JELENTÉS az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról

3.4.2009 - (COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS)) - *

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
Előadó: Amalia Sartori

Eljárás : 2009/0003(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0239/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0239/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról

(COM(2008)0837 – C6‑0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanács számára készített javaslatára (COM(2008)0837),

–   tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkének (4) bekezdésére, amelynek értelmében konzultációt folytatott a Tanáccsal (C6-0032/3009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6-0239/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek következtében módosítsa a javaslatát az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Ajánlási javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EU tagállamaiban a kórházba szállított betegek becslések szerint 8-12%-ánál jelentkeznek be nemkívánatos események az egészségügyi ellátás során.

(2) (2) Az EU tagállamaiban a kórházba szállított betegek becslések szerint 8-12%-ánál jelentkeznek be nemkívánatos események az egészségügyi ellátás során, ez 6,7 és 15 millió fő közé eső számú, kórházban kezelt beteget érint, és több mint 37 millió olyan beteget, akik alapszintű egészségügyi ellátást vettek igénybe.

Indokolás

Fontos pontosítani és tudomásul venni, hogy e probléma kiterjedt és közegészségügyi következményei vannak.

Módosítás  2

Ajánlási javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a becslések szerint átlagosan minden huszadik beteget érintik, vagyis évente 4,1 millió beteget az Európai Unióban, és évente 37 000 beteg hal meg az ilyen fertőzések következményei miatt.

Indokolás

Fontos emlékeztetni arra, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a leggyakoribb és legkárosabb nem szándékos károkozási okok között szerepelnek.

Módosítás  3

Ajánlási javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az elégtelen betegbiztonság nem csak komoly egészségügyi problémát jelent, hanem jelentős gazdasági terhet is ró a már amúgy is szűkös költségvetésre. A nemkívánatos események nagy része megelőzhető lenne mind a kórházi szektorban, mind pedig az egészségügyi alapellátásban; túlnyomó részük ugyanis rendszer-jellegű tényezőknek tudható be.

(3) Az elégtelen betegbiztonság nem csak komoly egészségügyi problémát jelent, hanem jelentős gazdasági terhet is ró a már amúgy is szűkös költségvetésre. A nemkívánatos események nagy része – ideértve a kórisme megállapítása tekintetében elkövetett tévedésekből és/vagy a helytelen kezelésekből fakadó következményeket is – megelőzhető mind a kórházi szektorban, mind pedig az egészségügyi alapellátásban; túlnyomó részük ugyanis a korlátozott pénzügyi eszközöknek és rendszer-jellegű tényezőknek tudható be.

Indokolás

A rendszer-jellegű tényezők és szervezeti megoldások nem fognak javulást eredményezni, ha az egészségügyi rendszer erőforrásait nem növelik egyenletesen.

A hatástanulmány (SEC(2008)3005) kimutatta, hogy az egészségüggyel kapcsolatos nemkívánatos események fő okozói az orvosi műhibák és diagnosztikai tévedések.

Módosítás  4

Ajánlási javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) A megítélés szerint az egészségügyi ellátásokkal összefüggő nem kívánatos események között az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések könnyen elkerülhetők. A tagállamoknak eszközöket kell létrehozniuk annak érdekében, hogy 20%-kal csökkenjen az Európai Unióban a nem kívánatos események által évente érintett személyek száma.

Indokolás

Az Európai Bizottság vizsgálatai szerint a nem kívánatos események éves számának 20%-os csökkenése elképzelhető, mert a fertőzések elleni küzdelem eljárásait jól kézben tartják és gyorsan létrehozhatóak. Az egészségügyi ellátásokkal összefüggő fertőzések évente 37 000 ember halálát okozzák. Mindenképpen meg kell tehát jelölni egy olyan csökkentési célkitűzést, amelyet a tagállamoknak 2015-ig el kell érniük.

Módosítás  5

Ajánlási javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a hatékony és átfogó betegbiztonsági stratégiák kidolgozása és végrehajtása tekintetében a tagállamok eltérő szinten vannak. Ezért e kezdeményezés célja egy olyan keret felállítása, amely ösztönözheti az EU-ban a betegbiztonság terén tapasztalható legfontosabb problémák megoldására irányuló szakpolitikák kidolgozását és a tagállamokon belüli, illetve a tagállamok közötti intézkedések meghozatalát.

(7) A bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a hatékony és átfogó betegbiztonsági stratégiák kidolgozása és végrehajtása tekintetében a tagállamok eltérő szinten vannak. Ezért e kezdeményezés célja egy olyan keret felállítása, amely ösztönözheti az EU-ban a betegbiztonság terén tapasztalható legfontosabb problémák megoldására irányuló szakpolitikák kidolgozását és a tagállamokon belüli, illetve a tagállamok közötti intézkedések meghozatalát, többek között az egészségügyi intézmények és betegellátó központok emberi egészség tekintetében viselt felelőssége terén. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 152. cikkének megfelelően azonban ügyelni kell arra, hogy ezen intézkedések ne sértsék a tagállamok nemzeti hatásköreit.

Indokolás

Hangsúlyozni kell a betegek egészsége iránti felelősséget.

A módosítás szerzőjének az a véleménye, hogy kerülni kell a felesleges munkákat. Ezért körültekintően értékelni kell az Egészségügyi Világszervezet fellépéseit és az Európa Tanács ajánlásait a betegek biztonsága terén, és ezen az alapon kell kialakítani az esetleges kiegészítő közösségi intézkedéseket annak érdekében, hogy azok összehangolt működésre ösztönözzenek. A betegek biztonságáról van szó, ezért a módosításban hivatkozni kell arra, hogy semmilyen pontos feltétel vagy részletes iránymutatás sem szabható meg az Unió szintjén.

Módosítás  6

Ajánlási javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A betegbiztonsági folyamatba való bevonásukkal elérhető, hogy a betegek tájékozottak és tudatosabbak legyenek; tájékoztatni kell őket a különböző biztonsági szintekről és arról, hogyan kaphatnak hozzáférhető és átfogó információt panaszaikkal és a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban.

(8) A betegbiztonsági folyamatba való bevonásukkal elérhető, hogy a betegek tájékozottak és tudatosabbak legyenek; tájékoztatni kell őket a különböző biztonsági szintekről és arról, hogyan kaphatnak hozzáférhető és átfogó információt panaszaikkal és a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban. A kártérítés módjáról és a kártérítési eljárásról való döntés azonban az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik.

Indokolás

Fontos, hogy az egészségügyi ellátás rossz működésére visszavezethető okból igazságtalanságot elszenvedett polgárokat megfelelő kárpótlás illesse meg. A "Róma I" és "Róma II" rendeletek ugyanakkor meghatározzák az Unióban a határokon átnyúló ügyekben már alkalmazandó jogot. A tagállamok hatásköre sérthetetlen.

Módosítás  7

Ajánlási javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A hatékony és átlátható betegbiztonsági programok, struktúrák és szakpolitikák létrehozásához közösségi szinten összehasonlítható és csoportosított adatokat kell összegyűjteni, és a legjobb gyakorlatokat terjeszteni kell a tagállamok között. A kölcsönös tanulási folyamat megkönnyítése érdekében a tagállamok és az Európai Bizottság együttműködése révén közös betegbiztonsági terminológiát és mutatókat kell kidolgozni, figyelembe véve az érintett nemzetközi szervezetek munkáját is.

(10) A hatékony és átlátható betegbiztonsági programok, struktúrák és szakpolitikák létrehozásához közösségi szinten összehasonlítható és csoportosított adatokat kell összegyűjteni, és a legjobb gyakorlatokat terjeszteni kell a tagállamok között. Ezeket az adatokat csak a betegbiztonság céljából, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések elleni küzdelemben szabad felhasználni. A kölcsönös tanulási folyamat megkönnyítése érdekében a tagállamok és az Európai Bizottság együttműködése révén közös betegbiztonsági terminológiát és mutatókat kell kidolgozni, figyelembe véve az érintett nemzetközi szervezetek munkáját is.

Indokolás

Ezen adatok begyűjtésekor figyelemmel kell lenni az adatbiztonságra. A visszaélést meg kell előzni.

Módosítás  8

Ajánlási javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az olyan információs és kommunikációs technológiai eszközök, mint az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek vagy az e-receptek – például a potenciális gyógyszerkölcsönhatások vagy gyógyszerallergiák rendszeres szűrésével – jelentősen hozzájárulhatnak a betegbiztonság javulásához.

(11) (11) Az olyan információs és kommunikációs technológiai eszközök, mint az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek vagy az e-receptek – például a potenciális gyógyszerkölcsönhatások vagy gyógyszerallergiák rendszeres szűrésével – jelentősen hozzájárulhatnak a betegbiztonság javulásához, amint azt a Bizottság 2008. július 2-i, az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek határokon átnyúló átjárhatóságáról szóló 2008/594/EK ajánlásában elismerte1.

 

1 HL L 190., 2008.7.18., 37. o.

Módosítás  9

Ajánlási javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) (12a) Az idős emberek kórházi tartózkodásuk alatt könnyebben eshetnek fertőző betegségekbe; sajátságos csoportot alkotnak, ezért igényeik elemzésére volna szükség olyan fellépések foganatosítása érdekében, amelyek lehetővé teszik ezen igények kielégítését, és ezáltal felépülésüket, gyógyulásukat elősegítik.

Indokolás

Az idősebb emberek nagyobb eséllyel rendelkeznek gyenge immunrendszerrel, így a kórházi ellátás során a fiataloknál könnyebben kapnak el fertőző betegségeket. Meg kell vizsgálni a különleges igényeiket, hiszen az idősebb embereknek nem szabad a többi állampolgárnál alacsonyabb szintű egészségügyi ellátásban részesülniük, és a cél az, hogy valamennyi állampolgár felépüljön.

Módosítás  10

Ajánlási javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy egyfelől a felügyeleti hálózatok alapján érdemi összehasonlítást lehessen végezni az intézmények között, másfelől az egészségügyi ellátással összefüggő patogének epidemiológiáját felügyelni lehessen, valamint hogy értékelni és irányítani lehessen az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó szakpolitikákat. Ezért az egészségügyi intézmények szintjén, valamint regionális és nemzeti szinten felügyeleti rendszereket kell létrehozni vagy a meglévőket meg kell erősíteni.

