MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston suositukseksi potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta

3.4.2009 - (KOM(2008)0837 – C6‑0032/2009 – 2009/0003(CNS)) - *

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Amalia Sartori

Menettely : 2009/0003(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0239/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0239/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston suositukseksi potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta

(KOM(2008)0837 – C6‑0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0837),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0032/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6-0239/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) EU:n jäsenvaltioissa arviolta 8–12 prosenttia sairaalapotilaista kärsii hoidon aikana haittatapahtumista.

(2) EU:n jäsenvaltioissa arviolta 8–12 prosenttia sairaalapotilaista kärsii hoidon aikana haittatapahtumista; tämä koskee 6,7–15:tä miljoonaa sairaalapotilasta, ja yli 37:ää miljoonaa perusterveydenhuoltopalveluja käyttänyttä potilasta.

Perustelu

On tärkeää täsmentää ja tiedostaa näiden ongelmien laajuus ja niiden seuraukset kansanterveydelle.

Tarkistus  2

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(2 a) Arvioiden mukaan keskimäärin joka kahdeskymmenes potilas kärsii hoitoon liittyvistä infektioista, mikä on vuosittain 4,1 miljoonaa potilasta Euroopan unionissa, ja vuosittain noin 37 000 kuolemantapausta johtuu tällaisen infektion seurauksista.

Perustelu

On tärkeää muistuttaa, että hoitoon liittyvät infektiot ovat yksi yleisimmistä mahdollisesti vakavaa haittaa aiheuttavista tahattomista vaaratapahtumista.

Tarkistus  3

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Heikko potilasturvallisuus on paitsi vakava kansanterveysongelma myös merkittävä taloudellinen rasite rajallisille terveydenhuoltoresursseille. Suuri osa haittatapahtumista vaikuttaa johtuvan järjestelmiin liittyvistä tekijöistä ja on ehkäistävissä niin sairaaloissa kuin perusterveydenhuollossa.

(3) Heikko potilasturvallisuus on paitsi vakava kansanterveysongelma myös merkittävä taloudellinen rasite rajallisille terveydenhuoltoresursseille. Suuri osa haittatapahtumista mukaan lukien ne, jotka johtuvat väärästä diagnoosista ja/tai hoitovirheestä, vaikuttaa johtuvan rajallisista taloudellisista varoista ja järjestelmiin liittyvistä tekijöistä ja on ehkäistävissä niin sairaaloissa kuin perusterveydenhuollossa.

Perustelu

Ilman terveydenhuollon lisärahoitusta ei saada korjattua järjestelmiin liittyviä tekijöitä tai tehtyä tarvittavia organisaationmuutoksia.

Vaikutustenarvioinnissa (KOM/2008/3005) on osoitettu, että haittatapahtumat johtuvat usein väärästä diagnoosista tai hoitovirheistä.

Tarkistus  4

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(6 a) Hoitoon liittyvien infektioiden arvioidaan olevan sellaisia terveydenhoidossa esiintyviä haittatapahtumia, jotka ovat helposti vältettävissä. Jäsenvaltioiden on asetettava käyttöön välineitä, joiden avulla vähennetään Euroopan unionissa tällaisista haittatapahtumista kärsivien potilaiden määrää vuosittain 20 prosentilla.

Perustelu

Euroopan komission teettämissä tutkimuksissa vahvistetaan, että haittatapahtumien vähentäminen 20 prosentilla vuodessa on mahdollista, sillä infektioiden torjuntaan käytettävät keinot ovat tunnettuja ja nopeita toteuttaa. Hoitoon liittyvien infektioiden vuoksi kuolee vuosittain noin 37 000 potilasta. On siis tärkeää määrittää vähennystavoite, joka kunkin jäsenvaltion on saavutettava vuoteen 2015 mennessä.

Tarkistus  5

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Tutkimusten mukaan tehokkaiden ja kattavien potilasturvallisuusstrategioiden laatiminen ja täytäntöönpano on EU:n jäsenvaltioissa eritasoista. Sen vuoksi tällä aloitteella pyritään luomaan puitteet, joilla edistetään politiikan kehittämistä ja jäsenvaltioiden ja niiden välisiä tulevia toimia EU:n tärkeimpien potilasturvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi.

(7) Tutkimusten mukaan tehokkaiden ja kattavien potilasturvallisuusstrategioiden laatiminen ja täytäntöönpano on EU:n jäsenvaltioissa eritasoista. Sen vuoksi tällä aloitteella pyritään luomaan puitteet, joilla edistetään politiikan kehittämistä ja jäsenvaltioiden ja niiden välisiä tulevia toimia EU:n tärkeimpien potilasturvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi, ennen kaikkea terveydenhuoltoalan laitosten vastuuta ihmisten terveydestä. Tässä ei kuitenkaan saa puuttua jäsenvaltioiden toimivaltaan, joka niillä on EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla.

Perustelu

On korostettava vastuuta potilaiden terveydestä.

