ασθενείς στους οποίους παρεσχέθη θεραπεία έχουν αξίωση σε γραπτές ή ηλεκτρονικές καταγραφές όσον αφορά τη θεραπεία και όλες τις ιατρικές συστάσεις για τη συνέχιση της θεραπείας·

 

1α. Οι δημόσιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία παρακολουθούν τακτικά την προσβασιμότητα, την ποιότητα και την οικονομική κατάσταση των υγειονομικών συστημάτων τους με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1β και 1γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Προκειμένου να παρασχεθεί η μέγιστη ασφάλεια στους ασθενείς, τα κράτη μέλη θεραπείας και ασφάλισης εξασφαλίζουν:

 

α) ότι οι ασθενείς μπορούν να προβούν σε καταγγελία ιδίως ενώπιον Ευρωπαίου διαμεσολαβητή ο οποίος θα εξετάσει τις καταγγελίες του ασθενούς όσον αφορά την προηγούμενη έγκριση, την ποιότητα της θεραπείας και τις πληρωμές, να λάβουν αποκατάσταση και αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν βλάβη στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που έλαβαν·

 

β) ότι τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας του κράτους μέλους θεραπείας δημοσιοποιούνται σε γλώσσα και μορφή που είναι σαφείς και προσπελάσιμες για τους πολίτες·

 

γ) ότι υπάρχει δικαίωμα σε συνέχεια της περίθαλψης ιδίως μέσω της διαβίβασης σχετικών ιατρικών δεδομένων που αφορούν τον ασθενή με τον δέοντα σεβασμό των διατάξεων της παραγράφου 1 - στοιχείο ε) και σύμφωνα με το άρθρο 13 και ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία δικαιούνται σε γραπτή ή ηλεκτρονική καταγραφή μιας τέτοιας θεραπείας και κάθε ιατρικής συμβουλής για τη συνέχεια της περίθαλψής τους·

 

δ) ότι σε περίπτωση επιπλοκών που απορρέουν από υγειονομική περίθαλψη που έχει παρασχεθεί στην αλλοδαπή ή εφόσον αποδεικνύεται αναγκαία ειδική ιατρική παρακολούθηση, το κράτος μέλος ασφάλισης εγγυάται την παροχή υγειονομικής περίθαλψης ισοδύναμης με αυτήν που λαμβάνεται στο έδαφός του·

 

ε) ότι αλληλοενημερώνονται αμέσως και με δική τους πρωτοβουλία όσον αφορά παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ή επαγγελματίες της υγείας όταν λαμβάνονται ρυθμιστικά μέτρα κατά της καταχώρησής τους ή του δικαιώματός τους να παρέχουν υπηρεσίες·

 

1γ. Η Επιτροπή σε συμφωνία με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19(2), εγκρίνει μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός κοινού επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων υγείας σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα σ' αυτόν τον τομέα.

 

* ΕΕ C 146 της 22.6.2006, σελ. 1.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε μέτρο που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τις διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές αυτές μεταφέρθηκαν στο άρθρο 3.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει την εφαρμογή της παραγράφου 1.

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δύναται να αναπτύξει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει την εφαρμογή της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Το θέμα του καθορισμού προτύπων για την ποιότητα και την ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται καθαρά ως θέμα εφαρμοστέου δικαίου. Με τον τρόπο αυτό η πρόταση θα συμφωνεί περισσότερο με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και θα τηρείται η αρμοδιότητα των κρατών μελών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη. Αντίθετα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια στους ασθενείς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τα κράτη μέλη διαθέτουν διαφανή μηχανισμό υπολογισμού του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθούν για την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη. Αυτός ο μηχανισμός υπολογισμού βασίζεται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια που είναι γνωστά εκ των προτέρων και εφαρμόζεται στο αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος θεραπείας διαθέτει αποκεντρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. έχοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τους ασθενείς, να διαφυλαχθεί η ποιότητα και η ασφάλεια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν την κατάρτιση προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών όπως εμφαίνεται στις παραγράφους 1 και 3 περιλαμβάνουν τουλάχιστον οργανώσεις ασθενών (ιδίως εκείνες που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα).

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος

Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους μέλους ασφάλισης

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην πλήρη ευθυγράμμιση του τίτλου του άρθρου 6 με τον τίτλο του άρθρου 5. Υπάρχει γενικό πρόβλημα σε ολόκληρη την πρόταση όσον αφορά τους τίτλους των άρθρων που δεν απηχούν το περιεχόμενο του άρθρου και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ευρεία αναθεώρηση των τίτλων.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν συναντούν εμπόδια για τη λήψη της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης και τις οποίες δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν καλυφθεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή παρέχεται.

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν συναντούν εμπόδια για τη λήψη της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία, οι διοικητικοί κανονισμοί, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες συμπεριφοράς των ιατρικών επαγγελμάτων, του κράτους μέλους ασφάλισης και τις οποίες δικαιούται ο ασφαλισμένος. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και, από την ημερομηνία εφαρμογής του, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, το κράτος μέλος ασφάλισης επιστρέφει στο κράτος μέλος θεραπείας ή στον ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν καλυφθεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού αν εξίσου αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Εάν το κράτος μέλος ασφάλισης του ασθενούς απορρίψει την επιστροφή των εξόδων για αυτή τη θεραπεία, το κράτος μέλος αυτό οφείλει να παράσχει ιατρική αιτιολόγηση της απόφασής του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή παρέχεται.

 

Οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες νόσους θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και να τυγχάνουν επιστροφής εξόδων ακόμη κι αν η σχετική θεραπεία δεν συγκαταλέγεται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Οι πολίτες κρατών μελών μπορούν να ασφαλίζονται σε σύστημα ασφάλισης υγείας κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος διαμονής τους, καταβάλλοντας εισφορές στο εν λόγω σύστημα.

Αιτιολόγηση

Για την υποστήριξη των συμφερόντων πολιτών που βρίσκονται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους απαιτείται η πρόσβασή τους στα συστήματα υγείας κρατών μελών άλλων από το κράτος μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 και παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος επιστρέφονται ή καταβάλλονται απ' ευθείας από το κράτος μέλος ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί για την ίδια πάθηση υπό τους ίδιους όρους όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καλύψουν και άλλες συναφείς δαπάνες, όπως τα έξοδα θεραπευτικής αγωγής, στέγασης και ταξιδιού.

 

2α. Τα επιπλέον έξοδα στα οποία ενδεχομένως υποβάλλονται τα άτομα με αναπηρίες κατά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος λόγω μιας ή περισσοτέρων αναπηριών, επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και υπό τον όρο ότι τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης και ανάληψη του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα είχε επιβάλει αν αυτή η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών και αγαθών όπως τα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, και είναι εκ των προτέρων γνωστές. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται η απαίτηση να εξετάζεται ο ασφαλισμένος όσον αφορά την εφαρμογή των προϋποθέσεων, κριτηρίων ή διατυπώσεων, από επαγγελματία του υγειονομικού κλάδου ή διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του επίσημου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους ασφάλισης, εφόσον μια τέτοιου είδους αξιολόγηση απαιτείται και για αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που επιστρέφονται στον ασφαλισμένο από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το ποσό των εξόδων που επιστρέφεται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη διαθέτουν διαφανή μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που αναλαμβάνονται από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο δημόσιο σύστημα για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το ποσό των εξόδων που επιστρέφεται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε επιστραφεί αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος ασφάλισης διαθέτει αποκεντρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι ασθενείς που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

 

5. Οι ασθενείς που λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι ή αναζητούν υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς τους φακέλους, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ. Εφόσον οι ιατρικοί φάκελοι έχουν καταχωριστεί σε ηλεκτρονικά αρχεία, οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα σε αντίγραφα αυτών των φακέλων ή στην εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτούς τους ιατρικούς φάκελους. Τα δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται μόνο με τη ρητή γραπτή συναίνεση του ασθενούς ή των συγγενών του.

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν επηρεάζουν τη σύναψη διασυνοριακών συμβατικών ρυθμίσεων για την παροχή προγραμματισμένης υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν επηρεάζουν τη σύναψη διασυνοριακών συμβατικών για την παροχή προγραμματισμένης υγειονομικής περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης ή να εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες και τιμολόγια που θα έχουν συμφωνηθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την επιστροφή των εξόδων της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Το κράτος μέλος ασφάλισης δεν προβαίνει στην επιστροφή των εξόδων της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή της αγοράς αγαθών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος που υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση, όταν τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε παρασχεθεί στο έδαφός του ή αυτών των αγαθών εάν είχαν αγοραστεί στο έδαφός του, θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου χάριν ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων) και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της απόφασης στην υπόθεση Decker (στην προκείμενη περίπτωση ομματοϋάλια) που θα πρέπει να περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Νοσοκομειακή και ειδική περίθαλψη

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ο ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης όπως καθιερώνεται από το κράτος μέλος ασφάλισης, περιορίζεται στα εξής:

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς·

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς· ή

β) η υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο κατάλογος αυτός περιορίζεται:

β) η υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη και για την οποία απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· ή

- στην υγειονομική περίθαλψη για την οποία απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή

βα) η υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

- στην υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

 

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

 

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή, από το σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή, από το σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και

β) ο σκοπός του συστήματος είναι να αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής του παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:

β) η απουσία προηγούμενης έγκρισης θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά ή υπάρχει το ενδεχόμενο να υπονομεύσει:

i) την οικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και/ή

i) την οικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και/ή

ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του οικείου κράτους μέλους.

ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του οικείου κράτους μέλους.

 

Το σύστημα αυτό δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και, από την ημερομηνία εφαρμογής του, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά ώστε να αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά, βασίζεται σε σαφή και διαφανή κριτήρια και δεν αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. Όταν ζητείται και χορηγείται εκ των προτέρων έγκριση, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι από τον ασθενή αναμένεται να προκαταβληθεί οιοδήποτε κόστος θα ανέμενε να καταβάλει με τον τρόπο αυτό εάν η περίθαλψή του είχε παρασχεθεί στο υγειονομικό σύστημα του κράτους μέλους ασφάλισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν να μεταφέρουν χρήματα απ' ευθείας μεταξύ των χρηματοδοτών και των παρόχων της περίθαλψης για οιοδήποτε άλλο κόστος.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4β. Τα συστήματα υποβολής αίτησης για εκ των προτέρων έγκριση πρέπει να καταστούν διαθέσιμα σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και πρέπει να είναι προσιτά και διαφανή για τους ασθενείς. Οι κανόνες για την υποβολή αίτησης και την άρνηση της εκ των προτέρων έγκρισης πρέπει να είναι διαθέσιμοι πριν από την υποβολή αίτησης ώστε η αίτηση να υποβάλλεται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ. Στους ασθενείς που αναζητούν παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος κατοχυρώνεται το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εκ των προτέρων έγκριση στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώθηκε στην έκθεση χωρίς ψηφοφορία βάσει του άρθρου 47. Με σκοπό το δικαίωμα σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη να καταστεί δικαίωμα για όλους και προκειμένου να δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα να γνωρίζουν με βεβαιότητα εάν θα τους επιστραφούν ή όχι τα έξοδα, έχει σημασία να δοθεί στους ασθενείς το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εκ των προτέρων έγκριση στο κράτος μέλος ασφάλισης. Ένα σύστημα χωρίς αυτό το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκ των προτέρων έγκριση θα οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική ανασφάλεια όσον αφορά τους ασθενείς. Αυτή η ανασφάλεια θα καταστήσει το δικαίωμα για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη λιγότερο ελκυστικό για εκείνους με χαμηλό εισόδημα και επομένως δεν θα είναι εξ ίσου διαθέσιμο σε όλους.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί κάθε πληροφορία σχετικά για τα συστήματα προηγούμενης έγκρισης που εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3.

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί κάθε πληροφορία σχετικά για τα συστήματα προηγούμενης έγκρισης που εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προσφυγής στην περίπτωση άρνησης χορήγησης έγκρισης.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α. Όσον αφορά κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης που υποβάλλει ασφαλισμένος για να του παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος ασφάλισης πρέπει να επιβεβαιώνει εάν τηρούνται οι όροι που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και, εάν τούτο συμβαίνει, χορηγεί την προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Νέα παράγραφος 5 σε συμφωνία με την τροπολογία που διαγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Η πρόταση Οδηγίας αντιτίθεται στον ισχύοντα κανονισμό για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Με την επικάλυψη διατάξεων της Οδηγίας και των κανονισμών, επιτρέπεται η λειτουργία δύο παράλληλων συστημάτων διασυνοριακής περίθαλψης, γεγονός που θα άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο επιλογής του ενός ή του άλλου συστήματος από τους ασθενείς. Με τον τρόπο αυτό η πρόταση θα προκαλούσε νομική ανασφάλεια.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Οι ασθενείς με σπάνιες ασθένειες δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση γενικότερης έλλειψης γνώσεων και πραγματογνωσίας σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, είτε έχουν διαγνωσθεί είτε όχι, το δικαίωμα να επιλέγουν πού θα αγοράζουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς προηγούμενη έγκριση. Θα πρέπει επίσης να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα καταβολής του πλήρους αντιτίμου της, συχνά δαπανηρής, περίθαλψής τους, από την χώρα καταγωγής στη χώρα παροχής της περίθαλψης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), ακόμα και ιδίως σε περίπτωση που η περίθαλψη που χρειάζονται δεν υπάρχει στη χώρα ασφάλισής τους, γεγονός που αποτελεί συχνά τον λόγο για τον οποίο είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στο εξωτερικό.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη.

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων ευλόγων προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη ασφάλισης διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση για χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό θα καλούνται να καταβάλλουν προκαταβολές ή συμπληρωματικές πληρωμές στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και/ή στους παρόχους στο κράτος μέλος θεραπείας, μόνον εφόσον αυτές οι πληρωμές απαιτούνται στο ίδιο το κράτος μέλος ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την κινητικότητα των ασθενών στις περιπτώσεις στις οποίες τούτο ενδείκνυται και να διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό. Πρέπει ως εκ τούτου να αίρουν οποιουσδήποτε πρακτικούς φραγμούς εμποδίζουν τους ασθενείς να χρησιμοποιούν υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, όπως την ανάγκη προκαταβολικών ή συμπληρωματικών πληρωμών στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ή στους παρόχους στο κράτος μέλος θεραπείας.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος και όταν εξετάζουν αυτές τις αιτήσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση,

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση,

 

αα) τις επί μέρους συνθήκες,

β) το βαθμό πόνου του ασθενούς,

β) το βαθμό πόνου του ασθενούς,

γ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, και

γ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, και

δ) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα.

δ) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα συστήματα υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προηγούμενης έγκρισης διατίθενται στο επίπεδο που είναι ενδεδειγμένο για την διοίκηση των υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους και πρέπει να είναι προσιτά και διαφανή για τους ασθενείς. Οι κανόνες για την υποβολή αίτησης και την άρνηση χορήγησης προηγούμενης έγκρισης πρέπει να είναι διαθέσιμοι πριν από την υποβολή αίτησης ώστε η αίτηση να υποβάλλεται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα συστήματα υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προηγούμενης έγκρισης.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική επανεξέταση και είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών μέτρων.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε διοικητική ή ιατρική απόφαση σχετικά με τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος υπόκειται αναλόγως της περίστασης σε ιατρική ή διοικητική επανεξέταση και είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών μέτρων.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την δημιουργία γραφείου συμψηφισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η προβλεπόμενη από την παρούσα οδηγία επιστροφή δαπανών διαμέσου συνόρων, συστημάτων υγείας και νομισματικών ζωνών εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και εφόσον κριθεί σκόπιμο θα καταθέσει νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Εκ των προτέρων κοινοποίηση

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να προσφέρουν στους ασθενείς προαιρετικό σύστημα εκ των προτέρων κοινοποίησης, σε αντάλλαγμα της οποίας ο ασθενής λαμβάνει γραπτή επιβεβαίωση του μέγιστου ποσού που θα καταβληθεί. Αυτή η γραπτή επιβεβαίωση μπορεί εν συνεχεία να προσκομίζεται στο νοσοκομείο θεραπείας και η επιστροφή θα διενεργείται απευθείας στο νοσοκομείο αυτό από το κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9β

 

Ευρωπαίος διαμεσολαβητής για τους ασθενείς

 

Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για να συστήσει Ευρωπαίο διαμεσολαβητή για τους ασθενείς εντός δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής για τους ασθενείς εξετάζει και εάν κριθεί σκόπιμο μεσολαβεί σχετικά με τις καταγγελίες των ασθενών όσον αφορά προηγούμενη έγκριση, επιστροφή εξόδων ή πρόκληση βλάβης. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής για τους ασθενείς εμπλέκεται μόνον όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες καταγγελιών στο σχετικό κράτος μέλος.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και ποιοι όροι και προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν ευκόλως προσβάσιμοι μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν αμέσως να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, και περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων και τα συστήματα άσκησης προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα δικαιώματα αυτά, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος. Τέτοιου είδους πληροφορίες δημοσιεύονται σε μορφή προσιτή σε άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη συμβουλεύονται τους ενδιαφερόμενους παράγοντες περιλαμβανομένων των οργανώσεων των ασθενών για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες είναι σαφείς και προσιτές. Στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς η παρούσα οδηγία και εκείνων που απολαύουν βάσει των κανονισμών για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ).

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει δε να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων και τα συστήματα άσκησης προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα δικαιώματα αυτά.

 

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Πέραν των πληροφοριών που σκιαγραφούνται στην παράγραφο 1, πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης καθίστανται ευκόλως προσβάσιμες με ηλεκτρονικά μέσα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένοι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και περιλαμβάνουν όνομα, αριθμό καταχώρισης και διεύθυνση ιατρείου του επαγγελματία στον τομέα της υγείας και οιουσδήποτε περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος·

Αιτιολόγηση

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health professionals and health service providers should be available in Member states so that patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, να αναπτύξει πρότυπο κοινοτικό μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες σχετικά με την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα κράτη μέλη διαχειρίζονται και οργανώνουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, ένα τυποποιημένο κοινοτικό μορφότυπο ενδέχεται να είναι αντιπαραγωγικό.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα με το άρθρο 5.

1. Όταν η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, η συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία υποτίθεται ότι καλύπτει μόνο τη διασυνοριακή συνεργασία και περιπτώσεις κινητικότητας των ασθενών όπως, π.χ., τη χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό από μεμονωμένους ασθενείς. Συνεπώς, οι αναφορές σε άλλους τρόπους προσφοράς υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να διαγραφούν.

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία τους στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών, των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων παροχής περίθαλψης στα εθνικά σημεία επαφής. Αυτά τα εθνικά σημεία επαφής θεσπίζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή. Οι πληροφορίες για την ύπαρξη των εθνικών σημείων επαφής διαδίδονται σε όλα τα κράτη μέλη, κατά τρόπον ώστε οι ασθενείς να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Τα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη μπορεί επίσης να είναι ενσωματωμένα σε υπάρχοντα κέντρα παροχής πληροφοριών στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 36 δηλώνει σαφώς ότι τα εθνικά σημεία επαφής μπορεί να είναι ενσωματωμένα σε υφιστάμενες δομές στα κράτη μέλη και τούτο πρέπει να διατυπώνεται σαφώς στις διατάξεις της οδηγίας. Τούτο θα επιτρέψει την αποφυγή προσθήκης διοικητικού άχθους στα κράτη μέλη σε σχέση με την υλοποίηση της οδηγίας.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς και με την Επιτροπή:

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος μέλος ασφάλισης παρέχει και διανέμει στους ασθενείς και στους επαγγελματίες της υγείας πληροφορίες, μέσω δικτυακού τόπου εάν κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος και με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη όπως ορίζεται στο άρθρο 6. Το εθνικό σημείο επαφής βοηθάει τους ασθενείς να προστατεύουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν την κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος·

a) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις·

 

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν την κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος· το εθνικό σημείο επαφής ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς την επίλυση των διαφορών, τους καθοδηγεί στον προσδιορισμό της κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη περίπτωση και τους βοηθά να παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν χρειαστεί·

2α. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος μέλος ασφάλισης παρέχει και διανέμει στους ασθενείς πληροφορίες, σε κάποιον δικτυακό τόπο εάν κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με θέματα που εμφαίνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο βα) και σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ευκολία πρόσβασης στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης για τα άτομα με αναπηρίες, τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνεται στο κράτος μέλος θεραπείας. Ενημερώνει ιδίως τους ασθενείς και τους επαγγελματίες της υγείας, αν χρειαστεί, για τα μέσα με τα οποία οι επαγγελματίες και οι πάροχοι υπάγονται σε ρυθμιστικό πλαίσιο και τα μέσα με τα οποία λαμβάνονται ρυθμιστικά μέτρα, τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς την επίλυση των διαφορών και τους καθοδηγεί στον προσδιορισμό της κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

γ) συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες για τους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διευκολύνει τη συνεργασία με αυτούς τους φορείς·

 

δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για διαφορές που προέρχονται από τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

 

 

2β. Το εθνικό σημείο επαφής κράτους μέλους συνεργάζεται στενά με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, με εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη μέλη, με οργανώσεις ασθενών καθώς και με την Επιτροπή.

 

2γ. Τα εθνικά σημεία επαφής παρέχουν τις πληροφορίες που εμφαίνονται στις παραγράφους 2 και 2α σε μορφές ευκόλως προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή ad hoc βάση και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή ad hoc βάση και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

 

2α. Τα κράτη μέλη, ειδικότερα τα όμορα κράτη, δύνανται να συνάψουν αμοιβαίες συμφωνίες, όσον αφορά τη συνέχιση ή τη δυνητική περαιτέρω ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας.

 

2β. Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι οι σχετικές αρχές άλλων κρατών μελών μπορούν να συμβουλεύονται τα μητρώα στα οποία καταγράφονται οι επαγγελματίες της υγείας.

 

2γ. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με συμπεράσματα πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών εναντίον επαγγελματιών της υγείας.

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συνταγές που χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, εκτός εάν:

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συνταγές που χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή, σε σχέση με το φάρμακο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, εκτός εάν:

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν συνιστούν διακρίσεις ή

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν συνιστούν διακρίσεις ή

β) βασίζονται σε θεμιτές και αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης συνταγής.

β) βασίζονται σε θεμιτές και αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης συνταγής, ή ως προς το καθεστώς του συνταγογράφου.

 

Η αναγνώριση μιας τέτοιας συνταγής δεν επηρεάζει:

 

(i) τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση φαρμάκων, περιλαμβανομένης της υποκατάστασης με γενόσημα φάρμακα·

 

(ii) τους εθνικούς κανόνες που διέπουν την επιστροφή της δαπάνης για την αγορά φαρμάκων με συνταγές που εκδίδονται σε κοινοτικό διασυνοριακό επίπεδο·

 

(iii) οιοδήποτε επαγγελματικό ή δεοντολογικό καθήκον που θα είχε επιβάλει στον φαρμακοποιό να αρνηθεί τη χορήγηση σκευάσματος, εάν η συνταγή είχε εκδοθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης.

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα της συνταγής και την έκδοση της συνταγής σε άλλο κράτος μέλος από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της διαλειτουργικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα της συνταγής και την έκδοση της συνταγής σε άλλο κράτος μέλος από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της διαλειτουργικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το προϊόν είναι κατανοητές·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το προϊόν είναι κατανοητές, συμπεριλαμβανομένης της σαφήνειας ως προς τα διαφορετικά ονόματα που χρησιμοποιούνται για το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν·

 

βα) μέτρα για να εξασφαλίζεται η επαφή, αν χρειασθεί, μεταξύ του συνταγογράφου και του προμηθευτή του φαρμάκου, για τη διασφάλιση της πλήρους κατανόησης της θεραπείας τηρώντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του ασθενούς·

γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται από την αναγνώριση των συνταγών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

 

 

2α. Όταν εκδίδεται συνταγή στο κράτος μέλος θεραπείας για φάρμακα που υπό κανονικές συνθήκες δεν διατίθενται με συνταγή στο κράτος μέλος ασφάλισης, εναπόκειται στο δεύτερο να αποφασίσει εάν θα τα εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση ή εάν θα χορηγήσει εναλλακτικό φάρμακο που θεωρείται αποτελεσματικό.

3. Tα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Tα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2 και έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

3. Tα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και βα) της παραγράφου 2 εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων νόσων, τα οποία αξιοποιούν την πείρα στον τομέα της συνεργασίας για την υγεία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Οι ΕΟΕΣ είναι μια πρόσφατη καινοτομία, που αναγνωρίζεται σε κοινοτικό επίπεδο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, και σημαντικό σημείο αναφοράς για τις περιφερειακές δραστηριότητες μακροκλίμακας.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β α) να συμβάλουν στην ενοποίηση των γνώσεων όσον αφορά στην πρόληψη των νόσων και τη θεραπεία των σημαντικών και πλέον κοινών ασθενειών·

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Αναφοράς δεν θα πρέπει να περιορισθεί στις σπάνιες νόσους.

Τροπολογία  104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στα) να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που επιτρέπουν την όσο το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση των υφισταμένων πόρων στον τομέα της υγείας σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές ζώνες.

Αιτιολόγηση

Τα σοβαρά ατυχήματα που απαιτούν επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

Τροπολογία  105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει:

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με σημαντικούς εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους παράγοντες, εγκρίνει:

Αιτιολόγηση

Κατά τη δημιουργία των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, θα έχει καίρια σημασία η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ορθολογικού καταλόγου κριτηρίων για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους.

Τροπολογία  106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου των περιοχών σπανιότερων ασθενειών που πρέπει να καλυφθούν και των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:

Τροπολογία  107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – σημείο α – στοιχείο ix α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ixα) διατηρούν κατάλληλες και αποτελεσματικές σχέσεις με τεχνολογικούς φορείς.

Τροπολογία  108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15α

Πειραματικές ζώνες

 

Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη μπορεί να ορίζει παραμεθόριες περιφέρειες ως πειραματικές ζώνες στις οποίες μπορούν να δοκιμάζονται, να αναλύονται και να αξιολογούνται καινοτόμες διασυνοριακές πρωτοβουλίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα μέτρα αυτά συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων στο εκάστοτε κράτος μέλος ενώ αντικατοπτρίζουν επίσης τις εξελίξεις των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής και της τηλεψυχιατρικής και σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα μέτρα αυτά καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση της e-Health και άλλων υπηρεσιών τηλεϊατρικής:

 

α) σέβεται τα ίδια πρότυπα επαγγελματικής ιατρικής ποιότητας και ασφάλειας που ισχύουν και για τη μη ηλεκτρονική παροχή περίθαλψης·

 

β) προσφέρει κατάλληλη προστασία στους ασθενείς, ιδίως με την εφαρμογή των αναγκαίων κανονιστικών προϋποθέσεων για τους ιατρούς, παρόμοιων με τις ισχύουσες για τη μη ηλεκτρονική περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή τεχνολογία αποτελεί ένα βήμα προόδου, θα μπορούσε όμως και να οδηγήσει, ενδεχομένως, σε κακή χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην περίθαλψη, με τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τους ασθενείς. Πρέπει λοιπόν να ισχύσει το ίδιο επίπεδο εγγυήσεων για την ποιότητα και την ασφάλεια με εκείνο που εφαρμόζεται για τις "συνήθεις" ιατρικές πράξεις.

Τροπολογία  111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεργασία για τη διαχείριση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Συνεργασία για τη διαχείριση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

1. Η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διευκολύνει την καθιέρωση δικτύου το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Το δίκτυο αυτό βασίζεται στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας των διαδικασιών, καθώς και στην ευρεία και πλήρη συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία απαγορεύει τη συμμετοχή ορισμένων από τους φορείς αυτούς.

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας είναι:

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας είναι:

α) η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων·

α) η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων·

 

αα) η εξεύρεση βιώσιμων τρόπων για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των στόχων της πρόσβασης στα φάρμακα, της ανταμοιβής της καινοτομίας και της διαχείρισης των προϋπολογισμών για την υγειονομική περίθαλψη·

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών υγείας και η διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων.

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών υγείας και η διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων.

 

βα) η ανάλυση της φύσης και του τύπου των πληροφοριών που είναι δυνατόν να ανταλλάσσονται·

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω αρχών ή φορέων.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω αρχών ή φορέων.

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την ίδρυση και τη διαχείριση αυτού του δικτύου και προσδιορίζει τη φύση και το είδος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται.

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την ίδρυση, τη διαχείριση και την διαφανή λειτουργία αυτού του δικτύου.

Τροπολογία  112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στατιστικά και άλλα συμπληρωματικά δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, της παρεχόμενης περίθαλψης, των παρόχων της περίθαλψης αυτής και των ασθενών, του κόστους και των αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των γενικών τους συστημάτων συλλογής δεδομένων για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία για την παραγωγή στατιστικών και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στατιστικά δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, της παρεχόμενης περίθαλψης, των παρόχων της περίθαλψης αυτής και των ασθενών, του κόστους και των αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των γενικών τους συστημάτων συλλογής δεδομένων για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία για την παραγωγή στατιστικών και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα το άρθρο 8, παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8, παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46 ορίζει ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την περαιτέρω χρήση δεδομένων υγείας.

Τροπολογία  113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών, με πρόεδρο τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών, με πρόεδρο τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή εξασφαλίζει την κατάλληλη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες από τις οργανώσεις των ασθενών και των επαγγελματιών, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και συντάσσει εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας είναι δυνατή μόνο με τη συμμετοχή όλων των σχετικών μερών. Συνεπώς, πρέπει να διαμορφωθεί ένας κατάλληλος μηχανισμός διαβούλευσης, για την υποστήριξη αυτής της "διασυνοριακής επιτροπής για την περίθαλψη".

Τροπολογία  114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. Όταν τα μέτρα εφαρμογής αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ζητείται η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Όπως συνιστάται στη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ, είναι σημαντικό να ζητείται η γνώμη του ΕΕΠΔ επί αυτών των θεμάτων.

Τροπολογία  115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Πέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων περί εισροών και εκροών ασθενών που οφείλονται στην παρούσα οδηγία και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité” Jean Giraudoux

(Κανένας ποιητής δεν ερμήνευσε ποτέ την φύση τόσο ελεύθερα όσο ένας δικηγόρος την πραγματικότητα.)

Λογική και ευαισθησία

Δικηγόροι ή πολιτικοί. Στα προηγούμενα δέκα χρόνια, από την απόφαση Kohll and Dekker του 1998 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έπειτα, η πολιτική στον τομέα της κινητικότητας των ασθενών αποφασιζόταν από τους δικηγόρους της Ευρώπης αφού δεν το έπρατταν οι πολιτικοί της Ευρώπης. Εάν εξακολουθήσουμε να μην κάνουμε τίποτε, το Δικαστήριο θα συνεχίσει να ερμηνεύει τις Συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Θα παράσχουν εκείνοι την σαφήνεια που εμείς οι πολιτικοί δεν κατορθώσαμε να παράσχουμε. Εάν μας ικανοποιεί να αφήνουμε την χάραξη πολιτικής στα χέρια των δικηγόρων, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε - εκτός φυσικά από το να πληρώνουμε τον λογαριασμό που προκύπτει και που φυσικά δεν έχουμε προβλέψει. Εάν αντιθέτως πιστεύουμε ότι αυτή είναι η δουλειά μας, ως εκλεγμένοι πολιτικοί, να δημιουργούμε ασφάλεια του δικαίου και σιγουριά ως προς την ακολουθητέα πολιτική, τότε πρέπει να ενεργήσουμε χωρίς άλλη χρονοτριβή. Στους ψηφοφόρους μας αρέσει η ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών και η δυνατότητα επιλογών, αλλά θέλουν βεβαίως να υπάρχει ορθή διαχείριση και ορθή καθοδήγηση ως προς τις πολιτικές αρχές που την διέπουν και ως προς τις διαδικασίες που την χαρακτηρίζουν.

Η πολυαναμενόμενη πρόταση της Επιτροπής εν συνεχεία της συντριπτικής πλειοψηφίας με την οποία εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο η έκθεση περί κινητικότητας των ασθενών του 2005 (A6-0129/2005) είναι ευπρόσδεκτη, ιδίως με τις καινοτόμες διατάξεις της που πάνε πολύ πιο πέρα από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπανιότερες ασθένειες. Αφήνει ωστόσο ανοιχτά ορισμένα ζητήματα και αυτή την αβεβαιότητα επιδιώκει να αντιμετωπίσει και να αποσαφηνίσει η παρούσα έκθεση.

Μια ευκαιρία για τους ασθενείς. Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι πρόκειται πάνω από όλα για μία ευκαιρία για τους ασθενείς. Το επίκεντρο της προσοχής είναι ο ασθενής σε αυτή την περίπτωση, τα ζητήματα που αφορούν στην κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας και των υπηρεσιών υγείας μπορούν να περιμένουν. Δυστυχώς, το ίδιο συμβαίνει και για την άλλη πρόταση που ζητείται επειγόντως, αυτή για την ασφάλεια των ασθενών. Κάτι άλλο που κάνει η παρούσα οδηγία, και αυτό γίνεται επίσης σαφές, είναι να μην πειράξει καθόλου ούτε να αλλάξει στο παραμικρό τον δρόμο της κοινωνικής ασφάλισης που παραμένει ως έχει, αν και χρειάζεται μάλλον περισσότερη σαφήνεια ως προς το πότε ισχύει το ένα και πότε το άλλο. Επιθυμούμε όμως για μία ακόμη φορά να καταστήσουμε σαφές ότι είναι μια ευκαιρία για τους ασθενείς που βασίζεται στις ανάγκες τους και όχι στις οικονομικές τους δυνατότητες, στην ενημερωμένη επιλογή τους και όχι στον εξαναγκασμό που συνιστά η έλλειψη επιλογών.

Αποφάσεις του Δικαστηρίου. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, δεν είναι ώρα για να κατεβάζουμε απλά ιδέες. Οι Συνθήκες παρέχουν στο Δικαστήριο νομική βάση για τις αποφάσεις του και το Δικαστήριο έχει γράψει το δικό του προσχέδιο για την πολιτική που ακολουθήθηκε. Έχει λοιπόν τεθεί σε κίνηση μία διαδικασία που μπορεί και θέλει να δώσει στους ασθενείς την δύναμη των πολλαπλών επιλογών και να ενισχύσει την υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Στο αρχικό πνεύμα που της έδωσε το Δικαστήριο, αυτό επιβεβαίωσε την ιδέα ότι οι ασθενείς, όταν έρχονται αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, έχουν το δικαίωμα να πάνε σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία με τον λογαριασμό να πληρώνεται από το σύστημα υγείας της δικής τους χώρας, με δύο προϋποθέσεις, να διατίθεται υπό ΚΣ η συγκεκριμένη αγωγή στην χώρα του ασθενούς και να είναι συγκρίσιμο το κόστος. Σε μία σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου, εκρίθη ότι δεν μπορούν να απαιτηθεί από τον ασθενή να ζητήσει προηγούμενη έγκριση για μη-νοσοκομειακή περίθαλψη ή άλλα ωφελήματα σχετικά με την υγεία, όπως τα γυαλιά οράσεως ή τα ορθοδοντικά. Αυτό βεβαίως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο είδος προηγούμενης έγκρισης ή γνωστοποίησης όταν γίνεται λόγος για εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο στην περίπτωση που η χώρα του ασθενούς ("κράτος μέλος ασφάλισης") μπορεί να καταδείξει ότι, χωρίς αυτήν, πλήττεται η διαχείριση της περίθαλψης των υπολοίπων ασθενών. Οι αποφάσεις δεν αφορούσαν την διαδικασία έγκρισης καθεαυτή αλλά την παράλογη χρήση της διαδικασίας για να απορριφθεί το αίτημα ή για να παρεμποδισθεί το άτομο από την άσκηση του δικαιώματός του να ταξιδέψει για θεραπευτικούς λόγους. Εξαιτίας όλων αυτών επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης εύχρηστο μεν για τους ασθενείς αλλά ικανό να προειδοποιήσει εγκαίρως για υπέρογκα έξοδα τους διαχειριστές των δαπανών υγείας.

Ανάγκες και όχι οικονομικές δυνατότητες. Όταν λέμε ότι η παρούσα πολιτική πρόταση αφορά ασθενείς με ανάγκες και όχι ασθενείς με οικονομικές δυνατότητες εννοούμε ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε ασθενείς που χρειάζεται να ταξιδέψουν να το πράττουν με την πιστωτική κάρτα στο χέρι για να πληρώσουν προκαταβολικά την συχνά υπέρογκη εισαγωγή στο νοσοκομείο. Πρέπει συνεπώς να δημιουργήσουμε σύστημα άμεσης επιστροφής δαπανών από το ταμείο της χώρας του ασθενούς στο νοσοκομείο υποδοχής, είτε μέσω κεντρικού γραφείο συμψηφισμού που θα διαχειρίζεται όλες τις περιπλοκές που δημιουργούνται διαμέσου συνόρων, συστημάτων υγείας και νομισματικών ζωνών (Beveridge/Bismark) ή μέσω συστήματος προαιρετικής εκ των προτέρων κοινοποίησης που θα ακολουθείται από γραπτή επιβεβαίωση του μέγιστου ποσού που θα καταβληθεί. Αυτή η γραπτή επιβεβαίωση θα μπορεί στη συνέχεια να προσκομίζεται στο νοσοκομείο θεραπείας και η επιστροφή θα γίνεται στην περίπτωση αυτή απευθείας στο νοσοκομείο αυτό από το κράτος μέλος ασφάλισης.

Πακέτα. Ένα ζήτημα που προκύπτει από την απόφαση του Δικαστηρίου είναι κατά πόσον το κράτος μέλος ασφάλισης έχει υποχρέωση να καταβάλει μόνο το κόστος της θεραπείας καθεαυτής. Ένα θεραπευτικό πακέτο ωστόσο, με συμπληρωματικά οφέλη όπως η φυσιοθεραπεία ή η αποθεραπεία, είναι δυνατόν να είναι διαθέσιμο με συνολικό κόστος μικρότερο από εκείνο που θα είχε η θεραπεία μόνο στην πατρίδα. Εάν αυτού του είδους τα πακέτα προσφέρουν αυξημένα οφέλη στον ασθενή, καθιστώντας επί παραδείγματι την υποτροπή λιγότερο πιθανή, τότε αυτή είναι μία καλή και ευπρόσδεκτη εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το σύνολο του πακέτου δεν υπερβαίνει το κόστος της αρχικής θεραπείας στην πατρίδα του ασθενούς. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν την μεγίστη δυνατή ευελιξία στο θέμα αυτό.

"Σύμβουλοι υγείας". Είναι επίσης πολύ πιθανό να δούμε αύξηση του αριθμού των "συμβούλων υγείας" οι οποίοι θα δίνουν στους ασθενείς ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με πακέτα θεραπείας και αγωγής με τον ίδιο τρόπο που οι ασφαλιστικοί μεσίτες διερευνούν την αγορά εκ μέρους του πελάτη του για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση σύμφωνα με τις ανάγκες αυτού. Είναι σαφές ότι εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος μέλος να αποφασίσει την πολιτική του σε αυτό το θέμα και κατά πόσον χρειάζεται να ρυθμιστεί νομοθετικά η εκπαίδευση των συμβούλων υγείας ή εάν πρέπει να επιτραπεί στον χώρο να αυτορυθμιστεί με κάποιο τρόπο.

Συμπλήρωμα. Είναι επίσης πολύ πιθανό ότι σε ορισμένες χώρες η επιλογή του εξωτερικού θα είναι δυνατή μόνο εφόσον ο ασθενής είναι διατεθειμένος να συμπληρώσει το ποσό που είναι πληρωτέο από την δική του χώρα. Αυτό δεν είναι κατ΄ ανάγκη κακό. Δεν διαφέρει σε τίποτε από το έξτρα κόστος που πληρώνει ο ασθενής για να είναι μόνος του στο δωμάτιο του νοσοκομείου ή από τα συμπληρωματικά δίδακτρα που πληρώνουν ορισμένοι γονείς για τα παιδιά τους. Θα παραμείνει ωστόσο μια επιλογή. Καμία πίεση δεν πρέπει να ασκηθεί στον ασθενή να πληρώσει περισσότερα και κανένα νοσοκομείο δεν πρέπει να χρεώνει τους αλλοδαπούς ασθενείς περισσότερο από τους ντόπιους για την ίδια αγωγή.

Αριθμοί. Ελπίδα και προσδοκία μας είναι να μην δούμε μεγάλους αριθμούς ασθενών να διαλέγουν το δρόμο αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι εξάλλου προτιμούν να περιθάλπονται κοντά στο σπίτι τους, εκεί όπου μπορούν να τους επισκέπτονται φίλοι και συγγενείς. Εάν χρειαστεί, θα πάνε κάπου αλλού αλλά πάλι μέσα στην χώρα τους - και το ζήτημα της γλώσσας είναι πολύ σημαντικό. Εάν αποφασίσουν να καταφύγουν στο εξωτερικό, θα επιλέξουν κατά πάσα πιθανότητα τις ήδη γνωστές και διευθετημένες επιλογές που διέπονται από διμερείς και τριμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών, περιφερειών ή πόλεων. Εάν ωστόσο επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία - λόγω συγγενών ή φίλων που διαμένουν ενδεχομένως σε άλλο μέρος της ΕΕ και μπορούν να τους φιλοξενήσουν μετά την θεραπεία, ή επειδή άκουσαν για κάποιο άριστο νοσοκομείο ή φορέα - τότε θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν αυτή την διασυνοριακή επιλογή όσον αφορά την υγεία τους.

Φυσικά, εάν ένα κράτος μέλος δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες τους αυτή την νέα ευκαιρία για να αποφύγει την εκροή των πόρων, θα αναγκαστεί να βελτιώσει τα πρότυπα της περίθαλψης και να μειώσει τους χρόνους αναμονής ώστε κανείς να μην χρειάζεται να καταφύγει στο εξωτερικό. Εάν δε καταφέρει να προσελκύσει ασθενείς από το εξωτερικό - ίσως διότι η θεραπεία είναι φτηνότερη - τότε θα προσελκύσει και πόρους στην χώρα οι οποίο θα επιστρέψουν στην υγεία προς όφελος όλων των ασθενών. Μετά από πέντε χρόνια θα επανεξετάσουμε τις εισροές και τις εκροές που υπήρξαν για να δούμε τον αντίκτυπο και εάν χρειάζεται να χαλαρώσουμε ή να σφίξουμε την πολιτική.

Πληροφόρηση. Η πληροφόρηση είναι το κλειδί σε ολόκληρο το εγχείρημα και αναμένεται από κάθε κράτος μέλος να συστήσει κέντρα ενημέρωσης (εθνικά σημεία επαφής), στα οποία ο ασθενής ή οι ιατρικοί σύμβουλοί του μπορούν να βρουν τις διαθέσιμες επιλογές, κατά πόσον ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας, ποιες διαδικασίες απαιτούνται, ποιες διαδικασίες ενστάσεων και προσφυγών ισχύουν και ποια βοήθεια μπορεί ενδεχομένως να δοθεί αναφορικά με τις ταξιδιωτικές δαπάνες. Το πολύ ευαίσθητο ζήτημα των προτύπων υγειονομικής περίθαλψης ανακύπτει επίσης σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σαφές ότι, εάν ένα κράτος μέλος εγκρίνει, ρητά ή σιωπηρά, την μετακίνηση των πολιτών του στο εξωτερικό για θεραπεία, τότε έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για αυτούς. Οφείλει συνεπώς να διαθέτει θεσμοθετημένες αμοιβαίες διασφαλίσεις για την ασφάλεια των ασθενών. ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς οφείλεται σαφώς στην υγειονομική περίθαλψη χαμηλής ποιότητας. Τα κράτη μέλη ευθύνονται τα ίδια για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν και κανείς δεν πιστεύει ότι είναι δουλειά της Ένωσης να καθορίσει πρότυπα και γι αυτό. Αυτό που οφείλει και μπορεί να κάνει το κράτος μέλος θεραπείας είναι να διασφαλίσει ότι παρόμοια πρότυπα περιγράφονται δημοσίως και λεπτομερώς. Το καθήκον από την άλλη του κράτους μέλους ασφάλισης είναι να διασφαλίσει ότι οι πολίτες του έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση ούτως ώστε οι ασθενείς και οι ιατρικοί τους σύμβουλοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είδους πρότυπα να περιμένουν εάν επιλέξουν την λύση του εξωτερικού. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.

Συνταγές. Άλλο ζήτημα που εγείρει η πρόταση αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των συνταγών. Είναι ευκταίο βεβαίως ότι ένα φαρμακείο στην πατρίδα του ασθενούς μπορεί να αναγνωρίζει και να εκτελεί συνταγή εκδοθείσα από γιατρό άλλης χώρας. Αυτό θα απαιτήσει πρόσβαση σε μητρώο ιατρών οι οποίοι διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα και την έγκριση να εκδίδουν συνταγές. Το πρόβλημα βεβαίως είναι βαθύτερο. Είναι ευρέως παραδεκτό ότι ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίζουν ποια φάρμακα διατίθενται με συνταγές. Εάν λοιπόν ένας ασθενής πηγαίνει στο εξωτερικό και λαμβάνει συνταγή για φάρμακα που δεν διατίθενται στη χώρα του, τότε αυτός ο ασθενής θα πρέπει είτε να αρκεστεί σε ό,τι είναι διαθέσιμο στη χώρα του, είτε να επιστρέψει στην χώρα αγωγής, είτε, διατρέχοντας κάποιο κίνδυνο, να τα προμηθευτεί στο διαδίκτυο. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο για τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μιας συμπληρωματικής λίστας συνταγογραφημένων φαρμάκων, να μπορούν να αποδεχτούν φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν στο πλαίσιο του διασυνοριακού συστήματος υγείας. Πρόκειται βεβαίως για θέμα που αφορά τα κράτη μέλη αλλά που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής στο δικαστήριο εάν δεν αποτελέσει αντικείμενο του πρέποντος λεπτού χειρισμού.

Λογική και ευαισθησία. Και αυτό είναι, εν περιλήψει, το θέμα της παρούσης έκθεσης, ή, με λίγες επιλεγμένες προτάσεις, λογική και ευαισθησία, μια νέα δυνατότητα που ανοίγει για τους ασθενείς, ένα ζήτημα στο οποίο η ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ισχυριστεί δικαίως ότι ευεργέτησε τους πολίτες της, σαφήνεια και ασφάλεια του δικαίου, επ΄ ουδενί μια απάντηση στις ανισότητες της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη ή εντός των κρατών μελών - το ερώτημα αυτό απευθύνεται στους υπουργούς των αντιστοίχων κρατών μελών, αλλά ισότητα και δικαιοσύνη ως προς τις ευκαιρίες, ευελιξία και όχι γραφειοκρατία και μία βούληση να ασχοληθούμε με το πως θα μπορέσουμε αντί με το γιατί δεν μπορούμε. Αυτό που εξάλλου είναι σαφές είναι ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες μαθαίνουν και ενημερώνονται για το επικείμενο αυτής της νέας πολιτικής και αυτής της νέας ευκαιρίας. Μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ να την χρησιμοποιήσουν αλλά την θέλουν να υπάρχει. Καθήκον όλων ημών και στα τρία όργανα είναι να την υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κύριον Miroslav Ouzký

Πρόεδρο

της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:        Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)414).

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Με επιστολή του στις 29 Ιανουαρίου 2009, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ζήτησε από την επιτροπή μας να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού, σχετικά με τη νομική βάση της ανωτέρω πρότασης.

Η επιτροπή εξέτασε το ως άνω θέμα στη συνεδρίασή της στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Υπεβλήθησαν τροπολογίες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για αλλαγή της νομικής βάσης από το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ στο άρθρο 152· τα άρθρα 16 και 152· τα άρθρα 42, 152 και 308· τα άρθρα 137 και 152, ή τα άρθρα 95 και 152.

Το ερώτημα αυτό μπορεί να αναλυθεί ως εξής, αρχής γενομένης από τις αρχές που περιγράφονται στη νομολογία του Δικαστηρίου.

Όπως γνωρίζουμε, κάθε κοινοτική νομοθετική πράξη πρέπει να έχει νομική βάση που να καθορίζει τις αρμοδιότητες που παραχωρούνται στην Κοινότητα και αναφέρουν τη μορφή δράσης που μπορεί να υιοθετηθεί και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έγκρισή της.

Στην υπ’ αριθ. 2/00 γνωμοδότησή του της 6ης Δεκεμβρίου 2001(1) σχετικά με την επιλογή της νομικής βάσης για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας (συγκεκριμένα το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης), το Δικαστήριο αποσαφήνισε το θέμα ως εξής:

«Συναφώς, επισημαίνεται ότι η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσεως ενέχει σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, εφόσον η Κοινότητα διαθέτει μόνο κατά παραχώρηση αρμοδιότητες, πρέπει να συνδέσει το πρωτόκολλο με διάταξη της Συνθήκης η οποία την εξουσιοδοτεί να εγκρίνει τέτοια πράξη. Η προσφυγή σε εσφαλμένη νομική βάση μπορεί συνεπώς να καταστήσει ανίσχυρη την ίδια την πράξη περί συνάψεως του πρωτοκόλλου και, επομένως, να καταστήσει πλημμελή τη συναίνεση της Κοινότητας να δεσμεύεται από τη συμφωνία, τη σύναψη της οποίας προσυπέγραψε. Αυτό ισχύει ιδίως όταν η Συνθήκη δεν παρέχει στην Κοινότητα επαρκή αρμοδιότητα να κυρώσει τη συμφωνία στο σύνολό της, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών για τη σύναψη της σκοπούμενης συμφωνίας με τρίτες χώρες, ή ακόμη όταν η προσήκουσα νομική βάση της εν λόγω πράξεως περί συνάψεως προβλέπει νομοθετική διαδικασία διαφορετική από εκείνη που ακολούθησαν πράγματι τα κοινοτικά όργανα».

(οι υπογραμμίσεις προσετέθησαν)

Αφενός λοιπόν το Δικαστήριο επισημαίνει τη «σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα» της επιλογής της νομικής βάσης, δεδομένου ότι η Κοινότητα δεν αποτελεί έννομη τάξη με γενικούς σκοπούς, αλλά διέπεται από την αρχή της εκχώρησης εξουσιών. Αφετέρου, το Δικαστήριο προσπαθεί να εστιάσει στο πρόβλημα ότι δεν υπάρχει νομική βάση ικανή να καλύψει την κοινοτική δράση (όταν δεν υπάρχει «επαρκής αρμοδιότητα») ή όταν η αλλαγή της νομικής βάσης οδηγεί σε αλλαγή της διαδικασίας έγκρισης. Εύγλωττο παράδειγμα αποτελεί η γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα κ. Jacobs στις 15 Νοεμβρίου 2001 στην υπόθεση C-314/99 Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής(2), όπου αλλαγή της νομικής βάσης θα συνεπαγόταν ότι η πράξη θα έπρεπε να είχε εγκριθεί με διαφορετική διαδικασία από αυτή με βάση την οποία τελικά εγκρίθηκε.

Στην περίπτωση αυτή, όπως επεσήμανε και η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου στην υπόθεση British American Tobacco(3), το σφάλμα όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης δεν αποτελεί απλώς τυπικό ελάττωμα όταν έχει ως αποτέλεσμα παρατυπία όσον αφορά τη διαδικασία που εφαρμόζεται για την έγκριση της πράξης και μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωσή της, καθόσον αποτελεί μέρος της ουσίας, καθιστώντας την παράνομη.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η επιλογή της νομικής βάσης δεν είναι υποκειμενική αλλά «πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες που να υπόκεινται σε νομική αναθεώρηση»(4), όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του εν λόγω μέτρου(5). Επιπλέον, καθοριστικός παράγων πρέπει να είναι ο βασικός σκοπός του μέτρου.(6)

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης αποτελεί επαρκή νομική βάση ακόμη και στην περίπτωση που το εν λόγω μέτρο αποσκοπεί, δευτερευόντως, στην επίτευξη του στόχου που καλύπτεται από συγκεκριμένο άρθρο της Συνθήκης(7).

Ωστόσο, αν υιοθετηθεί η άποψη ότι οι δύο στόχοι συνδέονται ακατάλυτα μεταξύ τους χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους άλλους, ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο νομικές βάσεις(8).

Εν κατακλείδι, το Δικαστήριο προτιμά την ενιαία νομική βάση, εκτός απ' την περίπτωση που ένα συγκεκριμένο μέσο έχει δύο ισότιμους σκοπούς.

Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση που επέλεξε η Επιτροπή είναι το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ(9).

Η Επιτροπή αιτιολογεί την επιλογή της νομικής βάσης σε λεπτομερή αιτιολόγηση για τις γενικές νομικές πτυχές της πρότασης. Στόχος της είναι η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που συνίσταται (α) σε κοινές αρχές για όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, (β) σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, και (γ) σε μορφές ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε τελική ανάλυση, στόχος είναι «να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών υγείας και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε θέματα οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής φροντίδας».

Όσον αφορά τη νομική βάση υπεβλήθησαν διάφορες τροπολογίες. Απομένει τώρα να τις εξετάσουμε.

Πρώτο και κυριότερο, πρέπει να εξετάσουμε το άρθρο 152, το οποίο προτάθηκε είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα άρθρα.

(α) Το άρθρο 152(10) ως μοναδική νομική βάση:

Μολονότι το άρθρο αυτό αναφέρεται στη δημόσια υγεία, το πεδίο αναφοράς των μέτρων που μπορούν να εγκριθούν με βάση αυτό είναι περιορισμένο. Ενώ η παράγραφος 1 παρέχει στην Κοινότητα αρμοδιότητα να αναλάβει δράση «που αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία», η αρμοδιότητα αυτή αναφέρεται σαφώς ως συμπληρωματική των εθνικών πολιτικών. Χαρακτηρίζεται με την εξής διατύπωση: «Η δράση αυτή καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση και την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας. Η Κοινότητα συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης». Η παράγραφος 2 του άρθρου 152 αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς αυτούς και στηρίζει τη δράση και τον συντονισμό με τις εθνικές πολιτικές και προγράμματα, ενώ η παράγραφος 3 του άρθρου 152 αναφέρεται στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα δημόσιας υγείας.

Μοναδική νομοθετική αρμοδιότητα που εμπίπτει στη διαδικασία της συναπόφασης είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 152, παράγραφος 4, που προβλέπει ότι για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που της έχουν ανατεθεί, μπορεί να θεσπίσει μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του, και στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, εκτός οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών. Επιπλέον, αναφέρει ότι το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει συστάσεις.

Μεταξύ των τυπικών μέτρων που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια με χρήση του άρθρου 152 ως νομική βάση, περιλαμβάνονται και η θέσπιση κανόνων υγιεινής για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (COD/2008/0110)· τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (COD/2008/0050)· την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους (COD/2007/012)· τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (COD/2007/0064), για να αναφερθούν ορισμένα τυπικά παραδείγματα.

Σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών είναι η θέσπιση ενός γενικού νομοθετικού πλαισίου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και δεν αφορά παρά ελάχιστα τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των ανθρώπινων ασθενειών και νοσημάτων και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, και αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργεί η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, το άρθρο 152 επ’ ουδενί μπορεί να θεωρηθεί ως μοναδική νομική βάση. Η ασυμβατότητα των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η προτεινόμενη οδηγία με το άρθρο 152 αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι το άρθρο αποκλείει κάθε είδους εναρμόνιση της νομοθεσίας και των κανονισμών των κρατών μελών όσον αφορά μέτρα παροχής κινήτρων για την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, η μοναδική πτυχή που συνδέεται με το άρθρο 152, έστω και εξαιρετικά αδύναμη με το σκοπό της πρότασης της Επιτροπής.

Το ζήτημα είναι κατά πόσον η έγκριση τροπολογιών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να είναι τέτοια που να μετατοπίζει το κέντρο βάρους της προτεινόμενης οδηγίας στον βαθμό που να υποδηλώνει αλλαγή της νομικής βάσης αποκλειστικά στο άρθρο 152. Μολονότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποιες από τις πάνω από 300 τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην εν λόγω επιτροπή θα εγκριθούν, θεωρείται ότι καμία από αυτές δεν θα έχει αυτό το αποτέλεσμα.

Συνεπώς, το άρθρο 152 πρέπει να αποκλειστεί ως μοναδική νομική βάση.

(β) Συνδυασμός νομικών βάσεων

Το άρθρο 95 με το άρθρο 152

Μολονότι διαπιστώθηκε ότι μεταξύ της πρότασης οδηγίας και της νομοθετικής αρμοδιότητας μου εκχωρείται με βάση το άρθρο 152 η σύνδεση είναι ασήμαντη έως μηδενική (δράση για τη «βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία», δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το προτεινόμενο μέσο έχει δύο σκοπούς που συνδέονται ακατάλυτα μεταξύ τους, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους άλλους. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η ανάλυση αυτή βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. Περαιτέρω ανάλυση της νομικής βάσης θα μπορούσε να κριθεί σκόπιμη σε περίπτωση που εγκριθούν στην ψηφοφορία της επιτροπής τροπολογίες που τροποποιούν σημαντικά τον σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης.

Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι μπορεί να αποκλειστεί ως νομική βάση το άρθρο 95 σε συνδυασμό με το άρθρο 152.

Το άρθρο 152 με το άρθρο 16(11)

Το άρθρο 16 δεν θεμελιώνει αρμοδιότητα. Είναι απλώς δηλωτικό και ερμηνευτικό. Κατά συνέπεια, αν - όπως έχει ήδη υποστηριχθεί - το άρθρο 152 δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του ως νομική βάση, η προσθήκη του άρθρου 16 δεν σώζει την κατάσταση.

Κατά συνέπεια, αποκλείεται ως νομική βάση ο συνδυασμός του άρθρου 152 με το άρθρο 16.

Τα άρθρα 42, 152 και 308

Όσον αφορά το άρθρο 42(12) η κοινότοπη νομολογία είναι ότι η επιλογή της νομικής βάσης πρέπει να καθορίζεται από αντικειμενικούς παράγοντες που μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας(13), όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του σχετικού μέτρου(14). Επιπλέον, καθοριστικός παράγων πρέπει να είναι ο κύριος στόχος του μέτρου(15).

Είναι προφανές ότι το κέντρο βάρους της πρότασης δεν είναι η κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων και η αιτιολογική έκθεση είναι απολύτως σαφής ότι ο μηχανισμός που προβλέπεται εν προκειμένω είναι εναλλακτικός του μηχανισμού που προβλέπει για τους διακινούμενους εργαζόμενους ο κανονισμός αριθ. 1408/71(16). Οι ασθενείς στους οποίους παρέχεται διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με βάση την προτεινόμενη οδηγία θα αποζημιώνονται από τα εθνικά συστήματα υγείας, καταβάλλοντας οι ίδιοι τη διαφορά. Ενώ οι διακινούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα που θεσπίζει η οδηγία, αυτή δεν αποσκοπεί σε αυτούς, αλλά το πεδίο αναφοράς της είναι ευρύτερο (ως «ασθενής» ορίζεται στο άρθρο 4 (στ) «κάθε φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος»).

Όπως απεδείχθη ανωτέρω το άρθρο 152 δεν εξετάζεται ως νομική βάση.

Όσον αφορά το άρθρο 308(17), το Δικαστήριο έχει δηλώσει ότι το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί πρόσφορη νομική μόνο σε περίπτωση που κανένα άρθρο της Συνθήκης δεν παρέχει στην Κοινότητα τις αναγκαίες εξουσίες(18). Συνεπώς, πριν επιλεγεί η διάταξη αυτή ως νομική βάση, ο κοινοτικός νομοθέτης πρέπει να αποφανθεί ότι δεν υπάρχουν διατάξεις της Συνθήκης που να παραχωρούν τις αναγκαίες εξουσίας. Προφανώς, αυτό δεν ισχύει εν προκειμένω. Επιπλέον, είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί κατάσταση στην οποία το άρθρο 308 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση σε συνδυασμό με άλλα άρθρα της Συνθήκης.

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις νομικές βάσεις (τα άρθρα 42, 152 και 308) είναι ασύμβατες καθόσον προβλέπουν αμοιβαία ασυμβίβαστες διαδικασίες και πλειοψηφίες στο Συμβούλιο.

Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί η ιδέα συνδυασμένης νομικής βάσης με βάση τα άρθρα 42, 152 και 308.

Τα άρθρα 137 και 152

Το άρθρο 137(19) πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με άρθρο 136 που αναφέρει τα εξής:

«Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Προς τούτο, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στα οποία λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των εθνικών πρακτικών, ιδιαιτέρως στον τομέα των συμβατικών σχέσεων, καθώς και η ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κοινότητας.

Φρονούν ότι η εξέλιξη αυτή θα προκύψει όχι μόνον από τη λειτουργία της κοινής αγοράς, η οποία θα διευκολύνει την εναρμόνιση των κοινωνικών συστημάτων, αλλά και από τις διαδικασίες που θεσπίζει η παρούσα συνθήκη, και από την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων».

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη οδηγία αναφέρεται στα «δικαιώματα των ασθενών» και οι ασθενείς δεν είναι κατ’ ανάγκη εργαζόμενοι (στο άρθρο 4(στ) της πρότασης οδηγίας ως «ασθενής» ορίζεται «κάθε φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος») και έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προοίμιο, η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί να καλύψει «τους εξής τρόπους παροχής υγειονομικής περίθαλψης: - Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία)· αυτό αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»· - Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, υπηρεσίες εργαστηρίου· - Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και προσωρινή παρουσία προσώπων (δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών υγείας, για παράδειγμα προσωρινή μετάβαση στο κράτος μέλος του ασθενούς για παροχή υπηρεσιών)», δεν εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς του άρθρου 136, το οποίο αναφέρεται στην προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Δεδομένου ότι το άρθρο 152 έχει ήδη απορριφθεί ως νομική βάση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το άρθρο 137, το οποίο αφ’ αυτού δεν αποτελεί πρόσφορη νομική βάση για την πρόταση οδηγίας.

Συμπέρασμα

Η μόνη νομική βάση που είναι δυνατή είναι το άρθρο 95 μόνο του. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η ανάλυση αυτή βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. Περαιτέρω ανάλυση της νομικής βάσης θα μπορούσε να κριθεί σκόπιμη σε περίπτωση που εγκριθούν στην ψηφοφορία της επιτροπής τροπολογίες που τροποποιούν ουσιωδώς τον σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης.

Στη συνεδρίασή της στις 12 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε με ψήφους 8 υπέρ, 5 κατά και μία αποχή(20), να προτείνει η εν λόγω πρόταση οδηγίας να βασιστεί στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Με εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

(1)

[2001] Συλλ. I-9713.

Απευθείας σύνδεση: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit

(2)

[2002] Συλλ. I-05521.

Απευθείας σύνδεση: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,250591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuridica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

(3)

Υπόθεση C-491/2001 Η Βασίλισσα και Υφυπουργός Υγείας, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd και Imperial Tobacco Ltd [2002] Συλλ. I-11453.

Απευθείας σύνδεση:

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte

(4)

Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1439, παράγραφος 5.

(5)

Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-287, παράγραφος 10.

(6)

Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παράγραφος 27.

(7)

Υπόθεση C-377/98 Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παράγραφοι 27-28· Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, παράγραφος 93-94.

(8)

Υπόθεση C-165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] ECR 5545, παράγραφος 11.

(9)

Άρθρο 95

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 και εκτός αν ορίζει άλλως η παρούσα Συνθήκη, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 14. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη αυτού του στόχου.

4. Όταν, αφού το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θεσπίσουν ένα μέτρο εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 30 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά την εκ μέρους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής θέσπιση μέτρου εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά τη θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.

6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές διατάξεις, περί των οποίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί. Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο.

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου.

8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία αμέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο.

9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 226 και 227, η Επιτροπή ή κάθε κράτος μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους από τους μη οικονομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 30, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε κοινοτική διαδικασία ελέγχου. (emphasis supplied)

(10)

Το άρθρο 152 αναφέρει τα εξής:

1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Η δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση και την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας.

Η Κοινότητα συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης.

2. Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που αναφέρει το παρόν άρθρο και, εν ανάγκη, στηρίζει τη δράση τους.

Τα κράτη μέλη συντονίζουν μεταξύ τους, σε συνδυασμό με την Επιτροπή, τις πολιτικές και τα προγράμματά τους στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει, σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη, κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισμού αυτού.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα δημόσιας υγείας.

4. Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας:

α) μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του. Αυτά τα μέτρα δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα,

β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37, μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας,

γ) μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, εκτός οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει επίσης συστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

5. Η δράση της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης. Ειδικότερα, τα μέτρα περί των οποίων η παράγραφος 4 στοιχείο α), δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις περί δωρεάς ή ιατρικής χρήσεως οργάνων και αίματος.

(11)

Το άρθρο 16 της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 16

Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 87, και ενόψει της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης καθώς και της συμβολής τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, εντός των πλαισίων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης, μεριμνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

(12)

Άρθρο 42

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251, λαμβάνει στον τομέα της κοινωνικής ασφαλίσεως τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, ιδίως με τη θέσπιση ενός συστήματος που να εξασφαλίζει στους διακινουμένους εργαζομένους και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα:α) το συνυπολογισμό όλων των περιόδων που λαμβάνονται υπόψη από τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες, για την κτήση και τη διατήρηση του δικαιώματος προς λήψη παροχής όπως και για τον υπολογισμό του ύψους αυτής,

β) την καταβολή των παροχών στα πρόσωπα που κατοικούν στις επικράτειες των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας του άρθρου 251

(13)

Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ.1439, παράγραφος 5.

(14)

Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-287, παράγραφος 10, και Υπόθεση C-42/97, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [1999] Συλλ. I-869, παράγραφος 36.

(15)

Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παράγραφος 27.

(16)

ΕΕ 149, 05.07.1971.

(17)

Άρθρο 308

Αν ενέργεια της Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής αγοράς και δεν προβλέπονται από την παρούσα Συνθήκη οι προς το σκοπό αυτόν απαιτούμενες εξουσίες, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ομοφώνως τις κατάλληλες διατάξεις.

(18)

Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1493, παράγραφος 13.

(19)

Άρθρο 137

1.   Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 136, η Κοινότητα υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς:

α)

 

βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων·

β)

 

όροι εργασίας·

γ)

 

κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζομένων·

δ)

 

προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας·

ε)

 

ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους·

στ)

 

εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένης της συνδιαχείρισης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5·

ζ)

 

συνθήκες απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Κοινότητας·

η)

 

αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 150·

θ)

 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία·

ι)

 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού·

ια)

 

εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την επιφύλαξη του στοιχείου γ).

2.   Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο:

α)

 

δύναται να θεσπίζει μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων, την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών, την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την αξιολόγηση εμπειριών, αποκλειόμενης της εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών·

β)

 

δύναται να θεσπίζει, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, εκτός από τους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ), στ) και η) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπου το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις προαναφερθείσες επιτροπές. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύναται να αποφασίζει με ομοφωνία την εφαρμογή της διαδικασίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 251 στοιχεία δ), στ) και ζ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από κοινού, την εφαρμογή των οδηγιών που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.

Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι, το αργότερο κατά την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μια οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 249, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα μέσω συμφωνιών, ενώ παράλληλα το κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζει τα αποτελέσματα που επιβάλλονται από την εν λόγω οδηγία.

4.   Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου:

-

 

δεν θίγουν την αναγνωρισμένη ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικού τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως και δεν πρέπει να επηρεάζουν αισθητά την οικονομική ισορροπία του,

-

 

δεν εμποδίζουν την εκ μέρους των κρατών μελών διατήρηση ή θέσπιση αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων τα οποία συμβιβάζονται με την παρούσα συνθήκη.

5.   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές, στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα για απεργία ή στο δικαίωμα για ανταπεργία (λόκ-άουτ).

(20)

Έλαβαν μέρος στην τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Alin Lucian Antochi (α.χ.π.), Rainer Wieland (αντιπρόεδρος), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni (αντιπρόεδρος), Monica Frassoni (εισηγήτρια), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Γεώργιος Παπαστάμκος, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (4.3.2009)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

(COM(2008)0414 – C6‑0257/2008 – 2008/0142(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Iles Braghetto

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή -Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης, η οδηγία προτείνει την ίδρυση κοινοτικού πλαισίου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νομικών ορισμών και γενικών διατάξεων. Η οδηγία προβλέπει επίσης τη συνοχή με άλλες κοινοτικές πολιτικές. Η προτεινόμενη οδηγία καλύπτει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η υπηρεσία αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται.

Η επιτροπή ΕΜΡL στηρίζει σε γενικές γραμμές το στόχο της προτεινόμενης οδηγίας. Τονίζει ότι, για να μπορούν οι πολίτες να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές, έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί η σαφής ενημέρωση και ένα διαφανές πλαίσιο για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εντός της ΕΕ. Πέραν τούτου η παρεχόμενη περίθαλψη πρέπει να είναι ασφαλής και υψηλής ποιότητας. Δεδομένου ότι οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι προκαταβολικά την περίθαλψή τους, οι διαδικασίες επιστροφής των εξόδων τους πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς.

Η επιτροπή ΕΜΡL, δεδομένων των καθηκόντων της, έχει αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

Κανονισμοί για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Ο στόχος της οδηγίας δεν είναι να τροποποιήσει το υπάρχον πλαίσιο για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και το πλαίσιο αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει με όλες τις γενικές αρχές στις οποίες θεμελιώνονται οι κανονισμοί για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η επιτροπή ΕΜΡL στηρίζει αυτή την αρχή, ωστόσο θεωρεί περίεργο το γεγονός ότι για την επιστροφή των εξόδων προτείνονται χωριστοί κανόνες, σε σύγκριση με τους κανόνες στον κανονισμό σχετικά με το συντονισμό. Βασικός λόγος ανησυχίας της είναι ότι θα χρειαστεί νέο διοικητικό σύστημα, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα άσκοπη και ανεπιθύμητη αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου καθώς και ασαφείς κανόνες. Ως εκ τούτου η επιτροπή ΕΜΡL προτείνει να εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες για την επιστροφή εξόδων με αυτούς που προβλέπονται στον κανονισμό.

Πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η πρόταση ισχύει επίσης με την επιφύλαξη του ισχύοντος πλαισίου για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, το οποίο έχει θεσπιστεί με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η επιτροπή ΕΜΡL στηρίζει πλήρως τα παραπάνω.

Φυλετική ισότητα

Η επιτροπή ΕΜΡL τονίζει ότι η επί ίσοις όροις πρόσβαση πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας οδηγίας.

Ενημέρωση

Η γνωμοδότηση τονίζει τη γενική σημασία της παροχής χρήσιμων και σαφών πληροφοριών στους ασθενείς όσον αφορά την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τα νοσοκομεία). Τονίζεται επίσης η σημασία του να αναγνωρίζει κανείς τις ειδικεύσεις και τα αποτελέσματα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, και τούτο για να μπορεί κανείς να επιλέγει συνειδητά το καταλληλότερο για κάθε συγκεκριμένο ασθενή νοσοκομείο και να μπορεί να καταρτίζει κατάλογο με τα κέντρα αριστείας στην Ευρώπη.

Αξιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση (άρθρο 18), τονίζεται ότι η συλλογή δεδομένων πρέπει να βοηθά στην εκτίμηση του αν η οδηγία εξυπηρετεί το στόχο της βελτίωσης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης εν γένει και ειδικότερα αν εξυπηρετεί την αρχή της πρόσβασης για όλους. Στο σημείο αυτό πρέπει μεταξύ άλλων να εστιάζονται οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20.

Ορισμοί

Τόσο ο ορισμός της υγειονομικής "περίθαλψης" όσο και αυτός "του επαγγελματία υγείας" δεν είναι σαφείς και οδηγούν σε αντιφάσεις ή/και αμφισημία. Ως εκ τούτου έχει εισαχθεί ο ορισμός των "παροχών σε είδος", σύμφωνα με τον κανονισμό 883/04.

Όσον αφορά τους ορισμούς, η επιτροπή ΕΜΡL καλεί, στις αιτιολογικές σκέψεις, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την αναγνώριση της θετικής επίδρασης που έχουν τα ιαματικά λουτρά στην αποκατάσταση και στη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου.

Επίσης στις αιτιολογικές σκέψεις επισημαίνεται η επί ίσοις όροις πρόσβαση στα "Ευρωπαϊκά Κέντρα Αναφοράς".

Γενικές παρατηρήσεις

*     Ο ρόλος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των γενικών κοινωνικών υπηρεσιών είναι θεμελιώδης στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν αυτό το ρόλο όταν εφαρμόζουν τη νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού· δίνει έμφαση στην ανεπαρκή χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών, ιδίως σε ορισμένα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη μέλη.

*     Το άνοιγμα των υγειονομικών υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανισότητα ως προς την πρόσβαση υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας.

*     Η ανάπτυξη υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας που να βασίζεται στην κοινότητα σε συνεργασία με τους χρήστες και τους ασθενείς μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

*     Οι ανισότητες στα αποτελέσματα της παρεχόμενης περίθαλψης τόσο μεταξύ όσο και εντός των κρατών μελών παραμένουν μεγάλες και καλεί τα κράτη μέλη να τις αντιμετωπίσουν, ιδίως διασφαλίζοντας την αποτελεσματική πρόσβαση όλων στην υγειονομική περίθαλψη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3α) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο «Απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας" -ενδιάμεση έκθεση για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007»1 παρατηρεί ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη είναι από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, ανακύπτουν νέες μορφές φτώχειας και ανισότητας οι οποίες επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, όπως η αύξηση της παχυσαρκίας και τα προβλήματα νοητικής υγείας.

1COM(2007)0063

Αιτιολόγηση

Τονίζει ότι η παροχή υγειονομικής και κοινωνικής πρόνοιας που βασίζεται στην Κοινότητα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Η υπάρχουσα ασυμφωνία ανάμεσα στους στόχους της πολιτικής υγείας και στους στόχους της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών καθιστά αναγκαίο να δίνεται πάντα προτεραιότητα στους στόχους της πολιτικής υγείας για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν θεμελιώδη στοιχεία του γενικού συμφέροντος (δημόσια υγεία, κοινωνικοπολιτικοί στόχοι, διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης).

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζεται έτσι μεταξύ άλλων ότι οι στόχοι που αφορούν την πολιτική υγείας θα μπουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της Επιτροπής για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3γ) Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής, με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2007 και τίτλο "Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013"1 χαράσσει μια πρώτη υγειονομική στρατηγική της ΕΚ για τις κοινοτικές δραστηριότητες στον τομέα της υγείας.

1COM(2007)0630.

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση βασίζεται στη δέσμευση των κρατών μελών και της Κοινότητας να γίνουν σεβαστές οι κοινές αξίες και αρχές της υγειονομικής πολιτικής. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου τονίζει ότι η υγεία είναι ένα από τα βασικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα από τα οποία εξαρτάται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4β) Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οι γενικές κοινωνικές υπηρεσίες παίζουν θεμελιώδη ρόλο στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο αλλά λαμβάνουν ανεπαρκή χρηματοδότηση σε ορισμένα κράτη μέλη. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν αυτόν το θεμελιώδη ρόλο τους κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό.

Αιτιολόγηση

Επανεπιβεβαιώνει τα γενικά σημεία αφετηρίας κατά τη συζήτηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β)      Ο ρόλος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των γενικών κοινωνικών υπηρεσιών είναι θεμελιώδης στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, η χρηματοδότησή τους ωστόσο σε ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι επαρκής. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να λάβουν καλύτερα υπόψη αυτό το θεμελιώδη ρόλο των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις νομικές τους διατάξεις.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ) Το άνοιγμα των υγειονομικών υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανισότητα ως προς την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας και επομένως δεν είναι ο σκοπός της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4δ) Η υψηλής ποιότητας και βασισμένη στην Κοινότητα υγειονομική περίθαλψη, που αναπτύσσεται, όταν είναι δυνατόν, σε συνεργασία με τους χρήστες και τους ασθενείς, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ένα από τα κεντρικά στοιχεία του ψηφίσματος που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 1.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4ε) Οι ανισότητες στα αποτελέσματα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης, τόσο μεταξύ όσο και εντός των κρατών μελών, παραμένουν μεγάλες. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανισότητες, ιδίως διασφαλίζοντας την αποτελεσματική πρόσβαση όλων στην υγειονομική περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Ακρογωνιαίος λίθος για όλες τις πολιτικές που καλύπτουν την υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι η διασφάλιση της πρόσβασης όλων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Όπως έχει βεβαιώσει επανειλημμένα το Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας την ειδική τους φύση, όλες οι υπηρεσίες υγείας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης.

(5) Όπως έχει βεβαιώσει επανειλημμένα το Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας την ειδική τους φύση, οι ιατρικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία ασχολείται ειδικά με την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, πρέπει να γίνει αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της ΣΕΚ. Η τροπολογία αποσαφηνίζει επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ, ότι οι ιατρικές υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της ΣΕΚ, αν παρέχονται έναντι αμοιβής ( βλ. π.χ. C-372/04, Watts, παρ. 86).

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα και να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών και η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπίσει κανόνες που αφορούν την πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και ορίζει μηχανισμούς συνεργασίας για την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις αρχές της καθολικής πρόσβασης, της αλληλεγγύης, του προσιτού κόστους, της ισότητας όσον αφορά την εδαφική δυνατότητα πρόσβασης και του δημοκρατικού ελέγχου. Σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τη Συνθήκη, οι οποίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα και να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών και η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα και να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών, καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα ατομικά δικαιώματα των ασθενών σχετικά με την κινητικότητα και στη διατήρηση των εθνικών ρυθμιστικών δυνατοτήτων, προς όφελος όλων, και η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9α) Κατά τον ορισμό της υγειονομικής περίθαλψης η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν την αναγνώριση της θετικής επίδρασης που έχουν τα ιαματικά λουτρά στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 2. Τα ιαματικά λουτρά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη προβλημάτων υγείας αλλά και την επίλυσή τους. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι εταιρείες υγειονομικής ασφάλισης πρέπει να ερευνήσουν την αξία αυτών των μορφών θεραπείας.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α) Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 29 Μαΐου 1997, σχετικά με το καθεστώς της μη συμβατικής ιατρικής1

1 ΕΕ C 182, 16.6.1997, σελ. 67

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο ότι αρκετοί άνθρωποι στα κράτη μέλη κάνουν χρήση φαρμάκων και θεραπειών αυτής της μορφής, το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει διαδικασία αναγνώρισης της μη συμβατικής ιατρικής.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14β) Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργούνται νέα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών υγείας, πρέπει να παρέχονται οι ίδιες προδιαγραφές επαγγελματικής ασφάλειας για τους επαγγελματίες υγείας, ιδίως προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι από λοιμώξεις λόγω ατυχημάτων στο χώρο εργασίας, όπως τραυματισμών με βελόνες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις, όπως ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C και HIV, σύμφωνα και με το από 6ης Ιουλίου 2006 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού από λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω του αίματος και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες1.

 

1 OJ C 303 E, 13.12.2006, p.754.

Αιτιολόγηση

Οι διαφορετικές προδιαγραφές επαγγελματικής ασφάλειας για το υγειονομικό προσωπικό μπορεί να εγείρουν σημαντικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών υγείας. Η προστασία των επαγγελματιών υγείας από τραυματισμούς από βελόνες πρέπει να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί μείζονα και σημαντική διαφορά μεταξύ των προδιαγραφών επαγγελματικής ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16a) Τα κράτη μέλη πρέπει ιδιαίτερα να διασφαλίσουν ότι υψηλό επίπεδο προστασίας των ασθενών, του προσωπικού και όλων όσοι είναι υποχρεωμένοι να εισέρχονται σε υγειονομικά ιδρύματα από λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, καθώς οι τελευταίες αποτελούν μείζονα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή υγεία. Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγιεινής και των διαδικασιών διαγνωστικού ελέγχου, ώστε να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει την ανακοίνωσή της σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, κατά το 2008. Το Συμβούλιο έχει επίσης δεσμευθεί για ένα κοινό κείμενο επ’ αυτού στο εγγύς μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επομένως να διασφαλίσει τη συμπερίληψη αυτού του θέματος, δεδομένου ότι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη δεν περιορίζονται από τα γεωγραφικά σύνορα και πρέπει ως εκ τούτου να αντιμετωπίζονται σε ένα νομικό κείμενο που διέπει τις διασυνοριακές παραμέτρους της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και οι ασθενείς που μεταβαίνουν για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στην περίπτωση που η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα στην περίπτωση των θεραπειών που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και οι ασθενείς που μεταβαίνουν για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στην περίπτωση που θα είχε παρασχεθεί θεραπεία ίδια ή εξίσου αποτελεσματική, στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα στην περίπτωση των θεραπειών που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η νομολογία του ΔΕΚ δεν περιλαμβάνει την αναφορά "ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη." Για λόγους νομικής ασφάλειας και συνοχής με τις ρυθμίσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η διατύπωση "ή παρόμοια" θα πρέπει να αντικατασταθεί από την διατύπωση "ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή." Τούτο συμφωνεί με την ερμηνεία που δόθηκε από το ΔΕΚ στην έννοια "θεραπεία" στο άρθρο 22 του κανονισμού 1408/71 (νέο άρθρο 20 του κανονισμού 883/2004) (βλέπε π.χ. C-372/04, Watts, παρ. 61).

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24a) Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στη θεραπεία δεν καθορίζεται πάντα από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο και ότι δεν έχουν καθορίσει όλα τα κράτη μέλη καταλόγους με τις υπηρεσίες που παρέχουν ή δεν παρέχουν. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να οργανώνουν τα δικά τους συστήματα υγειονομικής και κοινωνικής ασφάλισης κατά τρόπο ώστε η διαθεσιμότητα θεραπειών και το δικαίωμα σε αυτές να μπορούν να καθορίζονται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης δεν έχουν κριτήρια επιλεξιμότητας σε εθνικό επίπεδο, για να καθορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες θεραπείες ή σε ορισμένη δέσμη υγειονομικών παροχών στις οποίες έχουν αυτομάτως δικαίωμα όλοι όσοι καλύπτονται από αυτά. Η παρούσα οδηγία πρέπει να αναγνωρίσει πλήρως ότι ορισμένα κράτη μέλη βασίζονται σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε υπο-κρατικό επίπεδο σχετικά με το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψής τους.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η περίθαλψη για την οποία απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία σοβαρών λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, καθορίζει ειδικό κατάλογο αυτών των θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά.

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η περίθαλψη για την οποία απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία σοβαρών λοιμωδών νόσων), ενώ είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός για να διατηρηθεί μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψής του, ώστε να ελέγχονται οι δαπάνες και να αποτρέπονται σοβαρές σπατάλες οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων . Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ασφάλισης καθορίζουν ειδικό κατάλογο αυτών των θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη δικονομία του ΔΕΚ, η τροπολογία αντανακλά την ιδέα ότι η νοσοκομειακή περίθαλψη συνδέεται αναπόσπαστα με την ανάγκη σχεδιασμού, ο οποίος διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής και μόνιμη πρόσβαση σε ισορροπημένο φάσμα νοσοκομειακής αρωγής υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται το κόστος και διαφυλάσσεται η αειφορία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Δεδομένου ότι το κράτος μέλος της ασφάλισης είναι αρμόδιο για την ανάληψη των εξόδων, εναπόκειται στο εν λόγω κράτος μέλος να καταρτίσει τον κατάλογο της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Texte proposé par la Commission

Τροπολογία

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο σύστημα ασφάλισης ασθένειας του κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των κρατών μελών ούτε την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων. Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των νοσοκομείων, η γεωγραφική τους κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή των εξόδων της νοσοκομειακής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχε καλυφθεί από το οικείο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και η παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής της οδηγίας υπονομεύει σοβαρά ή ενδέχεται να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του οικείου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του επακριβούς αντικτύπου της αναμενόμενης εκροής ασθενών απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

(31) Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των νοσοκομείων, η γεωγραφική τους κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος. Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων έγκριση για κάθε είδους νοσοκομειακή και εξειδικευμένη περίθαλψη, καθώς έτσι διασφαλίζεται στους ασθενείς ότι θα τύχουν περιθάλψεως και ότι τα έξοδα της περιθάλψεώς τους θα καλυφθούν από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού () αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος και ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή θεραπεία είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος και ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Αιτιολόγηση

Η νομολογία του ΔΕΚ δεν περιλαμβάνει την αναφορά "ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη." Για λόγους νομικής ασφάλειας και συνοχής με τις ρυθμίσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η διατύπωση "ή παρόμοια" θα πρέπει να αντικατασταθεί από την διατύπωση "ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή." Τούτο συμφωνεί με την ερμηνεία που δόθηκε από το ΔΕΚ στην έννοια "θεραπεία" στο άρθρο 22 του κανονισμού 1408/71 (νέο άρθρο 20 του κανονισμού 883/2004) (βλέπε π.χ. C-372/04, Watts, παρ. 61).

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33a) Άρνηση προέγκρισης δεν μπορεί να αιτιολογείται απλώς και μόνο με βάση την ύπαρξη καταλόγων αναμονής, οι οποίοι βοηθούν τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της νοσοκομειακής περίθαλψης με βάση προκαθορισμένες γενικές κλινικές προτεραιότητες, χωρίς να έχει διενεργηθεί για κάθε μεμονωμένη περίπτωση αντικειμενική ιατρική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, του ιστορικού του και της ενδεχόμενης εξέλιξης της ασθένειας, του βαθμού στον οποίο υποφέρει ο ασθενής ή/ και της φύσης της αναπηρίας κατά τη χρονική στιγμή όπου υποβλήθηκε ή επαναλήφθηκε η αίτηση έγκρισης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τους όρους κάτω από τους οποίους θα μπορεί να απορρίπτεται προέγκριση (βλ. C-372/04, υπόθεση Watts).

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να ασκούν στην πράξη τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ο αποτελεσματικότερος μηχανισμός για να παρέχεται αυτή η ενημέρωση είναι να οριστούν κεντρικά σημεία επαφής, στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς και τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συνεκτιμώντας και το πλαίσιο του συστήματος υγείας του οικείου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι για ερωτήσεις σχετικά με διάφορες πλευρές της διασυνοριακής περίθαλψης θα χρειάζεται και σύνδεση μεταξύ των αρχών διαφορετικών κρατών μελών, τα εν λόγω κεντρικά σημεία επαφής πρέπει επίσης να δημιουργούν ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα απαντώνται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο οι σχετικές ερωτήσεις. Αυτά τα σημεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές ως προς τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις όταν προκύπτουν προβλήματα στη διασυνοριακή περίθαλψη, ιδίως εξωδικαστικές διαδικασίες για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

(34) Είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να ασκούν στην πράξη τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ο αποτελεσματικότερος μηχανισμός για να παρέχεται αυτή η ενημέρωση είναι να οριστούν κεντρικά σημεία επαφής, στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς και τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συνεκτιμώντας και το πλαίσιο του συστήματος υγείας του οικείου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι για ερωτήσεις σχετικά με διάφορες πλευρές της διασυνοριακής περίθαλψης θα χρειάζεται και σύνδεση μεταξύ των αρχών διαφορετικών κρατών μελών, τα εν λόγω κεντρικά σημεία επαφής πρέπει επίσης να δημιουργούν ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα απαντώνται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο οι σχετικές ερωτήσεις. Αυτά τα σημεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές ως προς τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις όταν προκύπτουν προβλήματα στη διασυνοριακή περίθαλψη, ιδίως εξωδικαστικές διαδικασίες για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων που αφορούν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να παρέχουν πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή και ενδεχόμενους πόρους για επιπρόσθετη βοήθεια σε ευάλωτους ασθενείς, αναπήρους και ανθρώπους με σύνθετες ανάγκες.

 

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να διατίθεται η πληροφόρηση σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη σε προσβάσιμη μορφή.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία· κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών η αρμοδιότητα να εγκρίνουν τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία· κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· κατάλογο παροχών που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, εργαστηρίου καθώς και στις υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης και συνταγογράφησης εξ αποστάσεως· συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία· κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί και το ποιες είναι οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής, εργαστηρίου καθώς και οι υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης και συνταγογράφησης. Έτσι η οδηγία γίνεται πιο σαφής και ολοκληρωμένη, άρα και πιο αποτελεσματική.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46α) Διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία αναμένεται να οδηγήσει στον ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Αυτός ο ανταγωνισμός αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος όλων και στη συγκρότηση κέντρων αριστείας.

Αιτιολόγηση

Αν η οδηγία έχει αυτό το αποτέλεσμα, θα συμβάλει θετικά στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών, αλλά είναι αναγκαία η προσεκτική παρακολούθηση, για να ελεγχθούν τα αποτελέσματα της οδηγίας.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46β) Καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς (EΚΑ).

Αιτιολόγηση

Η συζήτηση σχετικά με τα ΕΚΑ παραμένει εν εξελίξει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να καταλήξει κάπου και ότι ο στόχος των Κέντρων είναι η επί ίσοις όροις πρόσβαση όλων. Η επιστροφή εξόδων πρέπει επομένως να αποτελέσει μέρος του κανονισμού σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει κοινές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών και η πρόσβασή τους σε ασφαλή, ποιοτική, αποδοτική και αποτελεσματική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ενώ γίνεται πλήρως σεβαστή η ευθύνη των κρατών μελών για τον προσδιορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την υγεία καθώς και για την οργάνωση και εξασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικής φροντίδας και παροχών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις αρχές της καθολικής πρόσβασης, της αλληλεγγύης, της πρόσβασης στην ποιοτική περίθαλψη, της ισότητας, της οικονομικής προσβασιμότητας, της γεωγραφικής προσβασιμότητας για όλους και του δημοκρατικού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η μετακίνηση πολιτών σε άλλο κράτος μέλος για υγειονομική περίθαλψη, το σύστημα πρέπει να είναι και αποτελεσματικό.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις νόμιμες, ιδιωτικές και συνδυασμένες ασφαλίσεις ασθενείας.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συγκεκριμένα το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

(στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 20, 22 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος και τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ α) Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/EΟΚ και 88/357/EΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής)1.

1ΕΕ L 228, 11.8.1992, σελ. 1.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού () αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η έγκριση χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

2. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ισχύει ότι όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού· δεν εφαρμόζονται τότε τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας. Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, η έγκριση χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ισχύει ότι, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί να χορηγηθεί έγκριση για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού · δεν εφαρμόζονται τότε τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας της παρούσας οδηγίας. Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας· δεν εφαρμόζεται τότε το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004. Εν τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η έγκριση χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η υπηρεσία αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική·

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας σε ασθενείς, με στόχο την εκτίμηση, την διατήρηση ή την αποκατάσταση της κατάστασης της υγείας τους. Για τον σκοπό των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11, υγειονομική περίθαλψη είναι θεραπείες που συγκαταλέγονται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του κράτος μέλους ασφάλισης·

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» είναι η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής ή η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης·

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» είναι η υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει ένας ασθενής σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) «χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος» είναι η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

γ) «χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος» είναι η υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο ζ – εδάφιο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii α) ο ασφαλισμένος βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου των ιδιωτικών ασφαλίσεων ασθενείας·

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο η α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ηα) στις περιπτώσεις στις οποίες, λόγω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1408/71 και του κανονισμού (ΕΚ) 883/04 αντίστοιχα, ο φορέας ασφάλισης ασθένειας στο κράτος μέλος διαμονής του ασθενούς είναι αρμόδιος για την χορήγηση παροχών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους, τότε το κράτος μέλος θωρείται το κράτος μέλος ασφάλισης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί που προκαλούνται από πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης.

ιβ) "αρνητικό συμβάν" είναι ένας ακούσιος τραυματισμός ή επιπλοκή, που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ήταν αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία ακολουθείται θεραπεία ή της απαιτούμενης υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments which may ordinarily result from treatment. It seems therefore more appropriate to replace the word “harm” with “adverse event”.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η θεραπεία είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους και εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η θεραπεία είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους και λαμβάνουν υπόψη τους:

Αιτιολόγηση

Απαιτείται από τα κράτη μέλη να "διασφαλίσουν" ειδικές περικοπές σημείων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για τον καθορισμό των δικών τους προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. Υπό το φως του άρθρου 152 της Συνθήκης, όπου αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση, την χρηματοδότηση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες τους, δείχνει πιο ενδεδειγμένο να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση "τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους" αντί για "τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν".

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η θεραπεία είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους και εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η θεραπεία είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τις αρχές της κοινής ωφέλειας, της καθολικότητας, της πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, καθώς και τις συνεπαγόμενες αποστολές δημόσιας υπηρεσίας, όπως εκείνες που ανατίθενται στους παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους και εξασφαλίζουν

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και δεν δύνανται να εξομοιωθούν με τις κοινές υπηρεσίες, οι οποίες διέπονται από τις γενικές διατάξεις της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

αα) τέτοια πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τίθενται σε σαφή και προσιτή μορφή στη διάθεση των πολιτών·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης παρακολουθείται τακτικά και ότι λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας·

(β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης παρακολουθείται και αξιολογείται τακτικά και ότι λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας·

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης είναι σημαντική, για να καταφανεί σε ποια βάση συγκροτείται η διορθωτική δράση. Πέραν τούτου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια δίκτυο παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών με αναγνωρισμένα προσόντα.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης παρακολουθείται τακτικά και ότι λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας·

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και η ικανότητα των επαγγελματιών υγείας παρακολουθούνται τακτικά και ότι λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης, εφόσον ενδείκνυται, για την προαγωγή της αριστείας και την τήρηση των κατάλληλων προτύπων, συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας·

Αιτιολόγηση

Η πρακτική ικανότητα των επαγγελματιών υγείας έχει ζωτική σημασία για την ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη·

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη, αλλά και ως προς την επιστροφή άλλων εξόδων στα οποία υπόκειται ο ασθενής, όπως τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για γονείς που συνοδεύουν τα τέκνα τους·

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς είναι ενήμεροι για τους κανόνες επιστροφής των εξόδων οι οποίοι τους αφορούν.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη·

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, το βαθμό ασφάλειας, τις τιμές και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη·

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο υποβολής παραπόνων και ότι εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν·

δ) ότι οι ασθενείς, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και το κοινό διαθέτουν ένα μέσο υποβολής παραπόνων και μία δεδομένη εξασφαλισμένη δυνατότητα προσφυγής σε κατάλληλη αποκατάσταση και αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν βλάβη ή που υποπέσει στην αντίληψή τους βλάβη που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Τούτο εντάσσεται στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού συστήματος υγείας και αποτελεσματικών επαγγελματικών ρυθμίσεων.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από διακρίσεις που προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από διακρίσεις που προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία. Εν τούτοις, η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την αύξηση της περιόδου αναμονής για θεραπεία.

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας και συνοχής, θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί στον κύριο κορμό της οδηγίας δήλωση με την οποία να επιβεβαιώνεται, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 12, ότι δεν απαιτείται από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη σε βάρος ασθενών από το κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η θεραπεία.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζβ) Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τα δικαιώματα των ασθενών και τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Έχοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία της ποιότητας και της ασφάλειας της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η οποία θα πρέπει να διασφαλισθεί προς το συμφέρον κυρίως των ασθενών, οι (διασυνοριακές) οργανώσεις ασθενών συμμετέχουν οπωσδήποτε στην εκπόνηση των προτύπων και των κατευθυντηρίων γραμμών που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 3

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν συναντούν εμπόδια για τη λήψη της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης και τις οποίες δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν καλυφθεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή παρέχεται.

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν με τη θέλησή τους σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης (προγραμματισμένης αγωγής) στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης (προγραμματισμένης αγωγής) που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν συναντούν εμπόδια για τη λήψη της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης και τις οποίες δικαιούται ο ασφαλισμένος. Τα αρμόδια όργανα του κράτους μέλους ασφάλισης (με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού αριθ. 883/2004 από την ημερομηνία έναρξής του) επιστρέφει τα έξοδα τα οποία θα είχαν καλυφθεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού αν η ίδια φροντίδα ή εξίσου αποτελεσματική φροντίδα είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή παρέχεται.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται σε προγραμματισμένες αγωγές, οι οποίες και συνιστούν το λόγο του ταξιδιού στο εξωτερικό.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος επιστρέφονται ή καταβάλλονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους ασφάλισης (με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού αριθ. 883/2004 από την ημερομηνία έναρξής του) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια φροντίδα ή φροντίδα ίσης αποτελεσματικότητας είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίζουν να καλύψουν άλλες σχετικές δαπάνες, όπως η στέγη και οι δαπάνες ταξιδιού.

Αιτιολόγηση

Έτσι διευκρινίζεται ότι τα έξοδα επιστρέφονται όχι από το κράτος μέλος αλλά από τον αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα είχε επιβάλει αν η ίδια ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή θεραπεία είχε παρασχεθεί στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Αιτιολόγηση

Η νομολογία του ΔΕΚ δεν περιλαμβάνει την αναφορά "ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη." Για λόγους νομικής ασφάλειας και συνοχής με τις ρυθμίσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η διατύπωση "ή παρόμοια" θα πρέπει να αντικατασταθεί από την διατύπωση "ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή." Τούτο συμφωνεί με την ερμηνεία που δόθηκε από το ΔΕΚ στην έννοια "θεραπεία" στο άρθρο 22 του κανονισμού 1408/71 (νέο άρθρο 20 του κανονισμού 883/2004) (βλέπε π.χ. C-372/04, Watts, παρ. 61).

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που επιστρέφονται στον ασφαλισμένο από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το ποσό των εξόδων που επιστρέφεται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης.

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που επιστρέφονται στον ασφαλισμένο από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το ποσό των εξόδων που επιστρέφεται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε επιστραφεί αν η ίδια ή εξίσου αποτελεσματική θεραπεία είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η νομολογία του ΔΕΚ δεν περιλαμβάνει την αναφορά "ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη." Για λόγους νομικής ασφάλειας και συνοχής με τις ρυθμίσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η διατύπωση "ή παρόμοια" θα πρέπει να αντικατασταθεί από την διατύπωση "ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή." Τούτο συμφωνεί με την ερμηνεία που δόθηκε από το ΔΕΚ στην έννοια "θεραπεία" στο άρθρο 22 του κανονισμού 1408/71 (νέο άρθρο 20 του κανονισμού 883/2004) (βλέπε π.χ. C-372/04, Watts, παρ. 61).

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που επιστρέφονται στον ασφαλισμένο από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το ποσό των εξόδων που επιστρέφεται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης.

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που επιστρέφονται για τον ασφαλισμένο από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το ποσό των εξόδων που επιστρέφεται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από το γεγονός ότι ο ασθενής πρέπει να πληρώσει ο ίδιος γι αυτήν πριν να είναι σε θέση να ζητήσει επιστροφή των εξόδων. Τα κράτη μέλη ασφάλισης και παροχής της θεραπείας θα μπορούσαν να θεσπίσουν μεταξύ τους συστήματα ταχείας επιστροφής (αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς). Προσδιορίζοντας ότι τα έξοδα θα επιστρέφονται στους ασφαλισμένους, η δυνατότητα αυτή αποκλείεται.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι ασθενείς που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

 

5. Οι ασθενείς που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς τους φακέλους, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ. Εφόσον οι ιατρικοί φάκελοι έχουν καταχωριστεί σε ηλεκτρονικά αρχεία, οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα σε αντίγραφα αυτών των φακέλων ή στην εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτούς τους ιατρικούς φάκελους.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι ασθενείς που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

5. Οι ασθενείς που λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι ή αναζητούν υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

Αιτιολόγηση

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την επιστροφή των εξόδων της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την επιστροφή των εξόδων της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν καλυφθεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές σχετικά με την κάλυψη των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης ισχύουν εφόσον ή κάλυψη αφορά έξοδα αυτής της περίθαλψης, τα οποία, εάν η περίθαλψη είχε παρασχεθεί στην επικράτειά της, θα είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο του επίσημου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους ασφάλισης. Αντιστοιχεί στον όρο που χρησιμοποιείται στο άρθρο 6 της οδηγίας.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως νοσοκομειακή και εξειδικευμένη περίθαλψη νοείται η υγειονομική περίθαλψη που ορίζεται ως τέτοια από τη νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης και η οποία απαιτεί:

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς·

α) απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς ή

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα κράτη μέλη. Λόγου χάριν, δεν λαμβάνει υπόψη υπηρεσίες όπως είναι η χειρουργική χωρίς παραμονή στο νοσοκομείο.

Προκειμένου να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται εμπράκτως, ο ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ορισμό που ισχύει στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο κατάλογος αυτός περιορίζεται:

 

- στην υγειονομική περίθαλψη για την οποία απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή

β) απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή

- στην υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

(γ) περιλαμβάνονται θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία αναγνωρίζεται ότι τα συστήματα προηγούμενης έγκρισης είναι πολύτιμα για τους ασθενείς από την άποψη ότι τους παρέχουν σαφήνεια σε θέματα όπως για ποια επιστροφή θα είναι επιλέξιμοι και ποιες δαπάνες πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι, ποιοι θα είναι οι διακανονισμοί σχετικά με οποιαδήποτε περίθαλψη θα χρειαστεί στην συνέχεια και τι θα συμβεί εάν υπάρξει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Αυτές οι συνιστώσες ισχύουν επίσης για την περίθαλψη που παρέχεται στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα, όπως και τα ζητήματα που αφορούν την ανάγκη προγραμματισμού των υπηρεσιών και διαχείρισης των οικονομικών πόρων για όσους διαχειρίζονται τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή, από το σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. ο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή, από το σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος όπου θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικές πτυχές του συστήματος υγειονομικής του περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου του, του κόστους του ή της οικονομικής του διάρθρωσης. Τέτοιο σύστημα δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ούτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και

 

β) ο σκοπός του συστήματος είναι να αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής του παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:

 

i) την οικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και/ή

 

ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του οικείου κράτους μέλους.

 

Αιτιολόγηση

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά ώστε να αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 3, παράγραφος 2 και περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά ώστε να αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. Τα συστήματα υποβολής αίτησης για εκ των προτέρων έγκριση πρέπει να καταστούν διαθέσιμα σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και πρέπει να είναι προσιτά και διαφανή για τους ασθενείς. Οι κανόνες για την υποβολή αίτησης και την άρνηση της εκ των προτέρων έγκρισης πρέπει να είναι διαθέσιμοι πριν από την υποβολή αίτησης ώστε η αίτηση να υποβάλλεται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. Όταν ζητείται και χορηγείται εκ των προτέρων έγκριση, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι από τον ασθενή αναμένεται να προκαταβληθεί οιοδήποτε κόστος θα ανέμενε να καταβάλει με τον τρόπο αυτό εάν η περίθαλψή του είχε παρασχεθεί στο υγειονομικό σύστημα της χώρας του. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν να μεταφέρουν χρήματα απ' ευθείας μεταξύ των χρηματοδοτών και των παρόχων της περίθαλψης για οιοδήποτε άλλο κόστος.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Στους ασθενείς που αναζητούν παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος κατοχυρώνεται το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εκ των προτέρων έγκριση στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Justification

Με σκοπό το δικαίωμα σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη να καταστεί δικαίωμα για όλους και προκειμένου να δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα να γνωρίζουν με βεβαιότητα εάν θα τους επιστραφούν ή όχι τα έξοδα, έχει σημασία να δοθεί στους ασθενείς το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εκ των προτέρων έγκριση στο κράτος μέλος ασφάλισης. Ένα σύστημα χωρίς αυτό το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκ των προτέρων έγκριση θα οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική ανασφάλεια όσον αφορά τους ασθενείς. Αυτή η ανασφάλεια θα καταστήσει το δικαίωμα για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη λιγότερο ελκυστικό για εκείνους με χαμηλό εισόδημα και επομένως δεν θα είναι εξ ίσου διαθέσιμο σε όλους.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6. Το κράτος μέλος θεραπείας μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εισροή ασθενών και να την εμποδίσει να υπονομεύσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Το κράτος μέλος θεραπείας δεν προβαίνει σε διακρίσεις λόγω εθνικότητας και διασφαλίζει ότι τα μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία και είναι αναλογικά.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, και που είναι αναγκαία και ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση βάσει των κανονισμών για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 1408/71.

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των προτέρων, και που είναι αναγκαία και ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση βάσει των κανονισμών για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση βάσει των κανονισμών για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 20 του κανονισμού αριθ. 883/200

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη και ορίζουν κριτήρια με τα οποία μετρούν:

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) τον επείγοντα χαρακτήρα της θεραπείας ή της εν λόγω ιατρικής διαδικασίας·

Αιτιολόγηση

Μολονότι πολλές παθήσεις δεν είναι επώδυνες, ενδέχεται να απαιτούν επείγουσα θεραπεία ή επέμβαση με ειδικές ιατρικές διαδικασίες.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 - παράγραφος 4 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ α) διαπίστευση των παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Η διαπίστευση είναι σημαντικό στοιχείο για να αξιολογηθεί η ποιότητα των παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δα) το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.

Αιτιολόγηση

Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ο αρμόδιος φορέας, στο πλαίσιο της εκτιμήσεως του αν ο ασθενής μπορεί εγκαίρως να υποβληθεί στο κράτος μέλος κατοικίας σε εξίσου αποτελεσματική θεραπεία, οφείλει να λαμβάνει δεόντως υπόψη το ιστορικό του ασθενούς (βλ. C-372/04, Watts, παράγραφος 62).

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και ποιοι όροι και προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να λάβουν αντικειμενικές, συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και ποιοι όροι και προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος.

1α. Το κράτος μέλος θεραπείας διασφαλίζει την ύπαρξη μηχανισμών που διαθέτουν αντικειμενικές, συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης και για τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και παρόχους στο εν λόγω κράτος, για την ποιότητα και τις προδιαγραφές ασφάλειας που εφαρμόζουν, το ισχύον ρυθμιστικό σύστημα και τη διαδικασία για τη διατύπωση καταγγελιών, όταν προκαλείται βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη στο εν λόγω κράτος μέλος.

1β. Στις πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που έχουν οι ασθενείς δυνάμει της οδηγίας και των δικαιωμάτων που προκύπτουν από ρυθμίσεις σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. 1, στοιχείο στ).

Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατή η καλά σταθμισμένη επιλογή νοσοκομείου είναι αναγκαία η πληροφορία που αναφέρεται στην τροπολογία.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει δε να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων και τα συστήματα άσκησης προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα δικαιώματα αυτά.

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, σε μορφές ευκόλως προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες χωρίς επιπρόσθετο κόστος, πρέπει δε να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων και τα συστήματα άσκησης προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα δικαιώματα αυτά.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Πέραν των πληροφοριών που σκιαγραφούνται στην παράγραφο 1, πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης καθίστανται ευκόλως προσβάσιμες με ηλεκτρονικά μέσα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένοι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και περιλαμβάνουν όνομα, αριθμό καταχώρισης, διεύθυνση ιατρείου του επαγγελματία στον τομέα της υγείας και οιουσδήποτε περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος·

Αιτιολόγηση

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health professionals and health service providers should be available in Member states so that patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10α

Το κράτος μέλος θεραπείας εξασφαλίζει ότι:

 

α. οι ασθενείς λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης περίθαλψης.

 

β. οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης του κράτους μέλους θεραπείας παρέχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα πρόσβασης, τις τιμές και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης περίθαλψης που περιλαμβάνουν τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται στους ασθενείς η πλέον ορθή και αποτελεσματική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, ανήκει στο κράτος μέλος να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το οικείο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης Στην περίπτωση όπου τα κράτη μέλη θα καλούντο να παράσχουν μεμονωμένα πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη, οι πληροφορίες αυτές θα κινδύνευαν να είναι λανθασμένες και το σύστημα πληροφόρησης θα στερείτο αξιοπιστίας.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία τους στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών, των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων παροχής περίθαλψης στα ως άνω εθνικά σημεία επαφής.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία τους στην Επιτροπή. Μπορούν επίσης να συντάσσουν εθνικούς καταλόγους κέντρων νοσοκομειακής και εξειδικευμένης φροντίδας, προς όφελος των ενδιαφερομένων.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις•

(α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και σχετικά με τα κέντρα αριστείας ή τα υγειονομικά κέντρα που ειδικεύονται σε ορισμένες ασθένειες·

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα του ασθενούς στην πληροφόρηση πρέπει να συμπληρωθεί με την πληροφόρηση σχετικά με τα κέντρα αριστείας και τα ειδικευμένα υγειονομικά κέντρα, ώστε να είναι δυνατή η καλά σταθμισμένη επιλογή.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής, τα μέσα με τα οποία οι επαγγελματίες και οι πάροχοι υπάγονται σε ρυθμιστικό πλαίσιο και τα μέσα με τα οποία λαμβάνονται ρυθμιστικά μέτρα, τις διαδικασίες διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις·

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις·

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας είναι το πρώτο σημείο επαφής των ασθενών και χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών προκειμένου τόσο να σέβονται όλα τα δικαιώματα όσο και να καθοδηγούν τους ασθενείς να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Το εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία αναλαμβάνει σύνολο δραστηριοτήτων σε αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 15 και τις δηλώνει στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους καθώς και στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους ασφάλισης. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης δίνουν τις αναγκαίες πληροφορίες στο εθνικό σημείο επαφής, αφής στιγμής λάβουν σχετική γνώση.

Αιτιολόγηση

Για μια όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αμοιβαία συνεργασία για την πρόωθηση της ποιότητας και της ασφάλειας της υγεινομικής περίθαλψης, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και συνάπτουν προς τούτο τις σχετικές συμφωνίες.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή ad hoc βάση και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή ad hoc βάση και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας και συνάπτουν προς τούτο τις σχετικές συμφωνίες.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή ad hoc βάση και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

 

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την επικοινωνία μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη θεραπείας και ασφάλισης αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερα η συνέχεια της περίθαλψης, καθώς και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή ad hoc βάση και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η συνέχεια της περίθαλψης έχει ζωτική σημασία για την ασφάλεια του ασθενούς. Οι ομάδες ιατρών από τη χώρα προέλευσης του ασθενών πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις ομάδες ιατρών και ειδικών της χώρας θεραπείας για να εξασφαλισθεί η συνέχεια της περίθαλψης.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη, ειδικότερα τα όμορα κράτη, δύνανται να συνάψουν αμοιβαίες συμφωνίες, όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2, συγκεκριμένα, όσον αφορά άλλα κατάλληλα πλαίσια, τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν ή να αποκτήσουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών, όσον αφορά την εισροή και εκροή ασθενών μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών, και όσον αφορά τους μηχανισμούς προγραμματισμού και ορισμένες μορφές νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως και με δική τους πρωτοβουλία σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας ή τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας όταν λαμβάνονται ρυθμιστικά μέτρα κατά της καταχώρισής τους ή του δικαιώματός τους να παρέχουν υπηρεσίες.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν συνιστούν διακρίσεις ή

α) αυτές δεν περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, δεν είναι ανάλογες προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, συνιστούν διακρίσεις ή

Αιτιολόγηση

Η περίοδος αυτή στο κείμενο της Επιτροπής είναι εσφαλμένη. Συγκεκριμένα, στο στοιχείο (α) παρατίθενται οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μην ακολουθούν το γενικό κανόνα: επιτρέπεται η απαγόρευση οποιουδήποτε περιορισμού στην αναγνώριση μεμονωμένων συνταγών, σε περίπτωση που οι συνταγές δεν περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, δεν είναι ανάλογες προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, συνιστούν διακρίσεις.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

βα) Η αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος δεν συνεπάγεται τροποποίηση του δικαιώματος κρατών μελών να καθορίζουν τις παροχές που τα ίδια αποφασίζουν να εξασφαλίζουν.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν αποσκοπεί στην αμφισβήτηση της αρχής της επικουρικότητας, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να ορίζουν ποιες υπηρεσίες προτίθενται να παρέχουν.

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) Η επιστροφή εξόδων σε σχέση με μεμονωμένες συνταγές βασίζεται όχι μόνο στις σχετικές διατάξεις του κράτους μέλους ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των συνταγών πρέπει να διευκρινισθεί σε συνδυασμό με το θέμα της επιστροφής εξόδων. Έχει σημασία η επιστροφή εξόδων να είναι δυνατή μόνον για φάρμακα που αποτελούν μέρος της δέσμης παροχών στο κράτος μέλος ασφάλισης του ασθενούς.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το κράτος μέλος ασφάλισης υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα ως προς τη συνταγογράφηση φαρμάκων από άλλο κράτος μέλος, μόνο όταν αυτά τα έξοδα καλύπτονται και στο κράτος μέλος ασφάλισης (π.χ. στο πλαίσιο ενός κώδικα επιστροφής εξόδων ή ενός θετικού καταλόγου).

Αιτιολόγηση

Αλλιώς υπάρχει ασυμφωνία με το άρθρο 11.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα της συνταγής και την έκδοση της συνταγής σε άλλο κράτος μέλος από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της διαλειτουργικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα της συνταγής και την έκδοση της συνταγής σε άλλο κράτος μέλος από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της ανάπτυξης ενός κοινοτικού τυποποιημένου υποδείγματος ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της διαλειτουργικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των τάσεων και προτύπων σε σχέση με δυσμενή περιστατικά ή ελλείψεις των συστημάτων όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να εντοπίσουν μερικά από τα προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το προϊόν είναι κατανοητές·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το προϊόν είναι κατανοητές· οι συνταγές που εκδίδονται στο πλαίσιο του ως άνω κοινοτικού εντύπου διατυπώνονται σύμφωνα με τη διεθνή κοινή ονομασία (ΔΚΟ)·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι ευανάγνωστες παντού ανά την Ευρώπη, οι συνταγές που συντάσσονται βάσει κοινοτικού εντύπου θα πρέπει να χρησιμοποιούν κοινό γλωσσάριο, ήτοι τη διεθνή κοινή ονομασία (ΔΚΟ, η οποία καταγράφει τα φάρμακα σύμφωνα με τη μοριακή τους σύνθεση και όχι την εμπορική ονομασία τους που διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται από την αναγνώριση των συνταγών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

(γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται από την αναγνώριση των συνταγών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν διαπιστώνονται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 ή όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη σαφήνεια είναι σκόπιμο να επαναλάβουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν τα κράτη μέλη να μην απαγορεύουν οποιοδήποτε περιορισμό στην αναγνώριση μεμονωμένων συνταγών.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γα) μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι συνταγές που εκδίδονται και οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται είναι προσιτά σε άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15 α

Πειραματικές ζώνες

Προκειμένου να επιτευχθεί στο μέλλον μια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική πολιτική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Επιτροπή ορίζει ορισμένες παραμεθόριες περιφέρειες ως πειραματικές ζώνες στις οποίες δοκιμάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται λεπτομερώς οι καινοτόμες πρωτοβουλίες σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη.

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και ενισχύουν την πείρα στη συνεργασία όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη εντός των ευρωπαϊκών διατομεακών ομίλων συνεργασίας. Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Το ΕΟΕΣ είναι ένα σημαντικό και ήδη υπάρχον μέσο σε επίπεδο διατομεακής συνεργασίας στην υγεία. Οι βέλτιστες πρακτικές από τον ΕΟΕΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω εξελίξεις στο πεδίο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 - παράγραφος 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ α) να διασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους, ιδίως προκειμένου να καταπολεμηθούν οι ανισότητες στα αποτελέσματα της παρεχόμενης περίθαλψης τόσο μεταξύ όσο και εντός των κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία της πολιτικής υγείας.

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 - παράγραφος 2 - στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ β) να συγκροτήσουν βάση δεδομένων όλων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και πληροφοριών για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος κέντρων αριστείας·

Αιτιολόγηση

Τούτο μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να κάνουν τη σωστή επιλογή συγκεκριμένου νοσοκομείου.

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αγοράζουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας από παρόχους και επαγγελματίες σε άλλα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πάροχοι και επαγγελματίες υπάγονται στο αρμόζον ρυθμιστικό πλαίσιο και έχουν τα κατάλληλα προσόντα και ότι έχουν αποδείξει, μέσω της σχετικής αρμόδιας αρχής, ότι είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στατιστικά και άλλα συμπληρωματικά δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, της παρεχόμενης περίθαλψης, των παρόχων της περίθαλψης αυτής και των ασθενών, του κόστους και των αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των γενικών τους συστημάτων συλλογής δεδομένων για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία για την παραγωγή στατιστικών και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στατιστικά και άλλα συμπληρωματικά δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, της παρεχόμενης περίθαλψης, των παρόχων της περίθαλψης αυτής και των ασθενών, του κόστους και των αποτελεσμάτων. Παρακολουθούν επίσης τις τάσεις και τα πρότυπα σε σχέση με δυσμενή περιστατικά ή ελλείψεις των συστημάτων όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των γενικών τους συστημάτων συλλογής δεδομένων για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία για την παραγωγή στατιστικών και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των τάσεων και προτύπων σε σχέση με δυσμενή περιστατικά ή ελλείψεις των συστημάτων όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να εντοπίσουν μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν μετά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Ο σκοπός της συγκέντρωσης δεδομένων είναι να εκτιμηθεί αν η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην κυκλοφορία ασθενών, στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης γενικά και στην αρχή της πρόσβασης για όλους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι, δεδομένου του στόχου της οδηγίας, τα συγκεντρωμένα δεδομένα πρέπει να βοηθούν στην εκτίμηση του κατά πόσο η οδηγία υπηρετεί αυτό το στόχο. Επίσης, στην έκθεση (άρθρο 20) τούτο πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία.

Τροπολογία  104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Η συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο αυτού του άρθρου διενεργείται σε στενή συνεργασία με τη συλλογή δεδομένων που προβλέπεται από τη διοικητική επιτροπή για την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων.

Αιτιολόγηση

Η στενή συνεργασία για τη συλλογή δεδομένων δυνάμει αυτής της οδηγίας και της συλλογής δεδομένων δυνάμει των κανόνων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας θα επιτρέπει να αποτυπώνεται σαφέστερα η διασυνοριακή ροή ανθρώπων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών προκειμένου να προσδιορισθούν τα διασυνοριακά ρεύματα ασθενών και εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την έγκαιρη διόρθωση των ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων και την περεταίρω προώθηση των θετικών. Η Επιτροπή καταγράφει τις εν λόγω πληροφορίες στην έκθεση που ορίζει η παράγραφος 1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

23.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Iles Braghetto

9.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer, Биляна Илиева Раева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Γεώργιος Τούσσας, Румяна Желева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (10.3.2009)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

(COM(2008)0414 – C6‑0257/2008 – 2008/0142(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Bernadette Vergnaud

                       (*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αποκλείστηκαν από την οδηγία για τις υπηρεσίες γιατί επιτελούν αποστολή γενικού συμφέροντος, και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μιας ειδικής νομοθεσίας η οποία εγγυάται τον απόλυτο σεβασμό των αρχών της ισότητας στην πρόσβαση, της καθολικότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας και της αλληλεγγύης.

Η υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνηθισμένο προϊόν της εσωτερικής αγοράς λόγω του ότι οι υπηρεσίες της υγειονομικής περίθαλψης συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη πρέπει κατά συνέπεια να μεριμνά ώστε να μην αποτελεί εργαλείο προώθησης ενός "ιατρικού τουρισμού", ο οποίος αναπτυσσόμενος θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πραγματική ανισότητα πρόσβασης στην περίθαλψη που οδηγεί σε ένα σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων από το οποίο μόνο οι καλύτερα πληροφορημένοι και οι πλέον ευκατάστατοι ασθενείς θα απεκόμιζαν όφελος.

Σύμφωνα με τις συνθήκες που εγγυώνται τις θεμελιώδεις ελευθερίες κυκλοφορίας, και στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας που αναγνωρίζει σε κάθε κράτος μέλος την αρμοδιότητα να οργανώνει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας του και κοινωνικής προστασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ωστόσο να προσκομίσει μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της κινητικότητας των ασθενών. Ο περίπλοκος χαρακτήρας, η ποικιλία, η ιδιαιτερότητα των συστημάτων υγείας απαιτεί μια βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των κρατών όσον αφορά την έρευνα, την ιατρική και διοικητική πληροφόρηση, καθώς κι έναν προβληματισμό σε βάθος όσον αφορά τη διάρθρωση που πρέπει να εξευρεθεί μεταξύ αυτών των ιδιαιτεροτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες της υγείας και τους παρόχους περίθαλψης.

Όμως, η πρόταση της Επιτροπής δεν επιλύει παρά μόνο πολύ αποσπασματικά αυτή την εξίσωση περιοριζόμενη να κωδικοποιήσει αποφάσεις του Δικαστηρίου που είναι ακριβώς η συνέπεια ενός αποδεδειγμένου νομικού κενού!

Είτε πρόκειται για τον ορισμό των εννοιών κλειδί (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, παροχή περίθαλψης, εύλογη προθεσμία, βλάβη...), για διευκρινίσεις ως προς τη διάρθρωση μεταξύ της υφισταμένης οδηγίας και των υφισταμένων κανονισμών (1408/71 και 883/2004), για τη λήψη υπόψη της συνέχειας της περίθαλψης και των ευθυνών σε περίπτωση ενδεχόμενων μετεγχειρητικών επιπλοκών, ή ακόμη αμοιβαίας αναγνώρισης των συνταγών, το κείμενο τελείως ανεπαρκές, προσθέτει ανασφάλεια δικαίου αντί να την καταργεί.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι κανόνες τιμολόγησης και επιστροφής, οι όροι που διέπουν το σύστημα αίτησης προηγούμενης έγκρισης από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάληψη των εξόδων της περίθαλψης και κατ' αυτό τον τρόπο να δημιουργηθούν ανισότητες μεταξύ των ασθενών.

Η προηγούμενη έγκριση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία που προσφέρεται στους ασθενείς να ενημερωθούν καλύτερα και να λάβουν συμβουλές στο διάβημά τους αναζήτησης ανάληψης εξόδων όσο το δυνατόν καλύτερα προσαρμοσμένης, στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της μη διάκρισης, παρά ως μια τροχοπέδη στην κινητικότητα.

Επιπλέον, διασφαλίζει τη διατήρηση των ουσιαστικών λειτουργιών των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, δηλαδή την κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη διατήρηση των οικονομικών ισορροπιών των δημοσίων καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης που αποτελούν τους εγγυητές μιας γνήσιας αλληλέγγυας πολιτικής όσον αφορά την υγεία.

Για την περίθαλψη που δεν υπόκειται σε έγκριση, μια προηγούμενη δήλωση επιτρέπει την επαλήθευση ότι ο ασθενής έλαβε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πριν την αναχώρησή του.

Σε ένα πλαίσιο γήρανσης του πληθυσμού, που ενέχει μια δυσκολία διάκρισης μεταξύ της ιατρικής και της κοινωνικής πτυχής, φαίνεται σημαντικό να σχεδιαστεί η έννοια της περίθαλψης μακράς διάρκειας ενώ μάλιστα πολυάριθμα κράτη εμπλέκονται σ' αυτή την προβληματική.

Η διάρθρωση μεταξύ της κινητικότητας των ασθενών και της προβληματικής των επαγγελματιών της υγείας είναι απολύτως αναγκαία όσο είναι ισχυρός ο υφιστάμενος σύνδεσμος μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η ποιότητα και η ασφάλεια της περίθαλψης, και αφετέρου να υπάρξει μέριμνα να μην περιέλθει σε κατάσταση ανισορροπίας η ιατρική δημογραφία σε ορισμένα κράτη μέλη. Αυτή η έλλειψη σύγχρονου προβληματισμού για την κατάσταση των επαγγελματιών, την κατάρτισή τους, και την αναγνώριση των προσόντων τους αποτελεί μια έλλειψη που είναι επιζήμια στους ίδιους τους ασθενείς, στο βαθμό που οδηγία του 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι ακατάλληλη για τον τομέα της υγείας.

Η υγεία του πληθυσμού αποτελεί κλειδί της οικονομικής ανάπτυξης. Να επιτραπεί στους πολίτες να ενημερώνονται καλύτερα, να τυγχάνουν καλύτερης περίθαλψης, χωρίς να ευνοείται ο καταναλωτισμός ούτε ο ιατρικός τουρισμός, σε ένα πιο αλληλέγγυο και πιο ακέραιο όραμα των δικαιωμάτων των ασθενών, χωρίς αύξηση των κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, η διασφάλιση ορισμένης ασφάλειας δικαίου για τους ασθενείς όπως και για τους επαγγελματίες, παγίωση των συστημάτων μας κοινωνικής προστασίας, βελτιστοποίηση καθιστώντας κοινό αγαθό τις προόδους της έρευνας: τέτοιες είναι οι προκλήσεις της ΕΕ σε ένα θεμελιώδη τομέα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, προκειμένου κάθε πολίτης να θεωρεί την Ευρώπη ως μια λύση και όχι ως ένα πρόβλημα στην καθημερινή του ζωή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις γενικές αρχές του δικαίου που είναι αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα λήψης ιατρικής θεραπείας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα αναγνωρισμένα από το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η παρούσα οδηγία πρέπει να τίθεται σε ισχύ και να εφαρμόζεται με το δέοντα σεβασμό των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισονομίας και της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου, όπως προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 20, 21 και 47 του Χάρτη.

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις γενικές αρχές του δικαίου που είναι αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα λήψης ιατρικής θεραπείας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα αναγνωρισμένα από το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η παρούσα οδηγία πρέπει να τίθεται σε ισχύ και να εφαρμόζεται με το δέοντα σεβασμό των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισονομίας και της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, των θεμελιωδών δεοντολογικών επιλογών των κρατών μελών καθώς και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου, όπως προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 20, 21 και 47 του Χάρτη.

Αιτιολόγηση

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example obligation to do counseling before testing).

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Η παρούσα οδηγία σέβεται και δεν περιορίζει την ελευθερία κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει ποιον τύπο υγειονομικής περίθαλψης θεωρεί κατάλληλο. Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο που θα υπονομεύει τις θεμελιώδεις δεοντολογικές επιλογές κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example obligation to do counseling before testing).

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν το δικαίωμα, για να λαμβάνουν ή να παρέχουν ιατρική περίθαλψη, να μεταβαίνουν σε οιοδήποτε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, είναι άκρως σημαντικό η διασυνοριακή κυκλοφορία ασθενών και η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να παρακωλύονται όσο το δυνατόν λιγότερο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι κοινές διατάξεις της εσωτερικής αγοράς πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα. Παρόλο που τα καθεστώτα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η διακίνηση ασθενών και παρόχων περίθαλψης είναι διασυνοριακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ως εκ τούτου, να αναλαμβάνει δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα αυτή η κυκλοφορία ασθενών και παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει όσο το δυνατόν λιγότερο να παρακωλύεται από περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα και να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών και η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα, να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών και η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον καθορισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι σαφής ως προς την αναγνώριση των οφελών που πηγάζουν, υπό ορισμένες συνθήκες, από τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Τούτο αφορά κυρίως τις σπάνιες ασθένειες, η ποιοτική θεραπεία των οποίων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη μέσα στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους εξής τρόπους παροχής υγειονομικής περίθαλψης:

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας η έννοια της «διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» σημαίνει:

Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία)· αυτό αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»·

- ο ασθενής μεταβαίνει αυτοπροσώπως σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, πλην εκείνου στο οποίο είναι ασφαλισμένος με στόχο την απολαβή υγειονομικών υπηρεσιών· αυτό αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»·

Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, υπηρεσίες εργαστηρίου·

- η ίδια η υγειονομική υπηρεσία παρέχεται πέραν των συνόρων, εικονικά ή όχι: ο ασθενής δεν μεταβαίνει αυτοπροσώπως σε ένα άλλο κράτος μέλος, αλλά δέχεται εντούτοις υγειονομικές υπηρεσίες από το έδαφος άλλου κράτους μέλους, πλην εκείνου στο οποίο είναι ασφαλισμένος, λόγου χάριν υπηρεσίες τηλεχειρουργικής, ιατρική γνωμάτευση, συνταγογράφηση και υπηρεσίες εργαστηρίου· η κατάσταση αυτή καλύπτεται με τον όρο "τηλεϊατρική"·

Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και

- μόνιμη παρουσία ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και

Προσωρινή παρουσία προσώπων (δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών υγείας, για παράδειγμα προσωρινή μετάβαση στο κράτος μέλος του ασθενούς για παροχή υπηρεσιών).

- προσωρινή παρουσία προσώπων (δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών υγείας, για παράδειγμα προσωρινή μετάβαση στο κράτος μέλος του ασθενούς για παροχή υπηρεσιών).

 

- αγορά αγαθών, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, λόγου χάριν ιατρικού βοηθητικού εξοπλισμού και φαρμάκων, σε άλλο κράτος μέλος πλην του κράτους ασφάλισης· η αγορά αυτή μπορεί, αλλά όχι απαραιτήτως, να συνδυάζεται με τη μετακίνηση του ασθενούς στο τελευταίο κράτος μέλος·

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αποσκοπεί σε μια καλύτερη διατύπωση. Το δεύτερο μέρος αφορά στην αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της απόφασης στην υπόθεση Decker που θα πρέπει να περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια δέσμη αρχών λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στο σεβασμό αυτών των κοινών αρχών και στις δομές που παρέχονται για την εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της κινητικότητας των ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια δέσμη αρχών λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στο σεβασμό αυτών των κοινών αρχών και στις δομές που παρέχονται για την εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της κινητικότητας των ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. Εν όψει αυτών των κοινών αξιών είναι ωστόσο αποδεκτό ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για λόγους δεοντολογίας, διαφορετικές αποφάσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ορισμένων αγωγών και των συγκεκριμένων όρων πρόσβασης σε αυτές. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δεοντολογικών διαφορών. Δεν επιβάλλει σε κανένα κράτος μέλος να επιτρέψει την πρόσβαση σε αγωγές και υπηρεσίες εντός της επικράτειάς του ούτε να επιστρέφει τις δαπάνες για αυτές τις αγωγές (οι οποίες παρασχέθηκαν σε άλλο κράτος μέλος), όταν δεν επιτρέπονται από τις δικές του νομικές διατάξεις, ρυθμίσεις και δεοντολογικούς κώδικες του ιατρικού επαγγέλματος.

Αιτιολόγηση

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the other.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης η οποία παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ελευθερία των αποδεκτών της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο έδαφός του. Το ίδιο ισχύει για τους αποδέκτες υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος με άλλους τρόπους, για παράδειγμα μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Παρόλο που το κοινοτικό δίκαιο δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη, όταν ασκούν την εξουσία αυτή, πρέπει να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αδικαιολόγητους περιορισμούς στην άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης ή αγορασθέντων αγαθών που εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και αγαθών περιλαμβάνεται η ελευθερία των ασθενών να επιλέγουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που δέχονται και τα αγαθά που αγοράζουν σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, εν πλήρει συνειδήσει. Το ίδιο ισχύει για τους αποδέκτες της υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη μέσω υπηρεσιών τηλεϊατρικής, από άλλο κράτος μέλος πλην εκείνου στο οποίο καλύπτονται από κοινωνική ασφάλιση. Παρόλο που το κοινοτικό δίκαιο δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη, όταν ασκούν την εξουσία αυτή, πρέπει να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και αγοράς αγαθών. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αδικαιολόγητους περιορισμούς στην άσκηση των εν λόγω ελευθεριών.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και οι ασθενείς που μεταβαίνουν για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στην περίπτωση που η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα στην περίπτωση των θεραπειών που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και οι ασθενείς που μεταβαίνουν για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και αγαθών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων αυτής της υγειονομικής περίθαλψης και των αγαθών για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στην περίπτωση που η ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη ή αγαθό είχε παρασχεθεί ή αγορασθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα στην περίπτωση των θεραπειών που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό όφελος από την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό όφελος από την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ή την αγορά αγαθών. Κατά συνέπεια, η επιστροφή του κόστους πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά τους παροχών σε είδος στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν λόγω συστήματος.

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων για θεραπεία ή αγορά αγαθού σε άλλο κράτος μέλος αν η θεραπεία αυτή ή το αγαθό αυτό δεν συγκαταλέγονται στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά τους για παροχές και αγορά αγαθών στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματός τους.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν στο κράτος μέλος θεραπείας κάθε φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και αν το φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτής ακριβώς της θεραπείας του ασθενούς που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέκκλιση στην οδηγία αυτή για λόγους ασφαλείας δικαίου και των πρακτικών επιπτώσεων όσον αφορά την περίθαλψη με φάρμακα από την εις το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/83/EΚ προβλεπόμενη αρχή, ότι επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία μόνο τα εις το εκάστοτε κράτος μέλος αδειοδοτηθέντα φάρμακα.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεωρείται εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή των εξόδων από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος. Δεδομένου ότι η επιστροφή των εξόδων για την εν λόγω περίθαλψη παραμένει εντός των ορίων της κάλυψης την οποία εγγυάται το σύστημα ασφάλισης ασθένειας του κράτους μέλους ασφάλισης, η απουσία υποχρέωσης προηγούμενης έγκρισης δεν θα υπονομεύσει την οικονομική ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και με τη νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης πρέπει να θεωρείται εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή των εξόδων από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος. Η καθιέρωση συστήματος προηγούμενης δήλωσης για τη μη νοσοκομειακή περίθαλψη θα πρέπει να επιτρέψει να διασφαλιστεί ότι ο ασθενής έλαβε όλη την αναγκαία πληροφόρηση πριν την αναχώρησή του. Ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι ωστόσο δυνατόν να θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχή του αυτόματου χαρακτήρα της έγκρισης για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με το σύστημα της προηγούμενης έγκρισης που τα κράτη μέλη ασφάλισης μπορούν να καθιερώσουν για τη νοσοκομειακή και την εξειδικευμένη περίθαλψη, θα πρέπει να είναι δυνατή η καθιέρωση συστήματος προηγούμενης δήλωσης. Δεν είναι δυνατή η άρνηση της ανάληψης των εξόδων από το κράτος μέλος ασφάλισης στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, που στοχεύει μόνο στη διασφάλιση ότι ο ασθενής έλαβε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πριν την αναχώρησή του.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32 α) Η άρνηση εκ των προτέρων έγκρισης είναι δυνατή μόνο μετά από μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία. Οι κανόνες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη προκειμένου να υποβληθεί μια αίτηση έγκρισης, καθώς και οι ενδεχόμενοι λόγοι άρνησης, θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων. Οι αρνήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτό που είναι αναγκαίο, και να είναι ανάλογες με τους σκοπούς της καθιέρωσης ενός συστήματος προηγούμενης έγκρισης.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Tα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν ως προς τη μορφή αυτών των εθνικών σημείων επαφής και ως προς τον αριθμό τους. Tα εθνικά σημεία επαφής μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι αποτελούν, ταυτόχρονα, εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Tα εθνικά σημεία επαφής πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις