Procedura : 2009/0003(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0239/2009

Teksty złożone :

A6-0239/2009

Debaty :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0287

SPRAWOZDANIE     *
PDF 226kWORD 357k
3.4.2009
PE 419.906v02-00 A6-0239/2009

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną

(COM(2008)0837 – C6‑0032/3009 – 2009/0003(CNS))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Amalia Sartori

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną

(COM(2008)0837 – C6‑0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0837),

–   uwzględniając art. 152 ust. 4 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0032/3009),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0239/2009),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Ocenia się, że w państwach członkowskich UE 8-12 % pacjentów przyjmowanych do szpitala cierpi z powodu zdarzeń niepożądanych podczas korzystania z opieki zdrowotnej.

(2) Ocenia się, że w państwach członkowskich UE 8-12 % pacjentów przyjmowanych do szpitala cierpi z powodu zdarzeń niepożądanych podczas korzystania z opieki zdrowotnej – dotyczy to między 6,7 a 15 milionów pacjentów przyjmowanych do szpitala i ponad 37 milionów pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dokładnie wskazać i uświadomić sobie zasięg problemu oraz jego skutki dla zdrowia publicznego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a) Ocenia się, że problem zakażeń związanych z opieką zdrowotną (ZZOZ) dotyka średnio jednego na dwudziestu pacjentów, co przekłada się na 4,1 mln pacjentów w Unii Europejskiej każdego roku, a rocznie takie zakażenie prowadzi do około 37 000 zgonów.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przypomnieć, że zakażenia związane z opieką zdrowotną (ZZOZ) znajdują się wśród najczęstszych i potencjalnie najbardziej szkodliwych przyczyn niezamierzonej szkody.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Niedostateczny poziom bezpieczeństwa pacjentów stanowi poważny problem zdrowotny, a także znaczne obciążenie ekonomiczne ograniczonych zasobów w dziedzinie zdrowia. Dużej części zdarzeń niepożądanych można uniknąć, zarówno w sektorze szpitalnym, jak i w podstawowej opiece zdrowotnej; za ich większość wydają się odpowiadać czynniki systemowe.

(3) Niedostateczny poziom bezpieczeństwa pacjentów stanowi poważny problem zdrowotny, a także znaczne obciążenie ekonomiczne ograniczonych zasobów w dziedzinie zdrowia. Dużej części zdarzeń niepożądanych można uniknąć, w tym zdarzeń, do których dochodzi w wyniku błędnej diagnozy i/lub niewłaściwego leczenia, zarówno w sektorze szpitalnym, jak i w podstawowej opiece zdrowotnej; za ich większość wydają się odpowiadać ograniczone środki finansowe i czynniki systemowe

Uzasadnienie

Czynniki systemowe, rozwiązania organizacyjne bez systematycznie rosnących nakładów finansowych na służbę zdrowia nic nie zmienią.

Ocena wpływu (COM/2008/3005) pokazała, że błędy diagnostyczne i terapeutyczne stanowią jedną z głównych przyczyn zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6a) Ocenia się, że spośród zdarzeń niepożądanych związanych z opieką zdrowotną ZZOZ łatwo można uniknąć. Konieczne jest, aby państwa członkowskie wprowadziły instrumenty mające na celu ograniczenie o 20% liczby osób cierpiących w Unii Europejskiej każdego roku z powodu zdarzeń niepożądanych.

Uzasadnienie

Badania Komisji Europejskiej potwierdzają, że ograniczenie zdarzeń niepożądanych o 20% rocznie jest celem możliwym do rozważenia, ponieważ sposoby kontroli zakażeń zostały już opanowane i można je szybko wprowadzić. Zakażenia związane z opieką zdrowotną co roku są przyczyną 37 000 zgonów. Ważne jest więc wskazanie celu w zakresie ograniczania zdarzeń, który państwa członkowskie mają osiągnąć do 2015 r.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dowody sugerują, że państwa członkowskie UE znajdują się na różnych poziomach opracowywania i wdrażania skutecznych, kompleksowych strategii w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego też niniejsza inicjatywa ma na celu stworzenie ram stymulujących kształtowanie polityki i przyszłych działań w państwach członkowskich i między nimi w celu rozwiązania kluczowych problemów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów, przed jakimi stoi UE.

(7) Dowody sugerują, że państwa członkowskie UE znajdują się na różnych poziomach opracowywania i wdrażania skutecznych, kompleksowych strategii w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego też niniejsza inicjatywa ma na celu stworzenie ram stymulujących kształtowanie polityki i przyszłych działań w państwach członkowskich i między nimi w celu rozwiązania kluczowych problemów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów tj. przede wszystkim odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej i instytucji za zdrowie ludzi, przed jakimi stoi UE. Zgodnie z art. 152 traktatu WE nie wolno jednak ingerować w kompetencje państw członkowskich.

