ДОКЛАД Предложение за регламент на Eвропейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

3.4.2009 - (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Gabriele Stauner

Процедура : 2008/0267(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0242/2009
Внесени текстове :
A6-0242/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0867),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  159, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е представено от Комисията (C6‑0518/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по регионално развитие (A6‑0242/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Световната финансова криза засегна сериозно Европейската общност. Ограничаване на кредитирането, падащи цени на недвижимата собственост, постоянно появяващи се информации за загуби в европейския банков сектор, възлизащи на милиарди, както и сривове на курсовете на борсите доведоха и ще продължат да водят до все по-силна загуба на доверие, а по този начин и до свиване на търсенето и инвестициите. По оценки на икономически експерти ЕС няма да реализира ръст през 2009 г. без предприемане на коригиращи действия и съществуват опасения, че някои държави-членки ще изпаднат във фаза на рецесия, така че може да се очаква милиони да загубят своята работа.

Целта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е да подпомага резултатно работниците, съкратени вследствие на глобализацията. Той беше създаден през декември 2006 г. и срокът му за прилагане е до 2013 г. Максималното годишно финансиране на Фонда възлиза на 500 милиона евро и се използва за подкрепа на активни мерки на пазара на труда, напр. за помощ при търсене на работа или под формата на помощи за преквалификация и помощи за мобилност.

До момента Фондът страдаше предимно от това, че поради високите критерии за намеса потенциалът на Фонда не можеше да се използва, така че до средата на 2008 г. са подпомогнати едва 15 000 работници, като средният размер на помощите е възлизал на 4500 евро. Затова се приветства намаляването на броя на съкращенията като критерий за намеса с 50% на 500 съкращения, тъй като изследвания на Комисията са показали, че в изследвания период в 73 случая са били съкратени работници в предприятия, които съкращават по-малко от 1000, но повече от 500 работници, така че отслабването на критерия съкращения би могло да допринесе за по-добра солидарност. Освен това опитът е показал, че в някои случаи, напр. в автомобилната промишленост, засегнатите предприятия наистина успяват чрез интелигентно и гъвкаво разпределение на работното време да избегнат съкращения, но предприятията от промишлености, които са техни доставчици, и които често са средни или малки предприятия, са сериозно засегнати от намаляване на производството. Ето защо трябва да се приветства факта, че критериите за намеса са определени така гъвкаво, че в обосновани случаи държавите-членки да могат да се намесват с помощта на този фонд и на малки трудови пазари.

Предвид предстоящата икономическа и финансова криза комисията реши в полза на едно временно завишаване на съфинансирането на 75% от общата сума до 2010 г., за да не стане необходимо да отказва финансова подкрепа на засегнатите от съкращения работници поради липса на държавни средства на съответния регион или провинция, а критерият за намеса - 500 съкратени работници в рамките на 4 месеца, за предприятия на ниво Nuts II - следва да се удължи с няколко дни, за да няма нужда да се отказва солидарността на Общността със съкратените, защото в рамките на период от 4 месеца са били съкратени малко по-малко от 500 работника, а след това броят е надхвърлил 500.

В хода на работа поради споменатите вече причини комисията в своето мнозинство счете, че предложението на Европейската комисия следва да бъде прието без изменения.

Мнение на малцинството (3.4.2009)

съгласно член 48, параграф 3 от Правилника за дейността

изразено от Gabriele Stauner

Малцинството, включително докладчикът, отхвърля тази позиция по следните съображения.

Процент на съсфинансоране в размер на 75% е твърде висок, тъй като критериите са намалени, а броят на имащите право на помощ въз основан на новата дефиниция за намеса драстично бе увеличен. Средствата на фонда биха могли да бъдат изразходвани твърде бързо и да се стигне до възможни откази на заявления.

Освен това критериите за намеса трябва да важат не само до 2010 г., не може за всяка нова криза да бъдат издавани нови правни разпоредби.

Техническата помощ следва да се намали, за да могат наличните средства да се насочат към засегнатите, а не за подготвителни мерки, съпътстващи действия, информация и административна помощ, за които Комисията би могла да намери финансиране и от други бюджетни редове.

С пренасянето на разпоредбите от Европейския социален фонд, а именно за стандартизиране на косвените разходи, следва да се опрости администрацията.

Освен това докладчикът държеше на това, финансовите помощи да се обвържат със засегнатите лица и да им се даде възможност да се обучават и квалифицират за професии на бъдещето, но да се изключат семейни плащания. Семейните плащания, които създават по-голяма гъвкавост на трудовия пазар, трябва да се разглеждат като мярка на политиката на трудовия пазар на държавите-членки, от която следва да се възползват не само тези, загубили работните си места заради глобализацията. Критерият за намеса "работник в неизгодно положение" беше уточнен, за да се подобри правната сигурност.

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (3.3.2009)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Докладчик по становище: Mia De Vits

КРАТКА ОБОСНОВКА

Като цяло докладчикът е съгласна с предложението на Европейската комисия за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за фонда за приспособяване към глобализацията. Като се имат предвид огромният брой съкращения, предприети неотдавна в реалната икономика поради финансовата криза, настоящото адаптирано предложение би могло да се превърне във важен инструмент за подкрепа и подпомагане с цел задържане на работниците от специфичните промишлени сектори, засегнати от кризата. Действително, както сочи опитът напоследък, намесата посредством инструмента ЕФПГ води до положителни резултати.

С оглед умножаване на положителните резултати докладчикът одобрява основните изменения в предложението на Комисията като например разширяването на обхвата на регламента за ограничен период от време, разширяването на системата на съфинансиране, както и възможно най-широкото разясняване на мерките, които трябва да приемат държавите-членки, чрез ресурсите на ЕФПГ, а също така и удължаването на срока за получаване на помощ от ЕФПГ на 24 месеца, за да се предостави достатъчно време, така че чрез мерките успешно да се пренасочват по-специално най-уязвимите работници към нови работни места.

Въпреки това следва да се добавят някои изменения и пояснения с цел да се повиши правната сигурност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1927/2006

Член 2 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) най-малко 500 съкращения за период от 4 месеца в предприятие в държава-членка, включително съкратени работници при доставчици или производители надолу по веригата, или

а) най-малко 500 съкращения за период от шест месеца в предприятие в държава-членка, включително съкратени работници при доставчици или производители надолу по веригата, или

Обосновка

Чрез удължаване на периода от четири месеца с още два изменението позволява да се отчетат в по-голяма степен последиците от кризата.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1927/2006

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Едно съкращение може да се брои за целите на изчисляването на броя на съкращенията, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), или от момента на индивидуалното предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовия договор на съкратения работник, или от момента на de facto прекратяване на договора преди неговото изтичане поради причини, несвързани със съответния отделен работник. Във всеки отделен случай трябва да бъде избрана една от двете възможности и да бъде посочена в заявлението.

Всички видове съкращения се вземат предвид и се броят за целите на изчисляването на броя на съкращенията, посочени в алинея първа, букви а), б) и в), или от момента на индивидуалното предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовия договор на съкратения работник, или от момента на de facto прекратяване на договора преди неговото изтичане поради причини, несвързани със съответния отделен работник. Във всеки отделен случай трябва да бъде избрана една от двете възможности и да бъде посочена в заявлението.

Обосновка

Понятието „съкращения“ следва да се тълкува в по-широк смисъл. Следва да се вземат под внимание и временните договори.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1927/2006

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На база на оценката, извършена в съответствие с член 5, параграф 5, особено като вземе предвид броят на работниците, които трябва да бъдат подпомогнати, планираните дейности и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-кратки срокове размера на финансовото участие, ако има такова, което може да бъде предоставено в рамките на наличните средства. Този размер не може да надвишава 75 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, буква г).

1. На база на оценката, извършена в съответствие с член 5, параграф 5, особено като вземе предвид броя на работниците, които трябва да бъдат подпомогнати, планираните дейности и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-кратки срокове и във всеки случай след не повече от три месеца размера на финансовото участие, ако има такова, което може да бъде предоставено в рамките на наличните средства. Този размер не може да надвишава 75 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, буква г). Размерът може да възлиза на 75 % от общо предвидените разходи, ако държавата-членка е способна да докаже, че предложените действия ще ускорят прехода към нисковъглеродна икономика и създаването на щадящи околната среда работни места.

Обосновка

Като се прибави точно указание за периода, държавите-членки могат да бъдат сигурни, че ще получат достъп до финансовите средства по най-бърз начин. Както се потвърждава в Европейски план за икономическо възстановяване, стратегическата цел е да се ускори преходът към нисковъглеродна икономика и да се създадат „зелени работни места“.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Преходни разпоредби

 

Настоящият регламент се прилага по отношение на всички заявления, внесени в Комисията считано от 1 януари 2009 г. Комисията преразглежда действащите споразумения със съответните държави-членки с цел да се провери дали спазват настоящия регламент.

Обосновка

Предвид правната сигурност следва да има ясно указание, така че да се уточни от кой момент нататък се прилагат новите разпоредби.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Позовавания

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от  

        Дата на обявяване в заседание

ECON

15.1.2009

 

 

 

Докладчик по становище               

        Дата на назначаване

Mia De Vits

14.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

11.2.2009

 

 

 

Дата на приемане

2.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Мариела Величкова Баева, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (10.3.2009)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Докладчик по становище: Monica Giuntini

КРАТКА ОБОСНОВКА

Както посочи комисията по регионално развитие в своето становище от 2006 г., глобализацията на икономическата дейност и търговията доведе до безброй преимущества за европейския пазар в смисъл на избор, конкурентни цени, технологично обновление и постепенен преход от слединдустриално общество към развиващо се общество на знанието. Това благоприятно развитие е за сметка на висока степен на променливост и несигурност на пазара на труда, което поражда сериозна безработица в преди това високопродуктивни индустриални центрове и региони. Придружава го и съпътстващ упадък на относителното благосъстояние на работещите, тъй като някои дружества се изместиха в региони, които предлагат по-евтин труд и данъчни или други облекчения. Явлението изместване на производството не е новост. Но то се разрасна от явление в национален или междурегионален мащаб в световно явление, което принуди Европейската комисия да предложи създаването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да се предоставя известна финансова помощ на хората, останали без работа поради изместване на производството.

Както посочва Комисията в своето изложение на мотивите, безпрецедентната финансова криза и икономическият спад, които нанасят удари на световната икономика в по-голяма или по-малка степен от 2007 г. насам, „ще причиняват мащабни съкращения“.

По тази причина, за да бъде ефективен Европейският фонд за приспособяване към глобализацията в качеството си на инструмент за облекчаване на последиците от кризата, е повече от желателно финансовите ресурси, разпределени за този фонд, да бъдат увеличени и да се създаде целеви бюджетен ред в рамките на съответната бюджетна функция.

Комисията подчертава, че същината на фонда за приспособяване към глобализацията е да се покаже солидарност с хората, останали без работа поради икономическите смущения, причинени от събития в световен мащаб. Всякакви други действия сериозно биха нарушили принципите на вътрешния пазар, които изключват предприемането на мерки само на равнище Общност.

Предложението на Комисията е с подчертано технически характер и е резултат от задълбочена консултация с експерти, социални партньори и други заинтересовани лица от държавите-членки, проведена през 2008 г.

Докладчикът одобрява по-конкретно някои от предложените изменения на Регламента за ЕФПГ като например свързаните с ускоряването и подобряването на достъпа до средствата, намаляването на прага на съкращенията от 1000 на 500, включването на работниците, съкратени преди започването на референтния период, към имащите право на подпомагане от ЕФПГ и удължаване на периода за усвояване на ЕФПГ от 12 на 24 месеца.

Ефективността на инструмента е заложена в прилагането му; параграф 2, буква а) от изменения член 5 е от съществено значение за неговия успех, тъй като определя правилата и необходимостта да се покаже причинно-следствената връзка между съответните съкращения и големите структурни промени в световните модели или финансовата и икономическа криза. Установяването е определено необходимо, за да се направи разлика между непредсказуемите събития и събитията, които са очевиден резултат от лошо управление или несъобразени с правилата на конкуренцията практики, допуснати от работодателя. Ясно е, че установяването на такава задължителна връзка няма да бъде лесно и може да разкрие нови възможности за злоупотреба. По тази причина докладчикът напълно подкрепя разпоредбите в новия член 8, съгласно който, ако са изпълнени ограничен брой условия, се дава възможност ЕФПГ да се използва за финансиране на подготовката, наблюдението и техническата помощ, одита и контрола.

В своето становище от 2006 г. комисията по регионално развитие предложи периодът, в рамките на който се предприема минималният брой съкращения, посочен в член 2, буква б), да се удължи на 12 месеца. Ясно е, че за да се проявят чрез промишлената структура или локалната икономика, на последиците от глобализацията, и по-конкретно на последиците, породени от икономическия спад, е нужно повече време. Докладчикът отново внася изменението, убедена, че е очевидно основателно предвид предложеното удължаване.

Комисията предлага създаването на нова алинея към член 20, чрез която да се даде възможност на Европейския парламент и Съвета да преразглеждат регламента, включително временната дерогация, по предложение на Комисията. Изразявам убеждението, че такова преразглеждане трябва да се осъществява и по тази причина предложих съответното изменение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Разширяването на обхвата на ЕФПГ е ангажимент за солидарност, насочен към ограничаване на най-значимите последици от световната икономическа и финансова криза и осигуряване на устойчиво развитие на регионите, както и към предотвратяване на задълбочаването на различията между тях.

Обосновка

В извънредните условия на световна финансова и икономическа криза изменението на регламента за ЕФПГ в смисъла на настоящото предложение дава възможност на Общността да затвърди социалното и икономическото си сближаване и да продължи да насърчава уравновесеното и устойчиво развитие на регионите.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 - точка 2

Регламент (ЕО) № 1927/2006

Член 2 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) най-малко 500 съкращения за период от 9 месеца, най-вече в малки или средни предприятия от едно разделение на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II, или

б) най-малко 500 съкращения за период от 9 месеца, най-вече в малки или средни предприятия от едно разделение на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона в същата държава-членка или в съседни държави-членки на ниво NUTS II, или

Обосновка

Важно е сближаването на регионите да се провежда и на равнище Общност, а не само на национално равнище. Когато в съседни региони бъдат установени високи нива на безработица в едно и също поле на дейност, считам, че е важно да се прилага ЕФПГ.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1927/2006

Член 2 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Паралелно, местните органи насърчават наблюдението и информационните кампании с оглед установяване на нови възможности за заетост и професионална преквалификация в зависимост от специфичните потребности на всеки регион.

Обосновка

Винаги е важно постоянно да се наблюдава броят съкращения и да се полагат усилия да се определят нови възможности за заетост на регионално равнище.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1927/2006

Член 20 – нова алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Въз основа на предложение от Комисията Европейският парламент и Съветът могат да преразглеждат настоящия регламент, включително временната дерогация, предвидена в член 1, параграф 1а.“

„Най-късно до края на 2011 г. Комисията представя оценка на въздействието и ефикасността на разпоредбите относно временната дерогация, предвидена в член 1, параграф 1а, придружена от предложение за преразглеждане на регламента от Европейския парламент и Съвета.“

Обосновка

При тези извънредни обстоятелства е необходимо Европейската комисия да предприеме паневропейска задълбочена оценка на резултата от временните мерки и освен това е възможност за Парламента да преразгледа законодателството.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Позовавания

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

15.1.2009

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Разглеждане в комисия

12.2.2009

 

 

 

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Евгени Кирилов, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Позовавания

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.1.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

11

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

Дата на внасяне

3.4.2009