(15) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy egyfelől a felügyeleti hálózatok alapján érdemi összehasonlítást lehessen végezni az intézmények között, másfelől az egészségügyi ellátással összefüggő patogének epidemiológiáját felügyelni lehessen, valamint hogy értékelni és irányítani lehessen az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó szakpolitikákat. Ezért az egészségügyi intézmények szintjén, valamint regionális és nemzeti szinten felügyeleti rendszereket kell létrehozni vagy a meglévőket meg kell erősíteni. A regionális, nemzeti és európai szintű információgyűjtés javítása megkönnyíthetné a közvetlen összefüggések megállapítását a betegek biztonsága érdekében létrehozott politikák, rendszerek és struktúrák minősége, valamint az e területen elért eredmények között.

Indokolás

Az ellenőrző rendszerek javítása szükséges annak érdekében, hogy teljesebb adatokat kapjunk az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről, és hogy összefüggések legyenek megállapíthatóak a létrehozott politikák, rendszerek és struktúrák, valamint az elért eredmények között. Ez lehetővé teszi majd a betegeknek nyújtott ellátások javítását és a kórházi fertőzések visszaszorítását.

Módosítás  11

Ajánlási javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15a) Szükséges, hogy a tagállamok képesek legyenek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések által sújtott betegek számának csökkentésére. A különféle elképzelhető eszközök között szerepel, hogy több, a fertőzések ellenőrzése terén szakképzett nővért vagy szakápolót kell alkalmazni.

Indokolás

Az Európai Bizottság vizsgálatai szerint közel 8 700, a fertőzések ellenőrzése terén szakképzett szakápoló és ápolónő alkalmazására van szükség, az egészségügyi ellátásokkal összefüggő fertőzések gyors és hatékony visszaszorítása érdekében. Az ideális arány 250 kórházi ágyanként egy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre szakosodott ápoló/nő.

Módosítás  12

Ajánlási javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) A tagállamoknak és egészségügyi intézményeiknek ezen kívül meg kellene fontolniuk olyan kapcsolattartó személyek alkalmazását, akik a klinikai szinten szakképzett ápolók munkáját segítenék a sürgősségi ellátást nyújtó szolgálatoknál és a helyi létesítményekben;

Módosítás  13

Ajánlási javaslat

15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15c) Az orvosi ellátás során bekövetkező nem kívánatos események csökkentése érdekében a tagállamokat ösztönözni kellene a fertőzések féken tartására szakosodott egészségügyi állomány felvételére irányuló helyi és nemzeti szintű célkitűzések megállapítására, tekintettel arra az ajánlásra, amely szerint 2015-ig minden 250 kórházi ágyra jusson egy ápoló.

Indokolás

Ha javítani kívánunk a betegek biztonságára vonatkozó normákon, akkor minél több olyan szakemberrel kell rendelkezni, aki jártas a fertőzésekkel szembeni küzdelem terén. Az e téren szükséges szakemberek pontos száma azonban függ a kórházban alkalmazott kezelés típusától, ezért a célkitűzéseket helyi és nemzeti szinten kellene kialakítani.

Módosítás  14

Ajánlási javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A Bizottságnak javaslatokat kellene előterjesztenie a hamisított gyógyszerek forgalmazásának, valamint a fecskendők által a betegeket és az egészségügyi dolgozókat ért sérülésekből fakadó károk megakadályozása érdekében.

Módosítás  15

Ajánlási javaslat

I rész – 1 a fejezet (új) - cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ia. CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Módosítás  16

Ajánlási javaslat

I rész – 1 a fejezet (új) - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1) A tagállamoknak eszközöket kellene létrehozniuk annak érdekében, hogy 20%-kal csökkenjen az Európai Unióban az egészségügyi ellátásokkal összefüggő nem kívánatos események által évente érintett személyek száma, ami a célkitűzés szerint az évi esetek számának 900 000-rel történő csökkentését jelenti 2015-ig.

Indokolás

A Bizottság vizsgálatai szerint a nem kívánatos események éves számának 900 000 esettel való csökkentése elképzelhető, mert a fertőzések elleni küzdelem eljárásait jól kézben tartják és gyorsan létrehozhatóak. Az egészségügyi ellátásokkal összefüggő fertőzések évente 37 000 ember halálát okozzák. Mindenképpen meg kell tehát jelölni egy olyan csökkentési célkitűzést, amelyet a tagállamoknak 2015-ig el kell érniük.

Módosítás  17

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 1 pont - a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) saját területükön kijelölik a betegbiztonságért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat;

a) saját területükön az állami és közösségi igazgatás különböző szintjein kijelölik a betegbiztonságért felelős illetékes hatóságokat, valamint a közegészségügy javítása érdekében felügyelik és összehangolják az intézkedéseket;

Indokolás

A közegészségügyi intézkedések regionális szinten való összehangolásáért felelős szervek – mint Lengyelországban – nem minden tagállamban léteznek.