Uzasadnienie

Istotne jest podkreślenie odpowiedzialności za pacjenta.

Poprawka wyraża poparcie dla unikania powielania działań. Szczególną uwagę należy zwrócić na działania WHO i zalecenia Rady Europy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i połączyć je ściśle z ewentualnymi dodatkowymi działaniami na szczeblu Wspólnoty w taki sposób, by uzyskać jak największy efekt synergii. Poprzez odniesienie do art. 152 odrzuca się jednak szczegółowe wskazówki i wytyczne dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem pacjentów na szczeblu europejskim.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Pacjentom należy zapewniać informacje i większą możliwość wpływu przez angażowanie ich w proces dotyczący bezpieczeństwa pacjentów, informowanie ich o poziomach bezpieczeństwa oraz o sposobach, w jaki mogą znaleźć dostępne i zrozumiałe informacje o systemie skarg i odszkodowań.

(8) Pacjentom należy zapewniać informacje i większą możliwość wpływu przez angażowanie ich w proces dotyczący bezpieczeństwa pacjentów, informowanie ich o poziomach bezpieczeństwa oraz o sposobach, w jaki mogą znaleźć dostępne i zrozumiałe informacje o systemie skarg i odszkodowań. Jednak to dane państwo członkowskie jest właściwe do decydowania o rodzaju i sposobie rekompensaty.

Uzasadnienie

Przyznanie odpowiedniej rekompensaty obywatelom, którzy ucierpieli w wyniku błędów w opiece zdrowotnej jest niezwykle istotne. Jednak prawo właściwe w sprawach o charakterze transgranicznym w UE jest już określone w rozporządzeniu „Rzym I”i „Rzym II”. Nie wolno ingerować w kompetencje państw członkowskich.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Na poziomie Wspólnoty należy gromadzić porównywalne i zbiorcze dane w celu ustanowienia skutecznych i przejrzystych programów, struktur i polityk w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, a także należy rozpowszechniać najlepsze praktyki w państwach członkowskich. Aby ułatwić wzajemne uczenie się, należy w ramach współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską opracować wspólną terminologię dotyczącą bezpieczeństwa pacjentów oraz wspólne wskaźniki, z uwzględnieniem prac odpowiednich organizacji międzynarodowych.

(10) Na poziomie Wspólnoty należy gromadzić porównywalne i zbiorcze dane w celu ustanowienia skutecznych i przejrzystych programów, struktur i polityk w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, a także należy rozpowszechniać najlepsze praktyki w państwach członkowskich. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem pacjentów odnośnie do kontroli ZZOZ. Aby ułatwić wzajemne uczenie się, należy w ramach współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską opracować wspólną terminologię dotyczącą bezpieczeństwa pacjentów oraz wspólne wskaźniki, z uwzględnieniem prac odpowiednich organizacji międzynarodowych.

Uzasadnienie

Przy gromadzeniu powyższych danych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych. Nie można dopuścić do nadużyć.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Do poprawy bezpieczeństwa pacjentów mogą w znacznym stopniu przyczynić się narzędzia technologii teleinformatycznych, takie jak elektroniczna dokumentacja zdrowotna lub e-recepty, np. poprzez systematyczne badanie potencjalnych interakcji produktów leczniczych lub alergii na nie.

(11) Do poprawy bezpieczeństwa pacjentów mogą w znacznym stopniu przyczynić się narzędzia technologii teleinformatycznych, takie jak elektroniczna dokumentacja zdrowotna lub e-recepty, np. poprzez systematyczne badanie potencjalnych interakcji produktów leczniczych lub alergii na nie, co zostało uznane w zaleceniu Komisji 2008/594/WE z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia1.

 

1 Dz.U. L 190 z 18.7.2008, s. 37.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Ponieważ osoby starsze łatwo zarażają się chorobami zakaźnymi w czasie pobytu w szpitalu, należy zbadać potrzeby tej szczególnej grupy pacjentów i podjąć odpowiednie działania mające na celu wsparcie ich rehabilitacji i rekonwalescencji.

Uzasadnienie

Ludzie starsi mają zazwyczaj słabszy system immunologiczny i dlatego w czasie leczenia szpitalnego łatwiej zapadają na choroby zakaźne niż ludzie młodsi. Zbadanie ich szczególnych potrzeb jest konieczne, ponieważ starszym pacjentom należy się opieka zdrowotna na tym samym poziomie, co w przypadku pozostałych obywateli, zaś celem tej opieki powinno być przywracanie zdrowia wszystkim pacjentom.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Dostępne dane na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną nie wystarczają do dokonywania przez sieci nadzoru miarodajnych porównań poszczególnych instytucji, do monitorowania epidemiologii czynników chorobotwórczych związanych z opieką zdrowotną oraz do oceny i kształtowania polityki w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Należy zatem stworzyć lub usprawnić systemy nadzoru na poziomie poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej oraz na poziomie regionalnym i krajowym.

(15) Dostępne dane na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną nie wystarczają do dokonywania przez sieci nadzoru miarodajnych porównań poszczególnych instytucji, do monitorowania epidemiologii czynników chorobotwórczych związanych z opieką zdrowotną oraz do oceny i kształtowania polityki w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Należy zatem stworzyć lub usprawnić systemy nadzoru na poziomie poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej oraz na poziomie regionalnym i krajowym. Poprawa w zakresie gromadzenia informacji na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim powinna pozwolić na łatwiejsze ustalanie bezpośrednich powiązań między jakością wprowadzonych polityk, systemów i struktur w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów a osiągniętymi na tym polu wynikami.

Uzasadnienie

Konieczna jest poprawa systemów nadzoru, aby dysponować pełniejszymi danymi dotyczącymi ZZOZ oraz aby móc ustalić powiązania między wprowadzonymi politykami, systemami i strukturami a osiągniętymi wynikami. Pozwoli to na poprawę usług opieki świadczonych pacjentom i zmniejszenie liczby zakażeń w szpitalach.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15a) Państwa członkowskie muszą koniecznie ograniczyć liczbę pacjentów cierpiących z powodu ZZOZ. Wśród różnych możliwych do rozważenia działań ważny jest nabór większej liczby pielęgniarek lub pielęgniarzy wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń.

Uzasadnienie

Badania Komisji Europejskiej potwierdzają, że nabór około 8700 pielęgniarzy i pielęgniarek wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń jest konieczny, aby szybko i skutecznie ograniczyć zakażenia związane z opieką zdrowotną. Optymalnie należałoby zatrudnić 1 pielęgniarza/pielęgniarkę wyspecjalizowanego/-ą w kontroli ZZOZ na każde 250 łóżek szpitalnych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b) Ponadto państwa członkowskie i ich instytucje opieki zdrowotnej powinny rozważyć zatrudnienie pracowników kontaktowych w celu wsparcia specjalistycznego personelu pielęgniarskiego na poziomie klinicznym w placówkach zajmujących się nagłymi przypadkami i w szpitalach komunalnych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15 c preambuły (nowy)

Załącznik II – ustęp 2 – akapit trzeci

Poprawka

 

(15c) Aby ograniczyć liczbę zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej, państwa członkowskie powinny zostać wezwane do wyznaczenia na szczeblu lokalnym i krajowym celów w zakresie zatrudnienia pracowników medycznych wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń, uwzględniając zalecany wskaźnik docelowy w wysokości jednej pielęgniarki/-arza na 250 łóżek szpitalnych do 2015 r.

Uzasadnienie

Poprawa standardów bezpieczeństwa pacjentów wymaga zwiększenia liczby pracowników medycznych wyspecjalizowanych w zakresie kontroli zakażeń. Jednak konkretne zapotrzebowanie na takie osoby zależy od rodzaju opieki medycznej świadczonej w danym szpitalu, dlatego też cele powinny zostać wyznaczone na szczeblu lokalnym i krajowym.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Komisja powinna przedstawić propozycje w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu podrabianych lekarstw oraz odnoszeniu obrażeń przez pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej z powodu zranienia igłą.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I - rozdział Ia (nowy) - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ia. CELE OGRANICZENIA

Poprawka  16

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I - rozdział Ia (nowy) - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Państwa członkowskie powinny wprowadzić instrumenty w celu ograniczenia o 20% liczby osób cierpiących każdego roku w Unii Europejskiej z powodu niepożądanych zdarzeń związanych z opieką zdrowotną, co przekłada się na ograniczenie tych zdarzeń o 900 000 przypadków rocznie do 2015 r.

Uzasadnienie

Badania Komisji Europejskiej potwierdzają, że ograniczenie zdarzeń niepożądanych o 900 000 rocznie jest celem możliwym do rozważenia, ponieważ sposoby kontroli zakażeń zostały już opanowane i można je szybko wprowadzić. Zakażenia związane z opieką zdrowotną co roku są przyczyną 37 000 zgonów. Ważne jest więc wskazanie celu w zakresie ograniczania zdarzeń, który państwa członkowskie mają osiągnąć do 2015 r.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) wyznaczenie właściwego organu lub organów odpowiedzialnych na ich terytorium za bezpieczeństwo pacjentów;

(a) wyznaczenie właściwych organów na różnych szczeblach administracyjnych i samorządowych odpowiedzialnych na ich terytorium za bezpieczeństwo pacjentów oraz nadzorowanie i koordynowanie działań na rzecz poprawy zdrowia publicznego;

Uzasadnienie

Nie we wszystkich krajach członkowskich (jak na przykład w Polsce) istnieją organy koordynujące działania w służbie zdrowia na szczeblu regionalnym.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) wspieranie tworzenia bezpieczniejszych systemów, procesów i narzędzi, m.in. z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

(c) wspieranie tworzenia bezpieczniejszych i przyjaznych dla użytkowników systemów, procesów i narzędzi, m.in. z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu systemów, procesów i narzędzi należy uwzględnić potrzeby i umiejętności ich użytkowników.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) informowanie pacjentów na temat ryzyka leczenia, oraz wprowadzenie prawnych mechanizmów ułatwiających dochodzenie roszczeń z tytułu doznanej szkody na zdrowiu także od koncernów farmaceutycznych.

