Procedūra : 2007/0197(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0235/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0235/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.26
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0242

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 240kWORD 368k
3.4.2009
PE 421.214v02-00 A6-0235/2009

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

(14541/1/2008 – C6‑0020/2009 – 2007/0197(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Giles Chichester

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
  PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

(14541/1/2008 – C6‑0020/2009 – 2007/0197(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (14541/1/2008 – C6‑0020/2009),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0530),

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0908),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0235/2009),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

attiecībā uz Padomes priekšlikumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(5),

tā kā:

(1)    Komisijas 2007. gada 10. janvāra Paziņojumā „Enerģētikas politika Eiropai” uzsvērts, cik svarīgi ir pabeigt elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā tirgus izveidi. Lai sasniegtu šo mērķi, svarīgs uzdevums ir pilnveidot regulatīvo vidi Kopienas līmenī.

(2)    Ar Komisijas Lēmumu 2003/796/EK(6) izveidoja neatkarīgu padomdevēju grupu elektroenerģijas un gāzes jomā — Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu ("ERGEG") — kuras mērķis ir sekmēt apspriedes, koordināciju un sadarbību starp dalībvalstu regulatīvajām iestādēm un starp šīm iestādēm un Komisiju, lai konsolidētu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu. Minētās grupas sastāvā ir pārstāvji no valstu regulatīvajām iestādēm, kas izveidotas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/54/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu(7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/55/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu(8).

(3)    Kopš ERGEG izveides tās veiktais darbs ir pozitīvi ietekmējis elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus attīstību. Taču nozare ir vispārēji atzinusi un ERGEG ir ierosinājusi, ka valstu regulatīvo iestāžu brīvprātīgajai sadarbībai būtu jānotiek Kopienas struktūrā ar skaidri noteiktām pilnvarām un tiesībām vairākos konkrētos gadījumos pieņemt atsevišķus regulatīvus lēmumus.

(4)    Eiropadome 2007. gada martā aicināja Komisiju ierosināt pasākumus valstu regulatoru neatkarīga sadarbības mehānisma izveidei.

(5)    Dalībvalstīm cieši jāsadarbojas, likvidējot šķēršļus elektroenerģijas un gāzes pārrobežu tirdzniecībai, lai sasniegtu Kopienas enerģētikas politikas mērķus. Pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, kurā tika izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie resursi, tika secināts, ka neatkarīgai centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem iespējamiem risinājumiem, ir vairākas priekšrocības ilgtermiņā. ▌Būtu jāizveido Energoregulatoru sadarbības aģentūra („Aģentūra”), lai novērstu regulatīvās funkcijas deficītu Kopienas līmenī un lai veicinātu iekšējo elektroenerģijas un gāzes tirgu pienācīgu darbību. Aģentūrai arī būtu jārada iespējas valstu regulatīvajām iestādēm uzlabot sadarbību Kopienas līmenī un savstarpēji piedalīties ar Kopienu saistītu funkciju īstenošanā.

(6)    Aģentūrai būtu jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valstu regulatīvās iestādes veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK (… gada …) [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu](9)(10)* un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK (… gada …) [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu](11)(12)**, tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā papildinātas Kopienas līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība attiecībās ar elektroenerģijas un gāzes ražotājiem, pārvades un sadales sistēmu operatoriem (gan valsts, gan privātiem) un patērētājiem, kā arī jānodrošina Aģentūras darbības atbilstība Kopienas tiesību aktiem, tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība, pakļautība demokrātiskai kontrolei un efektivitāte.

(7)    Aģentūrai būtu jāuzrauga pārvades sistēmas operatoru reģionālā sadarbība elektroenerģijas un gāzes nozarēs, kā arī elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklam ("elektroenerģijas PSOET") un gāzes pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklam ("gāzes PSOET") uzticēto uzdevumu izpilde. Aģentūras iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu pārvades sistēmas operatoru sadarbības efektivitāti un pārredzamību elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu labā.

(7a)  Aģentūrai sadarbībā ar Komisiju, dalībvalstīm un attiecīgajām valstu iestādēm jāpārrauga elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējie tirgi un attiecīgā gadījumā jāinformē Eiropas Parlaments, Komisija un valstu iestādes par izdarītajiem konstatējumiem. Aģentūrai uzticētajiem pārraudzības uzdevumiem nevajadzētu nedz dubultot, nedz apgrūtināt valstu iestāžu, jo īpaši konkurences uzraudzības iestāžu, vai Komisijas veikto pārraudzību.

(8)    Aģentūrai ir liela nozīme, izstrādājot pēc būtības nesaistošas galvenās pamatnostādnes (turpmāk  „galvenās pamatnostādnes”), kuras jāņem vērā tīkla kodeksos. Tāpat║ atbilstīgi Aģentūras mērķim║ tai būtu jāpiedalās tīkla kodeksu pārskatīšanā (gan izstrādes, gan grozīšanas posmā), lai nodrošinātu to atbilstību ▌galvenajām pamatnostādnēm, pirms Aģentūra iesaka Komisijai tos pieņemt.

(9)    Ir lietderīgi izveidot integrētu struktūru, kurā valstu regulatīvās iestādes varētu iesaistīties sadarboties. Šai struktūrai būtu jāveicina elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Ar attiecīgiem nosacījumiem šīm pilnvarām būtu jāattiecas uz tehniskiem jautājumiem, uz regulējumu elektroenerģijas un gāzes infrastruktūrai, kas savieno vai var savienot vismaz divas dalībvalstis, un - kā uz galējo līdzekli - uz jaunu elektroenerģijas starpsavienojumu un jaunas gāzes infrastruktūras, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem.

(10)  Tā kā Aģentūrai ir pārskata informācija par valstu regulatīvajām iestādēm, tai būtu jākonsultē Komisija, citas Kopienas iestādes un valstu regulatīvās iestādes par visiem jautājumiem, kas saistīti ar aģentūras izveides mērķi. Būtu arī jāparedz, ka Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades sistēmu operatoru sadarbībai nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts regulatīvā iestāde, kuras lēmums neatbilst pamatnostādnēm, atbilstīgi neņem vērā Aģentūras atzinumu, ieteikumu vai lēmumu.

(11)  Būtu arī jāparedz iespēja, ka Aģentūra var sniegt ieteikumus, palīdzot regulatīvajām iestādēm un tirgus dalībniekiem apmainīties ar labāko praksi.

(11a) Aģentūrai attiecīgā gadījumā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām un jādod tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem, piemēram, tīkla kodeksiem un noteikumiem.

(11b) Aģentūrai būtu jāiesaistās Eiropas enerģētikas tīklu pamatnostādņu īstenošanā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Lēmumā Nr. 1364/2006/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem1, it īpaši sniedzot atzinumu par 6. panta 3. punktā minēto tīkla attīstības desmit gadu plānu.

(11c) Aģentūrai būtu jāiesaistās pasākumos, kuri vērsti uz energoapgādes drošības uzlabošanu.

(12)  Aģentūras struktūra būtu jāpielāgo enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā valsts pārvaldes iestāžu īpašās funkcijas un jānodrošina šo iestāžu neatkarība.

(13)  Administratīvajai valdei būtu jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai noteiktu budžetu, pārbaudītu tā izlietojumu, sagatavotu iekšējos noteikumus, pieņemtu finanšu noteikumus un ieceltu direktoru. Atjaunojot Administratīvās valdes locekļus, ko ieceļ Padome, būtu jāizmanto rotācijas sistēma, tādējādi laika gaitā nodrošinot dalībvalstu līdzsvarotu dalību. Administratīvajai valdei savi pienākumi būtu jāveic neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs, un tai nebūtu jāprasa vai jāpieņem politiski norādījumi.

(14)  Aģentūrai būtu jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, lai efektīvi, pārredzami, pamatoti un, galvenokārt, neatkarīgi veiktu regulatīvās funkcijas. Regulatīvo iestāžu neatkarība no elektroenerģijas un gāzes ražotājiem un pārvades un sadales sistēmu operatoriem ir ne vien labas pārvaldības pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc Regulatoru valdei, neierobežojot tās locekļu tiesības rīkoties atbilstīgo valstu iestāžu vārdā, ║būtu jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, jāizvairās no interešu konfliktiem un nebūtu jāprasa vai jāpieņem norādījumi un ieteikumi no dalībvalstu valdībām, Komisijas vai citām publiskām vai privātām struktūrām. Turklāt Regulatoru valdes pieņemtajiem lēmumiem būtu jāatbilst Kopienas tiesību aktu prasībām enerģētikas, vides, iekšējā enerģijas tirgus un konkurences jomās. Regulatoru valdei būtu jāziņo Kopienas iestādēm par saviem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem▌.

(15)  Saistībā ar Aģentūras lēmumu pieņemšanas pilnvarām procesuālas vienkāršības labad ieinteresētajām pusēm būtu jānodrošina pārsūdzības iespējas Apelācijas valdē, kam vajadzētu būt Aģentūras sastāvā, bet neatkarīgai no Aģentūras administratīvās un regulatīvās struktūras. Lai nodrošinātu nepārtrauktību, ieceļot vai atjaunojot Apelācijas valdes locekļus, būtu jāļauj daļēji mainīt minētās valdes sastāvu.

Apelācijas valdes lēmumu var pārsūdzēt Pirmās instances tiesā vai Eiropas Kopienu Tiesā.

(16)  Aģentūras finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Eiropas Savienības vispārējam budžetam, pakalpojuma maksām un brīvprātīgām iemaksām. Jo īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk vajadzētu būt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Kopienas mērogā iegulda regulatīvās iestādes. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu jāturpina piemērot Kopienas budžeta procedūra. Turklāt Revīzijas palātai būtu jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar 91. pantu Komisijas Regulā (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (2002. gada 19. novembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam .(13)

(16a) Pēc Aģentūras darbības sākšanās budžeta lēmējinstitūcijai būtu pastāvīgi jāpārbauda tās budžets, pamatojoties uz Aģentūras faktisko darba apjomu un izpildi. Budžeta lēmējinstitūcijai būtu jānodrošina, ka tiek ievēroti visaugstākie efektivitātes standarti.

(17)  Aģentūrai būtu vajadzīgi augsti profesionāli darbinieki. Jo īpaši Aģentūrai būtu noderīgas valstu regulatīvo iestāžu, Komisijas un dalībvalstu norīkotu darbinieku zināšanas un pieredze. Uz Aģentūras darbiniekiem būtu jāattiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībai (turpmāk, attiecīgi, "Civildienesta noteikumi" un "Nodarbināšanas kārtība"), kā noteikts Regulā (EEK, Euratom, ECSC) Nr. 259/68 (14), kā arī noteikumiem, kurus Eiropas Kopienas iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai piemērotu iepriekšminētos. Administratīvajai valdei, vienojoties ar Komisiju, būtu jāpieņem attiecīgie īstenošanas pasākumi.

(18)  Aģentūrai būtu jāpiemēro vispārējie noteikumi par publisku piekļuvi Kopienas iestāžu dokumentiem. Administratīvajai valdei būtu jānosaka praktiski pasākumi komerciāli svarīgas informācijas un personas datu aizsardzībai.

(19)  Valstīm, kas nav Kopienas dalībvalstis, vajadzētu būt iespējai piedalīties Aģentūras darbā saskaņā ar Kopienas noslēgtiem attiecīgiem nolīgumiem.

(20)  Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(15).

(21)  Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt vajadzīgās pamatnostādnes gadījumiem, kad Aģentūra kļūst kompetenta lemt par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā piekļuvi pārrobežu infrastruktūrai un tās darbības drošību. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(21a) Ne vēlāk kā trīs gadus pēc pirmā Aģentūras direktora stāšanās amatā un turpmāk reizi četros gados Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par Aģentūras konkrētajiem uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem, pievienojot attiecīgus priekšlikumus. Ziņojumā Komisijai būtu jānāk klajā ar ierosinājumiem par papildu pienākumiem, kas būtu jāuztic Aģentūrai.

(22)  Ņemot vērā to, ka šīs Regulas mērķus, proti, valsts pārvaldes iestāžu iesaistīšanos un sadarbību Kopienas līmenī, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

(22a) Aģentūrai attiecīgā gadījumā vajadzētu būt atbildīgai Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

IZVEIDE UN TIESISKAIS STATUSS

1. pants

Izglītības iestāde

1.      Ar šo regulu tiek izveidota Energoregulatoru sadarbības aģentūra ("Aģentūra").

2.      Aģentūras mērķis ir palīdzēt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/...EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu(16)(17)+ 34. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/.../EK[par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu(18)+ 38. pantā minētajām regulatīvajām iestādēm Kopienas līmenī īstenot dalībvalstīs veiktās regulatīvās funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību.

3.        Līdz Aģentūras telpu sagatavošanai Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

2. pants

Juridiskais statuss

1.        Aģentūra ir Kopienas struktūra un tiesību subjekts.

2.      Visās dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko attiecīgās valsts tiesību akti piešķir juridiskām personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesos.

3.        Aģentūru pārstāv tās direktors.

3. pants

Sastāvs

Aģentūrā ir:

(a)       Administratīvā valde, kas pilda 12. pantā izklāstītos uzdevumus;

(b)       Regulatoru valde, kas pilda 14. pantā izklāstītos uzdevumus;

(c)       direktors, kas pilda 16. pantā izklāstītos uzdevumus;

(d)       Apelācijas valde, kas pilda 18. pantā izklāstītos uzdevumus.

4. pants

Aģentūras dokumenti

Aģentūra ▌:

(a)       sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvades sistēmas operatoriem;

(b)       sniedz atzinumus, kas adresēti regulatīvajām iestādēm;

(c)    sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Eiropas Parlamentam, Padomei vai Komisijai;

(d)       pieņem atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts 7., 8. un 9. pantā.

(da)  iesniedz galvenās pamatnostādnes (turpmāk — „galvenās pamatnostādnes”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā](19)(20)* 6. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem](21)(22)** 6. pantu.

II NODAĻA

UZDEVUMI

5. pants

Vispārējie uzdevumi

Aģentūra pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma, vai savas iniciatīvas sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai atzinumu vai ieteikumu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides mērķiem.

6. pants

Uzdevumi saistībā ar pārvades sistēmas operatoru sadarbību

1.      Aģentūra sniedz Komisijai atzinumu par elektroenerģijas PSOET statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu, kā noteikts 5. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. …/… (… gada …)(23)+ par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā, un par gāzes PSOET statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu, kā noteikts 5. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. …/… (… gada …) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem.

2.      Aģentūra uzrauga to, kā elektroenerģijas PSOET veic Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 9. pantā paredzētos uzdevumus un gāzes PSOET — Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 9. pantā paredzētos uzdevumus.

3.      Aģentūra sniedz atzinumu:

(a)    par tīkla kodeksu projektiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā](24)+ 8. panta 2. punktu — elektroenerģijas PSOET un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 8. panta 2. punktu — gāzes PSOET; kā arī

(b)    par gada darba programmu projektiem un nesaistošo 10 gadu tīkla attīstības plānu projektiem, kā arī citiem būtiskiem dokumentiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]++ 8. panta 3. punktā un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem](25)++ 8. panta 3. punktā,, saskaņā ar Regulas EK Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā] 9. panta 2. punkta pirmo daļu — elektroenerģijas PSOET un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem] 9. panta 2. punkta pirmo daļu — gāzes PSOET, tiecoties nodrošināt diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un efektīvu un drošu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā tirgus darbību.

4.      Aģentūra, balstoties uz konkrētiem faktiem, sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu, kā arī ieteikumus elektroenerģijas PSOET, gāzes PSOET, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai, ja uzskata, ka gada darba programmas projekts vai nesaistošā 10 gadu tīkla attīstības plāna projekts, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 9. panta 2. punkta otro daļu un Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 9. panta 2. punkta otro daļu, neveicina diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un tirgus efektīvu darbību vai to pārrobežu savstarpēju savienojumu pietiekamu daudzumu, kas pieejami trešajām personām, vai neatbilst attiecīgajiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā], Regulā (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]++, Direktīvā 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu] un Direktīvā 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]++.

Aģentūra piedalās tīkla kodeksu izstrādē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]++ 6. pantu un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]++ 6. pantu.

Aģentūra iesniedz Komisijai ▌galveno pamatnostādņu projektu, kad tas nepieciešams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 6. panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. panta 2. punktu. Aģentūra pārskata ▌galveno pamatnostādņu projektu un to atkārtoti iesniedz Komisijai, kad tas nepieciešams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā 6. panta 4. punktu un Regulas (EK) Nr. .../2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem+ 6. panta 4. punktu.

Aģentūra sniedz elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET pamatotu atzinumu par tīkla kodeksu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 6. panta 7. punktā un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. panta 7. punktā.

Aģentūra iesniedz Komisijai tīkla kodeksu un var ieteikt to pieņemšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 6. panta 9. punktu un Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. panta 9. punktu. Aģentūra sagatavo un iesniedz Komisijai tīkla kodeksa projektu, kad tas nepieciešams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 6. panta 10. punktu un Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. panta 10. punktu.

5.      Aģentūra sniedz Komisijai pienācīgi pamatotu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/…* 9. panta 1. punktu un Regulas (EK) Nr. …/…** 9. panta 1. punktu, ja elektroenerģijas PSOET vai gāzes PSOET nav ieviesis tīkla kodeksu, kas izstrādāts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. …/…* 8. panta 2. punktam un Regulas (EK) Nr. …/…** 8. panta 2. punktam, vai tīkla kodeksu, kas izstrādāts saskaņā ar minēto regulu 6. panta 1. līdz10. punktu, taču kuru Komisija nav pieņēmusi saskaņā ar minēto regulu 6. panta 11. punktu.

6.      Aģentūra uzrauga un analizē to, kā tiek īstenoti tīkla kodeksi un Komisijas pieņemtās pamatnostādnes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. …/… [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. panta 11. punktā un Regulas (EK) Nr. …/… [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. panta 11. punktā, un to iespaidu uz tādu spēkā esošo noteikumu saskaņošanu, kuru mērķis ir tirgus integrācijas veicināšana, kā arī uz diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un tirgus efektīvu darbību, un iesniedz ziņojumu Komisijai.

6a.    Aģentūra pārrauga, ar kādiem panākumiem tiek īstenoti projekti, kuru mērķis ir radīt jaunu starpsavienojumu jaudu.

6b.    Aģentūra pārrauga tīklu attīstības desmit gadu plānu. Ja Aģentūra konstatē, ka plāna īstenošana nenorisinās atbilstīgi plānam, tā veic izmeklēšanu par neatbilstības iemesliem un sniedz ieteikumus attiecīgajiem pārvades sistēmu operatoriem un valstu regulatīvajām iestādēm vai citām kompetentām struktūrām par to, kā ieguldījumus veikt saskaņā ar tīklu attīstības desmit gadu plānu.

7.      Aģentūra uzrauga pārvades sistēmu operatoru reģionālo sadarbību, kā minēts Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 12. pantā un Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 12. pantā, un šīs sadarbības rezultātus pienācīgi ņem vērā, izstrādājot savus atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

7. pants

Uzdevumi saistībā ar valstu regulatīvajām iestādēm

1.      Aģentūra pieņem atsevišķus lēmumus par tehniskiem jautājumiem, ja šādi lēmumi ir paredzēti Direktīvā 2009/…/EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu](26)+, Direktīvā 2009/…/EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+, Regulā (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ vai Regulā (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+.

2.      Aģentūra var saskaņā ar darba programmu vai pēc Komisijas pieprasījuma sniegt ieteikumus, lai palīdzētu regulatīvajām iestādēm un tirgus dalībniekiem apmainīties ar informāciju par labāko praksi.

3.      Aģentūra izveido sistēmu valstu regulatīvo iestāžu sadarbībai. veicina sadarbību starp valstu regulatīvajām iestādēm un starp regulatīvajām iestādēm reģionālā un Kopienas līmenī un pienācīgi ņem vērā šīs sadarbības rezultātus, izstrādājot savus atzinumus, ieteikumus un lēmumus. Ja Aģentūra uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi par minēto sadarbību, tā Komisijai sagatavo attiecīgus ieteikumus.

4.      Pēc regulatīvās iestādes vai Komisijas pieprasījuma Aģentūra sniedz ar konkrētiem faktiem panatotu atzinumu par to, vai regulatīvās iestādes pieņemtais lēmums atbilst pamatnostādnēm, kas minētas Direktīvā 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu]+, Direktīvā 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+, Regulā (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ vai Regulā (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+, vai citām minētajās direktīvās un regulās noteiktajām prasībām.

5.      Ja valsts regulatīvā iestāde četros mēnešos no tā saņemšanas dienas nav pienācīgi ņēmusi vērā 4. punktā minēto Aģentūras atzinumu, Aģentūra informē Komisiju un attiecīgo dalībvalsti.

6.      Ja valsts regulatīvajai iestādei kādā konkrētā gadījumā ir grūtības, piemērojot pamatnostādnes, kas minētas Direktīvā 2009/…/EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu]+, Direktīvā 2009/…/EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+, Regulā (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ vai Regulā (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+, tā var lūgt, lai Aģentūra sniedz atzinumu. Pēc apspriešanās ar Komisiju Aģentūra sniedz atzinumu triju mēnešu laikā pēc šāda lūguma saņemšanas.

7.      Aģentūra saskaņā ar 8. pantu lemj par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi elektroenerģijas un gāzes infrastruktūrai, kas savieno vai varētu savienot vismaz divas dalībvalstis (turpmāk "pārrobežu infrastruktūra"), un darbības drošību šajā infrastruktūrā.

Uzdevumi saistībā ar noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi pārrobežu infrastruktūrai un tās darbības drošību

1.      Attiecībā uz pārrobežu infrastruktūru par tādiem regulatīviem jautājumiem, kas ir valstu regulatīvo iestāžu kompetencē, tostarp, piemēram, par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi un darbības drošību, Aģentūra pieņem lēmumu vienīgi šādos gadījumos:

(a)         ja kompetentās valstu regulatīvās iestādes nav varējušas panākt vienošanos sešos mēnešos pēc dienas, kad šī lieta bija iesniegta pēdējai no minētajām regulatīvajām iestādēm; vai

(b)         pēc kompetentu valstu regulatīvo iestāžu vienota lūguma.

Kompetentās valstu regulatīvās iestādes var kopīgi lūgt, lai uz, ilgākais, sešiem mēnešiem pagarina a) apakšpunktā minēto termiņu.

Gatavojot lēmumu, Aģentūra apspriežas ar valstu regulatīvajām iestādēm un attiecīgajiem pārvades sistēmas operatoriem un ir informēta par visu attiecīgo pārvades sistēmas operatoru priekšlikumiem un apsvērumiem.

2.        Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz piekļuvi pārrobežu infrastruktūrai ietver:

(a)       jaudu piešķiršanas procedūru;

(b)       piešķiršanas termiņus;

(c)       iekasētā pārslogojuma nodokļa dalījumu;

(d)       infrastruktūras lietotāju maksas, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā](27)+ 17. panta 1. punkta d) apakšpunktā un Direktīvas 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+ 35. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

3.        Ja lieta ir nodota Aģentūrai saskaņā ar 1. punktu, Aģentūra:

(a)         sešos mēnešos pēc lietas nodošanas dienas sniedz savu lēmumu;

(b)         vajadzības gadījumā var sniegt starpposma lēmumu, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargāta attiecīgās infrastruktūras piegādes drošums vai darbības drošība.

4.      Komisija var pieņemt pamatnostādnes gadījumiem, kad Aģentūra kļūst kompetenta lemt par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi pārrobežu infrastruktūrai un tās darbības drošību. Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4a.    Ja 1. punktā minētajos regulatīvajos jautājumos ietilpst arī Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 17. pantā un Direktīvas 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+ 35. pantā noteiktie izņēmumi, tad šajā regulā un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 17. pantā un Direktīvas 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+ 35. pantā noteiktie termiņi netiek summēti.

9. pants

Citi uzdevumi

1.      Aģentūra var ▌lemt par atbrīvojumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā](28)+ 17. panta 5. punktā. Tāpat Aģentūra var lemt par atbrīvojumiem, kas paredzēti Direktīvas …/…/EK 35. panta 4. punktā, ja attiecīgā infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā.

2.      Pēc Komisijas lūguma Aģentūra sniedz atzinumu par valstu regulatīvo iestāžu sertifikācijas lēmumiem, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā vai Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Pastāvot skaidri definētiem nosacījumiem, ko Komisija paredzējusi Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā](29)+ 18. pantā un Regulas (EK) Nr. …/2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 23. pantā minētajās pamatnostādnēs, Aģentūrai attiecībā uz jautājumiem, kuri saistīti ar tās dibināšanas mērķi, var uzdot veikt arī citus uzdevumus, neparedzot lēmumu pieņemšanas pilnvaras.

10. pants

Konsultācijas un pārredzamība

1.      Veicot savus uzdevumus, jo īpaši izstrādājot galvenās pamatnostādnes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 6. pantā un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. pantā, un ierosinot grozījumus kodeksos, kā noteikts minēto regulu 7. pantā, Aģentūra plaši un savlaicīgi atklātā un pārskatāmā veidā konsultējas ar tirgus dalībniekiem, pārvades sistēmu operatoriem, patērētājiem, tiešajiem lietotājiem un vajadzības gadījumā konkurences iestādēm, neskarot viņu attiecīgo kompetenci.

2.      Aģentūra nodrošina, ka sabiedrība un visas ieinteresētās puses saņem objektīvu, ticamu un viegli pieejamu informāciju, īpaši par Aģentūras darba rezultātiem, ja šāda informācija ir nepieciešama.

Konsultāciju, kas rīkotas, izstrādājot galvenās pamatnostādnes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 6. pantā un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. pantā, vai izdarot grozījumus kodeksos, kā noteikts minēto regulu 7. pantā, dokumentus un protokolus publisko.

3.      Pirms Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā]+ 6. pantā un Regulas (EK) Nr. .../2009 [par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem]+ 6. pantā noteikto galveno pamatnostādņu pieņemšanas, kā arī nākot klajā ar priekšlikumu šo regulu 7. pantā minētajiem kodeksiem, Aģentūra norāda, kā ņemti vērā apspriedēs paustie apsvērumi. Ja apsvērumi nav ņemti vērā, Aģentūra norāda iemeslus.

4.      Aģentūra savā tīmekļa vietnē obligāti publicē Administratīvās valdes, Regulatoru valdes un Apelācijas valdes sanāksmju darba kārtību, pamatdokumentus un attiecīgā gadījumā šo sanāksmju protokolus.

10.a pants

Enerģētikas un dabasgāzes nozares uzraudzība un ziņojumu sagatavošana

1.      Aģentūra, cieši sadarbojoties ar Komisiju, dalībvalstīm un attiecīgajām dalībvalstu iestādēm, tostarp dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, un neskarot konkurences iestāžu kompetenci, veic elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu pārraudzību, īpaši pārraugot gāzes un elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenas, piekļuvi tīklam, tostarp piekļuvi no atjaunojamiem avotiem iegūtai elektroenerģijai, un Direktīvā 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu]+ un Direktīvā 2009/.../EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+ paredzēto patērētāju tiesību ievērošanu.

2.      Aģentūra publisko ikgadēju ziņojumu par 1. punktā izklāstīto pārraudzības pasākumu rezultātiem. Šajā ziņojumā Aģentūra norāda šķēršļus, kas kavē minēto iekšējo tirgu izveides pabeigšanu.

3.      Publiskojot ikgadējo ziņojumu, Aģentūra var sniegt Eiropas Parlamentam un Komisijai atzinumu par pasākumiem, ko varētu veikt, lai novērstu 2. punktā minētos šķēršļus.

III NODAĻA

ORGANIZĀCIJA

11. pants

Administratīvā valde

1.      Valdē ir deviņi locekļi. Katram loceklim ir aizstājējs. Divus locekļus un viņu aizstājējus ieceļ Komisija, divus locekļus un viņu aizstājējus  Eiropas Parlaments, un piecus locekļus un viņu aizstājējus Padome. Administratīvās valdes loceklis nevar būt Eiropas Parlamenta deputāts. Amata pilnvaru termiņš ir četri gadi, un to var vienreiz atjaunot. Pirmais amata pilnvaru termiņš pusei locekļu un viņu aizstājējiem ir seši gadi.

2.      Administratīvā valde no saviem locekļiem ievēl priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizvieto priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu iemeslu dēļ nevar pildīt savas funkcijas. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir divi gadi, un to var vienreiz atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš vienmēr tiek pārtraukts, kad viņi vairs nav Administratīvās valdes locekļi.

3.      Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Apspriedēs bez balsstiesībām piedalās Regulatoru valdes priekšsēdētājs vai tās izvirzīts kandidāts un Aģentūras direktors, ja vien Administratīvā valde attiecībā uz direktoru nenolemj citādi. Administratīvā valde uz regulārajām sanāksmēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešdaļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums var būt svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Sekretariāta pakalpojumus Administratīvajai valdei nodrošina Aģentūra.

4.      Valde lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo valdes locekļu balsu, ja vien šajā regulā nav paredzēti citi noteikumi.

5.      Katram loceklim ir viena balss. Administratīvās valdes reglamentā sīkāk nosaka:

(a)    balsošanas kārtību, jo īpaši nosacījumus, ar kādiem viens loceklis var darboties cita locekļa vārdā, un - attiecīgā gadījumā – noteikumus par kvorumu;

(b)    rotācijas kārtību, kuru piemēro Padomes iecelto Administratīvās valdes locekļu atjaunošanai, lai tādējādi laika gaitā nodrošinātu dalībvalstu līdzsvarotu dalību.

6.      Administratīvās valdes loceklis nav Regulatoru valdes loceklis.

7.      Administratīvās valdes locekļi apņemas darboties neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs, neprasot vai nepieņemot nekādus politiskus norādījumus. Šādā nolūkā katrs no viņiem iesniedz saistību deklarāciju un interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka viņam nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē viņa neatkarību. Šādas rakstiskas deklarācijas publisko katru gadu.

12. pants

Administratīvās valdes uzdevumi

1.      Administratīvā valde, apspriedusies ar Regulatoru valdi un saskaņā ar 14. panta 2. punktu saņēmusi tās pozitīvu atzinumu, ieceļ direktoru saskaņā ar 15. panta 2. punktu.

2.      Administratīvā valde oficiāli ieceļ Regulatoru valdes locekļus saskaņā ar 13. panta 1. punktu.

3.      Administratīvā valde oficiāli ieceļ Apelācijas valdes locekļus saskaņā ar 17. panta 1. punktu.

4.      Administratīvā valde nodrošina, ka Aģentūra veic savus uzdevumus un pilda pienākumus, kas tai uzticēti saskaņā ar šo regulu.

5.      Administratīvā valde, apspriedusies ar Komisiju, katru gadu līdz 30. septembrim un pēc Regulatoru valdes apstiprinājuma saņemšanas saskaņā ar 14. panta 3. punktu pieņem Aģentūras nākamā gada darba programmu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Darba programmu pieņem, neskarot ikgadējo budžeta procedūru, un to publisko.

6.      Administratīvā valde pieņem un, vajadzības gadījumā, pārskata daudzgadu plānu. Pārskatīšanas pamatā ir neatkarīga ārējā eksperta novērtējuma ziņojums, kas sagatavots pēc Administratīvās valdes pieprasījuma. Šos dokumentus publisko.

7.      Administratīvā valde īsteno budžeta pilnvaras saskaņā ar 20. līdz 23. pantu.

8.      Administratīvā valde pēc vienošanās ar Komisiju lemj par to, vai pieņemt novēlējumus, dāvinājumus vai dotācijas no citiem Kopienas avotiem un brīvprātīgas iemaksas no dalībvalstīm vai to regulatīvajām iestādēm. Atzinumā, ko Administratīvā valde sniedz saskaņā ar 23. panta 5. punktu, skaidri norāda šajā punktā uzskaitītos finansējuma avotus.

9.      Administratīvā valde, konsultējoties ar Regulatoru valdi, īsteno disciplināras pilnvaras attiecībā uz direktoru.

10.    Administratīvā valde vajadzības gadījumā izstrādā Aģentūras personālpolitiku saskaņā ar 27. panta 2. punktu.

11.    Administratīvā valde saskaņā ar 29. pantu pieņem īpašus noteikumus par tiesībām piekļūt Aģentūras dokumentiem.

12.    Pamatojoties uz 16. panta 8. punktā minēto gada pārskata projektu, Administratīvā valde pieņem un publicē gada pārskatu par Aģentūras darbību un līdz 15. jūnijam nosūta šo ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, ▌Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Minētajā gada pārskatā par Aģentūras darbību ietver atsevišķu sadaļu, ko apstiprina Regulatoru valde, par Aģentūras regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā.

13.      Administratīvā valde pieņem un publicē savu reglamentu.

13. pants

Regulatoru valde

1.        Regulatoru valdē ir:

(a)    regulatīvo iestāžu vadošie pārstāvji, kā minēts Direktīvas 2009/…/EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu]+ 34. panta 1. punktā un Direktīvas 2009/…/EK [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]+ 38. panta 1. punktā, un viens aizstājējs no katras dalībvalsts, kurš pieder pie šo iestāžu pašreizējiem vadošiem darbiniekiem;

(b)         viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām.

Tikai viens attiecīgās dalībvalsts regulatīvās iestādes pārstāvis var būt Regulatoru valdes loceklis.

Katras dalībvalsts regulatīvās iestādes pienākums ir iecelt vienu aizstājēju, ko izraugās no valsts regulatīvajā iestādē nodarbinātā personāla.

2.      Regulatoru valde no saviem locekļiem ievēl priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu iemeslu dēļ nevar pildīt savas funkcijas. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir divi ar pusi gadi, un to var atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš vienmēr tiek pārtraukts, kad viņi vairs nav Regulatoru valdes locekļi.

3.      Regulatoru valde lēmumus pieņem ar divu trešdaļu klātesošo locekļu balsu vairākumu. Katram loceklim vai aizstājējam ir viena balss.

4.      Regulatoru valde pieņem un publicē savu reglamentu. Reglamentā sīkāk izklāsta balsošanas kārtību, jo īpaši nosacījumus, ar kādiem viens loceklis drīkst rīkoties cita vārdā, un arī, attiecīgā gadījumā, noteikumus par kvorumu. Reglamentā var paredzēt īpašas darba metodes, lai ņemtu vērā saistībā ar reģionālās sadarbības ierosmēm radušos jautājumus.

5.      Veicot šajā regulā paredzētos uzdevumus un neskarot to, ka tās locekļi darbojas savas attiecīgās regulatīvās iestādes vārdā, Regulatoru valde darbojas neatkarīgi, un tā neprasa un nepieņem norādījumus no dalībvalstu valdībām, Komisijas vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

6.        Sekretariāta pakalpojumus Regulatoru valdei nodrošina Aģentūra.

14. pants

Regulatoru valdes uzdevumi

1.      Regulatoru valde sniedz direktoram atzinumu par 5., 6., 7., 8. un 9. pantā minētajiem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem, kuru pieņemšana tiek apsvērta. Turklāt Regulatoru valde atbilstīgi savai kompetencei direktoram sniedz norādījumus par viņa uzdevumu veikšanu.

2.      Regulatoru valde sniedz Administratīvajai valdei atzinumu par kandidātu, kas izvirzīts direktora amatam atbilstīgi 12. panta 1. punktam un 15. panta 2. punktam. Regulatoru valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

3.      Regulatoru valde atbilstīgi 12. panta 5. punktam, 16. panta 6. punktam un provizoriskajam budžeta projektam, kas sagatavots saskaņā ar 22. panta 1. punktu, apstiprina Aģentūras darba programmu nākamajam gadam un līdz 1. septembrim iesniedz to pieņemšanai Administratīvajā valdē.

4.      Regulatoru valde apstiprina gada pārskata atsevišķo sadaļu par regulatīvajām darbībām atbilstīgi 12. panta 12. punktam un 16. panta 8. punktam.

4a.    Eiropas Parlaments, pilnībā respektējot Regulatoru valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka neatkarību, var uzaicināt Regulatoru valdes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku teikt uzrunu Parlamenta kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

15. pants

Direktors

1.      Aģentūru pārvalda tās direktors, kas darbojas saskaņā ar 14. panta 1. punkta otrajā teikumā minētajiem norādījumiem un – kad tas ir paredzēts šajā regulā –Regulatoru valdes atzinumiem. Neskarot Administratīvās valdes un Regulatoru valdes attiecīgās funkcijas attiecībā uz direktora pienākumiem, direktors neprasa un nepieņem norādījumus no valdībām, Komisijas vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

2.      Direktoru ieceļ Administratīvā valde, iepriekš saņemot Regulatoru valdes pozitīvu atzinumu un pamatojoties uz kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi enerģētikas nozarē, no vismaz trīs Komisijas izvirzītiem kandidātiem, kas atsaukušies uz publisku uzaicinājumu paust ieinteresētību. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

3.      Direktora amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Deviņos mēnešos pirms šā termiņa beigām Komisija veic izvērtējumu, kurā jo īpaši izskata: Veicot šo izvērtējumu, Komisija jo īpaši pārbauda:

(a)         direktora paveikto;

(b)         Aģentūras paredzamos pienākumus un vajadzības nākamajos gados.

Lai veiktu izvērtējumu attiecībā uz b) punktu, izmanto neatkarīga ārējā eksperta palīdzību.

4.      Administratīvā valde, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pēc tam, kad tā izskatījusi un maksimāli ņēmusi vērā izvērtējumu un Regulatoru valdes atzinumu par šo izvērtējumu, var vienreiz pagarināt direktora amata pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim gadiem, taču vienīgi gadījumā, kad to pamato Aģentūras uzdevumi un vajadzības.

5.      Administratīvā valde informē Eiropas Parlamentu par nodomu pagarināt direktora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms direktora amata pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt direktoru teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

6.      Ja direktora amata pilnvaru termiņu nepagarina, viņš paliek amatā, līdz tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.

7.      Direktoru var atlaist no amata vienīgi ar Administratīvās valdes lēmumu, iepriekš saņemot Regulatoru valdes pozitīvu atzinumu. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

8.      Eiropas Parlaments vai Padome vai lūgt direktoru iesniegt ziņojumu par paveikto. Eiropas Parlaments arī var uzaicināt direktoru teikt uzrunu Parlamenta kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

16. pants

Direktora uzdevumi

1.      Direktors pārstāv Aģentūru un atbild par tās pārvaldību.

2.      Direktors sagatavo Administratīvās valdes darbu. Direktors bez balsstiesībām piedalās Administratīvās valdes darbā.

3.      Direktors pieņem un publicē 5., 6., 7., 8. un 9. pantā minētos atzinumus, ieteikumus un lēmumus, par kuriem ir saņemts Regulatoru valdes pozitīvs atzinums.

4.      Direktors atbild par Aģentūras gada darba programmas īstenošanu saskaņā ar Regulatoru valdes norādījumiem un Administratīvās valdes administratīvā pārraudzībā.

5.      Direktors veic vajadzīgos pasākumus, jo īpaši pieņem iekšējus administratīvus norādījumus un publicē paziņojumus, lai nodrošinātu Aģentūras darbību saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

6.      Katru gadu direktors nākamajam gadam sagatavo Aģentūras gada darba programmas projektu un līdz attiecīgā gada 30. jūnijam iesniedz to Regulatoru valdei, Eiropas Parlamentam un Komisijai.

7.      Direktors sagatavo Aģentūras provizorisko budžeta projektu saskaņā ar 22. panta 1. punktu un pilda Aģentūras budžetu saskaņā ar 23. pantu.

8.      Katru gadu direktors sagatavo gada pārskata projektu, ietverot atsevišķu sadaļu par Aģentūras regulatīvajām darbībām un sadaļu par finanšu un administratīviem jautājumiem.

9.      Attiecībā uz Aģentūras personālu direktors īsteno 27. panta 3. punktā paredzētās pilnvaras.

17. pants

Apelācijas valde

1.      Apelācijas valdē ir seši locekļi un seši aizstājēji, kurus ieceļ no pašreizējiem vai bijušajiem valstu regulatīvo iestāžu, konkurences iestāžu vai citu valsts vai Kopienas iestāžu vadošajiem darbiniekiem ar attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē. Apelācijas valde ieceļ priekšsēdētāju. Apelācijas valde lēmumus pieņem ar kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz četri no sešiem locekļiem. Apelācijas valde sanāk pēc vajadzības.

2.      Pēc publiska uzaicinājuma paust ieinteresētību Apelācijas valdes locekļus ieceļ Administratīvā valde, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un apspriedusies ar Regulatoru valdi.

3.      Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi. Viņus nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas valdes locekļi nedrīkst veikt citus pienākumus Aģentūrā, tās Administratīvajā valdē vai Regulatoru valdē. Apelācijas valdes locekļus nevar atlaist no amata pilnvaru termiņa laikā, izņemot, ja loceklis ir atzīts par vainīgu nopietnā pārkāpumā, un lēmumu par atlaišanu pieņem Administratīvā valde pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi.

4.      Apelācijas valdes locekļi nevar piedalīties apelācijas procesā, ja viņi tajā ir personīgi ieinteresēti vai ja viņi jau iepriekš ir bijuši tajā iesaistīti kā vienas procesā iesaistītas puses pārstāvji, vai arī ja viņi piedalījušies pārsūdzētā lēmuma pieņemšanā.

5.      Ja kāda 4. punktā minētā iemesla vai kāda cita iemesla dēļ kāds no Apelācijas valdes locekļiem uzskata, ka kādam citam loceklim nebūtu jāpiedalās apelācijas procesā, tad pirmais minētais loceklis attiecīgi informē Apelācijas valdi. Visas apelācijas procesā iesaistītās puses var iebilst pret Apelācijas valdes locekļa piedalīšanos jebkura 4. punktā minētā iemesla dēļ vai arī tad, ja radušās aizdomas par viņa neobjektivitāti. Iebildumu nevar pamatot ar locekļa valstspiederību, un to nepieņem, ja, apzinoties iebilduma iemeslu, apelācijas izskatīšanas procesā iesaistītā puse tomēr ir veikusi kādu procedūras pasākumu, kas nav iebildums pret Apelācijas valdes sastāvu.

6.      Apelācijas valdes lēmumu par rīcību 4. un 5. punktā paredzētajos gadījumos pieņem bez attiecīgā locekļa dalības. Lai pieņemtu šo lēmumu, attiecīgo locekli Apelācijas valdē aizvieto viņa aizstājējs, izņemot gadījumus, kad arī aizstājējs atrodas līdzīgā situācijā. Pēdējā minētajā gadījumā priekšsēdētājs ieceļ aizvietotāju no citiem aizstājējiem.

7.      Apelācijas valdes locekļi apņemas darboties neatkarīgi un sabiedrības interesēs. Lai to apliecinātu, tie iesniedz saistību deklarāciju un interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka tiem nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē to neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē to neatkarību. Šādas rakstiskas deklarācijas publisko katru gadu.

18. pants

Apelācijas

1.      Jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp valsts regulatīvās iestādes, var iesniegt apelāciju par lēmumu, kas minēts 7., 8. un/vai 9. pantā un adresēts šai personai, vai lēmumu, kurš, lai gan ir tāda lēmuma formā, kas adresēts citai personai, tieši un personīgi skar minēto personu.

2.      Apelāciju kopā ar tās pamatojumu iesniedz Aģentūrai rakstiski divos mēnešos no dienas, kad lēmums paziņots attiecīgai personai, vai - ja tas nav iespējams - no dienas, kad Aģentūra šo lēmumu publicējusi. Apelācijas valde pieņem lēmumu divos mēnešos pēc apelācijas iesniegšanas.

3.      Saskaņā ar 1. punktu iesniegta apelācija neaptur attiecīgā lēmuma piemērošanu. Tomēr Apelācijas valde, ja tā uzskata, ka lietas apstākļi to prasa, var apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu.

4.      Ja apelācija ir pieņemama, Apelācijas valde pārbauda, vai apelācija ir pamatota. Tā tik bieži, cik vajadzīgs, uzaicina apelācijas procesā iesaistītās puses noteiktos termiņos iesniegt komentārus par tās sniegtajiem paziņojumiem vai par pārējo apelācijas procesā iesaistīto pušu ziņojumiem. Apelācijas procesā iesaistītajām pusēm ir tiesības izteikties mutiski.

5.      Apelācijas valde, ievērojot šo pantu, var īstenot visas pilnvaras, kas ir Aģentūras kompetencē, vai nodot lietu Aģentūras kompetentajai struktūrai. Minētajai kompetentajai struktūrai Apelācijas valdes lēmums ir saistošs.

6.        Apelācijas valde pieņem un publicē savu reglamentu.

7.        Aģentūra publicē Apelācijas valdes pieņemtos lēmumus.

19. pants

Prasību celšana Pirmās instances tiesā un Tiesā

1.      Saskaņā ar Līguma 230. pantu Pirmās instances tiesā vai Tiesā var celt prasību, apstrīdot Apelācijas valdes lēmumu vai – gadījumos, ja Apelācijas valdei nav tiesību – Aģentūras lēmumu.

2.      Ja Aģentūra nepieņem lēmumu, saskaņā ar Līguma 232. pantu Pirmās instances tiesā vai Tiesā var ierosināt lietu par bezdarbību.

3.      Aģentūrai ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai ievērotu Pirmās instances tiesas vai Tiesas spriedumu.

IV NODAĻA

FINANŠU NOTEIKUMI

20. pants

Aģentūras budžets

1.        Aģentūras ieņēmumus jo īpaši veido:

(a)         Kopienas subsīdija, kas ir iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas iedaļā);

(b)         Aģentūras saņemtās maksas saskaņā ar 21. pantu;

(c)         dalībvalstu vai to regulatīvo iestāžu brīvprātīgas iemaksas, kā minēts 12. panta 8. punktā;

(d)         novēlējumi, dāvinājumi vai dotācijas, kā minēts 12. panta 8. punktā.

2.      Aģentūras izdevumi sedz ar personālu saistītus, administratīvus, infrastruktūras un darbības izdevumus.

3.        Ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

4.      Aģentūras ieņēmumus un izdevumus prognozē katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, un iekļauj budžetā.

21. pants

Maksa

1.        Par atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu atbilstīgi 9. panta 1. punktam Aģentūra iekasē maksu.

2.        Aģentūras izdevumi sedz ar personālu saistītus, administratīvus, infrastruktūras un darbības izdevumus.

22. pants

Budžeta izveide

1.      Katru gadu līdz 15. februārim direktors sagatavo provizorisku budžeta projektu, kas ietver darbības un darba programmas izdevumus, kuri paredzēti nākamajā finanšu gadā, un šo provizorisko budžeta projektu kopā ar provizorisko amatu sarakstu nosūta Administratīvajai valdei. Katru gadu Administratīvā valde, pamatojoties uz direktora sagatavoto provizorisko budžeta projektu, sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu aplēsi nākamajam finanšu gadam. Šo aplēsi, iekļaujot amatu saraksta projektu, Administratīvā valde līdz 31. martam nosūta Komisijai. Pirms aplēses pieņemšanas direktora sagatavoto projektu nosūta Regulatoru valdei, kas par šo projektu var sniegt pamatotu atzinumu.

2.      Komisija aplēsi nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (turpmāk "budžeta lēmējinstitūcija") kopā ar provizorisko Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu.

3.      Pamatojoties uz aplēsēm, Komisija provizoriskajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā ietver prognozes, ko tā uzskata par vajadzīgām attiecībā uz personāla sarakstu un dotācijas summu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar Līguma 272. pantu.

4.        Budžeta lēmējinstitūcija pieņem Aģentūras paredzēto personāla sarakstu.

5.      Aģentūras budžetu sagatavo Administratīvā valde. Tas kļūst galīgs pēc Eiropas Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas galīgajā variantā. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

6.      Administratīvā valde bez kavēšanās informē budžeta lēmējinstitūciju par visiem plānotajiem projektiem, kas finansiālā ziņā var būtiski ietekmēt tās budžeta finansējumu, jo īpaši par projektiem saistībā ar īpašumu, piemēram, ēku nomu vai pirkšanu. Tā par šiem projektiem informē Komisiju. Ja kāda no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm paredz sniegt atzinumu, tā Aģentūru informē par šādu ieceri divās nedēļās pēc informācijas saņemšanas. Ja atbildes nav, Aģentūra var veikt plānoto darbību.

23. pants

Budžeta izpilde un kontrole

1.        Direktors darbojas kā kredītrīkotājs un īsteno Aģentūras budžetu.

2.      Līdz 1. martam pēc katra finanšu gada beigām Aģentūras grāmatvedis Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai iesniedz provizoriskus pārskatus, kā arī ziņojumu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldību. Aģentūras grāmatvedis ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību līdz nākamā gada 31. martam iesniedz arī Eiropas Parlamentam un Padomei. Tad Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar 128. pantu Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, kas piemērojama Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (30)("Finanšu regula").

3.      Līdz 31. martam pēc katra finanšu gada beigām Komisijas grāmatvedis Revīzijas palātai iesniedz Aģentūras provizoriskus pārskatus, kā arī ziņojumu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldību. Ziņojumu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldību nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4.      Pēc Revīzijas palātas apsvērumu saņemšanas par Aģentūras provizoriskajiem pārskatiem saskaņā ar Finanšu regulas 129. pantu direktors, uzņemoties atbildību, sagatavo Aģentūras galīgos pārskatus un nosūta tos Administratīvajai valdei atzinuma sniegšanai.

5.      Administratīvā valde sniedz atzinumu par Aģentūras galīgajiem pārskatiem.

6.      Līdz 1. jūlijam pēc attiecīgā finanšu gada beigām direktors šos galīgos pārskatus kopā ar Administratīvās valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Tiesai.

7.        Galīgos pārskatus publicē.

8.      Līdz 15. oktobrī direktors nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās apsvērumiem. Atbildes kopiju direktors nosūta arī Administratīvajai valdei un Komisijai.

9.      Direktors iesniedz Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma un atbilstīgi Finanšu regulas 146. panta 3. punktam jebkādu informāciju, kas vajadzīga, lai netraucēti piemērotu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru par attiecīgo finanšu gadu.

10.    Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz N+2 gada 15. maijam sniedz direktoram apstiprinājumu par N finanšu gada budžeta izpildi.

24. pants

Finanšu noteikumi

Aģentūrā piemērojamos finanšu noteikumus sagatavo Administratīvā valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Šie noteikumi var atkāpties no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 prasībām, ja tas vajadzīgs īpašu Aģentūras darbības vajadzību dēļ, un tikai tad, ja saņemts Komisijas iepriekšējs apstiprinājums.

25. pants

Krāpšanas apkarošanas pasākumi

1.      Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanas nolūkā uz Aģentūru bez ierobežojumiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (31).

2.      Aģentūra pievienojas Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas Iestāžu nolīgumam (1999. gada 25. maijs) par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (32), un tā nekavējoties pieņem attiecīgus noteikumus, kas ir saistoši visam Aģentūras personālam.

3.      Finansējuma lēmumos, nolīgumos un no tiem izrietošajos īstenošanas instrumentos nepārprotami paredz, ka Revīzijas palāta un OLAF vajadzības gadījumā var veikt pārbaudes uz vietas pie Aģentūras izmaksāto līdzekļu saņēmēja, kā arī pie personāla, kas atbild par šo līdzekļu piešķiršanu.

V NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

26. pants

Privilēģijas un imunitāte

Uz Aģentūru attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās.

27. pants

Darbinieki

1.      Uz Aģentūras darbiniekiem, tostarp tās direktoru, attiecas Civildienesta noteikumi, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kurus Eiropas Kopienas iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai piemērotu šos Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību.

2.      Administratīvā valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantā paredzēto kārtību.

3.      Aģentūra attiecībā uz personālu īsteno pilnvaras, kas atbilstīgi Civildienesta noteikumiem ir piešķirtas iecēlējinstitūcijai un - atbilstīgi Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībai - iestādei, kurai ir tiesības slēgt līgumus.

4.      Administratīvā valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj Aģentūrā nodarbināt dalībvalstu norīkotus ekspertus.

28. pants

Aģentūras atbildība

1.      Attiecībā uz saistībām, kas nav līgumsaistības, Aģentūra saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību sistēmām, atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko radījusi Aģentūra vai tās darbinieki, pildot amata pienākumus. Visi strīdi par šādu kaitējumu kompensāciju ir Tiesas kompetencē.

2.      Aģentūras darbinieku personisko finansiālo un disciplināro atbildību pret Aģentūru reglamentē attiecīgie noteikumi, ko piemēro Aģentūras personālam.

29. pants

Piekļuve dokumentiem

1.      Aģentūras rīcībā esošajiem dokumentiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (33).

2.      Līdz … Administratīvā valde pieņem praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.(34)*

3.      Par lēmumiem, ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var iesniegt sūdzību ombudam vai ierosināt lietu Tiesā, ievērojot, attiecīgi, Līguma 195. un 230. pantā paredzētos nosacījumus.

30. pants

Trešo valstu dalība

1.      Aģentūrā var līdzdarboties trešās valstis, kas ir noslēgušas ar Kopienu nolīgumus, ar kuriem tās ir pieņēmušas un piemēro Kopienas tiesību aktus enerģētikas un, attiecīgos gadījumos, arī vides un konkurētspējas jomā.

2.      Saskaņā ar minēto nolīgumu attiecīgajiem noteikumiem izstrādā kārtību, kurā jo īpaši paredz veidu, apjomu un procedūras aspektus šo valstu dalībai Aģentūras darbā, tostarp saistībā ar finanšu iemaksām un personālu.

31. pants

Komiteja

1.        Komisijai palīdz komiteja.

2.      Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

32. pants

Valodu lietojums

1.      Uz Aģentūru attiecas Padomes Regula Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis) ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas Kopienā (35) lietojamās valodas.

2.      Administratīvā valde lemj par valodu lietojumu Aģentūras iekšējā darbā.

3.      Aģentūras darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

33. pants

Izvērtēšana

1.      Komisija, kurai palīdz neatkarīgs ārējais eksperts, izvērtē Aģentūras darbību. Vērtējums aptver Aģentūras panāktos rezultātus un darba metodes saistībā ar šajā regulā un gada darba programmās definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtējumu veic, pamatojoties uz plašām un vispusīgām konsultācijām atbilstīgi 10. panta noteikumiem.

2.      Regulatoru valde saņem izvērtējuma secinājumus un sniedz Komisijai ieteikumus attiecībā uz izmaiņām šajā regulā, Aģentūrā un tās darba metodēs, kura šos ieteikumus, tam pievienojot savu atzinumu un atbilstīgus priekšlikumus, var iesniegt Eiropas Parlamentam un Komisijai.

3.      Pirmo izvērtējuma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei Komisija iesniedz līdz brīdim, kad apritējuši trīs gadi kopš pirmā direktora stāšanās amatā.   Nākamos izvērtējuma ziņojumus Komisija iesniedz vismaz reizi četros gados.

34. pants

Stāšanās spēkā un pārejas pasākumi

1.      Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.        Šīs regulas 5., 6., 7., 8., 9. un 10. pantu piemēro no (36)*….

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

║,

Eiropas Parlamenta vārdā —                                                            Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                                                                priekšsēdētājs

________________________

(1)

OV C vēl nav publicēts/ 2008. gada 18. jūnijā, P6_TA(2008)0296

(2)

*             Politiski grozījumi: jauns vai aizvietots teksts ir treknrakstā un slīprakstā, svītrojumi ir norādīti ar simbolu ▌. Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jauns vai aizvietots teksts ir slīprakstā, svītrojumi ir norādīti ar simbolu ║.

(3)

             OV C 211, 19.8.2008., 23. lpp.

(4)

             OV C 172, 5.7.2008., 55. lpp.

(5)

             Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), Padomes 2009. gada 9. janvāra Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2009. gada ... aprīļa Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(6)

             OV L 296., 14.11.2003., 34. lpp.

(7)

              OV L 176., 15.07.2003., 37. lpp.

(8)

              OV L 176., 15.7.2003., 57. lpp.

(9)

              OV L ...

(10)

*              OV: Lūgums ievietot numuru un datumu ║.

(11)

              OV L ...

(12)

**            OV: Lūgums ievietot numuru un datumu ║.

(13)

            OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(14)

            OV L 56., 4.3.1968., 1. lpp.

(15)

            OV L 184., 17.7.1999., 23. lpp.

(16)

           OV L ...

(17)

+             OV: Lūgums ievietot numuru un datumu. ║

(18)

           OV L ...

(19)

            OV L ...

(20)

*              OV: lūdzu, ievietojiet numuru un datumu.

(21)

            OV L ...

(22)

**            OV: lūdzu, ievietojiet numuru un datumu.

(23)

+             OV: lūgums ievietot numuru. ║

(24)

+             OV: lūgums ievietot numuru. ║

(25)

++            OV: lūgums ievietot numuru.

(26)

+             OV: lūgums ievietot numuru. ║

(27)

+             OV: lūgums ievietot numuru. ║

(28)

+             OV: lūgums ievietot numuru. ║

(29)

+             OV: lūgums ievietot numuru.

(30)

            OV L 248., 16.9.2002., 1. lpp.

(31)

            OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(32)

            OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

(33)

            OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(34)

*              OV: Lūgums ievietot datumu — seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(35)

            OV L 17, 6.10.1958., 385. lpp.

(36)

*              OV: Lūgums ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Atsauces

14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

18.6.2008                     T6-0296/2008

Komisijas priekšlikums

COM(2007)0530 - C6-0318/2007

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

15.1.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

15.1.2009

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Giles Chichester

9.10.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

20.1.2009

12.2.2009

19.3.2009

30.3.2009

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Juan Fraile Cantón, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Willem Schuth

Juridisks paziņojums - Privātuma politika