SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

3.4.2009 - (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni: Gabriele Stauner

Procedura : 2008/0267(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0242/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

(COM(2008)867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)867),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 159 ust. 3 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0518/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A6‑0242/2009),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Światowy kryzys gospodarczy poważnie dotknął Wspólnotę Europejską. Ograniczona dostępność kredytów, spadające ceny nieruchomości, wciąż nowe miliardowe straty w bankowości europejskiej oraz spadki wartości walut na giełdach doprowadziły i będą nadal prowadzić do wzrastającego spadku zaufania, a w konsekwencji do załamania popytu i inwestycji. Bez środków korygujących UE zgodnie z przewidywaniami ekspertów gospodarczych nie będzie w 2009 r. notować wzrostu gospodarczego i należy się obawiać, że niektóre państwa członkowskie znajdą się w fazie recesji, prowadzącej do milionowych zwolnień.

Celem europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji jest skuteczne wspieranie pracowników, którzy zostali zwolnieni w wyniku globalizacji. Został on stworzony w 2006 r.

i będzie funkcjonował do roku 2013. Maksymalna kwota roczna funduszu wynosi 500 milionów euro i będzie wykorzystywana na wspieranie aktywnych działań na rynku pracy, takich jak np. pomoc w poszukiwaniu pracy w formie zarówno dokształcania jak i wspierania mobilności.

Do tej pory problemem funduszu było przede wszystkim to, że ze względu na wysokie kryteria interwencyjne nie można było w pełni wykorzystywać jego potencjału, co doprowadziło do tego, że w połowie 2008 r. dopiero 15 000 pracownikom umożliwiono skorzystanie z pomocy

w wysokości 4500 euro. Z tego względu z zadowoleniem przyjmuje się zmniejszenie liczby zwolnień, stanowiącej kryterium interwencyjne, o 50% do 500, również ze względu na to, że analizy Komisji wykazały, iż w badanym okresie w 73 przypadkach pracę traciły osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach, zwalniających poniżej 1000, lecz powyżej 500 osób, a co za tym idzie obniżenie wymaganego progu liczby zwolnień przyczyniłoby się do większej solidarności. Co więcej doświadczenie wskazuje, że w niektórych przypadkach np. w przemyśle samochodowym, dotkniętym kryzysem przedsiębiorstwom udało się uniknąć zwolnień dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu czasem pracy, jednak ich dostawcy, często średnie

i małe przedsiębiorstwa, musiały borykać się z trudnościami związanymi ze zmniejszeniem produkcji. W związku z tym należy docenić fakt, przy założeniu, że kryteria interwencyjne zostaną zdefiniowane tak elastycznie, iż w uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie będą mogły interweniować również przy zastosowaniu tego funduszu na niewielkich rynkach pracy.

W obliczu obecnego kryzysu gospodarczo-finansowego komisja opowiedziała się za przejściowym (do 2010 r.) zwiększeniem współfinansowania do 75% kwoty całkowitej, w celu uniknięcia konieczności odmówienia wsparcia finansowego zwolnionym pracownikom ze względu na brak środków publicznych w dotkniętym regionie, czy państwie oraz za przedłużeniem okresu kryterium interwencyjnego – 500 zwolnień w ciągu 4 miesięcy, w przypadku przedsiębiorstw na poziomie Nuts II w ciągu 6 miesięcy – o kilka dni, aby nie powstały wątpliwości, co do solidarności Wspólnoty ze zwolnionymi, w przypadku, gdy w okresie 4 miesięcy zwolniono nieco mniej niż 500 osób, po czym nastąpiły kolejne zwolnienia i liczba ta przekroczyła 500.

Z powyższych powodów komisja uznała większością głosów, że wniosek Komisji Europejskiej należy przyjąć bez poprawek.

OPINIA MNIEJSZOŚCI (3.4.2009)

zgodnie z art. 48 ust. 3 Regulaminu

Sporządziła: Gabriele Stauner

Mniejszość, w tym sprawozdawczyni, odrzuca niniejsze stanowisko z poniższych powodów.

Stopa współfinansowania w wysokości 75% jest zbyt wysoka, skoro jednocześnie obniżono kryteria oraz drastycznie podwyższono liczbę uprawnionych do roszczeń na podstawie nowej definicji interwencji. Istnieje możliwość szybkiego wykorzystania środków funduszu

i konieczności odrzucania wniosków.

Poza tym kryteria interwencyjne winny obowiązywać nie tylko do 2010 r. Nie można w obliczu każdego nowego kryzysu tworzyć nowych przepisów.

Należy zredukować pomoc techniczną, tak aby dostępne środki przeznaczane były na wsparcie osób dotkniętych kryzysem i by nie wydawać ich na działania przygotowawcze, wsparcie, kampanie informacyjne oraz pomoc administracyjną, czyli usługi, których koszty Komisja może pokryć z innych linii budżetowych.

Należy uprościć administrację stosując przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego pozwalające na ryczałtowanie kosztów niebezpośrednich.

Poza tym sprawozdawczyni chciała powiązać świadczenia finansowe z osobami dotkniętymi kryzysem, aby umożliwić im dalsze kształcenie i przekwalifikowanie się, przy wyłączeniu świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne, które zwiększają elastyczność rynku pracy, należy postrzegać, jako działania w ramach polityki rynku pracy państw członkowskich,

i powinny one stanowić wsparcie nie tylko dla osób, które straciły pracę w wyniku globalizacji. W celu poprawienia zabezpieczenia prawnego sprawozdawczymi sprecyzowała także kryterium interwencyjne „pracownicy w trudnym położeniu”.

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (3.3.2009)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Sprawozdawczyni: Mia De Vits

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej opowiada się zasadniczo za wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany rozporządzenia 1927/2006 w sprawie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG). Z uwagi na bardzo dużą liczbę niedawnych zwolnień w gospodarce realnej spowodowanych kryzysem finansowym zmieniony wniosek byłby ważnym instrumentem wsparcia w procesie przekwalifikowywania pracowników

z określonych sektorów przemysłu dotkniętych kryzysem. Niedawno zdobyte doświadczenia pokazują, że zastosowanie instrumentów EFG dało pozytywne wyniki.

Aby pomnożyć te pozytywne wyniki sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest za wprowadzeniem do wniosku najważniejszych zmian zaproponowanych przez Komisję, takich jak: rozszerzenie na określony czas zakresu stosowania rozporządzenia, rozszerzenie systemu współfinansowania, możliwie najbardziej szczegółowe objaśnienie środków, które państwa członkowskie winny przyjąć w stosunku do zasobów Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji oraz wydłużenie do 24 miesięcy okresu trwania wsparcia z EFG w celu przeznaczenia wystarczającej ilości czasu na zapewnienie skuteczności środków w zakresie ponownego zintegrowania z rynkiem pracy najbardziej narażonych pracowników.

Należy wprowadzić też dodatkowe zmiany i wyjaśnienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, lub

(a) co najmniej 500 zwolnień

w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie sześciu miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, lub

Uzasadnienie

Poprzez wydłużenie czteromiesięcznego okresu o dwa miesiące poprawka umożliwia wzięcie w większym stopniu pod uwagę negatywnych skutków kryzysu.

Poprawka  2

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów obliczenia liczby zwolnień, o której mowa w ust. 1) lit. a), b) i c), zwolnienie może zostać uwzględnione albo z chwilą wypowiedzenia przez pracodawcę zawartej ze zwalnianym pracownikiem umowy o pracę, albo z chwilą rzeczywistego rozwiązania umowy o pracę przed jej wygaśnięciem z przyczyn niezwiązanych z danym pracownikiem. W każdym przypadku należy wybrać jedną z tych opcji i określić ją we wniosku.”

Do celów obliczenia liczby zwolnień,

o której mowa w ust. 1) lit. a), b) i c), wszystkie rodzaje zwolnienia są brane pod uwagę i uwzględniane albo z chwilą wypowiedzenia przez pracodawcę zawartej ze zwalnianym pracownikiem umowy

o pracę, albo z chwilą rzeczywistego rozwiązania umowy o pracę przed jej wygaśnięciem z przyczyn niezwiązanych

z danym pracownikiem. W każdym przypadku należy wybrać jedną z tych opcji i określić ją we wniosku.”

Uzasadnienie

Pojęcie zwolnień powinno być interpretowane w szerokim kontekście. Ponadto umowy o pracę na czas określony również powinny zostać wzięte pod uwagę.

Poprawka  3

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 5, uwzględniając w szczególności liczbę pracowników potrzebujących wsparcia, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę wkładu finansowego, jeżeli taki istnieje, który może zostać przyznany w granicach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 75 % łącznych szacunkowych kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d).”

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 5, uwzględniając w szczególności liczbę pracowników potrzebujących wsparcia, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie, a maksymalnie

w terminie trzech miesięcy, kwotę wkładu finansowego, jeżeli taki istnieje, który może zostać przyznany w granicach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 75% łącznych szacunkowych kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d). Kwota ta może osiągnąć 75% łącznych szacunkowych kosztów, jeżeli dane państwo członkowskie jest w stanie uzasadnić fakt, że zaproponowane działania przyspieszą przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz tworzenie miejsc pracy przyjaznych dla środowiska.

Uzasadnienie

Poprzez podanie dokładnego terminu państwa członkowskie mają zapewniony najszybszy dostęp do wkładu finansowego. Jak potwierdzono w Europejskim planie naprawy, celem strategicznym jest przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz stworzenie miejsc pracy przyjaznych dla środowiska.

Poprawka  4

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Przepisy przejściowe

 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich wniosków przedłożonych Komisji począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Komisja weryfikuje wspólnie z danymi państwami członkowskimi istniejące umowy, w celu ustalenia czy są one zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Ze względu na pewność prawną wszelkie niejasności winny zostać rozwiane poprzez określenie terminu, od którego obowiązywać będą nowe przepisy.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji

Odsyłacze

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.1.2009 r.

 

 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

Data powołania

Mia De Vits

14.1.2009 r.

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.2.2009 r.

 

 

 

Data przyjęcia

2.3.2009 r.

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (10.3.2009)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Sprawozdawczyni: Monica Giuntini

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jak wskazała Komisja Rozwoju w swojej opinii z 2006 r., globalizacja działalności gospodarczej i handlowej przyniosła rynkowi europejskiemu niezliczone korzyści w zakresie możliwości wyboru, konkurencyjnych cen, innowacji technologicznych i stopniowego przechodzenia od społeczeństwa postindustrialnego do początkowego stadium społeczeństwa opartego na wiedzy. Ta korzystna zmiana ma jednak swoją cenę – wysoki stopień płynności oraz niepewność na rynku pracy, które powodują koncentrację znacznych stref bezrobocia w uprzednio wysoce produktywnych centrach i regionach przemysłowych. Zjawiskiem towarzyszącym jest też stały trend kurczenia się relatywnego majątku pracowników, ponieważ przedsiębiorstwa przenoszą działalność gospodarczą do regionów oferujących niższe koszty pracy i ulgi podatkowe lub innego rodzaju zachęty. Samo zjawisko przenoszenia działalności gospodarczej nie jest nowe. Jednak dopiero jego przejście ze skali krajowej lub międzyregionalnej do skali globalnej skłoniło Komisję Europejską do zaproponowania utworzenia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, udzielającego ograniczonej pomocy finansowej pracownikom, którzy właśnie z powodu przeniesienia działalności gospodarczej stracili pracę.

Jak wyjaśnia Komisja Europejska w uzasadnieniu do wniosku, bezprecedensowy kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze, które uderzają w światową gospodarkę w mniejszym lub większym stopniu od 2007 roku, „będą powodować masowe zwolnienia”.

Jeżeli zatem Europejski fundusz dostosowania do globalizacji ma być skutecznym narzędziem łagodzącym skutki kryzysu, należy zwiększyć przysługujące mu środki finansowe oraz stworzyć celową linię budżetową w ramach odpowiedniej pozycji budżetowej.

Komisja podkreśla, że podstawowym założeniem funduszu dostosowania do globalizacji jest wykazanie solidarności wobec pracowników, którzy utracili pracę z powodu problemów gospodarczych spowodowanych wydarzeniami w skali globalnej. Użycie funduszu w innych sytuacjach poważnie zagroziłoby zasadom rynku wewnętrznego, który wyklucza czysto wewnątrzwspólnotowe uregulowania sytuacji.

Wniosek Komisji ma bardzo techniczny charakter i poprzedziły go szczegółowe konsultacje z ekspertami, partnerami społecznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami z państw członkowskich, prowadzone w 2008 r.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej szczególnie przychylnie odnosi się do niektórych zaproponowanych zmian do rozporządzenia w sprawie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, takich jak przyspieszenie i poprawa dostępu do funduszy, obniżenie progu masowych zwolnień z 1000 do 500, objęcie funduszem pracowników kwalifikujących się do pomocy z EFG, ale zwolnionych zanim rozpoczął się okres referencyjny, jak i przedłużenie okresu stosowania EFG z 12 do 24 miesięcy.

Skuteczność tego instrumentu zależeć będzie od jego stosowania, a ust. 2a) zmienionego art. 5 jest w tej sprawie kluczowy, gdyż ustanawia zasady oraz konieczność wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy danymi zwolnieniami a ważnymi zmianami strukturalnymi w światowych trendach lub kryzysem finansowym i gospodarczym. Konieczność wykazania tego jest konieczna, by rozróżnić wydarzenia nieprzewidywalne od tych, które bezsprzecznie są wynikiem złego zarządzania lub niekonkurencyjnych działań pracodawcy. Wykazanie rzeczonego związku przyczynowo-skutkowego z pewnością nie będzie łatwe i może dać możliwość zgłaszania nieuzasadnionych roszczeń. Dlatego też sprawozdawczyni komisji opiniodawczej w pełni popiera przepisy nowego art. 8, który w pewnych ograniczonych okolicznościach pozwala na użycie EFG w celu sfinansowania przygotowań, monitoringu, pomocy technicznej, audytu i kontroli.

W swojej opinii z 2006 r. Komisja Rozwoju Regionalnego zaproponowała, by w art. 2b) okres referencyjny, w którym następuje minimalna liczba zwolnień, został przedłużony do 12 miesięcy. Jasne jest, że skutki globalizacji, zwłaszcza te wynikające ze spowolnienia gospodarczego, nie są zauważalne tak szybko w strukturze przemysłowej lub w lokalnej gospodarce. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przedkłada zatem ponownie rzeczoną poprawkę, przekonana o tym, że w kontekście proponowanego przedłużenia jest ona uzasadniona.

Komisja proponuje dodanie nowego akapitu do art. 20, ustanawiającego możliwość dokonania przez Parlament Europejski i Radę przeglądu rozporządzenia, w tym przepisów w sprawie tymczasowych odstępstw na podstawie wniosku Komisji. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest zdania, że taki przegląd musi mieć miejsce, w związku z czym proponuje odpowiednią zmianę tego artykułu.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Rozszerzenie zakresu stosowania EFG odzwierciedla solidarne zobowiązanie do złagodzenia najpoważniejszych skutków światowego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz do zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionów i zapobieżenia pogłębianiu się nierówności między regionami.

Uzasadnienie

W wyjątkowym kontekście światowego kryzysu finansowego i gospodarczego proponowane zmiany rozporządzenia w sprawie EFG pozwolą Wspólnocie zwiększyć jej spójność społeczną i gospodarczą oraz wspierać zrównoważony i trwały rozwój regionów.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) co najmniej 500 zwolnień w okresie 9 miesięcy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziale według klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II, lub

(b) co najmniej 500 zwolnień w okresie

9 miesięcy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziale według klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach tego samego państwa członkowskiego lub sąsiednich państw członkowskich na poziomie NUTS II, lub

Uzasadnienie

Ważne jest, aby regiony zachowały spójność na szczeblu wspólnotowym, a nie tylko na szczeblu krajowym. EFG powinien mieć zastosowanie, jeżeli w sąsiadujących ze sobą regionach występuje wysoki poziom bezrobocia w tym samym sektorze.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006

Artykuł 2 – ustęp 1a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jednocześnie organy lokalne wspierają prowadzenie nadzoru i kampanii informacyjnych w celu znalezienia nowych możliwości zatrudnienia i zmiany kwalifikacji zgodnie ze szczególnymi potrzebami każdego regionu.

Uzasadnienie

Nadal ważne jest, aby prowadzić stały nadzór liczby zwolnień oraz próbować określić nowe możliwości w dziedzinie zatrudnienia na szczeblu regionalnym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie 1927/2006

Artykuł 20 – nowy akapit

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Na wniosek Komisji Parlament Europejski i Rada mogą dokonać przeglądu niniejszego rozporządzenia, włącznie z tymczasowym odstępstwem przewidzianym w art. 1 ust. 1a.”

„Najpóźniej do końca 2010 r. Komisja przedstawi ocenę oddziaływania i skuteczności przepisów w sprawie tymczasowych odstępstw, przewidzianych w art. 1 ust. 1a, wraz z wnioskiem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym przeglądu tego rozporządzenia”.

Uzasadnienie

W takich wyjątkowych okolicznościach Komisja Europejska powinna koniecznie dokonać ogólnoeuropejskiej dogłębnej oceny skutków przyjętych odstępstw tymczasowych; jest to też dobra okazja dla Parlamentu, by przeprowadzić przegląd tego aktu prawnego.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

Odsyłacze

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

15.1.2009

 

 

 

Sprawozdawca:

Data powołania

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.2.2009

 

 

 

Data przyjęcia

9.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

Odsyłacze

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Data przedstawienia w PE

16.12.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.1.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

11

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor