MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston ja Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

  3.4.2009 - (KOM(2008)0396 – C6‑0283/2008 – 2008/0130(CNS)) - ***I

  Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
  Esittelijä: Gabriele Stauner

  Menettely : 2008/0267(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0242/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0242/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston ja Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

  (KOM(2008)867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0867),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 159 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0518/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6‑0242/2009),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  PERUSTELUT

  Maailmanlaajuinen rahoituskriisi koettelee rajusti Euroopan unionia. Luotonsaannin vaikeutuminen, kiinteistöjen hintojen aleneminen, Euroopan pankkijärjestelmän yhä uudet miljarditappiot ja osakekurssien syöksykierre pörsseissä ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat jatkuvasti pahenevaa luottamuspulaa ja siten romahduttaneet kysynnän ja investoinnit. Talousasiantuntijoiden arvioiden mukaan EU:ssa ei ilman korjaavia toimenpiteitä enää vuonna 2009 tapahdu kasvua ja on pelättävissä, että eräät jäsenvaltiot joutuvat taantumaan, jolloin miljoonien työntekijöiden voidaan olettaa joutuvan työttömiksi.

  Euroopan globalisaatiorahaston tarkoituksena on tukea tehokkaasti työntekijöitä, jotka irtisanotaan globalisaation vuoksi. Rahasto perustettiin joulukuussa 2006, ja sen soveltamisaika kestää vuoteen 2013. Rahaston vuotuiset määrärahat ovat enintään 500 miljoonaa euroa, ja niitä käytetään aktiivisten työmarkkinapoliittisten toimien tukemiseen, kuten työnhakuavustuksiin, jatkokoulutukseen tai liikkuvuusavustuksiin.

  Tähän asti rahasto on kärsinyt ennen kaikkea siitä, että toimintakriteerien tiukkuuden vuoksi sen potentiaalia ei ole voitu täysin hyödyntää, niin että vuoden 2008 puoliväliin mennessä siitä oli voitu tukea vasta 15 000 työntekijää keskimäärin 4 500 euron tukiosuudella. Toimintakriteerinä käytettävän irtisanomisten määrän alentamista 50 prosentilla 500 irtisanomiseen pidetään myönteisenä myös siksi, että komission tutkimukset ovat osoittaneet, että tutkitulla ajanjaksolla 73 tapauksessa yritykset irtisanoivat vähemmän kuin 1 000 mutta enemmän kuin 500 työntekijää, ja näin ollen irtisanomiskriteerin höllentäminen lisäisi osaltaan solidaarisuutta. Lisäksi kokemus on osoittanut, että vaikka eräissä tapauksissa, esimerkiksi autoteollisuudessa, asianomaiset yritykset ovat kyenneet välttämään irtisanomisia älykkäillä ja joustavilla työaikatileillä, tuotannon vähentäminen on koetellut raskaasti niiden toimittajayrityksiä, jotka usein rekrytoivat työntekijöitä pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Siksi on paikallaan, että toimintakriteereistä tehdään niin joustavia, että ne perustelluissa tapauksissa mahdollistavat jäsenvaltioiden väliintulon pienillä työmarkkinoilla myös tämän rahaston avulla.

  Valiokunta on vallitsevan talous- ja rahoituskriisin vuoksi puoltanut yhteisrahoituksen korottamista 75 prosenttiin kokonaissummasta vuoteen 2010 asti, jotta irtisanotuilta työntekijöiltä ei tarvitsisi evätä taloudellista tukea kyseisen alueen tai maan julkisten varojen puutteen vuoksi, ja toimintakriteeriä "500 irtisanomista neljän kuukauden aikana tai kuuden kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason yrityksissä" olisi pidennettävä parilla päivällä, jotta yhteisön solidaarisuutta ei tarvitse evätä irtisanotuilta, jos neljän kuukauden aikana irtisanotaan hieman alle 500 työntekijää, mutta tämän jälkeen irtisanottujen määrä kasvaa yli 500:aan.

  Valiokunnan jäsenten enemmistö katsoi yllä mainituista syistä, että komission ehdotus olisi hyväksyttävä sellaisenaan.

  VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE (3.4.2009)

  työjärjestyksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti

  Esittäjä: Gabriele Stauner

  Valiokunnan jäsenten vähemmistö, esittelijä mukaan lukien, hylkää tämän kannan seuraavista syistä:

  Seitsemänkymmenenviiden prosentin suuruinen yhteisrahoitusosuus on liian suuri, koska kriteerejä on jo höllennetty ja koska tukeen oikeutettujen henkilöiden määrä on osallistumisen uuden määritelmän vuoksi dramaattisesti kasvanut. Rahaston varat voitaisiin nopeasti käyttää loppuun, minkä jälkeen hakemuksia olisi mahdollisesti hylättävä.

  Toimintakriteerien ei sitä paitsi pitäisi olla voimassa vain vuoteen 2010 asti. Jokaisen uuden kriisin takia ei voida laatia uusia säädöksiä.

  Teknistä apua olisi vähennettävä, jotta käytettävissä olevat varat voidaan kanavoida niitä tarvitseville, sen sijaan että ne käytettäisiin valmisteleviin toimiin, tukitoimiin, tiedotukseen ja hallinnollisen avun antamiseen, koska kaikki nämä toimet komissio voi rahoittaa myös muista budjettikohdista.

  Välillisten kustannusten yhtenäistariffeja koskevien Euroopan sosiaalirahaston määräysten soveltaminen yksinkertaistaisi hallintoa.

  Esittelijä halusi lisäksi sitoa myönnettävät taloudelliset avustukset asianomaisiin henkilöihin ja antaa heille mahdollisuuden hankkia lisäkoulutusta ja pätevöityä tulevaisuuden ammatteihin, mutta jättää kuitenkin perheavustukset tuen ulkopuolelle. Perheavustuksia, jotka joustavoittavat työmarkkinoita, on pidettävä jäsenvaltioiden työmarkkinapoliittisina toimina, joilla olisi tuettava myös muita kuin niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa globalisaation takia. Myös toimintakriteeriä "heikossa asemassa oleva työntekijä" tarkennettiin oikeusvarmuuden parantamiseksi.

  talous- ja raha-asioiden valiokunnaln lausunto (3.3.2009)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2008 muuttamisesta
  (KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  Valmistelija: Mia De Vits

  LYHYET PERUSTELUT

  Valmistelija kannattaa yleisesti ottaen Euroopan komission ehdotusta muuttaa globalisaatiorahastoa koskevaa asetusta (EY) N:o 1927/2006. Ottaen huomioon rahoituskriisistä johtuvat reaalitalouden valtavat irtisanomiset tämä muutettu ehdotus voisi olla merkittävä tuki- ja apuväline työntekijöiden uudelleenkouluttamisessa niillä erityisillä teollisuuden aloilla, joihin kriisi on vaikuttanut. Itse asiassa, kuten viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, EGR-välineen toimilla saadaan myönteisiä tuloksia.

  Myönteisten tulosten lisäämiseksi valmistelija kannattaa komission ehdotusta koskevia keskeisiä muutoksia, kuten asetuksen kattavuuden ulottamista koskemaan rajoitettua ajanjaksoa, yhteisrahoitusjärjestelmän laajentamista, mahdollisimman laajan selvityksen tekemistä niistä toimista, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava EGR:n resurssien puitteissa sekä EGR:n tuen keston pidentämistä 24 kuukauteen, jotta toimet olisivat riittävän tehokkaita erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työntekijöiden perehdyttämiseksi uusiin töihin.

  Oikeusvarmuuden parantamiseksi on kuitenkin syytä tehdä vielä joitakin muutoksia ja täsmennyksiä.

  TARKISTUKSET

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 1927/2006

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) vähintään 500 työntekijää vähennetään neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, tai

  a) vähintään 500 työntekijää vähennetään kuuden kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, tai

  Perustelu

  Pidentämällä neljän kuukauden ajanjaksoa kahdella kuukaudella tarkistuksella voidaan ottaa paremmin huomioon kriisin kielteiset vaikutukset.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 1927/2006

  2 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ensimmäisen kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen irtisanomisten määrän laskemiseksi irtisanominen voidaan laskea hetkestä, jona joko työnantajan erillinen ilmoitus päättää työttömäksi jäävän työntekijän työsopimuksen tai työsopimus päättyy tosiasiallisesti ennen sen voimassaolon päättymistä syistä, jotka eivät liity kyseiseen yksittäiseen työntekijään. Hakemuksessa on kussakin tapauksessa valittava ja täsmennettävä jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta."

  Ensimmäisen kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen irtisanomisten määrän laskemiseksi kaikentyyppiset irtisanomiset on otettava huomioon ja laskettava hetkestä, jona joko työnantajan erillinen ilmoitus päättää työttömäksi jäävän työntekijän työsopimuksen tai työsopimus päättyy tosiasiallisesti ennen sen voimassaolon päättymistä syistä, jotka eivät liity kyseiseen yksittäiseen työntekijään. Hakemuksessa on kussakin tapauksessa valittava ja täsmennettävä jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta."

  Perustelu

  Irtisanomisen käsite tulisi tulkita laajasti. Myös määräaikaiset sopimukset olisi otettava huomioon.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta

  Asetus (EY) N:o 1927/2006

  10 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio arvioi ja ehdottaa mahdollisimman nopeasti, 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen erityisesti huomioon tuettavien työntekijöiden määrän sekä ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, mahdollisen rahoitustuen määrää, joka voidaan myöntää käytettävissä olevien varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 75 prosenttia 5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista kokonaiskustannuksista.

  1. Komissio arvioi ja ehdottaa mahdollisimman nopeasti, ja joka tapauksessa kolmen kuukauden kuluessa, 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen erityisesti huomioon tuettavien työntekijöiden määrän sekä ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, mahdollisen rahoitustuen määrää, joka voidaan myöntää käytettävissä olevien varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 75 prosenttia 5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista kokonaiskustannuksista. Määrä voi olla enintään 75 prosenttia arvioiduista kokonaiskustannuksista, jos jäsenvaltio pystyy perustelemaan, että ehdotetut toimet jouduttavat siirtymistä kohti vähän hiilipäästöjä aiheuttavaa taloutta sekä ympäristöystävällisten työpaikkojen luomiseen.

  Perustelu

  Ilmoittamalla nimenomaisesti ajanjakson kesto, jäsenvaltiot voivat olla vakuuttuneita siitä, että ne saavat rahoitustukea mahdollisimman nopeasti. Kuten Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa vahvistetaan, strategisena pyrkimyksenä on jouduttaa siirtymistä kohti vähän hiilipäästöjä tuottavaa taloutta ja luoda ympäristöalan työpaikkoja.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a artikla

   

  Siirtymäsäännökset

   

  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin pyyntöihin, jotka on jätetty komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Komissio tarkistaa voimassa olevat sopimukset kyseisten jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että ne vastaavat tätä asetusta.

  Perustelu

  Oikeusvarmuuden vuoksi on täsmennettävä, mistä hetkestä uusia säännöksiä sovelletaan.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan globalisaatiorahaston perustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  EMPL

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  15.1.2009

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Mia De Vits

  14.1.2009

   

   

  Valiokuntakäsittely

  11.2.2009

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  2.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

  aluekehitysvaliokunnan lausunto (10.3.2009)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta
  (KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  Valmistelija: Monica Giuntini

  LYHYET PERUSTELUT

  Kuten aluekehitysvaliokunta totesi vuonna 2006 antamassaan lausunnossa, taloudellisen toiminnan ja kaupan globalisaatio on hyödyttänyt eurooppalaisia markkinoita lukuisilla eri tavoilla valikoimien, kilpailukykyisten hintojen ja teknisten innovaatioiden myötä sekä vähittäisenä siirtymisenä jälkiteollisesta yhteiskunnasta orastavaan osaamisyhteiskuntaan. Tämän suotuisan kehityksen kääntöpuolena on työmarkkinoiden suuri häilyvyys ja epävarmuus, mistä seuraa merkittävää työttömyyttä teollisuuskeskuksissa ja alueilla, joiden tuottavuus oli aiemmin korkea. Ilmiöön liittyy myös se, että työntekijöiden suhteellinen varallisuus on pienentynyt sitä mukaa kun yritykset ovat siirtyneet alueille, missä on tarjolla edullisempaa työvoimaa ja verotuksellisia tai muita etuja. Tuotannon siirtäminen muualle ei ole uusi ilmiö. Euroopan komissio teki ehdotuksen Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta vasta, kun kansallisesti tai alueiden välillä toteutetut tuotannon siirrot laajenivat maailmanlaajuisiksi. Tarkoituksena on tarjota yritystoiminnan siirtämisen vuoksi työpaikkansa menettäneille työntekijöille taloudellista tukea.

  Kuten komissio toteaa perusteluissaan, uudenlainen rahoituskriisi ja maailmantaloutta vuodesta 2007 lähtien enemmän tai vähemmän rajuin seurauksin koetellut talouden taantuma aiheuttavat "valtavia irtisanomisia".

  Näin ollen, jos Euroopan globalisaatiorahaston halutaan olevan tehokas väline kriisin vaikutusten lievittämisessä, on erittäin toivottavaa, että sen määrärahoja lisätään ja että talousarvion asianmukaiseen kohtaan luodaan sille oma budjettikohta.

  Komissio painottaa, että globalisaatiorahaston keskeisenä ajatuksena on kantaa yhteisvastuuta työntekijöistä, jotka menettävät työpaikkansa maailmanlaajuisten ilmiöiden aiheuttamien talouden häiriöiden vuoksi. Toisenlaisesta toimintamallista olisi vakavaa haittaa sisämarkkinoiden periaatteille, jotka estävät mukauttamisen puhtaasti yhteisön sisäisistä syistä.

  Komission ehdotus on luonteeltaan hyvin tekninen, ja se perustuu jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien perinpohjaiseen kuulemiseen vuoden 2008 aikana.

  Valmistelija pitää erityisen hyvänä joitakin Euroopan globalisaatiorahastosta annettua asetusta koskevia muutosehdotuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset, joilla nopeutetaan ja parannetaan mahdollisuuksia rahaston käyttöön, vähennetään irtisanottujen työntekijöiden kynnysmäärä 1 000:sta 500:aan, annetaan myös ennen asetuksessa mainittua viiteaikaa työpaikkansa menettäneille työntekijöille mahdollisuus saada tukea globalisaatiorahastosta ja pidennetään globalisaatiorahastosta saatavan rahoitustuen käyttöaikaa 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Välineen tehokkuus riippuu siitä, miten sitä käytetään.

  Muutetulla 5 artiklan 2 kohdan a alakohdalla on tässä keskeinen merkitys, sillä se sisältää säännöt ja vaatimuksen syy-yhteydestä työpaikkojen menetysten ja joko maailmankaupan rakenteellisten muutosten tai rahoitus- ja talouskriisin välillä. Syy-yhteyden osoittaminen on selkeästi tarpeen, jotta voidaan erottaa tällaiset odottamattomat tapahtumat sellaisista, jotka ovat selkeästi seurausta huonosta johtamisesta tai kilpailukykyä heikentävistä työnantajan toimista. Vaaditun yhteyden osoittaminen ei varmasti ole helppoa ja voi avata uusia väyliä perusteettomille hakemuksille. Tämän vuoksi valmistelija antaa täyden tukensa uuden 8 artiklan säännöksille, jotka mahdollistavat tietyin rajatuin ehdoin sen, että globalisaatiorahastoa voidaan käyttää seurannan, hallinnollisen ja teknisen tuen, tilintarkastuksen ja valvonnan rahoitukseen.

  Vuoden 2006 lausunnossaan aluekehitysvaliokunta ehdotti, että 2 artiklan b kohdassa mainittua ajanjaksoa, jonka kuluessa työntekijöitä vähennetään vaadittu vähimmäismäärä, pidennettäisiin 12 kuukauteen. On selvää, että globalisaation vaikutukset, etenkin kun kyse on talouden taantuman seuraamuksista, tulevat hitaammin ilmi tuotantorakenteissa tai paikallisessa taloudessa. Valmistelija esittää tämän tarkistuksen uudelleen vakuuttuneena siitä, että esitetylle laajennukselle on olemassa selkeät perusteet.

  Komissio ehdottaa, että 20 artiklaan liitetään uusi alakohta, joka antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuden komission ehdotuksesta tarkastella uudelleen asetusta ja sen sisältämää tilapäistä poikkeusta. Mielestäni tällaisen uudelleen tarkastelemisen on ehdottomasti toteuduttava ja olen korjannut säännöstä sen mukaisesti.

  TARKISTUKSET

  Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) EGR:n toimialan laajentaminen on solidaarisuutta koskeva sitoumus, jolla pyritään vähentämään maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin merkittäviä vaikutuksia ja varmistamaan alueiden kestävä kehitys ja lisäksi estämään niiden välisten erojen lisääntyminen.

  Perustelu

  Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin muodostamassa poikkeustilanteessa EGR-asetuksen muuttaminen nykyisessä ehdotuksessa esitetyllä tavalla antaa yhteisölle mahdollisuuden lujittaa sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuuttaan sekä edistää aina alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 1927/2006

  2 artikla – 2 kohta - b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) vähintään 500 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella, tai

  b) vähintään 500 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana saman jäsenvaltion tai vierekkäisten jäsenvaltioiden jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella, tai

  Perustelu

  On tärkeää toteuttaa alueiden yhteenkuuluvuus yhteisön tasolla eikä pelkästään kansallisella tasolla. Sen vuoksi on tärkeää soveltaa EGR:ää, kun saman alan työttömyysaste on korkea vierekkäisillä alueilla.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla - 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 1927/2006

  2 artikla - 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Paikallisten viranomaisten on samanaikaisesti edistettävä seuranta- ja tiedotuskampanjoita, jotta voidaan löytää uusia työllistymisen ja ammatillisen uudelleenkoulutuksen mahdollisuuksia kunkin alueen erityistarpeiden mukaisesti.

  Perustelu

  On aina tärkeää seurata jatkuvasti irtisanomisten määrää ja pyrkiä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia alueellisella tasolla.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla - 7 kohta

  Asetus (EY) N:o 1927/2006

  20 artikla - alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksen perusteella tarkastella uudelleen tätä asetusta ja 1 artiklan 1 a kohdassa säädettyä tilapäistä poikkeusta.”

  "Komissio esittää viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä arvioinnin 1 artiklan 1 a kohdassa säädetystä tilapäisestä poikkeuksesta annettujen säännösten vaikutuksista ja tehokkuudesta sekä ehdotuksen, jonka nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat uudelleen tätä asetusta."

  Perustelu

  Nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa Euroopan komission on välttämätöntä toteuttaa perusteellinen yleiseurooppalainen arviointi tilapäisten toimien vaikutuksista ja antaa parlamentille mahdollisuus lainsäädännön tarkistamiseen.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan globalisaatiorahaston perustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  EMPL

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  15.1.2009

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Monica Giuntini

  2.2.2009

   

   

  Valiokuntakäsittely

  12.2.2009

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan globalisaatiorahaston perustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  16.12.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  15.1.2009

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  15.1.2009

  BUDG

  15.1.2009

  ECON

  15.1.2009

  ITRE

  15.1.2009

   

  REGI

  15.1.2009

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  INTA

  20.1.2009

  BUDG

  21.1.2009

  ITRE

  19.1.2009

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Gabriele Stauner

  14.1.2009

   

   

  Valiokuntakäsittely

  11.2.2009

  2.3.2009

  30.3.2009

   

  Hyväksytty (pvä)

  31.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  11

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  3.4.2009