Kaksinkertaista työtä on syytä välttää. WHO:n toimet ja Euroopan neuvoston suositukset potilasturvallisuudesta on analysoitava huolellisesti, ja mahdolliset yhteisön toimet on koordinoitava siten, että syntyy synergiavaikutuksia. Yksityiskohtaiset yhteisön määräykset ja ohjeet potilasturvallisuuskysymyksistä on kuitenkin syytä torjua viittaamalla perustamissopimuksen 152 artiklaan.

Tarkistus  6

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Potilaille olisi annettava tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia ottamalla heidät mukaan potilasturvallisuusprosessiin. Heille olisi tiedotettava turvallisuuden tasoista ja siitä, miten he saavat helposti ymmärrettävää tietoa valitus- ja oikeussuojajärjestelmistä.

(8) Potilaille olisi annettava tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia ottamalla heidät mukaan potilasturvallisuusprosessiin. Heille olisi tiedotettava turvallisuuden tasoista ja siitä, miten he saavat helposti ymmärrettävää tietoa valitus- ja oikeussuojajärjestelmistä. Korvaustapa ja korvausmenettelyt kuuluvat kuitenkin yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Perustelu

On tärkeää, että kansalaiset saavat asianmukaisen korvauksen terveydenhoidossa tapahtuneista virheistä ja vahingoista. Rajatylittävissä tapauksissa EU:n sisällä sovellettavasta oikeudesta säädetään kuitenkin jo Rooma I ja Rooma II -asetuksissa. Jäsenvaltioiden toimivaltaan ei saa puuttua.

Tarkistus  7

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Yhteisön tasolla olisi kerättävä vertailukelpoisia yhdistelmätietoja tehokkaiden ja läpinäkyvien potilasturvallisuusohjelmien, -rakenteiden ja -politiikkojen käyttöön ottamiseksi, ja parhaita käytäntöjä olisi levitettävä jäsenvaltioiden keskuudessa. Keskinäisen oppimisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden ja Euroopan komission olisi yhdessä kehitettävä yhteinen potilasturvallisuusterminologia ja yhteiset indikaattorit ottaen huomioon asianomaisten kansainvälisten organisaatioiden tällä alalla jo tekemä työ.

(10) Yhteisön tasolla olisi kerättävä vertailukelpoisia yhdistelmätietoja tehokkaiden ja läpinäkyvien potilasturvallisuusohjelmien, -rakenteiden ja -politiikkojen käyttöön ottamiseksi, ja parhaita käytäntöjä olisi levitettävä jäsenvaltioiden keskuudessa. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan potilasturvallisuustarkoituksiin hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi. Keskinäisen oppimisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden ja Euroopan komission olisi yhdessä kehitettävä yhteinen potilasturvallisuusterminologia ja yhteiset indikaattorit ottaen huomioon asianomaisten kansainvälisten organisaatioiden tällä alalla jo tekemä työ.

Perustelu

Tietojen keruussa on ehdottomasti huolehdittava tietosuojasta. Tietojen väärinkäyttö on estettävä.

Tarkistus  8

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tieto- ja viestintätekniikan välineillä, kuten sähköisillä terveyskertomuksilla tai sähköisillä lääkemääräyksillä, voidaan parantaa potilasturvallisuutta esimerkiksi seulomalla järjestelmällisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksia tai allergioita.

(11) Tieto- ja viestintätekniikan välineillä, kuten sähköisillä terveyskertomuksilla tai sähköisillä lääkemääräyksillä, voidaan parantaa potilasturvallisuutta esimerkiksi seulomalla järjestelmällisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksia tai allergioita, kuten todetaan sähköisten terveyskertomusjärjestelmien rajat ylittävästä yhteentoimivuudesta 2. heinäkuuta 2008 annetussa komission suosituksessa 2008/594/EY1.

 

1 EUVL L 190, 18.7.2008, s. 37.

Tarkistus  9

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Sairaalahoidossa infektion saaneet ovat usein vanhuksia, ja siksi olisi tutkittava tämän erityisryhmän tarpeita ja toteutettava näiden tarpeiden edellyttämiä toimenpiteitä vanhusten kuntouttamiseksi ja heidän terveytensä palauttamiseksi.

Perustelu

Vanhusten immuunijärjestelmä on usein heikko, ja siksi he saavat sairaalahoidossa ollessaan infektion nuorempia helpommin. Olisi tutkittava vanhusten erityistarpeita, koska vanhempien potilaiden on saatava samantasoista hoitoa kuin muiden kansalaisten, ja tavoitteena on oltava kaikkien kansalaisten parantaminen.

Tarkistus 10

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Hoitoon liittyvistä infektioista ei ole saatavilla riittävästi tietoja, jotta seurantaverkostot voisivat tehdä mielekkäitä vertailuja laitosten välillä ja jotta voitaisiin seurata hoitoon liittyvien patogeenien epidemiologiaa ja arvioida ja ohjeistaa hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa koskevia toimintatapoja. Sen vuoksi seurantajärjestelmiä olisi otettava käyttöön tai tehostettava niin terveydenhuollon laitosten tasolla kuin paikallisella ja kansallisella tasolla.

(15) Hoitoon liittyvistä infektioista ei ole saatavilla riittävästi tietoja, jotta seurantaverkostot voisivat tehdä mielekkäitä vertailuja laitosten välillä ja jotta voitaisiin seurata hoitoon liittyvien patogeenien epidemiologiaa ja arvioida ja ohjeistaa hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa koskevia toimintatapoja. Sen vuoksi seurantajärjestelmiä olisi otettava käyttöön tai tehostettava niin terveydenhuollon laitosten tasolla kuin paikallisella ja kansallisella tasolla. Tietojen keräämisen parantamisen ansiosta alueiden, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin tasolla olisi helpompaa osoittaa potilasturvallisuuden alalla sovellettujen menettelytapojen, järjestelmien ja rakenteiden laadun sekä alalla saavutettujen tulosten väliset suorat yhteydet.

Perustelu

Seurantajärjestelmiä on parannettava, jotta saataisiin yksityiskohtaisempia tietoja hoitoon liittyvistä infektioista ja jotta voitaisiin osoittaa käytettyjen menettelytapojen, järjestelmien ja rakenteiden sekä saavutettujen tulosten väliset yhteydet. Tämän avulla voidaan parantaa potilashoitopalveluja ja vähentää sairaalainfektioita.

Tarkistus  11

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden on voitava vähentää hoitoon liittyvistä infektioista kärsivien potilaiden määrää. Harkittaessa erilaisia mahdollisia välineitä on tärkeää ottaa palvelukseen useita sairaanhoitajia tai infektioiden hoitoon erikoistuneita sairaanhoitajia.

Perustelu

Euroopan komission teettämissä tutkimuksissa vahvistetaan, että noin 8 700 sairaanhoitajan ja infektioiden hoitoon erikoistuneen sairaanhoitajan palvelukseen ottaminen on välttämätöntä, jotta hoitoon liittyviä infektioita voitaisiin vähentää nopeasti ja tehokkaasti. Optimaalinen suhde olisi yksi infektioiden hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja 250:tä potilaspaikkaa kohden.

Tarkistus  12

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) Jäsenvaltioiden ja niiden terveydenhuoltoalan laitosten olisi harkittava myös yhteyshenkilöstön käyttöä erityissairaanhoitajien työn tukena ensiapuklinikoilla ja julkisissa sairaaloissa.

Tarkistus  13

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 c) Terveydenhoidosta johtuvien haittatapahtumien vähentämiseksi jäsenvaltioita olisi kannustettava paikallisten ja kansallisten tavoitteiden asettamiseen infektioiden valvontaan erikoistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekrytoinnille, ottaen huomioon, että suositeltu tavoite on yksi sairaanhoitaja 250:tä potilaspaikkaa kohden vuoteen 2015 mennessä.

Perustelu

Potilasturvallisuusstandardien parantamiseksi tarvitaan lisää terveydenhuoltoalan ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet infektioiden valvontaan. Tarvittavan henkilöstön määrä riippuu kuitenkin sairaalassa annettavan hoidon tyypistä, ja siksi tarvitaan paikallisen ja kansallisen tason tavoitteita.

Tarkistus  14

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Komission olisi esitettävä ehdotuksia, joilla estetään väärennettyjen lääkkeiden levitys ja potilaille ja terveydenhuollon työntekijöille neulanpistovahingoista koituvat vaarat.

Tarkistus  15

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku I a (uusi) - otsikko

Komission teksti

Tarkistus

I a. VÄHENNYSTAVOITTEET

Tarkistus  16

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku I a (uusi) - 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) Jäsenvaltioiden on asetettava käyttöön välineitä, joiden avulla vähennetään Euroopan unionissa tällaisista haittatapahtumista kärsivien potilaiden määrää vuosittain 20 prosentilla, toisin sanoen tavoitteena on vähentää haittatapahtumia 900 000 tapauksella vuodessa aina vuoteen 2015 asti.

Perustelu

Komission teettämissä tutkimuksissa vahvistetaan, että haittatapahtumien vähentäminen 900 000 tapauksella vuodessa on mahdollista, sillä infektioiden torjuntaan käytettävät keinot ovat tunnettuja ja nopeita toteuttaa. Hoitoon liittyvien infektioiden vuoksi kuolee vuosittain noin 37 000 potilasta. On siis tärkeää määrittää vähennystavoite, joka kunkin jäsenvaltion on saavutettava vuoteen 2015 mennessä.

Tarkistus  17

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) nimeämällä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa potilasturvallisuudesta niiden alueella,

(a) nimeämällä viranomaiset, jotka ovat valtion- ja aluehallinnon eri tasoilla vastuussa potilasturvallisuudesta niiden alueella sekä kansanterveyden parantamiseksi toteutettavien toimenpiteiden valvonnasta ja koordinoinnista,

Perustelu

Kaikissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Puolassa, ei ole elimiä, jotka koordinoivat terveydenhuoltoalan toimenpiteitä alueellisella tasolla.

Tarkistus  18

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) tukemalla turvallisempien järjestelmien, prosessien ja välineiden kehittämistä hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa.

(c) tukemalla turvallisempien ja käyttäjäystävällisempien järjestelmien, prosessien ja välineiden kehittämistä hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa.

Perustelu

Järjestelmien, prosessien ja välineiden kehittämisessä on otettava huomioon niiden käyttäjien tarpeet ja kyvyt.

Tarkistus  19

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) antamalla potilaille tietoa hoidon riskeistä ja oikeudellisista menettelyistä, joilla helpotetaan terveyshaittoja koskevien vaatimusten esittämistä myös lääkevalmistajille.

Perustelu

Yhteisön uusissa jäsenvaltioissa on paljon vahinkoa kärsineitä ihmisiä, jotka eivät ole selvillä oikeuksistaan eivätkä tiedä, mitä korvauksia he voivat saada ja keneltä.

Tarkistus  20

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) joista saadaan riittävät tiedot virheiden, haittatapahtumien ja läheltä piti -tapahtumien laajuudesta, tyypeistä ja syistä,

(a) joista saadaan riittävät tiedot virheiden, haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden laajuudesta, tyypeistä ja syistä ja niistä vastuussa olevista henkilöistä,

Perustelu

Potilaan on saatava tietää, kuka on vastuussa mistäkin.

Tarkistus  21

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) joilla varmistetaan, että eri jäsenvaltioiden terveysviranomaiset voivat saada toisiltaan luottamuksellisia tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden on todettu syyllistyneen laiminlyönteihin tai virheisiin.

Tarkistus  22

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) antamalla kaikille terveydenhuollon työntekijöille riittävä koulutus ja opastus lääkintäteknologian asianmukaiseen käyttöön käyttöohjeissa esitetyn mukaisesti, jotta voidaan estää terveysriskit ja haittatapahtumat, myös laitteiden tahattomasta uudelleenkäytöstä johtuvat riskit ja haitat.

Perustelu

Terveydenhuollon työntekijöillä on oltava parhaat mahdolliset tiedot hoidoissa käytettävien tuotteiden oikeaoppisesta toiminnasta ja käytöstä. Vain näin he kykenevät minimoimaan potilaille ja heille itselleen aiheutuvat riskit, joita voi syntyä lääkinnällisten laitteiden virheellisestä käytöstä, esimerkiksi kertakäyttöisesti ja vain yhdellä potilaalla käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden uudelleenkäytöstä.

Tarkistus  23

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) keräten ja jakaen vertailukelpoisia tietoja potilasturvallisuustuloksista ongelmatyyppien ja määrien suhteen EU:n tasolla keskinäisen oppimisen helpottamiseksi ja ensisijaisten tavoitteiden asettamiseksi.

(c) keräten ja jakaen vertailukelpoisia tietoja potilasturvallisuustuloksista ongelmatyyppien ja määrien suhteen EU:n tasolla keskinäisen oppimisen helpottamiseksi ja ensisijaisten tavoitteiden asettamiseksi. Tietojen keruun laajuuden ja kustannusten sekä tietojen käytön on oltava oikeasuhteisia odotettavissa olevaan hyötyyn nähden. Tietoja saa kerätä ainoastaan tavoitteen (hoitoon liittyvien infektioiden vähentäminen keskinäisen oppimisen avulla) saavuttamiseksi.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja komission yhteistyö luokituksessa, koodituksessa ja tietojen keruussa ei saa johtaa siihen, että komissio saa oikeuden tehdä päätelmiä kerätyistä tiedoista.

Tarkistus  24

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku II - 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) edistämällä koko Euroopan unionin alueen sairaalajohtajien, sairaalatyöryhmien ja potilasryhmien mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, jotka koskevat paikallisen tason potilasturvallisuusaloitteita.

Tarkistus  25

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a) luoda tehokkaita riskinarviointijärjestelmiä, myös potilaiden diagnostinen tutkimus ennen hoitoonottoa, jotta voidaan tunnistaa nopeasti tapaukset, joissa tarvitaan tarkempia varotoimia,

Perustelu

On erittäin tärkeää arvioida potilaiden tila ennen hoitoonottoa ja kyetä diagnosoimaan ja hoitamaan infektioita, kuten MRSA, kantavat potilaat, jotta voidaan turvata heidän terveytensä ja estää infektioiden leviäminen muihin potilaisiin ja hoitohenkilöstöön.

Tarkistus  26

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a a) huolehtia hoitohenkilöstön asianmukaisesta suojelusta rokotuksilla, altistumisen jälkeisellä estolääkityksellä, rutiininomaisilla diagnostisilla tutkimuksilla, henkilökohtaisilla suojavarusteilla ja sellaisen lääkintäteknologian käytöllä, jolla voidaan vähentää altistumista veren välityksellä tarttuville infektioille,

Perustelu

Terveydenhoitohenkilöstöllä on joka päivä riski saada vaarallisia infektioita, jotka voivat sitten levitä heidän välityksellään potilaisiin ja muuhun väestöön.

Tarkistus  27

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – -a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a b) huolehtia tehokkaasta infektioiden ehkäisystä ja valvonnasta pitkäaikaishoitoa antavissa laitoksissa ja kuntoutuslaitoksissa,

Perustelu

Ei pidä unohtaa pitkäaikaishoitoa antavia laitoksia. MRSA ja muut infektiot syntyvät ja leviävät helposti hoitokodeissa, joissa eletään hyvin läheisessä kosketuksessa muihin ihmisiin ja joissa käytetään monilääkehoitoa, haavasiteitä ja katetreja.

Tarkistus  28

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) parantaa infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa terveydenhuollon laitoksissa,

(b) parantaa infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa terveydenhuollon laitoksissa sekä varmistaa seuraavien materiaalien ja laitteiden parempi puhtaus, hygienia ja tarvittaessa aseptiikka:

 

i) potilaiden vastaanottoon ja sairaalassaoloon liittyvä materiaali

 

ii) lääkinnälliset ja terveydenhoidolliset laitteet, potilashoitoon käytettävät lääketieteelliset sähkölaitteet ja lääkkeiden jakeluun käytettävät välineet

 

iii) potilashoitoon tarkoitetut saniteettitilat;

Perustelu

Sairaalainfektioiden torjumiseksi on varmistettava, että kaikkien materiaalien ja laitteiden, joihin potilaat ovat kosketuksissa, puhtaus, hygienia ja tarvittaessa aseptiikka on mahdollisimman moitteetonta.

Tarkistus  29

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – b alakohta – uusi luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

 

parantaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsihygieniaa,

Perustelu

Infektiot leviävät yleensä hoitohenkilökunnan ja infektiopotilaiden tai infektoituneiden pintojen kanssa kosketuksiin joutuvien henkilöiden käsien välityksellä.

Tarkistus  30

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – b alakohta – uusi luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

 

tehostaa tautien ja niiden leviämisen ehkäisyä hoitohenkilökunnan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskuudessa ja näiden toimesta toteuttamalla tarvittavia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten kyseiselle henkilöstölle suunnatut rokotuskampanjat,

Perustelu

Hoito- ja ensiapuhenkilöstöllä on itsellään riski saada tauteja ja infektioita, ja lisäksi sairaalainfektiot voivat levitä heidän välityksellään. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ei vaaranneta kyseisen henkilöstön eikä potilaiden terveyttä. Sairaalainfektioiden vähentämiseksi on tärkeää huolehtia hoitohenkilöstön rokottamisesta.

Tarkistus  31

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) tukea terveydenhuollon työntekijöiden koulutusta niin jäsenvaltioiden tasolla kuin terveydenhuollon laitosten tasolla,

(d) tukea terveydenhuollon ja terveydenhuoltoon liittyvien työntekijöiden koulutusta niin jäsenvaltioiden tasolla kuin terveydenhuollon laitosten tasolla ja kiinnittää erityishuomiota sairaalainfektioihin ja siihen, että viruksia ei pystytä torjumaan antibiooteilla;

Perustelu

Virukset pystyvät sitkeästi vastustamaan antibiootteja, ja tämä on yksi sairaalainfektioiden keskeinen syy. Asian on oltava keskeisesti esillä terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksen kaikilla tasoilla. Sairaalainfektioiden vähentämiseksi on varmistettava se, että koko terveydenhuoltoalan henkilöstö saa perusteellista ja jatkuvaa koulutusta.

Tarkistus  32

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) parantaa potilaiden saaman tiedon laatua,

(e) parantaa potilaiden saaman tiedon laatua sosiaali- ja terveysalan verkoston avulla ja sanomalehdissä, radiossa, televisiossa ja Internetissä ajoittain julkaistavien tiedotuskampanjoiden avulla,

Perustelu

On olennaisen tärkeää varmistaa, että potilaat saavat kokonaisvaltaisia tietoja riskeistä, turvallisuuden tasoista ja käytössä olevista toimenpiteistä virheiden ja sairaalainfektioiden välttämiseksi. On siis tärkeää järjestää säännöllisesti tiedotuskampanjoita erityyppisissä tiedotusvälineissä.

Tarkistus  33

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) tukea tutkimusta.

(f) tukea tutkimusta muun muassa nanoteknologiaan ja nanomateriaaleihin kuuluvien mahdollisten lääkinnällisten sovellutusten alalla.

Perustelu

Nanoteknologian ja nanomateriaalien lukuisista sovelluksista terveydenhuoltoalan sovellukset kuuluvat lupaavimpiin. Esimerkiksi sairaalarakennuksissa käytettyjen materiaalien pintojen nanorakenteiden muuttaminen siten, että ne saadaan puhtaiksi tai steriileiksi, saattaa olla merkittävä keino torjua hoitoon liittyviä infektioita.