Uzasadnienie

W nowych krajach wspólnoty wielu poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy z praw jakie mają i tym samym odszkodowań jakie mogą uzyskać i od jakiego podmiotu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) dostarczać adekwatnych informacji na temat skali, rodzajów i przyczyn błędów, zdarzeń niepożądanych i zdarzeń obarczonych dużym ryzykiem błędu;

(a) dostarczać adekwatnych informacji na temat skali, rodzajów i przyczyn błędów, zdarzeń niepożądanych i zdarzeń obarczonych dużym ryzykiem błędu oraz spersonalizowanie odpowiedzialności za nie;

Uzasadnienie

Pacjent musi wiedzieć kto konkretnie za co odpowiada.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 3 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) zapewnić poufną wymianę informacji pomiędzy władzami zajmującymi się zdrowiem publicznym w poszczególnych państwach członkowskich na temat pracowników medycznych, których uznano za winnych zaniedbań lub błędów w leczeniu.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 4 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) odpowiednie kształcenie i szkolenie wszystkich pracowników opieki zdrowotnej w celu stosowania sprzętu medycznego w sposób właściwy zgodnie z jego przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, co pozwoli zapobiec zagrożeniu zdrowia i zdarzeniom niepożądanym, w tym również takim, do których dochodzi wskutek nieumyślnego ponownego użycia przyrządów medycznych;

Uzasadnienie

Pracownicy medyczni muszą posiadać możliwie najlepszą wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania i właściwego użytkowania wyrobów medycznych, które stosują w procesie leczenia. Tylko taka wiedza pozwoli im zminimalizować zagrożenie dla pacjentów i dla siebie samych, wynikające z nieprawidłowego stosowania sprzętu medycznego, np. wskutek ponownego użycia przyrządów medycznych zaprojektowanych i wyprodukowanych wyłącznie z przeznaczeniem do jednorazowego zastosowania u jednego pacjenta.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 5 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) gromadzenia i rozpowszechniania porównywalnych jakościowych i ilościowych danych i informacji na temat wyników w zakresie bezpieczeństwa pacjentów na poziomie UE w celu ułatwienia wzajemnego uczenia się oraz dostarczenia informacji niezbędnych do ustalania priorytetów.

(c) gromadzenia i rozpowszechniania porównywalnych jakościowych i ilościowych danych i informacji na temat wyników w zakresie bezpieczeństwa pacjentów na poziomie UE w celu ułatwienia wzajemnego uczenia się oraz dostarczenia informacji niezbędnych do ustalania priorytetów. Zakres i koszty związane z gromadzeniem danych oraz wykorzystanie zgromadzonych danych muszą być proporcjonalne do oczekiwanych korzyści. Dane mogą być gromadzone wyłącznie w celu realizacji celu polegającego na ograniczeniu ZZOZ poprzez wzajemne uczenie się.

Uzasadnienie

Postulowana współpraca państw członkowskich z Komisją Europejską w zakresie klasyfikowania, kodyfikowania i gromadzenia danych nie może prowadzić do uprawnienia Komisji Europejskiej do formułowania wniosków na podstawie zgromadzonych baz danych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział II – punkt 6 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b a) wspieranie, za pośrednictwem Unii Europejskiej, możliwości współpracy oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między dyrektorami szpitali, zespołami medycznymi i grupami pacjentów w zakresie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa pacjentów na poziomie lokalnym;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (-a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(- a) wprowadzenie skutecznych mechanizmów oceny zagrożenia, w tym badań diagnostycznych przed rozpoczęciem leczenia, w celu szybkiego rozpoznania stanu chorobowego wymagającego dodatkowych środków zapobiegawczych;

Uzasadnienie

Niezwykle istotne jest przebadanie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia oraz zdiagnozowanie i wyleczenie stwierdzonych u nich zakażeń, takich jak np. MRSA, aby chronić zdrowie danych pacjentów i zapobiec zarażeniu innych pacjentów i pracowników struktur opieki zdrowotnej.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (-aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- a a) odpowiednia ochrona pracowników opieki zdrowotnej poprzez szczepienia, profilaktykę poekspozycyjną, rutynowe badania diagnostyczne, środki ochrony osobistej i stosowanie technologii medycznych zmniejszających ryzyko zakażeń krwiopochodnych;

