Betänkande - A6-0239/2009Betänkande
A6-0239/2009

BETÄNKANDE om förslaget till rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner

3.4.2009 - (KOM(2008)0837 – C6‑0032/2009 – 2009/0003(CNS)) - *

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Amalia Sartori

Förfarande : 2009/0003(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0239/2009
Ingivna texter :
A6-0239/2009
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets rekommendation patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner

(KOM(2008)0837 – C6‑0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0837),

–   med beaktande av artikel 152.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0032/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0239/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till rekommendation

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det uppskattas att 8–12 % av de patienter som tas in på sjukhus i EU‑medlemsstaterna drabbas av negativa händelser under den tid de vårdas.

(2) Det uppskattas att 8–12 % av de patienter som tas in på sjukhus i EU‑medlemsstaterna drabbas av negativa händelser under den tid de vårdas, något som berör mellan 6,7 och 15 miljoner sjukhuspatienter och över 37 miljoner patienter som sökt sig till primärhälsovården.

Motivering

Det är viktigt att man är specifik och medveten om omfattningen av problemen och konsekvenserna för folkhälsan.

Ändringsförslag  2

Förslag till rekommendation

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) Det uppskattas att vårdrelaterade infektioner i genomsnitt drabbar var tjugonde patient, det vill säga 4,1 miljoner patienter årligen i EU. Omkring 37 000 dödsfall inträffar varje år till följd av sådana infektioner.

Motivering

Det är viktigt att påminna om att vårdrelaterade infektioner är bland de vanligaste och allvarligaste bland de oavsiktliga skadorna.

Ändringsförslag  3

Förslag till rekommendation

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Dålig patientsäkerhet är både ett allvarligt folkhälsoproblem och en stor ekonomisk belastning för de begränsade hälso- och sjukvårdsresurserna. Många negativa händelser kan undvikas, både på sjukhus och inom primärvården, eftersom systemrelaterade faktorer förefaller vara de främsta orsakerna.

(3) Dålig patientsäkerhet är både ett allvarligt folkhälsoproblem och en stor ekonomisk belastning för de begränsade hälso- och sjukvårdsresurserna. Många negativa händelser kan undvikas, inklusive de som beror på fel diagnos och/eller fel behandling, både på sjukhus och inom primärvården, eftersom begränsade ekonomiska resurser och systemrelaterade faktorer förefaller vara de främsta orsakerna.

Motivering

Systemrelaterade faktorer och organisatoriska lösningar, som inte åtföljs av ekonomiska investeringar i hälsovården som ökar på ett systematiskt sätt, kommer inte att förändra någonting.

En konsekvensbedömning (KOM(2008)3005) har visat att medicinska misstag och felaktiga diagnoser hör till de främsta orsakerna till negativa händelser i samband med hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag  4

Förslag till rekommendation

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) Bland de negativa, vårdrelaterade händelserna bedöms de vårdrelaterade infektionerna vara enkla att undvika. Medlemsstaterna måste införa verktyg för att minska antalet personer inom EU som varje år drabbas av negativa händelser med 20 procent.

 

 

Motivering

Kommissionens undersökningar bekräftar att en minskning av de negativa händelserna med 20 procent om året är realistisk. Metoderna för att bekämpa infektioner är välkända, och det går snabbt att sätta in dem. De vårdrelaterade infektionerna vållar omkring 37 000 dödsfall varje år. Det är alltså viktigt att sätta upp ett mål för minskningen, som medlemsstaterna måste uppnå senast 2015.

Ändringsförslag  5

Förslag till rekommendation

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Fakta tyder på att EU-medlemsstaterna har kommit olika långt när det gäller att utforma och införa effektiva och övergripande strategier för patientsäkerhet. Detta initiativ syftar därför till att staka ut ramarna för att stimulera policyutveckling och framtida insatser i och mellan medlemsstaterna med sikte på att behandla de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna inom EU.

(7) Fakta tyder på att EU-medlemsstaterna har kommit olika långt när det gäller att utforma och införa effektiva och övergripande strategier för patientsäkerhet. Detta initiativ syftar därför till att staka ut ramarna för att stimulera policyutveckling och framtida insatser i och mellan medlemsstaterna med sikte på att behandla de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna inom EU, särskilt vårdinrättningarnas ansvar för människors hälsa. I enlighet med artikel 152 i EG-fördraget får dessa insatser dock inte inkräkta på medlemsstaternas behörighet.