Tarkistus  34

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a) raportoida kaikista hoitoon liittyvistä infektiotapauksista, joista kärsii huomattava määrä potilaita, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskukselle,

Tarkistus  35

Ehdotus suositukseksi

Osa I - luku III - 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f b) järjestää yleisölle ja terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuja valistuskampanjoita tavoitteena vähentää käytäntöjä, jotka johtavat mikrobiresistenssiin.

Tarkistus  36

Ehdotus suositukseksi

Osa II - otsikko

Komission teksti

Tarkistus

OSA II: KOMISSION RAPORTTI

OSA II: KOMISSION TOIMET

Perustelu

Nanoteknologian ja nanomateriaalien lukuisista sovelluksista terveydenhuoltoalan sovellukset kuuluvat lupaavimpiin. Esimerkiksi sairaalarakennuksissa käytettyjen materiaalien pintojen nanorakenteiden muuttaminen siten, että ne saadaan puhtaiksi tai steriileiksi, saattaa olla merkittävä keino torjua hoitoon liittyviä infektioita.

Tarkistus  37

Ehdotus suositukseksi

Osa II – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta tiukentaa nykyistä yhteisön lainsäädäntöä potilasturvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi varmistamalla, että kun terveydenhuollon ammattihenkilöt siirtyvät Euroopassa maasta toiseen, ammattialan sääntelyviranomaiset antavat toisilleen tietoja kyseisiä henkilöitä vastaan nostetuista, loppuun saatetuista tai vireillä olevista kurinpitomenettelyistä eikä pelkästään heidän ammattipätevyydestään.

Tarkistus  38

Ehdotus suositukseksi

Osa II – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 b) Komissiota pyydetään laatimaan sairaalainfektioiden torjunnasta Maailman terveysjärjestön vuonna 2002 antaman oppaan1 mukaisesti potilaille osoitettava asiakirja sairaalainfektioiden torjunnasta.

 

WTO, sairaalainfektioiden torjunnan opas, ensimmäinen painos, joulukuu 2002 (toinen painos julkaistu 2008)

Perustelu

Maailman terveysjärjestön vuonna 2003 laatimat käytännön ohjeet infektioiden hoitamiseksi terveydenhoitolaitoksissa ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi. Ohjeet on kuitenkin suunnattu erityisesti hoitohenkilökunnalle. Erityisesti potilaille laadittu Euroopan unionin tason asiakirja saattaisi olla tärkeä torjuttaessa sairaalainfektioita, ja potilaat voisivat saada siitä perustietoa potilasturvallisuudesta.

Tarkistus  39

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 - rivi 2 - sarake 2

Komission teksti

Tarkistus

Tapahtuma, joka aiheuttaa potilaalle haittaa. Haitalla tarkoitetaan elimistön rakenteen tai toiminnan heikkenemistä ja/tai mitä tahansa siitä johtuvaa vahingollista vaikutusta.

Tapahtuma, joka on syntynyt lääketieteellisen hoidon yhteydessä ja aiheuttaa potilaalle haittaa. Haitalla tarkoitetaan elimistön rakenteen tai toiminnan pysyvää tai väliaikaista heikkenemistä ja/tai mitä tahansa siitä johtuvaa vahingollista vaikutusta.

Perustelu

Haittatapahtumien yhteydessä on tärkeää määritellä myös elimistön rakenteen tai toiminnan pysyvä tai väliaikainen heikkeneminen.

Tarkistus  40

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 - rivi 14 - sarake 2

Komission teksti

Tarkistus

Laitos, jossa terveydenhuollon työntekijät tarjoavat erikoisterveydenhuoltoa tai pitkälle erikoistunutta hoitoa.

Julkinen, ei-julkinen tai hyväntekeväisyysjärjestön ylläpitämä terveydenhuoltoalan laitos, jossa vapaaehtoistyöntekijät tai terveydenhuollon työntekijät tarjoavat erikoisterveydenhuoltoa tai pitkälle erikoistunutta hoitoa.

Perustelu

Komission ehdottamaan määritelmään eivät sisälly unionin jäsenvaltioissa toimivat erilaiset terveydenhuoltoalan organisaatiot, eikä siinä huomioida sitä, että sairaalat tai hoitokodit ovat usein kirkollisten ja uskonnollisten yhteisöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen tai säätiöiden ylläpitämiä.

Tarkistus  41

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 – rivi 10 – sarake 2

Komission teksti

Tarkistus

Potilaan oikeus siihen, että hoidosta ei aiheudu tarpeetonta eikä mahdollista haittaa.

Ei-toivottujen tapahtumien puuttuminen, jolloin ei-toivottu tapahtuma määritellään vahinkotapaukseksi, joka johtuu enemmän hoidosta kuin sairaudesta. Tällainen ei-toivottu tapahtuma voi olla vältettävissä tai väistämätön.

Tarkistus  42

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 – rivi 4 – sarake 2

Komission teksti

Tarkistus

Terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka työskentelevät sairaalan hoitoyksikössä/osastolla ja toimivat yhteyshenkilönä hoitoyksikkönsä/osastonsa ja infektioiden ehkäisemis- ja valvontaryhmän välillä. He auttavat edistämään infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa hoitoyksikössään/osastollaan ja antavat palautetta infektioiden ehkäisemis- ja valvontaryhmälle.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka työskentelevät terveydenhuoltoalalla ja toimivat yhteyshenkilönä työpaikkansa ja infektioiden ehkäisemis- ja valvontaryhmän välillä. He auttavat edistämään infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa työpaikallaan ja antavat palautetta infektioiden ehkäisemis- ja valvontaryhmälle.

Perustelu

Tässä on syytä käyttää neutraalia määritelmää sen korostamiseksi, että infektioita ei esiinny pelkästään sairaaloissa, vaan myös muussa terveydenhoidossa, esimerkiksi lääkäreiden vastaanottotiloissa. Niissäkin on varmistettava potilasturvallisuus, jotta jatkohoidossa ei vaaranneta muiden ihmisten terveyttä.

Tarkistus  43

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – luku 1 – kohta 1 – alakohta b a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) hyväksymällä tieto- ja viestintätekniikka, kuten sähköiset käyttöohjeet, ja helpottamalla sen käyttöä, jotta voidaan lisätä lääkinnällisten tuotteiden käyttäjien tietämystä.

Perustelu

Kun hoitohenkilökunta tuntee paremmin lääkinnällisten tuotteiden toimintaa ja osaa käyttää niitä oikein, väärinkäytön todennäköisyys vähenee, ja sitä myötä vähenevät kyseisillä tuotteilla hoidettaville potilaille aiheutuvat riskit. Uudet tieto- ja viestintätekniset työkalut, kuten sähköiset käyttöohjeet, joihin sisältyy kuvia tai videoita, voivat auttaa lisäämään tietämystä lääkinnällisistä tuotteista.

Tarkistus  44

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – luku 1 – kohta 4 – alakohta b a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) antamalla kaikille terveydenhuollon työntekijöille riittävä koulutus ja opastus lääkintäteknologian asianmukaiseen käyttöön käyttöohjeissa esitetyn mukaisesti, jotta voidaan estää terveysriskit ja haittatapahtumat, myös laitteiden tahattomasta uudelleenkäytöstä johtuvat riskit ja haitat.

Perustelu

Terveydenhuollon työntekijöillä on oltava parhaat mahdolliset tiedot hoidoissa käytettävien tuotteiden oikeaoppisesta toiminnasta ja käytöstä. Vain näin he kykenevät minimoimaan potilaille ja heille itselleen aiheutuvat terveysriskit, joita voi syntyä lääkinnällisten laitteiden virheellisestä käytöstä, esimerkiksi kertakäyttöisesti ja vain yhdellä potilaalla käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden uudelleenkäytöstä.

Tarkistus  45

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – osa 1 – kohta 7 – alakohta a a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(a a) rohkaisemalla muun muassa nanoteknologiaan ja nanomateriaaleihin kuuluvien terveydenhuoltoalan sovelluksien tutkimusta.

Perustelu

Nanoteknologian ja nanomateriaalien lukuisista sovelluksista terveydenhuoltoalan sovellukset kuuluvat lupaavimpiin. Esimerkiksi sairaalarakennuksissa käytettyjen materiaalien pintojen nanorakenteiden muuttaminen siten, että ne saadaan puhtaiksi tai steriileiksi, saattaa olla merkittävä keino torjua hoitoon liittyviä infektioita.

Tarkistus  46

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – osa 2 – kohta 1 – alakohta a – luetelmakohta 2

Komission teksti

Tarkistus

– integroimalla ehkäisemis- ja valvontatoimenpiteet potilaiden hoitosuunnitelmiin,

– integroimalla ehkäisemis- ja valvontatoimenpiteet potilaiden hoitosuunnitelmiin, henkilöstön rokotuskampanjat mukaan luettuina,

Perustelu

Hoito- ja ensiapuhenkilöstöllä on itsellään riski saada tauteja ja infektioita, ja lisäksi sairaalainfektiot voivat levitä heidän välityksellään. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ei vaaranneta kyseisen henkilöstön eikä potilaiden terveyttä. Sairaalainfektioiden vähentämiseksi on tärkeää huolehtia hoitohenkilöstön rokottamisesta.

PERUSTELUT

Terveydenhoitopalvelut paranevat Euroopan unionissa kaiken aikaa lääketieteen jatkuvan edistyksen ansiosta, minkä seurauksena sairaalassaoloajat ovat lyhentyneet merkittävästi tai niiltä voidaan välttyä kokonaan.

Lääketieteelliset toimenpiteet saattavat kuitenkin joissain tapauksissa aiheuttaa haittaa potilaiden terveydelle. Jotkin haitat liittyvät toimenpiteisiin tai lääkitykseen olennaisena osana kuuluviin riskeihin, toiset taas johtuvat vältettävissä olevista lääketieteellisistä virheistä tai terveydenhoitolaitoksissa syntyneistä infektioista.

Euroopan komission teettämien tutkimusten mukaan 8–12 prosenttia sairaalapotilaista unionin jäsenvaltioissa kärsii haittatapahtumista. Kyse on 6,7–15 miljoonasta sairaalapotilaasta. Tämän lisäksi noin 37 miljoonaa perusterveydenhuoltopalveluja käyttänyttä potilasta kärsii joka vuosi hoitoon välittömästi liittyvistä haittavaikutuksista.

Yleisimpiä hoitoon liittyviä haittavaikutuksia ovat sairaaloista ja muista hoitolaitoksista saadut infektiot. Näistä kärsii keskimäärin joka kahdeskymmenes potilas eli vuosittain yhteensä 4,1 miljoonaa potilasta.

Vieläkin huolestuttavampaa on se, että noin 37 000 kuolemantapausta johtuu sairaalainfektioista ja että infektiot ovat yksi yleisimmistä mahdollisesti vakavaa haittaa aiheuttavista tahattomista vaaratapahtumista.

Sairaalainfektioiden lisääntymistä ja leviämistä lisäävät seuraavat tekijät:

§ virukset pystyvät sitkeästi torjumaan antibiootteja

§ potilaspaikkojen käyttöaste on korkea

§ potilassiirtojen lisääntyminen

§ henkilöstön ja potilaiden määrän epäsuotuisa suhde

§ käsihygienian ja infektioiden erilaisten ennaltaehkäisymenettelyjen puutteellinen noudattaminen

§ hoitolaitteiden virheellinen käyttö.

Useimmissa tapauksissa hoitoon yleisesti liittyviä haittavaikutuksia ja erityisesti sairaalainfektioita voidaan välttää. Sitä 8–12 prosentin osuutta potilaista, joka vuosittain kärsii haittavaikutuksista hoidon seurauksena, voidaan – ja täytyy – vähentää.

Tätä varten Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on aluksi tiedostettava ilmiön laajuus keräämällä tietoja aluetasolla sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin tasolla. Tietojen avulla voidaan varmemmin osoittaa vastaavuuksia käytettyjen menettelytapojen, järjestelmien ja rakenteiden laadun sekä potilasturvallisuuden parantamisessa saavutettujen tulosten välillä.

Jäsenvaltioilla on myös tärkeää olla selviä tavoitteita siitä, miten ne aikovat parantaa kansalaisille tarjottavia hoitopalveluja. Hoitoon liittyvien infektioiden vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2015 mennessä on täten toivottavaa ja mahdollista, sillä infektioiden torjuntaan käytettävät keinot ovat tunnettuja ja nopeita toteuttaa. Kansanterveys on ensisijainen asia ja oikeus. Vuosittain kuolee 37 000 henkilöä hoitojen yhteydessä saatujen infektioiden seurauksena. Luku on liian korkea eivätkä Euroopan unionin kansalaiset voi sitä hyväksyä.

Jotta voitaisiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä tavoite, jonka mukaan kyseiset infektiotapaukset vähenevät 900 000:lla vuodessa (20 prosenttia), jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielimiä kehotetaan, toimivaltuuksiensa mukaan, ottamaan käyttöön tarvittavia välineitä. Erityisesti seuraavia menettelyjä voitaisiin toteuttaa:

§ sairaanhoitajien ja infektioiden hoitoon erikoistuneiden sairaanhoitajien määrän lisääminen;

§ terveydenhoitoalan ja terveydenhoitoalaan liittyvien työntekijöiden koulutuksen ja jatkokoulutuksen edistäminen siten, että kiinnitetään erityishuomiota sairaalainfektioihin ja infektioita aiheuttavien virusten kykyyn torjua antibiootteja;

§ alan tutkimuksen tukeminen siten, että kiinnitetään erityishuomiota uusiin teknologioihin.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti Euroopan unionin toimielinten ja erityisesti komission on omaksuttava keskeinen rooli tällä alalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi. Esittelijä pitää erityisen toivottavana, että komissiota kehotetaan laatimaan potilaiden käyttöön asiakirja sairaalainfektioiden ennaltaehkäisystä ja esittelemään se parlamentille ja neuvostolle.

Johtopäätöksenä esittelijä korostaa, että on esitettävä konkreettisia ja nopeita vastauksia, joiden avulla voidaan täsmällisesti ja pysyvästi vähentää sairaalainfektioita Euroopan unionissa. Jäsenvaltioille on siis asetettava tavoitteita, vaikka ne eivät olekaan velvoittavia. On myös syytä kehottaa komissiota laatimaan kolmen vuoden kuluessa parlamentille kertomus jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin asiassa saavuttamasta edistyksestä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Potilasturvallisuus

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

23.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

3.2.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

3.2.2009

IMCO

3.2.2009

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

11.2.2009

IMCO

12.3.2009

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Amalia Sartori

15.1.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

17.2.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Christopher Heaton-Harris, Søren Bo Søndergaard

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.4.2009