BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

3.4.2009 - (KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Gabriele Stauner

Procedure : 2008/0267(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0242/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0867),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 159, stk. 3, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0518/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6‑0242/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Den globale finanskrise har ramt EU hårdt. Kreditstramning, faldende huspriser, nye milliardtab i det europæiske bankvæsen og kursfald på børserne har ført og vil fortsat føre til en øget mangel på tillid og dermed til et stadig større fald i efterspørgslen og investeringerne. Uden korrektionsforanstaltninger vil væksten i EU ifølge økonomiske eksperter stoppe i 2009, og det må frygtes, at visse medlemsstater vil opleve en recessionsperiode og dermed millioner af afskedigelser.

Formålet med Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen består nu i at yde effektiv støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af globaliseringen.

Fonden blev oprettet i december 2006 og løber til 2013. Fondens maksimale årlige bevilling udgør 500 mio. EUR og anvendes til at støtte aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, såsom støtte til jobsøgning eller i form af videreuddannelse og mobilitetsstøtte. I betragtning af den dramatiske økonomiske situation i Fællesskabet anbefaler ordføreren, at fondens finansieringsramme midlertidigt øges til en mia. EUR pr. år, for på denne måde at kunne udnytte dens potentiale fuldt ud som led i det nuværende kriseberedskab.

Fonden har hidtil frem for alt lidt under, at det som følge af de strenge interventionskriterier ikke har været muligt at udnytte dens potentiale fuldt ud, hvilket har resulteret i, at kun 15 000 arbejdstagere frem til midten af 2008 har modtaget en gennemsnitlig støtte på 4 500 EUR. En reducering af antallet af afskedigelser som interventionskriterium med 50 % til 500 afskedigelser hilses derfor velkommen af ordføreren, også fordi undersøgelser fra Kommissionen har vist, at arbejdstagere i den pågældende periode i 73 tilfælde blev afskediget fra en virksomhed, som afskedigede mindre end 1 000, men flere end 500 arbejdstagere, således at en lempelse af afskedigelseskriteriet ville bidrage til øget solidaritet. Erfaringer har desuden vist, at berørte virksomheder ganske vist i visse tilfælde, såsom inden for bilindustrien, har kunnet undgå afskedigelser ved hjælp af intelligente og fleksible afspadseringsordninger, men at underleverandørindustrien, som ofte rekrutterer sit personale fra små og mellemstore virksomheder, er blevet hårdt ramt af en produktionsnedsættelse. Det er derfor ønskværdigt, at interventionskriterierne udformes så fleksibelt, at medlemsstaterne i behørigt begrundede tilfælde også kan intervenere på mindre arbejdsmarkeder ved hjælp af denne fond.

På baggrund af den forestående økonomiske og finansielle krise har udvalget opfordret til en midlertidig forhøjelse af samfinansieringssatsen til 75 % af den samlede sum til 2010, for at afskedigede arbejdstagere ikke skal nægtes finansiel støtte som følge af, at der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed i den berørte region eller det berørte land, og til at interventionskriteriet – mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode, respektive en seksmåneders periode i virksomheder på NUTS II-niveau – forlænges med et par dage, således at den afskedigede ikke skal nægtes Fællesskabets solidaritet som følge af, at kun knap 500 medarbejdere er blevet afskediget inden for den firemåneders periode, mens tallet sidenhen øgedes til mere end 500.

Et flertal i udvalget var af ovennævnte grunde af den opfattelse, at Kommissionens forslag bør vedtages uden ændringer.

3.4.2009

MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordenens artikel 48, stk. 3,

af von Gabriele Stauner

Et mindretal, herunder ordføreren, afviser denne holdning ud fra følgende betragtninger:

En samfinansieringssats på 75 % er for høj, eftersom kriterierne og antallet af støtteberettigede allerede er blevet markant udvidet som følge af den nye interventionsdefinition. Fondens midler kan hurtigt opbruges og ansøgere afvises.

Interventionskriterierne bør desuden ikke kun gælde til 2010, da det ikke er muligt at vedtage nye bestemmelser i forbindelse med enhver ny krise.

Den tekniske støtte bør reduceres, således at midlerne kan komme de berørte til gode og ikke anvendes til forberedende foranstaltninger, forberedelse, oplysning og administrativ støtte – ydelser, som Kommissionen også kan finansiere over andre budgetposter.

Anvendelse af ESF-bestemmelserne om fiksering af de indirekte omkostninger bør forenkle administrationen.

Ordføreren ønsker desuden at binde de finansielle ydelser – familieydelser dog undtaget – til de berørte personer med henblik på at give dem mulighed for at videreuddanne og kvalificere sig til fremtidige erhverv. Familieydelser, som skaber større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, skal anses for en medlemsstatslig arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning, som ikke blot skal komme de personer til gode, der er blevet arbejdsløse som følge af globaliseringen. Derudover specificeredes interventionskriteriet "ugunstigt stillede arbejdstagere" med henblik på at forbedre retssikkerheden.

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (3.3.2009)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Rådgivende ordfører: Mia De Vits

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren går overordnet set ind for Kommissionens forslag om en tilpasning af forordning (EF) nr. 1927/2006 om Globaliseringsfonden. I betragtning af den seneste tids massive afskedigelser i realøkonomien som følge af den finansielle krise, kan dette tilpassede forslag være et vigtigt instrument med henblik på at bistå med og fremme genuddannelsen af arbejdstagere i de industrisektorer, der er berørt af krisen. De seneste erfaringer har vist, at interventioner under Globaliseringsfonden faktisk giver positive resultater.

For at øge disse positive resultater støtter ordføreren de vigtigste ændringer i Kommissionens forslag, såsom udvidelsen af forordningens anvendelsesområde i en begrænset periode, udvidelsen af medfinansieringsordningen, den bredest mulige begrundelse af de foranstaltninger, medlemsstaterne skal vedtage ved hjælp af ressourcer fra Globaliseringsfonden, samt forlængelsen af støtte fra Globaliseringsfonden til 24 måneder for at give foranstaltningerne tilstrækkelig tid til effektivt at reintegrere især de mest sårbare arbejdstagere i nye jobs.

Visse ændringer og præciseringer bør dog tilføjes for at styrke retssikkerheden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1927/2006

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled, eller

(a) mindst 500 afskedigelser i løbet af en seksmåneders periode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled, eller

Begrundelse

Ved at udvide firemåneders perioden med 2 måneder gør ændringsforslaget det muligt i højere grad at tage højde for de negative konsekvenser af krisen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1927/2006

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på beregning af antallet af afskedigelser i henhold til stk. 1, litra a), b) og c), kan en afskedigelse regnes fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren opsiger den enkelte arbejdstagers ansættelseskontrakt, eller fra en ansættelseskontrakts faktiske ophør inden dens udløb af årsager, som ikke har med den enkelte arbejdstager at gøre. I hvert tilfælde skal en af de to muligheder vælges og specificeres i ansøgningen.

Med henblik på beregning af antallet af afskedigelser i henhold til stk. 1, litra a), b) og c), skal alle typer afskedigelser tages i betragtning og regnes fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren opsiger den enkelte arbejdstagers ansættelseskontrakt, eller fra en ansættelseskontrakts faktiske ophør inden dens udløb af årsager, som ikke har med den enkelte arbejdstager at gøre. I hvert tilfælde skal en af de to muligheder vælges og specificeres i ansøgningen.

Begrundelse

Begrebet afskedigelser bør tolkes bredt. Midlertidige kontrakter bør også tages med i betragtning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1927/2006

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 5, stk. 5, og under særlig hensyntagen til antallet af arbejdstagere, der er berettiget til støtte, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger evaluerer og foreslår Kommissionen så hurtigt som muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse inden for rammerne af de disponible midler. Beløbet kan ikke overstige 75 % af de samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, stk. 2, litra d).

1. På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 5, stk. 5, og under særlig hensyntagen til antallet af arbejdstagere, der er berettiget til støtte, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger evaluerer og foreslår Kommissionen så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder inden for tre måneder, det eventuelle støttebeløbs størrelse inden for rammerne af de disponible midler. Beløbet kan ikke overstige 75 % af de samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, stk. 2, litra d). Beløbet kan nå op på 75 % af de samlede anslåede omkostninger, hvis medlemsstaten kan retfærdiggøre, at de foreslåede foranstaltninger vil fremme overgangen til en kulstoffattig økonomi og skabelsen af miljøvenlige arbejdspladser.

Begrundelse

Ved udtrykkeligt at fastsætte en periode kan medlemsstaterne være sikre på hurtigst muligt at få adgang til de økonomiske bidrag. Det strategiske mål, som bekræftes i den europæiske genopretningsplan, er at fremskynde overgangen til en kulstoffattig økonomi og skabe grønne jobs.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Overgangsbestemmelser

 

Denne forordning finder anvendelse på alle de ansøgninger, Kommissionen har modtaget fra den 1. januar 2009. Kommissionen reviderer de gældende aftaler med de berørte medlemsstater for at sikre, at de er i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt at præcisere, fra hvilket tidspunkt de nye bestemmelser vil være gældende.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Referencer

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.1.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Mia De Vits

14.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

11.2.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (10.3.2009)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fondfor Tilpasning til Globaliseringen
(KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Rådgivende ordfører: Monica Giuntini

KORT BEGRUNDELSE

Som Udvalget om Regional Udvikling påpegede i sin udtalelse fra 2006 har globaliseringen af den økonomiske aktivitet medført utallige fordele for det europæiske marked i form af udvalg af produkter, konkurrencedygtige priser, teknologisk innovation og den gradvise udvikling fra et postindustrielt til et spirende vidensamfund. Denne gunstige udvikling sker på bekostning af en høj grad af ustabilitet og usikkerhed på arbejdsmarkedet, som resulterer i, at der koncentreres store lommer af arbejdsløshed i de tidligere meget produktive industricentre og -regioner. Dette ledsages af en samtidig nedgang i arbejdstagernes relative velstand, fordi virksomhederne er udflyttet til områder, som tilbyder lavere lønninger og skattemæssige eller andre fordele. Udflytning er ikke et nyt fænomen. Det var imidlertid først, da fænomenet skiftede fra at være nationalt eller interregionalt til at være globalt, at Kommissionen stillede forslag om en globaliseringsfond for at give arbejdstagere, som mistede deres arbejde på grund af udflytningen, en vis økonomisk støtte.

Som Kommissionen påpeger i sin begrundelse, vil denne finanskrise og økonomiske afmatning, som er helt uden sidestykke, og som har ramt verdensøkonomien i større eller mindre grad siden 2007 forårsage omfattende afskedigelser.

Hvis den europæiske globaliseringsfond derfor skal være et effektivt instrument til at afbøde konsekvenserne af krisen, er det meget vigtigt, at bevillingerne til den forhøjes, og at der oprettes en særlig budgetkonto til den under den relevante budgetpost.

Kommissionen fremhæver, at globaliseringsfondens formål er at udvise solidaritet med arbejdstagere, der mister deres job på grund af økonomiske forstyrrelser som følge af globale begivenheder. Alt andet ville i høj grad underminere principperne bag det indre marked, som udelukker tilpasninger, der følger af rent interne forhold i EU.

Kommissionens forslag er meget teknisk og er resultatet af omfattende høringer af eksperter fra medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre interesserede parter i 2008.

Ordføreren støtter især nogle af de foreslåede ændringer til forordningen om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som f.eks. fremskyndelse og forbedring af adgangen til midlerne, nedsættelse af antallet af arbejdsløse, der udløser støtteberettigelse, fra 1.000 til 500, medtagelse af arbejdstagere, der er berettigede til støtte fra Globaliseringsfonden, og som blev afskediget før referenceperioden, og forlængelse af gennemførelsesperioden for et tilskud fra Globaliseringsfonden fra 12 til 24 måneder.

Instrumentets effektivitet vil afhænge af dets anvendelse. Stk. 2, litra a), i den ændrede artikel 5 er afgørende i den forbindelse, idet den fastsætter reglerne for og nødvendigheden for at vise en sammenhæng mellem de pågældende afskedigelser og enten de gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre eller den finansielle og økonomiske krise. Dette er klart nødvendigt for at skelne de uforudseelige begivenheder fra dem, som helt åbenlyst er resultatet af dårlig ledelse eller metoder, der ikke tager høje for konkurrence, fra arbejdsgiverens side. Fastlæggelsen af en sådan obligatorisk sammenhæng vil ikke være let og kan åbne nye døre for urimelige krav. Derfor støtter ordføreren fuldt ud bestemmelserne i den nye artikel 8, som på visse begrænsede betingelser giver mulighed for, at Globaliseringsfonden kan anvendes til finansiering af forberedelse, overvågning samt teknisk støtte, revision og kontrol.

I sin udtalelse fra 2006 foreslog Regionaludviklingsudvalget, at den periode i medfør af artikel 2, litra b), hvor minimumsantallet af afskedigelser skal finde sted, bør forlænges til 12 måneder. Det er helt klart, at følgerne af globaliseringen, og navnlig dem, som skyldes den økonomiske afmatning, tager længere tid om at slå igennem i den industrielle struktur eller den lokale økonomi. Ordføreren genfremsætter dette ændringsforslag, idet hun er overbevist om, at det er berettiget i lyset af den foreslåede udvidelse.

Kommissionen foreslår, at der indsættes et nyt afsnit i artikel 20 om muligheden for, at Europa-Parlamentet og Rådet kan revidere forordningen, herunder den midlertidige undtagelse, efter forslag fra Kommissionen. Ordføreren mener, at en sådan revision skal gennemføres, og har derfor ændret bestemmelsen i overensstemmelse dermed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Udvidelsen af anvendelsesområdet for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er et tilsagn om solidaritet, der tager sigte på at begrænse de væsentligste konsekvenser af den globale økonomiske og finansielle krise og at sikre regionernes bæredygtige udvikling samt undgå, at ulighederne mellem dem i bliver større.

Begrundelse

I den særlige situation med en global finansiel og økonomisk krise gør en ændring af forordningen om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på den måde, der foreslås her, det muligt for EU at styrke sin sociale og økonomiske samhørighed og altid at fremme en harmonisk og bæredygtig udvikling af regionerne.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2

Forordning (EF) 1927/2006

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode, særlig i små og mellemstore virksomheder, i en hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau, eller

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode, særlig i små og mellemstore virksomheder, i en hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to sammenhængende regioner fra samme medlemsstat eller fra nabomedlemsstater på NUTS II-niveau, eller

Begrundelse

Det er vigtigt, at regionernes samhørighed optræder på fællesskabsplan og ikke kun på nationalt plan. Når naboregioner har en høj arbejdsløshed inden for samme felt, er det vigtigt, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen finder anvendelse.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2

Forordning (EF) 1927/2006

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Sideløbende hermed skal de lokale myndigheder fremme overvågning og informationskampagner for at identificere nye muligheder for beskæftigelse og erhvervsmæssig omskoling i overensstemmelse med de enkelte regioners specifikke behov.

Begrundelse

Det er altid vigtigt at foretage en konstant overvågning af antallet af afskedigelser og at forsøge at skabe nye beskæftigelsesmuligheder på regionalt plan.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 7

Forordning 1927/2006

Artikel 20, nyt afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Efter forslag fra Kommissionen kan Europa-Parlamentet og Rådet revidere denne forordning, herunder den midlertidige undtagelse, jf. artikel 1, stk. 1a."

"Senest ved udgangen af 2010 fremlægger Kommissionen en vurdering af indvirkningerne og effektiviteten af bestemmelserne om den midlertidige undtagelse i artikel 1, stk. 1a, ledsaget af et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets revision af denne forordning."

Begrundelse

Under disse usædvanlige omstændigheder er det nødvendigt, at Europa-Kommissionen foretager en tværeuropæisk, omfattende vurdering af virkningen af de midlertidige undtagelser samt muligheden for, at Parlamentet reviderer lovgivningen.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Referencer

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

15.1.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Behandling i udvalg

12.2.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Referencer

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Dato for høring af EP

16.12.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

15.1.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Ordfører

       Dato for valg

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

11

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

Dato for indgivelse

3.4.2009