Módosítás  18

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 1 pont - c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) támogatják még biztonságosabb rendszerek, folyamatok és eszközök kidolgozását, beleértve az információs és kommunikációs technológia alkalmazását;

c) támogatják még biztonságosabb és könnyebben felhasználható rendszerek, folyamatok és eszközök kidolgozását, beleértve az információs és kommunikációs technológia alkalmazását;

Indokolás

A rendszerek, eljárások és eszközök kifejlesztésénél figyelembe kell venni a felhasználók szükségleteit és képességeit.

Módosítás  19

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 2 pont - ba bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) ) tájékoztatva a betegeket a terápiás kockázatokról, és a jogorvoslati lehetőségeket megkönnyítő jogi mechanizmusokat léptetve életbe – akár a gyógyszergyárakkal szemben is – , az egészségkárosodás feltételezett esetében.

Indokolás

Az új tagállamokban számos alkalommal előfordul, hogy a károsodást szenvedett személyek nem ismerik sem jogaikat, sem pedig azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyekkel e téren egyébként élhetnének. Azzal sincsenek tisztában, hogy kikkel szemben kell jogaikat érvényre juttatni.

Módosítás  20

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 3 pont - a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) megfelelő tájékoztatást nyújtanak a műhibák, a nemkívánatos események és a kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól és okairól;

a) megfelelő tájékoztatást nyújtanak a műhibák, a nemkívánatos események és a kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól és okairól, valamint az ezekért felelős személyek személyazonosságáról;

Indokolás

A betegnek tudnia kell, hogy ki miért felelős.

Módosítás  21

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 3 pont - ba alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) amelyek lehetővé teszik a különböző tagállamok egészségügyi hatóságai számára, hogy a hanyagság vagy szakmai hiba elkövetése tekintetében vétkesnek ítélt egészségügyi szakemberekre vonatkozó bizalmas információkat megosszák egymással;

Módosítás  22

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 4 pont - b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) megfelelő oktatásban és képzésben részesítve minden egészségügyi dolgozót, biztosítva ezáltal, hogy az egészségügyi műszereket és eszközöket helyesen és rendeltetésszerűen, valamint a használati utasításban foglalt előírásokat tiszteletben tartva használják, az egészség veszélyeztetésének– ideértve az anyagok nem szándékos újrafelhasználásából fakadó veszélyeket is – elkerülése és a nem kívánatos hatások megelőzése érdekében;

Indokolás

Az egészségügyi dolgozóknak a lehető legmagasabb szintű ismeretekkel kell rendelkezniük a kezelések keretében általuk használt termékek megfelelő működése és használata tekintetében. Csakis ilyen ismeretek tehetik ugyanis lehetővé azoknak a kockázatoknak a korlátozását, amelyeknek betegeiket és magukat is kitehetik, ha az orvosi eszközöket és anyagokat nem megfelelő módon használják fel, például ismételten felhasználnak olyan termékeket, amelyek csupán egyetlen beteg egyszeri felhasználására valók.

Módosítás  23

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 5 pont - c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) uniós szinten összegyűjtik és megosztják egymással a betegbiztonsággal kapcsolatos adatokat és információkat (az eredmények típusa és a számadatok tekintetében) a kölcsönös tanulás megkönnyítése és a prioritások felállítása érdekében.

c) uniós szinten összegyűjtik és megosztják egymással a betegbiztonsággal kapcsolatos adatokat és információkat (az eredmények típusa és a számadatok tekintetében) a kölcsönös tanulás megkönnyítése és a prioritások felállítása érdekében. Az adatgyűjtés mértékének és költségének, illetve az adatok felhasználásának egyensúlyban kell lennie a várható előnyökkel. Az adatokat csak annak érdekében gyűjthetik, hogy megvalósítsák az ellátás során fellépő fertőzések közös tanulás útján való csökkentésének célját.

Indokolás

A tagállamok és a Bizottság közötti együttműködésnek az osztályozás, kódolás és adatgyűjtés tekintetében nem szabad ahhoz vezetnie, hogy az Európai Bizottság következtetéseket onhasson le a begyűjtött adatokból.

Módosítás  24

Ajánlási javaslat

I rész – II fejezet – 6 pont - b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az Európai Unióban mindenütt bátorítva az együttműködés, a tapasztalatcsere és a legjobb gyakorlatok megosztása lehetőségeit a kórházak igazgatóságai, az orvosi közösségek és a betegek csoportjai között, a betegbiztonság terén tett helyi kezdeményezések tárgyában;

Módosítás  25

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont – -a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a) kockázatelemzési mechanizmusokat bocsátva rendelkezésre – ideértve a betegek diagnosztikai célzatú megvizsgálását a kórházba történő felvételüket megelőzően –, annak érdekében, hogy gyorsan azonosítani lehessen azokat az eseteket, amelyekben kiegészítő óvintézkedések meghozatala indokolt;

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a betegeket a felvétel előtt megvizsgálják és a fertőzést – például MRSA-t – hordozókat gyorsan diagnosztizálják és kezeljék az egészségük megőrzése, valamint annak érdekében, hogy megakadályozzák a fertőzés többi betegre és az egészségügyi személyzetre való átterjedését.

Módosítás  26

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont – -a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- aa) megfelelő védelmet biztosítva az egészségügyi dolgozók számára az oltás, az utólagos kitettség megelőzésére irányuló intézkedések, a rutinszerű diagnosztikai vizsgálatok, a személyes védőfelszerelések rendelkezésre bocsátása és a vérátömlesztés során jelentkező fertőzésnek való kitettség kockázatát csökkentő orvosi technológiák alkalmazása révén;

Indokolás

Az egészségügyi dolgozók minden nap potenciálisan halálos fertőzések veszélyének vannak kitéve és fertőzéseket terjeszthetnek a betegek és tágabb környezetük körében.

Módosítás  27

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont – -a b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) hatékony megelőző és ellenőrző eszközöket bocsátva rendelkezésre a betegápolásra és a hosszú távú felépülésre szolgáló intézményekben;

Indokolás

Fontos a hosszú távú ápolást végző intézmények elhanyagolásának kiküszöbölése. A betegek egymás fizikai közelségével jellemezhető életmódja, az épületek kialakítása, a bonyolult gyógyszeres kezelések, a gyakori felfekvéses vizsgálatok és a katéterek rendszeres használata ezeket az intézményeket az MRSA és egyéb fertőzések ideális táptalajává teszik.

Módosítás  28

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont - b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az egészségügyi intézmények szintjén megerősítik a fertőzések megelőzését és ellenőrzését;

b) az egészségügyi intézmények szintjén megerősítik a fertőzések megelőzését és ellenőrzését, továbbá garantálják a tisztaság és higiénia, illetve szükség esetén a csíramentesség legmagasabb szintjét:

 

i) i) a betegek fogadásához és tartózkodásához kapcsolódó eszközök tekintetében;

 

ii) ii) az orvosi és paramedikális eszközök, a betegeket kiszolgáló elektromos orvosi berendezések és a gyógyszerek szétosztási folyamata tekintetében;

 

iii) iii) a betegek ellátását szolgáló tisztálkodási felszerelések esetében;

Indokolás

A nozokomiális fertőzések megelőzése érdekében a tisztaság, a higiénia és szükség esetén a csíramentesség lehető legmagasabb szintjét kell biztosítani minden olyan eszköz esetében, amellyel a betegek kapcsolatba kerülnek.

Módosítás  29

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont – b bekezdés – új francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- a kézhigiénia előmozdítása az egészségügyi dolgozók körében;

Indokolás

A fertőzések általában azon egészségügyi személyzet vagy más emberek kezén találhatók, akik a fertőzött betegekkel vagy azok környezetében lévő felületekkel érintkeznek.

Módosítás  30

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont – b bekezdés – új francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- az orvosi és paramedikális személyzet körében és általuk terjesztett fertőzések megelőzésének javítása, amelynek érdekében végrehajtják a kötelező, megelőzésre irányuló politikákat, beleértve a személyzetre irányuló oltási kampányokat;

Indokolás

Az orvosi és paramedikális személyzet nemcsak ki van téve a betegségeknek és a nozokomiális fertőzéseknek, de e betegségek é fertőzések potenciális hordozója is. A tagállamoknak tehát gondoskodniuk kell arról az immunitás garantálásáról mind a személyzet, mind a betegek esetében. A nozokomiális fertőzések eltitkolásának csökkentését célzó különböző eszközök mellett fontos a személyzet oltásával kapcsolatos időzített kampányok megszervezése.

Módosítás  31

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont - d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) tagállami szinten és az egészségügyi intézmények szintjén is megerősítik az egészségügyi dolgozók oktatását és képzését;

d) tagállami szinten és az egészségügyi intézmények szintjén is megerősítik az egészségügyi dolgozók és a paramedikális személyzet oktatását és képzését, külön figyelmet fordítva a nozokomiális fertőzésekre és a vírusok antibiotikumokkal szembeni ellenállására;

Indokolás

A vírusok antibiotikumokkal szembeni ellenállása az egyik fő oka a nozokomiális fertőzéseknek, és ennek az egészségügyi dolgozók képzésének minden szintjén meghatározó elemként kell megjelennie. A nozokomiális fertőzések csökkentése érdekében alapos és folyamatos képzést kell biztosítani az egészségügyi intézményekben dolgozó teljes személyzet számára.

Módosítás  32

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont - e bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) javítják a betegeknek nyújtott tájékoztatást;

e) javítják a betegeknek nyújtott tájékoztatást a szociális-egészségügyi hálózaton keresztül, valamint a sajtóban, a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő rendszeres tájékoztató kampányok révén;

Indokolás

Lényeges, hogy a hibák és a nozokomiális fertőzések elkerülése érdekében biztosított legyen a betegek teljes körű tájékoztatása a kockázatokról, a biztonsági szintekről és a hatályos intézkedésekről. Fontos tehát rendszeres tájékoztató kampányok szervezése a különböző médiatípusok igénybe vételével.

Módosítás  33

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont - f bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) támogatják a kutatásokat.

f) (f) támogatják a kutatásokat, többek között a nanotechnológiák és a nanoanyagok lehetséges orvosi alkalmazásai terén.

Indokolás

A nanotechnológiák és a nanoanyagok számos alkalmazása közül azok, amelyek az egészségügy területére vonatkoznak, a legígéretesebbek közé tartoznak. Például a kórházak építésében használt anyagok felületi nanostruktúráinak módosítása a nagyobb tisztaság vagy sterilitás érdekében fontos eszköz lehet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések elleni küzdelemben.

Módosítás  34

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont – f a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) az Európai Járványügyi Megelőző és Ellenőrző Központot minden alkalommal értesíteni kell arról, ha az egészségügyi ellátásból fakadó, és jelentős számú beteget érintő fertőzés üti fel a fejét.

Módosítás  35

Ajánlási javaslat

I rész – III fejezet – 1 pont – f b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) az antibiotikumoknak való ellenállást maguk után vonó gyakorlatok csökkentése érdekében a társadalom és az egészségügyi dolgozók érzékenységének fokozására irányuló kampányokat kell folytatni.

Módosítás  36

Ajánlási javaslat

II rész - cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

II rész A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

II rész A BIZOTTSÁG FELLÉPÉSE

Indokolás

A nanotechnológiák és a nanoanyagok számos alkalmazása közül azok, amelyek az egészségügy területére vonatkoznak, a legígéretesebbek közé tartoznak. Például a kórházak építésében használt anyagok felületi nanostruktúráinak módosítása a nagyobb tisztaság vagy sterilitás érdekében fontos eszköz lehet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések elleni küzdelemben.

Módosítás  37

Ajánlási javaslat

II rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a) A Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy hol lehet szigorítani a meglévő közösségi jogszabályokat a betegbiztonság érdekében, például annak biztosításával, hogy ha egészségügyi szakemberek határokat lépnek át Európán belül, akkor a szakmai felügyelet nem csak eredeti képzettségük, de az ellenük kezdeményezett bármely – lezárt vagy függőben levő – fegyelmi eljárás tekintetében is megosztja az információkat.

Módosítás  38

Ajánlási javaslat

II rész – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1a) A WHO által 2002-ben elkészített, a nozokomiális fertőzések megelőzéséről szóló gyakorlati útmutató1 alapján a Bizottság dolgozzon ki a nozokomiális fertőzések megelőzéséről szóló dokumentumot a betegek számára.

 

1WHO, Gyakorlati útmutató a nozokomiális fertőzések megelőzéséről, első kiadás, 2002. december (2008-ban 2. kiadásban is megjelent)

Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet által 2003-ban kidolgozott, az ellátó intézményeken belül a fertőzések ellenőrzését szolgáló gyakorlati útmutatások igen hasznos eszközöknek bizonyultak. Mindazonáltal címzettjeik az egészségügyi dolgozók. A nozokomiális fertőzések elleni küzdelemben fontosnak bizonyulhat egy külön a betegeknek szánt európai dokumentum, mely hozzásegíthetné a betegeket az alapvető kompetenciák megszerzéséhez a betegek biztonsága terén.

Módosítás  39

Ajánlási javaslat

1 melléklet – 1 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy baleset következtében a beteget kár éri. A „kár” fogalma feltételezi a teststruktúra, illetve a testfunkció elváltozását, és/vagy az ebből fakadó bármely káros hatást.

Az orvosi ellátás során bekövetkezett olyan esemény, amelynek következményeként a beteget kár éri. A „kár” fogalma feltételezi a teststruktúra, illetve a testfunkció állandó vagy ideiglenes jellegű elváltozását, és/vagy az ebből fakadó bármely káros hatást.

Indokolás

A nem kívánatos események között meg kell említeni a teststruktúra állandó vagy átmeneti jellegű leromlását is.

Módosítás  40

Ajánlási javaslat

1 melléklet – 1 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan intézmény, ahol egészségügyi szakemberek másodlagos vagy harmadlagos ellátást nyújtanak.

Olyan karitatív intézmény, illetve egészségügyi ellátást nyújtó állami vagy magánkézben levő központ, ahol önkéntesek vagy egészségügyi szakemberek másodlagos vagy harmadlagos ellátást nyújtanak.

Indokolás

A javaslatban nyújtott meghatározás nem érinti az EU-ban működő egészségügyi intézmények különböző fajtáit és azt, hogy léteznek vallási rendek, vallásalapú társaságok, valamint karitatív szervezetek és alapítványok által igazgatott klinikák, kórházak és palliatív kezelést nyújtó központok.

Módosítás  41

Ajánlási javaslat

1 melléklet – 15 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A beteg számára biztosított védelem az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó felesleges vagy esetleges károsodásokkal szemben

Nem kívánatos esemény hiánya: a „nem kívánatos esemény” olyan eseményt jelent, ami inkább a kezelés, mintsem a fertőzés következményének tulajdonítható. Ez a nemkívánatos esemény lehet elkerülhető és nem elkerülhető.

Módosítás  42

Ajánlási javaslat

1 melléklet – 15 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan, klinikai osztályokon dolgozó egészségügyi szakemberek, akik közvetítenek osztályuk, valamint a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési csoport között. A fertőzés-ellenőrzéssel foglalkozó kapcsolattartó személyek kórházi osztályukon hozzájárulnak a fertőzések megelőzéséhez és ellenőrzéséhez, valamint visszajelzést adnak a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési csoportnak.

Olyan, az említett területeken dolgozó egészségügyi szakemberek, akik közvetítenek tevékenységi körük, valamint a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési csoport között. A fertőzés-ellenőrzéssel foglalkozó kapcsolattartó személyek cselekvési területükön hozzájárulnak a fertőzések megelőzéséhez és ellenőrzéséhez, valamint visszajelzést adnak a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési csoportnak.

Indokolás

Semlegesebb meghatározást érdemes használni, egyértelműen kifejezésre juttatva, hogy a fertőzések nem csupán kórházi környezetben lépnek fel, hanem az egészségügyi ellátás egyéb területein is, például az orvosi rendelőkben is. Egyúttal garantálni kell a megfelelő biztonsági szintet annak elkerülése érdekében, hogy a következő beteg fertőzést kapjon.

Módosítás  43

Ajánlási javaslat

2 melléklet – 1 rész – 1 pont – ba alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) elfogadva és támogatva a számítástechnikai eszközök használatát, például az elektronikus formátumban rendelkezésre álló használati utasításokat, az orvosi eszközök felhasználói számára könnyebb megértést téve lehetővé;

Indokolás

Meg kell erősíteni, hogy az egészségügyben dolgozók megfelelő módon megértsék az orvosi eszközök működését és használatát, mert ez lehetővé teszi a rossz felhasználásból származó – tehát az eszközből fakadóan a beteg kitettségével kapcsolatos – kockázatok korlátozását. Az információs és kommunikációs technológiát igénybe vevő új eszközök, például az elektronikus használati útmutatók – ezek képeket és filmeket is tartalmazhatnak – jelentős mértékben hozzájárulhatnak az ismeretek magasabb szintjéhez az orvosi eszközök terén.

Módosítás  44

Ajánlási javaslat

2 melléklet – 1 rész – 4 pont – ca alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) megfelelő oktatásban és képzésben részesítve minden egészségügyi dolgozót, biztosítva ezáltal, hogy az egészségügyi műszereket és eszközöket helyesen és rendeltetésszerűen, valamint a használati utasításban foglalt előírásokat tiszteletben tartva használják, az egészség veszélyeztetésének elkerülése és a nem kívánatos hatások – ideértve az anyagok nem szándékos újrafelhasználásából fakadó veszélyeket is – megelőzése érdekében;

Indokolás

Az egészségügyi dolgozóknak a lehető legmagasabb szintű ismeretekkel kell rendelkezniük a kezelések keretében általuk használt termékek megfelelő működése és használata tekintetében. Csakis ilyen ismeretek tehetik ugyanis lehetővé azoknak a kockázatoknak a korlátozását, amelyeknek betegeiket és magukat is kitehetik, ha az orvosi eszközöket és anyagokat nem megfelelő módon használják fel, például ismételten felhasználnak olyan termékeket, amelyeket csupán egyetlen beteg egyszeri felhasználására alakítottak ki és gyártottak.

Módosítás  45

Ajánlási javaslat

2 melléklet – 1 rész – 7 pont – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

aa) a kutatás ösztönzésével, többek között a nanotechnológiák és a nanoanyagok alkalmazása terén.

Indokolás

A nanotechnológiák és a nanoanyagok számos alkalmazása közül azok, amelyek az egészségügy területére vonatkoznak, a legígéretesebbek közé tartoznak. Például a kórházak építésében használt anyagok felületi nanostruktúráinak módosítása a nagyobb tisztaság vagy sterilitás érdekében fontos eszköz lehet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések elleni küzdelemben.

Módosítás  46

Ajánlási javaslat

2 melléklet – 2 fejezet – 1 pont – a alpont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési intézkedéseket beépítik a betegellátási tervekbe;

a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési intézkedéseket beépítik a betegellátási tervekbe, beleértve a személyzetre irányuló oltási kampányokat;

Indokolás

Az orvosi és paramedikális személyzet nemcsak ki van téve a betegségeknek és a nozokomiális fertőzéseknek, de e betegségek é fertőzések potenciális hordozója is. A tagállamoknak tehát gondoskodniuk kell arról az immunitás garantálásáról mind a személyzet, mind a betegek esetében. A nozokomiális fertőzések eltitkolásának csökkentését célzó különböző eszközök mellett fontos a személyzet oltásával kapcsolatos időzített kampányok megszervezése.

INDOKOLÁS

Az ellátás minősége Európában folyamatosan javul az orvostudomány állandó fejlődésének köszönhetően, amin lehetővé teszi többek között a kórházi kezelés időtartamának jelentős lerövidítését vagy akár annak elkerülését is.

Mindazonáltal az orvosi beavatkozások bizonyos esetekben károsíthatják a betegek egészségét. Míg egyes nem kívánatos hatások a beavatkozások vagy a gyógyszerek valódi kockázataival függenek össze, addig más hatásokat elkerülhető orvosi hibák vagy az orvosi beavatkozás helyszínén fellépő fertőzések váltanak ki.

Az Európai Bizottság vizsgálatai szerint az Európai Unió tagállamaiban kórházba kerülő betegek 8-12%-ánál jelentkeznek nem kívánatos hatások. Ez számszerűen 6,7-15 millió kórházba került beteget jelent. Ehhez hozzáadódik még évente mintegy 37 millió olyan beteg, aki alapszintű egészségügyi ellátást vesz igénybe, és az elvégzett ellátással közvetlenül összefüggő nem kívánatos hatásokat szenved el.

Az ellátással összefüggő leggyakoribb nem kívánatos hatások között vannak a kórházakban és más egészségügyi ellátó helyeken szerzett fertőzések. E fertőzések a kórházba került betegek közül körülbelül minden huszadikat érintik, évente összesen 1,4 millió beteget.

Még ennél is aggasztóbb az, hogy a nozokomiális fertőzések évente mintegy 37 000 ember halálát okozzák, és a leggyakoribb és legkárosabb nem szándékos károkozások közé tartoznak.

A nozokomiális fertőzések kialakulását és terjedését elősegítő tényezők között említendő:

§ a vírusok antibiotikumokkal szembeni ellenállásának kialakulása

§ a foglalt ágyak magas száma

§ a betegek átirányítása gyakoribbá vált

§ a betegeket kiszolgáló személyzet elégtelen létszáma

§ a kézre vonatkozó higiéniai szabályok és a fertőzések megelőzését célzó különböző gyakorlatok nem elégséges betartása

§ az eszközök nem megfelelő használata.

Az esetek többségében az ellátáshoz általában véve, és különösen a nozokomiális fertőzésekhez kapcsolódó nem kívánatos hatások elkerülhetőek. Évente a betegek 8-12%-a szenved az ellátásához kapcsolódó nem kívánatos hatásoktól, és ezt a számot lehet és kell is csökkenteni.

Ezért az Európai Uniónak és tagállamoknak – regionális, nemzeti és európai szintű információgyűjtés révén – először is fel kellene mérniük azt, hogy milyen mélységű ez a jelenség. Az adatok segítségével biztosabban kimutathatók az összefüggések a politikák, a létrehozott rendszerek és struktúrák minősége, valamint a betegek biztonságának javítása terén elért eredmények között.

Az is fontos, hogy a tagállamok világos célkitűzéseket támaszthassanak a polgáraiknak nyújtott ellátások javítása terén. Kívánatos, hogy az ellátásokkal összefüggő fertőzések száma 2015-ig 20%-kal csökkenjen, amely elképzelhető cél, mivel a fertőzések elleni küzdelem eljárásai jól ismertek és gyorsan megvalósíthatóak. A közegészség az elsődleges javak közé tartozik és jog is. Az ellátások következtében kapott fertőzések miatti halálesetek száma évente 37 000, ami túl magas, és elfogadhatatlan az Európai Unió polgárai számára.

Annak érdekében, hogy 2015-ig sikerüljön elérni a fertőzések számának évi 900 000-rel való csökkentését (20%-os csökkentés), a tagállamoknak és az európai intézményeknek a saját hatásköreiken belül létre kell hozniuk a szükséges eszközöket. A többi politika közül elsősorban elképzelhető:

§ a fertőzések ellenőrzésére szakosodott ápolók és ápolónők számának növelése;

§ az egészségügyi dolgozók és a paramedicinális dolgozók oktatásának és képzésének támogatása, különös figyelmet szentelve a nozokomiális fertőzésekre és az azokat okozó vírusok antibiotikumokkal szembeni ellenállására;

§ az e területen végzett kutatások támogatása, megkülönböztetett figyelmet fordítva az új technológiákra.

Az európai intézményeknek, és elsősorban a Bizottságnak – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával – fontos szerepet kell vállalniuk e területen, az adatok és a legjobb gyakorlatok cseréjének megkönnyítése érdekében. Az előadó különösen kívánatosnak tartja, hogy a Bizottságot kérjék fel egy, a nozokomiális fertőzések megelőzéséről szóló dokumentum kidolgozására a betegek számára, és e dokumentumnak a Parlament és a Tanács elé terjesztésére

Összefoglalásképpen az előadó a konkrét és gyors válaszok szükségességére kívánja helyezni a hangsúlyt, mely válaszok alkalmasak a nozokomiális fertőzések célzott és tartós csökkentésére Európában. Úgy véli, hogy a tagállamok számára célkitűzéseket kell felállítani, még akkor is, ha ezek nem kötelezőek. Megítélése szerint a Bizottságot fel kell kérni rá, hogy készítsen jelentést a tagállamok és az Európai Unió által az e területen 3 év alatt elért eredményekről.

ELJÁRÁS

Cím

A betegek biztonsága

Hivatkozások

(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

23.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

3.2.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

3.2.2009

IMCO

3.2.2009

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

11.2.2009

IMCO

12.3.2009

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Amalia Sartori

15.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.2.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Christopher Heaton-Harris, Søren Bo Søndergaard

Benyújtás dátuma

3.4.2009