Uzasadnienie

Pracownicy medyczni są codziennie narażeni na ryzyko zakażeń mogących zagrażać ich życiu i mogą roznosić te zakażenia wśród pacjentów i w swoim dalszym otoczeniu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (-ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- a b) skuteczna ochrona przed zakażeniami i ich skuteczna kontrola w zakładach opieki długoterminowej i ośrodkach rehabilitacyjnych;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby nie pominąć domów opieki długoterminowej. Wspólne zamieszkiwanie na niewielkiej powierzchni, konstrukcja budynku, duża liczba podawanych lekarstw, odleżyny i stosowanie cewników powodują, że domy opieki stają się idealnym miejscem do powstawania i rozprzestrzeniania się MRSA i innych zakażeń.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) poprawa profilaktyki i kontroli zakażeń na poziomie instytucji opieki zdrowotnej;

(b) poprawa profilaktyki i kontroli zakażeń na poziomie instytucji opieki zdrowotnej oraz zapewnienie jak największej czystości, higieny i, jeśli to konieczne, jałowości:

 

(i) wyposażenia wykorzystywanego przy przyjmowaniu i w czasie pobytu pacjentów;

 

(ii) wyposażenia medycznego i paramedycznego, urządzeń elektromedycznych dla pacjentów i podczas rozdzielania leków;

 

(iii) struktur sanitarnych związanych z opieką nad pacjentami;

Uzasadnienie

W ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych konieczne jest zapewnienie jak największej czystości, higieny i, jeśli to konieczne, jałowości wszelkiego wyposażenia, z jakim pacjenci mają styczność.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (b) – tiret nowe

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- propagowanie higieny rąk wśród pracowników medycznych;

Uzasadnienie

Zakażenia przenoszone są zazwyczaj na ręce pracowników opieki zdrowotnej i innych osób mających kontakt z zakażonym pacjentem lub z powierzchniami w jego otoczeniu.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (b) – tiret nowe

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- poprawa profilaktyki oraz kontroli rozprzestrzeniania się chorób wśród personelu medycznego i pracowników służby zdrowia i ich przenoszenia za pośrednictwem tej grupy oraz podjęcie w tym celu niezbędnych działań profilaktycznych, takich jak m.in. programy szczepień dla tych pracowników;

Uzasadnienie

Pracownicy opieki zdrowotnej i zajmujący się usługami paramedycznymi są nie tylko narażeni na zarażenie chorobami i zakażeniami szpitalnymi, lecz także ich potencjalnymi nosicielami. Z tego względu państwa członkowskie muszą dołożyć starań, by nie dopuścić do zagrożenia zdrowia zarówno pracowników, jak i pacjentów. W celu zmniejszenia występowania zakażeń szpitalnych wskazane jest przeprowadzenie m.in. specjalnych kampanii w zakresie szczepień dla pracowników.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej na poziomie państwa członkowskiego oraz na poziomie instytucji opieki zdrowotnej;

(d) promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej oraz zajmujących się usługami paramedycznymi na poziomie państwa członkowskiego oraz na poziomie instytucji opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych, jak również odporności wirusów na antybiotyki;

Uzasadnienie

Odporność wirusów na antybiotyki jest jedną z głównych przyczyn zakażeń szpitalnych i musi stanowić dominujący przedmiot szkoleń personelu opieki zdrowotnej na wszystkich szczeblach. Aby zmniejszyć liczbę zakażeń szpitalnych, konieczne jest zapewnienie pogłębionych i ciągłych szkoleń wszystkich pracowników struktur opieki zdrowotnej.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) poprawa informacji przekazywanych pacjentom;

(e) poprawa informacji przekazywanych pacjentom za pośrednictwem sieci placówek społecznych i służby zdrowia, lecz również poprzez okresowe kampanie informacyjne w prasie, radiu, telewizji i w Internecie;

Uzasadnienie

Niezbędne jest zapewnienie pacjentom dostępu do pełnej informacji dotyczącej zagrożeń, poziomu bezpieczeństwa i stosowanych środków w celu uniknięcia błędów i zakażeń szpitalnych. Ważne jest więc, by regularnie organizować kampanie informacyjne, korzystając z różnego rodzaju środków przekazu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) wspieranie badań.

(f) wspieranie badań, między innymi w dziedzinie możliwości zastosowania nanotechnologii i nanomateriałów w medycynie.

Uzasadnienie

Wśród licznych zastosowań nanotechnologii i nanomateriałów te dotyczące dziedziny opieki zdrowotnej są najbardziej zachęcające. Na przykład zmiana nanostruktury powierzchni materiałów wykorzystywanych przy budowie szpitali, aby były czystsze i sterylne, może być ważnym instrumentem kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III– punkt 1 – litera (fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) każdorazowe informowanie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób o pojawieniu się zakażeń związanych z opieką zdrowotną u znacznej liczby pacjentów;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący zalecenia

Część I – rozdział III – punkt 1 – litera (fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fb) przeprowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do opinii publicznej i pracowników opieki zdrowotnej w celu ograniczenia praktyk prowadzących do uodpornienia się na antybiotyki.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący zalecenia

Część II - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CZĘŚĆ II: SPRAWOZDANIE KOMISJI

CZĘŚĆ II: DZIAŁANIA KOMISJI

Uzasadnienie

Wśród licznych zastosowań nanotechnologii i nanomateriałów te dotyczące dziedziny opieki zdrowotnej są najbardziej zachęcające. Na przykład zmiana nanostruktury powierzchni materiałów wykorzystywanych przy budowie szpitali, aby były czystsze i sterylne, może być ważnym instrumentem kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący zalecenia

Część II – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Komisja powinna zastanowić się, gdzie istniejące przepisy wspólnotowe mogłyby zostać zaostrzone z myślą o poprawie bezpieczeństwa pacjentów, np. poprzez zapewnienie, że w przypadku przekroczenia granicy przez pracowników medycznych organy regulacyjne sektora opieki zdrowotnej będą wymieniały informacje o zakończonych lub toczących się postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko poszczególnym pracownikom, a nie tylko informowały o ich pierwotnych kwalifikacjach.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący zalecenia

Część II - ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1 b) wzywa się Komisję do opracowania, na podstawie Praktycznego przewodnika profilaktyki zakażeń szpitalnych, wydanego w 2002 r. przez Światową Organizację Zdrowia1, dokumentu skierowanego do pacjentów, dotyczącego profilaktyki zakażeń szpitalnych.

 

1WHO, Praktyczny przewodnik profilaktyki zakażeń szpitalnych, pierwsze wydanie, grudzień 2002 r. (2. wyd. opublikowane w 2008 r.)

Uzasadnienie

Praktyczne wytyczne dotyczące kontroli zakażeń w strukturach opieki zdrowotnej opracowane w 2003 r. przez Światową Organizację Zdrowia stanowią instrument, który okazał się bardzo potrzebny. Jednak skierowany jest on w szczególności do pracowników opieki zdrowotnej. Europejski dokument specjalnie skierowany do pacjentów może okazać się ważny w kontrolowaniu zakażeń szpitalnych i pozwoliłby pacjentom na nabycie podstawowych kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – wiersz 14 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdarzenie, w wyniku którego pacjent ponosi szkodę. Szkoda oznacza upośledzenie struktury lub funkcji organizmu lub wszelkie wynikające z tego szkodliwe konsekwencje.

Zdarzenie, do którego doszło w czasie świadczenia usług opieki medycznej, w wyniku którego pacjent ponosi szkodę. Szkoda oznacza upośledzenie o charakterze stałym lub tymczasowym struktury lub funkcji organizmu lub wszelkie wynikające z tego szkodliwe konsekwencje.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wyszczególnić wśród zdarzeń niepożądanych również upośledzenie tymczasowe struktury lub funkcji organizmu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – wiersz 2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucja, w której pracownicy opieki zdrowotnej świadczą specjalistyczną lub wysoce specjalistyczną opiekę zdrowotną.

Instytucja charytatywna, publiczny i niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w których wolontariusze lub pracownicy opieki zdrowotnej świadczą specjalistyczną lub wysoce specjalistyczną opiekę zdrowotną.

Uzasadnienie

Podana przez autorów dokumentu definicja nie odwzorowuje różnej w UE organizacji służby zdrowia oraz faktu prowadzenia klinik, szpitali domów opieki paliatywnej przez zakony, związki wyznaniowe, instytucje i fundacje dobroczynne.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – wiersz 1 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wolność pacjenta od niepotrzebnej rzeczywistej lub potencjalnej szkody spowodowanej opieką zdrowotną.

Brak zdarzeń niepożądanych, przy czym zdarzenie niepożądane definiowane jest jako zdarzenie powodujące szkodę na zdrowiu, do którego dochodzi w większym stopniu wskutek opieki zdrowotnej niż w związku z chorobą. To niepożądane zdarzenie może być możliwe lub niemożliwe do uniknięcia.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – wiersz 7 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pracownicy medyczni pracujący na oddziałach klinicznych, odpowiedzialni za kontakty własnego oddziału z zespołem ds. profilaktyki i kontroli zakażeń. Pracownicy kontaktowi ds. kontroli zakażeń zajmują się propagowaniem profilaktyki i kontroli zakażeń na własnych oddziałach i przekazują informacje zwrotne zespołowi ds. profilaktyki i kontroli zakażeń.

Pracownicy medyczni pracujący w odpowiednich sektorach, odpowiedzialni za kontakty własnego sektora z zespołem ds. profilaktyki i kontroli zakażeń. Pracownicy kontaktowi ds. kontroli zakażeń zajmują się propagowaniem profilaktyki i kontroli zakażeń na własnych sektorach i przekazują informacje zwrotne zespołowi ds. profilaktyki i kontroli zakażeń.

Uzasadnienie

Zaleca się bardziej neutralną definicję, aby w wyraźny sposób zwrócić uwagę, że do zakażeń może dojść nie tylko w szpitalach, ale także w innych sektorach systemu opieki zdrowotnej, np. w gabinetach lekarskich. Również w takim przypadku należy zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa pacjenta, aby w trakcie dalszego procesu leczenia nie narażać kolejnych osób.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – rozdział 1 – punkt 1 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) akceptowanie i ułatwianie korzystania z narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak np. instrukcje obsługi w wersji elektronicznej, aby poprawić wiedzę użytkowników na temat stosowanych przez nich wyrobów medycznych.

Uzasadnienie

Jeżeli pracownicy medyczni będą rozumieli zasady właściwego funkcjonowania i prawidłowego stosowania wyrobów medycznych, zmniejszy się prawdopodobieństwo ich błędnego użycia, a zatem zmniejszy się ryzyko dla pacjentów leczonych z wykorzystaniem danych wyrobów. Nowe narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak np. instrukcje obsługi w wersji elektronicznej, zawierające również ilustracje lub filmy, mogłyby przyczynić się do znacznej poprawy wiedzy na temat wyrobów medycznych.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – rozdział 1 – punkt 4 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c a) odpowiednie kształcenie i szkolenie wszystkich pracowników opieki zdrowotnej w celu stosowania sprzętu medycznego w sposób właściwy zgodnie z jego przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, co pozwoli zapobiec zagrożeniu zdrowia i zdarzeniom niepożądanym, w tym również takim, do których dochodzi wskutek nieumyślnego ponownego użycia przyrządów medycznych;

Uzasadnienie

Pracownicy medyczni muszą posiadać możliwie najlepszą wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania i właściwego użytkowania wyrobów medycznych, które stosują w procesie leczenia. Tylko taka wiedza pozwoli im zminimalizować zagrożenie dla pacjentów i dla siebie samych, wynikające z nieprawidłowego stosowania sprzętu medycznego, np. wskutek ponownego użycia przyrządów medycznych zaprojektowanych i wyprodukowanych wyłącznie z przeznaczeniem do jednorazowego zastosowania u jednego pacjenta.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – część 1 – punkt 7 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(aa) poprzez stymulowanie badań dotyczących między innymi zastosowania nanotechnologii i nanomateriałów w medycynie.

Uzasadnienie

Wśród licznych zastosowań nanotechnologii i nanomateriałów te dotyczące dziedziny opieki zdrowotnej są najbardziej zachęcające. Na przykład zmiana nanostruktury powierzchni materiałów wykorzystywanych przy budowie szpitali, aby były czystsze i sterylne, może być ważnym instrumentem kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – rozdział 2 – punkt 1 – litera (a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

- uwzględnianie środków profilaktyki i kontroli zakażeń w planach opieki nad pacjentem;

- uwzględnianie środków profilaktyki i kontroli zakażeń w planach opieki nad pacjentem, w tym niezbędnych kampanii w zakresie szczepień dla pracowników;

Uzasadnienie

Pracownicy opieki zdrowotnej i zajmujący się usługami paramedycznymi są nie tylko narażeni na zarażenie chorobami i zakażeniami szpitalnymi, lecz także ich potencjalnymi nosicielami. Z tego względu państwa członkowskie muszą dołożyć starań, by nie dopuścić do zagrożenia zdrowia zarówno pracowników, jak i pacjentów. W celu zmniejszenia występowania zakażeń szpitalnych wskazane jest przeprowadzenie m.in. specjalnych kampanii w zakresie szczepień dla pracowników.


UZASADNIENIE

Jakość usług zdrowotnych w Europie ciągle się poprawia za sprawą postępów w dziedzinie nauk medycznych, które pozwalają, między innymi, na skracanie w istotnym stopniu lub nawet unikanie okresów hospitalizacji.

Jednak działania medyczne mogą w niektórych przypadkach prowadzić do szkód na zdrowiu pacjentów. O ile niektóre z niepożądanych skutków związane są z nieodłącznym ryzykiem towarzyszącym zabiegom lub stosowaniu leków, inne spowodowane są jednak przez możliwe do uniknięcia błędy lekarskie lub zakażenia, do których dochodzi w miejscu leczenia.

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że w UE 8-12 % pacjentów przyjętych do szpitala doświadcza zdarzeń niepożądanych. Przekłada się to na liczbę między 6,7 a 15 milionów hospitalizowanych pacjentów. Do tego należy dodać około 37 milionów pacjentów rocznie, którzy skorzystali z podstawowej opieki zdrowotnej, i którzy padają ofiarą niepożądanych skutków bezpośrednio związanych z opieką, jaką otrzymali.

Do najczęstszych niepożądanych skutków związanych z opieką zdrowotną należą zakażenia, do których dochodzi w szpitalach i innych miejscach świadczenia usług opieki zdrowotnej. Dotyczy to średnio jednego na dwudziestu hospitalizowanych pacjentów, co stanowi liczbę 4,1 miliona pacjentów rocznie.

Bardziej martwi fakt, że rocznie zakażenia szpitalne są przyczyną około 37 000 zgonów oraz że znajdują się wśród najczęstszych i potencjalnie najbardziej szkodliwych przyczyn niezamierzonej szkody.

Wśród czynników ułatwiających rozwój i rozprzestrzenianie się zakażeń szpitalnych wyróżnić należy:

§ uodpornienie się wirusów na antybiotyki;

§ wysoki odsetek zajętych łóżek w szpitalach;

§ częstsze przenoszenia pacjentów;

§ niewystarczająca liczba personelu w stosunku do pacjentów;

§ nieprzestrzeganie w wystarczającym stopniu higieny rąk i różnych praktyk profilaktyki zakażeń;

§ niewłaściwe użytkowanie wyposażenia.

W większości przypadków niepożądane skutki związane z opieką zdrowotną ogólnie, a w szczególności zakażenia szpitalne, są możliwe do uniknięcia. Przedział od 8 do 12% pacjentów, którzy rocznie cierpią z powodu niepożądanych skutków będących wynikiem otrzymanej opieki zdrowotnej, można ograniczyć i należy to uczynić.

W tym celu Unia Europejska i państwa członkowskie muszą przede wszystkim zdać sobie sprawę z zasięgu zjawiska poprzez zebranie informacji na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. Dane będą mogły posłużyć do ustalenia z większą pewnością powiązań między jakością wprowadzonych polityk, systemów i struktur a osiągniętymi wynikami w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Ważne jest również, aby państwa członkowskie mogły mieć jasne cele w dziedzinie poprawy usług opieki świadczonych swoim obywatelom. Ograniczenie o 20% zakażeń związanych z opieką zdrowotną do 2015 r. jest więc celem pożądanym i możliwym do rozważenia, gdyż sposoby kontroli zakażeń zostały już opanowane i można je szybko wprowadzić. Zdrowie publiczne jest dobrem podstawowym i prawem. 37 000 zgonów rocznie w wyniku zakażeń, do których dochodzi w wyniku świadczonych usług opieki zdrowotnej, to zbyt duża liczba, która dla obywateli UE jest nie do zaakceptowania.

Aby do 2015 r. osiągnąć cel ograniczenia zakażeń o 900 000 przypadków rocznie (ograniczenie o 20%), wzywa się państwa członkowskie i instytucje europejskie do wprowadzenia, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, koniecznych instrumentów. W szczególności w ramach innych polityk należy rozważyć:

§ zwiększenie obecności pielęgniarzy i pielęgniarek wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń;

§ promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej oraz zajmujących się usługami paramedycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych, jak również odporności na antybiotyki wywołujących je wirusów;

§ wspieranie badań w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.

Szanując zasadę pomocniczości, europejskie instytucje, a zwłaszcza Komisja, mają do odegrania ważną rolę w tej dziedzinie, aby ułatwić wymianę danych i najlepszych praktyk. Sprawozdawczyni w szczególności uznaje za pożądane wezwanie Komisji do opracowania dokumentu dotyczącego profilaktyki zakażeń szpitalnych na użytek pacjentów oraz przedstawienie go Parlamentowi i Radzie.

Tytułem podsumowania sprawozdawczyni pragnie podkreślić konieczność udzielania konkretnych i szybkich odpowiedzi, które będą mogły doprowadzić do punktowego i trwałego spadku liczby zakażeń szpitalnych w Europie. Uznaje więc za konieczne wyznaczenie państwom członkowskim celów, nawet jeśli nie są one wiążące. Uważa również za konieczne zwrócenie się do Komisji o sporządzenie za 3 lata sprawozdania dla Parlamentu na temat postępów poczynionych przez państwa członkowskie i Unię Europejską w tej dziedzinie.


PROCEDURA

Tytuł

Bezpieczeństwo pacjentów

Odsyłacze

COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)

Data konsultacji z PE

23.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

3.2.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

3.2.2009

IMCO

3.2.2009

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

11.2.2009

IMCO

12.3.2009

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Amalia Satori

15.1.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

17.2.2009

 

 

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Christopher Heaton-Harris, Søren Bo Søndergaard

Data złożenia

3.4.2009

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności