ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

  3.4.2009 - (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Gabriele Stauner

  Διαδικασία : 2008/0267(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0242/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0242/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

  (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0867),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 159 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0518/2008),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6‑0242/2009),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε σοβαρά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η έλλειψη πιστώσεων, η πτώση των τιμών των ακινήτων, οι επαναλαμβανόμενες απώλειες δισεκατομμυρίων στον τραπεζικό τομέα και οι πτώσεις των μετοχών στα χρηματιστήρια οδήγησαν και θα οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη απώλεια πίστης άρα και σε πτώση της ζήτησης και των επενδύσεων. Χωρίς διορθωτικά μέτρα η ΕΕ, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, θα σταματήσει να αναπτύσσεται εντός του 2009 και εκφράζονται φόβοι ότι μερικά κράτη μέλη θα πέσουν σε φάση ύφεσης, πράγμα που συνεπάγεται εκατομμύρια ανέργους.

  Ο στόχος του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση συνίσταται στην αποτελεσματική υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Ιδρύθηκε το 2006 και έχει διάρκεια ζωής μέχρι το 2013. Η μέγιστη ετήσια χορήγηση πιστώσεων του Ταμείου ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργητικών μέτρων στην πολιτική της αγοράς εργασίας, όπως π.χ. για ενισχύσεις στην αναζήτηση εργασίας ή μετεκπαίδευση και ενισχύσεις κινητικότητας.

  Μέχρι τώρα το σημαντικότερο πρόβλημα του Ταμείου ήταν, μεταξύ άλλων, ότι, εξαιτίας των αυστηρών κριτηρίων παρέμβασής του, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί το δυναμικό του Ταμείου πλήρως, με αποτέλεσμα να έχουν βοηθηθεί μέχρι τα μισά του 2008 μόλις 15.000 εργαζόμενοι και εργαζόμενες με ποσά ενίσχυσης ύψους κατά μέσο όρο 4.500 ευρώ. Για το λόγο αυτό, επιδοκιμάζεται η μείωση του αριθμού των απολύσεων ως κριτήριο παρέμβασης κατά 50% στις 500 απολύσεις κυρίως διότι έρευνες της Επιτροπής κατάδειξαν ότι στο υπό εξέταση διάστημα σε 73 περιπτώσεις απολύθηκαν εργαζόμενοι και εργαζόμενες από επιχειρήσεις οι οποίες απέλυσαν λιγότερους από 1.000 αλλά περισσότερους από 500 υπαλλήλους τους, ως εκ τούτου η μείωση του αριθμού απολύσεων ως κριτηρίου θα βελτίωνε την επιδεικνυόμενη αλληλεγγύη. Επίσης, η πείρα έχει καταδείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι θιγόμενες επιχειρήσεις μπόρεσαν μεν με έξυπνα και ευέλικτα συστήματα καταγραφής πραγματικών ωρών εργασίας να αποφύγουν απολύσεις, οι προμηθευτές τους όμως που προσλαμβάνουν εργαζόμενους από μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήγηκαν από μεγάλη μείωση παραγωγής. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να διαμορφώνονται τα κριτήρια παρέμβασης με ευελιξία ώστε, σε δεόντως αιτιολογούμενες περιπτώσεις, να μπορούν τα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν σε μικρότερες αγορές εργασίας μέσω αυτού του Tαμείου.

  Ενόψει της υπάρχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή υποστήριξε την προσωρινή αύξηση του συντελεστή χρηματοδότησης, ως το 2010, ύψους 75% του συνολικού κόστους προκειμένου να μην χρειαστεί να στερηθούν οι θιγόμενοι από τις απολύσεις εργαζόμενοι οικονομική ενίσχυση λόγω έλλειψης κρατικών χρηματοδοτικών πόρων, και την κατά μερικές ημέρες παράταση της περιόδου του κριτηρίου παρέμβασης (500 απολύσεις εντός 4 μηνών σε μία επιχείρηση ή 6 σε επίπεδο NUTS II), ώστε να μην εμποδίζεται η έμπρακτη αλληλεγγύη εκ μέρους της Κοινότητας προς τους απολυμένους σε περίπτωση όπου στο διάστημα των 4 μηνών απολύονται κατά τι λιγότεροι από 500 εργαζομένους, ενώ αργότερα ο αριθμός ξεπερνά τους 500.

  Για τους προαναφερθέντες λόγους, η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής υποστήριξε την άποψη ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί χωρίς τροποποιήσεις.

  ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  (3.4.2009)

  σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3 του Κανονισμού

  Gabriele Stauner

  Μειοψηφία των μελών της επιτροπής συμπεριλαμβανομένης της εισηγήτριας, απορρίπτει αυτή την θέση για τους ακόλουθους λόγους:

  Η αναλογία συγχρηματοδότησης ύψους 75% είναι υπερβολικά υψηλή δεδομένου ότι έχουν ήδη μειωθεί δραστικά τα κριτήρια και ο αριθμός των δικαιούχων λόγω του νέου ορισμού της παρέμβασης. Οι πιστώσεις του Ταμείου θα μπορούσαν να εξαντληθούν τάχιστα και πιθανότατα θα απορρίπτονταν αιτήσεις εκ μέρους δικαιούχων.

  Επιπλέον, τα κριτήρια παρέμβασης δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνον ως το 2010. Δεν είναι δυνατό να θεσπίζονται νέες νομοθετικές διατάξεις για την αντιμετώπιση κάθε νέας κρίσης.

  Η τεχνική βοήθεια πρέπει να μειωθεί ούτως ώστε να διοχετευθούν στα θιγόμενα άτομα οι διατιθέμενες πιστώσεις και να μην δαπανηθούν για προπαρασκευαστικά και συνοδευτικά μέτρα καθώς και για εξασφάλιση ενημέρωσης και διοικητικής μέριμνας που συνιστούν υπηρεσίες που μπορεί να χρηματοδοτεί η Επιτροπή από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού.

  Με την υιοθέτηση των διατάξεων του ΕΚΤ για την κατ' αποκοπήν κάλυψη των έμμεσων δαπανών θα απλουστευθεί η διαχείριση του Ταμείου.

  Η εισηγήτριά είχε εκφράσει την επιθυμία να συνδεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις με τους παθόντες και να τους δοθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης και κατάρτισης σε επαγγέλματα με μέλλον, αλλά να αποκλείεται η χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, καθώς αυτού του είδους οι ενισχύσεις για την προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας πρέπει να θεωρούνται μέτρο των κρατών μελών στον τομέα της αγοράς εργασίας από το οποίο δεν θα επωφελούνται μόνον όσοι έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Το κριτήριο παρέμβασης "μειονεκτούντες εργαζόμενοι" πρέπει επίσης να διασαφηνιστεί ώστε να ενισχυθεί η νομική βεβαιότητα.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (3.3.2009)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση
  (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mia De Vits

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η συντάκτρια τάσσεται εν γένει υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσαρμοστεί ο κανονισμός 1927/2006 για το ταμείο παγκοσμιοποίησης. Μετά τις πρόσφατες μαζικές απολύσεις στην πραγματική οικονομία εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η παρούσα πρόταση προσαρμογής θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό μέσο για να προαχθεί και να στηριχθεί η επανακατάρτιση των εργαζομένων των συγκεκριμένων βιομηχανικών τομέων που επλήγησαν από την κρίση. Όπως έδειξε η πρόσφατη εμπειρία μάλιστα οι επεμβάσεις του ΕΤΠ αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.

  Για να ενισχυθούν αυτά τα θετικά αποτελέσματα, η συντάκτρια είναι υπέρ των βασικών τροποποιήσεων της πρότασης της Επιτροπής, όπως της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για περιορισμένη περίοδο, της επέκτασης του συστήματος συγχρηματοδότησης καθώς και της ευρύτερης δυνατής ερμηνείας των μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη με τις πιστώσεις του ΕΤΠ· τάσσεται επίσης υπέρ της παράτασης στους 24 μήνες της διάρκειας της ενίσχυσης του ΕΤΠ, ώστε να αφήνεται αρκετός χρόνος στην αποτελεσματική επενέργεια των μέτρων στην επανένταξη των πιο ευπαθών, ιδίως, εργαζομένων σε νέες θέσεις απασχόλησης.

  Ωστόσο εξακολουθούν να απαιτούνται μερικές πρόσθετες τροποποιήσεις και διευκρινίσεις, για να ενισχυθεί η νομική βεβαιότητα.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  άρθρο 1 – παράγραφος 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006

  άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος· ή

  (α) τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός 6 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος· ή

  Αιτιολόγηση

  Παρατείνοντας την περίοδο των 4 μηνών κατά 2 μήνες η τροπολογία συμβάλλει στην καλύτερη συνεκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  άρθρο 1 – παράγραφος 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006

  άρθρο 2 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου, η απόλυση υπολογίζεται από τη στιγμή είτε της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του απολυμένου εργαζομένου είτε της de facto καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πριν από τη λήξη της για λόγους που δεν σχετίζονται με τον οικείο εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιλέγεται μία από τις δύο επιλογές και να διευκρινίζεται στην αίτηση.

  Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου, όλοι οι τύποι απόλυσης λαμβάνονται υπόψη και υπολογίζονται από τη στιγμή είτε της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του απολυμένου εργαζομένου είτε της de facto καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πριν από τη λήξη της για λόγους που δεν σχετίζονται με τον οικείο εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιλέγεται μία από τις δύο επιλογές και να διευκρινίζεται στην αίτηση.

  Αιτιολόγηση

  Η έννοια των απολύσεων πρέπει να εκλαμβάνεται με ευρύτητα. Και οι προσωρινές συμβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  άρθρο 1 – παράγραφος 5

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006

  άρθρο 10 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να στηριχθούν, τις προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει το ταχύτερο δυνατόν το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί να χορηγηθεί, εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

  1. Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να στηριχθούν, τις προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει το ταχύτερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός των τριών μηνών το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί να χορηγηθεί, εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Το ποσό μπορεί να ανέρχεται στο 75% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους, αν το κράτος μέλος μπορεί να τεκμηριώσει ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και τη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον θέσεων απασχόλησης.

  Αιτιολόγηση

  Προσθέτοντας ρητή αναφορά στην περίοδο διασφαλίζουμε ότι τα κράτη μέλη θα έχουν την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στη χρηματοδοτική συνεισφορά. Όπως επιβεβαιώνεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, ο στρατηγικός στόχος είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση στην οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και η δημιουργία οικολογικής απασχόλησης.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  άρθρο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Μεταβατικές διατάξεις

  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις που έλαβε η Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή επανεξετάζει τις ισχύουσες συμβάσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για να εξακριβώσει ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους νομικής βεβαιότητας πρέπει να αποσαφηνιστεί από ποιο χρονικό σημείο και μετά εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ταμείου για την προσαρμογή στη παγκοσμιοποίηση

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  EMPL

  Γνωμοδοτική επιτροπή

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  15.1.2009

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Mia De Vits

  14.1.2009

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.2.2009

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  2.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Мариела Величкова Баева

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (10.3.2009)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση
  (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Giuntini

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Όπως επισήμανε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στη γνωμοδότησή της το 2006, η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και του εμπορίου έχει φέρει αναρίθμητα πλεονεκτήματα στην ευρωπαϊκή αγορά από άποψη επιλογών, ανταγωνιστικών τιμών, τεχνολογικής καινοτομίας καθώς και τη βαθμιαία μετατόπιση από τη μεταβιομηχανική κοινωνία σε μια εμβρυακή κοινωνία της γνώσης. Αυτή η θετική εξέλιξη έχει ως τίμημα έντονη ρευστότητα και αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας και προκαλεί εκτεταμένη ανεργία σε βιομηχανικά κέντρα και περιφέρειες που παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα παραγωγικά. Συνοδεύτηκε από την επακόλουθη πτώση της σχετικής ευμάρειας που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι, καθώς οι εταιρείες τους μετεγκαταστάθηκαν σε περιφέρειες που προσέφεραν χαμηλότερο κόστος εργασίας και φορολογικά ή άλλα πλεονεκτήματα. Το φαινόμενο της μετεγκατάστασης δεν είναι νέο. Η επέκτασή του ωστόσο από το εθνικό ή διαπεριφερειακό επίπεδο στο παγκόσμιο κίνησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, για να προσφέρει στους εργαζομένους που έχασαν τη δουλεία τους εξαιτίας τέτοιας μετεγκαταστάσεως μια κάποια οικονομική ενίσχυση .

  Όπως επισημαίνει η Επιτροπή στο επεξηγηματικό της σημείωμα, η άνευ προηγουμένου χρηματοπιστωτική κρίση και οι πτωτικές τάσεις της οικονομίας που έπληξαν την παγκόσμια οικονομία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από το 2007 θα προκαλέσουν "μαζικές απολύσεις".

  Γι' αυτό το λόγο, αν πρόκειται το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στη παγκοσμιοποίηση να είναι αποτελεσματικό μέσο άμβλυνσης των επιπτώσεων της κρίσης, είναι σκόπιμο οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται γι' αυτό το σκοπό να αυξηθούν και να προβλεφθεί ειδική γραμμή προϋπολογισμού που θα δημιουργηθεί στην αντίστοιχη ονομασία.

  Η Επιτροπή τονίζει ότι η ουσία του ταμείου για την παγκοσμιοποίηση έγκειται στην επίδειξη αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους που χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας των οικονομικών αναταραχών που προκαλούνται από παγκόσμια γεγονότα. Αν πράτταμε διαφορετικά, θα υπονομεύαμε σοβαρά τις αρχές της εσωτερικής αγοράς, οι οποίες αποκλείουν τις καθαρά ενδοκοινοτικές προσαρμογές.

  Η πρόταση της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα και αποτέλεσμα εις βάθος διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, κοινωνικούς εταίρους και άλλους παράγοντες κατά το 2008.

  Η συντάκτριά σας επικροτεί ιδιαίτερα ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον κανονισμό για το ΕΤΠ, όπως η επιτάχυνση και η βελτίωση της πρόσβασης στις πιστώσεις, η μείωση του ανώτατου ορίου απολύσεων από τις 1000 στις 500, η πρόκριση ως επιλέξιμων για βοήθεια από το ΕΤΠ εργαζομένων, οι οποίοι απολύθηκαν πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς, και η παράταση της περιόδου χρήσης του ΕΤΠ από τους 12 στους 24 μήνες.

  Η αποτελεσματικότητα αυτού του μέσου θα κριθεί από την εφαρμογή του. Η παράγραφος 2 (α) του τροποποιημένου άρθρου 5 είναι κρίσιμη για την επιτυχία των παραπάνω, καθώς ορίζει τις διατάξεις και την αναγκαιότητα να αναδειχθεί η αιτιώδης σχέση μεταξύ των εν λόγω απολύσεων και είτε μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες δομές είτε της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η αποσαφήνιση είναι αναμφισβήτητα αναγκαία για να γίνει διάκριση ανάμεσα στα απρόβλεπτα γεγονότα από τα γεγονότα που οφείλονται προφανώς σε κακή διαχείριση ή μη ανταγωνιστικές πρακτικές εκ μέρους του εργοδότη. Αναμφίβολα η καθιέρωση μιας τέτοιας υποχρεωτικής σχέσης δεν θα είναι εύκολη και θα μπορούσε να διανοίξει νέους δρόμους για καταχρηστικές αξιώσεις. Επομένως, η συντάκτριά σας εκφράζει την πλήρη στήριξή της στις διατάξεις του νέου άρθρου 8, οι οποίες κάτω από συγκεκριμένες περιορισμένες προϋποθέσεις επιτρέπουν στο ΕΤΠ να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει την προετοιμασία, την παρακολούθηση, την τεχνική υποστήριξη και τον έλεγχο.

  Στη γνωμοδότησή της το 2006 η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρότεινε στο άρθρο 2 (β) να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία σημειώνεται ο ελάχιστος αριθμός απολύσεων στους 12 μήνες. Είναι σαφές ότι οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, ιδίως αυτές που οφείλονται σε πτωτικές τάσεις της οικονομίας, απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν μέσα στις βιομηχανικές δομές ή την τοπική οικονομία. Η συντάκτριά σας επαναφέρει αυτήν την τροπολογία όντας πεπεισμένη ότι δικαιολογείται πλήρως ενόψει της προτεινόμενης επέκτασης.

  Η Επιτροπή προτείνει να ενταχθεί νέο εδάφιο στο άρθρο 20, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να αναθεωρήσουν τον κανονισμό συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής παρεκκλίσεως κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Θεωρώ ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να γίνει, ως εκ τούτου έχω τροποποιήσει αναλόγως αυτή τη διάταξη.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4a) Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ αποτελεί δέσμευση αλληλεγγύης με στόχο τον περιορισμό των σοβαρότερων επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών και, επιπλέον, την πρόληψη των ανισοτήτων μεταξύ τους λόγω της διεύρυνσης.

  Αιτιολόγηση

  Στο έκτακτο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, η τροποποίηση του κανονισμού για το ΕΤΠ, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, επιτρέπει στην Κοινότητα να ενισχύσει την κοινωνική και οικονομική συνοχή και να προωθήσει την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006

  Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9 μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 σε μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II, ή

  (β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9 μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 σε μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες, από το ίδιο κράτος μέλος ή από γειτονικά κράτη μέλη σε επίπεδο NUTS II, ή

  Αιτιολόγηση

  Έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της συνοχής των περιφερειών και στο κοινοτικό και όχι μόνον στο εθνικό επίπεδο. Όταν σε γειτονικές περιφέρειες καταγράφεται υψηλό επίπεδο ανεργίας στον ίδιο τομέα είναι σημαντικό να επεμβαίνει το ΕΤΠ.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006

  Άρθρο 2 - παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ενθαρρύνουν την παρακολούθηση και τις εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να βρουν νέες δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας.

  Αιτιολόγηση

  Έχει πάντοτε ιδιαίτερη σημασία η διαρκής παρακολούθηση του αριθμού των απολύσεων και η προσπάθεια καθορισμού των νέων δυνατοτήτων απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 7

  Κανονισμός 1927/2006

  Άρθρο 20 – νέα υποπαράγραφος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  «Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να επανεξετάσουν τον παρόντα κανονισμό, καθώς και την προσωρινή παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1α.»

  «Μέχρι το τέλος του 2010 το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει εκτίμηση επιπτώσεων και αποτελεσματικότητας των διατάξεων για την προσωρινή παρέκκλιση που προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 1α, συνοδευόμενη από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.»

  Αιτιολόγηση

  Υπό τις παρούσες έκτακτες περιστάσεις είναι ανάγκη να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πανευρωπαϊκή εις βάθος εκτίμηση των συνεπειών των προσωρινών μέτρων καθώς και να δώσει στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να αναθεωρήσει τη νομοθεσία.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ταμείου για την προσαρμογή στη παγκοσμιοποίηση

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  EMPL

  Γνωμοδοτική επιτροπή

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  REGI

  15.1.2009

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Monica Giuntini

  2.2.2009

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  12.2.2009

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  9.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Γιαννάκης Μάτσης, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oldřich Vlasák, Евгени Кирилов

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ταμείου για την προσαρμογή στη παγκοσμιοποίηση

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  16.12.2008

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  EMPL

  15.1.2009

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  15.1.2009

  BUDG

  15.1.2009

  ECON

  15.1.2009

  ITRE

  15.1.2009

   

  REGI

  15.1.2009

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  INTA

  20.1.2009

  BUDG

  21.1.2009

  ITRE

  19.1.2009

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Gabriele Stauner

  14.1.2009

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.2.2009

  2.3.2009

  30.3.2009

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  31.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  23

  11

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor, Румяна Желева

  Ημερομηνία κατάθεσης

  3.4.2009