ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη

3.4.2009 - (COM(2008)0837 – C6‑0032/2009 – 2009/0003(CNS)) - *

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Amalia Sartori

Διαδικασία : 2009/0003(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0239/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0239/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη

(COM(2008)0837 – C6‑0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0837),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0032/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0239/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Εκτιμάται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ ποσοστό 8% έως 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία παρουσιάζουν κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης

(2) Εκτιμάται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ ποσοστό 8% έως 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία παρουσιάζουν κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης, ήτοι μεταξύ 6,7 και 15 εκατομμύρια νοσηλευόμενοι ασθενείς και άνω των 37 εκατομμυρίων ασθενείς που στράφηκαν στην πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί και να γίνει αντιληπτό το εύρος του προβλήματος και των συνεπειών για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία  2

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2α) Υπολογίζεται ότι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (IAS) προσβάλλουν κατά μέσον όρο έναν ασθενή στους είκοσι, ήτοι 4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι περίπου 37.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται στις συνέπειες μια τέτοιας λοίμωξης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμισθεί ότι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (IAS) συγκαταλέγονται στις πιο συχνές και δυνητικά πιο σοβαρές αιτίες ακούσιας βλάβης.

Τροπολογία   3

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η ανεπαρκής ασφάλεια των ασθενών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους περιορισμένους πόρους για την υγεία. Μεγάλο ποσοστό των ανεπιθύμητων συμβαμάτων είναι δυνατόν να αποφευχθεί, τόσο στο νοσηλευτικό τομέα όσο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς η πλειονότητά τους φαίνεται ότι οφείλεται σε συστημικούς παράγοντες.

(3) Η ανεπαρκής ασφάλεια των ασθενών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους περιορισμένους πόρους για την υγεία. Μεγάλο ποσοστό των ανεπιθύμητων συμβάντων, μεταξύ των οποίων και όσα οφείλονται σε λάθη κατά τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία, είναι δυνατόν να αποφευχθεί, τόσο στο νοσηλευτικό τομέα όσο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς η πλειονότητά τους φαίνεται ότι οφείλεται στους περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους και σε συστημικούς παράγοντες .

Αιτιολόγηση

Οι συστημικοί παράγοντες και οργανωτικές λύσεις, χωρίς της πρόβλεψη χρηματοδοτικών πόρων που αυξάνονται συστηματικά για την υγειονομική περίθαλψη, δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική αλλαγή.

Η εκτίμηση επιπτώσεων (COM/2008/3005) έχει καταδείξει πώς τα λάθη κατά την ιατρική διάγνωση εξακολουθούν να είναι μια από τις βασικότερες αιτίες των ανεπιθύμητων συμβάντων που συνδέονται με τις θεραπείες.

Τροπολογία  4

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6α) Υπολογίζεται ότι μεταξύ των ανεπιθύμητων συμβαμάτων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, οι λοιμώξεις (IAS) είναι οι πλέον αποφευκτές. Είναι απαραίτητο να θεσπίσουν τα κράτη μέλη τα μέσα που θα επιτρέψουν να μειωθεί κατά 20% ο αριθμός των προσώπων που πλήττονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανεπιθύμητα συμβάματα.

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι μια ετήσια μείωση των ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά 20% είναι εφικτή, δεδομένου ότι οι μέθοδοι καταπολέμησης των λοιμώξεων είναι προσιτές και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης προκαλούν κάθε χρόνο περίπου 37.000 θανάτους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ορισθεί ένας στόχος μείωσης που θα πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2015.

Τροπολογία  5

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επίπεδο ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ασφάλεια των ασθενών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρωτοβουλία αποβλέπει στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη πολιτικών και για την ανάληψη μελλοντικής δράσης στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ αυτών, με στόχο την επίλυση των κύριων ζητημάτων ασφάλειας των ασθενών που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

(7) Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επίπεδο ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ασφάλεια των ασθενών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρωτοβουλία αποβλέπει στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη πολιτικών και για την ανάληψη μελλοντικής δράσης στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ αυτών, με στόχο την επίλυση των κύριων ζητημάτων ασφάλειας των ασθενών που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως ειδικότερα η ευθύνη των ιδρυμάτων και οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης για την υγεία των ατόμων. Σε αυτό το πλαίσιο δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπογραμμίζεται η ευθύνη για τους ασθενείς.

Υποστηρίζεται ότι πρέπει να αποφεύγεται η διπλή εργασία. Δραστηριότητες του ΠΟΥ καθώς και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά και τα τυχόν περαιτέρω μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο να συναρμόζονται , ώστε να προκύπτουν συνεργίες. Με την επίκληση του άρθρου 152 απορρίπτονται ωστόσο λεπτομερείς υποδείξεις και κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ασφάλεια των ασθενών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  6

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται και να ενδυναμώνονται μέσω της συμμετοχής τους στις διαδικασίες για την ασφάλεια των ασθενών· επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα επίπεδα ασφάλειας και τους τρόπους εξεύρεσης προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με την υποβολή καταγγελιών και τα συστήματα προσφυγής.

(8) Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται και να ενδυναμώνονται μέσω της συμμετοχής τους στις διαδικασίες για την ασφάλεια των ασθενών· επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα επίπεδα ασφάλειας και τους τρόπους εξεύρεσης προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με την υποβολή καταγγελιών και τα συστήματα προσφυγής. Ο τρόπος της αποζημίωσης και η σχετική διαδικασία εναπόκειται ωστόσο στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες που υπέστησαν βλάβη στην υγεία τους από λάθος κατά την υγειονομική περίθαλψη πρέπει να λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση. Για διασυνοριακές περιπτώσεις εντός της ΕΕ οι εφαρμοστέες διατάξεις ορίζονται ήδη από τους κανονισμούς ROM Ι και ROM ΙΙ. Δεν πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία  7

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Συγκρίσιμα και συνολικά στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την κατάρτιση αποτελεσματικών και διαφανών προγραμμάτων, δομών και πολιτικών για την ασφάλεια των ασθενών, ενώ μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να διαδίδονται βέλτιστες πρακτικές. Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή ορολογία για την ασφάλεια των ασθενών καθώς και κοινοί δείκτες, μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το έργο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.

(10) Συγκρίσιμα και συνολικά στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την κατάρτιση αποτελεσματικών και διαφανών προγραμμάτων, δομών και πολιτικών για την ασφάλεια των ασθενών, ενώ μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να διαδίδονται βέλτιστες πρακτικές. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό την ασφάλεια των ασθενών υπό την έννοια της πρόληψης των ΙΑS. Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή ορολογία για την ασφάλεια των ασθενών καθώς και κοινοί δείκτες, μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το έργο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Η προστασία δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη συγκέντρωση των στοιχείων. Πρέπει να αποφευχθεί τυχόν κατάχρησή τους.

Τροπολογία  8

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Τα εργαλεία των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως είναι τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ή οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, π.χ. μέσω του συστηματικού ελέγχου για πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων ή για αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα.

(11) Τα εργαλεία των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως είναι τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ή οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, π.χ. μέσω του συστηματικού ελέγχου για πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων ή για αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα, όπως αναγνωρίζεται στη σύσταση αριθ. 2008/594/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 περί διασυνοριακής διαλειτουργικότητας συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας 1.

 

1 ΕΕ L 190 της 18.7.2008, σελ. 37.

Τροπολογία  9

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποκύψουν λόγω λοιμώξεων ενόσω βρίσκονται στο νοσοκομείο, ως εκ τούτου οι ανάγκες τους ως ειδικής ομάδας πρέπει να διερευνώνται και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, ώστε να προωθείται η αποκατάσταση και η ανάκαμψη της υγείας τους.

Αιτιολόγηση

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν ασθενέστερο ανοσοποιητικό σύστημα και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους νέους να υποστούν λοιμώξεις κατά τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Πρέπει να διεξάγονται έρευνες για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, διότι οι γηραιότεροι ασθενείς δεν πρέπει να τυγχάνουν κατώτερης υγειονομικής περιθάλψεως από τους άλλους πολίτες, ο δε στόχος πρέπει να είναι η αποκατάσταση της υγείας όλων των πολιτών.

Τροπολογία  10

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Τα στοιχεία σχετικά με τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη που διατίθενται είναι ανεπαρκή για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση ουσιαστικών συγκρίσεων μεταξύ των ιδρυμάτων από τα δίκτυα επιτήρησης, η επιτήρηση της επιδημιολογίας των παθογόνων παραγόντων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και η αξιολόγηση και ο προσανατολισμός των πολιτικών για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, πρέπει να δημιουργούνται ή να ενισχύονται συστήματα επιτήρησης τόσο σε επίπεδο ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

(15) Τα στοιχεία σχετικά με τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη που διατίθενται είναι ανεπαρκή για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση ουσιαστικών συγκρίσεων μεταξύ των ιδρυμάτων από τα δίκτυα επιτήρησης, η επιτήρηση της επιδημιολογίας των παθογόνων παραγόντων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και η αξιολόγηση και ο προσανατολισμός των πολιτικών για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, πρέπει να δημιουργούνται ή να ενισχύονται συστήματα επιτήρησης τόσο σε επίπεδο ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η βελτίωση της συλλογής πληροφοριών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να καταστήσει σαφέστερη τη συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των υφισταμένων πολιτικών, συστημάτων και δομών όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν .

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν τα συστήματα επιτήρησης, προκειμένου να διατίθενται πληρέστερα δεδομένα σχετικά με τις λοιμώξεις IAS και να διευκρινίζεται η συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των υφισταμένων πολιτικών, συστημάτων και δομών και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν . Κατ' αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της περίθαλψης που παρέχεται στους ασθενείς και η μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Τροπολογία  11

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15α) Είναι απαραίτητο να μπορέσουν τα κράτη μέλη να μειώσουν τον αριθμό των προσώπων που προσβάλλονται από IAS. Μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να προσληφθούν περισσότερες νοσοκόμες ή νοσοκόμοι ειδικευμένοι στον έλεγχο των λοιμώξεων.

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη περίπου 8700 νοσοκόμων ειδικευμένων στον έλεγχο των λοιμώξεων, προκειμένου να επιτευχθεί μια ταχεία και αποτελεσματική μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Η βέλτιστη αναλογία θα ήταν 1 νοσοκόμος ειδικευμένος/-η στις IAS, για 250 κλίνες.

Τροπολογία  12

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Επιπλέον, τα κράτη μέλη και τα υγειονομικά τους ιδρύματα πρέπει να εξετάζουν τη χρήση προσωπικού σύνδεσης, για τη στήριξη ειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού σε κλινικό επίπεδο στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών και στα τοπικά κέντρα.

Τροπολογία  13

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ) Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των προσώπων που πέφτουν ετησίως θύματα ανεπιθύμητων συμβάντων εξαιτίας της υγειονομικής περίθαλψης που τους παρασχέθηκε, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να ορίσουν τοπικούς και εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση επαγγελματιών στον τομέα υγείας, οι οποίοι ειδικεύονται στον έλεγχο λοιμώξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση για στόχο αναλογίας μιας νοσοκόμας ανά 250 νοσοκομειακές κλίνες έως το 2015.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η αύξηση των επαγγελματιών που ειδικεύονται στον έλεγχο λοιμώξεων, για να βελτιωθούν οι προδιαγραφές στην ασφάλεια των ασθενών. Ωστόσο ο συγκεκριμένος αριθμός των αναγκαίων επαγγελματιών θα εξαρτηθεί από τον τύπο της θεραπείας που παρέχεται στο νοσοκομείο, επομένως οι στόχοι πρέπει να ορίζονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία  14

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16a) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την αποτροπή της κυκλοφορίας παραποιημένων φαρμάκων και της βλάβης που μπορεί να υποστούν ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό από τραυματισμούς με σύριγγες.

Τροπολογία  15

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο I α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

I α. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ

Τροπολογία  16

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο I α (νέο) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς προκειμένου να μειωθεί κατά 20% ο αριθμός των προσώπων που πλήττονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανεπιθύμητα συμβάματα, ως συνέπεια υγειονομικής περίθαλψης, ποσοστό που αντιστοιχεί στο στόχο να μειωθούν τα εν λόγω συμβάματα κατά 900.000 περιπτώσεις ετησίως έως το 2015.

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι μια ετήσια μείωση των ανεπιθύμητων συμβαμάτων της τάξης των 900.000 είναι εφικτή, δεδομένου ότι οι μέθοδοι καταπολέμησης των λοιμώξεων είναι προσιτές και προσιτοί και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης προκαλούν κάθε χρόνο περίπου 37.000 θανάτους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ορισθεί ένας στόχος μείωσης που θα πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2015.

Τροπολογία  17

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) του καθορισμού της αρμόδιας αρχής ή των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των ασθενών στην επικράτειά τους·

(α) του καθορισμού των αρμοδίων αρχών στα διάφορα επίπεδα της κρατικής και τοπικής διοίκησης που είναι υπεύθυνες, στην επικράτειά τους, για την ασφάλεια των ασθενών και για την εποπτεία και το συντονισμό των μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας;

Αιτιολόγηση

Αρχές που συντονίζουν τη λήψη μέτρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη (π. χ. Πολωνία).

Τροπολογία  18

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – Κεφάλαιο II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) της υποστήριξης της ανάπτυξης ασφαλέστερων συστημάτων, διαδικασιών και μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

(γ) της υποστήριξης της ανάπτυξης ασφαλέστερων και ευχρηστότερων συστημάτων, διαδικασιών και μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και μέσων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις ικανότητες των χρηστών τους.

Τροπολογία  19

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τους κινδύνους των θεραπειών, και της εισαγωγής δικαστικών διαδικασιών που διευκολύνουν την έγερση αγωγής λόγω βλαβών στην υγεία, επίσης κατά φαρμακοβιομηχανιών.

Αιτιολόγηση

Στα νέα κράτη μέλη πολυάριθμοι ζημιωθέντες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ούτε ποιές αποζημιώσεις μπορούν να ζητήσουν και από ποιόν φορέα.

Τροπολογία  20

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητα, τα είδη και τις αιτίες των σφαλμάτων, των ανεπιθύμητων συμβαμάτων και των παρ’ ολίγο ατυχημάτων·

(α) παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητα, τα είδη και τις αιτίες των σφαλμάτων, των ανεπιθύμητων συμβαμάτων και των παρ’ ολίγο ατυχημάτων και αναφέρουν το όνομα εκείνων που έχουν τη σχετική ευθύνη·

Αιτιολόγηση

Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ποιος ευθύνεται συγκεκριμένα για τι.

Τροπολογία  21

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο II – σημείο 3 – παράγραφος βα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βa) εξασφαλίζουν την εμπιστευτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υγειονομικών αρχών στα διάφορα κράτη μέλη σχετικά με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που έχουν κριθεί ένοχοι αμέλειας ή παράλειψης.

Τροπολογία  22

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο II – σημείο 4 – στοιχείο βα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βa) εξασφαλίζοντας επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να χρησιμοποιούν την ιατρική τεχνολογία σωστά και σύμφωνα με τη λειτουργία και τις οδηγίες χρήσεώς τους, προκειμένου να αποτρέπονται οι κίνδυνοι για την υγεία και τα ανεπιθύμητα συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων όσων ανακύπτουν από την ακούσια επαναχρησιμοποίηση συσκευών.

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη πρέπει να έχουν την καλύτερη γνώση σχετικά με τη σωστή χρήση των προϊόντων που χρησιμοποιούν κατά τη θεραπεία. Μόνο αυτή η γνώση τούς διευκολύνει να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για τους ασθενείς και τους εαυτούς τους, ο οποίος θα μπορούσε να επέλθει από την εσφαλμένη χρήση ιατρικών συσκευών, π.χ. με την επαναχρησιμοποίηση συσκευών που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για μία χρήση σε έναν και μόνο ασθενή.

Τροπολογία  23

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 5 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) με στόχο τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή συγκρίσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα για την ασφάλεια των ασθενών σε σχέση με το είδος και τα αριθμητικά δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ, για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης και του καθορισμού προτεραιοτήτων.

(γ) με στόχο τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή συγκρίσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα για την ασφάλεια των ασθενών σε σχέση με το είδος και τα αριθμητικά δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ, για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης και του καθορισμού προτεραιοτήτων. Το εύρος και η εφαρμογή της συγκέντρωσης στοιχείων καθώς και η χρήση τους δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα με την αναμενόμενη χρήση τους. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του στόχου (μείωση των ΙΑS με από κοινού μάθηση).

Αιτιολόγηση

Η αναγκαία συνεργασία των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ταξινόμηση, κωδικοποίηση και συγκέντρωση στοιχείων δεν πρέπει να οδηγήσει στο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαίωμα να εξάγει συμπεράσματα από τα συγκεντρωμένα στοιχεία.

Τροπολογία  24

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο II – σημείο 6 – στοιχείο βα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βa) προωθώντας ευκαιρίες για συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ νοσοκομειακών διευθυντών, κλινικών ομάδων και ομάδων ασθενών καθ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ασθενών σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία  25

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-a) την εξασφάλιση αποτελεσματικών μηχανισμών εκτίμησης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών διαγνωστικών ελέγχων ασθενών, ώστε να εντοπίζονται γρήγορα οι όροι που απαιτούν πρόσθετα μέτρα πρόληψης.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτική η ανάγκη να ελέγχονται οι ασθενείς πριν από την εισαγωγή τους και να διαγιγνώσκονται και να αντιμετωπίζονται γρήγορα οι περιπτώσεις φορέων λοιμώξεων όπως του ανθεκτικού στη μεθικιλίνη χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου, ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία τους και να αποτραπεί ο κίνδυνος να μεταδώσουν λοιμώξεις σε άλλους ασθενείς και στο υγειονομικό προσωπικό.

Τροπολογία  26

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-aa) την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό μέσω εμβολιασμών, προφυλακτικών μέτρων μετά την έκθεση, διαγνωστικών ελέγχων ρουτίνας, την εξασφάλιση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και τη χρήση ιατρικής τεχνολογίας που μειώνει την έκθεση σε λοιμώξεις οι οποίες μεταδίδονται μέσω του αίματος.

Αιτιολόγηση

Το υγειονομικό προσωπικό εκτίθεται καθημερινά σε κινδύνους λοιμώξεων και μπορεί να μεταδώσει λοιμώξεις μεταξύ των ασθενών ή και εκτός νοσοκομείου.

Τροπολογία  27

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο αβ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-aβ) την εξασφάλιση αποτελεσματικής αποτροπής και ελέγχου λοιμώξεων κατά τη νοσηλεία διαρκείας και στις εγκαταστάσεις αποκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παραβλέπονται τα ιδρύματα μακράς νοσηλείας. Η εγγύτητά τους σε κατοικημένες περιοχές, ο σχεδιασμός τους, οι πολλαπλές ιατρικές πρακτικές που εφαρμόζονται, οι τραυματισμοί και η χρήση καθετήρων καθιστούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα ιδανικά για την εκτροφή και διάδοση του ανθεκτικού στη μεθικιλίνη χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου και άλλων λοιμώξεων.

Τροπολογία  28

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – Κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·

β) την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και την εξασφάλιση του πλέον υψηλού επιπέδου καθαριότητας, υγιεινής και, όταν χρειάζεται, αποστείρωσης:

 

i) του υλικού που συνδέεται με την υποδοχή και την παραμονή των ασθενών·

 

ii) του ιατρικού και παραϊατρικού υλικού, των ηλεκτρο-ιατρικών συσκευών στην υπηρεσία των ασθενών, και της διαδικασίας διανομής των φαρμάκων·

 

iii) των υγειονομικών δομών που προορίζονται για την παροχή περίθαλψης στους ασθενείς·

Αιτιολόγηση

Για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί το πλέον υψηλό επίπεδο καθαριότητας, υγιεινής και, όταν χρειάζεται, αποστείρωσης όλου του υλικού με το οποίο έρχονται σε επαφή οι ασθενείς.

Τροπολογία  29

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο) - νέο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- την προαγωγή της υγιεινής των χεριών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας·

Αιτιολόγηση

Οι λοιμώξεις συχνά μεταδίδονται στα χέρια των νοσοκόμων και άλλων ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή με επιφάνειες του γύρω περιβάλλοντος.

Τροπολογία  30

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – Κεφάλαιο III– παράγραφος 1 – στοιχείο β – νέο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- τη βελτίωση της αποτροπής και της καταπολέμησης της διάδοσης νόσων μεταξύ και μέσω του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, με την ενεργοποίηση της πολιτικής μέτρων προφύλαξης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες εκστρατείες εμβολιασμού του προσωπικού.

Αιτιολόγηση

Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν είναι μόνο εκτεθειμένο στον κίνδυνο μόλυνσης από νοσοκομειακές νόσους και λοιμώξεις αλλά είναι και εν δυνάμει όχημα μετάδοσής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να είναι σε εγρήγορση, για να εγγυώνται την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών. Ανάμεσα στα διάφορα μέσα που αποσκοπούν στη μείωση των κρουσμάτων νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι και ο σχεδιασμός εκστρατειών εμβολιασμού του προσωπικού.

Τροπολογία  31

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·

δ) την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του παραϊατρικού προσωπικού τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη προσοχή στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και στην αντίσταση των ιών στα αντιβιοτικά·

Αιτιολόγηση

Η αντίσταση των ιών στα αντιβιοτικά είναι μία από τις κύριες αιτίες νοσοκομειακών λοιμώξεων και θα πρέπει να περιληφθεί μεταξύ των κεντρικών θεμάτων της εκπαίδευσης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα. Για τη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί μια άριστη και διαρκής κατάρτιση του συνόλου του των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  32

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται στους ασθενείς·

ε) τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται στους ασθενείς μέσω του κοινωνικοϋγειονομικού δικτύου, αλλά και μέσω περιοδικών ενημερωτικών εκστρατειών στις εφημερίδες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το διαδίκτυο·

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας να εξασφαλισθεί η πλήρης ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τους κινδύνους, τα επίπεδα ασφάλειας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των λαθών και των νοσοκομειακών λοιμώξεων.. Είναι συνεπώς σημαντικό να διοργανώνονται τακτικά ενημερωτικές εκστρατείες μέσω των διαφόρων τύπων μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία  33

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) την υποστήριξη της έρευνας.

στ) την υποστήριξη της έρευνας, μεταξύ άλλων στον τομέα των πιθανών ιατρικών εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών.

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των πολυάριθμων εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, εκείνες του τομέα της υγείας είναι από τις πλέον ενθαρρυντικές. Λόγου χάριν, η τροποποίηση των νανοδομών της επιφάνειας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των νοσοκομείων χάριν μεγαλύτερης καθαριότητας και αποστείρωσης, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσον καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  34

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στa) την αναφορά κάθε κρούσματος λοιμώξεως από υγειονομική περίθαλψη που προσβάλλει σημαντικό αριθμό ασθενών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Τροπολογία  35

Πρόταση σύστασης

Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ β) εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα καθημερινών πρακτικών για το κοινό και τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη, με σκοπό να μειωθούν οι πρακτικές που οδηγούν στη μείωση της αντιμικροβιακής αντίστασης.

Τροπολογία  36

Πρόταση σύστασης

Μέρος II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ II: ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΡΟΣ II: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των πολυάριθμων εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, εκείνες του τομέα της υγείας είναι από τις πλέον ενθαρρυντικές. Λόγου χάριν, η τροποποίηση των νανοδομών της επιφάνειας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των νοσοκομείων χάριν μεγαλύτερης καθαριότητας και αποστείρωσης, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσον καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  37

Πρόταση σύστασης

Μέρος II – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει πού μπορεί να βελτιωθεί η κοινοτική νομοθεσία για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι, όταν επαγγελματίες στον τομέα της υγείας διασχίζουν τα σύνορα εντός της Ευρώπης, οι αρμόδιες διοικήσεις ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν πειθαρχικές διώξεις που έχουν ολοκληρωθεί ή εκκρεμούν εις βάρος τους και όχι μόνο σχετικά με τα αρχικά τους προσόντα.

Τροπολογία  38

Πρόταση σύστασης

Μέρος II – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1β) Καλείται η Επιτροπή να εκπονήσει, βάσει του πρακτικού οδηγού σχετικά με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που δημοσίευσε το 2002 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας1, έγγραφο υπόψη των ασθενών, σχετικά με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

 

1ΠΟΥ,Πρακτικός οδηγός σχετικά με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, πρώτη έκδοση, Δεκέμβριος 2002 (2η έκδοση δημοσιευθείσα το 2008)

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των λοιμώξεων στις υγειονομικές δομές, που εξεπόνησε το 2003 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχουν αποδειχθεί ένα πολύ αποτελεσματικό μέσον. Απευθύνονται όμως ειδικότερα στους εργαζόμενους του υγειονομικού τομέα. Ένα ευρωπαϊκό έγγραφο που να απευθύνεται ειδικά στους ασθενείς θα μπορούσε να είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και θα επέτρεπε στους ασθενείς να αποκτήσουν βασικές ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών.

Τροπολογία  39

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – 3η σειρά – 2η στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην υγεία ενός ασθενούς. Ως τέτοια νοείται η βλάβη της δομής ή της λειτουργίας του σώματος και/ή κάθε επιβλαβής συνέπεια που προκαλείται από αυτή.

Συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην υγεία ενός ασθενούς μετά ή κατά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ως τέτοια νοείται η μόνιμη ή προσωρινή βλάβη της δομής ή της λειτουργίας του σώματος και/ή κάθε επιβλαβής συνέπεια που προκαλείται από αυτή.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθούν μεταξύ των ανεπιθύμητων συμβάντων και οι προσωρινές βλάβες μιας δομής ή μιας λειτουργία του οργανισμού.

Τροπολογία  40

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – σειρά 4 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ίδρυμα στο οποίο οι επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια περίθαλψη.

Δημόσιο, μη δημόσιο ή φιλανθρωπικό ίδρυμα όπου οι εθελοντές ή οι επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που περιλαμβάνεται στο κείμενο της Επιτροπής δεν καλύπτει τους διαφόρους τρόπους διοργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ ούτε το γεγονός ότι μοναστικά ιδρύματα, θρησκευτικές κοινότητες και φιλανθρωπικά ινστιτούτα και ιδρύματα διαχειρίζονται κλινικές, νοσοκομεία και οίκους παροχής παρηγορητικής αγωγής.

Τροπολογία  41

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – σειρά 6 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα του ασθενούς να μην υφίσταται μη αναγκαία ή ενδεχόμενη βλάβη που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη.

Απουσία ανεπιθύμητων συμβάντων όπου ένα ανεπιθύμητο συμβάν ορίζεται ως βλαπτικό κρούσμα, το οποίο οφείλεται μάλλον στη θεραπεία παρά στην ασθένεια. Αυτό το ανεπιθύμητο συμβάν μπορεί να αποφεύγεται ή να είναι αναπόφευκτο.

Τροπολογία  42

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – σειρά 1 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που εργάζονται σε πτέρυγες ή τμήματα κλινικών, οι οποίοι λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των πτερύγων ή των τμημάτων τους και της ομάδας πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων. Το προσωπικό σύνδεσης για τον έλεγχο των λοιμώξεων συμβάλλει στην προαγωγή της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στις πτέρυγες ή στα τμήματα κλινικών που εργάζεται και παρέχει ανατροφοδότηση στην ομάδα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που εργάζονται στους αντίστοιχους χώρους, οι οποίοι λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ του εργασιακού τους χώρου και της ομάδας πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων. Το προσωπικό σύνδεσης για τον έλεγχο των λοιμώξεων συμβάλλει στην προαγωγή της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στους χώρους κλινικών που εργάζεται και παρέχει ανατροφοδότηση στην ομάδα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερη εν προκειμένω μια πιο ουδέτερη διατύπωση, για να τονιστεί ότι οι λοιμώξεις μπορούν να εμφανιστούν όχι μόνο σε νοσοκομεία αλλά και σε άλλους χώρους της υγειονομικής περίθαλψης όπως π.χ. σε ιατρεία. Και εδώ πρέπει να φροντίζουμε για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ασθενών, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο άλλοι κατά την παροχή θεραπείας.