Motivering

Det är viktigt att man understryker de berörda aktörernas ansvar för patienterna.

Dubbelarbete måste undvikas. Verksamheten inom WHO och Europarådets rekommendationer om patientsäkerhet bör utvärderas noga, och kopplingen till eventuella ytterligare gemenskapsåtgärder bör stärkas för att samverkanseffekter ska uppnås. Detaljerade krav och riktlinjer i frågor som avser patientsäkerhet på EU-nivå förkastas däremot, med hänvisning till artikel 152.

Ändringsförslag  6

Förslag till rekommendation

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Patienter bör informeras och ges en starkare ställning genom medverkan i patientsäkerhetsarbetet. De bör informeras om säkerhetsnivåer och om hur de kan hitta tillgänglig och heltäckande information om system för klagomålshantering och prövning.

(8) Patienter bör informeras och ges en starkare ställning genom medverkan i patientsäkerhetsarbetet. De bör informeras om säkerhetsnivåer och om hur de kan hitta tillgänglig och heltäckande information om system för klagomålshantering och prövning. Frågor om ersättningens typ och ersättningsförfarandet tillhör dock de enskilda medlemsstaternas behörighet.

Motivering

Det är viktigt att medborgare som har lidit skada till följd av fel inom hälso- och sjukvårdssektorn får tillräcklig ersättning. I Rom I- och Rom II-förordningen fastställs dock redan den tillämpliga lagstiftningen för gränsöverskridande fall inom EU. Man får inte inkräkta på medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag  7

Förslag till rekommendation

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Jämförbara och aggregerade uppgifter bör samlas in på gemenskapsnivå i syfte att fastställa ändamålsenliga och tydliga program, strukturer och strategier för patientsäkerhet, och god praxis bör spridas bland medlemsstaterna. För att underlätta det ömsesidiga lärandet bör en gemensam terminologi för patientsäkerhet och gemensamma indikatorer utarbetas i samarbete mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen och med beaktande av arbetet i relevanta internationella organisationer.

(10) Jämförbara och aggregerade uppgifter bör samlas in på gemenskapsnivå i syfte att fastställa ändamålsenliga och tydliga program, strukturer och strategier för patientsäkerhet, och god praxis bör spridas bland medlemsstaterna. Dessa uppgifter får bara användas för att förebygga vårdrelaterade infektioner, med tanke på patientsäkerheten. För att underlätta det ömsesidiga lärandet bör en gemensam terminologi för patientsäkerhet och gemensamma indikatorer utarbetas i samarbete mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen och med beaktande av arbetet i relevanta internationella organisationer.

Motivering

Bestämmelserna om uppgiftsskydd måste absolut följas när uppgifterna samlas in. Inget missbruk får förekomma.

Ändringsförslag  8

Förslag till rekommendation

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel, t.ex. elektroniska patientjournaler eller elektronisk receptförskrivning, kan bidra till att förbättra patientsäkerheten, till exempel genom systematisk screening i syfte att upptäcka eventuella läkemedelsinteraktioner eller läkemedelsallergier.

(11) Informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel, t.ex. elektroniska patientjournaler eller elektronisk receptförskrivning, kan bidra till att förbättra patientsäkerheten, till exempel genom systematisk screening i syfte att upptäcka eventuella läkemedelsinteraktioner eller läkemedelsallergier, enligt kommissionens rekommendation 2008/594/EG av den 2 juli 2008 om gränsöverskridande interoperabilitet för elektroniska patientjournalsystem1.

 

__________________

1 EUT L 190, 18.7.2008, s. 37.

Ändringsförslag  9

Förslag till rekommendation

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Äldre personer löper större risk att drabbas av smittsamma sjukdomar under sjukhusvistelser. Därför bör deras behov som specifik grupp undersökas och åtgärder vidtas för att uppfylla deras behov, så att de får en bättre rehabilitering och kan återfå hälsan snabbare.

