Ziņojums - A6-0242/2009Ziņojums
A6-0242/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

3.4.2009 - (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Gabriele Stauner

Procedūra : 2008/0267(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0242/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0867),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 159. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6‑0518/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A6‑0242/2009),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Pasaules finanšu krīze ir smagi skārusi Eiropas Kopienu. Kredītu apsīkums, nekustamā īpašuma cenu kritums, arvien jauni zaudētie miljardi Eiropas banku darbībā un akciju vērtības kritums biržās ir radījuši un radīs aizvien lielāku uzticības zudumu un līdz ar to arī pieprasījuma un investīciju samazināšanos. Ja ES nesāks korektīvu rīcību, pēc ekonomikas ekspertu domām, 2009. gadā izaugsmes nebūs, un ir pamats bažīties, ka atsevišķās dalībvalstīs sāksies recesija, tāpēc ir jārēķinās ar miljoniem bezdarbnieku.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mērķis pašreiz ir efektīvi atbalstīt darba ņēmējus, kas atlaisti globalizācijas dēļ. Šis fonds ir izveidots 2006. gada decembrī un darbosies līdz 2013. gadam. Maksimālā fonda finansējuma summa ir 500 miljoni eiro, un to izmantos, lai atbalstītu aktīvu rīcību darba tirgus politikā, piemēram, palīdzībai darba meklēšanā vai tālākizglītībā un pārcelšanās pabalstiem.

Līdz šim fonda trūkums galvenokārt bija tas, ka augsto intervences kritēriju dēļ tā potenciālu nevarēja izmantot — līdz 2008. gada vidum tikai 15 000 darba ņēmēju varēja saņemt palīdzību vidēji 4500 eiro apmērā. Tādēļ atzinīgi vērtē atlaišanas gadījumu skaita samazināšanu, kā intervences kritēriju izmantojot 50% no 500 atlaišanas gadījumiem, jo Komisijas izpētes rezultāti rāda, ka izpētītajā laika posmā 73 gadījumos darba ņēmēji tika atbrīvoti no darba uzņēmumos, kas ir atlaiduši mazāk nekā 1000, bet vairāk nekā 500 darbinieku, tāpēc atlaišanas kritēriju samazināšana dotu ieguldījumu solidaritātes uzlabošanā. Turklāt pieredze rāda, ka dažos gadījumos, piemēram, automašīnu ražošanas nozarē, attiecīgie uzņēmumi ar saprātīgu un elastīgu darba laika grafiku varēja izvairīties no atlaišanas, taču attiecīgo piegādātāju nozari, kurā galvenokārt tiek iesaistīti mazie un vidējie uzņēmumi, smagi skāra ražošanas apjomu samazināšanās. Tāpēc ir svarīgi, ka intervences kritērijus izstrādā tik elastīgi, lai pamatotos gadījumos dalībvalstis ar šā fonda palīdzību var sniegt palīdzību arī mazākos darba tirgos.

Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi, komiteja atbalsta līdzfinansējuma pagaidu paaugstināšanu līdz 75 % no kopējās summas līdz 2010. gadam, lai attiecīgā reģiona vai valsts līdzekļu trūkuma dēļ neatteiktos no finansiālā atbalsta darba ņēmējiem, kurus skārusi atlaišana, un tāpat nedaudz jāpagarina intervences kritērija piemērošanas laiks (500 atlaisti darbinieki vienā uzņēmumā 4 mēnešu laikā vai 6 mēnešu laikā NUTS II līmenī), lai nebūtu jāizvairās no Kopienas solidaritātes izrādīšanas atlaistajiem darba ņēmējiem tādēļ, ka 4 mēnešu laikā tika atlaisti tikai nedaudz mazāk kā 500 darba ņēmēji, bet pēc tam šis skaitlis pārsniedza 500.

Minēto iemeslu dēļ komitejas locekļu vairākums pauda pārliecību, ka Eiropas Komisijas priekšlikums ir jāpieņem bez grozījumiem.

MAZĀKUMA VIEDOKLIS (3.4.2009)

ievērojot Reglamenta 48. panta 3. punktu,

sagatavoja Gabriele Stauner

Mazākums, tostarp referente, noraida šādu nostāju turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Līdzfinansējums 75 % apmērā ir pārāk liels, jo jau ir samazināti kritēriji un saskaņā ar jaunajiem intervences kritērijiem jau ir ievērojami pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri ir tiesīgi izmantot atbalstu. Tā fonda līdzekļi varētu tikt ātri izlietoti un atbalsta prasītāji, iespējams, atraidīti.

Turklāt intervences kritērijiem nevajadzētu būt spēkā tikai līdz 2010. gadam, jo ne jau katras jaunas krīzes gadījumā var pieņemt jaunus tiesību aktus.

Jāsamazina tehniskā palīdzība, lai krīzes skartās personas varētu saņemt pieejamos līdzekļus un nevis izmantot tos sagatavošanās pasākumiem, konsultācijām, informēšanai un administratīvai palīdzībai, jo šīs jomas Komisija var finansēt, arī izmantojot citu budžeta pozīciju līdzekļus.

Pārņemot ESF noteikumus, kas paredz vispārināt netiešās izmaksas, administrēšanai vajadzētu kļūt vienkāršākai.

Turklāt referente vēlējās, lai finansiālā palīdzība no darba atlaistajām personām tiktu piešķirta nepastarpināti, viņām dodot iespēju tālākizglītoties un apgūt profesijas ar nākotnes izredzēm, tomēr atbalstu neattiecinot uz ģimenes pabalstiem. Ģimenēm sniegtais atbalsts, ar ko palielina elastību darba tirgū, tiek uzskatīts par dalībvalstu darba tirgus politikas pasākumu, ar kuru sniedz palīdzību ne tikai personām, kas zaudējušas darbu globalizācijas ietekmē. Ir jākonkretizē arī intervences kritērijs „darba ņēmēji nelabvēlīgā situācijā”, lai uzlabotu juridisko drošību.

Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS (3.3.2009)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Atzinumu sagatavoja: Mia De Vits

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja kopumā atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu pieņemt Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu. Ņemot vērā neseno apjomīgo štata vietu samazināšanu reālajā ekonomikā finanšu krīzes dēļ, šis pielāgotais priekšlikums varētu būt svarīgs instruments, lai atbalstītu darbiniekus un palīdzētu pārkvalificēt tos darbiniekus, kas strādājuši konkrētās, krīzes skartās rūpniecības nozarēs. Nesenā pieredze rāda, ka EGF instrumenta izmantošana tiešām dod pozitīvus rezultātus.

Lai vairotu pozitīvos rezultātus, atzinuma sagatavotāja atbalsta galvenās izmaiņas Komisijas priekšlikumā, piemēram, regulas darbības jomas paplašināšanu uz noteiktu laika periodu, līdzfinansējuma sistēmas paplašināšanu, kā arī plašos skaidrojumus attiecībā uz pasākumiem, kurus dalībvalstīm jāpieņem, izmantojot EGF līdzekļus. Turklāt atzīst par pareizu EGF atbalsta īstenošanas perioda pagarināšanu līdz 24 mēnešiem, tādējādi paredzot pietiekami daudz laika, lai ar pasākumiem efektīvi veicinātu jo īpaši mazāk aizsargātu darbinieku reintegrāciju jaunajās darbavietās.

Tomēr juridiskās noteiktības palielināšanai būtu jāveic daži grozījumi un jāpievieno skaidrojumi.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1927/2006

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 4 mēnešu laikā uzņēmumā, kas atrodas dalībvalstī, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos, vai

a) vismaz 500 štata vietu samazināšanu sešu mēnešu laikā uzņēmumā, kas atrodas dalībvalstī, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos, vai

Pamatojums

Pagarinot četru mēnešu periodu par diviem mēnešiem, būs iespējams labāk ņemt vērā krīzes negatīvo ietekmi.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1927/2006

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai aprēķinātu pirmā punkta a), b) un c) apakšpunktos minēto samazināto štata vietu skaitu, štata vietu samazināšanu var skaitīt vai nu no brīža, kad atsevišķam atlaistam darbiniekam darba devējs paziņoja par darba līguma izbeigšanu vai no faktiskās darba līguma izbeigšanas pirms tā izbeigšanās ar attiecīgo atsevišķo darbinieku nesaistītu iemeslu dēļ. Katrā gadījumā jāizvēlas viena no divām iespējām un jānorāda pieteikumā.”

Lai aprēķinātu pirmā punkta a), b) un c) apakšpunktos minēto samazināto štata vietu skaitu, ņem vērā visa veida štata vietu samazināšanu un skaita vai nu no brīža, kad atsevišķam atlaistam darbiniekam darba devējs paziņoja par darba līguma izbeigšanu vai no faktiskās darba līguma izbeigšanas pirms tā izbeigšanās ar attiecīgo atsevišķo darbinieku nesaistītu iemeslu dēļ. Katrā gadījumā jāizvēlas viena no divām iespējām un jānorāda pieteikumā.”

Pamatojums

Jēdziens „štata vietu samazināšana” ir jāinterpretē plaši. Tajā jāiekļauj arī pagaidu līgumi.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1927/2006

10. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, jo īpaši ņemot vērā atbalstāmo darbinieku skaitu, piedāvātās rīcības un novērtētās izmaksas, cik ātri iespējams, aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības gadījumā varētu sniegt pieejamo resursu robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 75% no kopējām novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā.”

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, jo īpaši ņemot vērā atbalstāmo darbinieku skaitu, piedāvātās rīcības un novērtētās izmaksas, cik ātri iespējams vai vismaz triju mēnešu laikā aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības gadījumā varētu sniegt pieejamo resursu robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 75% no kopējām novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā. Minētais apjoms var veidot 75 % no kopējām paredzētajām izmaksām, ja dalībvalsts var pierādīt, ka ierosinātās darbības paātrinās pāreju uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku un videi draudzīgu darbavietu radīšanu.

Pamatojums

Pievienojot tieši šo periodu, dalībvalstīm var nodrošināt visātrāko pieeju finansiālajam ieguldījumam. Kā minēts Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā, stratēģiskais mērķis ir paātrināt pāreju uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku un radīt videi draudzīgas darbavietas.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Pārejas noteikumi

 

Regulu piemēro visiem pieprasījumiem, kuri iesniegti Komisijai no 2009. gada 1. janvāra. Komisija kopā ar attiecīgajām dalībvalstīm pārskata spēkā esošās konvencijas, lai pārliecinātos, ka tās atbilst šīs regulas noteikumiem.

Pamatojums

Juridiskās noteiktības nolūkā skaidri jānosaka, no kura laika tiks piemēroti jaunie noteikumi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

Atsauces

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.1.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Mia De Vits

14.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

11.2.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (10.3.2009)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Atzinumu sagatavoja: Monica Giuntini

ĪSS PAMATOJUMS

Kā Reģionālās attīstības komiteja norādīja savā 2006. gada atzinumā, saimnieciskās darbības un tirdzniecības globalizācija Eiropas tirgū ir radījusi neskaitāmas priekšrocības attiecībā uz izvēli, konkurētspējīgām cenām, tehnoloģiskajiem jaunievedumiem un pakāpenisku pāreju no postindustriālās uz topošo zināšanu sabiedrību. Šī vēlamā attīstība tomēr izraisa arī tādu negatīvu ietekmi kā darba tirgus nepastāvība un nedrošība, kas ir saistīta bezdarbnieku skaita pieaugumu rūpniecības centros un reģionos, kas kādreiz bijuši ļoti produktīvi. Līdztekus salīdzinoši ir mazinājusies darba ņēmēju turība, jo uzņēmumi ir pārcelti uz reģioniem, kuros darbaspēka izmaksas ir lētākas un kuri piedāvā fiskālas un cita veida priekšrocības. Uzņēmumu pārvietošana nav jauns fenomens. Tomēr šī fenomena attīstība, no valsts vai reģionāla mēroga parādības kļūstot par globāla mēroga fenomenu, mudināja Eiropas Komisiju ierosināt Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi, lai darba ņēmējiem, kuri ir zaudējuši darbu šādas uzņēmumu pārvietošanas dēļ, piedāvātu zināmu finansiālu atbalstu.

Kā Komisija norāda paskaidrojumā, bezprecedenta finansiālā krīze un ekonomiskā lejupslīde, kas kopš 2007. gada lielākā vai mazākā mērā ir skārusi pasaules ekonomiku, „izraisīs plašu darbinieku skaita samazināšanu”.

Tādēļ, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds kā instruments krīzes ietekmes mazināšanai ir efektīvs, ļoti vēlams, lai tam piešķirtais finansējums tiktu palielināts un attiecīgajā izdevumu kategorijā tiktu izveidota atsevišķa budžeta pozīcija.

Komisija uzsver, ka Globalizācijas pielāgošanas fonda būtība ir solidaritātes izrādīšana darba ņēmējiem, kuri zaudē savu darbu globālo notikumu izraisītu ekonomikas traucējumu dēļ. Citāda rīcība būtiski vājinātu iekšējā tirgus principus, kas nepieļauj tikai uz Kopienu virzītu pielāgojumu.

Komisijas ierosinājuma būtība ir izteikti tehniska, un tas ir dalībvalstu ekspertu, sociālo partneru un citu ieinteresēto pušu padziļinātu apspriežu rezultāts 2008. gadā.

Atzinuma sagatavotāja jo īpaši atbalsta atsevišķas no ierosinātajām izmaiņām EGF regulā, piemēram, izmaiņas, kas paātrina un uzlabo piekļuvi līdzekļiem, ierobežojot samazināto darbinieku skaita slieksni no 1000 uz 500, to darba ņēmēju iekļaušanu EGF palīdzības saņemšanai atbilstošo darba ņēmēju vidū, kuri darbinieku skaita samazināšanas dēļ ir atbrīvoti no darba pirms atsauces perioda sākuma, kā arī EGF izmantošanas perioda pagarinājumu no 12 līdz 24 mēnešiem.

Šī instrumenta efektivitāte balstīsies tā pielietojumā — grozītā 5. panta 2.a punktam ir izšķiroša nozīme, jo tajā ir paredzēti noteikumi un nepieciešamība parādīt cēlonisko saikni starp minēto darbinieku skaita samazināšanu un lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu un ekonomisko krīzi. Šāda konstatācija ir skaidri nepieciešama, lai šos neprognozējamos notikumus atšķirtu no tiem, kas ir nepārprotams darba devēja īstenotas sliktas pārvaldes vai konkurētnespējīgas darbības rezultāts. Nav šaubu, ka šādas obligātas saiknes konstatācija nebūs vienkārša un var radīt jaunas iespējas ļaunprātīgām pretenzijām. Tādējādi atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta jaunajā 8. pantā minētos noteikumus, kas saskaņā ar zināmiem ierobežotiem nosacījumiem atļauj izmantot EGF finanšu sagatavošanai, pārraudzībai, tehniskajam atbalstam, auditam un kontrolei.

Reģionālās attīstības komiteja savā 2006. gada atzinumā ierosināja, ka 2.b punktā minētais periods, kura laikā darbinieku skaita samazināšanas dēļ no darba tiek atbrīvots minimālais darba ņēmēju skaits, būtu jāpagarina līdz 12 mēnešiem. Ir skaidrs, ka, lai globalizācijas ietekmes, jo īpaši tās, ko rada ekonomiskā lejupslīde, skartu visu ražošanas struktūru vai vietējo ekonomiku, nepieciešams ilgāks laiks. Atzinuma sagatavotāja iesniedz šo grozījumu atkārtotai izskatīšanai, būdama pārliecināta par tā neapšaubāmu pamatotību, ņemot vērā ierosināto paplašināšanu.

Komisija ierosina jauna apakšpunkta iekļaušanu 20. pantā, paredzot iespēju Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatīt regulu, tostarp pagaidu atkāpi, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Es uzskatu, ka šādai pārskatīšanai ir jānotiek, un tādēļ ir atbilstoši jāgroza šis noteikums.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) EGF darbības jomas paplašināšana ir solidāra apņemšanās, lai mazinātu pasaules ekonomikas un finanšu krīzes galveno ietekmi, nodrošinātu ilgtspējīgu reģionu attīstību un novērstu atšķirību palielināšanos starp tiem.

Pamatojums

Tieši saistībā ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi, EGF regulas grozīšana šī priekšlikuma izpratnē ļauj Kopienām stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju un nemainīgi veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu reģionu attīstību.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 2. punkts

Regula 1927/2006

2. pants – 2. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 9 mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NUTS II viena reģiona vai divu kaimiņu reģionu NACE 2. nozarē, vai

b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 9 mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NUTS II viena reģiona vai divu vienas dalībvalsts vai dalībvalstu kaimiņu reģionu NACE 2 nozarē, vai

Pamatojums

Svarīgi, ka reģionu kohēzija notiek Kopienas, nevis tikai valstu līmenī. Ja kaimiņu reģionos ir augsts bezdarba līmenis vienā nozarē, svarīgi, lai varētu piemērot EGF.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) 1927/2006

2. pants - 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vienlaicīgi vietējās iestādes veicina uzraudzības un informācijas kampaņas, lai noteiktu jaunas nodarbinātības un profesionālās pārkvalificēšanās iespējas atbilstoši katra reģiona specifiskajām vajadzībām.

Pamatojums

Vienmēr ir svarīgi nepārtraukti uzraudzīt samazināto štata vietu skaitu un mēģināt noteikt jaunas nodarbinātības iespējas reģionā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 7. punkts

Regula 1927/2006

20. pants - jauna daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome var pārskatīt šo regulu, tai skaitā atkāpi uz noteiktu laiku, kas paredzēta 1. panta 1.a punktā.”

„Vēlākais līdz 2010. gada beigām Komisija iesniedz novērtējumu par to, kā noteikumi ietekmē un iedarbojas uz 1. panta 1.a punktā minēto pagaidu atkāpi, un tam pievieno priekšlikumu par to, ka Eiropas Parlaments un Padome pārskata šo Regulu”

Pamatojums

Šādos ārkārtas apstākļos Eiropas Komisijai jāveic padziļināts novērtējums visā Eiropā, lai konstatētu pagaidu pasākumu ietekmi, kā arī jādod Parlamentam iespēja pārskatīt tiesību aktus.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

Atsauces

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Atbildīgā komiteja

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

15.1.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

12.2.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

Atsauces

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

16.12.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.1.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

11

3

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

Iesniegšanas datums

3.4.2009