Τροπολογία  43

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – κεφάλαιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βa) την αποδοχή και τη διευκόλυνση της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των ιατρικών προϊόντων μεταξύ των χρηστών.

Αιτιολόγηση

Αν καταλάβουν καλύτερα οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη τη σωστή λειτουργία και χρήση ιατρικών προϊόντων, θα μειωθεί το ενδεχόμενο εσφαλμένης χρήσης άρα και ο κίνδυνος για τους ασθενείς που θεραπεύονται με αυτά τα προϊόντα. Νέα εργαλεία τεχνολογίας της πληροφορίας, όπως ηλεκτρονικά εγχειρίδια, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ή ταινιών, μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά το επίπεδο κατανόησης των ιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία  44

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – κεφάλαιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γa) εξασφαλίζοντας επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να χρησιμοποιούν την ιατρική τεχνολογία σωστά και σύμφωνα με τη λειτουργία και τις οδηγίες χρήσεώς τους, προκειμένου να αποτρέπονται οι κίνδυνοι για την υγεία και τα ανεπιθύμητα συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων όσων ανακύπτουν από την ακούσια επαναχρησιμοποίηση συσκευών.

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη πρέπει να έχουν την καλύτερη γνώση σχετικά με τη σωστή χρήση των προϊόντων που χρησιμοποιούν κατά τη θεραπεία. Μόνο αυτή η γνώση τούς διευκολύνει να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για την υγεία των ασθενών και τη δική τους, ο οποίος θα μπορούσε να επέλθει από την εσφαλμένη χρήση ιατρικών συσκευών, π.χ. με την επαναχρησιμοποίηση συσκευών που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για μία χρήση σε έναν και μόνο ασθενή.

Τροπολογία  45

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – μέρος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α α) με την τόνωση της έρευνας, μεταξύ άλλων στις ιατρικές εφαρμογές των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών.

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των πολυάριθμων εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, εκείνες του τομέα της υγείας είναι από τις πλέον ενθαρρυντικές. Λόγου χάριν, η τροποποίηση των νανοδομών της επιφάνειας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των νοσοκομείων χάριν μεγαλύτερης καθαριότητας και αποστείρωσης, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσον καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών

Τροπολογία  46

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Κεφάλαιο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- εντάσσοντας μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στα προγράμματα περίθαλψης των ασθενών·

- εντάσσοντας μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στα προγράμματα περίθαλψης των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εκστρατειών εμβολιασμού του προσωπικού;

Αιτιολόγηση

Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν είναι μόνο εκτεθειμένο στον κίνδυνο μόλυνσης από νοσοκομειακές νόσους και λοιμώξεις αλλά είναι και εν δυνάμει όχημα μετάδοσής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να είναι σε εγρήγορση, για να εγγυώνται την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών. Ανάμεσα στα διάφορα μέσα που αποσκοπούν στη μείωση των κρουσμάτων νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι και ο σχεδιασμός εκστρατειών εμβολιασμού του προσωπικού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ποιότητα της περίθαλψης στην Ευρώπη βελτιώνεται συνεχώς, χάρη στις συνεχείς προόδους της ιατρικής επιστήμης, γεγονός που επιτρέπει μεταξύ άλλων να συντομεύονται σημαντικά, ακόμη δε και να αποφεύγονται, οι περίοδοι νοσοκομειακής νοσηλείας.

Εντούτοις, οι ιατρικές πράξεις μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία των ασθενών. Αν και ορισμένα ανεπιθύμητα συμβάματα συνδέονται με τους εγγενείς κινδύνους των παρεμβάσεων ή των φαρμάκων, υπάρχουν άλλες οφειλόμενες σε ιατρικά λάθη που θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή σε λοιμώξεις που μεταδίδονται στους χώρους περίθαλψης.

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύουν ότι μεταξύ 8% και 12% των ασθενών που νοσηλεύονται στ κράτη μέλη της Ένωσης υποπίπτουν θύματα ανεπιθύμητων συμβάντων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 6,7 έως 15 εκατομμύρια νοσηλευομένων ασθενών - στους οποίους προστίθενται 37 περίπου εκατομμύρια ασθενών εχόντων στραφεί στην πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη - οι οποίοι υποπίπτουν κάθε χρόνο θύματα ανεπιθύμητων συμβαμάτων άμεσα συνδεομένων με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Μεταξύ των πλέον συχνών ανεπιθύμητων συμβαμάτων ως συνέπεια υγειονομικής περίθαλψης, συγκαταλέγονται οι λοιμώξεις που μεταδίδονται στα νοσοκομεία ή άλλους χώρους περίθαλψης. Οι λοιμώξεις αυτές προσβάλλουν κατά μέσον όρο έναν νοσηλευόμενο ασθενή στους είκοσι, ήτοι συνολικά 4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, κάθε χρόνο, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούν το θάνατο περίπου 37.000 προσώπων και συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον συχνών και ολέθριων αιτιών ακούσιας βλάβης.

Μεταξύ των παραγόντων που διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διάδοση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, περιλαμβάνονται:

        η ανάπτυξη της αντίστασης των ιών στα αντιβιοτικά

        ένα υψηλό ποσοστό κάλυψης κλινών

        οι αυξημένες μετακινήσεις ασθενών

        ανεπαρκής πλαισίωση των ασθενών εκ μέρους του προσωπικού

        η ανεπαρκής συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών και άλλες πρακτικές πρόληψης       και ελέγχου των λοιμώξεων

        η λανθασμένη χρήση μόνιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων από το προσωπικό   υγειονομικής περίθαλψης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποφευχθούν, τόσο τα ανεπιθύμητα συμβάματα που συνδέονται με την περίθαλψη εν γένει, όσο και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις ειδικότερα. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να μειωθεί η ψαλίδα του 8-12% των ασθενών που υφίστανται κάθε χρόνο ανεπιθύμητες ενέργειες της περίθαλψης που δέχονται.

Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν πρωτίστως να συνειδητοποιήσουν το εύρος του φαινομένου μέσω της συλλογής πληροφοριών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδιορισθεί με ασφαλέστερο τρόπο η συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των υφισταμένων πολιτικών, συστημάτων και δομών αφενός, και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών αφετέρου.

Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας το να δοθούν στα κράτη μέλη σαφείς στόχοι όσον αφορά τη βελτίωση της περίθαλψης που παρέχεται στους πολίτες τους. Συνεπώς, μια μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την περίθαλψη κατά 20% έως το 2015 συνιστά έναν ευκταίο και εφικτό, δεδομένου ότι οι τρόποι καταπολέμησης των εν λόγω λοιμώξεων είναι προσιτοί και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Η δημόσια υγεία είναι ένα βασικό αγαθό και δικαίωμα. Ο αριθμός των 37 000 θανάτων ως συνέπεια των λοιμώξεων που οφείλονται στην παρεχόμενη περίθαλψη είναι υπερβολικά υψηλός και απαράδεκτος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2015 ο στόχος να μειωθούν οι ως άνω λοιμώξεις στις 900.000 περιπτώσεις το χρόνο (μείωση κατά 20%), τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης καλούνται να θεσπίσουν τα αναγκαία μέσα, έκαστο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων πολιτικών, θα ήταν σκόπιμο:

        να ενισχυθεί η παρουσία νοσοκόμων ειδικευμένων στον έλεγχο των λοιμώξεων•

        να προαχθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση του υγειονομικού και του παραϊατρικού           δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντίσταση των   ιών που τις προκαλούν στα αντιβιοτικά•

        να ενισχυθεί η έρευνα στον εν λόγω τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και ειδικότερα η Επιτροπή, οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό, προκειμένου να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών. Η εισηγήτρια κρίνει κυρίως ότι θα ήταν σκόπιμο να κληθεί η Επιτροπή να εκπονήσει έγγραφο για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, υπόψη των ασθενών, και να το υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εν κατακλείδι, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένες και γρήγορες απαντήσεις, ικανές να οδηγήσουν σε ευκαιριακή και διαρκή μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη. Κρίνει ως εκ τούτου απαραίτητο να τεθούν στόχοι για τα κράτη μέλη, έστω και μη δεσμευτικοί. Κρίνει επίσης απαραίτητο να κληθεί το Συμβούλιο να υποβάλει εντός τριετίας έκθεση στο Κοινοβούλιο, σχετικά με τις προόδους που σημείωσαν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εν λόγω τομέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ασφάλεια των ασθενών

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

23.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

3.2.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

3.2.2009

IMCO

3.2.2009

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

11.2.2009

IMCO

12.3.2009

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Amalia Sartori

15.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Αδάμος Αδάμου, Μάριος Ματσάκης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christopher Heaton-Harris, Søren Bo Søndergaard

Ημερομηνία κατάθεσης

3.4.2009