Motivering

Äldre har ofta svagare immunsystem och löper större risk än yngre att smittas av sjukdomar medan de behandlas på sjukhus. Det behövs forskning om deras speciella behov, eftersom äldre patienter måste få lika bra sjukvård som andra medborgare. Målet bör vara att alla personer ska rehabiliteras.

Ändringsförslag  10

Förslag till rekommendation

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det saknas tillräcklig information om vårdrelaterade infektioner för att man ska kunna göra meningsfulla jämförelser mellan vårdinrättningarna genom övervakningsnätverk, övervaka de vårdrelaterade patogenernas epidemiologi samt utvärdera och styra strategier för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. Övervakningssystem bör därför upprättas eller stärkas vid vårdinrättningarna samt på regional och nationell nivå.

(15) Det saknas tillräcklig information om vårdrelaterade infektioner för att man ska kunna göra meningsfulla jämförelser mellan vårdinrättningarna genom övervakningsnätverk, övervaka de vårdrelaterade patogenernas epidemiologi samt utvärdera och styra strategier för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. Övervakningssystem bör därför upprättas eller stärkas vid vårdinrättningarna samt på regional och nationell nivå. Genom en förbättrad insamling av uppgifter på regional, nationell och europeisk nivå bör det bli lättare att fastställa de direkta sambanden mellan å ena sidan kvaliteten på de strategier, system och strukturer som tillämpas för att garantera patientsäkerheten och å andra sidan de resultat som uppnåtts på området.

Motivering

Det är nödvändigt att förbättra övervakningssystemen, så att man får mer heltäckande information om vårdrelaterade infektioner och kan fastställa sambanden mellan de strategier, system och strukturer som tillämpas och de resultat som uppnåtts. På så sätt kan man förbättra vården till patienterna och minska sjukhusinfektionerna.

Ändringsförslag  11

Förslag till rekommendation

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna måste kunna minska antalet personer som drabbas av vårdrelaterade infektioner. Bland de olika verktyg som kan övervägas är det särskilt viktigt att rekrytera fler sjuksköterskor som är specialiserade på infektionskontroll.

Motivering

Kommissionens undersökningar bekräftar att det är nödvändigt att rekrytera omkring 8 700 sjuksköterskor som är specialiserade på infektionskontroll för att man snabbt och effektivt ska kunna minska de vårdrelaterade infektionerna. Det optimala förhållandet är en sjuksköterska specialiserad på vårdrelaterade infektioner per 250 sjukhussängar.

Ändringsförslag  12

Förslag till rekommendation

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Vidare bör medlemsstaterna och vårdinrättningarna överväga att anlita ombud som ett stöd för specialistsjuksköterskor på klinisk nivå på akutmottagningar och lokala inrättningar.

Ändringsförslag  13

Förslag till rekommendation

Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c) För att de negativa händelserna på grund av hälsovård ska kunna minska bör medlemsstaterna uppmanas att sätta upp lokala och nationella mål för rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal specialiserad på infektionskontroll. Målsättningen bör vara att uppnå det rekommenderade förhållandet en sjuksköterska per 250 sjukhussängar senast 2015.

Motivering

Det behövs fler anställda inom vården som är specialiserade på infektionskontroll för att man ska kunna förbättra patientsäkerheten. Det exakta antalet personer som behövs beror dock på vilken typ av behandling som utförs på sjukhuset, så målen bör sättas på lokal och nationell nivå.

Ändringsförslag  14

Förslag till rekommendation

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Kommissionen bör lägga fram förslag om hur omloppet av förfalskade läkemedel ska motarbetas och hur patienter och vårdpersonal ska kunna skyddas från nålsticksskador.

Ändringsförslag  15

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel Ia (nytt) – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ia. MINSKNINGSMÅL

Ändringsförslag  16

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel Ia (nytt) – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna bör införa verktyg för att minska antalet personer som drabbas av negativa händelser på grund av hälsovård med 20 procent årligen inom EU, vilket motsvarar ett mål om att minska dessa händelser med 900 000 fall om året senast 2015.

Motivering

Kommissionens undersökningar bekräftar att en minskning av de negativa händelserna med 900 000 fall om året är realistisk. Metoderna för att bekämpa infektioner är välkända, och det går snabbt att sätta in dem. De vårdrelaterade infektionerna vållar omkring 37 000 dödsfall varje år. Det är alltså viktigt att sätta upp ett mål för minskningen, som medlemsstaterna måste uppnå senast 2015.

Ändringsförslag  17

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Utse en eller flera behöriga myndigheter för patientsäkerhet inom sina territorier.

(a) Utse behöriga myndigheter på olika administrativa och lokala nivåer, ansvariga inom sina territorier för patientsäkerhet samt övervakning och samordning av insatser inriktade på att förbättra folkhälsan.

Motivering

Det finns inte myndigheter för samordning av verksamheten inom hälsovården på regional nivå i alla medlemsstater (t.ex. inte i Polen).

Ändringsförslag  18

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Stödja utformning av säkrare system, processer och redskap, inklusive användning av informations- och kommunikationsteknik.

(c) Stödja utformning av säkrare och mer användarvänliga system, processer och redskap, inklusive användning av informations- och kommunikationsteknik.

Motivering

Utformningen av system, processer och redskap bör ta hänsyn till användarnas behov och kapacitet.

Ändringsförslag  19

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Informera patienterna om riskerna med behandlingen och införa rättsliga verktyg som gör det lättare att kräva skadestånd för hälsoskador, även från läkemedelsföretag.

Motivering

I de nya medlemsländerna är många skadelidande inte medvetna om vilka rättigheter de har eller vilka skadestånd de kan kräva och från vilken aktör.

Ändringsförslag  20

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Lämna korrekt information om omfattning, typ och orsaker när det gäller misstag, negativa händelser och tillbud.

(a) Lämna korrekt information om omfattning, typ och orsaker när det gäller misstag, negativa händelser och tillbud samt fastställa vem som bär ansvaret för dem.

Motivering

Patienten måste få veta vem som rent konkret bär ansvaret för vad.

Ändringsförslag  21

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Ge möjlighet till konfidentiellt utbyte av information mellan sjukvårdsmyndigheter i olika medlemsstater om anställda inom hälso- och sjukvården som gjort sig skyldiga till försumlighet eller felbehandling.

Ändringsförslag  22

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Anordna lämplig utbildning och fortbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal om korrekt handhavande av medicinteknisk utrustning i överensstämmelse med funktionsbeskrivningen och specifikationerna i bruksanvisningarna, så att hälsorisker och negativa effekter kan förebyggas, inklusive sådana som beror på återanvändning av utrustning som inte är avsedd att återanvändas.

Motivering

Vårdpersonalen behöver bästa möjliga kunskap om hur den utrustning de använder för behandling fungerar och ska användas på rätt sätt. Bara om de har denna kunskap kan de minimera sådana risker för patienterna och dem själva som skulle kunna uppstå på grund av felaktig användning av vårdutrustning, till exempel återanvändning av utrustning som utformats och tillverkats för att användas en enda gång och för enbart en patient.

Ändringsförslag  23

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Samla och utbyta jämförbara uppgifter och information på EU-nivå om resultat av patientsäkerhetsarbetet i fråga om typer och antal för att underlätta det ömsesidiga lärandet och stödja fastställandet av prioriteringar.

(c) Samla och utbyta jämförbara uppgifter och information på EU-nivå om resultat av patientsäkerhetsarbetet i fråga om typer och antal för att underlätta det ömsesidiga lärandet och stödja fastställandet av prioriteringar. Omfattningen och kostnaderna för uppgiftsinsamlingen samt användningen av uppgifterna ska stå i proportion till de förväntade fördelarna. Uppgifterna bör samlas in enbart för att uppnå målet (att minska vårdrelaterade infektioner genom ömsesidigt lärande).

Motivering

Det samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen som efterlyses i fråga om klassificering, kodifiering och insamling av uppgifter får inte medföra en rätt för kommissionen att dra slutsatser av de uppgifter som samlats in.

Ändringsförslag  24

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel II – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Ge möjlighet till samarbete och utbyte av erfarenheter och bästa metoder mellan sjukhuschefer, kliniska enheter och patientföreningar i hela EU i fråga om initiativ för patientsäkerhet på lokal nivå.

Ändringsförslag  25

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Införa effektiva verktyg för riskbedömning, bland annat diagnostisk sållning av patienter före intagning, så att man snabbt kan identifiera omständigheter som kräver ytterligare försiktighetsåtgärder.

Motivering

Det är av vital betydelse att patienterna undersöks innan de tas in på sjukhus och att man snabbt kan diagnostisera och sätta in behandling för dem som bär på infektioner som t.ex. MRSA, för att skydda deras hälsa och förhindra att de för vidare infektioner till andra patienter och vårdpersonal.

Ändringsförslag  26

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa) Ge adekvat skydd åt hälso- och sjukvårdspersonal genom vaccinering, profylax efter exponering, rutinmässig diagnostisk sållning, personlig skyddsutrustning samt genom användning av medicinteknisk utrustning som minskar exponeringen för blodburna infektioner.

Motivering

Vårdpersonalen riskerar att smittas av potentiellt livshotande infektioner varje dag, som kan spridas till patienter och vidare ut i samhället.

Ändringsförslag  27

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led -ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ab) Införa ett effektivt vårdhygieniskt arbete på inrättningar för långtidsvård och rehabilitering.

Motivering

Det är viktigt att hemmen för långtidsvård inte förbises. Hög patientbeläggning, lokalernas utformning, omfattande medicinering, trycksår och användning av katetrar är alla faktorer som gör långtidsvården till en idealisk grogrund för MRSA och andra infektioner.

Ändringsförslag  28

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Stärka det vårdhygieniska arbetet vid vårdinrättningarna.

b) Stärka det vårdhygieniska arbetet vid vårdinrättningarna och säkra högsta nivå av renlighet, hygien och vid behov asepsis

 

i) för material som används vid mottagning av patienter och under patienternas vistelse,

 

ii) för medicinskt och paramedicinskt material, elektromedicinsk utrustning som används för patienterna samt för utdelning av läkemedel,

 

iii) på vårdinrättningar som ägnas åt patientvård.

Motivering

För att förebygga nosokomiala infektioner måste man säkra högsta möjliga nivå av renlighet, hygien och vid behov asepsis för allt material som patienterna kommer i kontakt med.

Ändringsförslag  29

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led b – ny strecksats

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Främja handhygienen hos hälso- och sjukvårdspersonalen.

Motivering

Infektioner sprids vanligtvis via vårdpersonalens och andra personers händer, som kommer i kontakt med smittade patienter eller förorenade ytor.

Ändringsförslag  30

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led b – ny strecksats

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Förbättra förebyggandet av och kampen mot spridning av sjukdomar bland och via medicinsk och paramedicinsk personal genom att genomföra de strategier för profylax som krävs, däribland vaccineringskampanjer för personalen, som är helt nödvändiga.

Motivering

Medicinsk och paramedicinsk personal är inte enbart utsatt för risker att smittas av sjukdomar och vårdrelaterade infektioner, utan utgör även en potentiell smittkälla. Medlemsstaterna bör därför sträva efter att garantera både personalens och patienternas säkerhet. Bland de olika verktygen som syftar till att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner är det även viktigt att man anordnar vaccineringskampanjer som riktas till personalen.

Ändringsförslag  31

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Främja utbildning och fortbildning för vårdpersonal i medlemsstaterna och vid vårdinrättningarna.

d) Främja utbildning och fortbildning för vårdpersonal och paramedicinsk personal i medlemsstaterna och vid vårdinrättningarna, med särskild tonvikt på nosokomiala infektioner och antibiotikaresistens hos virus.

Motivering

Antibiotikaresistens hos virus är en av de viktigaste orsakerna till nosokomiala infektioner och bör vara det dominerande inslaget i fortbildning för vårdpersonal på alla nivåer. För att minska de nosokomiala infektionerna är det nödvändigt att säkerställa en fördjupad och fortlöpande fortbildning för all personal som arbetar inom vården.

Ändringsförslag  32

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Förbättra patientinformationen.

e) Förbättra patientinformationen via det sociala hälsovårdsnätverket och genom återkommande upplysningskampanjer via tidningar, radio, tv och Internet.

Motivering

Det är avgörande att patienterna får fullständig information om risker, säkerhetsnivåer och vilka försiktighetsåtgärder som gäller för att undvika misstag och nosokomiala infektioner. Det är alltså viktigt att man regelbundet anordnar upplysningskampanjer med hjälp av olika medier.

Ändringsförslag  33

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Stödja forskning.

f) Stödja forskning, bland annat kring möjliga medicinska användningsområden för nanoteknik och nanomaterial.

Motivering

Bland de många användningsområdena för nanoteknik och nanomaterial tillhör de medicinska de mest lovande. Till exempel kan en modifiering av nanostrukturerna på ytan i de material som används vid sjukhusbyggen i syfte att göra materialen rena eller sterila vara ett viktigt vapen i kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Ändringsförslag  34

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Rapportera samtliga fall av vårdrelaterade infektioner som berör ett väsentligt antal patienter till Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Ändringsförslag  35

Förslag till rekommendation

Del I – kapitel III – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb) Genomföra upplysningskampanjer riktade till allmänhet och vårdpersonal i syfte att förändra arbetssätt som leder till antibiotikaresistens.

Ändringsförslag  36

Förslag till rekommendation

Del II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

DEL II: RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

DEL II: ÅTGÄRDER FRÅN KOMMISSIONEN

Motivering

Bland de många användningsområdena för nanoteknik och nanomaterial tillhör de medicinska de mest lovande. Till exempel kan en modifiering av nanostrukturerna på ytan i de material som används vid sjukhusbyggen i syfte att göra materialen rena eller sterila vara ett viktigt vapen i kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Ändringsförslag  37

Förslag till rekommendation

Del II – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Kommissionen bör se närmare på vilka delar av den befintliga gemenskapsrätten som kan stärkas för att förbättra patientsäkerheten, till exempel genom att säkerställa att tillsynsmyndigheter utbyter information om disciplinära förfaranden mot enskilda vårdanställda, vare sig de avslutats eller fortfarande pågår, och inte enbart om deras grundkvalifikationer, när vårdpersonal korsar gränser inom EU.

Ändringsförslag  38

Förslag till rekommendation

Del II – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1b) Kommissionen uppmanas att ta fram ett dokument om förebyggande av nosokomiala infektioner, riktat till patienterna, på grundval av den praktiska handledning om förebyggande av nosokomiala infektioner som WHO utarbetade 20021.

 

_____________________

1 WHO, Praktisk handledning om förebyggande av nosokomiala infektioner, första utgåvan december 2002 (andra utgåvan publicerad 2008).

Motivering

De praktiska riktlinjer som Världshälsoorganisationen (WHO) tog fram 2003 om bekämpande av infektioner inom hälsovården är ett verktyg som visat sig vara till stor nytta. Dessa riktlinjer riktar sig dock främst till vårdpersonalen. Ett europeiskt dokument som riktas särskilt till patienterna kan bli viktigt i kampen mot de nosokomiala infektionerna och skulle utrusta patienterna med grundläggande kunskaper på området patientsäkerhet.

Ändringsförslag  39

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – rad 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En händelse som medför en skada hos en patient. Med skada avses en nedsättning i kroppens struktur eller funktion och/eller en deletär effekt av denna.

En händelse som medför en skada hos en patient och som inträffat under vård. Med skada avses en permanent eller tillfällig nedsättning i kroppens struktur eller funktion och/eller en deletär effekt av denna.

Motivering

Bland de negativa händelserna är det viktigt att man också specificerar tillfälliga nedsättningar i kroppens struktur eller funktion.

Ändringsförslag  40

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – rad 4 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En inrättning där vårdpersonal tillhandahåller sekundär- eller tertiärvård.

En offentlig, privat eller ideell inrättning för hälsovård där vårdpersonal eller frivilligarbetare tillhandahåller sekundär- eller tertiärvård.

Motivering

Den nuvarande definitionen återspeglar inte den varierande organisationen av hälsovården i EU eller det faktum att kliniker, sjukhus och hospices även drivs av klosterordnar och trossamfund samt av välgörenhetsorganisationer och stiftelser.

Ändringsförslag  41

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – rad 9 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det faktum att en patient inte utsätts för undvikbar eller potentiell skada inom hälso- och sjukvården.

Avsaknad av negativa händelser. Med negativ händelse avses en händelse som medför en skada som snarare beror på behandlingen än på sjukdomen. Denna negativa händelse kan gå att undvika eller vara oundviklig.

Ändringsförslag  42

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – rad 14 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar vid kliniska avdelningar och som fungerar som sambandspersonal mellan sina avdelningar och en enhet för vårdhygien. Hygienombuden bidrar till att bättre förebygga och övervaka infektioner vid sina avdelningar och ger återkoppling till enheten för vårdhygien.

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom motsvarande områden och som fungerar som sambandspersonal mellan sitt arbetsområde och en enhet för vårdhygien. Hygienombuden bidrar till att bättre förebygga och övervaka infektioner inom sina områden och ger återkoppling till enheten för vårdhygien.

Motivering

I detta sammanhang är en mer neutral definition att föredra för att man ska kunna betona att infektioner inte enbart förekommer på sjukhus utan också inom andra hälso- och sjukvårdsområden, t.ex. på läkarmottagningar. Också här bör man garantera en hög nivå av patientskydd för att inga andra patienter ska löpa någon risk i samband med senare behandlingar.

Ändringsförslag  43

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – kapitel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Acceptera och underlätta användningen av verktyg för informations- och kommunikationsteknik, exempelvis elektroniska bruksanvisningar, så att användarnas kunskaper om de medicinska produkterna ökar.

Motivering

Om vårdpersonalen får bättre kunskaper om hur medicinska produkter fungerar och används på rätt sätt minskar risken för felaktig användning, och därmed utsätts de patienter som behandlas med produkterna för mindre risker. Nya IKT-verktyg, som elektroniska bruksanvisningar med t.ex. bilder eller filmer, kan bidra till att öka kunskaperna om medicinska produkter på ett betydande sätt.

Ändringsförslag  44

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – kapitel 1 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Anordna lämplig utbildning och fortbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal om korrekt handhavande av medicinteknisk utrustning i överensstämmelse med funktionsbeskrivningen och specifikationerna i bruksanvisningarna, så att hälsorisker och negativa effekter kan förebyggas, inklusive sådana som beror på återanvändning av utrustning som inte är avsedd att återanvändas.

Motivering

Vårdpersonalen behöver bästa möjliga kunskap om hur den utrustning de använder för behandling fungerar och ska användas på rätt sätt. Bara om de har denna kunskap kan de minimera sådana hälsorisker för patienterna och dem själva som skulle kunna uppstå på grund av felaktig användning av vårdutrustning, till exempel återanvändning av utrustning som utformats och tillverkats för att användas en enda gång och för enbart en patient.

Ändringsförslag  45

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – del 1 – punkt 7 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ab) Stimulera forskning om bland annat medicinska användningsområden för nanoteknik och nanomaterial.

Motivering

Bland de många användningsområdena för nanoteknik och nanomaterial tillhör de medicinska de mest lovande. Till exempel kan en modifiering av nanostrukturerna på ytan i de material som används vid sjukhusbyggen i syfte att göra materialen rena eller sterila vara ett viktigt vapen i kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Ändringsförslag  46

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – kapitel 2 – punkt 1 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– integrera vårdhygieniska åtgärder i patienternas vårdprogram,

– integrera vårdhygieniska åtgärder i patienternas vårdprogram, däribland vaccineringskampanjer för personalen, som är helt nödvändiga,

Motivering

Medicinsk och paramedicinsk personal är inte enbart utsatt för risker att smittas av sjukdomar och vårdrelaterade infektioner, utan utgör även en potentiell smittkälla. Medlemsstaterna bör därför sträva efter att garantera både personalens och patienternas säkerhet. Bland de olika verktyg som syftar till att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner är det även viktigt att man anordnar vaccineringskampanjer som riktas till personalen.

MOTIVERING

Vårdkvaliteten i Europa förbättras ständigt, tack vare en medicinsk vetenskap som befinner sig i ständig utveckling och som bland annat gör det möjligt att avsevärt förkorta eller rent av att undvika sjukhusvistelserna.

Inte desto mindre kan den medicinska behandlingen i vissa fall orsaka skador på patienternas hälsa. Vissa negativa effekter är kopplade till risker som är förenade med ingreppen eller läkemedlen, men andra framkallas av medicinska misstag som skulle kunna undvikas eller av infektioner som uppstår på vårdinrättningen.

Europeiska kommissionens undersökningar visar att 8–12 procent av sjukhuspatienterna i EU:s medlemsstater råkar ut för negativa händelser. I absoluta tal handlar det om mellan 6,7 och 15 miljoner patienter. Till detta kommer de omkring 37 miljoner patienter som sökt sig till primärhälsovården och som varje år drabbas av negativa effekter som direkt är kopplade till den givna vården.

Till de vanligaste negativa effekterna av vården hör infektioner som uppkommit på sjukhus och andra vårdinrättningar. Sådana infektioner drabbar i genomsnitt en sjukhuspatient av tjugo, sammanlagt 4,1 miljoner patienter om året.

Ännu mer oroande är att de nosokomiala infektionerna årligen leder till omkring 37 000 dödsfall och hör till de vanligaste och allvarligaste oavsiktliga skadorna.

Bland de faktorer som gynnar framväxt och spridning av nosokomiala infektioner återfinns

§ utveckling av antibiotikaresistens hos virus,

§ hög sjukhusbeläggning,

§ många patientförflyttningar,

§ otillräckliga anvisningar till patienterna från personalens sida,

§ bristande handhygien och brister i diverse infektionsförebyggande åtgärder,

§ felaktigt handhavande av vårdutrustning.

I de flesta fall går det att undvika negativa effekter kopplade till vården i allmänhet och nosokomiala infektioner i synnerhet. Andelen på 8–12 procent av patienterna som varje år råkar ut för negativa effekter på grund av mottagen vård kan, och bör, minskas.

För att göra detta måste EU och dess medlemsstater först och främst bli medvetna om omfattningen av företeelsen genom insamling av uppgifter på regional, nationell och europeisk nivå. Uppgifterna kan sedan utnyttjas för att fastställa säkrare samband mellan kvaliteten på de strategier, system och strukturer som tillämpas och de resultat som uppnåtts i samband med arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Det är också viktigt att medlemsstaterna kan sätta upp tydliga mål för att förbättra den vård som ges till medborgarna. En minskning av de vårdrelaterade infektionerna på 20 procent senast 2015 är ett önskvärt och realistiskt mål. Metoderna för att bekämpa infektionerna är välkända och det går snabbt att sätta in dem. Folkhälsan är en grundläggande angelägenhet och en rättighet. Att 37 000 människor varje år avlider i infektioner som de fått till följd av mottagen vård är en alltför hög siffra, som är oacceptabel för EU-medborgarna.

För att uppnå målet att minska dessa infektioner med 900 000 fall om året (dvs. med 20 %) senast 2015 måste medlemsstaterna och EU-institutionerna införa de nödvändiga verktygen, var och en inom sitt behörighetsområde. Bland andra strategier är det särskilt önskvärt att

§ öka tillgången till sjuksköterskor som är specialiserade på infektionskontroll,

§ främja utbildning och fortbildning för vårdpersonal och paramedicinsk personal, med särskild tonvikt på nosokomiala infektioner och på den antibiotikaresistens hos virus som orsakar dessa,

§ stödja forskningen på området, med särskild uppmärksamhet på ny teknik.

Med tanke på subsidiaritetsprincipen bör EU-institutionerna, företrädesvis kommissionen, spela en viktig roll för att underlätta utbyte av uppgifter och bästa praxis. Föredraganden skulle framför allt vilja uppmana kommissionen att ta fram ett dokument till patienterna för att förebygga nosokomiala infektioner och presentera detta för parlamentet och rådet.

Sammanfattningsvis vill föredraganden lyfta fram behovet av en konkret och skyndsam reaktion som kan leda till en snabb och varaktig minskning av de nosokomiala infektionerna i Europa. Därför är det nödvändigt att sätta upp mål för medlemsstaterna, även om de inte är bindande. Kommissionen bör också inom tre år underrätta parlamentet om de framsteg som medlemsstaterna och EU uppnått på området.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Patientsäkerhet

Referensnummer

KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

3.2.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

3.2.2009

IMCO

3.2.2009

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

11.2.2009

IMCO

12.3.2009

 

 

Föredragande

       Utnämning

Amalia Sartori

15.1.2009

 

 

Behandling i utskott

17.2.2009

 

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Christopher Heaton-Harris, Søren Bo Søndergaard

Ingivande

3.4.2009