SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

3.4.2009 - (KOM(2008) – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: John Bowis
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
Iles Braghetto, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Bernadette Vergnaud, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2008/0142(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0233/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

(KOM(2008) – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0414),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0257/2008),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 51 a článok 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6‑0233/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za predpokladu, že sú splnené podmienky odvolania sa na článok 95 Zmluvy ako na právny základ, základom pre právne predpisy Spoločenstva je tento právny základ aj v prípade, že pri procese rozhodovania je rozhodujúcim faktorom ochrana verejného zdravia; preto sa v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene vyžaduje, aby Komisia v záujme dosiahnutia harmonizácie zabezpečila vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov.

(2) Za predpokladu, že sú splnené podmienky odvolania sa na článok 95 Zmluvy ako na právny základ, základom pre právne predpisy Spoločenstva je tento právny základ aj v prípade, že pri procese rozhodovania je rozhodujúcim faktorom ochrana verejného zdravia; preto sa v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene vyžaduje, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov.

Odôvodnenie

Cieľom tejto smernice by malo byť objasnenie práv pacientov, a nie harmonizácia organizácie zdravotných systémov. Tá je výlučne v právomoci členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Dňa 9. júna 2005 prijal Európsky parlament 554 hlasmi k 12 uznesenie o mobilite pacientov a vývoji v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európskej únii1, v ktorom vyzval na zabezpečenie právnej istoty a jasnosti, pokiaľ ide o práva a postupy pre pacientov, zdravotníckych odborníkov a členské štáty.

 

1 Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 543.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systémy zdravotníctva v Spoločenstve sú hlavnou súčasťou vysokého stupňa sociálnej ochrany v Európe a prispievajú k sociálnej súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Sú takisto súčasťou širšieho rámca služieb všeobecného záujmu.

(4) Systémy zdravotníctva v Spoločenstve sú hlavnou súčasťou vysokého stupňa sociálnej ochrany v Európe a prispievajú k sociálnej súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Táto smernica rešpektuje a neohrozuje slobodu každého členského štátu rozhodnúť sa o tom, ktorý typ zdravotnej starostlivosti považuje za vhodný. Žiadne ustanovenie tejto smernice sa by sa nemalo vykladať tak, že ohrozuje základné etické voľby členských štátov.

Odôvodnenie

Boli vznesené obavy, že eticky sporné zdravotnícke služby, ako je eutanázia, testovanie DNA alebo oplodnenie in vitro budú možno musieť financovať členské štáty, a to aj v prípade, ak príslušná služba v príslušnom členskom štáte nie je povolená alebo sa nefinancuje. V prípade služieb, ktoré sú jednozačne nelegálne, ako napríklad eutanázia, by nemali existovať pochybnosti, ale objasnenie tejto otázky môže byť užitočné. V ďalších oblastiach, ako je napríklad testovanie DNA, je situácia zložitejšia, pretože to nie je zakázané v žiadnom členskom štáte, ale podmienky sú značne odlišné, napríklad v niektorých členských štátoch sa vyžaduje poradenstvo pred testovaním a v iných nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Niektoré otázky súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom má prijímateľ bydlisko, už Súdny dvor riešil. Keďže zdravotná starostlivosť bola vyňatá z rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, je dôležité, aby sa problémy riešili formou osobitného právneho nástroja Spoločenstva, aby sa dosiahlo všeobecnejšie a účinnejšie uplatňovanie princípov, ktoré vyvinul Súdny dvor na základe jednotlivých prípadov.

(6) Niektoré otázky súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom má prijímateľ bydlisko, už Súdny dvor riešil. Je dôležité, aby sa problémy riešili formou osobitného právneho nástroja Spoločenstva, aby sa dosiahlo všeobecnejšie a účinnejšie uplatňovanie zásad, ktoré vypracoval Súdny dvor na základe jednotlivých prípadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za definovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve v súvislosti s mobilitou pacientov, ako aj vysokým stupňom ochrany zdravia, a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za určovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a za organizáciu a poskytovanie zdravotnej a lekárskej starostlivosti, ako aj dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

Odôvodnenie

Navrhnutá smernica sa vzťahuje len na mobilitu pacientov a nie na voľný pohyb poskytovateľov služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil Súdny dvor, ani osobitná och povaha, ani spôsob, akým sa organizujú alebo financujú, ich nevynímajú z oblasti uplatňovania základného princípu slobody pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na pomoc a podporu rodinám alebo jednotlivcom, ktorí počas dlhšieho obdobia v stave núdze. Nevzťahuje sa napríklad na ubytovanie alebo pomoc poskytovanú starším ľuďom alebo deťom prostredníctvom sociálnych pracovníkov alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú starostlivosť, iných ako odborníkov v oblasti zdravotníctva.

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil Súdny dvor, ani osobitná och povaha, ani spôsob, akým sa organizujú alebo financujú, ich nevynímajú z oblasti uplatňovania základného princípu slobody pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na pomoc a podporu rodinám alebo jednotlivcom, ktorí počas dlhšieho obdobia potrebujú osobitnú starostlivosť, podporu alebo opateru, pokiaľ ide o špecifickú odbornú starostlivosť alebo pomoc poskytovanú prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia. Sú to predovšetkým také služby dlhodobej starostlivosti, ktoré sa považujú za potrebné na to, aby sa osobe odkázanej na starostlivosť umožnil čo možno najplnohodnotnejší a najnezávislejší život. Táto smernica sa nevzťahuje napríklad na ubytovanie alebo pomoc poskytovanú starším ľuďom alebo deťom prostredníctvom sociálnych pracovníkov alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú starostlivosť, iných ako odborníkov v oblasti zdravotníctva.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa objasňuje, že služby sociálnej výpomoci alebo starostlivosti, alebo rehabilitácie s cieľom opäť sa zaradiť do pracovného procesu a dlhodobej starostlivosti sú vyňaté z pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Táto smernica sa nevzťahuje na transplantácie orgánov. Vzhľadom na ich osobitný charakter budú regulované osobitnou smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ vzťahuje iba na využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom je pacient poistenou osobou. Toto sa označuje ako „mobilita pacientov“;

– využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu); sa označuje ako „mobilita pacientov“;

 

– cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr.: cezhraničné poskytovanie služieb (napr. dodávanie služieb z územia jedného členského štátu na územie druhého); ako napr. služby telemedicíny, diagnóza a predpisovanie receptov na diaľku, laboratórne služby;

 

– neustála prítomnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte); a

 

– dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita zdravotníckych odborníkov, napríklad dočasné presunutie sa do členského štátu pacienta na účely poskytnutia služieb).

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch Rady o spoločných hodnotách a princípoch v systémoch zdravotníctva Európskej únie, existuje súbor operačných princípov, ktoré sú spoločné pre systémy zdravotníctva v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto operačných princípov sú kvalita, bezpečnosť, starostlivosť založená na dôkazoch a etike, účasť pacienta, kompenzácia, základné právo na súkromie s ohľadom na spracovanie osobných údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci a orgány zodpovedné za systémy zdravotníctva musia mať možnosť spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry na účely ich vykonávania v celom Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, aby orgány členských štátov, na území ktorých sa zdravotnícka starostlivosť poskytuje, boli zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania týchto operačných princípov. Je potrebné zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama potrebná na dosiahnutie mobility pacientov a voľného pohybu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa ochrany zdravia.

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch Rady o spoločných hodnotách a princípoch v systémoch zdravotníctva Európskej únie, existuje súbor operačných princípov, ktoré sú spoločné pre systémy zdravotníctva v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto operačných princípov sú kvalita, bezpečnosť, starostlivosť založená na dôkazoch a etike, účasť pacienta, kompenzácia, základné právo na súkromie s ohľadom na spracovanie osobných údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci a orgány zodpovedné za systémy zdravotníctva musia mať možnosť spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry na účely ich vykonávania v celom Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, aby orgány členských štátov, na území ktorých sa zdravotnícka starostlivosť poskytuje, boli zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania týchto operačných princípov. Je potrebné zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama potrebná na dosiahnutie mobility pacientov, ako aj vysokého stupňa ochrany zdravia. So zreteľom na tieto spoločné hodnoty sa však akceptuje, že členské štáty z etických dôvodov prijímajú rôzne rozhodnutia pokiaľ ide o dostupnosť určitých druhov liečby a konkrétnych podmienok prístupu k nim. Touto smernicou nie je dotknutá etická rôznorodosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi prichádzajúcemu z iného členského štátu alebo pacientovi z jeho vlastného členského štátu, je potrebné, aby požiadavky na zabezpečenie toho, že táto zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať podľa spoločných princípov a jasných noriem kvality a bezpečnosti, boli uplatniteľné na všetky typy zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda poskytovať a prijímať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto smernice. Orgány členských štátov musia rešpektovať spoločné prekrývajúce sa hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo všetkých členských štátoch ako princípy, ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre všetky systémy zdravotníctva v celej Európe. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty rešpektovali vzhľadom na pacientov a občanov z iných členských štátov a aby sa so všetkými týmito pacientmi zaobchádzalo spravodlivo podľa ich potreby zdravotnej starostlivosti a nie podľa toho, v ktorom členskom štáte sú poistení. Členské štáty musia pritom rešpektovať princípy voľnosti pohybu v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, okrem iného aj na základe štátnej príslušnosti (alebo v prípade právnických osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom sú zriadené), potreby a proporcionality akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. V tejto smernici sa však od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom nevyžaduje, aby prijímali plánované ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov z iných členských štátov na úkor iných pacientov s podobnými zdravotnými potrebami, napr. predlžovaním obdobia čakania na ošetrenie.

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi prichádzajúcemu z iného členského štátu alebo pacientovi z jeho vlastného členského štátu, je potrebné, aby požiadavky na zabezpečenie toho, že táto zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať podľa spoločných princípov a jasných noriem kvality a bezpečnosti, boli uplatniteľné na všetky typy zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda poskytovať a prijímať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto smernice. Orgány členských štátov musia rešpektovať spoločné prekrývajúce sa hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo všetkých členských štátoch ako princípy, ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre všetky systémy zdravotníctva v celej Európe. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty rešpektovali vzhľadom na pacientov a občanov z iných členských štátov a aby sa so všetkými týmito pacientmi zaobchádzalo spravodlivo podľa ich potreby zdravotnej starostlivosti a nie podľa toho, v ktorom členskom štáte sú poistení. Členské štáty musia pritom rešpektovať zásady voľného pohybu osôb v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, okrem iného aj na základe štátnej príslušnosti, potreby a proporcionality akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. V tejto smernici sa však od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom nevyžaduje, aby prijímali plánované ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov z iných členských štátov na úkor iných pacientov s podobnými zdravotnými potrebami, napr. predlžovaním obdobia čakania na ošetrenie. Aby sa pacienti mohli pri výbere cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte rozhodnúť na základe dostatočných informácií, členské štáty zabezpečia, že pacienti na požiadanie dostanú príslušné informácie o normách v oblasti zdravia a kvality uplatňovaných v členskom štáte, v ktorom sa starostlivosť poskytuje, ako aj o povahe zdravotnej starostlivosti poskytovanej konkrétnym zdravotníckym zariadením. Tieto informácie sa tiež sprístupnia dostupným spôsobom osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Členské štáty by mali zabezpečiť, že uplatňovaním tejto smernice nebudú pacienti proti svojej vôli nabádaní využívať zdravotnú starostlivosť mimo členského štátu, v ktorom sú poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13b) Okrem toho je dôležité, aby sa zaviedli opatrenia, ktorými sa ženám zabezpečí spravodlivý prístup k systémom verejného zdravia a k starostlivosti, ktorá je pre ne osobitne určená, najmä ku gynekologicko-pôrodníckej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Malo by sa vyvíjať systematické a nepretržité úsilie, aby sa zabezpečilo zlepšenie kvality a bezpečnostných noriem v súlade so závermi Rady z 1. a 2. júna 2006 o spoločných hodnotách a zásadách systémov zdravotníctva v Európskej únii, pričom sa zohľadní pokrok v oblasti medzinárodnej lekárskej vedy a všeobecne uznávané osvedčené lekárske postupy, ako aj nové technológie v oblasti zdravotníctva.

Odôvodnenie

Zdravotné systémy Európskej únie by sa mali riadiť Spoločnými hodnotami a zásadami podľa definícií Európskej rady a mali by sledovať vývoj v oblasti lekárskej vedy, technológií a praxe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe prieskumu v 10 % prípadov dochádza k vzniku škôd v dôsledku zdravotnej starostlivosti. Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné povinnosti zamerané na riešenie situácií, v ktorých je potrebné reagovať na škody vzniknuté zdravotnou starostlivosťou, aby sa zabránilo vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá je prekážkou pri prijímaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody a kompenzácia systémami danej krajiny, v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa nemala dotýkať možnosti členských štátov rozšíriť pokrytie svojich domácich systémov na pacientov z vlastnej krajiny, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v zahraničí, kde je to pre pacienta výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, pre ktorých je využívanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí nutné.

(15) Na základe prieskumu v 10 % prípadov dochádza k vzniku škôd v dôsledku zdravotnej starostlivosti. Dôležité je preto zabezpečiť, aby členské štáty, v ktorých sa zdravotná starostlivosť poskytuje, mali zavedené systémy (vrátane poskytovania následnej starostlivosti) zamerané na riešenie údajných poškodení, ktoré vznikli v dôsledku zdravotnej starostlivosti a ktoré sú definované členským štátom, v ktorom bola starostlivosť poskytnutá, aby sa zabránilo vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá je prekážkou pri prijímaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody a kompenzácia systémami danej krajiny, v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa nemala dotýkať možnosti členských štátov rozšíriť pokrytie svojich domácich systémov na pacientov z vlastnej krajiny, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v zahraničí, kde je to pre pacienta výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, pre ktorých je využívanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí nutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Právo na ochranu osobných údajov je základným právom uznaným v článku 8 Charty základných práv Európskej únie. Zabezpečenie kontinuity cezhraničnej zdravotnej starostlivosti závisí od prenosu osobných údajov týkajúcich sa pacientovho zdravia. Malo by sa umožniť, aby tieto osobné údaje voľne prúdili z jedného členského štátu do druhého, no zároveň by sa mali chrániť základné práva jednotlivcov. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa ustanovuje právo jednotlivcov na prístup k vlastným osobným údajom týkajúcim sa ich zdravia, napr. lekárskym záznamom, ktoré obsahujú informácie o diagnóze, výsledkoch vyšetrení, posudkoch ošetrujúcich lekárov a všetkých liečbach alebo zákrokoch, ktoré boli pacientovi poskytnuté. Tieto ustanovenia sa uplatňujú v kontexte cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

(17) Právo na ochranu osobných údajov je základným právom uznaným v článku 8 Charty základných práv Európskej únie. Zabezpečenie kontinuity cezhraničnej zdravotnej starostlivosti závisí od prenosu osobných údajov týkajúcich sa pacientovho zdravia. Malo by sa umožniť, aby tieto osobné údaje voľne prúdili z jedného členského štátu do druhého, no zároveň by sa mali chrániť základné práva jednotlivcov. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa ustanovuje právo jednotlivcov na prístup k vlastným osobným údajom týkajúcim sa ich zdravia, napr. lekárskym záznamom, ktoré obsahujú informácie o diagnóze, výsledkoch vyšetrení, posudkoch ošetrujúcich lekárov a všetkých liečbach alebo zákrokoch, ktoré boli pacientovi poskytnuté. Tieto ustanovenia sa uplatňujú v kontexte cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Pacient by mal mať kedykoľvek možnosť zastaviť poskytovanie svojich údajov a dostať potvrdenie o tom, že jeho údaje boli vymazané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou v inom členskom štáte zo zákonnej schémy sociálneho zabezpečenia pacientov ako poistených osôb bolo uznané Súdnym dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy týkajúce sa slobody poskytovania služieb zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného členského štátu na účely prijímania týchto služieb na jeho území. To isté platí pre prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte inými prostriedkami, ako napr. prostredníctvom služieb e-zdravia. Zatiaľ čo právo Spoločenstva neuberá členským štátom právomoc organizovať svoj systém zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, členské štáty musia pri výkone tejto právomoci dodržiavať právo Spoločenstva, najmä ustanovenia Zmluvy o slobode poskytovať služby. Týmito ustanoveniami sa členským štátom zakazuje zavádzať alebo zachovávať neopodstatnené obmedzenia pri uplatňovaní tejto slobody v sektore zdravotnej starostlivosti.

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou v inom členskom štáte zo zákonnej schémy sociálneho zabezpečenia pacientov ako poistených osôb bolo uznané Súdnym dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú lekársku starostlivosť, ísť do iného členského štátu na účely prijímania týchto služieb na jeho území. Právne predpisy Spoločenstva neuberajú členským štátom právomoc organizovať svoj systém zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa na pacientov, ktorí idú za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu za podmienok iných ako sa predpokladá v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia zavedených nariadením (ES) č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného pohybu služieb v súlade so Zmluvou a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom by sa mala zaručiť predpokladaná výška nákladov na túto zdravotnú starostlivosť aspoň na takej úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že by im podobná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na území členského štátu, kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu poistenia pre svojich pacientov v prípade choroby a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty však môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za liečbu v poplatkoch platných v členskom štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä v prípade konkrétnej liečby poskytnutej európskymi referenčnými sieťami, ako sa ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Pacientom by sa mala zaručiť predpokladaná výška nákladov zdravotnej starostlivosti a tovaru súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa poskytujú v inom členskom štáte, aspoň na takej úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že by im rovnaká alebo je rovnako účinná liečba bola poskytnutá alebo zakúpená na území členského štátu, kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu poistenia pre svojich pacientov v prípade choroby a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty však môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za liečbu v poplatkoch platných v členskom štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä v prípade konkrétnej liečby poskytnutej európskymi referenčnými sieťami, ako sa ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Odôvodnenie

Časť PDN zapracovaná do správy bez hlasovania na základe článku 47.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte odhad nákladov by sa preto mal obmedziť len na aktuálne náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti alebo zakúpenia tovaru v inom členskom štáte. Odhad nákladov by sa preto mal obmedziť len na skutočné náklady. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že pokryjú aj ďalšie súvisiace náklady, napr. terapeutickú liečbu, za predpokladu, že celkové náklady neprekročia sumu splatnú na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

Časť PDN zapracovaná do správy bez hlasovania na základe článku 47. Táto smernica sa týka nielen služieb, ale aj nákupu tovaru v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou. Prostredníctvom PDN sa tiež zlepšuje formulácia tohto odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na úhradu liečby v inom členskom štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, kde je pacient poistený. Rovnako sa touto smernicou členským štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje schémy vecných dávok na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte podľa jej ustanovení.

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na úhradu liečby alebo nákladov na tovar zakúpený v inom členskom štáte, ak sa na túto liečbu alebo na tento tovar nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Rovnako sa touto smernicou členským štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje schémy vecných dávok na zdravotnú starostlivosť a tovar, ktoré sa poskytujú v inom členskom štáte podľa jej ustanovení. Táto smernica uznáva, že členské štáty nestanovujú nárok na liečbu iba na vnútroštátnej úrovni a že členské štáty môžu organizovať svoj systém zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia tak, aby zabezpečili určenie nároku na liečbu na regionálnej alebo miestnej úrovni.

Odôvodnenie

Časť PDN zapracovaná do správy bez hlasovania na základe článku 47. Táto smernica sa týka nielen služieb, ale aj nákupu tovaru v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou. Prostredníctvom PDN sa tiež zlepšuje formulácia tohto odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25a) Ak existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa určitá choroba alebo zranenie môžu liečiť, pacient by mal mať právo na úhradu nákladov za všetky spôsoby liečby, ktoré sú dostatočne odskúšané medzinárodnou lekárskou vedou, a to dokonca aj v prípade, keď nie sú dostupné v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú práva pacienta prijať akýkoľvek liek povolený na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj keď nie je povolený na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je pacient poistený, pretože ide o nepostrádateľnú súčasť získavania účinnej liečby v inom členskom štáte.

(27) (27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú práva pacienta prijať v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, akýkoľvek liek alebo zdravotnícku pomôcku povolené na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj keď tento liek alebo zdravotnícka pomôcka nie povolené na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je pacient poistený, pretože ide o nevyhnutnú súčasť konkrétnej účinnej liečby pacienta v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Zapracované do správy bez hlasovania na základe článku 47. Od zásady uvedenej v článku 6 smernice 2001/83/ES, ktorá hovorí, že na trh sa smú uvádzať len lieky, ktoré sú v danom členskom štáte povolené, by sa v tejto smernici nemalo upúšťať z dôvodu právnej istoty a praktických dôsledkov týkajúcich sa zásobovania liekmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo nemocničná starostlivosť predstavuje v rôznych systémoch zdravotníctva Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie môžu predstavovať prekážku v slobode pacientov prijímať služby zdravotnej starostlivosti. Aby sa táto prekážka odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici s prenocovaním. Bolo by však vhodné za nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia (napr. vysokotechnické snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo ak zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo (napr. liečba vážnych infekčných ochorení). Pravidelne aktualizovaný zoznam takýchto foriem liečby môže špecificky vymedziť Komisia komitologickým postupom.

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo nemocničná starostlivosť predstavuje v rôznych systémoch zdravotníctva Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie môžu predstavovať prekážku v slobode pacientov prijímať služby zdravotnej starostlivosti. Aby sa táto prekážka odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici s prenocovaním. Bolo by však vhodné za nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia (napr. vysokotechnické snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo ak zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo (napr. liečba vážnych infekčných ochorení).

Odôvodnenie

Rozdiely v nárokoch a klinickej praxi medzi členskými štátmi v skutočnosti znamenajú, že jednotný zoznam foriem liečby EÚ, pre ktoré sa môže požadovať predchádzajúce povolenie úhrady, by mohol byť len príčinou nedorozumenia pre pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) V každom prípade, ak by sa členský štát rozhodol zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania pri predpokladaných nákladoch nemocničnej a špecializovanej starostlivosti poskytovanej v iných členských štátoch v súlade s ustanovením tejto smernice, náklady na túto starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte by mal takisto uhradiť členský štát, kde je pacient poistený, do predpokladanej výšky nákladov v prípade, že by sa podobná starostlivosť poskytla v členskom štáte, kde je pacient poistený, bez toho, aby skutočné náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť boli prekročené. No v prípade, že sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie a mali by sa priznať dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. To platí najmä v prípadoch, keď sa povolenie udelí po administratívnom alebo súdnom preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola poskytnutá starostlivosť v inom členskom štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým bolo uvedené povolenie zamietnuté a následne bolo toto zamietnutie uznané za neopodstatnené, majú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v členskom štáte, kde sa ošetrenie poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým v inom členskom štáte.

(32) V každom prípade, ak by sa členský štát rozhodol zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania pri predpokladaných nákladoch nemocničnej a špecializovanej starostlivosti poskytovanej v iných členských štátoch v súlade s ustanovením tejto smernice, náklady na túto starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte by mal takisto uhradiť členský štát, kde je pacient poistený, do predpokladanej výšky nákladov v prípade, že by sa podobná alebo rovnako účinná zdravotná starostlivosť poskytla pacientovi v členskom štáte, v ktorom je poistený, bez toho, aby skutočné náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť boli prekročené. No v prípade, že sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie a mali by sa priznať dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. To platí najmä v prípadoch, keď sa povolenie udelí po administratívnom alebo súdnom preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola poskytnutá starostlivosť v inom členskom štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým bolo uvedené povolenie zamietnuté a následne bolo toto zamietnutie uznané za neopodstatnené, majú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v členskom štáte, kde sa ošetrenie poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Judikatúra ESD sa nezmieňuje o „podobnej zdravotnej starostlivosti.“ Z dôvodov právnej jasnosti a súladu s pravidlami o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia by sa mal text „alebo podobná“ nahradiť textom „alebo rovnako účinná pre pacientov.“ Je to v súlade s interpretáciou pojmu „liečba“ v článku 22 nariadenia č. 1408/71 (nový článok 20 nariadenia č. 883/2004) (pozri napr. C-372/04, Watts, par 61).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(32a) Predchádzajúce povolenie by sa malo dať odmietnuť iba v rámci spravodlivého a transparentného postupu. Pravidlá na predloženie žiadosti stanovené členskými štátmi, ako aj dôvody možného odmietnutia, by mali byť vopred oznámené. Odmietnutie by sa malo obmedziť na potrebné prípady a malo by byť primerané k cieľom, ktoré viedli k zavedeniu systému predchádzajúceho povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Postupy týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zavedenej v danom členskom štáte by mali pacientom poskytovať záruku objektívnosti, nediskriminácie a transparentnosti tak, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia vnútroštátnych orgánov sa prijímajú včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom na celkové princípy, ako aj individuálne okolnosti každého prípadu. To platí aj v prípade aktuálnej úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte po návrate pacienta. Je vhodné, aby pacienti za bežných okolností dostali rozhodnutie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti do pätnástich kalendárnych dní. Toto obdobie by sa však malo skrátiť, ak je to odôvodnené naliehavosťou daného ošetrenia. V každom prípade by všeobecnými predpismi nemali byť dotknuté postupy uznávania a predpisy o poskytovaní služieb podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.

(33) Postupy týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zavedenej v danom členskom štáte by mali pacientom poskytovať záruku objektívnosti, nediskriminácie a transparentnosti tak, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia vnútroštátnych orgánov sa prijímajú včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom na celkové princípy, ako aj individuálne okolnosti každého prípadu. To platí aj v prípade aktuálnej úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte po návrate pacienta. Pacienti by za bežných okolností mali dostať rozhodnutie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti do pätnástich kalendárnych dní. Toto obdobie by sa však malo skrátiť, ak je to odôvodnené naliehavosťou daného ošetrenia. V každom prípade by všeobecnými predpismi nemali byť dotknuté postupy uznávania a predpisy o poskytovaní služieb podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Odôvodnenie

Existuje malá, predsa však dôležitá demografická skupina, ktorá žije medzi viacerými členskými štátmi. Títo jednotlivci by preto mali mať právo na ambulantnú starostlivosť, do ktorej patrí rekonvalescencia, domáca starostlivosť atď., iba za predpokladu, že sú poistení pre rovnaký rozsah starostlivosti v ich členskom štáte poistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Aby sa pacientom umožnilo uplatňovať svoje práva súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v praxi, potrebné sú vhodné informácie o všetkých podstatných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je najúčinnejším mechanizmom poskytovania takýchto informácií zriadenie centrálnych kontaktných miest v každom členskom štáte, na ktoré sa pacient môže obrátiť a ktoré môžu poskytnúť informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s ohľadom aj na kontext systému zdravotníctva v danom členskom štáte. Keďže otázka aspektov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti si takisto bude vyžadovať spojenie medzi orgánmi v rôznych členských štátoch, tieto centrálne kontaktné miesta by mali takisto predstavovať sieť, prostredníctvom ktorej by sa tieto otázky mohli najúčinnejšie riešiť. Tieto kontaktné miesta by mali navzájom spolupracovať a umožniť pacientom robiť rozhodnutia súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou na základe informácií. Mali by takisto poskytovať informácie o dostupných možnostiach v prípade problémov súvisiacich s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä o schémach mimosúdneho urovnania cezhraničných sporov.

(34) Aby sa pacientom umožnilo uplatňovať svoje práva súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v praxi, potrebné sú vhodné informácie o všetkých podstatných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je najúčinnejším mechanizmom poskytovania takýchto informácií zriadenie centrálnych kontaktných miest v každom členskom štáte, na ktoré sa pacient môže obrátiť a ktoré môžu poskytnúť informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s ohľadom aj na kontext systému zdravotníctva v danom členskom štáte. Keďže otázka aspektov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti si takisto bude vyžadovať spojenie medzi orgánmi v rôznych členských štátoch, tieto centrálne kontaktné miesta by mali takisto predstavovať sieť, prostredníctvom ktorej by sa tieto otázky mohli najúčinnejšie riešiť. Tieto kontaktné miesta by mali navzájom spolupracovať a umožniť pacientom robiť rozhodnutia súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou na základe informácií. Mali by takisto poskytovať informácie o dostupných možnostiach v prípade problémov súvisiacich s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä o schémach mimosúdneho urovnania cezhraničných sporov. Členské štáty by pri vypracúvaní opatrení na poskytovanie informácii o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti mali posúdiť potrebu poskytovať informácie v prístupných formátoch a poskytovať aj potenciálne zdroje, ktoré by ďalej mohli pomôcť zraniteľným pacientom, zdravotne postihnutým osobám a osobám s komplexnými potrebami.

 

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti dostupné v prístupných formátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Keď je pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť v členskom štáte, v ktorom nie je poistený, je dôležité, aby vopred vedel, ktoré predpisy sa uplatňujú. Rovnako jasné informácie je potrebné poskytnúť v prípade, keď sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dočasne premiestnia do iného členského štátu s cieľom poskytovať svoje lekárske služby alebo v prípade, keď má poskytovanie zdravotnej starostlivosti cezhraničný charakter. V takýchto prípadoch sa uplatňujú predpisy vťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, v súlade so všeobecnými princípmi stanovenými v článku 5, keďže v súlade s článkom 152 ods. 5 Zmluvy je organizácia a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti zodpovednosťou členských štátov. Pacientovi to pomôže robiť rozhodnutia založené na získaných informáciách a vyhnúť sa jeho nesprávnemu pochopeniu a porozumeniu. Takisto sa vytvorí väčšia dôvera medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

(35) Keď je pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť v členskom štáte, v ktorom nie je poistený, je dôležité, aby vopred vedel, ktoré predpisy sa uplatňujú. Rovnako jasné informácie je potrebné poskytnúť, keď má poskytovanie zdravotnej starostlivosti cezhraničný charakter, ako napr. telemedicína. V takýchto prípadoch sa uplatňujú predpisy vťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, v súlade so všeobecnými princípmi stanovenými v článku 5, keďže v súlade s článkom 152 ods. 5 Zmluvy je organizácia a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti zodpovednosťou členských štátov. Pacientovi to pomôže robiť rozhodnutia založené na získaných informáciách a vyhnúť sa jeho nesprávnemu pochopeniu a porozumeniu. Takisto sa vytvorí väčšia dôvera medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Členské štáty by si mali zvoliť formu týchto národných kontaktných miest, ako aj ich počet. Národné kontaktné miesta sa takisto môžu začleniť do činností existujúcich informačných stredísk, ale sa na nich zakladajú za predpokladu, že sa jasne uvedie, že ide takisto o národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné miesta by mali mať vhodné vybavenie na poskytovanie informácií o hlavných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby by mali pacientom poskytovať praktickú pomoc. Komisia by mala s členskými štátmi spolupracovať s cieľom uľahčiť spoluprácu národných kontaktných miest v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane sprístupnenia relevantných informácií na úrovni Spoločenstva napr. prostredníctvom európskeho portálu o zdraví. Existencia národných kontaktných miest členským štátom by nemala brániť v tom, aby si zakladali iné prepojené kontaktné miesta na regionálnej alebo miestnej úrovni v závislosti od organizácie ich systémov zdravotníctva.

(36) Členské štáty by si mali zvoliť formu týchto národných kontaktných miest, ako aj ich počet. Národné kontaktné miesta sa takisto môžu začleniť do činností existujúcich informačných stredísk, ale sa na nich zakladajú za predpokladu, že sa jasne uvedie, že ide takisto o národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné miesta by mali mať vhodné vybavenie na poskytovanie informácií o hlavných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby by mali pacientom poskytovať praktickú pomoc. Členské štáty by mali zabezpečiť zapojenie orgánov zastupujúcich odborníkov v oblasti zdravotníctva do týchto činností. Existencia národných kontaktných miest členským štátom by nemala brániť v tom, aby si zakladali iné prepojené kontaktné miesta na regionálnej alebo miestnej úrovni v závislosti od organizácie ich systémov zdravotníctva. Národné kontaktné miesta by mali byť schopné poskytovať pacientom príslušné informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a poskytovať im pomoc. Táto pomoc by nemala nezahŕňať právne poradenstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Realizácia potenciálu vnútorného trhu pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť si vyžaduje spoluprácu medzi poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými orgánmi rôznych členských štátov na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí najmä v prípade spolupráce hraničných regiónov, kde poskytovanie cezhraničných služieb môže byť najúčinnejším spôsobom organizovania zdravotníckych služieb pre miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie cezhraničného poskytovania týchto služieb na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje spoluprácu medzi systémami zdravotníctva jednotlivých členských štátov. Táto spolupráca sa môže týkať spoločného plánovania, vzájomného uznávania alebo prispôsobenia postupov alebo noriem, interoperability vnútroštátnych informačných a komunikačných technologických systémov, praktických mechanizmov na zabezpečenie kontinuity starostlivosti alebo praktického umožnenia cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany odborníkov v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo príležitostnej báze. Smernicou 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa ustanovuje, že slobodné poskytovanie služieb prechodného alebo príležitostného charakteru vrátane služieb poskytovaných odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom členskom štáte by nemalo byť, s prihliadnutím na špecifické ustanovenia práva Spoločenstva, obmedzené zo žiadneho dôvodu súvisiaceho s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto smernica nemala mať vplyv na tieto ustanovenia smernice 2005/36/ES.

(37) Zabezpečenie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej starostlivosti si vyžaduje spoluprácu medzi poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými orgánmi rôznych členských štátov na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. To platí najmä v prípade spolupráce hraničných regiónov, kde poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti môže byť najúčinnejším spôsobom organizovania zdravotnej starostlivosti pre miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie cezhraničného poskytovania týchto služieb na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje spoluprácu medzi systémami zdravotníctva jednotlivých členských štátov. Táto spolupráca sa môže týkať spoločného plánovania, vzájomného uznávania alebo prispôsobenia postupov alebo noriem, interoperability vnútroštátnych informačných a komunikačných technologických systémov, praktických mechanizmov na zabezpečenie kontinuity starostlivosti alebo praktického umožnenia cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany odborníkov v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo príležitostnej báze.

Odôvodnenie

Táto smernica sa týka všetkých druhov zdravotnej starostlivosti a preto je iluzórne uvádzať vnútorný trh pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

Príslušná časť bola premiestnená do nového odôvodnenia 37a, aby mohla byť spresnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta povolené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, a boli predpísané v inom členskom štáte konkrétnemu pacientovi, malo by byť v zásade možné, aby sa tieto predpisy lekársky uznávali a využívali v členskom štáte, ktorý je domovským štátom pacienta. Odstránenie regulačných a administratívnych bariér pri uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka potreby vhodnej dohody pacientovho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika v každom konkrétnom prípade, ak je pri ňom zaručená ochrana ľudského zdravia a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. Takéto uznávanie by sa takisto nemalo dotýkať rozhodovania členského štátu, v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide o zaradenie týchto liekov do dávok, na ktoré sa vzťahuje systém sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient poistený. Implementácia princípu uznávania predpisov sa umožní prijatím opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti pacienta a zabránenie zneužívaniu alebo nesprávnemu používaniu liekov.

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta povolené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch vrátane budúcich právnych predpisov o falšovaných liekoch (smernica XXXX/XX/ES) a o dohľade nad liekmi (smernica ZZZZ/ZZ/ES), a boli predpísané v inom členskom štáte konkrétnemu pacientovi, malo by byť v zásade možné, aby sa tieto predpisy uznávali lekársky alebo v lekárňach a využívali v členskom štáte, ktorý je domovským štátom pacienta. Odstránenie regulačných a administratívnych bariér pri uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka potreby vhodnej dohody pacientovho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika v každom konkrétnom prípade, ak je pri ňom zaručená ochrana ľudského zdravia a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. Takéto uznávanie by sa takisto nemalo dotýkať rozhodovania členského štátu, v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide o zaradenie týchto liekov do dávok, na ktoré sa vzťahuje systém sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient poistený, a bez toho, aby bola dotknutá platnosť vnútroštátnych predpisov o cenách a príplatkoch. Implementácia princípu uznávania predpisov sa umožní prijatím opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti pacienta a zabránenie zneužívaniu alebo nesprávnemu používaniu liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(41a) Interoperabilita elektronickej zdravotnej starostlivosti (e-health) by sa mala realizovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi na ochranu pacientov vrátane vnútroštátnych predpisov o zasielaní liekov cez internetové lekárne a najmä vnútroštátnych zákazov o zasielaní liekov na predpis v súlade s judikatúrou Súdneho dvora a smernicou 97/7/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku1.

 

1 Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

Odôvodnenie

V súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora (rozsudok z 11. decembra 2003, C-322/01, Nemecký zväz lekárnikov) a článkom 14 smernice 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku, je potrebné objasniť, že táto smernica nemá vplyv na prípustnosť zákazu o zasielaní liekov na predpis v dôsledku osobitných rizík pre verejné zdravie, ktoré sú s tým spojené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Stály pokrok v medicíne a zdravotných technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Spolupráca pri hodnotení nových zdravotníckych technológií môže byť pre členské štáty prospešná prostredníctvom úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému úsiliu, ako aj poskytnúť lepší dôkazový základ pre optimálne využívanie nových technológií s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. To prinesie prospech aj vnútornému trhu formou maximálneho zrýchlenia a rozšírenia rozsahu šírenia inovácii v medicíne a zdravotníckych technológiách. Takáto spolupráca si vyžaduje udržateľné štruktúry, ktoré zahŕňajú všetky relevantné orgány všetkých členských štátov na základe existujúcich pilotných projektov.

(43) Stály pokrok v medicíne a zdravotných technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Hodnotenie zdravotníckych technológií, ako aj možné obmedzenie prístupu k novým technológiám na základe niektorých rozhodnutí správnych orgánov však vyvolávajú určitý počet zásadných súhrnných otázok, ktoré vyžadujú príspevok širokej skupiny príslušných aktérov, ako aj zavedenie modelu životaschopného riadenia. Preto musia byť do spolupráce zapojené nielen príslušné orgány všetkých členských štátov, ale aj všetky príslušné zúčastnené strany vrátane odborníkov v oblasti zdravotníctva, zástupcov pacientov a výrobcov. Táto spolupráca musí byť navyše založená na životaschopných zásadách správneho riadenia, ako je transparentnosť, otvorenosť, objektivita a nestrannosť postupov.

Odôvodnenie

Výmena informácií medzi orgánmi, ktoré posudzujú zdravotnícku technológiu, predpokladá a vyžaduje uplatňovanie zásad osvedčených postupov (ako je dobré riadenie, transparentnosť a účasť príslušných aktérov) pri posudzovaniach, ktoré vykonávajú členské štáty. Posudzovanie zdravotníckej technológie musí spĺňať kritériá otvorenosti a objektívnosti a musí byť založené na dialógu a účasti príslušných aktérov vrátane pacientov a výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré by podliehali rovnakému režimu ako nemocničná starostlivosť; sprievodné opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické kategórie liekov alebo látok z procesu uznávania lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte podľa tejto smernice; zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré musia splniť európske referenčné siete; postup zriaďovania európskych referenčných sietí. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice alebo na doplnenie tejto smernice pridaním nových menej podstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu tej istej autorky k článkom 8 a 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Odôvodnenie 46a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(46a) Členský štát, v ktorom je pacient poistený, a členský štát, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, by mali na základe predchádzajúcej bilaterálnej spolupráce a konzultácie s pacientom zabezpečiť, aby mal pacient po povolenej lekárskej starostlivosti prístup k primeranej následnej starostlivosti a podpore a aby mal k dispozícii jasné informácie o možnostiach následnej starostlivosti a nákladoch. Za týmto účelom by mali členské štáty prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí:

 

a) prenos potrebných údajov o lekárskej a sociálnej starostlivosti s náležitým zreteľom na dôvernosť informácií o pacientovi; ako aj

 

b) možnosť vzájomnej konzultácie odborníkov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti v oboch krajinách, aby sa pacientovi zabezpečila najvyššia možná kvalita zdravotnej starostlivosti a následnej starostlivosti (vrátane sociálnej podpory).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Odôvodnenie 46b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46b) Keďže táto smernica uľahčí slobodu pohybu pacientov v rámci Európskej únie, povedie pravdepodobne ku konkurencii medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Takáto konkurencia pravdepodobne prispeje k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti pre všetkých a k vytvoreniu centier excelentnosti.

Odôvodnenie

Ak toto bude výsledkom smernice, bude to pozitívny príspevok k systémom zdravotnej starostlivosti v členských štátoch, ale bude potrebné dôkladné monitorovanie, aby sa preverili výsledky smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa zavádza všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá pre prístup k bezpečnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a zriaďujú mechanizmy spolupráce medzi členskými štátmi týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, pričom sa v plnej miere rešpektujú vnútroštátne právomoci týkajúce sa organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

Členské štáty pri uplatňovaní tejto smernice zohľadňujú zásady kvalitnej starostlivosti a rovnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter.

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter. Nie je ňou dotknutý platný rámec o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia ustanovený v nariadení EHS č. 1408/71 a v následnom nariadení ES č. 883/2004.

 

Táto smernica sa neuplatňuje na zdravotnícke služby zamerané hlavne na oblasť dlhodobej starostlivosti, vrátane služieb, ktoré sa poskytujú dlhodobejšie a ktorých cieľom je pomoc osobám, ktoré potrebujú asistenciu pri výkone bežných, každodenných činností.

 

Táto smernica sa nevzťahuje na transplantáciu orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmená aa a ab (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií;

 

ab) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g a) (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

gb) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno gc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

gc) smernica 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 22 nariadenia Rady (ES) č. 1408/71 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

2. Ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností vrátane situácie, ak boli splnené podmienky udelenia povolenia podľa nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (ES) č. 883/2004 po tom, ako nadobudlo účinnosť, ale povolenie nebolo udelené, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 22 nariadenia Rady (ES) č. 1408/71 sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sú ustanovenia tejto smernice v rozpore s ustanovením iného právneho aktu Spoločenstva o špecifických aspektoch zdravotnej starostlivosti, nadradený je iný akt Spoločenstva a uplatňuje sa na tieto dané špecifické situácie. Sú to tieto akty:

vypúšťa sa

(a) smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií;

 

(b) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „zdravotná starostlivosť“ je zdravotnícka služba poskytovaná odborníkom v oblasti zdravotníctva alebo pod jeho dozorom v rámci výkonu jeho povolania a bez ohľadu na to, ako je organizovaná, poskytovaná a financovaná na vnútroštátnej úrovni, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter;

a) „zdravotná starostlivosť“ znamená zdravotnícke služby a tovary, ako napríklad farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky, poskytované alebo predpísané pacientom odborníkmi v oblasti zdravotníctva na účely posúdenia, zachovania alebo zlepšenia ich zdravotného stavu alebo na účely zabránenia chorobe a bez ohľadu na to, ako je organizovaná, poskytovaná a financovaná na vnútroštátnej úrovni, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ je starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je pacient poistený, alebo starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má poskytovateľ bydlisko, je registrovaný alebo v ktorom má sídlo;

b) „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ je starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom je pacient poistený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte“ je zdravotná starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom je pacient poistenou osobou;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „odborník v oblasti zdravotníctva“ je lekár humánnej medicíny alebo zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť alebo stomatológ alebo pôrodná asistentka alebo farmaceut v zmysle smernice 2005/36 alebo iní odborníci vykonávajúci činnosti v sektore zdravotníctva, ktoré sú obmedzené na regulované povolanie, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2005/36/ES;

d) „odborník v oblasti zdravotníctva“ je všeobecný lekár alebo zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť alebo stomatológ alebo pôrodná asistentka alebo farmaceut v zmysle smernice 2005/36 alebo iní odborníci vykonávajúci činnosti v odvetví zdravotníctva, ktoré sú obmedzené na regulované povolanie, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2005/36/ES alebo osoba legálne vykonávajúca činnosti zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie;

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá legálne poskytuje zdravotnú starostlivosť na území členského štátu;

e) „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ je akýkoľvek odborník v oblasti zdravotníctva v zmysle písmena d) alebo právnická osoba, ktorá legálne poskytuje zdravotnú starostlivosť na území členského štátu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „pacient“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prijíma alebo má záujem prijímať zdravotnú starostlivosť v členskom štáte;

f) „pacient“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prijíma alebo požaduje zdravotnú starostlivosť v členskom štáte;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „poistená osoba“ je:

g) „poistená osoba“ je osoba, ktorá je poistená podľa ustanovení definície v článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 883/2004 alebo podľa definície vymedzenej v poistných podmienkach súkromných systémov zdravotného poistenia;

i) do dátumu uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004: osoba, ktorá je poistená v súlade s ustanoveniami článkov 1, 2 a 4 nariadenia (ES) č. 1408/71,

 

ii) od dátumu uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004: osoba, ktorá je poistená v zmysle článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 883/2004;

 

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 883/2004 nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) "„členský štát, v ktorom je pacient poistený“ je členský štát, v ktorom je pacient poistený;

h) „členský štát, v ktorom je pacient poistený“ je členský štát, v ktorom je pacient poistený, alebo členský štát, v ktorom má pacient bydlisko, ak sa tento štát nezhoduje s predchádzajúcim;

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami nariadenia 883/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ha) ak je pri uplatňovaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (ES) č. 883/04 zdravotná poisťovňa v členskom štáte, v ktorom má pacient bydlisko, zodpovedná za poskytovanie výkonov podľa právnych predpisov tohto štátu, na účely tejto smernice sa tento členský štát považuje za členský štát, v ktorom je pacient poistený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) „zdravotnícka pomôcka“ je zdravotnícka pomôcka podľa definície v smernici 93/42/EHS, smernici 90/385/EHS alebo smernici 98/79/ES.

Odôvodnenie

Nákup tovaru súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou (napr. zdravotníckych pomôcok) bol predmetom rozhodnutia vo veci Decker (pomôckou, ktorej sa tento prípad týkal, boli okuliare), a mal by sa preto začleniť aj do smernice, ktorou sa majú kodifikovať rozsudky vo veciach Kohll a Decker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ib (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ib) „tovar používaný pri zdravotnej starostlivosti“ je tovar, ktorý sa používa na zachovanie alebo zlepšovanie ľudského zdravia, ako napríklad zdravotnícke pomôcky a lieky;

Odôvodnenie

Nákup tovaru súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou (napr. zdravotníckych pomôcok) bol predmetom rozhodnutia vo veci Decker (pomôckou, ktorej sa tento prípad týkal, boli okuliare), a mal by sa preto začleniť aj do smernice, ktorou sa majú kodifikovať rozsudky vo veciach Kohll a Decker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ka) „zdravotníckou technológiou“ sú lieky, zdravotnícke pomôcky alebo liečebné postupy a chirurgické výkony, ako aj opatrenia na prevenciu chorôb, diagnostiku alebo liečbu používanú v rámci zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Táto dodatočná definícia je potrebná, pretože články 5 a 17 odkazujú na zdravotnícke technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) „poškodenie" je nepriaznivý dôsledok alebo poranenie spôsobené poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

l) „poškodenie“ je v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vymedzené prostredníctvom odkazu na platný právny rámec členského štátu ošetrenia a na základe pochopenia, že predmet poškodenia, sa v rôznych členských štátoch môže líšiť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

la) „zdravotný záznam pacienta“ alebo „anamnéza“ je súbor všetkých dokumentov obsahujúcich údaje, posudky a informácie o pacientovom zdravotnom stave a klinickom vývoji počas zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Tento pojem sa v návrhu smernice používa, a treba ho preto zadefinovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 5 – odseky 1 a 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. tomto kontexte a pri rešpektovaní princípov univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. tejto súvislosti a pri zohľadňovaní zásad univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity vymedzujú jasné normy kvality pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na ich území a zabezpečujú súlad s platnými právnymi predpismi EÚ o bezpečnostných normách, ako aj:

a) aby boli zavedené mechanizmy na zabezpečenie toho, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť tieto normy s ohľadom na medzinárodnú lekársku vedu a všeobecne uznávané osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s právnymi predpismi členského štátu ošetrenia v prípade, ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom je pacient poistený;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti uvedenej v bode a) v súlade s normami a usmerneniami v oblasti kvality stanovenými členským štátom, v ktorom sa poskytuje ošetrenie;

 

ba) poskytovanie informácií pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti z iných členských štátov národným kontaktným miestom členského štátu zabezpečujúceho starostlivosť, a to aj elektronickou formou, o normách kvality, usmerneniach vrátane ustanovení o dohľade, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti, možnostiach ošetrenia, cenách, výstupoch poskytnutej zdravotnej starostlivosti, dostupnosti pre postihnuté osoby a podrobnostiach o stave registrácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali relevantné informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

c) poskytovanie všetkých náležitých informácií poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aby sa pacienti mohli rozhodnúť na základe dostatočných informácií;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie sťažnosti a aby sa zaručili nápravné opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej zdravotnej starostlivosti;

d) prostriedky na podanie sťažnosti pacientov a nárok na náhradu, keď pacienti utrpia škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj zavedenie mechanizmov na zabezpečenie nápravných opatrení;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území zavedené systémy poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, záruky alebo podobné dohody, ktoré sú im rovnocenné alebo v podstate s nimi porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré sú primerané povahe a rozsahu rizika;

e) pre ošetrenie na ich území zavedenie systémov poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, záruk alebo podobných dohôd, ktoré sú primerané povahe a rozsahu rizika;

f) aby sa chránilo základné právo na súkromie s ohľadom na osobné údaje v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES;

f) ochranu základného práva na súkromie s ohľadom na osobné údaje v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES;

g) aby pacienti z iných členských štátov mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako pacienti z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje.

g) nárok pacientov z iných členských štátov na rovnaké zaobchádzanie ako pacienti z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje. Táto smernica však nezaväzuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v členskom štáte k tomu, aby či už poskytli zdravotnú starostlivosť poistenej osobe z iného členského štátu alebo uprednostnili poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistenej osobe z iného členského štátu na úkor osoby, ktorá má podobné zdravotné potreby a je poistená v členskom štáte, ktorý poskytuje ošetrenie.

 

ga) právo pacientov, ktorí boli ošetrení, na písomný alebo elektronický záznam takéhoto ošetrenia a lekárskeho odporúčania týkajúceho sa pokračovania ich liečby;

 

1a. Verejné orgány členského štátu, ktorý poskytuje ošetrenie, pravidelne monitorujú dostupnosť, kvalitu a finančný stav svojich systémov zdravotníctva na základe údajov zhromaždených podľa článku 18 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 5 – odseky 1b a 1c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. S cieľom zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pacientov, členské štáty, ktoré poskytujú ošetrenie a v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú:

 

a) aby pacienti mali prostriedky na podanie sťažnosti európskemu ombudsmanovi, ktorý sa bude zoberať sťažnosťami týkajúcimi sa predchádzajúceho povolenia, kvality liečby a platieb, a aby sa im zaručili nápravné opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu vzniknutú v dôsledku poskytnutej zdravotnej starostlivosti;

 

b) aby normy kvality a bezpečnosti členského štátu poskytujúceho ošetrenie boli zverejnené v jazyku a formáte, ktoré sú jasné a prístupné občanom;

 

c) aby exitovalo právo na kontinuitu starostlivosti najmä prostredníctvom postupovania príslušných lekárskych údajov týkajúcich sa pacienta pri zohľadnení ustanovení ods. 1 písm. e) a podľa článku 13 a pacienti, ktorí dostali zdravotnú starostlivosť, mali právo získať elektronický záznam o ošetrení vrátane všetkých lekárskych odporúčaní týkajúcich sa ich ďalšej liečby;

 

d) aby v prípade komplikácií vzniknutých v rámci zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí alebo v prípade potrebnej osobitnej následnej starostlivosti členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečil rovnaké financovanie nákladov, ako je stanovené pre zdravotnú starostlivosť poskytovanú na jeho území;

 

e) aby sa navzájom bezodkladne a aktívne informovali o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a odborníkoch v oblasti zdravotníctva, ak sa voči ich registrácii alebo právu poskytovať služby podnikli regulačné opatrenia;

 

1c. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na dosiahnutie spoločnej úrovne bezpečnosti zdravotných údajov na vnútroštátnej úrovni, pričom zohľadní platné technické normy v tejto oblasti.

 

Ú. v. EÚ C 146, 22.6.2006, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Všetky opatrenia prijaté členskými štátmi pri implementácii tohto článku rešpektujú ustanovenia smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a smernice 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tieto odkazy sa presunuli do článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné na umožnenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a na základe vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia v spolupráci s členskými štátmi vyvinie usmernenia na uľahčenie uplatňovania odseku 1.

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné na umožnenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a na základe vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia v spolupráci s členskými štátmi môže vypracovať usmernenia na uľahčenie uplatňovania odseku 1.

Odôvodnenie

K definovaniu noriem kvality a bezpečnosti by sa malo pristupovať len z hľadiska uplatniteľného práva. Tým sa dosiahne väčší súlad návrhu so zásadami subsidiarity a proporcionality a zabezpečí sa rešpektovanie právomocí členského štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Informácie o svojich normách a usmerneniach v oblasti kvality a bezpečnosti pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti by mal poskytovať členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Na účely tohto článku členské štáty disponujú transparentnými mechanizmami pre výpočet nákladov, ktoré sa majú účtovať za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Mechanizmus výpočtu je založený na objektívnych a nediskriminačných kritériách, ktoré sú známe vopred, a uplatňuje sa na príslušných správnych úrovniach v prípadoch, ak má členský štát, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, decentralizovaný systém zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. So zreteľom na veľký význam zabezpečenia kvality a bezpečnosti cezhraničnej starostlivosti, najmä pre pacientov, organizácie podieľajúce sa na vypracúvaní noriem a usmernení uvedených v odsekoch 1 a 3, zahŕňajú aspoň organizácie pacientov (najmä organizácie cezhraničnej povahy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte

Zodpovednosti členského štátu poskytujúceho ošetrenie

Odôvodnenie

Tento PDN sa snaží zosúladiť názov článku 6 s názvom článku 5. V rámci návrhu predstavujú návrhy názvov článkov všeobecný problém, pretože nezodpovedajú obsahu článkov, a preto je potrebná ich celoplošná revízia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo podobná zdravotná starostlivosť poskytla na území jeho členského štátu. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch, správnych nariadeniach, usmerneniach a etických kódexoch lekárskych povolaní členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS) č. 1408/71 a od dátumu začatia jeho uplatňovania nariadenie (ES) č. 883/2004 uhradí členský štát, v ktorom je pacient poistený, členskému štátu, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, alebo poistenej osobe náklady, ktoré by boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa rovnako účinná zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území. Ak členský štát, v ktorom je pacient poistený, zamietne úhradu tohto ošetrenia, musí svoje rozhodnutie lekársky odôvodniť. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

 

Pacienti postihnutí zriedkavými ochoreniami by mali mať právo na prístup k zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a získať úhradu, aj keď príslušné ošetrenie nie je súčasťou výkonov ustanovených v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a) Štátny príslušník členského štátu sa môže platením poistného do príslušného systému stať účastníkom systému zdravotného poistenia iného členského štátu, než je členský štát jeho bydliska.

Odôvodnenie

Podpora záujmov občanov, ktorí sa nachádzajú v inom členskom štáte, než je štát ich bydliska znamená, že sa im umožní prístup do systému zdravotníctva takéhoto členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 a odsek 2a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza alebo priamo prepláca členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade rovnakého zdravotného stavu na základe rovnakých podmienok, ako sú ustanovené v odseku 1, v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti. Členské štáty môžu rozhodnúť o preplatení iných súvisiacich nákladov, napríklad terapeutickú liečbu, náklady na ubytovanie a cestovné náklady.

 

2a. Dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť pri využití zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte osobám so zdravotným postihnutím v dôsledku jedného alebo viacerých postihnutí, ktoré majú, uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a pod podmienkou, že pre tieto náklady existuje postačujúca dokumentácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže uložiť pacientovi žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti a regulačné a administratívne náležitosti vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej starostlivosti a úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na vlastnom území, pokiaľ nie sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky v slobode pohybu osôb.

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže uložiť pacientovi žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti a regulačné a administratívne náležitosti ustanovené či už na miestnej, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej starostlivosti a úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil v prípade poskytnutia tejto zdravotnej starostlivosti na vlastnom území, pokiaľ nie sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky v slobode pohybu pacientov a tovaru, ako sú farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky a pokiaľ sú vopred známe. Môže to zahŕňať požiadavku, aby skutočnosť, či poistenec spĺňa tieto podmienky, kritériá alebo formality, posúdil odborník alebo poverení pracovníci v oblasti zdravotníctva poskytujúci služby zákonnému systému sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom je pacient poistený, v prípade, ak by bol takýto posudok požadovaný aj na prístup k zdravotníckym službám v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

4. Na účely tohto článku majú členské štáty zavedené transparentné mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré má uhradiť zákonný systém sociálneho zabezpečenia alebo iný zákonný verejný systém za zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia tejto zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Tento mechanizmus sa uplatňuje na príslušnej správnej úrovni v prípadoch, keď má členský štát, v ktorom je pacient poistený, decentralizovaný systém zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pacientom cestujúcim do iného členského štátu s cieľom prijímať alebo žiadať o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacientom využívajúcim zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sú poistení, alebo žiadajúcim o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES. Ak je zdravotná dokumentácia vedená v elektronickej forme, majú pacienti zaručené právo získať kópiu tejto dokumentácie alebo právo na vzdialený prístup k tejto zdravotnej dokumentácii. Údaje sa môžu odosielať len s výslovným písomným súhlasom pacienta alebo jeho príbuzných.

Odôvodnenie

Časť PDN zapracovaná do správy bez hlasovania na základe článku 47.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Ustanovenia tejto kapitoly nevplývajú na uzatváranie cezhraničných zmluvných dohôd týkajúcich sa plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Je dôležité ozrejmiť, že tieto ustanovenia nebránia uzatváraniu cezhraničných zmluvných dohôd týkajúcich sa plánovanej zdravotnej starostlivosti. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodnú na dodržiavaní pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia alebo uplatňovaní osobitných pravidiel a taríf stanovených prostredníctvom rokovaní zmluvných partnerov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, neuhrádza náklady na ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte s výhradou predchádzajúceho povolenia, ak by sa náklady na túto starostlivosť, v prípade, že bola poskytnutá na jeho území, uhrádzali jeho systémom sociálneho zabezpečenia.

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, nepodmieni úhradu nákladov na ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte alebo na nákup tovaru spadajúceho do rámca zdravotnej starostlivosti nakúpeného v inom členskom štáte udelením predchádzajúceho povolenia, ak by sa náklady na túto starostlivosť alebo tovar v prípade, že starostlivosť bola poskytnutá alebo tovar bol nakúpený na jeho území, uhrádzali z jeho systému sociálneho zabezpečenia.

Odôvodnenie

Nákup tovaru súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou (napr. zdravotníckych pomôcok) bol predmetom rozhodnutia vo veci Decker (pomôckou, ktorej sa tento prípad týkal, boli okuliare), a mal by sa preto začleniť aj do smernice, ktorou sa majú kodifikovať rozsudky vo veciach Kohll a Decker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nemocničná a špecializovaná starostlivosť

Nemocničná starostlivosť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 8 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely úhrady zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte v súlade s touto smernicou sa pod nemocničnou starostlivosťou rozumie:

1. Na účely úhrady zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte v súlade s touto smernicou sa vymedzenie nemocničnej starostlivosti tak, ako je ustanovená členským štátom, v ktorom je pacient poistený, obmedzuje na:

a) zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt príslušného pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním

a) zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt príslušného pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním; alebo

b) zdravotná starostlivosť zahrnutá v osobitnom zozname, ktorá si nevyžaduje pobyt pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním. Tento zoznam sa obmedzuje na:

b) zdravotnú starostlivosť, ktorá je úzko špecializovaná a/alebo si vyžaduje využitie nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia; alebo

zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia alebo

ba) zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

 

2. Tento zoznam vypracuje Komisia, ktorá ho môže pravidelne aktualizovať. Tie opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže ustanoviť systém predchádzajúceho povoľovania úhrady nákladov na nemocničnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte zo svojho systému sociálneho zabezpečenia, ak sú splnené tieto podmienky:

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže ustanoviť systém predchádzajúceho povoľovania úhrady nákladov na nemocničnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte zo svojho systému sociálneho zabezpečenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a) ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, bolo by možné vykonať odhad v rámci systému zabezpečenia tohto členského štátu; ako aj

a) ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, bolo by možné vykonať odhad v rámci systému zabezpečenia tohto členského štátu; ako aj

b) účelom tohto systému je riešiť následný odliv pacientov v dôsledku implementácie tohto článku a zabrániť vážnemu narušeniu alebo možnému vážnemu narušeniu:

b) neexistencia predchádzajúceho povolenia môže spôsobiť vážne narušenie alebo môže viesť k vážnemu narušeniu:

i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

ii) plánovania a racionalizácie vykonaných v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe medzi poskytovaním nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ďalej udržania vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržania liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na jeho území.

ii) plánovania a racionalizácie vykonaných v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe medzi poskytovaním nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ďalej udržania vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržania liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na jeho území.

 

Tento systém sa bude uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie (ES) č. 883/2004 od dátumu začatia jeho uplatňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Systém predchádzajúceho povoľovania sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané na zabránenie takéhoto vplyvu a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

4. Systém predchádzajúceho povoľovania sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané, mal by sa zakladať na jasných a transparentných kritériách a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie či prekážku v slobode pohybu pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa v prípade, ak pacient požiadal o predchádzajúce povolenie a získal ho, od pacienta vyžadovalo zaplatiť vopred iba tie náklady, ktoré by mal zaplatiť týmto spôsobom, keby mu bola poskytnutá starostlivosť zdravotným systémom členského štátu, v ktorom je poistený. Členské štáty by mali pri ostatných nákladoch hľadať možnosti zabezpečenia priameho prevodu finančných prostriedkov medzi financujúcimi stranami a poskytovateľmi starostlivosti.

Odôvodnenie

Zapracované do správy bez hlasovania na základe článku 47.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Pre pacientov musia byť dostupné systémy podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie úhrady na miestnej/regionálnej úrovni, musia byť prístupné a transparentné. Pravidlá podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie úhrady a ich zamietnutia musia byť dostupné pred podaním žiadosti, aby sa dala uskutočniť spravodlivým a transparentným spôsobom.

Odôvodnenie

Zapracované do správy bez hlasovania na základe článku 47.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Pacientom, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, sa zaručí právo požiadať o predchádzajúce povolenie úhrady v členskom štáte, v ktorom sú poistení.

Odôvodnenie

Zapracované do správy bez hlasovania na základe článku 47. Je dôležité, aby mali pacienti právo požiadať o predchádzajúce povolenie úhrady v členskom štáte, v ktorom sú poistení, a aby právo využiť cezhraničnú starostlivosť bolo právom pre všetkých a pacienti mohli s určitosťou vedieť, či sa im náklady uhradia alebo nie. Systém bez tohto práva požiadať o predchádzajúce povolenie úhrady by viedol k vysokej ekonomickej neistote pacientov. Táto neistota by znížila príťažlivosť práva využiť cezhraničnú starostlivosť pre ľudí s nízkymi príjmami a nebola by rovnako dostupná pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný členský štát sprístupní verejnosti všetky relevantné informácie o systémoch predchádzajúceho povolenia zavedených v súlade s ustanoveniami odseku 3.

5. Príslušný členský štát sprístupní verejnosti všetky príslušné informácie o systémoch predchádzajúceho povolenia zavedených v súlade s ustanoveniami odseku 3 vrátane odvolacích postupov v prípade zamietnutia žiadosti o povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Pri každej žiadosti poistenej osoby o povolenie úhrady nákladov pri využití zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte členský štát, v ktorom je táto osoba poistená, overí, či sú splnené podmienky uvedené v nariadení (ES) č. 883/2004, a ak sú tieto podmienky splnené, udelí predchádzajúce povolenie v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Nový odsek 5 v súlade s PDN, ktorým sa vypúšťa odsek 2 tohto článku. Návrh smernice je v rozpore s platným nariadením o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Prekrývanie smernice s nariadeniami vedie k vytvoreniu dvoch súbežných systémov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, z ktorých si pacienti môžu vybrať jeden alebo druhý. Návrh tým spôsobuje právnu neistotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Pacienti so zriedkavými ochoreniami nepodliehajú systému predchádzajúceho povoľovania úhrady.

Odôvodnenie

V súvislosti s celkovým nedostatkom poznatkov a odbornosti na vnútroštátnej úrovni by pacienti postihnutí zriedkavými ochoreniami, diagnostikovanými i nediagnostikovanými, mali mať právo zvoliť si miesto, na ktorom dôjde k nákupu zdravotnej starostlivosti bez predchádzajúceho povolenia úhrady. Mali by mať aj právo na to, aby ošetrenie, často drahé, plne preplácala priamo krajina pôvodu krajine poskytujúcej ošetrenie (bez nutnosti platenia vopred), dokonca aj vtedy a najmä vtedy, ak starostlivosť, ktorú potrebujú, nie je dostupná v krajine, v ktorej sú poistení, pretože to je často dôvodom, prečo musia ísť do zahraničia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Všetky tieto procedurálne systémy sú ľahko dostupné a dokážu zabezpečiť, aby sa žiadosti vybavovali objektívne a nestranne v rámci časovej lehoty, ktorú ustanoví a uverejní daný členský štát.

2. Všetky tieto procedurálne systémy sú ľahko dostupné a dokážu zabezpečiť, aby sa žiadosti vybavovali objektívne a nestranne v rámci primeranej časovej lehoty, ktorú ustanoví a uverejní daný členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty transparentným spôsobom vopred špecifikujú kritéria zamietnutia predbežného povolenia uvedeného v článku 8 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečia, aby sa od pacientov, ktorým sa udelilo predchádzajúce povolenie úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť v zahraničí, vyžadovali platby vopred alebo vyrovnávacie platby v prospech zdravotných systémov a/alebo poskytovateľov v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, len do výšky, v akej by sa vyžadovali v samotnom členskom štáte, v ktorom je pacient poistení.

Odôvodnenie

Členské štáty sú povinné uľahčovať mobilitu pacientov v prípadoch, kde je to vhodné, a zabezpečovať rovný prístup k zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Musia preto odstraňovať všetky skutočné prekážky pre pacientov pri využívaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí, ako sú platby vopred alebo vyrovnávacie platby v prospech zdravotných systémov alebo poskytovateľov v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členský štát musí pri stanovení časových lehôt, v rámci ktorých sa žiadosti o využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte musia vybaviť, zohľadniť:

4. Členský štát musí pri stanovení časových lehôt, v rámci ktorých sa žiadosti o využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte musia vybaviť, a počas skúmania týchto žiadostí zohľadniť:

a) osobitný zdravotný stav,

a) osobitný zdravotný stav,

 

aa) individuálne okolnosti,

b) stupeň bolesti, ktorú pacient trpí,

b) stupeň bolesti, ktorú pacient trpí,

c) charakter pacientovho postihnutia,

c) charakter pacientovho postihnutia,

d) schopnosť pacienta vykonávať odbornú činnosť.

d) schopnosť pacienta vykonávať odbornú činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Pacientom sa sprístupnia systémy podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie úhrady na úrovni primeranej riadeniu zdravotníckych služieb členského štátu, musia byť dostupné a transparentné. Pravidlá podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie úhrady a ich zamietnutia musia byť dostupné pred podaním žiadosti, aby sa dala uskutočniť spravodlivým a transparentným spôsobom.

Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť dostupnosť systémov podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie úhrady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby správne rozhodnutia týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podliehali správnemu preskúmaniu a takisto aby sa mohli súdne riešiť vrátane ustanovení prechodných opatrení.

5. Členské štáty zabezpečia, aby správne alebo lekárske rozhodnutia týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podliehali podľa situácie lekárskemu posudku alebo správnemu preskúmaniu a takisto aby sa mohli súdne riešiť vrátane ustanovenia prechodných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti vo veci založenia zúčtovacieho strediska s cieľom uľahčiť úhradu nákladov naprieč hranicami, jednotlivými systémami zdravotnej starostlivosti a menovými zónami podľa tejto smernice, podá správu Európskemu parlamentu a Rade a, ak to bude vhodné, predloží legislatívny návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice

Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Oznámenie vopred

 

Členské štáty môžu pacientom ponúknuť dobrovoľný systém predchádzajúceho oznámenia, prostredníctvom ktorého pacient na základe tohto oznámenia získa potvrdenie maximálnej sumy, ktorá bude uhradená. Toto písomné potvrdenie je následne možné predložiť nemocnici poskytujúcej ošetrenie a úhradu vykoná členský štát, v ktorom je pacient poistený, priamo tejto nemocnici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice

Článok 9b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„Článok 9b

 

Európsky ombudsman pre pacientov

 

Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice predloží legislatívny návrh na zriadenie Európskeho ombudsmana pre pacientov. Európsky ombudsman pre pacientov sa zaoberá sťažnosťami pacientov, ktoré sa týkajú predchádzajúceho povoľovania, úhrady nákladov alebo poškodenia, a v prípade potreby v súvislosti s nimi vykonáva funkciu sprostredkovateľa. Európsky ombudsman pre pacientov môže zasiahnuť len v prípade, ak sa vyčerpali všetky možnosti podania sťažnosti v príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice

Článok 10 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa pacientom budú na požiadanie poskytovať informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného, vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte.

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli ľahko dostupné mechanizmy vrátane elektronických prostriedkov, na základe ktorých sa pacientom okamžite poskytnú na požiadanie informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ktoré budú zahŕňať aj informácie o nárokoch pacienta, postupoch pri nadobúdaní týchto nárokov a systémoch odvolania a nápravy, ak sa pacientovi tieto nároky upierajú, a o podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte. Tieto informácie sa zverejňujú vo formátoch dostupných osobám so zdravotným postihnutím. Členské štáty uskutočnia konzultácie so zúčastnenými stranami vrátane organizácií pacientov, aby zabezpečili, že informácie budú jasné a dostupné. V informáciách o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa musia zreteľne rozlíšiť práva pacientov vyplývajúce z tejto smernice a práva vyplývajúce z nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f).

2. Informácie uvedené v odseku 1 sú ľahko prístupné aj elektronicky a ich súčasťou sú aj informácie o pacientových nárokoch, postupoch pri nadobúdaní týchto nárokov a odvolávacích a nápravných systémoch, ak sa pacientovi tieto nároky upierajú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Okrem informácií uvedených v odseku 1 sú informácie o zdravotníckych odborníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti jednoducho dostupné elektronickými prostriedkami v členskom štáte, v ktorom sú zdravotnícki odborníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti registrovaní, a obsahujú meno, číslo registrácie, adresu miesta vykonávania praxe zdravotníckeho odborníka a informácie o obmedzeniach ich praxe;

Odôvodnenie

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health professionals and health service providers should be available in Member states so that patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 vyvinúť štandardný formát Spoločenstva pre poskytovanie predbežných informácií uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti by mali prihliadať na rozdiely v riadení a organizácii systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych členských štátoch. Štandardný formát v celom Spoločenstve by preto mohol byť brzdiacou silou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa starostlivosť poskytuje v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je pacient poistený, alebo v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má poskytovateľ bydlisko, je registrovaný alebo v ktorom má sídlo, poskytuje sa v súlade s článkom 5 podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa poskytuje ošetrenie.

1. Ak sa starostlivosť využíva v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je pacient poistený, poskytuje sa v súlade s článkom 5 podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa poskytuje ošetrenie.

Odôvodnenie

Navrhovaná smernica sa má vzťahovať iba na cezhraničnú spoluprácu a prípady mobility pacientov, t.j. využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí individuálnymi pacientmi, a preto by sa odkaz na iné spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii.

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii. Členské štáty zabezpečia, aby sa do týchto národných kontaktných miest zapájali organizácie pacientov, nemocenské fondy a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Tieto národné kontaktné miesta by sa mali zriadiť účinne a transparentne.

 

V členských štátoch by sa mali šíriť informácie o existencii týchto národných kontaktných miest tak, aby k nim mali pacienti jednoduchý prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť sa môžu začleniť do existujúcich informačných stredísk v členských štátoch.

Odôvodnenie

V odôvodnení 36 sa výslovne uvádza, že národné kontaktné miesta sa môžu začleniť do existujúcich štruktúr členských štátov. Táto skutočnosť by sa mala spresniť v ustanoveniach skúmanej smernice. Toto riešenie umožní vyhnúť sa tomu, aby si uplatňovanie tejto smernice vyžadovalo ďalšie správne náklady pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné kontaktné miesto v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, v úzkej spolupráci s inými vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a národnými kontaktnými miestami v iných členských štátoch a najmä v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, ako aj s Komisiou:

2. Národné kontaktné miesto v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, poskytuje a šíri informácie pacientom a odborníkom v oblasti zdravotníctva, v prípade potreby prostredníctvom internetovej stránky, o podmienkach, ktoré sa uplatňujú, a najmä o právach pacientov týkajúcich sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ustanovených v článku 6. Pomáha pacientom chrániť ich práva a žiadať o primeranú nápravu v prípade poškodenia spôsobeného v dôsledku využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte;

a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

 

b) pomáha pacientom chrániť ich práva a žiadať o primeranú nápravu v prípade poškodenia spôsobeného v dôsledku využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte; národné kontaktné miesto predovšetkým informuje pacientov o dostupných možnostiach pri urovnávaní sporov, pomáha nájsť vhodné riešenia mimosúdneho urovnávania v osobitných prípadoch a v prípade potreby pomáha pacientom pri monitorovaní ich sporov;

2a. Národné kontaktné miesto v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, poskytuje a šíri informácie pacientom, v prípade potreby prostredníctvom internetovej stránky, o otázkach uvedených v článku 5 ods. 1) písm. ba) a o ochrane osobných údajov, ako aj úrovni dostupnosti zariadení zdravotnej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím, postupoch pri podávaní sťažností a opravných prostriedkoch, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti poskytnutej v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie. Národné kontaktné miesto predovšetkým informuje pacientov a v prípade potreby odborníkov v oblasti zdravotníctva prostriedkoch, ktorými sa regulujú odborníci a poskytovatelia starostlivosti, ako aj možnostiach uskutočnenia regulačných opatrení, dostupných možnostiach pri urovnávaní sporov a pomáha nájsť vhodné riešenia mimosúdneho urovnávania v osobitných prípadoch.

c) zbiera informácie o vnútroštátnych orgánoch, ktoré riadia mimosúdne urovnania sporov a umožňujú spoluprácu s týmito orgánmi;

 

d) umožňuje vývoj medzinárodného systému mimosúdneho vyrovnania pri sporoch vzniknutých v dôsledku cezhraničnej starostlivosti;

 

 

2b. Národné kontaktné miesto v členskom štáte úzko spolupracuje s inými príslušnými orgánmi, národnými kontaktnými miestami v iných členských štátoch, s organizáciami pacientov a s Komisiou.

 

2c. Národné kontaktné miesta poskytujú informácie uvedené v odsekoch 2 a 2a) vo formátoch, ktoré sú ľahko dostupné ľuďom so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri implementácii tejto smernice.

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri implementácii tejto smernice.

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej alebo báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce.

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej alebo báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce.

 

2a. Členské štáty, najmä susediace štáty, môžu uzatvoriť vzájomné dohody týkajúce sa pokračovania alebo prípadného ďalšieho rozvoja dohôd o spolupráci.

 

2b. Členské štáty zabezpečia možnosť konzultácie registrov, v ktorých sa uvádzajú odborníci v oblasti zdravotníctva, príslušnými orgánmi iných členských štátov.

 

2c. Členské štáty si vymieňajú informácie o disciplinárnych a trestných konaniach voči odborníkom v oblasti zdravotníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak je povolené, aby sa liek uvádzal na trh na území členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/83/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa predpisy vydané oprávnenou osobou v inom členskom štáte menovanému pacientovi mohli používať na ich území a aby boli zakázané akékoľvek obmedzenia týkajúce sa uznávania jednotlivých lekárskych predpisov, pokiaľ:

1. Ak je povolené, aby sa liek uvádzal na trh na území členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/83/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa predpisy vydané oprávnenou osobou v inom členskom štáte menovanému pacientovi v súvislosti s týmto liekom mohli používať na ich území a aby boli zakázané akékoľvek obmedzenia týkajúce sa uznávania jednotlivých lekárskych predpisov, pokiaľ:

a) sa neobmedzujú na to, čo je na ochranu ľudského zdravia potrebné a primerané a nemajú nediskriminačnú povahu alebo

a) sa neobmedzujú na to, čo je na ochranu ľudského zdravia potrebné a primerané a nemajú nediskriminačnú povahu alebo

b) nie sú založené na zákonných a opodstatnených pochybách o pravosti alebo obsahu jednotlivých predpisov.

b) nie sú založené na zákonných a opodstatnených pochybách o pravosti alebo obsahu jednotlivých lekárskych predpisov alebo postavenia predpisujúcej osoby.

 

Uznaním tohto lekárskeho predpisu nie sú dotknuté:

 

i) vnútroštátne pravidlá o predpisovaní a výdaji liekov vrátane náhrady generikami;

 

ii) vnútroštátne pravidlá o preplácaní cezhraničných lekárskych predpisov Spoločenstva;

 

iii) akékoľvek profesionálne alebo etické povinnosti, na základe ktorých by farmaceut musel odmietnuť vydať liek, ak bol lekársky predpis vydaný v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

2. V rámci umožnenia implementácie odseku 1 Komisia prijme:

2. V rámci umožnenia implementácie odseku 1 Komisia prijme:

a) opatrenia na umožnenie lekárnikom alebo iným odborníkom overiť si pravosť lekárskeho predpisu a fakt, či lekársky predpis v inom členskom štáte vydala oprávnená osoba formou zavedenia formátu lekárskych predpisov Spoločenstva a podpory interoperability elektronických lekárskych predpisov;

a) opatrenia na umožnenie lekárnikom alebo iným odborníkom overiť si pravosť lekárskeho predpisu a fakt, či lekársky predpis v inom členskom štáte vydala oprávnená osoba formou zavedenia formátu lekárskych predpisov Spoločenstva a podpory interoperability elektronických lekárskych predpisov;

b) opatrenia na zabezpečenie, aby sa lieky predpísané v jednom členskom štáte a povolené v inom správne identifikovali a aby informácie týkajúce sa týchto produktov, ktoré sa pacientom poskytujú, boli zrozumiteľné;

b) opatrenia na zabezpečenie, aby sa lieky predpísané v jednom členskom štáte a povolené v inom správne identifikovali a aby informácie týkajúce sa týchto produktov, ktoré sa pacientom poskytujú, boli zrozumiteľné a aby rôzne názvy, ktoré sa používajú na pomenovanie tých istých liekov, boli jednoznačné;

 

ba) opatrenia, aby sa v prípade potreby zabezpečila možnosť kontaktu medzi predpisujúcou a vydávajúcou stranou s cieľom zabezpečenia úplnej zrozumiteľnosti liečby a zároveň zachovania dôvernosti údajov o pacientovi;

c) v prípade potreby opatrenia na vylúčenie špecifických kategórií liekov z uznávania lekárskych predpisov stanoveného v tomto článku s cieľom chrániť verejné zdravie.

 

 

2a. Ak sa v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje starostlivosť, vydá predpis na lieky, ktoré nie sú na predpis bežne dostupné v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, členský štát, v ktorom je pacient poistený, rozhodne, či tento predpis výnimočne povolí alebo poskytne náhradný liek, ktorý sa považuje za rovnako účinný.

3. Opatrenia uvedené v písm. a) a b) odseku 2 sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2. Opatrenia uvedené v písm. c) odseku 2, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3.

3. Opatrenia uvedené v písm. a), b) a ba) odseku 2 sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty umožnia vývoj európskych referenčných sietí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tieto siete sú permanentne otvorené novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem sa do nich zapojiť za predpokladu, že spĺňajú všetky požadované podmienky a kritériá.

1. Členské štáty napomáhajú vytváranie európskych referenčných sietí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti zriedkavých ochorení, ktoré čerpajú zo skúseností zo spolupráce v oblasti zdravotníctva nadobudnutých v rámci Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Tieto siete sú permanentne otvorené novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem sa do nich zapojiť za predpokladu, že spĺňajú všetky požadované podmienky a kritériá.

Odôvodnenie

Európske združenia územnej spolupráce sú novinkou zavedenou na úrovni Spoločenstva v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 a sú dôležitým orientačným bodom rozsiahlych regionálnych činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) prispievať k zhromažďovaniu poznatkov o predchádzaní chorobám a liečbe najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení;

Odôvodnenie

Spolupráca v rámci európskych referenčných sietí sa nesmie obmedzovať na zriedkavé ochorenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) zaviesť nové nástroje, ktoré umožnia čo najlepšie využívať existujúce zdravotnícke zdroje v prípade vážnych nehôd, najmä v cezhraničných oblastiach.

Odôvodnenie

Vážne nehody, ktoré si vyžadujú pohotovostnú lekársku starostlivosť, sa musia zohľadniť v európskych referenčných sieťach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijme:

3. Komisia v spolupráci s príslušnými odborníkmi a zúčastnenými stranami prijme:

Odôvodnenie

Pri vytváraní európskych referenčných sietí bude mať konzultácia zúčastnených strán kľúčový význam pre vytvorenie primeraného zoznamu kritérií na zabezpečenie ich fungovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré európske referenčné siete musia splniť, vrátane podmienok a kritérií požadovaných od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem zapojiť sa do európskych referenčných sietí s cieľom zabezpečiť, aby európske referenčné siete predovšetkým:

a) zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré európske referenčné siete musia splniť, vrátane zoznamu oblastí s výskytom zriedkavejších ochorení, ktoré treba pokryť, a podmienok a kritérií požadovaných od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem zapojiť sa do európskych referenčných sietí, s cieľom zabezpečiť, aby európske referenčné siete predovšetkým:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno a – bod ixa (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ixa) mali primerané a efektívne vzťahy s dodávateľmi technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh smernice

Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 15a

 

Experimentálne oblasti

 

Komisia v spolupráci s členskými štátmi môže určiť hraničné regióny ako experimentálne oblasti, v ktorých sa môžu testovať, analyzovať a vyhodnocovať iniciatívy cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh smernice

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme osobitné opatrenia potrebné na dosiahnutie interoperability systémov informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uplatniteľné vždy, keď sa členské štáty rozhodnú ich zaviesť. Tieto opatrenia odrážajú vývoj zdravotníckych technológií a medicíny a rešpektujú základné právo na ochranu osobných údajov v súlade s uplatniteľným právom. Špecifikujú najmä normy a terminológiu potrebné pre interoperabilitu relevantných systémov informačných a komunikačných technológií s cieľom zabezpečiť bezpečné, kvalitné a účinné poskytovanie služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme osobitné opatrenia potrebné na dosiahnutie interoperability systémov informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uplatniteľné vždy, keď sa členské štáty rozhodnú ich zaviesť. Tieto opatrenia sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov v jednotlivých členských štátoch a taktiež odrážajú vývoj zdravotníckych technológií a medicíny vrátane telemedicíny a telepsychiatrie a rešpektujú základné právo na ochranu osobných údajov. Špecifikujú najmä normy a terminológiu potrebné pre interoperabilitu relevantných systémov informačných a komunikačných technológií s cieľom zabezpečiť bezpečné, kvalitné a účinné poskytovanie služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri využívaní služieb elektronického zdravotníctva a ďalších služieb telemedicíny:

 

a) spĺňali rovnaké odborné zdravotnícke normy kvality a bezpečnosti ako normy platné pre poskytovanie neelektronickej zdravotnej starostlivosti;

 

b) zabezpečovala rovnaká ochrana pacientov, najmä prostredníctvom zavádzania príslušných regulačných požiadaviek pre praktických lekárov podobných požiadavkám platným pre poskytovanie neelektronickej zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Tieto nové technológie nie sú iba pokrokom, ale mohli by tiež viesť k prípadnému zneužívaniu informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve s prípadnými súvisiacimi rizikami pre pacientov. Z tohto dôvodu sa na tieto služby musí vzťahovať rovnaký stupeň záruk v zmysle kvality a bezpečnosti, ako pri „štandardných“ lekárskych úkonoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh smernice

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spolupráca pri riadení nových zdravotníckych technológií

Spolupráca pri riadení nových zdravotníckych technológií

1. Členské štáty umožnia vývoj a fungovanie siete spájajúcej vnútroštátne orgány alebo inštitúcie zodpovedné za posúdenie zdravotníckej technológie.

1. Komisia, po konzultácii s Európskym parlamentom, napomáha vytvorenie siete spájajúcej vnútroštátne orgány alebo inštitúcie zodpovedné za posúdenie zdravotníckej technológie. Táto sieť je založená na zásadách dobrej správy vrátane transparentnosti, objektívnosti, spravodlivého konania a plnej účasti zúčastnených strán zo všetkých príslušných skupín, okrem prípadov, keď vnútroštátne právne predpisy bránia účasti jednej alebo viacerých týchto skupín.

2. Cieľom posúdenia zdravotníckych technológií je:

2. Cieľom posúdenia zdravotníckych technológií je:

a) podporiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo inštitúciami;

a) podporiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo inštitúciami;

 

aa) nájsť trvalo udržateľné spôsoby, ako vyvážiť ciele prístupu k liečbe, odmeny za inovácie a správu rozpočtov zdravotnej starostlivosti;

b) podporiť poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných a prenosných informácií o krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami.

b) podporiť poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných a prenosných informácií o krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami;

 

ba) zhodnotiť charakter a druh informácií, ktoré sa môžu vymieňať.

3. Členské štáty ustanovia orgány alebo inštitúcie zapojené do tejto siete uvedenej v odseku 1 a oznámia Komisii ich názvy a kontaktné údaje.

3. Členské štáty ustanovia orgány alebo inštitúcie zapojené do tejto siete uvedenej v odseku 1 a oznámia Komisii ich názvy a kontaktné údaje.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na zriadenie a riadenie tejto siete a označí povahu a typ informácií, ktoré sa majú vymieňať.

4. Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 opatrenia potrebné na zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie tejto siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zbierajú štatistické a doplňujúce údaje o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej starostlivosti, jej poskytovateľoch a pacientoch, nákladoch a výsledkoch, ktoré sú potrebné na účely monitorovania. Tieto údaje zbierajú ako súčasť svojich všeobecných systémov na zbieranie údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva o tvorbe štatistiky a ochrane osobných údajov.

1. Členské štáty zbierajú štatistické údaje o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej starostlivosti, jej poskytovateľoch a pacientoch, nákladoch a výsledkoch, ktoré sú potrebné na účely monitorovania. Tieto údaje zbierajú ako súčasť svojich všeobecných systémov na zbieranie údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva o tvorbe štatistiky a ochrane osobných údajov a najmä v súlade s článkom 8 ods. 4. smernice 95/46/ES.

Odôvodnenie

Článok 8 ods. 4 smernice 95/46/ES stanovuje osobitné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na následné použitie zdravotných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

1. Komisii pomáha výbor zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie. Komisia pritom vhodnou formou zabezpečuje konzultácie expertov dotknutých skupín pacientov a odborníkov, najmä v súvislosti s vykonávaním tejto smernice, a poskytuje o týchto konzultáciách zdôvodnenú správu.

Odôvodnenie

Vykonávanie tejto smernice možno dosiahnuť iba za účasti všetkých príslušných strán. Preto treba vytvoriť príslušný mechanizmus konzultácií v záujme napomôcť Výbor pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia. Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 3 mesiace.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia. Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 3 mesiace. Ak sa vykonávacie opatrenia týkajú spracovania osobných údajov, môžu sa konzultovať s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov je dôležité, aby sa s ním tieto otázky konzultovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje do piatich rokov po dátume uvedenom v článku 22 ods. 1 správu o fungovaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia vypracuje do piatich rokov odo dňa uvedeného v článku 22 ods. 1 správu o fungovaní tejto smernice vrátane štatistických údajov o odleve a príleve pacientov vyplývajúcich z tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité” Jean Giraudoux

(Ešte nikdy žiaden básnik neinterpretoval prírodu tak slobodne, ako právnik interpretuje skutočnosť.)

Rozum a cit.

Právnici alebo politici. Za posledných desať rokov, od rozsudku Európskeho súdneho dvora (ESD) v prípade Kohll a Dekker z roku 1998, rozhodujú o politike v oblasti mobility pacientov právnici, pretože európski politici v tejto otázke zlyhali. Ak nič nepodnikneme, Súdny dvor bude aj naďalej vykladať ustanovenia Zmlúv týkajúce sa mobility pacientov a objasnia to, čo sa nám, politikom, objasniť nepodarilo. Ak sa uspokojíme s tým, že prenecháme tvorbu politík právnikom, tak nemusíme robiť nič. Samozrejme, až na platenie nepredvídateľných účtov, ktoré z toho vyplynú. Ale ak si myslíme, že poskytnutie právnej a politickej istoty je našou prácou ako zvolených politikov, mali by sme bezodkladne konať. Našim voličom sa myšlienka mobility pacientov páči, ale chcú a očakávajú, že ju náležite zvládneme a že im rozumne poradíme v otázkach politiky a postupov v tejto oblasti.

Dlho očakávaný návrh Komisie, ktorý prichádza po správe Parlamentu o mobilite pacientov z roku 2005 (A6–0129/2005), ktorá bola Parlamentom schválená prevažnou väčšinou, je vítaný, a to vrátane nápaditých ustanovení, ktoré idú nad rámec rozsudkov ESD vo veci európskych referenčných sietí pre zriedkavejšie choroby. Návrh však obsahuje niekoľko nejasností, a práve tieto má táto správa za cieľ objasniť a riešiť.

Príležitosť pre pacientov. Treba naozaj veľmi zreteľne povedať, že tento návrh predstavuje príležitosť pre pacientov. Stredobodom záujmu je pacient, otázky mobility zdravotníckych odborníkov a zdravotných služieb sem nepatria. Až tak veľmi je, žiaľ, potrebný návrh o bezpečnosti pacientov. Návrh zároveň neupravuje a nedotýka sa ustanovení o sociálnom zabezpečení, ktoré aj naďalej ostávajú v platnosti, hoci by možno bolo vhodné, aby sa lepšie objasnilo, ktoré ustanovenie sa kedy uplatňuje. Rovnako treba povedať, že návrh predstavuje príležitosť pre pacienta založenú na potrebách, nie na prostriedkoch, a na informovanom výbere, nie na donútení.

Rozsudky Súdneho dvora. Je nám rovnako jasné, že nezačíname od nuly a že toto nie je čas na návrh „z modrého neba“. ESD našiel právny základ pre svoje rozsudky v zmluvách a vypracoval na ich základe aj svoj návrh následnej politiky. Rozsudky dali do pohybu proces, ktorým sa môžu posilniť práva pacientov a zdravie občanov Európy. Základnou podstatou všetkých rozsudkov ESD je potvrdenie práva pacientov, ktorí čelia „zbytočnému odkladu“ v liečbe, vycestovať za ošetrením do iného členského štátu a nechať si účet preplatiť členskému štátu, v ktorom sú poistení, za predpokladu splnenia dvoch podmienok: ošetrenie musí byť bežne dostupné v domovskej krajine a náklady naň musia byť v porovnateľnej výške. V sérii rozsudkov ESD sa ustanovuje, že pacientovi sa nemôže ukladať povinnosť žiadať o predchádzajúce povolenie ošetrenia mimo nemocnice alebo iných zdravotných dávok, ako sú napr. okuliare alebo úprava skusu. Ponecháva však otvorenú možnosť predchádzajúceho povolenia alebo oznámenia v prípade nemocničnej liečby, ak domovská krajina (členský štát, v ktorom je pacient poistený) môže preukázať, že by bez takéhoto povolenia mohol utrpieť systém riadenia zdravotnej starostlivosti pre iných pacientov. Rozsudky sa netýkali natoľko procesu povoľovania ako bezdôvodného využívania tohto procesu na to, aby sa obmedzila/zrušila možnosť alebo kládli prekážky vo veci práva pacientov na vycestovanie za ošetrením. Z toho dôvodu sme sa snažili zaviesť odľahčený systém predchádzajúceho povoľovania, čo sa týka pacientov, a vopred upozorniť riadiacich pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti na mimoriadne náklady.

Potreby, nie prostriedky. Keď hovoríme o tom, že zdravotná politika by mala byť o pacientových potrebách a nie jeho prostriedkoch mali by sme si ujasniť, že tým nemáme v úmysle to, aby pacienti museli cestovať a platiť v hotovosti alebo kreditnou kartou za často drahé nemocničné ošetrenie. Mali by sme zaviesť systém úhrady nákladov prijímajúcej nemocnici priamo od platiteľa v domovskom štáte, či už prostredníctvom centrálneho zúčtovacieho strediska, ktoré by riadilo cezhraničné, medzimenové a medzisystémové (Beveridge-Bismark) komplikácie, alebo prostredníctvom systému dobrovoľného predchádzajúceho oznámenia s následným písomným potvrdením maximálnej čiastky, ktorá bude zaplatená. Toto písomné potvrdenie je následne možné predložiť nemocnici poskytujúcej ošetrenie a úhradu vykoná členský štát, v ktorom je pacient poistený, priamo tejto nemocnici.

Balíčky. Vyvstáva otázka, či rozhodnutia ESD vo veci nákladov znamenajú, že členský štát, v ktorom je pacient poistený, je povinný zaplatiť len skutočné náklady na ošetrenie. Balíčky v oblasti liečby s takými dodatočnými službami ako rekonvalescencia alebo fyzioterapia by sa mohli ponúkať za cenu, ktorá je celkovo nižšia než cena, ktorú by pacient doma zaplatil len za samotné ošetrenie. Ak takéto balíčky prinesú dodatočné výhody pre pacienta, napríklad tým, že menej pravdepodobne dôjde k recidíve, mali by byť vítané, pokiaľ náklady na celý balík nepresiahnu náklady, ktoré by pacient za ošetrenie zaplatil doma. Členské štáty by v tomto smere mali byť maximálne prispôsobivé.

Zdravotní agenti. Je pravdepodobné, že dôjde k nárastu v počte zdravotných agentov poskytujúcich pacientom nezávislé poradenstvo o balíčkoch v oblasti liečby a zdravotnej starostlivosti rovnakým spôsobom, ako poisťovací agenti vyhľadávajú v mene svojich zákazníkov najlepšie možnosti zodpovedajúce ich potrebám. Zjavne bude na každom členskom štáte, aby sa rozhodol pre politiku v tejto oblasti a časom sa tiež bude musieť rozhodnúť, či je potrebné odbornú prípravu zdravotných agentov nejakým spôsobom regulovať alebo ju ponechať samoregulácii.

Doplácanie. Je tiež pravdepodobné, že v niektorých krajinách bude možnosť vycestovať za liečbou do zahraničia prichádzať do úvahy len v tom prípade, ak pacient bude pripravený doplatiť k sume, ktorú zaplatí domovská krajina. V podstate na tom nie je nič zlé, keďže princíp nie je odlišný od toho, ako keď pacient dopláca za lepšiu posteľ v miestnej nemocnici alebo keď rodičia platia dodatočné školné pre svoje dieťa. Bude to však len možnosťou a na pacienta by nemal byť vyvíjaný nátlak, aby zaplatil viac, a žiadna nemocnica by nemala účtovať za rovnakú liečbu viac zahraničným ako domácim pacientom.

Množstvo. Očakáva sa, že túto cestu si nezvolí veľký počet pacientov. Väčšina ľudí uprednostňuje liečbu v blízkosti svojho domova, kde ich môžu navštíviť priatelia a rodina. Ak to bude potrebné, pôjdu niekam inam v rámci svojej vlastnej krajiny – v neposlednom rade kvôli jazyku. Ak sa rozhodnú ísť do zahraničia, zvolia si pravdepodobne najprv možnosť využiť dobre zabehané dvojstranné a trojstranné dohody medzi členskými štátmi, regiónmi alebo mestami. Ak však budú chcieť viac flexibility – možno z dôvodu rodiny alebo priateľov v inej časti EÚ, kde môžu po liečbe zostať v rámci rekonvalescencie, alebo preto, že počuli o obzvlášť dobrom nemocničnom tíme alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – tak budú môcť využiť možnosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Samozrejme, ak členský štát bude chcieť zabrániť občanom, aby túto možnosť využívali, a tým zamedziť aj odlevu zdrojov, bude musieť zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a skrátiť čakacie lehoty tak, aby nikto necítil potrebu ísť niekam inam. Ak sa mu podarí pritiahnuť pacientov zo zahraničia – napríklad kvôli tomu, že poskytovaná zdravotná starostlivosť a liečba sú lacnejšie – pritiahne tak do krajiny aj finančné zdroje, ktoré môžu byť spätne použité na zdravotnú starostlivosť v prospech všetkých pacientov. Skúsenosti s odlevom a prílevom pacientov treba po piatich rokoch prehodnotiť, zistiť vplyv tohto opatrenia a či je potrebné túto politiku uvoľniť alebo sprísniť.

Informácie. Informácie budú mať kľúčový význam a od každého členského štátu sa bude očakávať, že vytvorí informačné centrá (národné kontaktné miesta), kde pacient a jeho zdravotný poradca budú môcť získať informácie o rôznych možnostiach, o tom, či sa budú uplatňovať kritériá spôsobilosti, aký je požadovaný postup, aký je postup v prípade sťažností a pri odvolaní a či existuje príspevok na cestovné náklady. V tomto kontexte je tiež relevantná citlivá otázka úrovne zdravotnej starostlivosti. Ak členský štát povolí, či už explicitne alebo implicitne, svojim občanom, aby vycestovali za liečbou do zahraničia, tým, že uzná rozsudky ESD, je jeho povinnosťou starať sa o svojich občanov. Vzájomné ubezpečenie sa o bezpečnosti pacienta bude určite potrebné. Jedným z rizík, ktoré môžu ohroziť pacientovu bezpečnosť, je práve nízka úroveň zdravotnej starostlivosti. Za túto úroveň sú zodpovedné členské štáty a nikto nenavrhuje, aby pre túto oblasť predpisovala normy Európska únia. Členský štát, ktorý poskytuje ošetrenie, môže a mal by zabezpečiť zverejnenie týchto noriem. Povinnosťou členského štátu, v ktorom je pacient poistený, je zase zabezpečiť svojim občanom prístup k informáciám, aby pacienti a ich zdravotní poradcovia vedeli, akú úroveň môžu očakávať, keď sa rozhodnú pre liečbu v inej krajine. Nič viac, nič menej.

Lekárske predpisy. Jednou z otázok, ktorej sa návrh týka, je vzájomné uznávanie lekárskych predpisov. Samozrejme, že je žiaduce, aby lekáreň v domovskej krajine uznala a konala v súlade s predpisom, ktorý bol vydaný lekárom v inej členskej krajine. V takomto prípade bude potrebné, aby existoval/To si bude vyžadovať prístup k registru praktických lekárov, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu a povolenie na vystavenie predpisov. Problém je však ešte hlbší. Vo všeobecnosti sa uznáva, že je na členskom štáte, aby rozhodol, ktoré lieky sú dostupné na základe predpisu. Ak teda pacient dostane predpis v zahraničí a liek nie je v jeho domovskej krajine dostupný, pacient sa bude musieť buď uspokojiť s tým, čo je k dispozícii, vrátiť sa späť do krajiny poskytujúcej ošetrenie alebo získať liek s rizikom cez internet. Zdá sa teda, že by bolo vhodnejšie, aby členské štáty akceptovali ako časť dodatkového zoznamu predpisov lieky, ktoré boli predpísané ako súčasť liečby v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Tento problém musia riešiť členské štáty, ale v prípade, že sa k riešeniu nebude pristupovať citlivo a rozumne, môže sa stať v budúcnosti zdrojom výziev pre ESD.

Rozum a cit. A to je v kocke všetko, o čom táto správa je: rozum a cit, nová príležitosť pre pacientov, pri ktorej si môže Európska únia povedať, že bola pre svojich občanov užitočná; jasnosť a právna istota; nie riešenie nerovností v zdravotnej starostlivosti v celej Európe alebo v rámci členských štátov – to je otázka, ktorú treba nasmerovať na ministerstvá príslušných členských štátov – ale spravodlivosť a rovnosť príležitostí; flexibilita, a nie byrokracia; vôľa položiť si otázky typu „ako to urobíme“ a nie „prečo by sme nemali“. Jedna vec je istá, čoraz viac našich občanov si uvedomuje bezprostrednú blízkosť príležitosti, ktorú táto politika prináša a ktorú síce v konečnom dôsledku nemusia využiť, ale očakávajú, že tá možnosť bude existovať. Pre všetky tri inštitúcie je to výzva, aby konali čo najrýchlejšie.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

13.2.2009

Vážený pán Miroslav Ouzký

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

BRUSEL

Vec:                Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [KOM(2008)414]

Vážený pán predseda,

listom z 29. januára 2009 sa predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín podľa článku 35 rokovacieho poriadku obrátil na výbor v súvislosti s otázkou právneho základu uvedeného návrhu.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 12. februára 2009.

Vo výbore pre životné prostredie boli predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zmenu právneho základu z článku 95 Zmluvy o ES na článok 152, články 16 a 152, články 42, 152 a 308, články 137 a 152 alebo články 95 a 152.

Ak vychádzame zo zásad uvedených v judikatúre Súdneho dvora, túto otázku možno analyzovať takto:

Ako je známe, každý legislatívny akt Spoločenstva musí mať právny základ, ktorým sa stanovujú právomoci udelené Spoločenstvu a uvádza sa druh aktu, ktorý možno prijať, a postup, ktorý sa má dodržiavať na účely jeho prijatia.

Súdny dvor vo svojom stanovisku č. 2/00 zo 6. decembra 2001[1] o voľbe právneho základu na uzatvorenie medzinárodnej dohody (konkrétne Kartagenského protokolu) objasnil vec takto:

V tomto smere je potrebné uviesť, že výber vhodného právneho základu má význam z ústavného hľadiska. Keďže Spoločenstvo disponuje len zverenými právomocami, musí spojiť protokol s konkrétnym ustanovením Zmluvy, ktoré ho splnomocní na schválenie takého aktu. Uplatnenie nesprávneho právneho základu tak môže spôsobiť neplatnosť samotného aktu o uzatvorení a tým aj neplatnosť súhlasu Spoločenstva, že bude viazané dohodou, ktorú podpísalo. Tento prípad by mohol nastať najmä vtedy, ak Zmluva nezveruje Spoločenstvu dostatočnú právomoc na ratifikáciu dohody ako celku, čo znamená, že je potrebné preskúmať rozdelenie právomocí medzi Spoločenstvo a členské štáty na uzatvorenie predpokladanej dohody s tretími krajinami alebo pokiaľ vhodný právny základ aktu o uzatvorení predpokladá legislatívny postup odlišný od toho, podľa ktorého skutočne postupovali inštitúcie Spoločenstva.“ (Zvýraznil autor.)

Na jednej strane Súdny dvor poukazuje na význam výberu právneho základu z ústavného hľadiska vzhľadom na to, že Spoločenstvo nie je právnym poriadkom so všeobecnými cieľmi, ale riadi sa zásadou udelenia právomocí. Na druhej strane sa Súdny dvor usiluje poukázať na problém, ktorý vzniká v prípade absencie právneho základu, ktorý by mohol pokryť činnosť Spoločenstva (ak chýba „dostatočná právomoc“), alebo vtedy, keď zmena právneho základu spôsobí zmenu v rámci postupu prijímania. Názorný príklad možno nájsť v stanovisku generálneho advokáta Jacobsa z 15. novembra 2001 vo veci C-314/99 Holandsko/Komisia[2], v prípade ktorého by zmena právneho základu bola znamenala, že akt by sa bol musel prijať prostredníctvom postupu odlišného od postupu, ktorým bol v skutočnosti prijatý.

V tomto prípade – ako upozornila aj Právna služba Parlamentu vo veci British American Tobacco[3] – , chyba týkajúca sa právneho základu je viac než len čisto formálnym nedostatkom, keď vedie k nezrovnalostiam v rámci postupu uplatniteľného na prijímanie aktu a môže viesť k jeho zrušeniu, keďže sa podieľa na jeho obsahu a má za následok jeho nezákonnosť.

Podľa Súdneho dvora nie je výber právneho základu subjektívny, ale musí sa zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré možno podrobiť súdnemu preskúmaniu[4]. K týmto faktorom patrí cieľ a obsah daného opatrenia[5]. Navyše rozhodujúcim činiteľom by mal byť hlavný cieľ opatrenia[6].

Podľa judikatúry Súdneho dvora predstavuje všeobecný článok zmluvy dostatočný právny základ, i keď príslušného opatrenie je v druhom rade zamerané aj na dosiahnutie cieľa, ktorý je cieľom konkrétneho článku zmluvy[7].

Ak by sme však zastávali názor, že obidva ciele sú navzájom neodlučiteľne spojené bez toho, aby bol jeden z nich vzhľadom na ten druhý len druhoradým a nepriamym cieľom, bolo by možné domnievať sa, že by sa mali použiť dva právne základy[8].

Ak uvedené zhrnieme, možno konštatovať, že Súdny dvor uprednostňuje jediný právny základ okrem prípadu, že daný nástroj sleduje dva rovnocenné ciele.

V tomto prípade zvolila Komisia ako právny základ článok 95 Zmluvy o ES[9].

Komisia zdôvodňuje svoj výber právneho základu v podrobnej rozprave o všeobecných právnych aspektov návrhu. Jej zámerom je vytvoriť všeobecný legislatívny rámec pre cezhraničnú starostlivosť, ktorý by pozostával 1. zo zásad spoločných pre všetky systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ, 2. z osobitného rámca pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a 3. z foriem európskej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti. V konečnej analýze je cieľom „zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Európskej únii a zabezpečiť voľný pohyb zdravotníckych služieb, ako aj vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti“.

K právnemu základu bolo podaných viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Teraz ich treba preskúmať.

V prvom rade je potrebné zvážiť článok 152, ktorý bol navrhnutý samostatne alebo v spojení s ďalšími článkami.

a) Článok 152[10] ako jediný právny základ:

I keď sa tento článok venuje verejnému zdraviu, rozsah opatrení, ktoré možno prijať na jeho základe, je obmedzený. Zatiaľ čo v odseku 1 sa stanovuje, že Spoločenstvu sa udeľuje právomoc uskutočňovať opatrenia, ktoré „sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí“, jasne sa uvádza, že táto právomoc len dopĺňa vnútroštátne politiky. Ďalej sa spresňuje takto: „Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu. Spoločenstvo dopĺňa činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, vrátane informačnej a preventívnej činnosti.“ V článku 152 ods. 2 sa odkazuje na spoluprácu medzi členskými štátmi v týchto oblastiach a podporu ich činnosti a koordinácie vnútroštátnych politík a programov, zatiaľ čo v článku 152 ods. 3 sa rieši podpora spolupráce s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblasti verejného zdravia.

Jedinou legislatívnou právomocou, ktorá zahŕňa spolurozhodovací postup, je právomoc stanovená v článku 152 ods. 4, na základe ktorej možno s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré sme uviedli, prijať opatrenia na stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pre ľudské orgány a látky ľudského pôvodu, krv a krvné deriváty spolu s opatreniami v oblasti veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, a podpornými opatreniami na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov členských štátov. Ďalej sa poznamenáva, že Rada môže prijímať odporúčania.

Typické opatrenia prijaté v uplynulých rokoch prostredníctvom právneho základu článku 152 zahŕňajú ustanovenie zdravotných predpisov týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu (COD/2008(0110); umiestňovanie krmív na trh a ich používanie (COD/2008/0050); stanovenie zákazu používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka (COD/2007/012) a stanovenie postupov Spoločenstva v súvislosti so stanovením limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu (COD/2007/0064), aby sme uviedli len niekoľko typických príkladov.

Cieľ navrhovanej smernice o právach pacientov súvisí s vytvorením všeobecného legislatívneho rámca pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a má len málo alebo nemá nič spoločné so zlepšovaním verejného zdravia, prevenciou ľudských chorôb a ochorení a odstraňovaním zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí, pričom sa venuje otázke organizácie a fungovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Článok 152 teda neprichádza do úvahy ako jediný právny základ. Nezlučiteľnosť cieľov navrhovanej smernice s článkom 152 ďalej podčiarkuje skutočnosť, že tento článok vylučuje akúkoľvek harmonizáciu zákonov a právnych predpisov členských štátov, pokiaľ ide o podporné opatrenia zamerané na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, čo je jediný aspekt článku 152, ktorý súvisí – i keď vo veľmi obmedzenej miere – s cieľom návrhu Komisie.

Ponúka sa otázka, či by prijatím pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vo výbore pre životné prostredie došlo k takej zmene ťažiska navrhovanej smernice, aby si vyžiadala zmenu právneho základu výlučne na článok 152. Napriek tomu, že nemožno predvídať, ktoré z viac ako 700 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených v tomto výbore budú prijaté, nemožno sa domnievať, že by ktorýkoľvek z nich mal takýto účinok.

Článok 152 ako jediný právny základ možno preto vylúčiť.

b) Kombinované právne základy

Článok 95 s článkom 152

Keďže medzi návrhom smernice a legislatívnou právomocou udelenou článkom 152 (opatrenie „na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí“) bola zistená len obmedzená, ak vôbec nejaká súvislosť, nemožno konštatovať, že navrhovaný nástroj má dva ciele, ktoré sú navzájom neodlučiteľne spojené bez toho, aby bol jeden z nich vzhľadom na ten druhý druhoradý alebo nepriamy. Treba však zdôrazniť, že táto analýza sa zakladá na návrhu Komisie. V prípade, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté hlasovaním vo výbore by podstatne zmenili cieľ a obsah návrhu, bola by potrebná ďalšia analýza právneho základu.

Preto sa domnievame, že kombinovaný právny základ článku 95 s článkom 152 možno vylúčiť.

Článok 152 s článkom 16[11]

Článkom 16 sa nezakladá žiadna právomoc. Má výlučne objasňujúci a interpretačný charakter. Ak teda – ako už bolo uvedené –, článok 152 nemôže slúžiť ako výlučný právny základ, pridanie článku 16 na situácii nič nezmení.

Kombinovaný právny základ článku 152 s článkom 16 preto možno vylúčiť.

Články 42, 152 a 308

Pokiaľ ide o článok 42[12], podľa judikatúry už tradične platí, že výber právneho základu sa musí zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré môžu podliehať súdnemu preskúmaniu[13], ako je cieľ a obsah dotknutého opatrenia[14]. Navyše rozhodujúcim činiteľom by mal byť hlavný cieľ opatrenia[15].

Je zrejmé, že ťažiskom návrhu nie je sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov, a z dôvodovej správy úplne jasne vyplýva, že v nej stanovený mechanizmus je alternatívou k mechanizmu stanovenému pre migrujúcich pracovníkov v nariadení č. 1408/71[16]. Pacientom, ktorým sa poskytne cezhraničná zdravotná starostlivosť podľa navrhovanej smernice, sa uhradia náklady prostredníctvom ich vnútroštátnych zdravotných systémov, pričom akékoľvek rozdiely si hradia sami. Zatiaľ čo migrujúci pracovníci môžu využívať výhody systému, ktorý sa má vytvoriť na základe tejto smernice, systém sa i tak nezameriava na nich, ale má z hľadiska rozsahu pôsobnosti všeobecnejší charakter („pacient“ sa v článku 4 písm. f) definuje ako „akákoľvek fyzická osoba, ktorá prijíma alebo má záujem prijímať zdravotnú starostlivosť v členskom štáte“).

Článok 152, ako už bolo uvedené, neprichádza do úvahy ako právny základ.

Pokiaľ ide o článok 308[17], Súdny dvor uviedol, že článok 308 Zmluvy o ES je primeraným právnym základom len v prípade, že žiadnym iným článkom zmluvy sa Spoločenstvu neudeľujú potrebné právomoci[18]. Pred voľbou tohto ustanovenia za právny základ musí teda zákonodarný orgán Spoločenstva konštatovať, že žiadnymi inými ustanoveniami zmluvy sa neudeľujú právomoci potrebné pre navrhované opatrenie. Očividne to však nie je tak. Navyše si možno len ťažko predstaviť situáciu, v ktorej by sa článok 308 mohol použiť ako právny základ spoločne s ostatnými článkami zmluvy.

Napokon treba poznamenať, že tieto tri právne základy (články 42, 152 a 308) sú nezlučiteľné, keďže stanovujú vzájomne nezlučiteľné postupy a hlasovacie väčšiny v Rade.

Myšlienku kombinovaného právneho základu pozostávajúceho z článkov 42, 152 a 308 preto treba zamietnuť.

Články 137 a 152

Článok 137[19] sa musí chápať v spojení s článkom 136, ktorý znie takto:

„Spoločenstvo a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce.

Za týmto účelom Spoločenstvo a členské štáty uskutočňujú opatrenia, ktoré zohľadňujú rozmanité formy vnútroštátnych praktík, najmä v oblasti zmluvných vzťahov, a potrebu zachovania konkurencieschopnosti hospodárstva Spoločenstva.

Spoločenstvo a členské štáty sú presvedčené, že takýto rozvoj vyplynie nielen z fungovania spoločného trhu, ktorý prispeje k zosúladeniu sociálnych systémov, ale tiež z postupov stanovených touto zmluvou, a z aproximácie ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení.“

Vzhľadom na to, že navrhovaná smernica sa zaoberá otázkou „práv pacientov“ a pacienti nemusia byť nevyhnutne pracujúcimi („pacient“ sa definuje ako „akákoľvek fyzická osoba, ktorá prijíma alebo má záujem prijímať zdravotnú starostlivosť v členskom štáte“ v článku 4 písm. f) návrhu smernice), a so zreteľom na skutočnosť, že podľa preambuly sa navrhovaná smernica vzťahuje na „tieto spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti: — využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu); sa označuje ako „mobilita pacientov“; — cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. dodávanie služieb z územia jedného členského štátu na územie druhého); ako napr. služby telemedicíny, diagnóza a predpisovanie receptov na diaľku, laboratórne služby; — neustála prítomnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte); a — dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita zdravotníckych odborníkov, napríklad dočasné presunutie sa do členského štátu pacienta na účely poskytnutia služieb)“, nespadá do rozsahu pôsobnosti článku 136, ktorý sa venuje podpore zamestnanosti a zlepšeným životným a pracovným podmienkam s cieľom umožniť ich harmonizáciu pri zachovaní zvýšenej úrovne, náležitú sociálnu ochranu, sociálny dialóg, rozvoj ľudských zdrojov v záujme trvalo vysokej zamestnanosti a boj proti vylúčeniu.

Vzhľadom na to, že článok 152 už bol zamietnutý ako právny základ, nemožno ho použiť v spojení s článkom 137, ktorý sám nie je vhodný ako právny základ pre návrh smernice.

Záver

Jediným možným právnym základom je samotný článok 95. Treba však zdôrazniť, že táto analýza sa zakladá na návrhu Komisie. V prípade, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté hlasovaním vo výbore by podstatne zmenili cieľ a obsah návrhu, bola by potrebná ďalšia analýza právneho základu.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 12. februára 2009 rozhodol počtom hlasov 8 za, 5 proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania[20], že odporučí, aby bol návrh smernice založený na článku 95 Zmluvy o ES.

S úctou,

Giuseppe Gargani

 • [1] [2001] Zb. s. I-9713.
  Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
 • [2]  [2002] Zb. s. I-05521.
  Online: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,250591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuridica~&checktexte=checkbox&visu=#texte
 • [3]  Vec C-491/2001, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd a Imperial Tobacco Ltd, [2002] Zb. s. I-11453.
  Online:
  http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
 • [4]  Vec 45/86, Komisia/Rada, [1987] Zb. s. 1439, bod 5.
 • [5]  Vec C-300/89, Komisia/Rada, [1991] Zb. s. I-287, bod 10.
 • [6]  Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada, [2001] Zb. s. I-7079, bod 27.
 • [7]  Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada, [2001] Zb. s. I-7079, body 27 – 28; Vec C-491/01, British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, [2002] Zb. s. I-11453, body 93-94.
 • [8]  Vec C-165/87, Komisia/Rada, [1988] Zb. s. 5545, bod 11.
 • [9]  Článok 95
  1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 14, pokiaľ táto zmluva neustanoví inak. Rada v súlade s postupom podľa článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijíma opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
  2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.
  3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
  4. Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
  5. Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
  6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.
  Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa považujú za schválené.
  V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.
  7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.
  8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.
  9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnieva, že iný členský štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.
  10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej povahy uvedených v článku 30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu Spoločenstva. (Zvýraznil autor.)
 • [10]  Článok 152 znie takto:
  1. Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.
  Činnosti Spoločenstva, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí. Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu.
  Spoločenstvo dopĺňa činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, vrátane informačnej a preventívnej činnosti.
  2. Spoločenstvo podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblastiach uvedených v tomto článku, a ak je to nevyhnutné, poskytne podporu ich činnosti.
  Členské štáty v spojení s Komisiou navzájom koordinujú svoje politiky a programy v oblastiach uvedených v odseku 1. Komisia môže v úzkom kontakte s členskými štátmi vyvinúť akékoľvek užitočné podnety na podporu tejto koordinácie.
  3. Spoločenstvo a členské štáty podporujú spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami v oblasti verejného zdravia.
  4. Rada v súlade s postupom uvedeným 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:
  a) opatrení na stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pre ľudské orgány a látky ľudského pôvodu, krv a krvné deriváty; tieto opatrenia nebránia žiadnemu členskému štátu v zachovaní alebo prijatí prísnejších ochranných opatrení,
  b) odlišne od článku 37 opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia,
  c) podporných opatrení na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
  Na účely uvedené v tomto článku môže Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou prijímať aj odporúčania.
  5. Činnosť Spoločenstva v oblasti verejného zdravia plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Ustanovenia uvedené v odseku 4 písm. a) obzvlášť neovplyvnia vnútroštátne ustanovenia o darcovstve a použití orgánov a krvi na lekárske účely.
 • [11]  Článok 16 Zmluvy o ES znie takto:
  Článok 16
  Bez toho, aby boli dotknuté články 73, 86 a 87, a berúc do úvahy miesto, ktoré patrí službám všeobecného hospodárskeho záujmu v spoločných hodnotách únie, ako aj ich význam pri podpore sociálnej a územnej súdržnosti, Spoločenstvo a členské štáty dbajú v rámci svojich právomocí a rámci pôsobnosti tejto zmluvy o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, ktoré umožňujú splnenie ich poslania.
 • [12]  Článok 42
  Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 prijme v oblasti sociálneho zabezpečenia opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie voľného pohybu pracovníkov; za týmto účelom uzavrie dohody, ktoré migrujúcim pracovníkom a na nich závislým osobám zabezpečia:
  a) započítanie všetkých období braných do úvahy podľa zákonov príslušných krajín za účelom získania a trvania nároku na dávky a vypočítanie ich výšky;
  b) vyplácanie dávok osobám s bydliskom na území členských štátov.
  Rada sa počas postupu uvedeného v článku 251 uznáša jednomyseľne.
 • [13]  Vec 45/86, Komisia/Rada, [1987] Zb. s. 1439, bod 5.
 • [14]  Vec C-300/89, Komisia/Rada, [1991] Zb. s. I-287, bod 10 a vec C-42/97, Európsky parlament/Rada, [1999] Zb. s. I-869, bod 36.
 • [15]  Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada, [2001] Zb. s. I-7079, bod 27.
 • [16]  Ú. v. ES 149, 5.7.1971.
 • [17]  Článok 308
  V prípade, že na dosiahnutie niektorého z cieľov Spoločenstva v rámci fungovania spoločného trhu je potrebný akt Spoločenstva, a táto zmluva na to neposkytuje potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľným rozhodnutím vhodné opatrenia na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.
 • [18]  Vec C-45/86, Komisia/Rada, [1987] Zb. s. 1493, bod 13.
 • [19]  Článok 137
  1. Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 136 Spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v týchto oblastiach:
  a) zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov;
  b) pracovné podmienky;
  c) sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana pracovníkov;
  d) ochrana pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy;
  e) informovanosť a porady s pracovníkmi;
  f) zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov pracujúcich a zamestnávateľov, vrátane spolurozhodovania, s výnimkou odseku 5;
  g) podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území Spoločenstva;
  h) integrácia osôb vylúčených z trhu práce, bez toho, aby bol dotknutý článok 150;
  i) rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu práce a rovnaké zaobchádzanie v práci;
  j) boj proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti;
  k) modernizácia systémov sociálnej ochrany bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c).
  2. Na tento účel Rada:
  a) môžu prijímať opatrenia na podporu spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom podnetov zameraných na zvyšovanie vedomostí, rozvoja výmeny informácií a osvedčených postupov, podpory inovačných prístupov a vyhodnocovania skúseností s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov členských štátov;
  b) môže v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.
  Rada prijíma rozhodnutia v súlade s postupom uvedeným v článku 251 po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov, s výnimkou oblastí uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku, kedy Rada rozhoduje jednomyseľne na návrh Komisie, po porade s Európskym parlamentom a uvedenými výbormi. Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne rozhodnúť o možnosti uplatniť postup uvedený v článku 251 aj na odsek 1 písm. d), f) a g) tohto článku.
  3. Členský štát môže poveriť sociálnych partnerov na základe ich spoločnej žiadosti vykonávaním smerníc prijatých podľa odseku 2.
  V takom prípade členský štát zabezpečí, aby sociálni partneri najneskôr ku dňu, keď musí byť smernica transponovaná v súlade s článkom 249, zaviedli na základe dohody potrebné opatrenia, aby dotknutý členský štát, od ktorého sa vyžaduje prijatie akéhokoľvek potrebného opatrenia umožňujúceho transpozíciu, bol kedykoľvek schopný zaručiť výsledky uložené takouto smernicou.
  4. Ustanoveniami prijatými podľa tohto článku:
  — nie je dotknuté právo členských štátov definovať základné zásady svojich systémov sociálneho zabezpečenia a nesmú významnou mierou ovplyvňovať ich finančnú rovnováhu,
  — sa nesmie žiadnemu členskému štátu brániť v tom, aby si ponechal alebo zaviedol prísnejšie ochranné opatrenia zlučiteľné s touto zmluvou.
  5. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na odmenu, právo združovať sa, právo na štrajk alebo na výluku.
 • [20]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Alin Lucian Antochi (úradujúci predseda), Rainer Wieland (podpredseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Francesco Enrico Speroni (podpredseda), Monica Frassoni (spravodajkyňa), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (*)  (4.3.2009)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Iles Braghetto

(*) Spolupráca pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica na základe článku 95 Zmluvy navrhuje vytvoriť rámec Spoločenstva pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, a to vrátane právnych definícií a všeobecných ustanovení. Smernica zároveň opisuje spojitosť s inými politikami Spoločenstva. Navrhovaná smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, spôsob poskytovania alebo financovania.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci celkovo podporuje cieľ navrhnutej smernice. Zdôrazňuje, že v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ má pre občanov prvoradý význam zabezpečenie jasných informácií a transparentného rámca, aby si dokázali premyslene vybrať. Poskytovaná starostlivosť by mala byť bezpečná a kvalitná.

Keďže pacienti si musia platiť za liečbu vopred, postupy pri úhrade nákladov by mali byť jasné a transparentné.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci v súvislosti so svojou úlohou venoval osobitnú pozornosť týmto bodom:

Nariadenia týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia

Cieľom smernice nie je meniť súčasný rámec pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia; tento rámec zostane platný so všetkými všeobecnými zásadami, na ktorých sú založené nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci ho podporuje, ale pokladá za zvláštne, že v porovnaní s pravidlami nariadenia o koordinácii sa na úhradu nákladov navrhujú osobitné pravidlá. Hlavným dôvodom obáv je potreba nového administratívneho systému, čo povedie k zbytočnému a nechcenému zvýšeniu byrokracie a nejasným pravidlám. Preto Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci navrhuje uplatňovať pri úhrade nákladov rovnaké pravidlá, aké sa uvádzajú v nariadení.

Rámec vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie

Návrh by sa takisto uplatňoval bez toho, aby bol dotknutý platný rámec vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie zavedený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. Toto Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci plne podporuje.

Rasová rovnosť

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci zdôrazňuje, že rovnaký prístup pre všetkých by mal byť jedným z hlavných cieľov tejto smernice.

Informácie

Stanovisko zdôrazňuje celkový význam poskytovania užitočných a jasných informácií pacientom v súvislosti s kvalitou zdravotnej starostlivosti (vrátane informácií o nemocniciach). Zdôrazňuje sa aj dôležitosť informácií o špecializáciách a výsledkoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; je to preto, aby sa mohol urobiť uvážlivý výber, ktorá nemocnica by bola pre konkrétneho pacienta najlepšia, a aby sa dal zostaviť zoznam centier excelentnosti v rámci Európy.

Hodnotenie

Pokiaľ ide o zbieranie údajov a monitorovanie (článok 18), zdôrazňuje sa, že zbieranie údajov by malo pomôcť pri celkovom vyhodnotení, či smernica dosiahne cieľ v oblasti zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti, a konkrétnejšie, či podporí zásadu prístupu pre všetkých. V správach uvedených v článku 20 by to mal byť jeden z ťažiskových bodov.

Vymedzenie pojmov

Vymedzenia pojmov „zdravotná starostlivosť“ a „odborník v oblasti zdravotníctva“ nie sú jasné a vedú k rozporom a/alebo k nejednoznačnosti. Preto sa v súlade s nariadením 883/04 zavádza vymedzenie pojmu „vecné dávky“.

V súvislosti s vymedzením pojmov Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci v odôvodneniach vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili uznanie pozitívneho vplyvu kúpeľnej liečby na rekonvalescenciu a na udržiavanie zdravia ľudí.

V odôvodneniach sa venuje pozornosť aj rovnakému prístupu k európskym referenčným centrám.

Všeobecné poznámky

· Služby zdravotnej starostlivosti a sociálne služby všeobecného záujmu majú v európskom sociálnom modeli zásadnú úlohu. Vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby túto úlohu zohľadňovali pri uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu a hospodárskej súťaže; zdôrazňuje nedostatočné financovanie týchto služieb, najmä v niektorých východoeurópskych členských štátoch.

· Liberalizácia zdravotníckych služieb by mohla viesť k väčšej nerovnosti v dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

· Rozvoj kvalitnej komunitnej zdravotnej starostlivosti v spolupráci s užívateľmi a pacientmi môže zohrávať dôležitú úlohu v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

· Nerovnosti vo výsledkoch zdravotnej starostlivosti, a to medzi členskými štátmi i v rámci nich, sú stále veľké; naliehavo žiada členské štáty, aby ich riešili, predovšetkým zabezpečením efektívneho prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) V oznámení Komisie z 26. februára 2007 Zhodnotenie sociálnej situácie – predbežná správa na jarné zasadnutie Európskej rady1 v roku 2007 sa uvádza, že hoci členské štáty patria medzi najbohatšie krajiny sveta, objavujú sa nové príklady chudoby a nerovnosti, ktoré sa prejavujú na zdravotnom stave ľudí, napr. nárastom obezity a mentálnych zdravotných problémov.

 

1 KOM(2007)0063.

Odôvodnenie

Zdôrazňuje, že komunitná zdravotná a sociálna starostlivosť môže zohrávať dôležitú úlohu v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Existujúce napätie medzi cieľmi politiky v oblasti zdravia a cieľmi vnútorného trhu so službami si vyžaduje, aby sa v prípade konfliktu vždy uprednostnili ciele politiky v oblasti zdravia ako prvoradé dôvody všeobecného záujmu (verejné zdravie, sociálnopolitické ciele, zachovanie finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia atď.).

Odôvodnenie

Tým sa okrem iného zabezpečí, aby sa ciele politiky v oblasti zdravia dostali do popredia a aby bolo možné splniť cieľ Komisie, ktorým je zlepšiť zdravotnú starostlivosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Biela kniha Komisie z 23. októbra 2007 s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – -20131 stanovuje prvú stratégiu ES v oblasti zdravia pre aktivity Spoločenstva v súvislosti so zdravím.

 

1 KOM(2007)0630.

Odôvodnenie

Oznámenie sa zakladá na záväzku členských štátov a Spoločenstva rešpektovať spoločné hodnoty a zásady zdravotnej politiky. Uznesenie Európskeho parlamentu zdôrazňuje, že zdravie je jednou z kľúčových sociálnych a politických oblastí, od ktorých závisí budúcnosť Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Služby zdravotnej starostlivosti a sociálne služby všeobecného záujmu zohrávajú v európskom sociálnom modeli zásadnú úlohu, v niektorých členských štátoch však nemajú primerané financovanie. Komisia a členské štáty by mali túto zásadnú úlohu zohľadňovať pri uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu a hospodárskej súťaže.

Odôvodnenie

Potvrdenie všeobecných východísk v diskusii o systéme zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4b) Služby zdravotnej starostlivosti a sociálne služby všeobecného záujmu zohrávajú v európskom sociálnom modeli zásadnú úlohu, v niektorých členských štátoch však nemajú primerané financovanie. Členské štáty a Komisia by mali túto zásadnú úlohu služieb zdravotnej starostlivosti zohľadňovať pri implementácii všetkých právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4c) Liberalizácia zdravotníckych služieb by mohla viesť k väčšej nerovnosti v dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti, preto nie je cieľom smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4d) Kvalitná komunitná zdravotná starostlivosť, vytvorená podľa možnosti v spolupráci s užívateľmi a pacientmi, by mohla zohrávať dôležitú úlohu v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Odôvodnenie

Je to jeden z hlavných prvkov uznesenia uvedeného v odôvodnení č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4e) Nerovnosti vo výsledkoch zdravotnej starostlivosti, a to medzi členskými štátmi i v rámci jednotlivých členských štátov, sú stále veľké. Členské štáty by mali tieto nerovnosti riešiť, predovšetkým zabezpečením efektívneho prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

Odôvodnenie

Základom všetkých politík, ktoré zahrnujú zdravotnú starostlivosť, by mal byť cieľ zabezpečiť prístup pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach Súdny dvor, všetky zdravotnícke služby spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy, pričom uznal ich špecifický charakter.

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach Súdny dvor, zdravotnícke služby poskytované za úplatu patria do pôsobnosti ustanovení Zmluvy o ES o slobode poskytovania služieb, pričom uznal ich špecifický charakter.

Odôvodnenie

Keďže smernica sa konkrétne týka voľného pohybu služieb, je dôležité odkazovať na príslušné ustanovenia Zmluvy o ES. PDN konkretizuje v súlade s judikatúrou ESD, že zdravotnícke služby patria do pôsobnosti týchto ustanovení Zmluvy o ES, ak sa poskytujú za úplatu (pozri napr. C-372/04, Watts, ods. 86).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za definovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

(8) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť pravidlá pre dostupnosť bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a vytvoriť mechanizmy spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti v členských štátoch pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych kompetencií pri zabezpečovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade so zásadami všeobecného prístupu, solidarity, cenovej dostupnosti, rovnakej územnej dostupnosti a demokratickej kontroly. Plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za zdravotnú starostlivosť v súlade so zmluvou vrátane definovania dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8)Cieľom tejto smernice je zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za definovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve a zabezpečiť mobilitu pacientov, lepšiu vyváženosť individuálnych práv pacientov vo vzťahu k mobilite a udržaniu vnútroštátnych regulačných kapacít na prospech všetkých a slobodu poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za definovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Pri vymedzení pojmu zdravotná starostlivosť by mali Komisia a členské štáty zvážiť uznanie pozitívneho vplyvu kúpeľnej liečby na rekonvalescenciu a na udržiavanie zdravia ľudí.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 2. Kúpeľná liečba môže zohrávať dôležitú úlohu v prevencii zdravotných problémov, ale aj v ich liečení. Členské štáty, Komisia a zdravotné poisťovne by mali preskúmať pridanú hodnotu takýchto opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Členské štáty by mali pri uplatňovaní tejto smernice zohľadniť uznesenie Európskeho parlamentu z 29. mája 1997 o postavení netradičnej medicíny1.

 

1 Ú. v. ES C 182, 16. 6. 1997, s. 67.

Odôvodnenie

Keďže niektorí ľudia v členských štátoch využívajú tento druh medicíny a liečby, uznesenie obsahuje výzvu adresovanú Komisii, aby otvorila proces uznávania netradičnej medicíny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14b) S cieľom zabezpečiť, aby sa nevytvárali nové bariéry voľnému pohybu zdravotníckych pracovníkov, a zaručiť bezpečnosť pacientov, treba vytvoriť rovnaké normy bezpečnosti práce zdravotníckych pracovníkov, najmä s cieľom zabrániť rizikám infekcií v dôsledku pracovných úrazov, napríklad zranení spôsobených injekčnými ihlami, ktoré môžu viesť k potenciálne fatálnym infekciám vrátane hepatitídy B, hepatitídy C a HIV, ako sa to uvádza v uznesení Európskeho parlamentu s odporúčaniami Komisii zo 6. júla 2009 o ochrane pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku poranení injekčnou ihlou1.

 

1 Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s.754.

Odôvodnenie

Rozdielna úroveň bezpečnosti práce zdravotníckych pracovníkov môže predstavovať závažnú prekážku voľnému pohybu zdravotníckych pracovníkov. Je potrebné riešiť najmä ochranu zdravotníckych pracovníkov voči zraneniam spôsobeným injekčnými ihlami, pretože predstavuje veľký a dôležitý rozdiel v úrovni bezpečnosti práce v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Členské štáty by mali zabezpečiť najmä vysokú úroveň ochrany pacientov, personálu a všetkých ostatných osôb, ktoré by sa do zdravotníckych zariadení mohli dostať nakazení infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou, pretože tieto predstavujú vážne ohrozenie verejného zdravia, najmä so zreteľom na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Mali by sa využívať všetky vhodné preventívne opatrenia vrátane hygienických noriem a diagnostických skríningových postupov, aby sa zabránilo riziku infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.

Odôvodnenie

Očakáva sa, že Európska komisia publikuje v roku 2008 oznámenie o bezpečnosti pacientov a infekciách spojených so zdravotnou starostlivosťou. Rada sa tiež zaviazala k spoločnému textu o tejto otázke v blízkej budúcnosti. Európsky parlament by mal preto zabezpečiť začlenenie tejto otázky, pretože infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou nedodržiavajú zemepisné hranice, a preto by sa mali zohľadniť v legislatívnom dokumente pre cezhraničné aspekty zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa na pacientov, ktorí idú za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu za podmienok iných ako sa predpokladá v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia zavedených nariadením (ES) č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného pohybu služieb v súlade so Zmluvou a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom by sa mala zaručiť predpokladaná výška nákladov na túto zdravotnú starostlivosť aspoň na takej úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že by im podobná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na území členského štátu, kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu poistenia pre svojich pacientov v prípade choroby a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty však môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za liečbu v poplatkoch platných v členskom štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä v prípade konkrétnej liečby poskytnutej európskymi referenčnými sieťami, ako sa ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa na pacientov, ktorí idú za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu za podmienok iných ako sa predpokladá v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia zavedených nariadením (EHS) č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného pohybu služieb v súlade so Zmluvou a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom by sa mala zaručiť predpokladaná výška nákladov na túto zdravotnú starostlivosť aspoň na takej úrovni, ktorá by bola rovnaká alebo rovnako účinná pre pacientov, ako keby im bola poskytnutá na území členského štátu, kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu poistenia pre svojich pacientov v prípade choroby a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty však môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za liečbu v poplatkoch platných v členskom štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to výhodnejšie. To môže byť najmä v prípade konkrétnej liečby poskytnutej európskymi referenčnými sieťami, ako sa ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Odôvodnenie

Judikatúra ESD sa nezmieňuje o „podobnej zdravotnej starostlivosti.“ Z dôvodov právnej jasnosti a súladu s pravidlami o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia by sa mal text „alebo podobná“ nahradiť textom „alebo rovnako účinná pre pacientov.“ Je to v súlade s interpretáciou pojmu „liečba“ v článku 22 nariadenia č. 1408/71 (nový článok 20 nariadenia č. 883/2004) (pozri napr. C-372/04, Watts, par 61).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(24a) Táto smernica berie na zreteľ skutočnosť, že členské štáty nemajú na svojej vnútroštátnej úrovni vždy stanovený nárok na liečbu, a že nie všetky členské štáty majú stanovený zoznam služieb, ktoré poskytujú alebo neposkytujú. Členské štáty si musia uchovať právo na takú organizáciu vlastného zdravotníckeho systému a systému sociálneho zabezpečenia, aby sa na regionálnej alebo miestnej úrovni dali určiť dostupné liečebné postupy a nárok na ne.

Odôvodnenie

Viaceré systémy zdravotnej starostlivosti nemajú vnútroštátne kritériá na určenie možnosti podstúpenia určitých liečebných postupov alebo definovaný „kôš starostlivosti“, na ktorý majú automaticky nárok všetci ľudia, ktorí sú v ňom zaradení. Smernica by mala brať plne na zreteľ skutočnosť, že niektoré členské štáty spoliehajú pri plánovaní a financovaní svojich zdravotníckych systémov na rozhodovacie mechanizmy na nižšej než vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo nemocničná starostlivosť predstavuje v rôznych systémoch zdravotníctva Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie môžu predstavovať prekážku v slobode pacientov prijímať služby zdravotnej starostlivosti. Aby sa táto prekážka odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici s prenocovaním. Bolo by však vhodné za nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia (napr. vysokotechnické snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo ak zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo (napr. liečba vážnych infekčných ochorení). Pravidelne aktualizovaný zoznam takýchto foriem liečby môže špecificky vymedziť Komisia komitologickým postupom.

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo nemocničná starostlivosť predstavuje v rôznych systémoch zdravotníctva Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie môžu predstavovať prekážku v slobode pacientov prijímať služby zdravotnej starostlivosti. Aby sa táto prekážka odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici s prenocovaním. Bolo by však vhodné za nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia (napr. vysokotechnické snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo ak zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo (napr. liečba vážnych infekčných ochorení), a u ktorých je potrebné plánovanie s cieľom zachovať vyvážené zemepisné zastúpenie služieb zdravotnej starostlivosti, riadiť náklady a predchádzať rozsiahlemu mrhaniu finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi. Pravidelne aktualizovaný zoznam takýchto foriem liečby špecificky vymedzia príslušné orgány členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je v súlade s judikatúrou ESD vyjadrená myšlienka, že nemocničná starostlivosť je neoddeliteľne spojená s potrebou plánovania, ktoré zabezpečí dostatočný a stály prístup k vyváženej ponuke nemocničnej starostlivosti vysokej kvality pri súčasnej kontrole nákladov a ochrane udržateľnosti systému sociálneho zabezpečenia. Ak je za predpokladané náklady na zdravotnú starostlivosť zodpovedný členský štát, v ktorom je pacient poistený, za vypracovanie zoznamu nemocničnej starostlivosti je zodpovedný tento štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že uplatňovanie princípov voľného pohybu v súvislosti s využívaním zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte v rámci limitov pokrytia zaručeného štatutárnou schémou poistenia pre prípad choroby v členskom štáte, kde je pacient poistený, nenaruší systémy zdravotníctva členských štátov alebo trvalú finančnú udržateľnosť ich systémov sociálneho zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho narušenia finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať vyrovnané lekárske a nemocničné služby prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody vo všeobecnom záujme, ktorými možno opodstatniť prekážky v princípe slobody poskytovať služby. Súdny dvor takisto uznal, že počet nemocníc, ich geografické rozloženie, spôsob ich organizácie a ich vybavenie, dokonca aj charakter lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť plánovanie. V tejto smernici by sa mal ustanoviť systém predchádzajúceho povoľovania týkajúci sa predpokladaných nákladov na nemocničnú starostlivosť prijímanú v inom členskom v prípade, že sú splnené tieto podmienky: ak bolo ošetrenie poskytnuté na jeho území, hradila by sa podľa jeho systému sociálneho zabezpečenia a následný odliv pacientov v dôsledku implementácie tejto smernice vážne narúša alebo môže vážne narušiť finančnú rovnováhu systémov sociálneho zabezpečenia a/alebo tento odliv pacientov vážne narúša alebo môže vážne narušiť plánovanie a racionalizáciu vykonané v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe medzi poskytovaním nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržanie liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na území príslušného členského štátu. Keďže posúdenie presného dosahu očakávaného odlivu pacientov si vyžaduje komplexné predpoklady a výpočty, v smernici sa predpokladá systém predchádzajúceho povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že možno očakávať vážne narušenie systému sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali zahrnúť prípady už existujúcich systémov predchádzajúceho povolenia, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8.

(31) Súdny dvor uznal, že existuje riziko vážneho narušenia finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať vyrovnané lekárske a nemocničné služby prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody vo všeobecnom záujme, ktorými možno opodstatniť prekážky v princípe slobody poskytovať služby. Súdny dvor takisto uznal, že počet nemocníc, ich geografické rozloženie, spôsob ich organizácie a ich vybavenie, dokonca aj charakter lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť plánovanie. V tejto smernici by sa mal ustanoviť systém predchádzajúceho povolenia týkajúci sa predpokladaných nákladov na zdravotnú starostlivosť prijímanú v inom členskom štáte. Predchádzajúce povolenie úhrady je dôležité pri každej nemocničnej a špecializovanej starostlivosti, pretože poskytuje pacientom záruku, že sa im poskytne liečba a náklady na ňu bude hradiť ich systém sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) V každom prípade, ak by sa členský štát rozhodol zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania pri predpokladaných nákladoch nemocničnej a špecializovanej starostlivosti poskytovanej v iných členských štátoch v súlade s ustanovením tejto smernice, náklady na túto starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte by mal takisto uhradiť členský štát, kde je pacient poistený, do predpokladanej výšky nákladov v prípade, že by sa podobná starostlivosť poskytla v členskom štáte, kde je pacient poistený, bez toho, aby skutočné náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť boli prekročené. No v prípade, že sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie a mali by sa priznať dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. To platí najmä v prípadoch, keď sa povolenie udelí po administratívnom alebo súdnom preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola poskytnutá starostlivosť v inom členskom štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým bolo uvedené povolenie zamietnuté a následne bolo toto zamietnutie uznané za neopodstatnené, majú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v členskom štáte, kde sa ošetrenie poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým v inom členskom štáte.

(32) V každom prípade, ak by sa členský štát rozhodol zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania pri predpokladaných nákladoch nemocničnej a špecializovanej starostlivosti poskytovanej v iných členských štátoch v súlade s ustanovením tejto smernice, náklady na túto starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte by mal takisto uhradiť členský štát, kde je pacient poistený, do predpokladanej výšky nákladov v prípade, že by sa rovnaká liečba alebo liečba rovnako účinná pre pacientov poskytla v členskom štáte, kde je pacient poistený, bez toho, aby skutočné náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť boli prekročené. No v prípade, že sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie a mali by sa priznať dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. To platí najmä v prípadoch, keď sa povolenie udelí po administratívnom alebo súdnom preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola poskytnutá starostlivosť v inom členskom štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým bolo uvedené povolenie zamietnuté a následne bolo toto zamietnutie uznané za neopodstatnené, majú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v členskom štáte, kde sa ošetrenie poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Judikatúra ESD sa nezmieňuje o „podobnej zdravotnej starostlivosti.“ Z dôvodov právnej jasnosti a súladu s pravidlami o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia by sa mal text „alebo podobná“ nahradiť textom „alebo rovnako účinná pre pacientov.“ Je to v súlade s interpretáciou pojmu „liečba“ v článku 22 nariadenia č. 1408/71 (nový článok 20 nariadenia č. 883/2004) (pozri napr. C-372/04, Watts, par 61).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(33a) Odmietnutie predchádzajúceho povolenia úhrady nemôže vychádzať len z existencie zoznamov čakateľov, ktoré umožňujú plánovanie a riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe stanovených všeobecných klinických priorít, bez toho, aby sa pre každý jednotlivý prípad nevykonalo objektívne lekárske posúdenie zdravotného stavu pacienta, anamnézy a pravdepodobného vývoja ochorenia, stupňa bolesti, ktorou pacient trpí, a/alebo povahy jeho postihnutia v čase podania alebo obnovenia žiadosti o povolenie.

Odôvodnenie

PDN vyjasňuje podmienky, na základe ktorých sa môže odmietnuť predchádzajúce povolenie (pozri prípad C-372/04 Watts).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Aby sa pacientom umožnilo uplatňovať svoje práva súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v praxi, potrebné sú vhodné informácie o všetkých podstatných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je najúčinnejším mechanizmom poskytovania takýchto informácií zriadenie centrálnych kontaktných miest v každom členskom štáte, na ktoré sa pacient môže obrátiť a ktoré môžu poskytnúť informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s ohľadom aj na kontext systému zdravotníctva v danom členskom štáte. Keďže otázka aspektov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti si takisto bude vyžadovať spojenie medzi orgánmi v rôznych členských štátoch, tieto centrálne kontaktné miesta by mali takisto predstavovať sieť, prostredníctvom ktorej by sa tieto otázky mohli najúčinnejšie riešiť. Tieto kontaktné miesta by mali navzájom spolupracovať a umožniť pacientom robiť rozhodnutia súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou na základe informácií. Mali by takisto poskytovať informácie o dostupných možnostiach v prípade problémov súvisiacich s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä o schémach mimosúdneho urovnania cezhraničných sporov.

(34) Aby sa pacientom umožnilo uplatňovať svoje práva súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v praxi, potrebné sú vhodné informácie o všetkých podstatných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je najúčinnejším mechanizmom poskytovania takýchto informácií zriadenie centrálnych kontaktných miest v každom členskom štáte, na ktoré sa pacient môže obrátiť a ktoré môžu poskytnúť informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s ohľadom aj na kontext systému zdravotníctva v danom členskom štáte. Keďže otázka aspektov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti si takisto bude vyžadovať spojenie medzi orgánmi v rôznych členských štátoch, tieto centrálne kontaktné miesta by mali takisto predstavovať sieť, prostredníctvom ktorej by sa tieto otázky mohli najúčinnejšie riešiť. Tieto kontaktné miesta by mali navzájom spolupracovať a umožniť pacientom robiť rozhodnutia súvisiace s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou na základe informácií. Mali by takisto poskytovať informácie o dostupných možnostiach v prípade problémov súvisiacich s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, najmä o schémach mimosúdneho urovnania cezhraničných sporov. Členské štáty by pri vypracúvaní opatrení na poskytovanie informácii o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti mali posúdiť potrebu poskytovať informácie v prístupných formátoch a poskytovať aj potenciálne zdroje, ktoré by ďalej mohli pomôcť zraniteľným pacientom, postihnutým a ľuďom s komplexnými potrebami.

 

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti dostupné v prístupných formátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré by podliehali rovnakému režimu ako nemocničná starostlivosť; sprievodné opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické kategórie liekov alebo látok z procesu uznávania lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte podľa tejto smernice; zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré musia splniť európske referenčné siete; postup zriaďovania európskych referenčných sietí. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice alebo na doplnenie tejto smernice pridaním nových menej podstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(45) Predovšetkým by sa príslušným orgánom členských štátov mala udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré by podliehali rovnakému režimu ako nemocničná starostlivosť; sprievodné opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické kategórie liekov alebo látok z procesu uznávania lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte podľa tejto smernice;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré by podliehali rovnakému režimu ako nemocničná starostlivosť; sprievodné opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické kategórie liekov alebo látok z procesu uznávania lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte podľa tejto smernice; zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré musia splniť európske referenčné siete; postup zriaďovania európskych referenčných sietí. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice alebo na doplnenie tejto smernice pridaním nových menej podstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré by podliehali rovnakému režimu ako nemocničná starostlivosť; zoznam služieb patriacich do kategórie zdravotníckych teleslužieb, laboratórnych služieb a diagnostiky a predpisovania liekov na diaľku; sprievodné opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické kategórie liekov alebo látok z procesu uznávania lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte podľa tejto smernice; zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré musia splniť európske referenčné siete; postup zriaďovania európskych referenčných sietí. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice alebo na doplnenie tejto smernice pridaním nových menej podstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Je tiež dôležité ozrejmiť, ktoré služby predstavujú zdravotnícke teleslužby, laboratórne služby a diagnostiku a predpisovanie liekov na diaľku. Takto sa smernica stane jasnejšou a komplexnejšou, a preto účinnejšou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Odôvodnenie 46a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(46a) Keďže táto smernica uľahčí slobodu pohybu pacientov v rámci Európskej únie, povedie pravdepodobne ku konkurencii medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Takáto konkurencia pravdepodobne prispeje k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti pre všetkých a k vytvoreniu centier excelentnosti.

Odôvodnenie

Ak toto bude výsledkom smernice, bude to pozitívny príspevok k systémom zdravotnej starostlivosti v členských štátoch, ale bude potrebné dôkladné monitorovanie, aby sa preverili výsledky smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Odôvodnenie 46b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46b) Každý by mal mať prístup k európskym referenčným centrám (ECR).

Odôvodnenie

Diskusia o európskych referenčných centrách stále pokračuje. Je potrebné zdôrazniť, že táto diskusia sa musí uzavrieť a že cieľom centier je rovnaký prístup pre všetkých. Úhrada nákladov by preto mala byť súčasťou nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa zavádza všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Touto smernicou sa zavádzajú spoločné pravidlá na zabezpečenie mobility a prístupu pacientov k bezpečnej, vysoko kvalitnej, udržateľnej, efektívnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pričom sa v plnej miere rešpektuje zodpovednosť členských štátov za definovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia v súlade so zásadami všeobecného prístupu, solidarity, prístupu k starostlivosti dobrej kvality, rovnosti, cenovej dostupnosti, rovnakej územnej dostupnosti a demokratickej kontroly.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo nutnosti, že občania budú musieť cestovať za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu, je dôležité, aby bol systém aj efektívny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter.

 

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter. Táto smernica sa uplatňuje na zákonné, súkromné a kombinované systémy zdravotného poistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) nariadenia o koordinácii schém sociálneho zabezpečenia, najmä článok 22 nariadenia Rady (ES) 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samozamestnávateľov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

f) nariadenia o koordinácii schém sociálneho zabezpečenia, najmä články 19, 20, 22 a 25 nariadenia Rady (EHS) 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samozamestnávateľov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a články 17, 18, 19, 20, 27 a 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení)1.

 

1 Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 22 nariadenia Rady (ES) č. 1408/71 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

2. Do dátumu začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004 sa uplatňuje pravidlo, podľa ktorého ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať oprávnenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 22 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Od dátumu začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004 sa uplatňuje pravidlo, podľa ktorého ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať oprávnenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 20 nariadenia (ES) č. 883/2004, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 20 nariadenia Rady (ES) č. 883/2004 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia oprávnenia stanovené v článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004, oprávnenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „zdravotná starostlivosť“ je zdravotnícka služba poskytovaná odborníkom v oblasti zdravotníctva alebo pod jeho dozorom v rámci výkonu jeho povolania a bez ohľadu na to, ako je organizovaná, poskytovaná a financovaná na vnútroštátnej úrovni, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter;

a) „zdravotná starostlivosť“ je zdravotnícka služba poskytovaná pacientom s cieľom posúdiť, udržať alebo obnoviť ich zdravotný stav. Na účely článkov 6, 7, 8, 9, 10 a 11 tejto smernice sa zdravotnou starostlivosťou rozumejú formy liečby, ktoré patria k zdravotným výkonom ustanoveným v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ je starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je pacient poistený, alebo starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má poskytovateľ bydlisko, je registrovaný alebo v ktorom má sídlo;

b) „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ je starostlivosť, ktorú pacient využije v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je poistený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte“ je zdravotná starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom je pacient poistenou osobou;

c) „využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte“ znamená zdravotnú starostlivosť, ktorú pacient využije v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom je pacient poistenou osobou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno g – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

iia) poistená osoba, ako ju vymedzujú poistné podmienky súkromných systémov zdravotného poistenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ha) Ak je pri uplatňovaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (ES) č. 883/04 zdravotná poisťovňa v členskom štáte, v ktorom má pacient sídlo, zodpovedná za poskytovanie výkonov podľa právnych predpisov tohto štátu, na účely tejto smernice sa tento členský štát považuje za členský štát, v ktorom je pacient poistený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) „poškodenie" je nepriaznivý dôsledok alebo poranenie spôsobené poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

l) „nepriaznivá udalosť“ je neúmyselné poranenie alebo komplikácia, ktorá by normálne nebola dôsledkom stavu, ktorý bol predmetom ošetrenia, alebo poskytnutia nutnej zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Definícia poškodenia ako nepriaznivého dôsledku alebo poranenia spôsobeného poskytovaním zdravotnej starostlivosti v návrhu Komisie je príliš široká, keďže každý chirurgický výkon v sebe nesie určité riziko poškodenia (bez ohľadu na to, aké malé), dokonca aj keď sa vykonáva na najvyššej úrovni. Smernica musí pripustiť primerané riziko poškodenia ako prirodzenú súčasť liečebného postupu. Znenie tejto časti textu by sa malo týkať len výnimočných nepriaznivých udalostí, keď dôjde k oveľa vážnejšiemu poraneniu alebo komplikácii v porovnaní s menej vážnymi chorobami, ktoré sú bežne dôsledkom ošetrenia. Zdá sa preto vhodnejšie nahradiť slovo poškodenie slovami nepriaznivá udalosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto kontexte a pri rešpektovaní princípov univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto kontexte a pri rešpektovaní princípov univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na ich území a berú do úvahy:

Odôvodnenie

Vyžadovanie od členských štátov, aby „zabezpečili“ niektoré body, znižuje ich zodpovednosť za stanovenie ich vlastných noriem kvality a bezpečnosti. Vzhľadom na článok 152 zmluvy, ktorý stanovuje, že členské štáty sú zodpovedné za organizáciu, financovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti svojim občanom, sa javí, že vhodnejšie je uviesť, že členské štáty by mali „zobrať do úvahy“ , nie „zabezpečiť“ .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto kontexte a pri rešpektovaní princípov univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. Pri dodržiavaní zásad všeobecného záujmu, univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity a úloh verejných služieb, ktoré z toho vyplývajú a ktorými sú poverení poskytovatelia zdravotníckych služieb, vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosť poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

Odôvodnenie

Malo by sa spresniť, že zdravotnícke služby sú službami všeobecného záujmu a nemôžu byť zaradené medzi bežné služby, pre ktoré platia všeobecné ustanovenia vnútorného trhu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) tieto normy kvality a bezpečnosti sú občanom verejne dostupné v jasnom a prístupnom formáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v praxi pravidelne monitorovalo a vyhodnocovalo a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

Odôvodnenie

Vyhodnotenie výsledkov monitorovania je dôležité, aby sa ukázalo, na čom sa nápravné opatrenie zakladá. Okrem toho výsledky vyhodnocovania sa môžu v budúcich rokoch použiť pri tvorbe siete akreditovaných a uznávaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

b) aby sa v praxi pravidelne monitorovalo uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a kompetentnosť zdravotníckych pracovníkov a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

Odôvodnenie

Pre bezpečnosť pacientov je dôležité, aby boli zdravotnícki pracovníci kompetentní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali relevantné informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali relevantné informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, najmä pokiaľ ide o kvalitu, dostupnosť, ceny a výstupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania a s ohľadom na úhradu ďalších nákladov, za ktoré je zodpovedný pacient, napr. nákladov na dopravu a ubytovanie pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti;

Odôvodnenie

Týmto sa zabezpečí, aby boli pacienti informovaní o pravidlách úhrady nákladov, ktoré sa na nich vzťahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali relevantné informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali relevantné informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, najmä pokiaľ ide o dostupnosť, kvalitu, bezpečnosť, ceny a výstupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie sťažnosti a aby sa zaručili nápravné opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

d) aby pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a verejnosť mali prostriedky na podanie sťažnosti a zaručenú možnosť uchýliť sa k nápravným opatreniam a kompenzáciám, keď utrpia alebo si uvedomia škodu vzniknutú v dôsledku cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Je to v kontexte efektívneho systému zdravotníctva a právnej úpravy týkajúcej sa tejto profesie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) aby pacienti z iných členských štátov mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako pacienti z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje.

g) aby pacienti z iných členských štátov mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako pacienti z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje. V tejto smernici sa však od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom nevyžaduje, aby prijímali plánované ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov z iných členských štátov na úkor iných pacientov s podobnými zdravotnými potrebami, napr. predlžovaním obdobia čakania na ošetrenie.

Odôvodnenie

Z dôvodu jednoznačnosti a konzistentnosti sa javí byť vhodné začleniť do hlavnej časti smernice znenie, ktoré potvrdzuje, že od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nevyžaduje, aby prijímali pacientov na plánované ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov z iných členských štátov na úkor iných pacientov z členského štátu zabezpečujúceho liečbu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

gb) Členské štáty jasne vymedzia práva pacientov a práva ľudí vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti v súlade s Chartou základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. So zreteľom na veľký význam zabezpečenia kvality a bezpečnosti cezhraničnej starostlivosti najmä pre pacientov, organizácie podieľajúce sa na vypracúvaní noriem a usmernení uvedených v odsekoch 1 a 3 zahŕňajú minimálne organizácie pacientov (najmä organizácie cezhraničnej povahy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo podobná zdravotná starostlivosť poskytla na území jeho členského štátu. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti (plánovanej starostlivosti) alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť (plánovanú starostlivosť) poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Príslušné inštitúcie členského štátu, v ktorom je pacient poistený (bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie č. 883/2004 od dátumu začatia jeho uplatňovania), uhradia náklady, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká liečba alebo liečba rovnako účinná poskytla na území jeho členského štátu. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

Je žiaduce konkrétne uviesť, že tento článok sa týka plánovanej starostlivosti, ktorá je dôvodom cesty do zahraničia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza alebo vyrovnáva systém sociálneho zabezpečenia alebo príslušná inštitúcia členského štátu, v ktorom je pacient poistený (bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie č. 883/2004 od dátumu začatia jeho uplatňovania), v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej liečby alebo liečby rovnako účinnej v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti. Členské štáty môžu rozhodnúť o preplatení iných súvisiacich nákladov, napríklad nákladov na ubytovanie a cestovných nákladov.

Odôvodnenie

Ide o objasnenie toho, že náklady nemá uhradiť členský štát, ale príslušný subjekt sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 6 - odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže uložiť pacientovi žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti a regulačné a administratívne náležitosti vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej starostlivosti a úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na vlastnom území, pokiaľ nie sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky v slobode pohybu osôb.

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže uložiť pacientovi žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti a regulačné a administratívne náležitosti vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej starostlivosti a úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil v prípade poskytnutia rovnakej liečby alebo liečby rovnako účinnej na vlastnom území, pokiaľ nie sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky v slobode pohybu osôb.

Odôvodnenie

Judikatúra ESD sa nezmieňuje o „podobnej zdravotnej starostlivosti.“ Z dôvodov právnej jasnosti a súladu s pravidlami o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia by sa mal text „alebo podobná“ nahradiť textom „alebo rovnako účinná pre pacientov.“ Je to v súlade s interpretáciou pojmu „liečba“ v článku 22 nariadenia č. 1408/71 (nový článok 20 nariadenia č. 883/2004) (pozri napr. C-372/04, Watts, par 61).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 6 - odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej liečby alebo liečby rovnako účinnej na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

Judikatúra ESD sa nezmieňuje o „podobnej zdravotnej starostlivosti.“ Z dôvodov právnej jasnosti a súladu s pravidlami o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia by sa mal text „alebo podobná“ nahradiť textom „alebo rovnako účinná pre pacientov.“ Je to v súlade s interpretáciou pojmu „liečba“ v článku 22 nariadenia č. 1408/71 (nový článok 20 nariadenia č. 883/2004) (pozri napr. C-372/04, Watts, par 61).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť za poistenú osobu v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

Rovný prístup ku starostlivosti v zahraničí môže narušiť potreba, aby pacient zaplatil najskôr z vlastného vrecka a až potom mohol požiadať o náhradu. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, a členský štát, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, môžu navzájom dohodnúť rýchly postup úhrady (aspoň pre ekonomicky znevýhodnených pacientov, ak nie pre všetkých). Uvedením toho, že náklady sa poistencovi uhradia, sa táto možnosť vylučuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pacientom cestujúcim do iného členského štátu s cieľom prijímať alebo žiadať o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacientom cestujúcim do iného členského štátu s cieľom prijímať alebo žiadať o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES. Ak je zdravotná dokumentácia vedená v elektronickej forme, majú pacienti zaručené právo získať kópiu tejto dokumentácie alebo právo na vzdialený prístup k tejto zdravotnej dokumentácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pacientom cestujúcim do iného členského štátu s cieľom prijímať alebo žiadať o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacientom využívajúcim zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sú poistení, alebo žiadajúcim o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

Odôvodnenie

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, neuhrádza náklady na ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte s výhradou predchádzajúceho povolenia, ak by sa náklady na túto starostlivosť, v prípade, že bola poskytnutá na jeho území, uhrádzali jeho systémom sociálneho zabezpečenia.

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, neuhrádza náklady na ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte s výhradou predchádzajúceho povolenia, ak by sa náklady na túto starostlivosť, v prípade, že bola poskytnutá na jeho území, uhrádzali jeho zákonným systémom sociálneho zabezpečenia.

Odôvodnenie

Zásady odhadu nákladov na zdravotnú starostlivosť sa uplatňujú vtedy, ak sa týkajú nákladov na starostlivosť, ktoré by uhrádzal zákonný systém sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom je pacient poistený, keby sa táto starostlivosť poskytla na jeho území. Zodpovedá pojmu použitému v článku 6 smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely úhrady zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte v súlade s touto smernicou sa pod nemocničnou starostlivosťou rozumie:

1. Na účely úhrady zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte v súlade s touto smernicou sa pod nemocničnou a špecializovanou starostlivosťou rozumie zdravotná starostlivosť, ako ju vymedzuje členský štát, v ktorom je pacient poistený, a ktorá:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt príslušného pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním

a) si vyžaduje pobyt príslušného pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním; alebo

Odôvodnenie

Definícia Komisie nezodpovedá skutočnej starostlivosti poskytovanej v členských štátoch. Nezohľadňuje také výkony, ako je ambulantná chirurgia.

Nato, aby zodpovedala skutočným službám poskytovaných v praxi, definícia nemocničnej starostlivosti by sa mala odvolať na definíciu platnú v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zdravotná starostlivosť zahrnutá v osobitnom zozname, ktorá si nevyžaduje pobyt pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním. Tento zoznam sa obmedzuje na:

 

- zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia alebo

b) - si vyžaduje využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia; alebo

- zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

c) - zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento zoznam vypracuje Komisia, ktorá ho môže pravidelne aktualizovať. Tie opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Týmto PDN sa berie do úvahy, že systémy predchádzajúceho schvaľovania môžu byť pre pacientov dôležité tým, že poskytujú istotu o tom, na akú náhradu budú mať nárok a aké náklady budú znášať sami, o podmienkach prípadnej následnej starostlivosti a o postupoch v prípade, ak dôjde k problémom. Tieto otázky sa týkajú rovnako starostlivosti poskytovanej v nemocniciach a inde, ako aj potreby plánovať služby a riadiť finančné zdroje tými, ktorí riadia systémy zdravotníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže ustanoviť systém predchádzajúceho povoľovania úhrady nákladov na nemocničnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte zo svojho systému sociálneho zabezpečenia, ak sú splnené tieto podmienky:

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže ustanoviť systém predchádzajúceho povoľovania úhrady nákladov na nemocničnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte zo svojho systému sociálneho zabezpečenia, ak by to mohlo mať vplyv na dôležité aspekty jeho systému zdravotnej starostlivosti vrátane rozsahu, nákladov alebo finančnej štruktúry. Tento systém sa bude uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie č. 883/2004 od dátumu začatia jeho uplatňovania.

a) ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, bolo by možné vykonať odhad v rámci systému zabezpečenia tohto členského štátu; a

 

b) účelom tohto systému je riešiť následný odliv pacientov v dôsledku implementácie tohto článku a zabrániť vážnemu narušeniu alebo možnému vážnemu narušeniu:

 

i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

 

ii) plánovania a racionalizácie vykonaných v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe medzi poskytovaním nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ďalej udržania vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržania liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na jeho území.

 

Odôvodnenie

Týmto PDN sa berie do úvahy, že systémy predchádzajúceho schvaľovania sú pre pacientov dôležité tým, že poskytujú istotu o tom, na akú náhradu budú mať nárok a aké nákladu budú znášať sami, o podmienkach prípadnej následnej starostlivosti a o postupoch v prípade, ak dôjde k problémom. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodovať o okolnostiach, za ktorých sú systémy predchádzajúceho povolenia povinné pre pacientov, ktorí vyhľadávajú zdravotnú starostlivosť v zahraničí, pod podmienkou, že tieto systémy spĺňajú kritériá, ako sú transparentnosť a primeranosť, že sú jednoduché a priamočiare a poskytujú včasné odpovede na žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Systém predchádzajúceho povoľovania sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané na zabránenie takéhoto vplyvu a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

4. Systém predchádzajúceho povoľovania úhrady sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2, a musí sa obmedziť na to, čo je potrebné a primerané na zabránenie takéhoto vplyvu a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Pre pacientov musia byť dostupné systémy podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie úhrady na miestnej/regionálnej úrovni, musia byť prístupné a transparentné. Pravidlá podávania žiadostí o predchádzajúce povolenie úhrady a ich zamietnutia musia byť dostupné pred podaním žiadosti, aby sa dala uskutočniť spravodlivým a transparentným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby v prípade, ak pacient požiadal o predchádzajúce povolenie úhrady a získal ho, mal povinnosť zaplatiť vopred len tie náklady, ktoré by mal zaplatiť týmto spôsobom, keby mu bola poskytnutá starostlivosť jeho domovským zdravotným systémom. Členské štáty by mali pri ostatných nákladoch usilovať o priamy prevod finančných prostriedkov medzi financujúcimi stranami a poskytovateľmi starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Pacientom, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, sa zaručí právo požiadať o predchádzajúce povolenie úhrady v členskom štáte, v ktorom sú poistení.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby mali pacienti právo požiadať o predchádzajúce povolenie úhrady v členskom štáte, v ktorom sú poistení, a aby právo využiť cezhraničnú starostlivosť bolo právom pre všetkých a pacienti mohli s určitosťou vedieť, či sa im náklady uhradia alebo nie. Systém bez tohto práva požiadať o predchádzajúce povolenie úhrady by viedol k vysokej ekonomickej neistote pacientov. Táto neistota by znížila príťažlivosť práva využiť cezhraničnú starostlivosť pre ľudí s nízkymi príjmami a nebola by rovnako dostupná pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 6 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6. Členský štát zabezpečujúci liečbu môže prijať vhodné opatrenia na riadenie toku pacientov a predchádzanie tomu, aby tento tok nenarušil jeho systém zdravotnej starostlivosti. Členský štát zabezpečujúci liečbu nesmie diskriminovať pacientov podľa národnosti a zabezpečí, aby sa opatrenia obmedzujúce voľný pohyb obmedzovali na to, čo je potrebné a primerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby správne postupy týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte súvisiace s akýmkoľvek predchádzajúcim povolením uvedeným v článku 8 ods. 3, úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte a iné podmienky a náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 boli založené na objektívnych nediskriminačných kritériách, ktoré sa vopred uverejnia a ktoré sú potrebné a primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Poistenej osobe sa v každom prípade udelí povolenie v súlade s nariadeniami o koordinácii sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f) vždy, keď sú splnené podmienky článku 22 ods. 1 písm. c) a článku 22.2 nariadenia 1408/71.

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby správne postupy týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte súvisiace s akýmkoľvek predchádzajúcim povolením uvedeným v článku 8 ods. 3, úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte a iné podmienky a náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 boli založené na objektívnych nediskriminačných kritériách, ktoré sa vopred uverejnia a ktoré sú potrebné a primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Do dátumu začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004 sa uplatňuje pravidlo, podľa ktorého sa poistenej osobe v každom prípade udelí povolenie v súlade s nariadeniami o koordinácii sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f) vždy, keď sú splnené podmienky článku 22 ods. 1 písm. c) a článku 22 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1408/71. Od dátumu začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004 sa uplatňuje pravidlo, podľa ktorého sa poistenej osobe udelí oprávnenie v súlade s nariadeniami o koordinácii sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f) vždy, keď sú splnené podmienky článku 20 nariadenia (ES) č. 883/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát musí pri stanovení časových lehôt, v rámci ktorých sa žiadosti o využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte musia vybaviť, zohľadniť:

Členský štát musí pri stanovení časových lehôt, v rámci ktorých sa žiadosti o využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte musia vybaviť, zohľadniť a stanoviť kritériá, na základe ktorých posudzuje:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) naliehavosť liečby alebo príslušného lekárskeho zákroku;

Odôvodnenie

I keď mnohé stavy nemusia byť bolestivé, môžu vyžadovať naliehavú liečbu alebo zákrok prostredníctvom zvláštneho lekárskeho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Článok 9 -odsek 4 -písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) akreditáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom sa ošetrenie poskytuje.

Odôvodnenie

Akreditácia je dôležitým prvkom pri posudzovaní kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice

Článok 9 - odsek 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) anamnéza pacienta.

Odôvodnenie

ESD je toho názoru, že na to, aby sa mohlo určiť, či môže pacient postúpiť rovnako účinnú liečbu bez prieťahov v členskom štáte, v ktorom má trvalé bydlisko, musí príslušná inštitúcia riadne posúdiť aj anamnézu pacienta (pozriC-372/04, Watts, odsek 62).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa pacientom budú na požiadanie poskytovať informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného, vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte.

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa pacientom budú na požiadanie poskytovať nestranné, porovnateľné a súhrnné informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného, vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte

 

1a. Členský štát zabezpečujúci liečbu zabezpečí, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa budú verejne sprístupňovať nestranné, porovnateľné a súhrnné informácie vrátane informácií o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a odborníkoch v oblasti zdravotníctva a poskytovateľoch v tomto členskom štáte, kvalite a uplatňovaných bezpečnostných normách, zavedenom systéme regulácie a postupe podávania sťažností, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v tomto členskom štáte

 

1b. V informáciách o cezhraničnej starostlivosti sa musia zreteľne rozlíšiť práva pacientov vyplývajúce z tejto smernice a práva vyplývajúce z nariadení o koordinácii sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f).

Odôvodnenie

Informácie uvedené v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sú potrebné na dobre premyslený výber nemocnice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sú ľahko prístupné aj elektronicky a ich súčasťou sú aj informácie o pacientových nárokoch, postupoch pri nadobúdaní týchto nárokov a odvolávacích a nápravných systémoch, ak sa pacientovi tieto nároky upierajú.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sú ľahko prístupné aj elektronicky vo formátoch ľahko dostupných ľuďom so zdravotným postihnutím bez ďalších nákladov pre nich a ich súčasťou sú aj informácie o pacientových nárokoch, postupoch pri nadobúdaní týchto nárokov a odvolacích a nápravných systémoch, ak sa pacientovi tieto nároky upierajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Okrem informácií uvedených v odseku 1 sa informácie o zdravotníckych odborníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sprístupňujú elektronickými prostriedkami v členskom štáte, v ktorom sú zdravotnícki odborníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti registrovaní, a obsahujú meno, číslo registrácie a adresu miesta vykonávania praxe zdravotníckeho odborníka a informácie o obmedzeniach ich praxe.

Odôvodnenie

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health professionals and health service providers should be available in Member states so that patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

Členský štát zabezpečujúci liečbu zabezpečí, aby:

 

a) pacienti na požiadanie dostali informácie o zárukách kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

b) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v členskom štáte zabezpečujúcom liečbu poskytovali informácie o dostupnosti, cenách a výsledkoch poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane postupov podávania sťažností a nápravných opatrení pri poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Pacientom sa musia poskytovať najrelevantnejšie a najužitočnejšie informácie. Preto je na členskom štáte, aby poskytoval informácie o svojom systéme zdravotnej starostlivosti . Ak by členské štáty museli poskytovať informácie o ostatných 26 členských štátoch, existovalo by riziko, že informácie nebudú relevantné a informačný systém by mohol byť nespoľahlivý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii.

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii. Členské štáty zabezpečia, aby v týchto národných kontaktných miestach boli zastúpené organizácie pacientov, organizácie financujúce systém zdravotného poistenia a poskytovatelia starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii.

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii. V záujme zainteresovaných strán môžu tiež zostaviť zoznamy národných centier nemocničnej a špecializovanej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Článok 12 -odsek 2 -písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach a o centrách excelentnosti alebo strediskách zdravotnej starostlivosti, ktoré sa špecializujú na určité ochorenia;

Odôvodnenie

Právo pacienta na informácie sa musí doplniť o informácie o centrách excelentnosti a špecializovaných strediskách zdravotnej starostlivosti, aby sa pacient mohol uvážlivo rozhodnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a kvality a noriem bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností, prostriedkov na reguláciu odborníkov a poskytovateľov starostlivosti a uskutočnenie regulačných opatrení, prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v tomto členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

a) poskytuje pacientom a zdravotníckym odborníkom a šíri informácie týkajúce sa najmä práv pacientov v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

Odôvodnenie

Zdravotnícki odborníci sú prvým kontaktným miestom pre pacientov a potrebujú informácie o právach pacientov, aby mohli dodržiavať všetky práva, ako aj usmerniť pacientov pri získavaní potrebnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Národné kontaktné miesto členského štátu zabezpečujúceho starostlivosť registruje všetky činnosti vykonané v členskom štáte zabezpečujúcom starostlivosť na základe článkov 6, 7, 8, 9 a 15 a oznamuje ich príslušným orgánom členského štátu zabezpečujúceho starostlivosť, ako aj národnému kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujú národnému kontaktnému miestu svojho členského štátu potrebné informácie hneď po ich získaní.

Odôvodnenie

V záujme čo najhladnejšieho fungovania postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri implementácii tejto smernice.

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri podpore kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, ako to vyžaduje implementácia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri implementácii tejto smernice.

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri implementácii tejto smernice a uzatvárajú dohody v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej alebo báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce.

Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce a uzatvárajú dohody v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej alebo báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce.

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce a napomáhajú komunikáciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v členských štátoch, v ktorých je pacient poistený alebo v ktorých sa ošetrenie poskytuje s cieľom zabezpečiť kontinuitu starostlivosti.

Odôvodnenie

Pre bezpečnosť pacientov je dôležitá kontinuita starostlivosti. Na zabezpečenie kontinuity starostlivosti by lekárske tímy z krajiny pôvodu pacienta mali úzko spolupracovať s tímami lekárov a špecialistov z krajiny zabezpečujúcej liečbu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty, a to najmä susedné krajiny, môžu medzi sebou uzatvárať dohody uvedené v odsekoch 1 a 2 týkajúce sa medziiným užitočných rámcov spolupráce, ktorých existencia môže pokračovať alebo ktoré môžu dostať viac priestoru na rozvoj prílivu a odlivu pacientov vo vzťahu k týmto členským štátom a plánovania systémov a určitých intramurálnych foriem starostlivosti.

Odôvodnenie

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. toe te laten. Voor structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty sa navzájom bezodkladne a aktívne informujú o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych odborníkoch, voči ktorých registrácii alebo právu poskytovať služby podnikli regulačné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa neobmedzujú na to, čo je na ochranu ľudského zdravia potrebné a primerané a nemajú nediskriminačnú povahu alebo

a) sa neobmedzujú na to, čo je potrebné, nie sú primerané vzhľadom na ochranu ľudského zdravia a sú diskriminačné alebo

Odôvodnenie

Veta je v znení Komisie nesprávna. Písmeno a) vyratúva výnimky, ktoré umožňujú členským štátom nedodržať všeobecné pravidlo: Od obmedzenia uznávania jednotlivých lekárskych predpisov sa možno odchýliť len vtedy, ak sa predpisy neobmedzujú na to, čo je potrebné, nie sú primerané vzhľadom na ochranu ľudského zdravia alebo sú diskriminačné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Uznávanie lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte neznamená zmenu práva členských štátov určovať výhody, ktoré sa členské štáty samy rozhodnú udeliť.

Odôvodnenie

Cieľom smernice nie je narušiť platnosť zásady subsidiarity, ktorá umožňuje členským štátom určiť, aké výhody chcú udeliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Úhrada týkajúca sa jednotlivých lekárskych predpisov sa zakladá len na príslušných ustanoveniach členského štátu, v ktorom je pacient poistení

Odôvodnenie

Otázka vzájomného uznávania lekárskych predpisov sa musí vyjasniť v spojení s otázkou úhrady nákladov. Je dôležité, že sa môže uskutočniť len úhrada zdravotníckych výrobkov, ktoré sú súčasťou balíka výkonov v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, je povinný uhradiť náklady na lieky predpísané v inom štáte len vtedy, ak sa tieto náklady hradia aj v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený (napríklad v rámci kódexu pre poskytovanie náhrad alebo pozitívneho zoznamu).

Odôvodnenie

V opačnom prípade by existoval rozpor s článkom 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) opatrenia na umožnenie lekárnikom alebo iným odborníkom overiť si pravosť lekárskeho predpisu a fakt, či lekársky predpis v inom členskom štáte vydala oprávnená osoba formou zavedenia formátu lekárskych predpisov Spoločenstva a podpory interoperability elektronických lekárskych predpisov;

a) opatrenia na umožnenie lekárnikom alebo iným odborníkom overiť si pravosť lekárskeho predpisu a fakt, či lekársky predpis v inom členskom štáte vydala oprávnená osoba formou zavedenia štandardizovaného formátu lekárskych predpisov Spoločenstva a podpory interoperability elektronických lekárskych predpisov;

Odôvodnenie

Monitorovanie trendov a modelov vzniku negatívnych udalostí a systémových zlyhaní pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti umožní členským štátom a Komisii odhaliť určité problémy, ktoré budú vznikať pri vykonávaní smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) opatrenia na zabezpečenie, aby sa lieky predpísané v jednom členskom štáte a povolené v inom správne identifikovali a aby informácie týkajúce sa týchto produktov, ktoré sa pacientom poskytujú, boli zrozumiteľné;

b) opatrenia na zabezpečenie, aby sa lieky predpísané v jednom členskom štáte a povolené v inom správne identifikovali a aby informácie týkajúce sa týchto produktov, ktoré sa pacientom poskytujú, boli zrozumiteľné; lekárske predpisy vystavené v rámci tohto formulára Spoločenstva musia byť v súlade s medzinárodnými neregistrovanými názvami (INN);

Odôvodnenie

Lekárske predpisy vystavené podľa formulára Spoločenstva by mali používať spoločný jazyk, ktorým je medzinárodný neregistrovaný názov (INN), aby boli zrozumiteľné v celej Európe. Tento medzinárodný neregistrovaný názov vymedzuje lieky podľa molekúl a nie podľa obchodného názvu, ktorý sa líši v jednotlivých štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v prípade potreby opatrenia na vylúčenie špecifických kategórií liekov z uznávania lekárskych predpisov stanoveného v tomto článku s cieľom chrániť verejné zdravie.

c) v prípade potreby opatrenia na vylúčenie špecifických kategórií liekov z uznávania lekárskych predpisov stanoveného v tomto článku, ak sa uplatňujú podmienky stanovené v odseku 1 uvedenom vyššie alebo s cieľom chrániť verejné zdravie.

Odôvodnenie

V záujme väčšej jasnosti je žiaduce zrušiť podmienky, ktoré umožňujú členským štátom, aby nezakázali obmedzenie uznávania jednotlivých lekárskych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 - písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) opatrenia na zabezpečenie toho, aby vydávané lekárske predpisy a informácie o predpísaných zdravotníckych výrobkoch boli dostupné ľuďom so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice

Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 15a

Experimentálne oblasti

 

S cieľom vypracovať v budúcnosti čo najúčinnejšiu politiku v oblasti starostlivosti Komisia určí hraničné regióny ako experimentálne oblasti, v ktorých sa komplexne otestujú, analyzujú a posúdia inovatívne iniciatívy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty umožnia vývoj európskych referenčných sietí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tieto siete sú permanentne otvorené novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem sa do nich zapojiť za predpokladu, že spĺňajú všetky požadované podmienky a kritériá.

1. Členské štáty umožnia vývoj európskych referenčných sietí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a prehlbujú skúsenosti, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť v rámci európskych cezhraničných zoskupení pre spoluprácu. Tieto siete sú permanentne otvorené novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem sa do nich zapojiť za predpokladu, že spĺňajú všetky požadované podmienky a kritériá.

Odôvodnenie

EZCS (európske zoskupenie cezhraničnej spolupráce) je dôležitý a už existujúci nástroj na úrovni cezhraničnej zdravotnej spolupráce. Najlepšie skúsenosti EZCS by sa mohli využiť na ďalší rozvoj v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) pomáhať zabezpečovať efektívny prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých, predovšetkým s cieľom bojovať proti nerovnostiam vo výsledkoch zdravotnej starostlivosti medzi členskými štátmi i v rámci jednotlivých členských štátov;

Odôvodnenie

Je to jeden z hlavných prvkov politiky zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fb) vytvoriť databázu všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a informácií o osobitných špecializáciách s cieľom vypracovať zoznam centier excelentnosti;

Odôvodnenie

Môže to pomôcť pacientom správne sa rozhodnúť pre určitú nemocnicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty nakupujúce elektronické zdravotnícke služby od poskytovateľov starostlivosti a odborníkov z iných členských štátov zabezpečia, aby títo poskytovatelia starostlivosti a odborníci boli riadne regulovaní a kvalifikovaní, a aby preukázali prostredníctvom relevantného príslušného orgánu, že sú spôsobilí vykonávať prax a poskytovať elektronické zdravotnícke služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zbierajú štatistické a doplňujúce údaje o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej starostlivosti, jej poskytovateľoch a pacientoch, nákladoch a výsledkoch, ktoré sú potrebné na účely monitorovania. Tieto údaje zbierajú ako súčasť svojich všeobecných systémov na zbieranie údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva o tvorbe štatistiky a ochrane osobných údajov.

1. Členské štáty zbierajú štatistické a doplňujúce údaje o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej starostlivosti, jej poskytovateľoch a pacientoch, nákladoch a výsledkoch, ktoré sú potrebné na účely monitorovania. Monitorujú aj trendy a modely vzniku negatívnych udalostí a systémových zlyhaní pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti. Tieto údaje zbierajú ako súčasť svojich všeobecných systémov na zbieranie údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva o tvorbe štatistiky a ochrane osobných údajov.

Odôvodnenie

Monitorovanie trendov a modelov vzniku negatívnych udalostí a systémových zlyhaní pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti umožní členským štátom a Komisii odhaliť určité problémy, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Cieľom tohto zbierania údajov je vyhodnotiť, či táto smernica prispieva k mobilite pacientov, celkovej kvalite zdravotnej starostlivosti a k dodržiavaniu zásady prístupu pre všetkých.

Odôvodnenie

Vzhľadom na cieľ smernice je potrebné zdôrazniť, že zozbierané údaje by mali pomôcť vyhodnotiť, či smernica tento cieľ plní. Aj v správe (článok 20) by to malo byť jedným z hlavných prvkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Zber údajov v kontexte tohto článku sa úzko koordinuje so zberom údajov ustanoveným Správnou komisiou pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov.

Odôvodnenie

Tesná spolupráca pri zbere údajov podľa tejto smernice a zbere údajov podľa pravidiel koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia umožní získanie komplexnejšieho pohľadu na cezhraničné toky ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia zabezpečí, aby sa zhromaždili potrebné informácie na grafickú ilustráciu cezhraničných tokov pacientov a odborníkov, a bolo možné urýchlene naprávať nežiaduce efekty a podporovať pozitívne vplyvy. Komisia zahrnie tieto informácie do správy uvedenej v odseku 1.

POSTUP

Názov

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Referenčné čísla

KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

23.9.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Iles Braghetto

9.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Dátum prijatia

2.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Gabriela Crețu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Țicău

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (*) (10.3.2009)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
(KOM(2008) – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Bernadette Vergnaud

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Služby zdravotnej starostlivosti boli vylúčené zo smernice o službách, pretože plnia úlohy verejného záujmu a musia byť predmetom osobitných právnych predpisov, ktoré zaručujú bezpodmienečné dodržiavanie zásady rovnakého prístupu, univerzálnosti, kvality, bezpečnosti a solidarity.

Zdravie nemôže byť považované za bežný výrobok na vnútornom trhu, pretože zdravotné služby sa zásadným spôsobom podieľajú na hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Európskej únie.

Smernica o právach pacientov v oblasti cezhraničnej starostlivosti musí zabezpečiť, aby sa nestala pomôckou pre „lekársky cestovný ruch“, ktorý v prípade, že by sa rozvíjal, mohol by vytvoriť skutočnú nerovnosť v prístupe k službám a viedol by k dvojstupňovému zdravotnému systému, z ktorého by mali výhody iba najlepšie informovaní a najbohatší pacienti.

V súlade so zmluvami, ktoré zabezpečujú základné slobody pohybu, a pri dodržiavaní zásady subsidiarity, ktorá priznáva každému členskému štátu právomoci organizovať, riadiť a financovať svoj systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti, na úrovni Európskej únie sa tiež môže zabezpečiť podstatný prínos vo forme mobility pacientov. Komplexnosť, rozmanitosť a osobitosti systému zdravotníctva vyžadujú optimálnu spoluprácu medzi štátmi v oblasti výskumu, lekárskej a správnej informácie, ako aj hlbokú úvahu o prepojení týchto osobitostí s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre pacientov a odborníkov v zdravotníctve a poskytovateľov starostlivosti.

Návrh Komisie však iba čiastočne rieši tento problém tým, že kodifikuje rozsudky Súdneho dvora, ktoré sú práve výsledkom skutočného legislatívneho vákua!

Či už ide o vymedzenie kľúčových pojmov (nemocničná a ambulantná starostlivosť, ošetrovanie, primerané obdobie, poškodenie,...), o spresnenie spojenia medzi smernicou a dvomi existujúcimi nariadeniami (1408/71 a 883/2004), o zohľadnenie nepretržitosti starostlivosti a zodpovednosti za prípadné pooperačné komplikácie alebo tiež o vzájomné uznávanie lekárskych predpisov, text je úplne nedostatočný a namiesto odstránenia právnej neistoty ju zvyšuje.

Je dôležité, aby sa ujasnili pravidlá sadzieb a úhrady a podmienky, ktorými sa riadi systém žiadosti predchádzajúceho povoľovania členskými štátmi, ktorý zabezpečí financovanie starostlivosti a zabráni vytváraniu nerovnosti medzi pacientmi.

Predchádzajúce povoľovanie by malo byť koncipované tak, aby pacientom poskytovalo možnosť lepšej informovanosti a poradenstva pri hľadaní čo najlepšieho financovania nákladov a aby sa zároveň dodržiavali zásady nediskriminácie, a nie tak, aby sa stalo brzdou mobility.

Zabezpečuje tiež zachovanie základných funkcií verejných zdravotných služieb, ako sú územná a sociálna súdržnosť a zachovanie finančnej rovnováhy verejných systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré zaručujú skutočnú solidárnu politiku v oblasti zdravotníctva.

Pre liečbu, ktorá nevyžaduje povolenie, predchádzajúce vyhlásenie umožní preveriť, či pacient získal všetky informácie, ktoré potrebuje pred svojim odchodom.

V súvislosti so starnutím obyvateľstva, ktoré vyvoláva ťažkosti pri rozlišovaní lekárskej a sociálnej stránky, sa zdá byť dôležité uvažovať nad konceptom dlhodobej liečby, ktorá predstavuje problematiku dotýkajúcu sa mnohých štátov.

Prepojenie medzi mobilitou pacientov a problematikou odborníkov v zdravotníctve je úplne nevyhnutné, pretože tieto dve otázky sú úzko spojené pri zabezpečovaní kvality a bezpečnosti liečby a zabránení vytvoreniu lekárskej demografickej nerovnováhy v niektorých členských štátoch. Chýbajúca súčasná úvaha nad situáciou odborníkov, ich vzdelávania a uznania ich kvalifikácie predstavuje nedostatok, ktorý poškodzuje samotných pacientov, keďže smernica z roku 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií sa nedá uplatniť na zdravotníctvo.

Zdravie obyvateľstva predstavuje kľúč k hospodárskemu rozvoju. Umožniť obyvateľom lepšiu informovanosť a lepšiu liečbu bez toho aby sa podporoval konzum a lekárska turistika, v rámci solidárnejšieho a integrovanejšieho pohľadu na práva pacientov, bez zvyšovania sociálnych a teritoriálnych nerovností, zabezpečiť určitú právnu istotu tak pacientom, ako aj odborníkov, zachovať naše systémy sociálnej ochrany, optimalizovať ich prostredníctvom pokroku vo výskume: to sú výzvy EÚ v základnej oblasti európskeho sociálneho modelu, ktorého cieľom je, aby každý občan v každodennom živote považoval Európu za riešenie a nie problém.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava všeobecné právne zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Právo na prístup k zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť za podmienok ustanovených vnútroštátnymi zákonmi a postupmi sú základné práva uznané v článku 35 Charty základných práv Európskej únie. Osobitne sa táto smernica musí vykonávať a uplatňovať s náležitým rešpektovaním súkromného a rodinného života, ochrany osobných údajov, rovnosti pred zákonom, princípu zákazu diskriminácie a práva na účinnú právnu ochranu a spravodlivý proces v súlade so všeobecnými právnymi zásadami zakotvenými v článkoch 7, 8, 20, 21, 47 Charty.

(3) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava všeobecné právne zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Právo na prístup k zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť za podmienok ustanovených vnútroštátnymi zákonmi a postupmi sú základné práva uznané v článku 35 Charty základných práv Európskej únie. Osobitne sa táto smernica musí vykonávať a uplatňovať s náležitým rešpektovaním súkromného a rodinného života, ochrany osobných údajov, rovnosti pred zákonom, princípu zákazu diskriminácie, práva na základnú etickú voľbu členských štátov a práva na účinnú právnu ochranu a spravodlivý proces v súlade so všeobecnými právnymi zásadami zakotvenými v článkoch 7, 8, 20, 21, 47 Charty.

Odôvodnenie

Boli vznesené obavy, že eticky sporné zdravotnícke služby, ako je eutanázia, testovanie DNA alebo oplodnenie in vitro budú možno musieť financovať členské štáty, a to aj v prípade, ak príslušná služba v príslušnom členskom štáte nie je povolená alebo sa nefinancuje. V prípade služieb, ktoré sú jednozačne nelegálne, ako napríklad eutanázia, by nemali existovať pochybnosti, ale objasnenie tejto otázky môže byť užitočné. V ďalších oblastiach, ako je napríklad testovanie DNA, je situácia zložitejšia, pretože to nie je zakázané v žiadnom členskom štáte, ale podmienky sú značne odlišné (napríklad povinnosť poskytovania poradenstva pred testovaním).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Táto smernica rešpektuje slobodu každého členského štátu rozhodnúť sa o tom, ktorý typ zdravotnej starostlivosti považuje za vhodný, a nedotýka sa jej. Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nevykladá spôsobom, ktorý by ovplyvnil základnú etickú voľbu členských štátov, najmä pokiaľ ide o ochranu práva každej ľudskej bytosti na život .

Odôvodnenie

Boli vznesené obavy, že eticky sporné zdravotnícke služby, ako je eutanázia, testovanie DNA alebo oplodnenie in vitro budú možno musieť financovať členské štáty, a to aj v prípade, ak príslušná služba v príslušnom členskom štáte nie je povolená alebo sa nefinancuje. V prípade služieb, ktoré sú jednozačne nelegálne, ako napríklad eutanázia, by nemali existovať pochybnosti, ale objasnenie tejto otázky môže byť užitočné. V ďalších oblastiach, ako je napríklad testovanie DNA, je situácia zložitejšia, pretože to nie je zakázané v žiadnom členskom štáte, ale podmienky sú značne odlišné (napríklad povinnosť poskytovania poradenstva pred testovaním).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) V súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ majú pacienti a poskytovatelia starostlivosti právo cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu s cieľom získať lekársku pomoc. Je preto veľmi dôležité, aby sa v Európskej únii bránilo cezhraničnému pohybu pacientov a cezhraničným zdravotníckym službám čo najmenej.

Odôvodnenie

Prioritou musia byť vždy spoločné normy vnútorného trhu. I keď sú zdravotné systémy záležitosťou členských štátov, pacienti a zdravotnícki pracovníci prechádzajú cez hranice, a preto musí byť Európska únia aktívna v tejto oblasti. Pohybu pacientov a zdravotníckych pracovníkov by sa zároveň malo obmedzeniami brániť čo najmenej, aby bolo možné zaručiť voľný pohyb osôb v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za definovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu poskytovať zdravotnú starostlivosť a vysoký stupeň ochrany zdravia a uľahčiť poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a pritom v plnej miere rešpektovať zodpovednosť členských štátov za definovanie dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so zdravím a organizáciou a poskytovaním zdravotnej a lekárskej starostlivosti a dávok sociálneho zabezpečenia najmä v prípade ochorenia.

Odôvodnenie

Právny predpis, ktorého cieľom je uplatňovanie práv pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, by mal jasne priznávať prínosy cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré má za určitých okolností. Ide najmä o prípad zriedkavých ochorení, pri ktorých nemusí byť v hraniciach členského štátu dostupné kvalitné ošetrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ znamená:

- využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu) sa označuje ako „mobilita pacientov“;

- pacient fyzicky navštívi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, ktorý nie je štátom, v ktorom je pacient sociálne poistený, s cieľom vyhľadať v ňom zdravotnícke služby; toto sa označuje ako „mobilita pacientov“;

- cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr.: dodávanie služieb z územia jedného členského štátu na územie druhého); ako napr. služby telemedicíny, diagnóza a predpisovanie receptov na diaľku, laboratórne služby;

- samotná zdravotnícka služba prekračuje hranice, virtuálne alebo iným spôsobom, t.j. pacient necestuje fyzicky do iného členského štátu, napriek tomu však využíva zdravotnícke služby v štáte, ktorý nie je štátom, v ktorom je sociálne poistený, týmito službami sú napríklad telechirurgia, konzultáciu u lekára, predpisovanie receptov, laboratórne služby na diaľku; toto sa označuje ako „telemedicína“;

- neustála prítomnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte); a

- neustála prítomnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte); a

- dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita zdravotníckych odborníkov, napríklad dočasné presunutie sa do členského štátu pacienta na účely poskytnutia služieb).

- dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita zdravotníckych odborníkov, napríklad dočasné presunutie sa do členského štátu pacienta na účely poskytnutia služieb).

 

- nákup tovarov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, napríklad lekárskych prístrojov a liekov, v členskom štáte, ktorý nie je štátom, v ktorom je pacient sociálne poistený; toto sa môže, ale nemusí nevyhnutne spájať s fyzickým pohybom pacienta do uvedeného členského štátu.

Odôvodnenie

Cieľom prvej časti je zlepšiť formuláciu. Druhá časť sa vzťahuje na nákup tovaru súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou, ktorá bola predmetom okrem iného rozsudku vo veci Decker, ktorý by sa mal zahrnúť do smernice s cieľom kodifikovať rozsudky vo veciach Kohll a Decker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch Rady o spoločných hodnotách a princípoch v systémoch zdravotníctva Európskej únie, existuje súbor operačných princípov, ktoré sú spoločné pre systémy zdravotníctva v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto operačných princípov sú kvalita, bezpečnosť, starostlivosť založená na dôkazoch a etike, účasť pacienta, kompenzácia, základné právo na súkromie s ohľadom na spracovanie osobných údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci a orgány zodpovedné za systémy zdravotníctva musia mať možnosť spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry na účely ich vykonávania v celom Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, aby orgány členských štátov, na území ktorých sa zdravotnícka starostlivosť poskytuje, boli zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania týchto operačných princípov. Je potrebné zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama potrebná na dosiahnutie mobility pacientov a voľného pohybu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa ochrany zdravia.

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch Rady o spoločných hodnotách a princípoch v systémoch zdravotníctva Európskej únie, existuje súbor operačných princípov, ktoré sú spoločné pre systémy zdravotníctva v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto operačných princípov sú kvalita, bezpečnosť, starostlivosť založená na dôkazoch a etike, účasť pacienta, kompenzácia, základné právo na súkromie s ohľadom na spracovanie osobných údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci a orgány zodpovedné za systémy zdravotníctva musia mať možnosť spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry na účely ich vykonávania v celom Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, aby orgány členských štátov, na území ktorých sa zdravotnícka starostlivosť poskytuje, boli zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania týchto operačných princípov. Je potrebné zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama potrebná na dosiahnutie mobility pacientov a voľného pohybu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa ochrany zdravia. Napriek týmto spoločným hodnotám sa akceptuje, že členské štáty z etických dôvodov prijímajú rôzne rozhodnutia, pokiaľ ide o dostupnosť určitých druhov liečby a konkrétnych podmienok prístupu k nim. Touto smernicou nie je dotknutá etická rôznorodosť. Nenariaďuje členským štátom povinnosť sprístupniť liečbu a služby na ich území ani uhrádzať náklady na liečbu (poskytnutú v inom členskom štáte), ktoré vnútroštátne zákony, právne predpisy a kódexy správania zdravotníckych profesií nepovoľujú.

Odôvodnenie

Boli vznesené obavy, že eticky sporné zdravotnícke služby, ako je eutanázia, testovanie DNA alebo oplodnenie in vitro budú možno musieť financovať členské štáty, a to aj v prípade, ak príslušná služba v príslušnom členskom štáte nie je povolená alebo sa nefinancuje. V prípade služieb, ktoré sú jednozačne nelegálne, ako napríklad eutanázia, by nemali existovať pochybnosti, ale objasnenie tejto otázky môže byť užitočné. V ďalších oblastiach, ako je napríklad testovanie DNA, je situácia zložitejšia, pretože to nie je zakázané v žiadnom členskom štáte, ale podmienky sú značne odlišné, napríklad v niektorých členských štátoch sa vyžaduje poradenstvo pred testovaním a v iných nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou v inom členskom štáte zo zákonnej schémy sociálneho zabezpečenia pacientov ako poistených osôb bolo uznané Súdnym dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy týkajúce sa slobody poskytovania služieb zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného členského štátu na účely prijímania týchto služieb na jeho území. To isté platí pre prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte inými prostriedkami, ako napr. prostredníctvom služieb e-zdravia. Zatiaľ čo právo Spoločenstva neuberá členským štátom právomoc organizovať svoj systém zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, členské štáty musia pri výkone tejto právomoci dodržiavať právo Spoločenstva, najmä ustanovenia Zmluvy o slobode poskytovať služby. Týmito ustanoveniami sa členským štátom zakazuje zavádzať alebo zachovávať neopodstatnené obmedzenia pri uplatňovaní tejto slobody v sektore zdravotnej starostlivosti.

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou alebo tovarom zakúpeným v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou v inom členskom štáte zo zákonného systému sociálneho zabezpečenia, v ktorom sú pacienti poistení, bolo uznané Súdnym dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny dvor sa vyjadril, že ustanovenia zmluvy týkajúce sa slobody poskytovania služieb a tovaru zahŕňajú slobodu pacientov, zámerne využívať zdravotné služby a zámerne nakupovať tovar súvisiaci so zdravotnou starostlivosťou v inom členskom štáte. To isté platí pre osoby využívajúce zdravotnú starostlivosť, ktoré majú záujem o zdravotnú starostlivosť prostredníctvom telemedicíny z členského štátu, ktorý nie je členským štátom, v ktorom sú poistené. Zatiaľ čo právo Spoločenstva neuberá členským štátom právomoc organizovať svoj systém zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, členské štáty musia pri výkone tejto právomoci dodržiavať právo Spoločenstva, najmä ustanovenia Zmluvy o slobode poskytovať služby a tovar. Týmito ustanoveniami sa členským štátom zakazuje zavádzať alebo zachovávať neopodstatnené obmedzenia pri uplatňovaní týchto slobôd.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa týka nielen služieb, ale aj nákupu tovaru v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou. Prostredníctvom PDN sa tiež zlepšuje formulácia tohto odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa na pacientov, ktorí idú za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu za podmienok iných ako sa predpokladá v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia zavedených nariadením (ES) č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného pohybu služieb v súlade so Zmluvou a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom by sa mala zaručiť predpokladaná výška nákladov na túto zdravotnú starostlivosť aspoň na takej úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že by im podobná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na území členského štátu, kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu poistenia pre svojich pacientov v prípade choroby a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty však môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za liečbu v poplatkoch platných v členskom štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä v prípade konkrétnej liečby poskytnutej európskymi referenčnými sieťami, ako sa ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa na pacientov, ktorí idú za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu za podmienok iných ako sa predpokladá v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia zavedených nariadením (ES) č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného pohybu služieb a tovaru v súlade so Zmluvou a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom by sa mala zaručiť predpokladaná výška nákladov na túto zdravotnú starostlivosť a na tento tovar aspoň na takej úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že by im podobná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá alebo by kúpili tovar na území členského štátu, kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za stanovenie rozsahu poistenia pre svojich pacientov v prípade choroby a zabráni sa významnému vplyvu na financovanie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty však môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za liečbu v poplatkoch platných v členskom štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä v prípade konkrétnej liečby poskytnutej európskymi referenčnými sieťami, ako sa ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Odôvodnenie

Táto smernica sa týka nielen služieb, ale aj nákupu tovaru v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou. Prostredníctvom PDN sa tiež zlepšuje formulácia tohto odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a odhad nákladov by sa preto mal obmedziť len na aktuálne náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti alebo zakúpenia tovaru v inom členskom štáte. Odhad nákladov by sa preto mal obmedziť len na skutočné náklady.

Odôvodnenie

Táto smernica sa týka nielen služieb, ale aj nákupu tovaru v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou. Prostredníctvom PDN sa tiež zlepšuje formulácia tohto odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na úhradu liečby v inom členskom štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, kde je pacient poistený. Rovnako sa touto smernicou členským štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje schémy vecných dávok na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte podľa jej ustanovení.

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na úhradu liečby alebo nákladov na tovar zakúpený v inom členskom štáte, ak sa na túto liečbu alebo na tento tovar nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, kde je pacient poistený. Rovnako sa touto smernicou členským štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje systémy vecných dávok na zdravotnú starostlivosť a na tovar poskytnuté v inom členskom štáte podľa jej ustanovení.

Odôvodnenie

Táto smernica sa týka nielen služieb, ale aj nákupu tovaru v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou. Prostredníctvom PDN sa tiež zlepšuje formulácia tohto odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú práva pacienta prijať akýkoľvek liek povolený na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj keď nie je povolený na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je pacient poistený, pretože ide o nepostrádateľnú súčasť získavania účinnej liečby v inom členskom štáte.

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú práva pacienta prijať v členskom štáte, v ktorom sa liečba uskutočňuje, akýkoľvek liek alebo zdravotnícku pomôcku povolené na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj keď nie sú povolené na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je pacient poistený, pretože ide o nevyhnutnú súčasť konkrétnej účinnej liečby pacienta v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Od zásady uvedenej v článku 6 smernice 2001/83/ES, ktorá hovorí, že na trh sa smú uvádzať len lieky, ktoré sú v danom členskom štáte povolené, by sa v tejto smernici nemalo upúšťať z dôvodu právnej istoty a praktických dôsledkov týkajúcich sa zásobovania liekmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Každá zdravotná starostlivosť, ktorá sa nepokladá za nemocničnú starostlivosť podľa ustanovení tejto smernice, by sa mala pokladať za ambulantnú starostlivosť. Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa voľného pohybu služieb nie je vhodné ustanoviť požiadavku akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia na úhradu prostredníctvom štatutárneho systému sociálneho zabezpečenia členského štátu, kde je pacient poistený, v prípade ambulantnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte. Pokiaľ úhrada tejto starostlivosti zostáva v medziach pokrytia zaručeného schémou poistenia v prípade choroby v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, skutočnosť, že požiadavka predchádzajúceho povolenia neexistuje, nenaruší finančnú rovnováhu systémov sociálneho zabezpečenia.

(29) Každá zdravotná starostlivosť, ktorá sa nepokladá za nemocničnú starostlivosť podľa ustanovení tejto smernice a právnych predpisov členského štátu, v ktorom je pacient poistený, by sa mala pokladať za ambulantnú starostlivosť. Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa voľného pohybu služieb nie je vhodné ustanoviť požiadavku akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia na úhradu prostredníctvom štatutárneho systému sociálneho zabezpečenia členského štátu, kde je pacient poistený, v prípade ambulantnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte. Zavedenie systému predchádzajúceho vyhlásenia pre ambulantnú starostlivosť by malo umožniť uistiť sa, či pacient získal všetky informácie, ktoré sú potrebné pred jeho odchodom. Takýto systém by však nemal spochybniť zásadu automatického povoľovania ambulantnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Súčasne so systémom predchádzajúceho povoľovania, ktorý môžu členské štáty, v ktorom sú pacienti poistení, zaviesť pre nemocničnú a špecializovanú starostlivosť, by sa mal zaviesť systém predchádzajúceho vyhlásenia. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, nemôže odmietnuť financovanie v rámci tohto postupu, ktorého jednoduchým cieľom je zabezpečiť pacientovi všetky informácie potrebné pred jeho odchodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(32a) Predchádzajúce povolenie úhrady by sa malo dať odmietnuť iba v rámci spravodlivého a transparentného postupu. Pravidlá na predloženie žiadosti o povolenie úhrady stanovené členskými štátmi a dôvody možného odmietnutia by mali byť známe vopred. Odmietnutie by sa malo obmedziť na to, čo je potrebné, a malo by byť primerané vo vzťahu k cieľom, ktoré viedli k zavedeniu systému predchádzajúceho povolenie úhrady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Členské štáty by si mali zvoliť formu týchto národných kontaktných miest, ako aj ich počet. Národné kontaktné miesta sa takisto môžu začleniť do činností existujúcich informačných stredísk, ale sa na nich zakladajú za predpokladu, že sa jasne uvedie, že ide takisto o národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné miesta by mali mať vhodné vybavenie na poskytovanie informácií o hlavných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby by mali pacientom poskytovať praktickú pomoc. Komisia by mala s členskými štátmi spolupracovať s cieľom uľahčiť spoluprácu národných kontaktných miest v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane sprístupnenia relevantných informácií na úrovni Spoločenstva napr. prostredníctvom európskeho portálu o zdraví. Existencia národných kontaktných miest členským štátom by nemala brániť v tom, aby si zakladali iné prepojené kontaktné miesta na regionálnej alebo miestnej úrovni v závislosti od organizácie ich systémov zdravotníctva.

(36) Členské štáty by si mali zvoliť formu týchto národných kontaktných miest, ako aj ich počet. Národné kontaktné miesta sa takisto môžu začleniť do činností existujúcich informačných stredísk, ale sa na nich zakladajú za predpokladu, že sa jasne uvedie, že ide takisto o národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné miesta by mali mať vhodné vybavenie na poskytovanie informácií o hlavných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby by mali pacientom poskytovať praktickú pomoc. Kontaktné miesto by nemalo poskytovať právne poradenstvo v individuálnych prípadoch. Komisia by mala s členskými štátmi spolupracovať s cieľom uľahčiť spoluprácu národných kontaktných miest v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane sprístupnenia relevantných informácií na úrovni Spoločenstva napr. prostredníctvom európskeho portálu o zdraví. Existencia národných kontaktných miest členským štátom by nemala brániť v tom, aby si zakladali iné prepojené kontaktné miesta na regionálnej alebo miestnej úrovni v závislosti od organizácie ich systémov zdravotníctva. Kontaktné miesta môžu mať preto sídlo nielen v pri správnych orgánoch, ale aj pri príslušných profesijných organizáciách, ktoré touto úlohou poveria členské štáty.

Odôvodnenie

Zapojením profesijných organizácií do zdravotníctva sa zabráni nebezpečenstvu zdvojovania štruktúr a s tým spojeným nákladom, pretože tieto organizácie majú do určitej miery už dnes takéto informačné úlohy. Týmto spôsobom by sa dalo navyše zabezpečiť, aby do práce kontaktných miest prenikli odborné poznatky z príslušných profesijných organizácií. Právne poradenstvo v individuálnych prípadoch by prekračovalo právomoci kontaktných miest to by vyvolávalo otázky ručenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 38a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(38a) Komisia by mala posilňovať vzájomnú pomoc vnútroštátnych orgánov zodpovedných za monitorovanie kvality, dobrovoľnú certifikáciu činnosti, osvedčovanie kvality a spoluprácu profesijných združení a mala by podporovať vypracúvanie kódexov poskytovateľov služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta povolené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, a boli predpísané v inom členskom štáte konkrétnemu pacientovi, malo by byť v zásade možné, aby sa tieto predpisy lekársky uznávali a využívali v členskom štáte, ktorý je domovským štátom pacienta. Odstránenie regulačných a administratívnych bariér pri uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka potreby vhodnej dohody pacientovho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika v každom konkrétnom prípade, ak je pri ňom zaručená ochrana ľudského zdravia a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. Takéto uznávanie by sa takisto nemalo dotýkať rozhodovania členského štátu, v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide o zaradenie týchto liekov do dávok, na ktoré sa vzťahuje systém sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient poistený. Implementácia princípu uznávania predpisov sa umožní prijatím opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti pacienta a zabránenie zneužívaniu alebo nesprávnemu používaniu liekov.

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta povolené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, a boli predpísané v inom členskom štáte konkrétnemu pacientovi, malo by byť v zásade možné, aby sa tieto predpisy uznávali lekársky alebo v lekárňach a využívali v členskom štáte, ktorý je domovským štátom pacienta. Odstránenie regulačných a administratívnych bariér pri uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka potreby vhodnej dohody pacientovho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika v každom konkrétnom prípade, ak je pri ňom zaručená ochrana ľudského zdravia a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. Takéto uznávanie by sa takisto nemalo dotýkať rozhodovania členského štátu, v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide o zaradenie týchto liekov do dávok, na ktoré sa vzťahuje systém sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient poistený a bez toho, aby boli dotknuté platné vnútroštátne predpisy o cenách a príplatkoch. . Implementácia princípu uznávania predpisov sa umožní prijatím opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti pacienta a zabránenie zneužívaniu alebo nesprávnemu používaniu liekov.

Odôvodnenie

Pri uznávaní predpisov nejde len o lekárske uznávanie, ale o uznanie lekárnikom pri predaji liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39a) Európska komisia by mala pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti o spoločnom systéme EÚ na porovnávanie kvality zdravotnej starostlivosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Európske referenčné siete by mali poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom, ktorých stav si vyžaduje určitú koncentráciu zdrojov a odborných znalostí s cieľom dosiahnuť finančne dostupnú, kvalitnú a nákladovo efektívnu starostlivosť, mali by byť takisto ústrednými bodmi lekárskej odbornej prípravy a výskumu, šírenia informácií a hodnotenia. Mechanizmus identifikácie a rozvoja európskych referenčných sietí by sa mal zaviesť s cieľom organizovať pre všetkých pacientov, ako aj odborníkov v oblasti zdravotníctva na európskej úrovni rovnaký prístup k spoločným odborným znalostiam na vysokom stupni v danej oblasti medicíny.

(40) Európske referenčné siete by mali poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom, ktorých stav si vyžaduje určitú koncentráciu zdrojov a odborných znalostí s cieľom dosiahnuť finančne dostupnú, kvalitnú a nákladovo efektívnu starostlivosť, mali by byť takisto ústrednými bodmi lekárskej odbornej prípravy a výskumu, šírenia informácií a hodnotenia. Mechanizmus identifikácie a rozvoja európskych referenčných sietí by sa mal zaviesť s cieľom organizovať pre všetkých pacientov, ako aj odborníkov v oblasti zdravotníctva na európskej úrovni rovnaký prístup k spoločným odborným znalostiam na vysokom stupni v danej oblasti medicíny. Spojením inštitucionálneho rámca pre referenčné siete s centrálnymi kontaktnými miestami v členských štátoch podľa odôvodnenia 34 je možné dosiahnuť významné synergie.

Odôvodnenie

Spojením koordinácie infraštruktúry kontaktných miest cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a referenčných sietí v jednej inštitúcii v rámci každého členského štátu je možné znásobiť výhody pre pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Stály pokrok v medicíne a zdravotných technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Spolupráca pri hodnotení nových zdravotníckych technológií môže byť pre členské štáty prospešná prostredníctvom úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému úsiliu, ako aj poskytnúť lepší dôkazový základ pre optimálne využívanie nových technológií s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. To prinesie prospech aj vnútornému trhu formou maximálneho zrýchlenia a rozšírenia rozsahu šírenia inovácii v medicíne a zdravotníckych technológiách. Takáto spolupráca si vyžaduje udržateľné štruktúry, ktoré zahŕňajú všetky relevantné orgány všetkých členských štátov na základe existujúcich pilotných projektov.

(43) Stály pokrok v medicíne a zdravotných technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Spolupráca pri hodnotení nových zdravotníckych technológií môže byť pre členské štáty prospešná prostredníctvom úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému úsiliu, ako aj poskytnúť lepší dôkazový základ pre optimálne využívanie nových technológií s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. To by mohlo priniesť prospech aj vnútornému trhu formou maximálneho zrýchlenia a rozšírenia rozsahu šírenia inovácii v medicíne a zdravotníckych technológiách. Takáto spolupráca si vyžaduje udržateľné štruktúry, ktoré zahŕňajú všetky príslušné zúčastnené strany vrátane odborníkov v oblasti zdravotníctva, zástupcov pacientov, výskumných pracovníkov a výrobcov, ako aj orgánov všetkých členských štátov, vychádzajúce z existujúcich pilotných projektov.

 

Táto spolupráca musí ďalej spočívať na pevných zásadách dobrej správy vecí verejných, ako napríklad transparentnosti, otvorenosti, inkluzívnosti, objektívnosti a spravodlivosti postupov, ktoré zodpovedajú potrebám, preferenciám a očakávaniam pacienta. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa do tejto siete mohli zapojiť iba orgány hodnotiace zdravotnícke technológie, ktoré sa riadia týmito zásadami.

Odôvodnenie

Systémy zdravotníctva a proces hodnotenia zdravotníckej technológie (HZT) by mali byť otvorené a inkluzívne. Názory, skúsenosti a odborné znalosti pacientov by sa mali začleniť do hodnotiaceho procesu, aby bolo možné lepšie vyhodnotiť prínosy, náklady a riziká. Do tohto procesu by sa mali zapojiť aj lekári, odborníci v oblasti zdravotníctva, výskumní pracovníci a priemysel. Stanoviská zúčastnených strán musia byť zastúpené v rámci rozhodovacej fázy procesu HZT. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa zavádza všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Touto smernicou sa zavádza všeobecný rámec pre prístup občanov EÚ k bezpečnej, kvalitnej a účinnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok a ustanovujú sa mechanizmy spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zdravotníctva, pričom sa rešpektujú vnútroštátne právomoci, pokiaľ ide o organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a jej cieľom je zlepšiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť systémov zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. A posilniť právnu istotu pre občanov, pokiaľ ide o úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Tento návrh, ktorý sa zameriava na mobilitu pacientov, by mohol byť užitočný najmä pre pacientov s určitým profilom (s dobrým finančným zázemím, dobre informovaných a ovládajúcich cudzie jazyky), ale týchto občanov je menšina.

Návrh by sa nemal zameriavať len na mobilitu pacientov (ktorá sa týka len menšiny), ale na zlepšovanie kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a na spoluprácu členských štátov, ktoré prospejú občanom vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter.

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom, v ktorom má pacient bydlisko alebo je v ňom poistený, bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter.

 

Účelom smernice je zlepšiť prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 22 nariadenia Rady (ES) č. 1408/71 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

2. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 22 nariadenia Rady (ES) č. 1408/71 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

Odôvodnenie

Výslovne by sa malo uviesť, že ak nariadenie č. 1408/71 (smernica 883/2004) nie je v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, uprednostní sa judikatúra. Všetky smernice týkajúce sa úhrad a podmienok zdravotnej starostlivosti, povoľovania a monitorovania liekov, ochrany osobných údajov a iných smerníc majú prednosť pred touto smernicou za predpokladu, že sa neodchyľujú od judikatúry Súdneho dvora, ako sa výslovne uvádza v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „zdravotná starostlivosť“ je zdravotnícka služba poskytovaná odborníkom v oblasti zdravotníctva alebo pod jeho dozorom v rámci výkonu jeho povolania a bez ohľadu na to, ako je organizovaná, poskytovaná a financovaná na vnútroštátnej úrovni, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter;

 

a) „zdravotná starostlivosť“ pozostáva zo zdravotníckych služieb alebo tovaru, ako najmä lekárskych a farmaceutických služieb a liekov či zdravotníckych pomôcok, poskytovaných alebo predpisovaných odborníkom v oblasti zdravotníctva alebo pod jeho dozorom v rámci výkonu jeho povolania a bez ohľadu na to, ako je táto starostlivosť organizovaná, poskytovaná a financovaná na vnútroštátnej úrovni, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter;

Odôvodnenie

Vydávanie liekov patrí do voľného pohybu tovaru. Lekárnici však vykonávajú oveľa viac než len distribúciu, radia pacientom a starajú sa o nich. Lieky, ktoré vydávajú, pritom dopĺňajú lekársku liečbu, a preto predstavujú dôležitú súčasť zdravotnej starostlivosti. Ich činnosť by preto mala patriť do pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(aa) „zdravotné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia jednotlivca alebo poskytovania zdravotníckych služieb jednotlivcovi, ktoré môžu zahŕňať: a) informácie o registrácii jednotlivca na poskytovanie zdravotníckych služieb; b) informácie o platbách alebo nároku na zdravotnú starostlivosť týkajúce sa jednotlivca; c) číslo, symbol alebo osobitný údaj, ktorý sa priradzuje jednotlivcovi s cieľom individuálnej identifikácie jednotlivca na zdravotné účely; d) všetky informácie získané o jednotlivcovi v priebehu poskytovania zdravotníckych služieb; e) informácie získané na základe vykonávania testov alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných substancií; a f) identifikácia osoby (zdravotného odborníka) ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti jednotlivcovi;

Odôvodnenie

Vymedzenie zdravotných údajov by malo byť podľa odporúčania Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov čo najširšie. Toto je definícia ISO 27799.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) „odborník v oblasti zdravotníctva“ je lekár humánnej medicíny alebo zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť alebo stomatológ alebo pôrodná asistentka alebo farmaceut v zmysle smernice 2005/36 alebo iní odborníci vykonávajúci činnosti v sektore zdravotníctva, ktoré sú obmedzené na regulované povolanie, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2005/36/ES;

(d) „odborník v oblasti zdravotníctva“ je lekár humánnej medicíny alebo zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť alebo stomatológ alebo pôrodná asistentka alebo farmaceut v zmysle smernice 2005/36 alebo iní odborníci vykonávajúci činnosti v sektore zdravotníctva, ktoré sú obmedzené na regulované povolanie, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2005/36/ES; alebo osoba legálne vykonávajúca činnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti v členskom štáte ošetrenia;

Odôvodnenie

PDN v súlade s rozsahom pôsobnosti smernice (zdravotnícke služby a výrobky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) „členský štát, v ktorom je pacient poistený“ je členský štát, v ktorom je pacient poistený;

h) „členský štát, v ktorom je pacient poistený“ je členský štát, v ktorom je pacient poistený v systéme sociálneho zabezpečenia v súlade s koordinačnými pravidlami nariadenia 1408/71;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) „členský štát poskytujúci ošetrenie“ je členský štát, na území ktorého sa cezhraničná zdravotná starostlivosť skutočne poskytuje;

i) „členský štát poskytujúci ošetrenie“ je členský štát, na území ktorého alebo z ktorého sa cezhraničná zdravotná starostlivosť skutočne poskytuje;

Odôvodnenie

— vymedzenie pojmu „členský štát poskytujúci ošetrenie“: z formulácie „alebo z ktorého“ má jasne vyplývať, že vymedzenie zahŕňa aj telemedicínu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) „zdravotnícka pomôcka“ je zdravotnícka pomôcka v zmysle vymedzenia pojmu v smernici 93/42, smernici 90/385 alebo smernici 98/7;

Odôvodnenie

Nákup tovaru spadajúceho do rámca zdravotnej starostlivosti (napríklad zdravotníckych pomôcok) bol predmetom rozsudku vo veci Decker (v danom prípade išlo o okuliare), a teda musí sa zahrnúť aj do smernice, ktorej cieľom je kodifikácia rozsudkov vo veciach Kohll a Decker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ib) „tovar spadajúci do rámca zdravotnej starostlivosti“ je tovar, ktorý sa používa na ochranu alebo zlepšenie zdravotného stavu osoby, ako sú zdravotnícke pomôcky a lieky;

Odôvodnenie

Nákup tovaru spadajúceho do rámca zdravotnej starostlivosti (napríklad zdravotníckych pomôcok) bol predmetom rozsudku vo veci Decker (v danom prípade išlo o okuliare), a teda musí sa zahrnúť aj do smernice, ktorej cieľom je kodifikácia rozsudkov vo veciach Kohll a Decker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 5 – názov a odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zodpovednosti členského štátu poskytujúceho ošetrenie

Zodpovednosti orgánov členských štátov

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto kontexte a pri rešpektovaní princípov univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto kontexte a na základe princípov univerzálnosti, geografického a finančného prístupu ku kvalitnej starostlivosti, účinnosti a efektívnosti, kontinuity, rovnosti a solidarity vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosť poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

a) aby boli zavedené mechanizmy na zabezpečenie toho, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť tieto normy s ohľadom na medzinárodnú lekársku vedu a všeobecne uznávané osvedčené postupy v zdravotníctve;

(a) aby boli zavedené mechanizmy, ktoré poskytnú kvalitné a systematické vzdelávanie a odbornú prípravu pre odborníkov v oblasti zdravotníctva na zabezpečenie toho, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť tieto normy s ohľadom na medzinárodnú lekársku vedu a všeobecne uznávané osvedčené postupy v zdravotníctve;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

b) aby sa zdravotná starostlivosť uvedená v ods. 1 poskytovala v súlade s normami a usmerneniami v oblasti kvality a bezpečnosti vymedzenými členským štátom poskytujúcim ošetrenie, pričom sa zabezpečí:

 

i) aby pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z iných členských štátov mali k dispozícii informácie o takýchto normách a usmerneniach vrátane ustanovení o dohľade, a to aj elektronickou cestou;

 

(ii) aby pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z iných členských štátov mali k dispozícii informácie o alternatívach, priemerných alebo podľa potreby povinných cenách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj podrobnosti o pravidlách týkajúcich sa poistného krytia alebo iných formách osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 11 by sa mali zahrnúť do článku 5, keďže sa týkajú rovnakej otázky. Možno zvážiť vypustenie článku 11.

Z dôvodov subsidiarity a proporcionality by sa vymedzenie noriem kvality a bezpečnosti malo považovať za záležitosť, ktorá sa výlučne týka rozhodného práva.

Pacienti a poskytovatelia starostlivosti musia byť informovaní o normách kvality a bezpečnosti členských štátov. Pacienti musia byť informovaní aj o terapeutických alternatívach, aby sa mohli rozhodnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali relevantné informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

(c) aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali relevantné informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti sa budú rozhodovať na základe nich, najmä pokiaľ ide o alternatívy, dostupnosť, ceny, osvedčenia o kvalite a riziká týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania;

Odôvodnenie

Pacienti musia byť informovaní o rôznych terapeutických možnostiach, aby sa mohli rozhodnúť na základe týchto informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie sťažnosti a aby sa zaručili nápravné opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej zdravotnej starostlivosti;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) aby boli pre ošetrenie na ich území zavedené systémy poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, záruky alebo podobné dohody, ktoré sú im rovnocenné alebo v podstate s nimi porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré sú primerané povahe a rozsahu rizika;

(aby boli pre ošetrenie na území zavedené systémy poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, záruky alebo podobné dohody, ktoré sú im rovnocenné alebo v podstate s nimi porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré sú primerané povahe a rozsahu rizika;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 5 – názov a odsek 1 – písmená f a g – odseky 1a a 1b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) aby sa chránilo základné právo na súkromie s ohľadom na osobné údaje v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES;

(f) existuje právo na kontinuitu zdravotnej starostlivosti sprostredkovaním príslušných lekárskych údajov týkajúcich sa pacienta. V tejto súvislosti sa musí chrániť základné právo na súkromie s ohľadom na osobné údaje v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na vykonávanie ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES;

g) aby pacienti z iných členských štátov mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako pacienti z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje.

g) aby pacienti z iných členských štátov mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako pacienti z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje;

 

ga) aby sa vyvíjalo systematické a nepretržité úsilie s cieľom zabezpečiť zlepšenie noriem v súlade so závermi Rady o spoločných hodnotách systémov zdravotníctva v Európskej únii*, pričom sa zohľadní pokrok v oblasti medzinárodnej lekárskej vedy a všeobecne uznávaných osvedčených postupov, ako aj nové technológie v oblasti zdravotníctva.

 

gb) aby verejné orgány členských štátov poskytujúcich ošetrenie na základe údajov o získaných v súlade s článkom 18 pravidelne kontrolovali prístupnosť, kvalitu a finančnú situáciu svojich zdravotníckych systémov; aby pravidelne prijímali primerané opatrenia na zachovanie úrovne verejného zdravia a finančnej životaschopnosti svojich systémov sociálneho zabezpečenia;

 

gc) aby sa podľa tejto smernice nepožadovalo od poskytovateľov zdravotných služieb, aby súhlasili s plánovaným ošetrením alebo uprednostnili pacientov z iných členských štátov na úkor iných pacientov s rovnakými potrebami najmä v dôsledku predĺženia čakacích lehôt.

 

gd) právo na vedenie záznamu v písomnej alebo elektronickej podobe so zreteľom na kontinuitu zdravotnej starostlivosti;

 

ge) aby výpočet nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientom z iných členských štátov zodpovedal skutočným priemerným nákladom, ktoré sa účtujú pacientom alebo ich zdravotnými poisťovniam v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie;

 

1a. S cieľom zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pacientov, členské štáty, ktoré poskytujú ošetrenie a v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú:

 

(a) aby pacienti mali prostriedky na podanie sťažnosti európskemu ombudsmanovi, ktorý sa bude zoberať sťažnosťami týkajúcimi sa predchádzajúceho povolenia, kvality liečby a platieb, a aby sa im zaručili nápravné opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu vzniknutú v dôsledku poskytnutej zdravotnej starostlivosti;

 

b) aby normy kvality a bezpečnosti členského štátu poskytujúceho ošetrenie boli zverejnené v jazyku a formáte, ktoré sú jasné a prístupné občanom;

 

(c) aby exitovalo právo na kontinuitu starostlivosti najmä prostredníctvom postupovania príslušných lekárskych údajov týkajúcich sa pacienta pri zohľadnení ustanovení ods. 1 písm. e) a podľa článku 13 a pacienti, ktorí dostali zdravotnú starostlivosť, mali právo získať elektronický záznam o ošetrení vrátane všetkých lekárskych odporúčaní týkajúcich sa ich ďalšej liečby.

 

d) aby v prípade komplikácií vzniknutých v rámci zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí alebo v prípade potrebnej osobitnej následnej starostlivosti členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečil rovnaké financovanie nákladov, ako je stanovené pre zdravotnú starostlivosť poskytovanú na jeho území:

Ú. v. ES C 146, 22.6.2006, s. 1.

 

(e) navzájom sa bezodkladne a aktívne informujú o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a odborníkoch v oblasti zdravotníctva, ak sa voči ich registrácii alebo právu poskytovať služby podnikli regulačné opatrenia.

 

1b. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na dosiahnutie spoločnej úrovne bezpečnosti zdravotných údajov na vnútroštátnej úrovni, pričom zohľadní platné technické normy v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné na umožnenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a na základe vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia v spolupráci s členskými štátmi vyvinie usmernenia na uľahčenie uplatňovania odseku 1.

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné na umožnenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a na základe vysokej úrovne ochrany zdravia Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje návrhy na uľahčenie uplatňovania odseku 1. Tieto usmernenia budú podporovať členské štáty pri vymedzovaní jasných kritérií kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej na ich území.

Odôvodnenie

Komisia nie je zodpovedná za poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Vypracovanie usmernení by bolo jednoznačným zásahom do právomocí členských štátov v oblasti zdravotníctva. Podľa zásady subsidiarity sú za organizáciu zdravotníctva zodpovedné členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte

Zdravotná starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte alebo z iného členského štátu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutáinom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo podobná zdravotná starostlivosť poskytla na území jeho členského štátu. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti v tomto členskom štáte alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú z iného členského štátu bez toho, aby museli fyzicky cestovať do tohto členského štátu, alebo poisteným osobám, ktoré chcú v tomto členskom štáte nakúpiť tovar spadajúci do rámca zdravotnej starostlivosti, nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť alebo tovar boli poskytnuté, pokiaľ takéto ošetrenie alebo tovar patria medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo podobná zdravotná starostlivosť poskytla na území jeho členského štátu alebo ak by bol ten istý alebo podobný tovar zakúpený na území jeho členského štátu. Táto smernica nebráni členským štátom v tom, aby prijali výhodnejšiu úpravu, napríklad, aby sa náklady na ošetrenie uhrádzali na (vyššej) úrovni, ktorá platí v členskom štáte, v ktorom bolo poskytnuté ošetrenie alebo nakúpený tovar. Takto je to najmä v prípade ošetrení, ktoré sa poskytujú prostredníctvom európskych referenčných sietí uvedených v článku 15 tejto smernice. Služby zdravotnej starostlivosti a tovar, ktoré sa uhrádzajú bez ohľadu na to, kde sa poskytujú alebo nakúpia, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

S cieľom obmedziť odlev pacientov sa v návrhu stanovuje len jeden mechanizmus pre členské štáty. Rovnako treba stanoviť i opačný mechanizmus, aby sa obmedzil prílev pacientov. Ako odlev, tak i prílev pacientov však môže znamenať ohrozenie finančnej rovnováhy sociálneho zabezpečenia a/alebo kapacity a prístupnosti zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza alebo platí systém sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti. V niektorých prípadoch sa členské štáty môžu rozhodnúť, že budú uhrádzať iné doplnkové náklady, ako sú cestové a ubytovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže uložiť pacientovi žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti a regulačné a administratívne náležitosti vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej starostlivosti a úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na vlastnom území, pokiaľ nie sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky v slobode pohybu osôb.

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže uložiť pacientovi žiadajúcemu o služby zdravotnej starostlivosti alebo tovar spadajúci do rámca zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte rovnaké podmienky, kritériá spôsobilosti a regulačné a administratívne náležitosti, ako by uložil v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na vlastnom území alebo pri nákupe toho istého alebo podobného tovaru na svojom území, pokiaľ nie sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky v slobode pohybu osôb.

Odôvodnenie

V tejto súvislosti nie je dôležitý voľný pohyb osôb (táto zásada je základom nariadenia 1408/71). Dôležitý je naproti tomu voľný pohyb služieb a tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych, nediskriminačných a vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Tieto náklady zahŕňajú aj cestovné náklady vtedy, keď v prípade zriedkavých ochorení dôjde k zbytočnému odkladu alebo je liečba nedostupná, bez toho, aby sa to týkalo prípadov liečby, ktorá je osobitne zakázaná v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

Ak musí poistená osoba vycestovať za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu v dôsledku zbytočného odkladu alebo nedostupnosti liečby, čo sa osobitne týka prípadov zriedkavých ochorení, cestovné náklady by sa tiež mali započítavať do nákladov, ktoré uhrádza poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený. To sa však netýka prípadov, keď je liečba osobitne zakázaná v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, neuhrádza náklady na ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte s výhradou predchádzajúceho povolenia, ak by sa náklady na túto starostlivosť, v prípade, že bola poskytnutá na jeho území, uhrádzali jeho systémom sociálneho zabezpečenia.

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, nepodmieni úhradu nákladov na ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte alebo na nákup tovaru spadajúceho do rámca zdravotnej starostlivosti nakúpeného v inom členskom štáte udelením predchádzajúceho povolenia, ak by sa náklady na túto starostlivosť alebo tovar v prípade, že starostlivosť bola poskytnutá alebo tovar bol nakúpený na jeho území, uhrádzali z jeho systému sociálneho zabezpečenia.

Odôvodnenie

Nákup tovaru spadajúceho do rámca zdravotnej starostlivosti (napríklad zdravotníckych pomôcok) bol predmetom rozsudku vo veci Decker (v danom prípade išlo o okuliare), a teda musí sa zahrnúť aj do smernice, ktorej cieľom je kodifikácia rozsudkov vo veciach Kohll a Decker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nemocničná a špecializovaná starostlivosť

Nemocničná starostlivosť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento zoznam vypracuje Komisia, ktorá ho môže pravidelne aktualizovať. Tie opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3.

2. Tento zoznam vypracuje v spolupráci a v rámci dialógu so zdravotníckymi orgánmi členských štátov Komisia, ktorá ho môže pravidelne aktualizovať. Tie opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že choroby a ich liečba sa v jednotlivých členských štátoch líšia, je dobrou praxou, že tento špecifický zoznam sa vytvára v spolupráci a v rámci dialógu s príslušnými zdravotníckymi orgánmi členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže ustanoviť systém predchádzajúceho povoľovania úhrady nákladov na nemocničnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte zo svojho systému sociálneho zabezpečenia, ak sú splnené tieto podmienky:

3. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže ustanoviť systém predchádzajúceho schvaľovania úhrady nákladov na nemocničnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte zo svojho systému sociálneho zabezpečenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a) zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt príslušného pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním

a) zdravotná starostlivosť, ktorá môže byť poskytnutá iba v rámci lekárskej infraštruktúry a ktorá si zvyčajne vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici

b) účelom tohto systému je riešiť následný odliv pacientov v dôsledku implementácie tohto článku a zabrániť vážnemu narušeniu alebo možnému vážnemu narušeniu:

b) účelom tohto systému je riešiť následný odliv pacientov v dôsledku implementácie tohto článku a zabrániť vážnemu narušeniu alebo možnému vážnemu narušeniu:

i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

ii) plánovania a racionalizácie vykonaných v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe medzi poskytovaním nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ďalej udržania vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržania liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na jeho území.

ii) plánovania a racionalizácie vykonaných v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe medzi poskytovaním nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ďalej udržania vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržania liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na jeho území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby v prípade, ak pacient požiadal o predchádzajúce povolenie úhrady a získal ho, mal povinnosť zaplatiť vopred len tie náklady, ktoré by mal zaplatiť týmto spôsobom, keby mu bola poskytnutá starostlivosť jeho domovským zdravotným systémom. Členské štáty by sa mali pri všetkých ostatných nákladoch usilovať o priamy prevod finančných prostriedkov medzi financujúcimi stranami a poskytovateľmi starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Pacienti na čakacej listine na lekárske ošetrenie v členskom štáte, v ktorom sú poistení, nepodliehajú systému predchádzajúceho povoľovania úhrady, ak by čakacia lehota poškodila ich zdravotný stav alebo získanie lekárskeho ošetrenia, alebo ak sa tejto osobe dané ošetrenie nemôže poskytnúť v členskom štáte, v ktorom je poistená, bez ohľadu na postupy, ktoré sú podľa právnych predpisov členského štátu poistenia osobitne zakázané.

Odôvodnenie

Pacienti, ktorí čelia zbytočnému odkladu, by nemali podliehať predchádzajúcemu povoleniu úhrady. Rovnako to platí pre pacientov, ktorí nemajú k liečbe prístup z dôvodu jej nedostupnosti v členskom štáte, v ktorom sú poistení. Ustanovenie by sa však nemalo chápať tak, že uľahčuje poskytovanie a financovanie liečby, ktorá je podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom je pacient poistený, osobitne zakázaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Pacienti na čakacej listine na lekárske ošetrenie v domovskom členskom štáte, ktorí potrebujú urýchlenú starostlivosť, nepodliehajú systému predchádzajúceho povoľovania úhrady.

Odôvodnenie

Pacienti na čakacej listine vo svojej domovskej krajine, ktorí potrebujú urýchlenú starostlivosť, by mali mať možnosť vyhľadať včasné ošetrenie v inom členskom štáte bez nutnosti predchádzajúceho povolenia úhrady. Mali by mať aj právo na to, aby ošetrenie, často drahé, plne preplácala priamo krajina pôvodu krajine poskytujúcej ošetrenie (bez nutnosti platenia vopred).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c. Pacienti so zriedkavými ochoreniami nepodliehajú systému predchádzajúceho povoľovania úhrady.

Odôvodnenie

V súvislosti s celkovým nedostatkom poznatkov a odbornosti na vnútroštátnej úrovni by pacienti postihnutí zriedkavými ochoreniami, diagnostikovanými i nediagnostikovanými, mali mať právo zvoliť si miesto, na ktorom dôjde k nákupu zdravotnej starostlivosti bez predchádzajúceho povolenia úhrady. Mali by mať právo aj na to, aby ošetrenie, často drahé, plne preplácala priamo krajina pôvodu krajine poskytujúcej ošetrenie (bez nutnosti platenia vopred), dokonca aj vtedy a najmä vtedy, ak starostlivosť, ktorú potrebujú, nie je dostupná v krajine, v ktorej sú poistení, pretože to je často dôvodom, prečo musia ísť do zahraničia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 9 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. Systémy povoľovania vychádzajú z kritérií, ktoré vylučujú, aby zodpovedné orgány svoje právomoci v oblasti posudzovania vykonávali svojvoľným alebo ľubovoľným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Ak sa udelilo predchádzajúce povolenie úhrady nákladov, členský štát poistenia sa pri úhrade akýchkoľvek ďalších nákladoch usiluje o priamy prevod medzi nakupujúcou stranou a poskytovateľom starostlivosti.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali uľahčovať priame platby nákladov, ktoré vznikli medzi poisťovateľom v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený a poskytovateľom služby v členskom štáte poskytujúcim ošetrenie. Malo by tomu tak byť preto, aby pacienti neboli zaťažovaní platbou nákladov vopred, čo by mohlo predstavovať prekážku v ich prístupe k ošetreniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Bude existovať Európsky ombudsman, ktorý sa bude zaoberať sťažnosťami pacientov týkajúcimi sa predchádzajúceho povoľovania úhrady, kvality ošetrenia a platieb.

Odôvodnenie

Pacienti by mali mať nárok na vypočutie svojich sťažností týkajúcich sa predchádzajúceho povoľovania úhrady, kvality ošetrenia a platieb na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Komisia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti vo veci založenia zúčtovacieho strediska s cieľom uľahčiť úhradu nákladov naprieč hranicami, jednotlivými systémami zdravotnej starostlivosti a menovými zónami podľa tejto smernice, podá správu Európskemu parlamentu a Rade a, ak to bude potrebné, predloží legislatívny návrh.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali uľahčovať úhradu nákladov medzi sebou spôsobom, ktorý by umožnil čo najobjektívnejšie a nestranné meranie nákladov. To by mohlo byť súčasťou účinného riešenia na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa pacientom budú na požiadanie poskytovať informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného, vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte.

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečia, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa pacientom budú na požiadanie poskytovať informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného, vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte. Do spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pri poskytovaní a šírení informácií pre pacientov by sa mali zapojiť aj organizácie pacientov.

Odôvodnenie

Organizácie pacientov sú hodnotným zdrojom podpory príslušných vnútroštátnych orgánov poskytujúcich a šíriacich informácie priamo pacientom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a) V každom členskom štáte bude existovať nezávislé poradenské centrum, ktoré bude pacientom poskytovať poradenstvo o rôznych možnostiach liečby v členských štátoch. Na základe informácií, ktoré poradenské centrá poskytnú, sa pacienti rozhodnú, ktoré ošetrenie uprednostnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii.

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii. Tieto národné kontaktné miesta by sa mali zriadiť účinne a transparentne. V členských štátoch by sa mali poskytovať informácie o ich existencii, aby k nim mali pacienti jednoduchý prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť sa môžu začleniť do existujúcich informačných stredísk v členských štátoch.

Odôvodnenie

V odôvodnení 36 sa výslovne uvádza, že národné kontaktné miesta sa môžu začleniť do existujúcich štruktúr členských štátov. Táto skutočnosť by sa mala spresniť v ustanoveniach skúmanej smernice. Toto riešenie umožní vyhnúť sa tomu, aby si implementácia tejto smernice vyžiadala ďalšie administratívne náklady pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné kontaktné miesto v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, v úzkej spolupráci s inými vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a národnými kontaktnými miestami v iných členských štátoch a najmä v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, ako aj s Komisiou:

2. Národné kontaktné miesto v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, v úzkej spolupráci s inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ale nezávisle od nich a národnými kontaktnými miestami v iných členských štátoch a najmä v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, ako aj s Komisiou:

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby medzi národnými kontaktnými miestami a inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako sú napr. vnútroštátne zdravotné služby, existovala funkčná nezávislosť, pretože vnútroštátne orgány môžu mať motiváciu k tomu, aby kontaktné miesta slúžili skôr ich záujmom ako záujmom pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

(a) poskytuje pacientom a šíri informácie týkajúce sa najmä ich práv v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany osobných údajov, verejného alebo súkromného charakteru poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, postupov a sadzieb úhrady výdavkov, postupov pri podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj o platných podmienkach;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) umožňuje vývoj medzinárodného systému mimosúdneho vyrovnania pri sporoch vzniknutých v dôsledku cezhraničnej starostlivosti;

d) umožňuje vývoj medzinárodného systému mimosúdneho vyrovnania v spolupráci s ombudsmanom pri sporoch vzniknutých v dôsledku cezhraničnej starostlivosti;

Odôvodnenie

Ombudsman je nezávislým orgánom fungujúcim v každom členskom štáte, ktorý v prvom rade prešetruje jednotlivé administratívne postupy alebo opomenutia alebo materiálne činnosti orgánov verejných služieb, ktoré narúšajú práva alebo poškodzujú legitímne záujmy fyzických alebo právnických osôb. V tejto osobitnej inštitúcií by ombudsman mohol prispieť k urovnaniu sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) Poskytovatelia základnej zdravotnej starostlivosti informujú pacientov o dostupnosti a činnosti národných kontaktných miest v členskom štáte poistenia.

Odôvodnenie

Poskytovatelia základnej zdravotnej starostlivosti, ako sú rodinní lekári/všeobecní lekári sú vo väčšine prípadov miestom prvého kontaktu medzi pacientom a zdravotnou službou. Preto, s cieľom upozorniť pacientov na ich práva v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, by poskytovatelia základnej zdravotnej starostlivosti mali byť povinní pacientov usmerniť na národné kontaktné miesta, ktoré im poskytnú čo najviac informácií o možnostiach ich liečby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 13 – odseky 2a, 2b a 2c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečujú spoluprácu svojich príslušných orgánov s cieľom zaručiť vierohodnosť informácií poskytovaných pacientom v súlade s ustanoveniami článku 10.

 

2b. Členské štáty spolupracujú s cieľom zabezpečiť následnú lekársku starostlivosť a/alebo liečbu prípadných komplikácií vyplývajúcich zo zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí. Členský štát, v ktorom sa poskytuje ošetrenie, zaručí členskému štátu, v ktorom je pacient poistený a ktorý zodpovedá za túto následnú lekársku starostlivosť a/alebo liečbu, možnosť opravných prostriedkov v prípade poškodenia a zabezpečí prístup k lekárskym záznamom.

 

2c. Vytvorí sa register EÚ praktických lekárov z povolania, ktorí boli vylúčení z registra lekárov alebo podliehajú obmedzeniam či disciplinárnemu konaniu príslušných orgánov ktoréhokoľvek členského štátu EÚ.

Odôvodnenie

Povinnosť spolupracovať by sa mala uplatniť na nové ustanovenia článkov 5 a 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak je povolené, aby sa liek uvádzal na trh na území členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/83/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa predpisy vydané oprávnenou osobou v inom členskom štáte menovanému pacientovi mohli používať na ich území a aby boli zakázané akékoľvek obmedzenia týkajúce sa uznávania jednotlivých lekárskych predpisov, pokiaľ:

1. Ak je povolené, aby sa liek uvádzal na trh na území členského štátu v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/83/ES, členský štát zabezpečí, aby sa predpisy vydané oprávnenou osobou v inom členskom štáte menovanému pacientovi na tento liek mohli používať na jeho území a aby boli zakázané akékoľvek obmedzenia týkajúce sa uznávania jednotlivých lekárskych predpisov, pokiaľ:

Odôvodnenie

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) nie sú založené na zákonných a opodstatnených pochybách o pravosti alebo obsahu jednotlivých predpisov.

b) nie sú založené na zákonných a opodstatnených pochybách o pravosti alebo obsahu jednotlivých predpisov alebo oprávnenia predpisujúcej osoby vydávať lekárske predpisy.

Odôvodnenie

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rámci umožnenia implementácie odseku 1 Komisia prijme:

2. V rámci uľahčenia implementácie odseku 1 Komisia navrhne:

Odôvodnenie

Uvedené opatrenia nevyhnutne ovplyvnia činnosť odborníkov v oblasti zdravotníctva a ochranu verejného zdravia. Bude zrejme potrebné, aby si členské štáty ponechali v týchto oblastiach svoje právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) opatrenia na umožnenie lekárnikom alebo iným odborníkom overiť si pravosť lekárskeho predpisu a fakt, či lekársky predpis v inom členskom štáte vydala oprávnená osoba formou zavedenia formátu lekárskych predpisov Spoločenstva a podpory interoperability elektronických lekárskych predpisov;

a) opatrenia na umožnenie lekárnikom alebo iným odborníkom overiť si pravosť lekárskeho predpisu a fakt, či lekársky predpis v inom členskom štáte vydala oprávnená osoba formou zavedenia formátu lekárskych predpisov Spoločenstva a podpory interoperability elektronických lekárskych predpisov; Záruky na ochranu údajov sa zohľadnia a zahrnú do tohto procesu od počiatočného štádia.

Odôvodnenie

Je to dôležité z hľadiska zabezpečenia vysokej úrovne ochrany údajov podľa odporúčania Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) opatrenia na uľahčenie nadväzovania kontaktu medzi osobou, ktorá liek predpisuje a osobou, ktorá ho vydáva, v záujme vyriešenia pochybností týkajúcich sa predpisu.

Odôvodnenie

Systém uznávania európskych predpisov by mal umožňovať priamy kontakt medzi lekármi a lekárnikmi. Takýto kontakt je základným predpokladom pre objasnenie prípadných otázok k liečebnej terapii a dnes už bežnou praxou v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. článok 14 sa použije tiež na lekárske predpisy na vydávanie zdravotníckych pomôcok registrovaných podľa právnych predpisov daného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – úvodná časť – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme:

Komisia navrhuje:

a) zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré európske referenčné siete musia splniť, vrátane podmienok a kritérií požadovaných od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem zapojiť sa do európskych referenčných sietí s cieľom zabezpečiť, aby európske referenčné siete predovšetkým:

a) zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré európske referenčné siete musia splniť, vrátane zoznamu oblastí s výskytom zriedkavejších ochorení, ktoré treba zohľadniť, a podmienok a kritérií požadovaných od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem zapojiť sa do európskych referenčných sietí, s cieľom zabezpečiť, aby európske referenčné siete predovšetkým:

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v odôvodnení (bod 8.3) návrhu smernice, najdôležitejší cieľom európskych referenčných sietí je „poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje vyššiu koncentráciu zdrojov alebo odborných znalostí, s cieľom umožniť finančne dostupnú, kvalitnú a nákladovo efektívnu starostlivosť”. Malo by sa to odraziť aj v príslušnom článku smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) opatrenia na zaručenie finančnej dostupnosti a geografickej prístupnosti európskych referenčných sietí.

Odôvodnenie

Ak sa má určitá špecializovaná zdravotná starostlivosť poskytovať na európskej úrovni, musí sa zaručiť, aby bola dostupná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 16a

Telemedicína

 

Lekári telemedicíny, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom v EÚ, sú registrovaní pri kontrolnom úrade zdravotníctva členského štátu, z ktorého sa liečba telemedicínou poskytuje.

Odôvodnenie

Kontrolné úrady zdravotníctva v členských štátoch EÚ musia usmerňovať všetkých lekárov, ktorý poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom v ich členskom štáte, bez ohľadu na to, kde lekár takúto liečbu poskytuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice

Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spolupráca pri riadení nových zdravotníckych technológií

Spolupráca pri riadení zdravotníckych technológií

Odôvodnenie

Navrhovaná sieť musí fungovať v súlade so zásadami riadnej správy vecí verejných tak, ako sa uvádza v Bielej knihe Komisie o európskom riadení z roku 2001, najmä čo sa týka otvorenosti, zodpovednosti, efektívnosti a súdržnosti. Spolupráca pri hodnoteniach zdravotníckych technológií by mala posilniť transparentné, objektívne, inkluzívne a dobre načasované postupy. Komisia by mala preto pripustiť iba orgány posudzovania zdravotníckych technológií, ktoré spĺňajú tieto normy. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Európska komisia po konzultácii Európskeho parlamentu stanoví operačný rámec siete založený na zásadách riadnej správy vecí verejných vrátane zásady transparentnosti, nestrannosti, spravodlivého konania a plnej účasti zainteresovaných strán zo všetkých relevantných spoločenských skupín, ktoré zahŕňajú odborníkov v oblasti zdravotníctva, pacientov, vedcov a priemysel.

Odôvodnenie

Navrhovaná sieť musí fungovať v súlade so zásadami riadnej správy vecí verejných tak, ako sa uvádza v Bielej knihe Komisie o európskom riadení z roku 2001, najmä čo sa týka otvorenosti, zodpovednosti, efektívnosti a súdržnosti. Spolupráca pri hodnoteniach zdravotníckych technológií by mala posilniť transparentné, objektívne, inkluzívne a dobre načasované postupy. Komisia by mala preto pripustiť iba orgány posudzovania zdravotníckych technológií, ktoré spĺňajú tieto normy. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – písmená aa, ab a ac (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) nájsť trvalo udržateľné spôsoby, ako vyvážiť ciele prístupu k liečbe, odmeny za inovácie a správu rozpočtov zdravotnej starostlivosti;

 

ab) vytvoriť transparentné, objektívne, inkluzívne a dobre načasované postupy a metodiky, ktoré vytvoria rovnováhu medzi všetkými cieľmi;

 

ac) zaručiť plnú účasť všetkých relevantných spoločenských skupín, najmä pacientov, lekárskej obce, vedcov a priemyslu.

Odôvodnenie

Navrhovaná sieť musí fungovať v súlade so zásadami riadnej správy vecí verejných tak, ako sa uvádza v Bielej knihe Komisie o európskom riadení z roku 2001, najmä čo sa týka otvorenosti, zodpovednosti, efektívnosti a súdržnosti. Spolupráca pri hodnoteniach zdravotníckych technológií by mala posilniť transparentné, objektívne, inkluzívne a dobre načasované postupy. Komisia by mala preto pripustiť iba orgány posudzovania zdravotníckych technológií, ktoré spĺňajú tieto normy. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podporiť poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných a prenosných informácií o krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami.

b) podporiť poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných a prenosných informácií o krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií, ako aj o možných vedľajších účinkoch a dopadoch na spoločnosť, a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami.

Odôvodnenie

V tomto článku sa predpokladá spolupráca príslušných subjektov zodpovedných za hodnotenie vplyvov techniky v zdravotníctve. Tieto subjekty majú k dispozícii informácie nielen o účinnosti, ale aj o možných vedľajších účinkoch a spoločenských zmenách. Malo by sa preto diskutovať aj o týchto otázkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty ustanovia orgány alebo inštitúcie zapojené do tejto siete uvedenej v odseku 1 a oznámia Komisii ich názvy a kontaktné údaje.

3. Členské štáty ustanovia orgány alebo inštitúcie zapojené do tejto siete uvedenej v odseku 1. Komisia povolí vstúpiť do tejto siete len tým orgánom, ktoré spĺňajú zásadu dobrej správy vecí verejných.

Odôvodnenie

Navrhovaná sieť musí fungovať v súlade so zásadami riadnej správy vecí verejných tak, ako sa uvádza v Bielej knihe Komisie o európskom riadení z roku 2001, najmä čo sa týka otvorenosti, zodpovednosti, efektívnosti a súdržnosti. Spolupráca pri hodnoteniach zdravotníckych technológií by mala posilniť transparentné, objektívne, inkluzívne a dobre načasované postupy. Komisia by mala preto pripustiť iba orgány posudzovania zdravotníckych technológií, ktoré spĺňajú tieto normy. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na zriadenie a riadenie tejto siete a označí povahu a typ informácií, ktoré sa majú vymieňať.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na zriadenie a riadenie tejto siete v súlade s uvedenými cieľmi a označí povahu a typ informácií, ktoré sa majú vymieňať.

Odôvodnenie

Navrhovaná sieť musí fungovať v súlade so zásadami riadnej správy vecí verejných tak, ako sa uvádza v Bielej knihe Komisie o európskom riadení z roku 2001, najmä čo sa týka otvorenosti, zodpovednosti, efektívnosti a súdržnosti. Spolupráca pri hodnoteniach zdravotníckych technológií by mala posilniť transparentné, objektívne, inkluzívne a dobre načasované postupy. Komisia by mala preto pripustiť iba orgány posudzovania zdravotníckych technológií, ktoré spĺňajú tieto normy. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zbierajú štatistické a doplňujúce údaje o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej starostlivosti, jej poskytovateľoch a pacientoch, nákladoch a výsledkoch, ktoré sú potrebné na účely monitorovania. Tieto údaje zbierajú ako súčasť svojich všeobecných systémov na zbieranie údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva o tvorbe štatistiky a ochrane osobných údajov.

1. Členské štáty zbierajú štatistické údaje o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej starostlivosti, jej poskytovateľoch a pacientoch, nákladoch a výsledkoch, ktoré sú potrebné na účely monitorovania. Tieto údaje zbierajú ako súčasť svojich všeobecných systémov na zbieranie údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva o tvorbe štatistiky a ochrane osobných údajov a osobitne článkom 8 ods. 4. smernice 95/46/ES.

Odôvodnenie

Článok 8 ods. 4 smernice 95/46/ES stanovuje osobitné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na následné použitie zdravotných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zasielajú tieto údaje uvedené v odseku 1 Komisii aspoň raz za rok s výnimkou údajov, ktoré sa už zozbierali podľa smernice 2005/36/ES.

2. Členské štáty v prípade potreby zasielajú tieto údaje uvedené v odseku 1 Komisii s výnimkou údajov, ktoré sa už zozbierali podľa smernice 2005/36/ES. Vopred sa riadne preskúma, či je takéto zasielanie údajov na dovolené účely potrebné.

Odôvodnenie

Povinnosť zasielať údaje Komisii by mala podliehať viac potrebe než definícii, ktorá hovorí o každoročnom zasielaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia. Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 3 mesiace.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia. Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 3 mesiace. Ak sa vykonávacie opatrenia týkajú spracovania osobných údajov, musia sa konzultovať s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov je dôležité, aby sa s ním tieto otázky konzultovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje do piatich rokov po dátume uvedenom v článku 22 ods. 1 správu o fungovaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia vypracuje do troch rokov po dátume uvedenom v článku 22 ods. 1 správu o fungovaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa venuje významnú pozornosť dôsledkom uplatňovania tejto smernice na mobilitu pacientov a všetkých aktérov v systémoch zdravotníctva členských štátov. V prípade potreby Komisia priloží ku správe návrhy na zmeny a doplnenia právnych predpisov.

V tejto súvislosti a bez toho, aby bol dotknutý článok 22, členské štáty informujú Komisiu o každom opatrení, ktorý zaviedli, upravili alebo si zachovali s cieľom implementovať postupy stanovené v článkoch 8 a 9.

V tejto súvislosti a bez toho, aby bol dotknutý článok 22, členské štáty informujú Komisiu o každom opatrení, ktorý zaviedli, upravili alebo si zachovali s cieľom implementovať postupy stanovené v článkoch 8 a 9.

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť niektoré aspekty, ktoré by mali byť zahrnuté v hodnotiacej správe, ktorá by mala byť predložená po troch rokoch.

POSTUP

Názov

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Referenčné čísla

KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

23.9.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Bernadette Vergnaud

10.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2008

22.1.2009

11.2.2009

 

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

16

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mogens Camre, Gabriela Crețu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbășan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Benoît Hamon, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfredo Antoniozzi, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Jim Higgins, Maria Grazia Pagano

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (10.3.2009)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
(KOM(2008) – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Harald Ettl

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorý predložila Komisia, lebo jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť a právnu istotu pacientov. Na základe rastúcej kvality ponuky zariadení zdravotnej starostlivosti a lepšej informovanosti pacientov sa dá očakávať, že sa zvýši mobilita pacientov. Treba presadzovať prínos, ktorý by mohlo priniesť politike v oblasti zdravotnej starostlivosti lepšie prepojenie zdravotných zariadení v Európe. Zároveň sa musí zabezpečiť, aby návrh smernice neviedol k jednostrannému zvýšeniu finančných nákladov členských štátov ani k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti alebo ponuky zdravotnej starostlivosti v rámci členského štátu v prípade, že o poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiada neprimerane veľa pacientov.

Služby zdravotnej starostlivosti boli vyňaté z pôsobnosti smernice o službách, lebo predstavujú vyššiu hodnotu a mali by ich upravovať samostatné právne predpisy na európskej úrovni. Vzhľadom na to vyzval Európsky parlament Komisiu vo svojej iniciatívnej správe v máji 2008, aby navrhla nový európsky regulačný rámec pre cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V júli 2008 zverejnila Komisia v rámci sociálneho balíka predložený návrh smernice, ktorým sa má predovšetkým kodifikovať judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje návrh Komisie uľahčiť cezhraničnú mobilitu pacientov a sekundárnou legislatívou objasniť práva pacientov. Pacienti by mali mať prinajmenšom možnosť naplno využiť všetky synergie v oblasti medicíny. Vyžaduje si to opatrenia v oblasti hospodárskej politiky, poistno-technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad zabezpečenie lôžkovej a finančnej kapacity členských štátov. Aby prílev pacientov z iných členských štátov neviedol k zhoršeniu dostupnosti starostlivosti o obyvateľov daného štátu, mal by sa pacientom – s ohľadom na konkrétnu kapacitu členského štátu a jeho finančné možnosti – umožniť prístup k európskym zariadeniam.

Na základe článku 35 Charty základných práv Európskej únie a článku 152 ods. 1 Zmluvy o ES musia členské štáty zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia. V súčasnosti sa ponuka služieb zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch výrazne líši. Túto rôznorodosť treba ďalej rozvíjať, pričom sa musí zachovať vysoká úroveň kvality. Zdravie ako vyššia hodnota musí mať oporu v zmluvnej politike, zabezpečení kvality a pravidlách stanovených ombudsmanom. Možnosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nesmie byť pre jednotlivé členské štáty podnetom k tomu, aby prestali rozvíjať svoje zdravotné zariadenia a podporovali poskytovanie starostlivosti v zahraničí.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s tým, aby sa členským štátom umožnilo vopred žiadať o náhradu nákladov v prípade vážneho ohrozenia finančnej rovnováhy zdravotného systému a/alebo ohrozenia schopnosti poskytovať zdravotné služby. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že členské štáty musia mať možnosť započítať celkové náklady na poskytnutie služieb systémom, z ktorých pacienti pochádzajú. Nemocničná starostlivosť sa v niektorých členských štátoch financuje čiastočne z príspevkov do sociálneho zabezpečenia a čiastočne z daní. Ak by sa pacientom zo zahraničia zaúčtoval len poplatok zo sociálneho zabezpečenia, neoprávnene by sa tým zvýhodnili tie členské štáty, ktorých nedostatočná ponuka zdravotnej starostlivosti môže pacientov viesť k tomu, aby sa nechali ošetriť v inom členskom štáte, lebo starostlivosť zaplatia daňoví poplatníci štátu, v ktorom sa starostlivosť poskytla.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za predpokladu, že sú splnené podmienky odvolania sa na článok 95 Zmluvy ako na právny základ, základom pre právne predpisy Spoločenstva je tento právny základ aj v prípade, že pri procese rozhodovania je rozhodujúcim faktorom ochrana verejného zdravia; preto sa v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene vyžaduje, aby Komisiazáujme dosiahnutia harmonizácie zabezpečila vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov.

(2) Za predpokladu, že sú splnené podmienky odvolania sa na článok 95 Zmluvy ako na právny základ, základom pre právne predpisy Spoločenstva je tento právny základ aj v prípade, že pri procese rozhodovania je rozhodujúcim faktorom ochrana verejného zdravia; preto sa v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene vyžaduje, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov.

Odôvodnenie

Cieľom tejto smernice by malo byť objasnenie práv pacientov, a nie harmonizácia organizácie zdravotných systémov. Tá je výlučne v právomoci členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systémy zdravotníctva v Spoločenstve sú hlavnou súčasťou vysokého stupňa sociálnej ochrany v Európe a prispievajú k sociálnej súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Sú takisto súčasťou širšieho rámca služieb všeobecného záujmu.

(4) Systémy zdravotníctva v Spoločenstve sú hlavnou súčasťou vysokého stupňa sociálnej ochrany v Európe a prispievajú k sociálnej súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Sú takisto súčasťou širšieho rámca služieb všeobecného záujmu. V rámci služieb všeobecného záujmu majú vzhľadom na ich prioritné ciele, ktorými sú zaistiť bezpečnosť pacientov a zabezpečiť ochranu verejného zdravia, osobitné postavenie.

Odôvodnenie

Touto smernicou sa síce vytvára samostatná právna úprava pre služby v oblasti zdravotníctva, ktoré sú vyňaté zo smernice o službách, ale téma zdravia je spracovaná podobne, ako sa predtým plánovalo v rámci smernice o službách. Treba zabezpečiť, aby sa služby zdravotnej starostlivosti považovali za služby s vyšším poslaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe prieskumu v 10 % prípadov dochádza k vzniku škôd v dôsledku zdravotnej starostlivosti. Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné povinnosti zamerané na riešenie situácií, v ktorých je potrebné reagovať na škody vzniknuté zdravotnou starostlivosťou, aby sa zabránilo vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá je prekážkou pri prijímaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody a kompenzácia systémami danej krajiny, v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa nemala dotýkať možnosti členských štátov rozšíriť pokrytie svojich domácich systémov na pacientov z vlastnej krajiny, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v zahraničí, kde je to pre pacienta výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, pre ktorých je využívanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí nutné.

(15) Na základe prieskumu v 10 % prípadov dochádza k vzniku fyzickej ujmy v dôsledku zdravotnej starostlivosti. Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné povinnosti zamerané na riešenie situácií, v ktorých je potrebné reagovať na škody vzniknuté zdravotnou starostlivosťou, aby sa zabránilo vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá je prekážkou pri prijímaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody a kompenzácia systémami danej krajiny, v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa nemala dotýkať možnosti členských štátov rozšíriť pokrytie svojich domácich systémov na pacientov z vlastnej krajiny, ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť v zahraničí, kde je to pre pacienta výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, pre ktorých je využívanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí nutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a odhad nákladov by sa preto mal obmedziť len na aktuálne náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal čerpať finančné výhody zo zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a odhad nákladov by sa preto mal obmedziť len na aktuálne náklady prijatej zdravotnej starostlivosti. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí aj ďalšie súvisiace náklady, napr. náklady na terapeutickú liečbu.

Odôvodnenie

Touto smernicou sa síce vytvára samostatná právna úprava pre služby v oblasti zdravotníctva, ktoré sú vyňaté zo smernice o službách, ale téma zdravia je spracovaná podobne, ako sa predtým plánovalo v rámci smernice o službách. Treba zabezpečiť, aby sa služby zdravotnej starostlivosti považovali za služby s vyšším poslaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter.

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter. Táto smernica sa vzťahuje na zákonné, súkromné a kombinované systémy zdravotného poistenia.

Odôvodnenie

Treba doplniť slovo „cezhraničnej“, lebo inak by existoval rozpor s článkom 152 Zmluvy o ES (doplnkovosť činnosti Spoločenstva).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) nariadenia o koordinácii schém sociálneho zabezpečenia, najmä článok 22 nariadenia Rady (ES) 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samozamestnávateľov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

(f) nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, najmä články 19, 20, 22 a 25 nariadenia Rady (ES) 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samozamestnávateľov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a články 17, 18, 19, 20, 27 a 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ga) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení1;

 

1Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(gb) prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia1,

 

1Ú. v. ES L 228, 16.08.1973, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno gc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(gc) smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení)1,

 

1Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice a článok 22 nariadenia Rady (ES) č. 1408/71 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

Do dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 platí, že ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1408/71, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1408/71, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

Odôvodnenie

Vetou, ktorá sa má vypustiť, sa do smernice zavádza možnosť voľby vzhľadom na nariadenie 1408/71/ES. Jej dôsledky a administratívne spracovanie sú však nejasné a treba zabrániť mareniu účinnosti nariadenia 1408.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Od dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 platí, že

 

ak sú splnené okolnosti, podľa ktorých sa musí udeľovať povolenie vycestovať do iného členského štátu na účely vhodného ošetrenia v zmysle článku 20 nariadenia (ES) č. 883/2004, uplatňujú sa ustanovenia tohto nariadenia, a ustanovenia článkov 6, 7, 8, a 9 tejto smernice sa neuplatňujú. Naopak, ak sa poistená osoba uchádza o zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte za iných okolností, uplatňujú sa články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice, a článok 20 nariadenia Rady (ES) č. 883/2004 sa neuplatňuje. Avšak vždy, keď sú splnené podmienky udelenia povolenia stanovené v článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004, povolenie sa udelí a priznajú sa dávky stanovené v súlade s týmto nariadením. V tomto prípade sa neuplatňujú články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno g – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(iia) poistená osoba, definovaná v poistných podmienkach príslušných súkromných systémov zdravotného poistenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V súlade s článkom 152 Zmluvy má členský štát poskytujúci starostlivosť plnú zodpovednosť za organizáciu systému zdravotnej starostlivosti a poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Odôvodnenie

O „príjemcovi“ sa nehovorí, lebo sa tu odkazuje na Zmluvu o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. V súlade s článkom 12 ods. 2 písm. da) orgány členského štátu poskytujúceho starostlivosť zodpovedajú za priebežnú kontrolu na základe údajov získaných v tomto členskom štáte. Na základe výsledkov kontroly tieto orgány prípadne okamžite prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť verejné zdravie a zachovať finančnú rovnováhu systému sociálneho zabezpečenia.

Odôvodnenie

Údaje sa tak či tak zbierajú, a preto by mala existovať možnosť, aby ich členské štáty mohli využiť na podporu svojich vnútroštátnych politík (konať skôr ako reagovať).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Vzhľadom na veľký význam, ktorý má zaistenie kvality a bezpečnosti cezhraničnej starostlivosti najmä pre pacientov, by mali organizácie zapojené do vypracúvania noriem a usmernení podľa odsekov 1 a 3 zahŕňať aspoň organizácie pacientov, a to najmä organizácie s cezhraničným dosahom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo podobná zdravotná starostlivosť poskytla na území jeho členského štátu. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte. Príslušný subjekt členského štátu, v ktorom je pacient poistený, uhradí poistenej osobe skutočné náklady na liečbu. Ak existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa určitá choroba alebo zranenie môžu liečiť, pacient má právo na úhradu nákladov za všetky spôsoby liečby, ktoré sú dostatočne odskúšané medzinárodnou lekárskou vedou, ak nie sú dostupné v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

Ide o objasnenie toho, že náklady nemá uhradiť členský štát, ale príslušný subjekt sociálneho zabezpečenia. Ďalej sa objasňuje, že uhradiť sa majú nielen náklady vzniknuté zákonnému systému sociálneho zabezpečenia, ale aj náklady vzniknuté systémom zdravotného poistenia hradené zo štátnych prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza príslušný subjekt členského štátu, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Ide o objasnenie toho, že náklady nemá uhradiť členský štát, ale príslušný subjekt sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

4. Členské štáty majú zavedené mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci príslušného zákonného systému zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte. Tento mechanizmus sa zakladá na objektívnych nediskriminačných vopred známych kritériách a náklady uhradené podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej by sa predpokladali v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti na území členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Odôvodnenie

Objasnenie, že uhradiť sa majú nielen náklady vzniknuté zákonnému systému sociálneho zabezpečenia, ale aj náklady vzniknuté systémom zdravotného poistenia alebo zmiešaným systémom hradené zo štátnych prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento zoznam vypracuje Komisia, ktorá ho môže pravidelne aktualizovať. Tie opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3.

2. Tento zoznam vypracuje Komisia, ktorá ho môže pravidelne aktualizovať. Tie opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3. Komisia zohľadňuje pri zostavovaní tohto zoznamu osobitné postavenie európskych referenčných sietí v súlade s článkom 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Systém predchádzajúceho povoľovania sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané na zabránenie takéhoto vplyvu a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

4. Systém predchádzajúceho povoľovania sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2, a obmedzuje sa na to, čo je potrebné a primerané na zabránenie takéhoto vplyvu a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Odmietnutie nemocničnej a špecializovanej starostlivosti

 

8a. Členský štát poskytujúci starostlivosť môže konkrétnemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priznať právo odmietnuť nemocničnú alebo špecializovanú starostlivosť pacientom v inom členskom štáte, ktorí v tomto členskom štáte žiadajú o starostlivosť, ak by táto starostlivosť bola na úkor iných pacientov, ktorí potrebujú podobnú zdravotnú starostlivosť, napríklad v dôsledku predĺženia čakacej doby na liečbu.

Odôvodnenie

Prevzatie poslednej vety z odôvodnenia (12). Táto dôležitá veta z odôvodnení v textu smernice chýba – z dôvodu právnej istoty a lepšej zrozumiteľnosti je „vhodné“ túto vetu uviesť. Cieľ umožniť pacientom zdravotnú starostlivosť čo najbližšie k ich domovu alebo zamestnaniu by sa nemal mariť neobmedzeným prístupom pacientov z iných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby správne postupy týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte súvisiace s akýmkoľvek predchádzajúcim povolením uvedeným v článku 8 ods. 3, úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte a iné podmienky a náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 boli založené na objektívnych nediskriminačných kritériách, ktoré sa vopred uverejnia a ktoré sú potrebné a primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Poistenej osobe sa v každom prípade udelí povolenie v súlade s nariadeniami o koordinácii sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f) vždy, keď sú splnené podmienky článku 22 ods. 1 písm. c) a článku 22.2 nariadenia 1408/71.

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby správne postupy týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte súvisiace s akýmkoľvek predchádzajúcim povolením uvedeným v článku 8 ods. 3, úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte a iné podmienky a náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 boli založené na objektívnych nediskriminačných kritériách, ktoré sa vopred uverejnia a ktoré sú potrebné a primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Do dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 sa poistenej osobe udelí povolenie v súlade s nariadeniami o koordinácii sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f) tejto smernice v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. c) a článkom 22 ods. 2 nariadenia 1408/71. Od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 sa poistenej osobe udelí povolenie na základe nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f) v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) 883/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa pacientom budú na požiadanie poskytovať informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného, vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte.

10. Členské štáty, v ktorých sú pacienti poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli mechanizmy, na základe ktorých sa pacientom budú na požiadanie poskytovať informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, okrem iného, vždy, keď dôjde k poškodeniu spôsobenému v dôsledku zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom členskom štáte. V súvislosti s informáciami o cezhraničnej starostlivosti sa musia zreteľne rozlíšiť práva pacientov vyplývajúce z tejto smernice a práva vyplývajúce z nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii.

1. Členské štáty určia národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ich názvy a kontaktné údaje oznámia Komisii. Členské štáty zabezpečia, aby do práce týchto národných kontaktných miest boli zapojené organizácie pacientov, organizácie financujúcich systém zdravotného poistenia a poskytovatelia starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) registruje všetky činnosti vykonané v členskom štáte poskytujúcom liečbu na základe článkov 6, 7, 8, 9 a 15 a oznamuje ich príslušným orgánom členského štátu poskytujúceho liečbu, pričom poskytovatelia zdravotnej starostlivosti predložia potrebné informácie hneď, ako ich dostanú.

Odôvodnenie

V záujme čo najhladkejšieho fungovania postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri implementácii tejto smernice.

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú vzájomnú pomoc pri vykonávaní tejto smernice a uzatvárajú v tejto súvislosti dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej alebo báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce.

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií a cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej báze alebo na báze ad hoc a uzatvárajú v tejto súvislosti dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 15 a

Pohraničné regióny

 

S cieľom dosiahnuť v budúcnosti čo najefektívnejšiu politiku v oblasti zdravotnej starostlivosti Komisia určí pohraničné regióny ako skúšobné oblasti, v ktorých bude možné podrobne testovať, analyzovať a hodnotiť inovačné iniciatívy týkajúce sa cezhraničnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia je zodpovedná za zhromažďovanie informácií potrebných na zmapovanie cezhraničných tokov pacientov a pracovníkov, aby tak bolo možné včas napraviť prípadné negatívne účinky a ďalej podporovať pozitívne účinky. Komisia zaznamená tieto informácie do správy uvedenej v odseku 1.

POSTUP

Názov

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Referenčné čísla

KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

2.9.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Harald Ettl

22.10.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.12.2008

20.1.2009

 

 

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (17.2.2009)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
(KOM(2008) – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Françoise Grossetête

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1) Kontext

Jasné vymedzenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice je dôležité, ak sa chceme vyhnúť akémukoľvek zmätku alebo akejkoľvek zámene. Táto smernica sa zameriava iba na mobilitu pacientov. Netýka sa mobility odborníkov v tejto oblasti. V tomto prípade nejde o uplatňovanie smernice o „službách“ v oblasti zdravia.

Vo všeobecnosti si pacienti želajú liečiť sa čo najbližšie k svojmu domovu a čo možno najrýchlejšie. V niektorých prípadoch sa však najlepšia liečba poskytuje v inom členskom štáte. Pacienti sú schopní premiestniť sa v prípade, že na inom mieste môžu získať kvalitnejšie, rýchlejšie alebo lacnejšie zdravotnícke služby.

Predtým, než sa získa prístup k tejto zdravotnej starostlivosti, je potrebné mať informácie o tom, či jednotlivé služby majú dobrú kvalitu a či sú dostupné a vyhovujúce. Taktiež je dôležité, aby bol príslušný administratívny postup jasný. A keď sa pacienti skutočne rozhodnú, že sa budú liečiť v cudzine, je dôležité, aby mali zaručenú zodpovedajúcu ochranu ich pohody a ich bezpečnosti.

Súčasný kontext sa vyznačuje zvyšujúcou vzájomnou závislosťou systémov a politiky zdravia v celej Európskej únii.

Tento vývoj vysvetľujú mnohé faktory, najmä zvýšený pohyb pacientov a odborníkov v EÚ (uľahčený najmä rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora), všeobecné očakávania obyvateľstva v celej Únii alebo tiež šírenie nových zdravotníckych technológií a techník prostredníctvom informačných technológií.

2) Nedostatok súčasného systému na úkor pacientov

Existuje však právna neistota. Európsky súdny dvor vypracoval judikatúru, ktorá je v niektorých aspektoch protirečivá a ani jej uplatňovanie nie je jednotné vo všetkých členských štátoch.

Preto je potrebné vyjasniť judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka niektorých jeho rozhodnutí:

– všetka mimonemocničná starostlivosť, na ktorú si občan môže nárokovať vo svojom členskom štáte, mu môže byť bez predchádzajúceho povolenia poskytnutá v ktoromkoľvek inom členskom štáte. Táto starostlivosť sa uhradí až do výšky úhrady poskytovanej systémom, do ktorého občan patrí. Pokiaľ ide o nemocničnú starostlivosť, je potrebný predchádzajúci súhlas od systému, do ktorého je pacient zaradený. Toto povolenie získa vtedy, keď príslušný systém nemôže zabezpečiť v termíne, ktorý je prijateľný po lekárskej stránke, potrebnú starostlivosť, ktorú vyžaduje jeho stav. V tomto prípade sa žiadateľovi tiež uhradia náklady do výšky rovnajúcej sa úhrade stanovenej systémom, do ktorého je zaradený.

– opätovne potvrdzuje vnútroštátnu právomoc v otázkach organizácie zdravotníckej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia.

– umožňuje zachovať vopred udeľované povolenie na nemocničnú starostlivosť, ktorá je najzložitejšia a najnákladnejšia, a tým zachovať regulačnú a plánovaciu schopnosť členských štátov.

Nejde tu o zosúladenie zdravotných systémov alebo systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov, ale naopak o posilnenie právnej istoty pacientov a zlepšenie existujúcej situácie v členských štátoch.

Musíme si však položiť otázku o tom, či smernica venuje dostatočnú pozornosť konkrétnym prípadom, ktoré znepríjemňujú život našich spoluobčanov. Príslušné osoby sa často vzhľadom na túto zložitosť vzdávajú svojich práv. Musí sa urobiť všetko preto, aby boli pacienti informovaní najmä o európskych referenčných sieťach ustanovených v článku 15 tejto smernice o postupoch.

3) Potreba konať

Vytvorením rámca a kodifikovaním judikatúry Európskeho súdneho dvora smernica prispeje k väčšiemu súladu a väčšej jasnosti konkrétnych práv pacientov. V žiadnom prípade nesmie mobilita pacientov viesť k „dumpingu“ medzi zdravotnými systémami, ani zhoršiť bezpečnosť zdravotnej starostlivosti.

Mala by sa zabezpečiť právna istota a podporiť spolupráca medzi vnútroštátnymi zdravotnými systémami a to v záujme pacientov. Preto je dôležité zlepšiť ustanovenia o zabezpečení prístupu k informáciám pre pacientov a zákonnosť zdrojov informácií o ponuke zdravotnej starostlivosti, farmaceutických výrobkoch a liečbe.

Európska komisia navrhuje vytvorenie siete, ktorá zoskupí vnútroštátne orgány zodpovedajúce za hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) s cieľom optimálneho využívania nových technológií spôsobom, ktorý zaručí bezpečnú, účinnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Táto myšlienka si zaslúži podporu a preto by sa mali doplniť postupy týkajúce sa tejto siete.

Rovnako sa zdá byť dôležité zabezpečiť väčšiu spoluprácu s pohotovostnými zdravotníckymi službami s cieľom posilniť ich koordináciu. V cezhraničných oblastiach je táto požiadavka ešte dôraznejšia.

Okrem problematiky cezhraničnej zdravotnej starostlivosti by táto iniciatíva mala umožniť vymedziť výzvy a potrebné reformy v oblasti zdravotnej starostlivosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh smernice EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

 

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o uplatňovaní práv pacientov pri prístupe k bezpečnej, vysokokvalitnej a účinnej zdravotnej starostlivosti za spravodlivých podmienok

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa návrh smernice nesústredil len na mobilitu pacientov, ale aj na tri základné aspekty, podľa ktorých Komisia rozdelila svoj návrh: spoločné zásady všetkých systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ, európska spolupráca pri zdravotnej starostlivosti a osobitný rámec cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9) Táto smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil Súdny dvor, ani osobitná och povaha, ani spôsob, akým sa organizujú alebo financujú, ich nevynímajú z oblasti uplatňovania základného princípu slobody pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na pomoc a podporu rodinám alebo jednotlivcom, ktorí počas dlhšieho obdobia v stave núdze. Nevzťahuje sa napríklad na ubytovanie alebo pomoc poskytovanú starším ľuďom alebo deťom prostredníctvom sociálnych pracovníkov alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú starostlivosť, iných ako odborníkov v oblasti zdravotníctva.

9) Táto smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil Súdny dvor, ani osobitná och povaha, ani spôsob, akým sa organizujú alebo financujú, ich nevynímajú z oblasti uplatňovania základného princípu slobody pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na pomoc a podporu rodinám alebo jednotlivcom, ktorí počas dlhšieho obdobia potrebujú osobitnú starostlivosť, podporu alebo opateru, pokiaľ ide o špecifickú odbornú starostlivosť alebo pomoc poskytovanú prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia. Sú to predovšetkým také služby dlhodobej starostlivosti, ktoré sa považujú za potrebné na to, aby sa osobe odkázanej na starostlivosť umožnil čo najplnohodnotnejší život, o ktorom môže sama rozhodovať. Smernica sa nevzťahuje napríklad na ubytovanie alebo pomoc poskytovanú starším ľuďom alebo deťom prostredníctvom sociálnych pracovníkov alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú starostlivosť, iných ako odborníkov v oblasti zdravotníctva.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa objasňuje, že služby sociálnej výpomoci alebo starostlivosti, alebo rehabilitácie s cieľom opäť sa zaradiť do pracovného procesu a dlhodobej starostlivosti sú vyňaté z pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na úhradu liečby v inom členskom štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, kde je pacient poistený. Rovnako sa touto smernicou členským štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje schémy vecných dávok na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte podľa jej ustanovení.

25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť nárok na úhradu liečby v inom členskom štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, kde je pacient poistený, ani zmeniť podmienky tohto nároku, ak sú ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Rovnako sa touto smernicou členským štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje schémy vecných dávok na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte podľa jej ustanovení.

Odôvodnenie

Právomoci súvisiace s organizáciou zdravotnej starostlivosti prislúchajú v súlade s článkom 152 Zmluvy o ES výhradne členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú práva pacienta prijať akýkoľvek liek povolený na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj keď nie je povolený na uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je pacient poistený, pretože ide o nepostrádateľnú súčasť získavania účinnej liečby v inom členskom štáte.

27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú práva pacienta prijať akýkoľvek liek povolený na uvádzanie na trh alebo služby zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj keď takýto liek alebo služby nie sú dostupné v členskom štáte, kde je pacient poistený, pretože ide o nevyhnutnú súčasť získavania účinnej liečby v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby mal pacient v inom členskom štáte, než je štát jeho bydliska, nárok na zdravotnícke služby a lieky aj v prípade, že nie sú dostupné v členskom štáte, v ktorom je poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

43) Stály pokrok v medicíne a zdravotných technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Spolupráca pri hodnotení nových zdravotníckych technológií môže byť pre členské štáty prospešná prostredníctvom úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému úsiliu, ako aj poskytnúť lepší dôkazový základ pre optimálne využívanie nových technológií s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. To prinesie prospech aj vnútornému trhu formou maximálneho zrýchlenia a rozšírenia rozsahu šírenia inovácii v medicíne a zdravotníckych technológiách. Takáto spolupráca si vyžaduje udržateľné štruktúry, ktoré zahŕňajú všetky relevantné orgány všetkých členských štátov na základe existujúcich pilotných projektov.

43) Stály pokrok v medicíne a zdravotných technológiách so sebou prináša príležitosti, ale aj problémy v systémoch zdravotníctva členských štátov. Avšak hodnotenie zdravotníckych technológií, ako aj možné obmedzenie prístupu k novým technológiám na základe niektorých rozhodnutí správnych orgánov vyvolávajú určitý počet zásadných súhrnných otázok, ktoré vyžadujú príspevok širokej skupiny príslušných aktérov, ako aj zavedenie modelu životaschopného riadenia. Preto každá spolupráca by mala zahŕňať nielen príslušné orgány všetkých členských štátov, ale aj všetkých príslušných aktérov vrátane odborníkov v oblasti zdravotníctva, zástupcov pacientov a výrobcov. Táto spolupráca by mala byť založená na životaschopných zásadách správneho riadenia, ako je transparentnosť, otvorenosť, objektivita a nestrannosť postupov. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa iba orgány hodnotiace zdravotnícku technológiu, ktoré sa riadia týmito zásadami, mohli zapojiť do tejto siete.

Odôvodnenie

Výmena informácií medzi orgánmi, ktoré posudzujú zdravotnícku technológiu predpokladá a vyžaduje uplatňovanie zásad osvedčených postupov (ako je dobré riadenie, transparentnosť a účasť príslušných aktérov) pri posudzovaniach, ktoré vykonávajú členské štáty. Posudzovanie zdravotníckej technológie musí spĺňať kritériá otvorenosti a objektívnosti a musí byť založené na dialógu a účasti príslušných aktérov vrátane pacientov a výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

45) Predovšetkým by sa Komisii mala udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré by podliehali rovnakému režimu ako nemocničná starostlivosť; sprievodné opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické kategórie liekov alebo látok z procesu uznávania lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte podľa tejto smernice; zoznam špecifických kritérií a podmienok, ktoré musia splniť európske referenčné siete; postup zriaďovania európskych referenčných sietí. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice alebo na doplnenie tejto smernice pridaním nových menej podstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

45) Predovšetkým by sa príslušným orgánom členských štátov mala udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré by podliehali rovnakému režimu ako nemocničná starostlivosť; sprievodné opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické kategórie liekov alebo látok z procesu uznávania lekárskych predpisov vydaných v inom členskom štáte podľa tejto smernice;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa zavádza všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Touto smernicou sa zavádza všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a zároveň zaručuje prístup občanov EÚ k tejto starostlivosti za rovnakých podmienok, pričom sa rešpektujú právomoci členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jej organizáciu, poskytovanie a formu financovania, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter.

Táto smernica sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vymedzené v článku 4, ktoré nie je zaručené nariadením (ES) č. 883/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia[1].

 

___________

Ú. v. EÚ L 166, 30.4 2004, s. 1.

Odôvodnenie

Prekrývanie smerníc a nariadení by umožnilo vznik dvoch súbežných systémov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: podľa nariadení o koordinácii sociálneho zabezpečenia a podľa tejto ovej smernice, čím by vznikla právna neistota. Treba zabezpečiť riadne vymedzenie hranice medzi oblasťou pôsobnosti nariadenia č. 883/2004 a touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto smernica sa neuplatňuje na služby, ktorých účelom je najmä dlhodobá starostlivosť. Medzi tieto patria najmä služby poskytované počas dlhého obdobia, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom pri všeobecnej organizácii ich každodenného života.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa objasňuje, že služby sociálnej výpomoci alebo starostlivosti, alebo rehabilitácie s cieľom opäť sa zaradiť do pracovného procesu a dlhodobej starostlivosti sú vyňaté z pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „zdravotná starostlivosť“ je zdravotnícka služba poskytovaná odborníkom v oblasti zdravotníctva alebo pod jeho dozorom v rámci výkonu jeho povolania a bez ohľadu na to, ako je organizovaná, poskytovaná a financovaná na vnútroštátnej úrovni, ako aj bez ohľadu na to, či má verejný alebo súkromný charakter;

a) „zdravotná starostlivosť“ je zdravotnícka služba poskytovaná pacientom na posúdenie, zachovanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu. Na účely článkov 6 až 11 zdravotná starostlivosť znamená formy ošetrenia, ktoré patria medzi dávky v rámci zdravotnej starostlivosti vyplývajúce z právnych predpisov členského štátu, v ktorom je pacient poistený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ je starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je pacient poistený, alebo starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má poskytovateľ bydlisko, je registrovaný alebo v ktorom má sídlo;

b) „cezhraničná zdravotná starostlivosť“ je starostlivosť poskytovaná v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je pacient poistený;

Odôvodnenie

Tak ako v prípade odôvodnenia 10 predpokladáme, že koncept cezhraničnej starostlivosti by zahrnul mobilitu pacientov ako takú, a taktiež mobilitu zdravotníckych služieb, ktoré je možné poskytovať na diaľku; odkaz v tomto článku na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti považujeme za nevhodný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „poistená osoba“ je:

g) „poistená osoba“ je osoba, ktorá je poistená v súlade s definíciou uvedenou v článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 883/2004;

i) do dátumu uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004: osoba, ktorá je poistená v súlade s ustanoveniami článkov 1, 2 a 4 nariadenia (ES) č. 1408/71,

 

ii) od dátumu uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004: osoba, ktorá je poistená v zmysle článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 883/2004;

 

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 883/2004 nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Kapitola II – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgány členského štátu zodpovedné za dodržiavanie všeobecných princípov zdravotnej starostlivosti

členské štátY zodpovedné za dodržiavanie všeobecných princípov zdravotnej starostlivosti

Odôvodnenie

Použitie pojmu „orgány“ by si vyžadovalo jeho vymedzenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zodpovednosti členského štátu poskytujúceho ošetrenie

Netýka sa slovenského znenia.

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto kontexte a pri rešpektovaní princípov univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity vymedzujú normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte než je štát, v ktorom je pacient poistený, sa ošetrenie poskytuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súlade s normami a usmerneniami v oblasti kvality a bezpečnosti stanovenými členským štátom, v ktorom sa poskytuje ošetrenie. Každý členský štát zabezpečí, aby:

Odôvodnenie

Toto preformulovanie znenia posilňuje zásadu, že organizovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je výlučnou vnútroštátnou kompetenciou členských štátov. Do článku 1, v ktorom sa uvádzajú ciele smernice, by sa mali zahrnúť zásady všeobecnosti, kvality, spravodlivosti a solidarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na zabezpečenie toho, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť tieto normy s ohľadom na medzinárodnú lekársku vedu a všeobecne uznávané osvedčené postupy v zdravotníctve;

 

a) aby boli zavedené mechanizmy na zabezpečenie toho, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pohotovostných lekárskych služieb sú schopní plniť tieto normy s ohľadom na vývoj medzinárodnej lekárskej vedy a všeobecne uznávané osvedčené postupy v zdravotníctve;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby normy kvality platili aj pre pohotovostné lekárske služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pohotovostných lekárskych služieb v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie sú splnené primerané normy s ohľadom na pokrok v medicíne a zdravotníckej technológii;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby normy kvality platili aj pre pohotovostné lekárske služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné na umožnenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a na základe vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia v spolupráci s členskými štátmi vyvinie usmernenia na uľahčenie uplatňovania odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek je vhodné vypustiť vzhľadom na to, že spôsob, ktorým Komisia vypracúva usmernenia, priamo narúša výlučné vnútroštátne kompetencie v oblasti organizovania a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo podobná zdravotná starostlivosť poskytla na území jeho členského štátu. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje v každom prípade členský štát, v ktorom je pacient poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby sa poisteným osobám cestujúcim do iného členského štátu na účely prijímania zdravotnej starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte nebránilo v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má táto poistená osoba nárok. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, uhradí náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo podobná zdravotná starostlivosť poskytla na území jeho členského štátu. Pacienti majú nárok na uhradenie liečebných metód aj v prípade, že tieto metódy sa neuhrádzajú v ich vlastnom členskom štáte a za predpokladu, že ide o hostiteľský členský štát a že metódu uznáva medzinárodná lekárska veda;

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať právo navrhnúť svoje vlastné systémy sociálneho zabezpečenia. Použitá liečebná metóda je však často otázkou praxe v rámci lekárskeho povolania vychádzajúcej zo vzdelania a špecializácie. Nemala by to byť usmerňujúca zásada pri určovaní úhrady, ktorá by mala závisieť od výsledkov dosiahnutých v prípade pacienta. Tým však nie je ovplyvnená výška úhrady, ale poskytuje sa tým pacientovi len väčšia sloboda výberu, čo je obzvlášť dôležité pre pacientov s novými alebo zriedkavejšími ochoreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Štátny príslušník členského štátu sa môže platením poistného do príslušného systému stať účastníkom systému zdravotného poistenia iného členského štátu, než je členský štát jeho bydliska.

Odôvodnenie

Podpora záujmov občanov, ktorí sa nachádzajú v inom členskom štáte, než je štát ich bydliska znamená, že sa im umožní prístup do systému zdravotníctva takéhoto členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade poskytnutia rovnakej alebo podobnej zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte uhrádza členský štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade s ustanoveniami tejto smernice do výšky nákladov predpokladaných v prípade rovnakého zdravotného stavu v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby sa prekročili skutočné náklady prijatej zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať právo navrhnúť svoje vlastné systémy sociálneho zabezpečenia. Použitá liečebná metóda je však často otázkou praxe v rámci lekárskeho povolania vychádzajúcej zo vzdelania a špecializácie. Nemala by to byť usmerňujúca zásada pri určovaní úhrady, ktorá by mala závisieť od výsledkov dosiahnutých v prípade pacienta. Tým však nie je ovplyvnená výška úhrady, ale poskytuje sa tým pacientovi len väčšia sloboda výberu, čo je obzvlášť dôležité pre pacientov s novými alebo zriedkavejšími ochoreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pacientom cestujúcim do iného členského štátu s cieľom prijímať alebo žiadať o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacientom cestujúcim do iného členského štátu s cieľom prijímať alebo žiadať o zdravotnú starostlivosť poskytovanú v inom členskom štáte je zabezpečený prístup k lekárskym záznamom v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na implementáciu ustanovení Spoločenstva o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES. Údaje sa môžu odosielať len s výslovným písomným súhlasom pacienta alebo jeho príbuzných.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby sa údaje mohli odosielať len s výslovným písomným súhlasom pacienta alebo jeho príbuzných.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Prijmú sa opatrenia potrebné na to, aby občania EÚ, ktorí utrpeli zranenie alebo sú v inej núdzovej zdravotnej situácii v inom členskom štáte dostali vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Odôvodnenie

Spolupráca by sa nemala obmedzovať len na nehody, ale mala by sa realizovať aj v prípade iných mimoriadnych situácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely úhrady zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte v súlade s touto smernicou sa pod nemocničnou starostlivosťou rozumie:

1. Na účely úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte v súlade s touto smernicou pod nemocničnou starostlivosťou a špecializovanou starostlivosťou rozumie podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom je pacient poistený, zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje využitie špecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia alebo zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

a) zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt príslušného pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním;

 

b) zdravotná starostlivosť zahrnutá v osobitnom zozname, ktorá si nevyžaduje pobyt pacienta v nemocnici s minimálne jedným prenocovaním. Tento zoznam sa obmedzuje na:

 

- zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje využitie vysokošpecializovanej a nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho zariadenia alebo

 

- zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu formy liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento zoznam vypracuje Komisia, ktorá ho môže pravidelne aktualizovať. Tie opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice formou jej doplnenia, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 19 ods. 3.

2. Tento zoznam vypracuje a môže ho pravidelne aktualizovať každý členský štát, v ktorom je pacient poistený, alebo jeho príslušné orgány podľa špecifík jeho organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) účelom tohto systému je riešiť následný odliv pacientov v dôsledku implementácie tohto článku a zabrániť vážnemu narušeniu alebo možnému vážnemu narušeniu:

b) účelom tohto systému je riešiť výrazný tok pacientov v dôsledku implementácie tohto článku a zabrániť narušeniu alebo možnému narušeniu:

i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

i) finančnej rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia členského štátu; a/alebo

ii) plánovania a racionalizácie vykonaných v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, nerovnováhe medzi poskytovaním nemocničnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ďalej udržania vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržania liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na jeho území.

ii) plánovania a racionalizácie vykonaných v zdravotníctve s cieľom vyhnúť sa nadmernej kapacite, nerovnováhe v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a logistickému a finančnému plytvaniu, ďalej udržania vyrovnaných lekárskych a nemocničných služieb prístupných pre všetkých alebo udržania liečebnej kapacity alebo lekárskej spôsobilosti na jeho území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je pacient poistený, určia kritériá podľa ktorých sa stanoví, kedy je narušená finančná rovnováha systému sociálneho zabezpečenia členského štátu alebo plánovanie a racionalizácia uskutočnené v jeho sektore zdravotníctva, alebo kedy je takéto narušenie pravdepodobné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Systém predchádzajúceho povoľovania sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané na zabránenie takéhoto vplyvu a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

4. Systém predchádzajúceho povoľovania sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané, a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej diskriminácie.

Odôvodnenie

Aby sa dosiahol súlad s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 8 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný členský štát sprístupní verejnosti všetky relevantné informácie o systémoch predchádzajúceho povolenia zavedených v súlade s ustanoveniami odseku 3.

5. Príslušný členský štát, v ktorom je pacient poistený, sprístupní verejnosti zoznam nemocníc a služieb špecializovanej starostlivosti, ako aj všetky relevantné informácie o systémoch predchádzajúceho schvaľovania úhrad zavedených v súlade s ustanoveniami odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Systém predchádzajúceho povolenia by sa nemal uplatňovať v prípadoch akútnych chorôb alebo v prípadoch, ak je nevyhnutné čo najrýchlejšie konať. Okrem toho, požiadavka na získanie povolenia vopred sa ruší v prípade prevozu z jednej nemocnice do inej nemocnice v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

V akútnych prípadoch nie je reálne udeľovať predchádzajúce povolenie. Pohotovostné prípady sa musia riešiť osobitne, pretože v týchto prípadoch nie je možné získať predchádzajúce povolenie. Rovnako aj v prípade hospitalizovaných pacientov obvykle nie je možné čakať na odhad nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. V prípade akejkoľvek žiadosti poistenej osoby o povolenie využiť zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, členský štát, v ktorom je táto osoba poistená, musí overiť, či sú splnené podmienky uvedené v nariadení č. 883/2004, a ak sú tieto podmienky splnené, musí udeliť predchádzajúce povolenia úhrady v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Návrh smernice protirečí existujúcim pravidlám o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Ak by sa smernica prekrývala s existujúcimi predpismi, mohli by sa tak vytvoriť dva súbežné systémy cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V praxi sa tak vytvára dvojaký systém, pretože návrh nielenže neuvádza oblasti, ktorých sa nariadenie netýka, ale sústredí sa najmä na tie oblasti, ktorých sa už týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c. V každom prípade môže členský štát odmietnuť vydanie predchádzajúceho povolenia úhrady, ak je možné poskytnúť tú istú zdravotnú starostlivosť na jeho území v lehote, ktorá je z lekárskeho hľadiska opodstatnená, vzhľadom na súčasný zdravotný stav dotknutého pacienta a na pravdepodobný vývoj jeho choroby.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby zodpovednosť za to, že sa verejnosti zabezpečí zdravotná starostlivosť poskytovaná zdravotníckymi odborníkmi a v zdravotníckych strediskách, ktoré dosahujú primeranú úroveň kvality a bezpečnosti, prebrali (prostredníctvom predchádzajúceho povolenia úhrady) vnútroštátne zdravotnícke orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby správne postupy týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte súvisiace s akýmkoľvek predchádzajúcim povolením uvedeným v článku 8 ods. 3, úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte a iné podmienky a náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 boli založené na objektívnych nediskriminačných kritériách, ktoré sa vopred uverejnia a ktoré sú potrebné a primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Poistenej osobe sa v každom prípade udelí povolenie v súlade s nariadeniami o koordinácii sociálneho zabezpečenia podľa článku 3 ods. 1 písm. f) vždy, keď sú splnené podmienky článku 22 ods. 1 písm. c) a článku 22.2 nariadenia 1408/71.

1. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, zabezpečí, aby správne postupy týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte súvisiace s prípadným predchádzajúcim povolením uvedeným v článku 8, a financovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom členskom štáte boli založené na objektívnych nediskriminačných kritériách, ktoré sa vopred uverejnia a ktoré sú potrebné a primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť.

Odôvodnenie

V záujme právnej jednoznačnosti, pokiaľ ide o vzťah medzi smernicou a nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Všetky tieto procedurálne systémy sú ľahko dostupné a dokážu zabezpečiť, aby sa žiadosti vybavovali objektívne a nestranne v rámci časovej lehoty, ktorú ustanoví a uverejní daný členský štát.

2. Všetky tieto procedurálne systémy sú ľahko dostupné a dokážu zabezpečiť, aby sa žiadosti vybavovali objektívne a nestranne v rámci maximálnej časovej lehoty, ktorú ustanoví a uverejní daný členský štát. Pri vybavovaní žiadostí sa prihliadne na naliehavosť prípadu a na individuálne okolnosti.

Odôvodnenie

Je nutné zabezpečiť, aby sa zachovala súčasná situácia, v ktorej zdravotnícki odborníci z verejného sektora (najmä z primárnej starostlivosti) rozhodujú o potrebe poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientom iných členských štátoch, aby sa zabránilo situáciám, v ktorých sa zdravotná starosť poskytuje bez toho, že by bola potrebná.

Potreba súhlasu vopred by občania mohli chápať ako obmedzenie ich práva na cezhraničnú mobilitu, hoci v skutočnosti ide o záruku pre občanov cestujúcich za zdravotnou starostlivosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členský štát musí pri stanovení časových lehôt, v rámci ktorých sa žiadosti o využívanie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte musia vybaviť, zohľadniť:

vypúšťa sa

(a) osobitný zdravotný stav,

 

(b) stupeň bolesti, ktorú pacient trpí,

 

c) charakter pacientovho postihnutia, a

 

d) schopnosť pacienta vykonávať pracovnú činnosť.

 

Odôvodnenie

Aby sa dosiahol súlad s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 9 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) uľahčiť prístup pacientov k európskym referenčným sieťam uvedeným v článku 15.

Odôvodnenie

Účasť na európskych referenčných sieťach je založená na podmienkach uvedených v článku 15 smernice. Tieto podmienky by mohli byť prekážkou účasti niektorých členských štátov, čo by znevýhodnilo pacientov z týchto členských štátov, ktorí trpia chorobami liečenými v referenčných strediskách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej alebo báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce.

2. Členské štáty umožňujú spoluprácu pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pri jej poskytovaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, cezhraničnej starostlivosti poskytovanej na dočasnej alebo báze alebo na báze ad hoc a pri iných formách cezhraničnej spolupráce. Toto platí najmä v prípadoch pohotovostnej zdravotnej starostlivosti, najmä s ohľadom na bezproblémové fungovanie prepravy chorých a zranených.

Odôvodnenie

V prípade nešťastí a iných zdravotníckych mimoriadnych situácií by mala cezhraničná spolupráca najmä v záchrannej službe fungovať plynule, aby nedochádzalo k prestojom v dôsledku byrokratických prekážok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) zaviesť nové nástroje, ktoré umožnia čo najlepšie využívať zdravotnícke zdroje v prípade vážnej nehody, najmä v cezhraničných oblastiach;

Odôvodnenie

Vážne nehody, ktoré si vyžadujú pohotovostnú lekársku starostlivosť, sa musia zohľadniť v európskych referenčných sieťach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno a – bod ixa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ixa) udržiavali zodpovedajúce a účinné vzťahy s dodávateľmi technológií;

Odôvodnenie

Cieľom referenčných stredísk je urýchliť šírenie inovačných lekárskych technológií, ale v texte nie je žiadna zmienka o vzťahoch s dodávateľmi technológií, ktorí sú dôležitým zdrojom inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme osobitné opatrenia potrebné na dosiahnutie interoperability systémov informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uplatniteľné vždy, keď sa členské štáty rozhodnú ich zaviesť. Tieto opatrenia odrážajú vývoj zdravotníckych technológií a medicíny a rešpektujú základné právo na ochranu osobných údajov v súlade s uplatniteľným právom. Špecifikujú najmä normy a terminológiu potrebné pre interoperabilitu relevantných systémov informačných a komunikačných technológií s cieľom zabezpečiť bezpečné, kvalitné a účinné poskytovanie služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Politické riadenie zdravotníctva napríklad nie je otázkou zasahovania do spôsobu vykonávania operácií. Mala by to byť otázka stanovenia usmernení, posudzovania účinnosti, poskytovania usmernení o finančných otázkach a sledovania toho, či je kvalita starostlivosti uspokojivá a v súlade s úrovňou, o dosiahnutie ktorej sa politika zdravotnej starostlivosti snaží. Členské štáty organizujú svoje systémy zdravotníctva bezpečne a zodpovedne. Zdravotníctvo by malo aj naďalej byť riadené na vnútroštátnej úrovni vrátane posudzovania nových produktov a metód, inak hrozí nebezpečenstvo vytvorenia ďalšej byrokracie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spolupráca pri riadení nových zdravotníckych technológií

Spolupráca pri riadení zdravotníckych technológií

Odôvodnenie

Posudzovať sa musia všetky zdravotnícke technológie vrátane tých, ktoré už existujú. To môže uľahčiť dobré prideľovanie zdrojov zdravotníckych systémov v členských štátoch. V niektorých prípadoch by financovanie existujúcich technológií mohlo byť prenesené na nové technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia po dohode s Európskym parlamentom stanoví operačný rámec pre sieť uvedenú v odseku 1 založený na zásadách dobrej správy vrátane transparentnosti, objektívnosti a nestrannosti postupov, ako aj účasti aktérov zo všetkých príslušných sociálnych skupín vrátane lekárov, pacientov a výrobcov.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby inštitucionálna spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami na posudzovanie zdravotníckych technológií vyústila do vyváženého, znaleckého a transparentného rozhodovacieho postupu, musí byť sieť otvorená pre všetkých relevantných aktérov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Cieľom posúdenia zdravotníckych technológií je:

2. Cieľom posúdenia zdravotníckych technológií je:

a) podporiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo inštitúciami;

 

a) nájsť dlhodobé riešenia na vytvorenie rovnováhy medzi cieľmi verejného zdravia, prístupu k liekom, odmeny za inováciu a riadenia rozpočtov v zdravotníctve;

 

aa) vyvinúť transparentné postupy a metodiky na plnenie týchto troch cieľov;

 

ab) zabezpečiť, aby sa všetky zainteresované strany, najmä pacienti, zdravotnícka komunita a priemysel zúčastnili na rozhodovaní o otázkach, ktoré môžu ovplyvniť verejné zdravie, inovácie a konkurencieschopnosť v Európe v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte;

b) podporiť poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných a prenosných informácií o krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami.

b) podporiť poskytovanie objektívnych, spoľahlivých, včasných a prenosných informácií o krátkodobej a dlhodobej účinnosti zdravotníckych technológií a umožniť efektívnu výmenu týchto informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami.

 

ba) zvážiť charakter a druh informácií, ktoré sa môžu vymieňať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty ustanovia orgány alebo inštitúcie zapojené do tejto siete uvedenej v odseku 1 a oznámia Komisii ich názvy a kontaktné údaje.

3. Členské štáty zohľadňujúc posúdenie účinnosti týkajúcej sa zdravotníckych technológií, ustanovia orgány alebo inštitúcie zapojené do tejto siete uvedenej v odseku 1 a oznámia Komisii ich názvy a kontaktné údaje.

Odôvodnenie

Komisia zabezpečí, aby sieť prijala zásady dobrej správy. Všetci aktéri začlenení do posudzovanie zdravotníckych technológií budú takto schopní podporovať prijaté rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na zriadenie a riadenie tejto siete a označí povahu a typ informácií, ktoré sa majú vymieňať.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na zriadenie, riadenie a transparentnosť tejto siete.

Odôvodnenie

Sieť musí fungovať transparentným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia prijaté na základe výmeny informácií budú opodstatnené. Sieť musí stanoviť, akého druhu budú informácie, ktoré sa budú vymieňať. Všetci účastníci siete musia byť zapojení do tejto diskusie, ktorá musí byť jednou z prvých činností siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh