JELENTÉS az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  2009.4.3. - (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  Előadó: Gabriele Stauner

  Eljárás : 2008/0267(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0242/2009

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2008)867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)867),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 159. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0518/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

  –   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0242/2009),

  1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

  2.  felszólítja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik javaslatát vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  INDOKOLÁS

  A globális pénzügyi válság súlyosan érintette az Európai Közösséget. A hitelpiaci válság, az ingatlanpiaci árak csökkenése, az európai bankszektorban újra és újra felmerülő milliárdos veszteségek, valamint a tőzsdéken tapasztalható árfolyamzuhanások egyre erőteljesebb bizalomvesztéshez, és ezáltal a kereslet és a beruházások hirtelen csökkenéséhez vezettek, illetve fognak vezetni. A gazdasági szakértők becslései szerint kiigazító intézkedések hiányában az EU 2009-ben nem növekszik tovább, és félő, hogy egyes tagállamok recessziós időszak elé néznek, miáltal munkanélküliek millióival kell számolni.

  Az európai globalizációs alkalmazkodási alap jelenlegi célja a globalizáció következtében elbocsátott munkavállalók hatékony támogatása. Az Alap 2006 decemberében jött létre és 2013-ig működik. Az Alap maximális éves keretösszege 500 millió euro, amelyet az olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések előmozdítására fordítanak, mint pl. a munkakereséshez vagy a továbbképzések és a mobilitási támogatások formájában nyújtott segítség.

  Az Alap mindeddig elsősorban azzal a problémával küzdött, hogy a szigorú beavatkozási kritériumok miatt az Alapban rejlő lehetőségeket nem tudták kihasználni, így 2008 közepéig csupán 15 000 olyan munkavállaló számára tudtak támogatást nyújtani, akik 4500 eurós átlagos kifizetési alappal rendelkeznek. Az elbocsátások számának 50%-kal, 500 elbocsátásra való csökkentése beavatkozási kritériumként azért üdvözlendő, mert ahogy azt a Bizottság vizsgálatai is kimutatták, a megvizsgált időszakban 73 esetben azokban a vállalkozásokban bocsátottak el munkavállalókat, ahol kevesebb mint 1000, de több, mint 500 munkavállalót küldtek el, így az elbocsátások számának csökkentése mint kritérium nagyobb szolidaritáshoz vezetne. A tapasztalatok ráadásul azt mutatják, hogy néhány esetben, mint például az autóiparban, az érintett vállalatok ésszerű és rugalmas munkaidők kialakításával el tudták ugyan kerülni az elbocsátásokat, az alkatrészgyártókat azonban, amelyek gyakran kis-és középvállalkozások, súlyosan érintette a termeléscsökkenés. Ezért üdvözlendő, ha a beavatkozási kritériumokat olyannyira rugalmasan alakítják ki, hogy indokolt esetben a tagállamok ennek az Alapnak a segítségével a kisebb munkapiacokon is beavatkozhassanak.

  A bizottság a közelgő gazdasági és pénzügyi válságra tekintettel a társfinanszírozás átmeneti növelése érdekében szót ejtett, hogy a társfinanszírozás összegét növeljék meg a keretösszeg 75%-ára 2010-ig azért, hogy az elbocsátással érintett munkavállalók pénzügyi támogatását ne kelljen visszautasítani azért, mert az érintett régió vagy ország részére az állami pénzügyi források nem elegendőek és úgy véli, hogy a beavatkozási kritériumot - 500 fő elbocsátása 4 hónapos időszak alatt, a NUTS II szinten 6 hónapos időszak alatt - egy pár nappal meg kellene hosszabbítani, hogy a Közösség szolidaritását az elbocsátottakkal szemben ne kelljen megtagadni, mivel a 4 hónapos időszak alatt alig kevesebb, mint 500 munkavállalót bocsátottak el, ezután azonban ez a szám 500 fölé emelkedett.

  A fent említett okokból a bizottság többségi véleménye az volt, hogy az Európai Bizottság javaslatát módosító javaslatok nélkül kell elfogadni.

  KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY (3.4.2009)

  az eljárási szabályzat 48. cikkének (3) bekezdése alapján

  Gabriele Stauner részéről

  Az egyik kisebbség, beleértve az előadót, ezt a javaslatot az alábbi okokból elutasítja:

  A 75%-os társfinanszírozás túl magas, mivel a beavatkozás új definíciója alapján a kritériumokat már csökkentették és az igénylésre jogosultak számát drasztikusan megemelték. Az Alap rendelkezésére álló pénzügyi források így hamar kimerülhetnek és a kérelmezőket elutasíthatják.

  Ezen kívül a beavatkozási kritériumok ne csak 2010-ig legyenek érvényben, mert nem lehet minden újabb válságnál új jogi rendelkezéseket hozni.

  A technikai segítségnyújtást csökkenteni kell azért, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat az érintettek megkaphassák és azokat ne előkészületekre, nyomon követésre, tájékoztatásra és adminisztratív segítségre költsék, mivel ezek olyan kiadások, amelyeket a Bizottság más költségvetési tételből is finanszírozhat.

  Az ESZA rendelkezéseinek alkalmazásával, amelyek a közvetett költségek átalányosítására vonatkoznak, a kezelés egyszerűbbé válna.

  Ezen kívül az előadó szándéka az volt, hogy a pénzügyi támogatásokat az érintett személyekhez kössék, akik azt a lehetőséget kapják, hogy a jövőben népszerű állások területén képezzék tovább magukat, ugyanakkor a családi támogatásokat ki kívánta zárni. A munkapiacon több rugalmasságot biztosító családi támogatásokat a tagállamok munkapiaci politikai intézkedésének kell tekinteni, amelyek ne csak azoknak a munkavállalóknak váljanak a hasznára, akik a globalizáció következtében munkahelyüket elvesztették. A jogbiztonság javítása érdekében a „hátrányosan megkülönböztetett munkavállaló” fogalmát, mint beavatkozási kritériumot is részletesen meghatározták.

  VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (3.3.2009)

  a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

  az Európai Parlament és a Tanács rendeletére irányuló javaslat az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról
  (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  A vélemény előadója: Mia De Vits

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az előadó általánosan véve támogatja az Európai Bizottságnak a globalizációs alapról szóló 1927/2006 rendelet módosítására vonatkozó javaslatát. Tekintettel az utóbbi időben a pénzügyi válság miatti elbocsátások igen magas számára a reálgazdaságban, ez a módosított javaslat fontos eszköz lehet a krízis által érintett ipari ágazatokban a munkások átképzésének támogatására és segítésére. A közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy a globalizációs alap (EGAA) eszközén keresztüli intézkedések pozitív eredményt hoztak.

  A pozitív eredmények növelése érdekében az előadó támogatja a bizottsági javaslatban szereplő főbb változásokat, mint például a rendelet alkalmazási körének kiterjesztése korlátozott időtartamra, a társfinanszírozási rendszer kiterjesztése és azon intézkedések lehető legrészletesebb leírása, amelyeket a tagállamoknak az EGAA forrásaira tekintettel kell elfogadniuk; valamint az EGAA támogatás időtartamának 24 hónapra történő kiterjesztése, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az intézkedések hatékonnyá válásához, főként a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók új munkakörbe helyezése tekintetében.

  Ugyanakkor a jogbiztonság fokozása érdekében néhány módosításra és bizonyos kérdések tisztázására van szükség.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont

  1927/2006/EK rendelet

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (a) legalább 500 főt elbocsátanak 4 hónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, beleértve annak beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat, vagy

  (a) legalább 500 főt elbocsátanak 6 hónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, beleértve annak beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat, vagy

  Indokolás

  A négy hónapos időszak két hónappal való meghosszabbításával a módosítás lehetőséget nyújt arra, hogy a válság negatív hatásait jobban figyelembe lehessen venni.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont

  1927/2006/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az első bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott elbocsátások számának kiszámítása céljából egy elbocsátást vagy a munkaadó egyoldalú, az elbocsátott munkavállaló munkaviszonyának megszűnését okozó nyilatkozatától, vagy a munkavállalási szerződés tényleges, annak lejárta előtti megszűnésétől kell figyelembe venni, amennyiben az az érintett munkavállalóval kapcsolatba nem hozható okból történt. . Minden esetben ki kell választani és a kérelemben meg kell adni a két lehetőség egyikét.”

  Az első bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott elbocsátások számának kiszámítása céljából minden jellegű elbocsátást vagy a munkaadó egyoldalú, az elbocsátott munkavállaló munkaviszonyának megszűnését okozó nyilatkozatától, vagy a munkavállalási szerződés tényleges, annak lejárta előtti megszűnésétől kell figyelembe venni, amennyiben az az érintett munkavállalóval kapcsolatba nem hozható okból történt. Minden esetben ki kell választani és a kérelemben meg kell adni a két lehetőség egyikét.”

  Indokolás

  Az elbocsátás fogalmát tágabban kell értelmezni. A határozott idejű szerződéseket is figyelembe kell venni.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  1927/2006/EK rendelet

  10 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.Az 5. cikk (5) bekezdésének értelmében elvégzett értékelés alapján, és különös figyelemmel a támogatandó munkavállalók számára, a javasolt intézkedésekre és a becsült költségekre, a Bizottság a lehető legrövidebb határidőn belül értékeli az adott esetben a rendelkezésre álló források keretein belül adható pénzügyi hozzájárulás összegét és javaslatot tesz arra. Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett becsült összköltség 75%-át.”

  1. Az 5. cikk (5) bekezdésének értelmében elvégzett értékelés alapján, és különös figyelemmel a támogatandó munkavállalók számára, a javasolt intézkedésekre és a becsült költségekre, a Bizottság a lehető legrövidebb határidőn belül és mindenképpen három hónapon belül értékelést készít és javaslatot tesz a rendelkezésre álló források keretein belül esetlegesen nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összegére. Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett becsült összköltség 75%-át.” Az összeg megegyezhet a becsült összköltség 75 %-val, amennyiben a tagállam bizonyítani tudja, hogy a javasolt fellépés felgyorsítja az alacsony szénfelhasználású gazdaságra való áttérést és a környezetbarát munkahelyek megteremtését.

  Indokolás

  Az időkorlát megjelölésével a tagállam számára biztosított, hogy a lehető leggyorsabban hozzájut a pénzügyi hozzájáruláshoz. Ahogy az az európai fellendülés tervében is megerősítést nyert, a stratégiai cél az alacsony szénfelhasználású gazdaságra való áttérés felgyorsítása és a „zöld munkahelyek” megteremtése.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a. cikk

   

  Átmeneti rendelkezések

   

  Ez a rendeletet a 2009. január 1-vel a Bizottsághoz benyújtott kérelmekre alkalmazandó. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia az érintett tagállamokkal kötött egyezményeket, annak megerősítése érdekében, hogy ezek megfelelnek a rendeletnek.

  Indokolás

  A jogi bizonyosság érdekében pontosan meg kell jelölni, hogy mikortól kell alkalmazni az új rendelkezéseket.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Illetékes bizottság

  EMPL

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  15.1.2009

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Mia De Vits

  14.1.2009

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  11.2.2009

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  2.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

  VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (10.3.2009)

  a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

  az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

  A vélemény előadója: Monica Giuntini

  RÖVID INDOKOLÁS

  Amint arra a Regionális Fejlesztési Bizottság 2006. évi véleményében rámutatott, a gazdasági tevékenység és a kereskedelem globalizációja megszámlálhatatlan előnnyel járt az európai piac számára a választék, a versenyképes árak, a technológiai innováció és egy poszt-indusztriális társadalom kezdetleges tudásalapú társadalommá való fokozatos átalakulása tekintetében. A kedvező változás ára a munkaerőpiacon jelentkező nagyfokú képlékenység és bizonytalanság, ami jelentős mértékű munkanélküliséget eredményez a korábban rendkívül termelékeny ipari központokban és régiókban. Ezt a munkavállalók relatív gazdagságának csökkenése kísérte, mivel a vállalatok olyan régiókba települtek át, ahol alacsonyabbak a munkaerőköltségek és biztosítottak az adózási vagy egyéb előnyök. Az áttelepülés nem új keletű jelenség. Amikor azonban nemzeti vagy régióközi szintről globális színtérre helyeződött át, ez arra ösztönözte az Európai Bizottságot, hogy javaslatot tegyen az európai globalizációs alap létrehozására, amely bizonyos mértékű pénzügyi támogatást nyújtana az ilyen áttelepülések következtében munkájukat vesztett munkavállalóknak.

  Amint arra a Bizottság indokolásában rámutat, a példa nélkül álló pénzügyi válság és gazdasági recesszió – amely 2007 óta változó mértékben sújtja a világgazdaságot – „tömeges elbocsátásokat fog okozni”.

  Ezért ahhoz, hogy az európai globalizációs alap a válság hatását hatékonyan enyhítő eszközzé váljon, rendkívül fontos az arra biztosított pénzügyi források növelése és egy arra vonatkozó, külön költségvetési tétel kialakítása a megfelelő költségvetési fejezeten belül.

  A Bizottság hangsúlyozza, hogy a globalizációs alap lényege a szolidaritás kifejezése azon munkavállalókkal, akik globális események okozta gazdasági zavarok következtében veszítik el állásukat. A belső piac elveit – amelyek nem teszik lehetővé a kizárólag Közösségen belüli kiigazításokat – alapjaiban ásná alá egy ettől eltérő megközelítés.

  A Bizottság javaslata erősen technikai jellegű, és 2008-ban született meg tagállami szakértőkkel, szociális partnerekkel és a többi érdekelt féllel folytatott részletes konzultáció eredményeként.

  Az előadó különösen helyesli az európai globalizációs alkalmazkodási alapra vonatkozó rendelet olyan javasolt módosításait, mint a forrásokhoz való hozzáférés javítása és meggyorsítása, az elbocsátások küszöbértékének 1000-ről 500-ra történő csökkentése, az alapból származó támogatásra jogosult elbocsátott munkavállalók felvétele a referencia-időszak kezdetét megelőzően és a támogatás felhasználására rendelkezésre álló időszak kiterjesztése 12 hónapról 24 hónapra.

  Az eszköz hatékonysága az alkalmazásában rejlik, és ennek sikerében kulcsszerepet játszik a módosított 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja, amely meghatározza a szabályokat, és kiemeli az ok-okozati viszony feltárásának szükségességét a szóban forgó elbocsátások és a világszerte tapasztalható főbb szerkezeti változások vagy a pénzügyi és gazdasági válság között. Ennek megállapítása feltétlenül szükséges, hogy különbséget lehessen tenni az előre nem látható események és azok között, amelyek a rossz vezetés vagy a munkaadó által alkalmazott nem versenyképes gyakorlatok egyértelmű eredményei. Az ilyen kapcsolat meghatározása természetesen nem lesz könnyű feladat, és új alapot adhat a visszaélésekre. Az előadó ezért teljes mértékben támogatja az új 8. cikk rendelkezéseit, amely korlátozott feltételek mellett lehetővé teszi az európai globalizációs alap igénybe vételét az előkészületek, a nyomon követés, a technikai segítségnyújtás és az ellenőrzés finanszírozásához.

  A Regionális Fejlesztési Bizottság 2006. évi véleményében javasolta, hogy a 2. cikk b) pontjában szereplő, az elbocsátások minimumára vonatkozó időszakot terjesszék ki 12 hónapra. Egyértelműen hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy a globalizáció hatásai – különösen a gazdasági recesszióból eredőek – érezhetők legyenek az ipar szerkezetében vagy a helyi gazdaságban. Az előadó ismételten benyújtja ezt a módosítást abban a meggyőződésben, hogy az a javasolt meghosszabbítás fényében egyértelműen indokolt.

  A Bizottság javasolja egy új albekezdés beillesztését a 20. cikkbe, amely lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára a rendelet felülvizsgálatát, beleértve a Bizottság javaslata alapján történő ideiglenes eltérést. Úgy vélem, hogy szükséges egy ilyen felülvizsgálat, ezért a rendelkezést ennek megfelelően módosítottam.

  MÓDOSÍTÁSok

  A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  4 a preambulumbekezdés (új)

  Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a) Az EGAA hatályának kiterjesztése olyan szolidaritási kötelezettségvállalást jelent, amelynek célja a globális gazdasági és pénzügyi válság hatásainak csökkentése, a régiók fenntartható fejlődésének biztosítása, valamint a különbségek erősödésének megakadályozása.

  Indokolás

  A globális pénzügyi és gazdasági válság által támasztott kivételes körülményekre tekintettel, az EGAA rendelet ezen javaslat szellemében történő módosítása lehetővé teszi a Közösség számára szociális és gazdasági összetartásának megerősítését, valamint a régiók kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének előmozdítását.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont

  1927/2006/EK rendelet

  2. cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) legalább 500 főt elbocsátanak 9 hónapos időszak alatt, különösen kis- és középvállalkozásoknál, NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két egymással határos régióban NUTS II szinten,

  b) legalább 500 főt elbocsátanak 9 hónapos időszak alatt, különösen kis- és középvállalkozásoknál, NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy ugyanabban a tagállamban, vagy szomszédos tagállamokban található két egymással határos régióban NUTS II szinten,

  Indokolás

  Fontos, hogy a régiók kohéziója ne csupán nemzeti, hanem közösségi szinten valósuljon meg. Amennyiben szomszédos régiók ugyanazon a területen magas munkanélküliséggel szembesülnek, úgy vélem, hogy fontos az EGAA alkalmazása.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont

  1927/2006/EK rendelet

  2 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Ezzel párhuzamosan, a régió egyedi igényeivel összhangban, a helyi hatóságok ösztönzik a nyomon követést és a tájékoztatási kampányokat az új foglalkoztatási és átképzési lehetőségek feltárása érdekében.

  Indokolás

  Fontos a leépítések folyamatos nyomon követése, valamint a regionális szintű, új munkalehetőségek feltárása.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 7 pont

  1927/2006 rendelet

  20 cikk – új albekezdés

   

  Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „A Bizottság ajánlása alapján az Európai Parlament és a Tanács felülvizsgálhatja ezt a rendeletet, beleértve azt az ideiglenes eltérést, melyről az 1. cikk 1a bekezdése rendelkezik.”

  „Legkésőbb 2010 végéig a Bizottság értékelést nyújt be az 1. cikk (1a) bekezdése szerinti ideiglenes eltéréssel kapcsolatos rendelkezések hatása és hatékonysága vonatkozásában, a rendeletnek az Európai Parlament és a Tanács általi felülvizsgálatára irányuló javaslat kíséretében.”

  Indokolás

  A jelenlegi kivételes körülmények között az Európai Bizottságnak részletesen, páneurópai szinten kell értékelnie az átmeneti intézkedések hatását, a Parlamentnek pedig lehetősége nyílik a jogszabály felülvizsgálatára.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Illetékes bizottság

  EMPL

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  REGI

  15.1.2009

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Monica Giuntini

  2.2.2009

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  12.2.2009

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  9.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  16.12.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  EMPL

  15.1.2009

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  15.1.2009

  BUDG

  15.1.2009

  ECON

  15.1.2009

  ITRE

  15.1.2009

   

  REGI

  15.1.2009

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  INTA

  20.1.2009

  BUDG

  21.1.2009

  ITRE

  19.1.2009

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Gabriele Stauner

  14.1.2009

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  11.2.2009

  2.3.2009

  30.3.2009

   

  Az elfogadás dátuma

  31.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  23

  11

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

  Benyújtás dátuma

  3.4.2009